Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất tại bình dương​

135 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 15:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH THƯ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA KIỂM TỐN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH THƯ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI BÌNH DƯƠNG Chun ngành: Kế Tốn Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ HOÀNG CẨM TRANG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu kiểm tốn nội doanh nghiệp sản xuất Bình Dương” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Tơi xin cam đoan kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các phần kế thừa, tham khảo tác giả trích dẫn đầy đủ Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2018 Tác giả Nguyễn Minh Thư MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH - ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng Đóng góp luận văn 6.1 Về mặt lý thuyết 6.2 Về mặt thực tiễn Kết cấu luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu nước 1.1.1 Các nghiên cứu đánh giá hữu hiệu KTNB 1.1.2 Các nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 10 1.3 Khoảng trống nghiên cứu 11 KẾT LUẬN CHƯƠNG 14 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 15 2.1 Doanh nghiệp sản xuất 15 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp sản xuất 15 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp sản xuất 15 2.2 Tổng quan KTNB 16 2.2.1 Tổ chức nghề nghiệp KTNB 16 2.2.2 Định nghĩa kiểm toán 16 2.2.3 Định nghĩa KTNB 17 2.2.4 Chức nhiệm vụ KTNB 18 2.2.5 Phạm vi thực KTNB 18 2.2.6 Văn pháp lý KTNB Việt Nam 19 2.3 Tính hữu hiệu KTNB 19 2.3.1 Quan điểm tính hữu hiệu 19 2.3.2 Quan điểm tính hữu hiệu KTNB 19 2.3.3 Đo lường tính hữu hiệu KTNB 20 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB 20 2.4.1 Năng lực kiểm toán viên nội (KTVNB) 21 2.4.2 Tính độc lập KTNB 21 2.4.3 Sự hỗ trợ nhà quản lý 22 2.4.4 Mối quan hệ KTVNB KTVĐL 23 2.4.5 Hiệu hệ thống KSNB 24 2.5 Lý thuyết ủy nhiệm 24 KẾT LUẬN CHƯƠNG 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Thiết kế nghiên cứu 28 3.2 Mô hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 31 3.3 Thiết kế nghiên cứu 34 3.3.1 Xây dựng thang đo, diễn đạt mã hóa thang đo 34 (a) Thang đo Năng lực KTVNB 36 (b) Thang đo Tính độc lập KTNB 36 (c) Thang đo Sự hỗ trợ nhà quản lý 37 (d) Thang đo Mối quan hệ KTVNB KTVĐL 38 (e) Thang đo Hiệu hệ thống KSNB 39 3.3.2 Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 39 3.3.3 Phương pháp chọn mẫu mẫu khảo sát 40 3.3.4 Phương pháp phân tích liệu 41 KẾT LUẬN CHƯƠNG 44 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 45 4.1 Kết nghiên cứu định tính 45 4.2 Kết nghiên cứu định lượng 45 4.2.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 45 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 48 4.2.3 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá (EFA) 52 a) Phân tích nhân tố cho nhóm yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB 53 b) Phân tích nhân tố cho biến tính hữu hiệu KTNB 56 4.2.4 Mơ hình hiệu chỉnh 57 4.2.5 Tương Quan Và Hồi Quy 57 a) Xem xét ma trận tương quan biến mơ hình 57 b) Phân tích hồi quy 59 c) Kiểm định mơ hình hồi quy 61 d) Kiểm định giả thuyết mơ hình 66 4.2.6 Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo đặc điểm cá nhân (T-TEST VÀ ANOVA) 67 a) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo giới tính 68 b) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo độ tuổi 69 c) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo chuyên ngành tốt nghiệp 70 d) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo trình độ học vấn 71 e) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo việc sở hữu chứng 72 f) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo vị trí cơng tác 73 g) Kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo số năm kinh nghiệm 74 4.3 Bàn luận 74 KẾT LUẬN CHƯƠNG 78 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Thực trạng KTNB doanh nghiệp sản xuất Bình Dương 79 5.3 Kiến nghị 80 5.3.1 Tác động vào nhân tố hữu hiệu hệ thống KSNB 80 5.3.2 Tác động vào nhân tố mối quan hệ KTVNB KTVĐL 81 5.3.3 Tác động đến nhân tố độc lập KTNB 82 5.3.4 Tác động đến biến lực KTVNB 83 5.4 Giới hạn nghiên cứu hàm ý nghiên cứu tương lai 84 KẾT LUẬN CHƯƠNG 86 KẾT LUẬN 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT  Danh mục từ viết tắt tiếng Việt: DN : Doanh nghiệp KSNB : Kiểm soát nội KTĐL : Kiểm toán độc lập KTNB : Kiểm toán nội KTVĐL : Kiểm toán viên độc lập KTVNB : Kiểm toán viên nội  Danh mục từ viết tắt tiếng Anh CIA : Certified Internal Auditor – Chứng kiểm toán nội CPA : Certified Public Accountant – chứng kiểm toán viên EFA : Exploratory Factor Analysis – Phương pháp phân tích nhân tố khám phá IIA : Institute of Internal Auditors – Viện kiểm toán nội SPSS : Statistical Package for the Social Sciences – phần mềm máy tính phục vụ cơng tác phân tích thống kê DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB tức biến độc lập mơ hình nghiên cứu 32 Bảng 3.2: Thang đo Tính hữu hiệu KTNB 35 Bảng 3.3: Thang đo Năng lực KTVNB 36 Bảng 3.4: Thang đo Tính độc lập KTNB 37 Bảng 3.5: Thang đo Sự hỗ trợ nhà quản lý 38 Bảng 3.6: Thang đo Mối quan hệ KTVNB KTVĐL 38 Bảng 3.7: Thang đo Hiệu hệ thống KSNB 39 Bảng 3.8: Cấu trúc bảng câu hỏi thang đo 40 Bảng 4.1: Tóm tắt thông tin khảo sát 47 Bảng 4.2: Tóm tắt kết kiểm định cronbach’s alpha 51 Bảng 4.3: Kết phân tích EFA nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB lần thứ 54 Bảng 4.4: Kết phân tích EFA nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB lần thứ hai 55 Bảng 4.5: Kết EFA biến tính hữu hiệu KTNB 57 Bảng 4.6: Ma trận tương quan biến mơ hình 59 Bảng 4.7: Kết phân tích hệ số hồi quy 60 Bảng 4.8: Kết kiểm định độ phù hợp mơ hình 61 Bảng 4.9: Mức độ giải thích mơ hình 62 Bảng 4.10: Bảng thống kê giá trị phần dư 62 Bảng 4.11: Kết kiểm định giả thuyết 67 Bảng 4.12: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo giới tính 68 Bảng 4.13: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo độ tuổi 69 Bảng 4.14: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo chuyên ngành tốt nghiệp 70 Bảng 4.15: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo trình độ học vấn 71 Bảng 4.16: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo việc sở hữu chứng 72 Bảng 4.17: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo vị trí công tác 73 Bảng 4.18: Kết kiểm định khác biệt đánh giá tính hữu hiệu KTNB theo số năm kinh nghiệm 74 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted QH1 16.96 18.172 602 810 QH2 16.95 18.239 593 812 QH3 17.00 17.233 715 788 QH4 16.90 18.083 579 815 QH5 16.91 18.322 571 817 QH8 16.86 17.821 601 811 Biến độc lập: Sự hiệu hệ thống KSNB Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 736 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KS1 21.67 13.900 611 663 KS2 21.71 14.536 556 679 KS3 21.84 13.395 611 661 KS4 21.67 14.315 482 698 KS5 22.51 14.276 476 700 KS6 21.65 18.696 175 751 KS7 21.60 18.639 171 752 Lần 2: Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 788 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KS1 14.03 12.114 583 743 KS2 14.07 12.457 567 749 KS3 14.20 11.255 643 722 KS4 14.03 11.995 526 762 KS5 14.87 11.967 517 765 Biến phụ thuộc: Tính hữu hiệu KTNB Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 872 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HH1 29.89 42.230 512 868 HH2 29.11 42.313 577 861 HH3 29.10 41.910 546 864 HH4 29.46 42.360 519 867 HH5 29.10 40.380 735 848 HH6 29.27 38.884 735 846 HH7 28.91 41.946 611 858 HH8 29.14 40.445 710 849 HH9 29.40 42.113 556 863 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Các biến độc lập: Lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .759 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2480.498 df 351 Sig .000 Total Variance Explained Comp Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings onent Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulat Variance ive % Total % of Cumulativ Variance e% 4.426 16.394 16.394 4.426 16.394 16.394 3.560 13.185 13.185 3.424 12.682 29.076 3.424 12.682 29.076 3.355 12.425 25.610 3.048 11.288 40.364 3.048 11.288 40.364 2.908 10.771 36.381 2.469 9.143 49.507 2.469 9.143 49.507 2.865 10.610 46.991 1.992 7.378 56.885 1.992 7.378 56.885 2.650 9.815 56.806 1.060 3.924 60.809 1.060 3.924 60.809 1.081 4.003 60.809 989 3.662 64.471 852 3.156 67.626 811 3.003 70.630 10 763 2.826 73.455 11 702 2.602 76.057 12 678 2.511 78.568 13 586 2.170 80.738 14 577 2.138 82.876 15 529 1.961 84.837 16 485 1.797 86.634 17 462 1.712 88.345 18 422 1.563 89.908 19 403 1.491 91.399 20 376 1.392 92.791 21 366 1.357 94.147 22 343 1.269 95.416 23 286 1.059 96.475 24 275 1.020 97.495 25 243 899 98.393 26 221 819 99.212 27 213 788 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DL6 762 DL5 747 DL1 723 DL2 709 DL7 672 DL4 648 DL3 623 QH3 820 QH8 725 QH4 723 QH2 714 QH1 712 QH5 701 NL5 805 NL1 794 NL4 742 NL3 704 NL2 683 -.477 435 KS3 802 KS1 740 KS2 735 KS4 700 KS5 679 QL4 860 QL2 783 QL3 776 QL1 747 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Lần 2: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .757 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 2156.238 df 300 Sig .000 Total Variance Explained Compon Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings ent Total % of Cumulat Variance ive % Total % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% 4.339 17.356 17.356 4.339 17.356 17.356 3.553 14.211 14.211 3.014 12.058 29.414 3.014 12.058 29.414 3.362 13.448 27.659 2.940 11.760 41.174 2.940 11.760 41.174 2.812 11.248 38.907 2.443 9.774 50.948 2.443 9.774 50.948 2.643 10.574 49.481 1.669 6.675 57.623 1.669 6.675 57.623 2.036 8.143 57.623 991 3.962 61.586 894 3.576 65.161 836 3.345 68.506 808 3.233 71.740 10 707 2.829 74.569 11 675 2.701 77.270 12 647 2.586 79.857 13 584 2.338 82.194 14 544 2.178 84.372 15 484 1.937 86.310 16 474 1.896 88.206 17 444 1.778 89.984 18 403 1.611 91.595 19 369 1.478 93.073 20 365 1.461 94.534 21 341 1.364 95.898 22 292 1.169 97.066 23 252 1.010 98.076 24 243 970 99.046 25 238 954 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DL6 762 DL5 753 DL1 717 DL2 700 DL7 665 DL4 653 DL3 628 QH3 811 QH2 733 QH4 728 QH1 720 QH8 718 QH5 689 KS3 797 KS1 744 KS2 737 KS4 698 KS5 687 QL4 861 QL2 784 QL3 775 QL1 750 NL5 815 NL1 810 NL4 760 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Biến phụ thuộc: Tính hữu hiệu KTNB KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .885 871.132 36 000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 4.516 50.179 50.179 932 10.350 60.529 799 8.878 69.407 707 7.856 77.263 581 6.452 83.716 462 5.133 88.849 365 4.052 92.901 353 3.924 96.825 286 3.175 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component HH5 814 HH6 812 HH8 795 HH7 703 HH2 677 HH9 660 HH3 647 HH1 615 HH4 614 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 4.516 % of Variance 50.179 Cumulative % 50.179 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY Correlations Độc lập Năng lực Pearson Correlation Năng lực Sig (2-tailed) N Độc lập 237 131 Sig (2-tailed) 043 Kiểm sốt Quan hệ Kiểm sốt Tính hữu hiệu ** 023 013 249** 043 000 723 847 000 237 237 237 237 237 005 ** 094 415** 000 150 000 131 251 227 934 237 237 237 237 237 237 251** 005 025 -.027 013 Sig (2-tailed) 000 934 701 682 846 N 237 237 237 237 237 237 Pearson Correlation 023 ** 025 -.030 317** Sig (2-tailed) 723 000 701 642 000 N 237 237 237 237 237 237 Pearson Correlation 013 094 -.027 -.030 669** Sig (2-tailed) 847 150 682 642 N 237 237 237 237 237 237 ** ** 013 ** ** 000 000 846 000 000 237 237 237 237 237 Pearson Correlation Quan hệ * Pearson Correlation N Quản lý Quản lý * Pearson Correlation Tính hữu hiệu Sig (2-tailed) N 249 227 415 000 317 669 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model Summaryb Model R 825a R Square 681 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 675 45520 Durbin-Watson a Predictors: (Constant), Kiểm soát, Năng lực, Quan hệ, Quản lý, Độc lập b Dependent Variable: Tính hữu hiệu 1.957 237 ANOVAa Model Sum of Squares Regression Mean Square 102.390 20.478 47.865 231 207 150.255 236 Residual Total df F Sig .000b 98.829 a Dependent Variable: Tính hữu hiệu b Predictors: (Constant), Kiểm soát, Năng lực, Quan hệ, Quản lý, Độc lập Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) -1.403 342 349 065 256 Quản lý Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF -4.102 000 208 5.361 000 920 1.087 037 265 6.853 000 922 1.085 -.047 059 -.030 -.790 430 935 1.070 Quan hệ 257 036 272 7.129 000 945 1.058 Kiểm soát 614 035 649 17.362 000 988 1.012 Năng lực Std Error t Độc lập a Dependent Variable: Tính hữu hiệu Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.7997 5.0877 3.6582 65868 237 -1.33714 1.40924 00000 45035 237 Std Predicted Value -2.822 2.170 000 1.000 237 Std Residual -2.937 3.096 000 989 237 Residual a Dependent Variable: Tính hữu hiệu PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT Kiểm định khác biệt theo giới tính Group Statistics Giới tính N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 101 3.6524 78026 07764 Nữ 136 3.6626 81363 06977 Tính hữu hiệu Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std 95% Confidence (2- Difference Error Interval of the Differen Difference tailed) ce Lower Upper Equal variances Tính 1.073 301 -.097 235 923 -.01022 10503 -.21714 19671 -.098 220.301 922 -.01022 10438 -.21593 19550 assumed hữu hiệu Equal variances not assumed Kiểm định khác biệt theo nhóm tuổi Descriptives Tính hữu hiệu N Từ 20 đến 29 tuổi Từ 30 đến 39 tuổi Từ 40 đến 49 tuổi Trên 50 tuổi Total Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 75 3.6726 76215 08801 3.4972 3.8479 1.67 5.00 108 3.6440 84124 08095 3.4836 3.8045 1.00 5.00 42 3.6640 75777 11693 3.4279 3.9002 1.67 5.00 12 3.6759 85077 24560 3.1354 4.2165 2.33 5.00 237 3.6582 79792 05183 3.5561 3.7603 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Tính hữu hiệu Levene Statistic df1 504 df2 Sig 233 680 ANOVA Tính hữu hiệu Sum of Squares Between Groups df Mean Square 042 014 Within Groups 150.212 233 645 Total 150.255 236 F Sig .022 996 Kiểm định khác biệt theo chuyên ngành tốt nghiệp Descriptives Tính hữu hiệu N Kế toán Mean Std Std 95% Confidence Interval Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 110 3.6626 80658 07690 3.5102 3.8150 1.44 5.00 Kiểm toán 76 3.6652 84142 09652 3.4729 3.8575 1.00 5.00 Quản trị 36 3.6636 72666 12111 3.4177 3.9094 1.67 4.89 Khác 15 3.5778 73966 19098 3.1682 3.9874 2.33 5.00 Total 237 3.6582 79792 05183 3.5561 3.7603 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Tính hữu hiệu Levene Statistic 932 df1 df2 Sig 233 426 ANOVA Tính hữu hiệu Sum of Squares Between Groups df Mean Square 104 035 Within Groups 150.151 233 644 Total 150.255 236 F Sig .054 984 Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn Descriptives Tính hữu hiệu N Trung cấp Cao đẳng Đại học Sau đại học Total Mean Std Std 95% Confidence Interval Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum 32 3.6701 72256 12773 3.4096 3.9306 1.89 5.00 48 3.5301 79836 11523 3.2983 3.7619 1.67 5.00 138 3.6989 80159 06824 3.5639 3.8338 1.44 5.00 19 3.6667 91475 20986 3.2258 4.1076 1.00 5.00 237 3.6582 79792 05183 3.5561 3.7603 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Tính hữu hiệu Levene Statistic 624 df1 df2 Sig 233 600 ANOVA Tính hữu hiệu Sum of Squares Between Groups Maximum df Mean Square 1.022 341 Within Groups 149.233 233 640 Total 150.255 236 F Sig .532 661 Kiểm định khác biệt theo chứng nghề nghiệp Descriptives Tính hữu hiệu N Chưa có chứng CIA – Chứng kiểm toán viên nội Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 140 3.6706 78944 06672 3.5387 3.8026 1.00 5.00 12 3.9537 66575 19219 3.5307 4.3767 3.11 5.00 68 3.6307 84258 10218 3.4268 3.8347 1.67 5.00 17 3.4575 76566 18570 3.0638 3.8512 1.44 4.56 237 3.6582 79792 05183 3.5561 3.7603 1.00 5.00 CPA – Chứng kiểm toán viên – kế toán viên Chứng Bồi dưỡng Kế Toán Trưởng) Total Test of Homogeneity of Variances Tính hữu hiệu Levene Statistic 439 df1 df2 Sig 233 725 ANOVA Tính hữu hiệu Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.806 602 Within Groups 148.449 233 637 Total 150.255 236 F Sig .945 420 Kiểm định khác biệt theo vị trí cơng tác Descriptives Tính hữu hiệu N Giám đốc đơn vị Mean Std Std 95% Confidence Interval Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 3.7407 1.14036 65838 9079 6.5735 2.78 5.00 3.6296 59074 24117 3.0097 4.2496 2.78 4.44 3.5556 56656 25337 2.8521 4.2590 2.89 4.22 19 3.6550 76792 17617 3.2848 4.0251 1.89 5.00 48 3.4954 89359 12898 3.2359 3.7548 1.00 5.00 10 3.6333 1.06323 33622 2.8727 4.3939 1.44 4.78 146 3.7169 76314 06316 3.5921 3.8417 1.67 5.00 237 3.6582 79792 05183 3.5561 3.7603 1.00 5.00 Giám đốc tài Trưởng phịng kế tốn – tài Trợ lý kế tốn (Accountant assistant) Nhân viên kế toán Trưởng phận kiểm toán nội Nhân viên kiểm toán nội Total Test of Homogeneity of Variances Tính hữu hiệu Levene Statistic 1.233 df1 df2 Sig 230 290 ANOVA Tính hữu hiệu Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.860 310 Within Groups 148.395 230 645 Total 150.255 236 F Sig .480 823 Kiểm định khác biệt theo số năm kinh nghiệm Descriptives Tính hữu hiệu N Dưới năm Từ năm đến năm Từ năm đến 10 năm Từ 10 năm đến 15 năm Trên 15 năm Total Mean Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum 26 4.0043 61542 12069 3.7557 4.2528 3.00 5.00 20 3.5333 80576 18017 3.1562 3.9104 1.89 4.67 140 3.6135 82725 06992 3.4753 3.7517 1.00 5.00 30 3.6741 67298 12287 3.4228 3.9254 2.33 4.67 21 3.6243 90709 19794 3.2114 4.0372 1.44 5.00 237 3.6582 79792 05183 3.5561 3.7603 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances Tính hữu hiệu Levene Statistic 1.367 df1 df2 Sig 232 246 ANOVA Tính hữu hiệu Sum of Squares Between Groups Maximum df Mean Square 3.737 934 Within Groups 146.517 232 632 Total 150.255 236 F 1.479 Sig .209 ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH THƯ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA KIỂM TỐN NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT TẠI BÌNH DƯƠNG... cứu luận văn tính hữu hiệu KTNB nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu KTNB DN sản xuất Bình Dương 3 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu tính hữu hiệu KTNB nhân tố tác động đến tính. .. tính Câu hỏi nghiên cứu Q1: Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu KTNB DN sản xuất Bình Dương gì? Q2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu KTNB DN sản xuất Bình Dương Điều chỉnh bảng câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất tại bình dương​ , Luận văn kinh tế các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất tại bình dương​