Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khía cạnh lý luận và pháp luật hình sự việt nam

86 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:33

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ MINH YẾN HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI: KHÍA CẠNH LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ MINH YẾN HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI: KHÍA CẠNH LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số: 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ SỸ SƠN HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, nội dung trích dẫn luận văn trung thực xác Những kết luận khoa học luận văn khơng trùng lặp với cơng trình nghiên cứu có liên quan cơng bố Tác giả luận văn Nguyễn Thị Minh Yến MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 1.1 Khái niệm, chất, nội dung, mục đích hình phạt người 18 tuổi phạm tội 1.2 Cơ sở việc xây dựng hình phạt người 18 tuổi phạm tội 18 1.3 Các yếu tố bảo đảm đạt mục đích hình phạt người 18 tuổi phạm tội 25 Chương 2: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 37 2.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội trước Bộ luật hình năm 1985 ban hành 37 2.2 Quy định Bộ luật hình năm 1985 hình phạt người 18 tuổi phạm tội 42 2.3 Quy định Bộ luật hình năm 1999 hình phạt người 18 tuổi phạm tội 44 2.4 Quy định Bộ luật hình năm 2015 hình phạt người 18 tuổi phạm tội 51 Chương 3: HỒN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG 68 3.1 Các xu hướng hoàn thiện quy định hình phạt người 18 tuổi phạm tội 68 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng 73 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CSHS Chính sách hình HĐXX Hội đồng xét xử TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TNHS Trách nhiệm hình VBQPPL Văn quy phạm pháp luật MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quan điểm đường lối, sách Đảng Nhà nước ta coi người vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước, trẻ em, cụ thể người 18 tuổi ví măng non, hạnh phúc gia đình, tương lai đất nước phải bảo vệ, chăm sóc giáo dục nhằm giúp họ phát triển lành mạnh mặt thể chất lẫn tinh thần cách tốt Luật trẻ em năm 2016 ghi nhận Điều sau: “ Không phân biệt đối xử với trẻ em Bảo đảm lợi ích tốt trẻ em định liên quan đến trẻ em Tôn trọng, lắng nghe, xem xét, phản hồi ý kiến, nguyện vọng trẻ em ” Về đường lối sách hình Đảng Nhà nước ta ln coi trẻ em, người 18 tuổi đối tượng cần bảo vệ, chăm sóc phải quan tâm cách đặc biệt Mục tiêu quan trọng nước ta xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân, vậy, mục đích hình phạt mà Nhà nước hướng tới khơng nhằm mục đích trừng trị, mà cịn nhằm mục đích cải tạo, giáo dục người phạm tội, từ giúp họ nhận sai lầm tạo cho họ hội để sửa chữa sai lầm, sớm tái hòa nhập với cộng đồng BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định rõ TNHS người 18 tuổi phạm tội thể sách nhân đạo Nhà nước người 18 tuổi phạm tội coi họ đối tượng đặc biệt pháp luật bảo vệ hai góc độ họ chủ thể tội phạmvà họ người bị hại Hình phạt nói chung, đặc biệt hình phạt người 18 tuổi phạm tội vấn đề bản, phức tạp mang tính thời tính chất nhân đạo người 18 tuổi phạm tội đối tượng đặc biệt cần có thận trọng phải xem xét thấu đáo khía cạnh áp dụng hình phạt người 18 tuổi chủ thể đạc biệt cần pháp luật bảo vệ hai góc độ người phạm tội cần phải giáo dục, răn đe vừa đối tượng cần bảo vệ, chăm sóc quan tâm đặc biệt Việc áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội trường hợp thực cần thiết hạn chế việc áp dụng hình phạt tù người 18 tuổi phạm tội Để việc đấu tranh phòng chống tội phạm người 18 tuổi có hiệu quả, ngồi việc phải tìm ngun nhân, điều kiện làm nảy sinh hành vi phạm tội, từ tìm giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa tội phạm người 18 tuổi việc nghiên cứu hình phạt người 18 tuổi phạm tội không phần quan trọng, giúp đạt hiệu cao mục đích hình phạt khơng nhằm trừng trị, mà cịn nhằm mục đích giáo dục người phạm tội, giúp họ nhận sai lầm tạo cho họ hội để sửa chữa, sớm tái hòa nhập với cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội Trên sở nghiên cứu đưa giải pháp bảo đảm hiệu hình phạt, góp phần hồn thiện sách hình phạt người 18 tuổi phạm tội Vì lý nêu trên, tác giả lựa chọn đề tài nghiên cứu “Hình phạt người 18 tuổi phạm tội: Khía cạnh lý luận pháp luật hình Việt Nam” cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hình phạt người 18 tuổi phạm tội vấn đề quan trọng phức tạp luật hình Việt Nam địi hỏi cần nghiên cứu, làm rõ Thời gian qua, mức độ khác có nhiều cơng trình nghiên cứu liên quan đến hình phạt người 18 tuổi phạm tội như: Võ Khánh Vinh (1994), Ngun tắc cơng luật hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; Nguyễn Minh Khuê, Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội, Luận văn thạc sĩ luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Nguyễn Thị Thu Huyền (2012) Hình phạt tù có thời hạn áp dụng người chưa thành niên phạm tội theo Luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Khoa luật Đại học Quốc gia Hà Nội; Trịnh Thị Yến, Quyết định hình phạt người thành niên phạm nhiều tội, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2014… Ngồi cịn có cơng trình nghiên cứu tác giả đăng tạp chí chuyên ngành: “Nguyên tắc cá thể hóa việc định hình phạt” Võ Khánh Vinh tạp chí Tịa án nhân dân, số 8/1990; “Quyết định hình phạt trường hợp người chưa thành niên phạm tội” Trần văn Dũng, Tạp chí Luật học, số 5/2000;“Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội” Dương Tuyết Miên, Tạp chí Luật học, số 4/2002; “Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội” Đinh Văn Quế, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 6/2007; “Những điểm Bộ luật hình 2015 nguyên tắc xử lý người 18 tuổi phạm tội”.Các cơng trình khoa học làm rõ nhiều nội dung, vấn đề liên quan đến TNHS, định áp dụng hình phạt, nguyên tắc cá thể hóa định hình phạt người 18 tuổi phạm tội làm rõ khái niệm, đặc điểm người 18 tuổi, sở định hình phạt người 18 tuổi phạm tội, quy định pháp luật người 18 tuổi phạm tội, số vấn đề thực tiễn người 18 tuổi phạm tội cần pháp luật điều chỉnh Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu tất nghiên cứu theo BLHS1999, chưa nghiên cứu, cập nhật quy định BLHS 2015 hình phạt người 18 tuổi phạm tội Do vậy, việc nghiên cứu hình phạt người 18 tuổi phạm tội theo quy định BLHS 2015 có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc việc áp dụng pháp luật hình vào thực tiễn đấu tranh phịng chống tội phạm nói chung tội phạm thực người 18 tuổi nói riêng, góp phần phịng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu tội phạm người 18 tuổi thực Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích luận văn làm sáng tỏ cách có hệ thống lý luận nội dung quy định pháp luật hình phạt người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam, qua thấy xu hướng phát triển pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội, xu hướng hoàn thiện quy định hình phạt người 18 tuổi phạm tội, đề xuất giải pháp áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội, góp phần tiếp tục hồn thiện quy định pháp luật người 18 tuổi phạm tội, nhằm góp phần nâng cao hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội nước ta 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nêu luận văn thực nhiệm vụ sau: - Phân tích khái niệm, chất, mục đích, nội dung hình phạt; sở việc xây dựng hình phạt người 18 tuổi phạm tội; Biến đổi xã hội loại hình phạt người 18 tuổi phạm tội; Các yếu tố bảo đảm hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội - Khái quát trình quy định hồn thiện pháp luật hình phạt quy định vấn đề liên quan đến hình phạt người 18 tuổi phạm tội Việt Nam, tập trung làm rõ đánh giá quy định Bộ luật hình 2015 hình phạt người 18 tuổi phạm tội - Hồn thiện pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội - Nghiên cứu đưa giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn vấn đề lý luận quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội 4.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận hình phạt người 18 tuổi phạm tội như: (khái niệm, chất, mục đích, nội dung hình phạt; sở việc xây dựng hình phạt người 18 tuổi phạm tội; Các loại hình phạt người 18 tuổi phạm tội; Các yếu tố bảo đảm hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội) Nghiên cứu, đánh giá quy định pháp luật hình Việt Nam qua thời kỳ hình phạt người 18 tuổi phạm tội, quy định BLHS 2015 hình phạt người 18 tuổi phạm tội, nghiên cứu xu hướng phát triển pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội từ đưa giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Cơ sở lý luận nghiên cứu Cơ sở phương pháp việc nghiên cứu hệ thống quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa liên quan đến người 18 tuổi phạm tội, hình phạt giáo dục, cải tạo người; quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam nhà nước pháp luật hình nói chung, hình phạt người 18 tuổi phạm tội nói riêng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học luật hình như: Phương pháp hệ thống lịch sử, phân tích, tổng hợp thống kê, phương pháp so sánh để nhằm đạt mục đích nghiên cứu cụ thể sau: Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp phương pháp so sánh để làm rõ vấn đề lý luận, làm rõ quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội, đánh giá thành tựu, hạn chế quy định, làm rõ thành tựu đạt hạn chế để khắc phục từ đề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội Ý nghĩa lý luận thực tiễn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn nghiên cứu cách toàn diện có hệ thống lý luận hình phạt người 18 tuổi phạm tội theo pháp luật hình Việt Nam Kết nghiên cứu luận văn góp phần phát triển lý luận hình phạt người 18 tuổi phạm tội Đối với hình phạt tiền người 18 tuổi phạm tội giảm miễn việc chấp hành phần hình phạt cịn lại người từ đủ 18 tuổi trở lên khơng miễn, giảm mức hình phạt tiền Tiểu kết chương So với Bộ luật hình trước Bộ luật hình 2015 kế thừa có nhiều điểm hình phạt quy định khác liên quan đến hình phạt người 18 tuổi phạm tội, theo hướng tiến nhân đạo quy định nhiều nội dung đường lối xử lý đối người 18 tuổi phạm tội theo hướng cá thể hóa TNHS, hình phạt, đặc biệt bổ sung thêm việc tổng hợp hình phạt nhiều án, miễn hình phạt biện pháp giám sát giáo dục người 18 tuổi trường hợp miễn TNHS…bảo đảm phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý người 18 tuổi, phù hợp với công ước quốc tế quyền trẻ em 67 Chương HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM ÁP DỤNG ĐÚNG 3.1 Hoàn thiện pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội 3.1.1 Hoàn thiện quy định hình phạt theo hướng tăng cường nhân đạo hóa hình phạt người 18 tuổi phạm tội Trên tinh thần Nghị số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 Bộ Chính trị Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 kết nghiên cứu lý luận quy định pháp luật hình hành cho thấy hình phạt áp dụng người 18 tuổi phạm tội bao gồm: “Cảnh cáo, Phạt tiền, Cải tạo không giam giữ, Tù có thời hạn” Tuy nhiên xu hướng phát triển pháp luật hình nói chung quy định hình phạt nói riêng cần tăng cường theo hướng tiếp tục đề cao hiệu phòng ngừa tính hướng thiện việc xử lý người phạm tội, tôn trọng bảo đảm thực thi quyền người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp năm 2013 xu hội nhập quốc tế thực cam kết công ước quốc tế quyền trẻ em Quá trình nghiên cứu quy định pháp luật hình hình phạt người 18 tuổi cho thấy xu hướng nhân đạo hóa hình phạt như: Thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tù có thời hạn tăng cường áp dụng biện pháp hình phạt khơng phải tù chưa cân nhắc tăng cường cách cần thiết Cụ thể là, BLHS 2015 quy định ba loại hình phạt người 18 tuổi thuộc loại tù, cảnh cáo, phạt tiền cải tạo khơng giam giữ Các hình phạt quy định chế tài so với hình phạt tù có thời hạn, hay nói cách khác, mặt luật định tỷ lệ hình phạt khơng phải tù cịn thấp Vì vậy, xét thực chất nhà làm luật chưa mở khả áp dụng rộng rãi hình phạt khơng phải tù Bên cạnh đó, hình phạt khơng phải tù khơng quy định độc lập chế tài tội phạm cụ thể mà dạng 68 chế tài lựa chọn với hình phạt tù Trong xu hội nhập Quốc tế thực sách nhân đạo Nhà nước quyền người, quyền cơng dân đề cao thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tù có thời hạn tăng cường áp dụng biện pháp hình phạt khơng phải tù 3.1.2 Hồn thiện quy định hình phạt theo hướng tăng cường phân hóa hình phạt người 18 tuổi phạm tội Hình phạt chế định thiếu BLHS, phận sách pháp luật thể tư tưởng, quan điểm Đảng Nhà nước ta đấu tranh phòng, chống tội phạm thời kỳ định Tư tưởng phân hóa hình phạt CSHS Đảng nhà nước ta thể đường lối xử lý tội phạm xác định sở coi trọng mục đích hình phạt mục đích phịng ngừa tội phạm, cần đề cao tính “hướng thiện” cách phân hóa hình phạt chia nhỏ hình phạt đa dạng dạng hóa hình phạt Đặc biệt, xu nay, số lượng người nước đến Việt nam sinh sống làm việc, học tập ngày nhiều, việc người 18 tuổi phạm tội người nước ngồi tăng lên, hình phạt trục xuất hình phạt khơng tước tự người phạm tội qua thể sách nhân đạo phân hóa nước ta người dưới 18 tuổi người nước phạm tội lãnh thổ Việt Nam Theo kinh nghiệm lập pháp số nước giới hình phạt “lao động cơng ích phục vụ cộng đồng” hình phạt khơng tước tự người bị kết án Hình phạt buộc người bị kết án phải chịu giám sát, quản lý quyền địa phương gia đình, hình phạt khác hình phạt khơng giam giữ người bị kết án phải có khoảng thời gian lao động cơng ích phục vụ cộng đồng Hình phạt lao động cơng ích phục vụ cồng đồng giúp người 18 tuổi bị kết án hình phạt nhận thức giá trị việc lao động, giáo dục họ ý nghĩa sống để phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội Nếu hình phạt bổ sung vào hệ thống hình phạt tăng cường xu hướng phân hóa hình phạt Tuy nhiên người 18 tuổi phạm tội hình phạt áp dụng 69 người từ đủ 15 tuổi đến 18 tuổi tuổi lao động theo Bộ luật lao động năm 2012 15 tuổi Việc phân hóa hình phạt đảm bảo phong phú cân đối hệ thống hình phạt Một địi hỏi việc phân hóa hình phạt phải quy định tương xứng với tính chất, mức độ hàn vi nguy hiểm cho xã hội Hơn thế, việc quy định bảo đảm cho việc cá thể hóa TNHS xác, khách quan, cơng minh, cơng pháp luật 3.1.3 Hồn thiện quy định hình phạt theo hướng tăng cường quốc tế hóa hình phạt người 18 tuổi phạm tội Trong xu chủ động hội nhập quốc tế thực tế nước ta tham gia nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực trở thành thành viên nhiều điều ước quốc tế đa phương có cơng ước phịng chống tội phạm; cơng ước Liên hợp quốc quyền trẻ em…Bên cạnh với trình hội nhập quốc tế nước ta phải đối mặt với gia tăng loại tội phạm, có tội phạm người 18 tuổi phạm tội, theo nghiên cứu hệ thống hình phạt người 18 tuổi phạm tội nhiều nước cho thấy, nước ta có xu hướng phát triển theo hướng; Đa dạng hóa hình phạt hình phạt trục xuất áp dụng người dưới 18 tuổi người nước phạm tội lãnh thổ Việt Nam Hình phạt lao động cơng ích phục vụ cộng đồng Để tăng cường hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội cần: Thứ nhất, tăng cường thu thập thông tin xã hội cho hoạt động xây dựng hình phạt Tăng cường thu thập thông tin xã hội, tôn trọng tuân thủ nghiêm ngặt việc lấy ý kiến đóng góp nhân dân, thu thập ý kiến nhà khoa học, nhà nghiên cứu luật hình để cụ thể hố quan điểm, tư tưởng thể việc xây dựng hình phạt người 18 tuổi phạm tội Bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thống ghi nhận Luật ban hành VBQPPL xây dựng VBQPPL hình sự, đặc biệt xây dựng hệ 70 thống hình phạt người 18 tuổi phạm tội Các nhà làm luật phải tôn trọng tuân thủ chặt chẽ nghiêm túc thủ tục lấy ý kiến góp ý thu thập thơng tin xã hội dự định sửa đổi, bổ sung quy định BLHS nói chung quy định hình phạt người 18 tuổi phạm tội nói riêng Người 18 tuổi đối tượng Nhà nước xã hội đặc biệt quan tâm Chính vậy, với thay đổi hệ thống hình phạt sách pháp luật muốn sửa đổi hay quy định cần phải lấy ý kiến đóng góp để thu thập thơng tin xã hội để đảm bảo có hệ thống hình phạt thể nhân đạo Nhà nước để đạt mục đích hình phạt Thứ hai, nâng cao trình độ dân trí quan tâm xã hội đến trình xây dựng hình phạt Trong trình xây dựng BLHS, đặc biệt xây dựng hình phạt, Nhà nước phải trọng việc tăng cường nâng cao trình độ dân trí quan tâm xã hội đến trình xây dựng hình phạt, cách quy định hệ thống hình phạt nào, loại hình phạt quy định sao, hình phạt phát huy tác dụng giáo dục, giáo dục chung người nhận thức cách đắn cần thiết, tính cơng hợp lý Vì vậy, cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhiều hình thức để người dân hiểu biết pháp luật hiểu biết hình phạt, từ giúp nâng cao trình độ dân trí quan tâm xã hội đến trình xây dựng hình phạt Khơng người dân cho rằng, pháp luật gắn liền với mệnh lệnh mà người cần phải tuân thủ, hình phạt, trừng trị để giải tranh chấp Người ta quan tâm, dính líu tới pháp luật thân họ phải rơi vào tình miễn cưỡng, lợi ích bị xâm hại, dính líu tới pháp luật kiện cáo, bị phạt, bị cưỡng chế… Do đó, phải dục pháp luật phân tích, giải thích cho người dân hiểu pháp luật cách tuyên truyền phổ biến giáo dục, cần giúp cho người dân hiểu pháp luật không bao gồm biện pháp giải tranh chấp, quy định cưỡng chế mà quy định bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cơng dân, khuyến khích giao dịch lành mạnh công dân xã hội Pháp luật môi trường thuận lợi tạo điều kiện cho người giao 71 dịch với lĩnh vực đời sống xã hội, đảm bảo cho thành viên phụ thuộc gắn bó với cách hợp lý, nhằm bảo đảm cao nhân phẩm quyền người Thứ ba, nâng cao trình độ, khả năng, lực xây dựng hình phạt người soạn thảo nhà lập pháp Trong thời kỳ đổi mới, quan hệ xã hội phong phú, đa dạng phức tạp, thường xuyên biến động địi hỏi phải có điều chỉnh bảo vệ pháp luật hình thích hợp, mà hình phạt công cụ bảo vệ sắc bén hữu hiệu pháp luật hình Hình phạt có đạt hiệu mục đích khơng cịn phụ thuộc nhiều vào yếu tố phân tích trên, trước hết thân hệ thống hình phạt phải phát huy tác dụng Vì vậy, cần thiết phải nâng cao trình độ , khả năng, lực xây dựng hình phạt nhà soạn thảo nhà lập pháp, phải thường xun bồi dưỡng chun mơn, lực, ngồi kỹ kỹ thuật lập pháp, câu từ, văn phạm logic nội dung hình phạt phải đảm bảo, người soạn thảo nhà lập pháp phải xác định tác động thay đổi xã hội để từ kịp thời thay đổi điều chỉnh nội dung loại hình phạt cho phù hợp, để hình phạt có tác dụng trực tiếp, phát huy hiệu nó, trình xây dựng hình phạt việc quy định hình phạt phải tính đến diễn biến tình hình phạm tội nước loại tội phạm cụ thể, tính hợp lý hiệu hình phạt Thứ tư, hồn thiện bước, q trình thơng qua đạo luật hình Xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật hình có chất lượng tốt nội dung lẫn hình thức thể tổ chức thực việc tuân thủ nghiêm chỉnh hệ thống pháp luật đời sống nhà nước xã hội nhiệm vụ trung tâm, đòi hỏi cấp thiết, tất yếu khách quan việc xây dựng Nhà nước pháp quyền tiến hành nước ta Vì vậy, hoạt động xây dựng ban hành văn luật Quốc hội luôn đề cao, không ngừng đổi nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Trên thực tế, hoạt động lập pháp hoạt động phức tạp, mang tính sáng tạo cao, địi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, 72 kinh phí cán phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao soạn thảo văn bản, đối tượng điều chỉnh pháp luật luôn biến đổi Nên phạm vi nhận thức vận động biến đổi để phản ánh nhu cầu phát triển quan hệ xã hội vào nội dung văn khó khăn Để hồn thiện bước, q trình thơng qua đạo luật hình đáp ứng u cầu, địi hỏi q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố, chủ động hội nhập kinh tế, quốc tế, để bảo vệ an ninh Quốc gia, trật tự an toàn xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cơng dân, đấu tranh chống phịng ngừa tội phạm 3.2 Các giải pháp bảo đảm áp dụng 3.2.1 Tăng cường nhận thức sách áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội Với quan điểm xử lý người 18 tuổi phạm tội nhằm giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, trở thành người có ích cho xã hội, hệ thống chế tài áp dụng người 18 tuổi phạm tội theo quy định BLHS hành tương đối đa dạng chủ yếu chế tài khơng mang tính chất giam giữ Tuy nhiên, thực tiễn xử lý người 18 tuổi phạm tội cho thấy, chế tài áp dụng họ tương đối nghiêm khắc Do vậy, cần nghiên cứu giải pháp hạn chế khả áp dụng hình phạt tù sở cần quy định chặt chẽ điều kiện áp dụng hình phạt tù người 18 tuổi phạm tội; đồng thời cần tăng cường áp dụng hình phạt khơng tước tự người 18 tuổi phạm tội Tăng cường nhận thức sách áp dụng hình phạt, thể hiện: Thứ nhất, nhận thức cách đắn vai trò ý nghĩa việc mở rộng phạm vi áp dụng loại hình phạt khơng tước tự người 18 tuổi phạm tội, hạn chế tối đa việc áp dụng hình phạt tù có thời hạn, áp dụng hình phạt tù có thời hạn trường hợp thật cần thiết Thứ hai, nhận thức cách đắn chế hỗ trợ số hình phạt khơng tước tự áp dụng người 18 tuổi phạm tội cách phối kết hợp vai trị, trách nhiệm gia đình, nhà trường, xã hội thực giám sát, giáo dục, giúp đỡ người 18 tuổi phạm tội bị xử phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải 73 tạo không giam giữ; tăng cường biện pháp giáo dục cộng đồng, giúp người 18 tuổi phạm tội tái hòa nhập cộng đồng Thứ ba, tăng cường nhận thức cách đắn quy định khoảng cách mức tối thiểu mức tối đa khung hình phạt tù người 18 tuổi phạm tội để áp dụng cho phù hợp 3.2.2 Tăng cường yếu tố bảo đảm mặt pháp lý Tăng cường nâng cao chất lượng quy phạm pháp luật hình phạt nói chung, hình phạt người 18 tuổi nói riêng, muốn nâng cao chất lượng quy phạm pháp luật hình phạt trước hết cần nâng cao chất lượng sách hình sự, đặc biệt sách hình người 18 tuổi phạm tội phải cụ thể hóa quan điểm có tính đạo, chiến lược Đảng, Nhà nước đấu tranh phòng, chống tội phạm người 18 tuổi phạm tội đồng thời thể rõ quan tâm đặc biệt Đảng Nhà nước việc xây dựng tư pháp công bằng, văn minh, dân chủ nhân đạo, phù hợp với công ước quốc tế liên hợp quốc quyền trẻ em mà Việt Nam thành viên 3.2.3 Tăng cường yếu tố bảo đảm thiết chế Thực tinh thần Nghị số 08/2002 ngày 02/01/2002 số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp, Nghị số 49/2005 ngày 02/6/2005 Bộ trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014 Hiện Tịa Gia đình Người chưa thành niên thành lập Tịa gia đình người chưa thành niên có nhiệm vụ xét xử: “Các vụ án hình mà bị cáo người 18 tuổi vụ án hình mà bị cáo người đủ 18 tuổi trở lên người bị hại người 18 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng tâm lý cần hỗ trợ điều kiện sống, học tập khơng có mơi trường gia đình lành mạnh người 18 tuổi khác; Xem xét, định áp dụng biện pháp xử lý hành Tịa án nhân dân người 18 tuổi” Đối với công tác xét xử án hình sự, Tịa Gia đình Người chưa thành niên đảm bảo nguyên tắc: Việc xử lý người chưa thành niên phạm tội phải bảo đảm lợi ích tốt người 18 tuổi chủ yếu nhằm mục đích giáo dục, 74 giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, ưu tiên cải tạo cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội; Bảo đảm quyền có người bào chữa, có người đại diện hợp pháp cho bị cáo người 18 tuổi Về hình thức, phịng xử hình Tịa Gia đình Người chưa thành niên khơng có vành móng ngựa, bị cáo người 18 tuổi tiếp xúc với người bào chữa, người giám hộ, người đại diện hợp pháp, người thân Bảo đảm phiên tòa thân thiện, gần gũi, để bị cáo có tâm lý ổn định, an tâm tham gia phiên tòa, tránh tạo áp lực tâm lý lớn, tiếp xúc trực tiếp với người 18 tuổi điều tra viên nên mặc thường phục để tạo cảm giác gần gũi, thân thiện, đáng tin cậy, cần có phịng chăm sóc y tế đặc biệt để chăm sóc y tế cho người 18 tuổi khơng mặt sức khỏe, thể chất mà tâm lý tinh thần Trong vụ án hình có bị hại người 18 tuổi, đặc biệt vụ án xâm phạm tình dục trẻ em, tránh để bị hại tiếp xúc với bị cáo làm ảnh hưởng đến tâm lý bị hại trình xét xử đồng thời nhằm bảo đảm lời khai bị hại khách quan Tịa Gia đình Người chưa thành niên cần bố trí khu vực riêng cho bị hại Để phát huy vai trị, hiệu Tịa gia đình người chưa thành niên, TANDTC cần tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thẩm tra viên Thư ký Tòa án kiến thức tâm lý học, khoa học giáo dục, bồi dưỡng kỹ tiến hành tố tụng vụ án liên quan đến người 18 tuổi phạm tội 3.2.4 Tăng cường bảo đảm người Để nâng cao hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội yếu tố nâng cao lực đội ngũ thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên góp phần khơng nhỏ đến hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm tội Để đáp ứng yêu cầu tình hình nay, địi hỏi phải nâng cao trình độ, lực chun mơn, trách nhiệm nghề nghiệp cho đội ngũ Thẩm phán, kiểm sát viên, Điều tra viên cách thường xuyên mở lớp đào taọ, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu, giao lưu trao đổi học hỏi kinh nghiệm, qua giúp nâng cao trình độ kỹ nghề nghiệp cần thiết 75 Thứ nhất, nâng cao lực trách nhiệm đội ngũ cán điều tra quan điều tra cấp Trong số trường hợp giai đoạn điều tra có ý nghĩa định quan trọng tồn q trình giải vụ án Các cán điều tra quan điều tra chủ thể trực tiếp tổ chức, áp dụng biện pháp nghiệp vụ hoạt động điều tra, kết hoạt động điều tra sở pháp lý quan trọng, tảng định đến việc giải đắn vụ án Thực đường lối, chủ trương, sách Đảng cải cách tư pháp, đặc biệt thực mục tiêu Nghị 08-NQ/TW ngày 02/01/2012 Bộ Chính trị số trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, với việc thực quy định BLTTHS 2015 pháp lệnh điều tra tổ chức hình 2015 Cơ quan điều tra cán điều tra cấp ngày kiện toàn mặt tổ chức nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm Người 18 tuổi phạm tội đối tượng đặc biệt sách hình pháp luật hình Vì vậy, BLTTHS, cụ thể Điều 415 quy định người tiến hành tố tụng vụ án có người 18 tuổi phải người đào tạo có kinh nghiệm điều tra, truy tố, xét xử vụ án liên quan đến người 18 tuổi, có hiểu biết cần thiết tâm lý học, khoa học giáo dục người 18 tuổi phải làm rõ vấn đề liên quan đến người 18 tuổi phạm tội như: tuổi xác, mức độ phát triển thể chất tinh thần, mức độ nhận thức hành vi phạm tội người 18 tuổi, Điều kiện sinh sống điều kiện giáo dục, có người xúi giục hay khơng, ngun nhân, điều kiện, hồn cảnh phạm tội Để từ có biện pháp đắn nhằm giáo dục cải tạo người 18 tuổi phạm tội Ngoài cần phải triển khai chương trình đào tạo cụ thể, bồi dưỡng kiến thức tâm lý người 18 tuổi cho người tiến hành tố tụng như: Những đặc điểm tâm lý lứa tuổi 14 đến dưới18; yếu tố tâm lý làm ảnh hưởng đến trình hỏi cung bị can người 18 tuổi Cơ quan điều tra cấp phải không ngừng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ, lực cơng tác, nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức 76 cần thiết tâm lý học, khoa học giáo dục người 18 tuổi Trên sở có phương pháp điều tra người 18 tuổi phạm tội Thứ hai, Nâng cao vai trò lực kiểm sát viên Hoạt động kiểm sát có vai trị quan trọng q trình giải vụ án hình cách đắn, Đây trình kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát Thông qua hoạt động này, kiểm sát viên phân cơng kiểm sát q trình điều tra quan điều tra cấp trình xét xử Tòa án nhân dân cấp kiểm sát việc tuân thủ quy định pháp luật TTHS việc thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng kiểm sát số hoạt động điều tra khác theo quy định pháp luật như: Khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra… nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho chứng mà quan điều tra thu thập trình điều tra, kiểm sát việc tuân thủ quy định Pháp luật TTHS Tòa án xét xử tuân thủ theo quy định pháp luật Cơ quan kiểm sát phải thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho kiểm sát viên, kiểm sát viên phải trau dồi kiến thức, chun mơn nghiệp vụ, khơng ngừng tiếp thu, tích lũy kinh nghiệm Thứ ba, Nâng cao lực đội ngũ cán Tòa án Thẩm phán chuyên xét xử người 18 tuổi phạm tội Ngành Tòa án phải thường xuyên tổ chức công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán Tòa án Thẩm phán, bồi dưỡng nghiệp vụ cho thư ký Tòa án Bồi dưỡng đội ngũ Thẩm phán chuyên trách xét xử vụ án người 18 tuổi phạm tội, Thẩm phán chuyên trách phải nâng cao kiến thức, phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ, lực cơng tác, nâng cao nghiệp vụ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết tâm lý học, khoa học giáo dục người 18 tuổi để sở đưa phán đắn áp dụng hình phạt, định mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội người 18 tuổi phạm tội nhằm đảm bảo tính khách quan nhân đạo người 18 tuổi 77 KẾT LUẬN Hình phạt người 18 tuổi phạm tội trở thành công cụ hữu hiệu quan bảo vệ pháp luật sử dụng để đấu tranh phòng chống tội phạm người 18 tuổi Qua thực tiễn đấu tranh phòng, chống người 18 tuổi phạm tội năm qua cho thấy hình phạt áp dụng người 18 tuổi phạm tội phát huy hiệu có tác dụng giáo dục định Cụ thể là, phần lớn hình phạt tuyên người 18 tuổi phạm tội tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội người 18 tuổi thực Có thể nói hệ thống hình phạt quy định áp dụng người 18 tuổi phạm tội thể tính nghiêm minh pháp luật giáo dục người 18 tuổi phạm tội; góp phần khơng nhỏ vào đấu tranh phịng, chống tội phạm người 18 tuổi ngày gia tăng, bước hoàn thiện vướng mắc, thiếu sót pháp luật hình Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội thực tiễn xét xử gặp nhiều hạn chế, khó khăn, thiếu sót hình phạt khơng tước tự áp dụng; việc áp dụng hình phạt khơng q nhẹ q nặng hành vi phạm tội dẫn đến thực trạng nguyên tắc công không đảm bảo Nguyên nhân dẫn đến tình trạng có ngun nhân chủ quan nguyên nhân khách quan lực, trình độ chun mơn HĐXX nói chung, Thẩm phán nói riêng xét xử vụ án người 18 tuổi yếu, quan tố tụng người tiến hành tố tụng chưa nắm vững vận dụng xác quy định pháp luật xử lý, dẫn đến áp dụng không thống Có thể nói, nghiên cứu hình phạt người 18 tuổi phạm tội nội dung nghiên cứu đáng quan tâm pháp luật hình nội dung phức tạp Đi sâu nghiên cứu loại hình phạt cụ thể việc áp dụng thực tế giúp có hiểu biết sâu sắc CSHS nhà nước người 18 tuổi phạm tội từ đề xuất hướng hịan thiện để bước nâng cao hiệu quả, hoàn thiện hệ thống hình phạt người 18 tuổi phạm tội 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Phan Thị Hiền Anh (2003) “Vị thành niên: Các đặc điểm tâm- sinh lý tâm lý- xã hội”, Tạp chí Tâm lý học, tr.42-47 Phạm Văn Beo (2010) Luật hình Việt Nam, Quyển 1, Nxb Chính trị Quốc gia Bộ Chính trị (2002) Nghị 08/NQ- TƯ Bộ trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Ban chấp hành trung ương Đảng, ban hành ngày 02/01/2002, Hà Nội Bộ trị (2005) Nghị số 49/NQ- TƯ Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2010, ban hành ngày 2/6/2005, Hà Nội Lê Văn Cảm (2013) “Hoàn thiện pháp luật lĩnh vực tư pháp hình Việt Nam: Suy ngẫm nguyên tắc bản”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, (số 3), tr - 11 Đại học Quốc Gia Hà Nội (2018) Nhận thức khoa học phần chung pháp luật hình Việt Nam sau pháp điển hóa lần thứ ba, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Đại học Quốc Gia Hà Nội (2018) Pháp luật hình Việt Nam từ kỷ X đến lịch sử thực tại, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội Trần Văn Độ (1995) Hình phạt pháp luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Minh Hải (2009) “Nguyên tắc định hình phạt trường hợp chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí Tịa án nhân dân, (số 9), tr 22 – 26 10 Nguyễn Ngọc Hòa (2001) Trách nhiệm hình hình phạt, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 11 Học viện khoa học xã hội (2014) Luật hình Việt Nam phần chung, Nxb Khoa học xã hội 12 Học viện khoa học xã hội (2013) Luật thi hành án hình sự, (giáo trình sau đại học) Nxb Khoa học xã hội 13 Liên Hợp Quốc (1989) Công ước quyền trẻ em hướng dẫn Liên Hợp quốc 14 Liên Hợp Quốc (1985) Nguyên tắc tiêu chuẩn tối thiểu Liên Hợp Quốc hoạt động tư pháp người chưa thành niên, (Nguyên tắc Bắc Kinh) 15 Dương Tuyết Miên (2014) “Quy định hình phạt tổng hợp hình phạt người chưa thành niên phạm tội Bộ luật hình Việt Nam số kiến nghị”, Tạp chí luật học, (số 3), tr 24 - 29; tr.41 – 45 16 Cao Thị Oanh (2007) “Hồn thiện quy định trách nhiệm hình người chưa thành niên”, Tạp chí luật học, tháng 10/2007 17 Đinh Văn Quế (2007) “Quyết định hình phạt người chưa thành niên phạm tội”, Tạp chí kiểm sát, (số 6), tr 27 – 35 18 Đinh Văn Quế (2010) Tìm hiểu tội phạm hình phạt Luật hình Việt Nam, Nxb Phương Đơng, Hà Nội 19 Quốc hội (1999) Bộ luật hình 1999, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Quốc hội (2017) Bộ luật hình 2017, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21 Quốc hội (2015) Bộ luật tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 22 Quốc hội (2013) Hiến pháp 2013, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Quốc hội (2013) Luật thi hành án hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 24 Tòa án nhân dân tối cao (1970) Bản tổng kết số 452-HS2 hướng dẫn việc xét xử người chưa thành niên phạm tội giết người, ban hành gày 10/8/1970, Hà Nội 25 Tòa án nhân dân tối cao (1968) Báo cáo tổng kết năm (1965- 1968), Hà Nội 26 Tòa án nhân dân tối cao (1967) Hướng dẫn số 329-HS2, ban hành ngày 11/5/1967, Hà Nội 27 Trường đại học luật Hà Nội (2014) Giáo trình luật hình Việt Nam – phần chung, Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội 28 Trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh (2013) Giáo trình luật hình Việt Nam – phần chung, Nxb Hồng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 29 Trường đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh – Khoa hình sự, Tập giảng luật hình Việt Nam ( phần chung), Tài liệu lưu hành nội 30 Hồ Sỹ Sơn (2007) Nguyên tắc nhân đạo pháp luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Viện Nhà nước Pháp luật, Hà Nội 31 Hoàng Thị Minh Sơn (2018) “Xu hướng phát triển pháp luật hình trách nhiệm hình người 18 tuổi phạm tội”, Tạp chí luật học, (số 6), tr 53 – 66 32 Đào Trí Úc (2000) Luật hình Việt nam vấn đề chung, Nxb Chính trị Quốc Gia, Hà Nội 33 Viện nghiên cứu khoa học pháp lý (1995) Hình phạt luật hình Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 34 Võ Khánh Vinh (1994) Nguyên tắc công luật hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội ... hình phạt người 18 tuổi phạm tội 25 Chương 2: PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM VỀ HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI PHẠM TỘI 37 2.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam hình phạt. .. thiện pháp luật hình Việt Nam hình phạt người 18 tuổi phạm tội giải pháp bảo đảm áp dụng hình phạt người 18 tuổi phạm tội - Nghiên cứu đưa giải pháp bảo đảm nâng cao hiệu hình phạt người 18 tuổi phạm. .. nghiên cứu ? ?Hình phạt người 18 tuổi phạm tội: Khía cạnh lý luận pháp luật hình Việt Nam? ?? cho luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Hình phạt người 18 tuổi phạm tội vấn
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khía cạnh lý luận và pháp luật hình sự việt nam , Hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội khía cạnh lý luận và pháp luật hình sự việt nam