0

Giáo án tự chọn: Ngữ Văn 11 - Tổ Ngữ Văn

20 12 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2021, 06:29

- Cần nắm được hệ thống luận điểm chính của bài viết để hiểu cách thể hiện quan điểm, thái độ và tư tưởng, tình cảm của tác giả, để có thể phân tích được giá trị của lập luận, lí lẽ, các[r] (1)Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn Tiết:5 Ngày soạn:15/01/2010 Ngày soạn: /01/2010 Chủ đề : HƯỚNG DẪN ĐỌC - HIỂU MỘT SỐ TAÙC PHAÅM VAÊN HOÏC VIEÄT NAM Baøi 1: CHA TOÂI ( Trích"Đặng Dịch Trai ngôn hành lục"- Đặng Huy Trứ) I Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS hiểu quan niệm người xưa : việc đỗ- trượt thi cử, mối quan hệ danh vọng với đạo đức, gia phong - Nhận thức sâu sắc, đúng đắn và bất cập tư tưởng Đặng Dịch Trai thời đại - Nắm đặc trưng nghệ thuật thể tự thuật - thể tài kí, để từ đó hiểu rõ tâm hồn và nhân cách người viết II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Vài nét tác giả Đặng Huy Trứ: - Sinh naêm 1825 - maát 1874 - Người làng Thanh Lương - Thừa Thiên - Huế GV ch HS đọc phần tiểu dẫn và nêu - Xuất thân gia đình trí thức nho học Bản thân đã nét tác giả thi đỗ cử nhân (1843), tiến sĩ (1848) Khi thi Đình, vì phạm húy mà ông bị truất tiến sĩ và cách trả cử nhân GV giaûng giaûi, thuyeát trình giuùp HS hieåu II Veà taùc phaåm " Ñaëng Dòch Trai ngoân haønh luïc" - Thuộc thể loại văn tự thuật, thể tài kí rõ thể loại văn này ( thể kí ) - Ghi chép lời nói và việc làm người cha đáng kính cuûa taùc giaû laø Ñaëng Dòch Trai - Tác phẩm viết tác giả công cán Quảng Ñoâng ( Trung Quoác ) GV thuyết giảng giúp HS hiểu III Tìm hieåu vaên baûn: Nội dung đoạn trích nội dung đoạn trích Thuật lại việc liên quan đến chuyện thi cử GV cho HS nhắc lại nội dung cần chính Đặng Huy Trứ- người kể chuyện Đó là việc ông thi đỗ ghi nhớ cử nhân và tiến sĩ Sau vì phạm húy kì thi Đình đã bị truất danh vị tiến sĩ và cử nhân Toàn việc lại đặt đánh giá Đặng Dịch Trai , thân phụ Đặng Huy Trứ Cách nhìn ngườLop11.com i cha việc lớn đời đã (2) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn trở thành kỉ niệm có tác động sâu sắc với tâm tư, tình cảm và quan niệm sống Đặng Huy Trứ Không trực tiếp bộc lộ suy ngẫm, thuật chuyện cách khách quan, trung thực, qua thái độ kính yêu sâu sắc với cha, tác giả đã gián tiếp thể quan điểm chính mình thi cử, đỗ trượt, cách sống, cách ứng xử đời Phân tích đoạn trích: - Trong gia tộc, gia đình Dịch Trai đã xảy a/ Thái độ, tình cảm Đặng Dịch trai trước sự việc quan trọng nào ? Liên vieäc xaûy gia ñình, gia toäc : * Đối với người trai thi đỗ cử nhân năm Quý Mão, đỗ quan đến ? Và thái độ ông tieán só naêm Ñinh Muøi người này nào ? - Ñaây laø tin vui nhöng oâng laïi buoàn, lo laéng cho nhaân caùch GV cho HS thảo luận nhanh để chọn ý , sợ kiêu căng, tự mãn lo "danh" lớn "thực" đúng khiến không báo đáp nghĩa nặng ơn dày thiên tử, tổ tiên, gia đình  quan niệm đúng đắn người xưa: + Coi trọng việc học và hành ; tài và đức + Quan tâm đến việc người hữu ích cho xã hội - Những bài học đây là cách giáo dục sâu sắc, hướng người đến hoàn thiện -Thái độ Đặng Dich Trai nào * Việc bị đấnh trượt tiến sĩ và cử nhân: nào bị đánh trượt tiến sĩ và cử - Buồn tỏ bình thản và coi không có chuyện gì đáng kể với lí lẽ : nhaân ? + Khi người ta đầy đủ thì trời gạt bớt cho  taâm nhöng thuyeát phuïc + Dù có sai lầm, không thoái chí, biết tu tỉnh, nổ lực vươn lên thì đứng lên  quan niệm tích cực, đúng đắn - Cái chết anh trai có tác động * Đối với người anh trai- ngự y Đặng Văn Chức: nào đến tâm tư, tình cảm Đặng - Nay chaët chaân tay toâi, roùc thòt xöông toâi  thöông xoùt Dòch Trai? trước việc qua đời anh - Anh ñi laø ñi maõi maõi  soáng cheát laø khaéc nghieät ñau đớn  nhân - Em hiểu nào quan niệm sống  Đặng Dịch Trai coi trọng tình cảm gia đình, đạo đức cuûa Ñaëng Dòch Trai ? gia phong b/ Neùt ñaëc saéc cuûa ngheä thuaät: - Tôn trọng thật khách quan đời sống - Nêu thành công nghệ thuật - Thuật lại thật đời sống cá biệt cách sinh động đoạn trích ? - Tính khách quan thể qua suy ngẫm, triết lí tác giả trước thực - Thống miêu tả với bình luận - Đoạn trích có thành công nào Tổng kết: (HS tự làm ) noäi dung vaø ngheä thuaät? Cuûng coá : Noäi dung, quan nieäm soáng cuûa Ñaëng Dòch Trai 5.Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : Tieán só giaáy cuûa Nguyeãn Khuyeán Lop11.com (3) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn Tiết:6 Ngày soạn:22/01/2010 Ngày soạn: /01/2010 Baøi 2: TIEÁN SÓ GIAÁY ( Nguyeãn Khuyeán) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Thái độ châm biếm nhà thơ tiến sĩ hữu danh vô thực và thoáng tự trào chua chát người thành đạt mà đành bất lực trước thời - Tài nhà thơ cách sử dụng ngôn ngữ, tạo dựng hình ảnh, giọng điệu, nghệ thuật ẩn dụ để tạo tính đa nghĩa cho bài thơ II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Vài nét hoàn cảnh lịch sử - thời Nguyễn Khuyến sống: - Đau thương nhục nhã: XH thực dân phong kiến GV cho HS nhắc lại số kiến thức - Neàn giaùo duïc nho hoïc suy vi đời Nguyễn Khuyến - Tệ nạn mua bán quan tước GV nhấn mạnh nét chính hoàn II.Tìm hieåu baøi thô: cảnh lịch sử giai đoạn này Cảm hứng bài thơ : Từ hình nộm tiến sĩ làm giấy- thứ đồ chơi cho trẻ em dịp trung thu nhằm khơi gợ trả ý thứcham - Tác giả lấy cảm hứng từ đâu ? học và phấn đấu theo đường khoa cử Theå thô: - Bài thơ thuộc thể thơ nào ? Viết với ý gì - Thất ngôn bát cú Đường luật - Thuộc loại thơ vịnh vật, thấm đượm cảm xúc châm biếm, ? pha chút tự trào chua chát với đời, với mình Phaân tích: a/ Hai câu đề:Giới thiệu nhân vật ông nghè - Thái độ tác giả miêu tả ông Cờ , biển, cân đai  phẩm phục ông nghè  thái độ ngheø ? khaùch quan : - Tác giả sử dụng bpnt nào để miêu tả - Cũng (3) : phép điệp  nhấn mạnh và tạo ấn tượng sâu oâng ngheø ? sắc đầy đủ yếu tố hình thức bên ngoài ông ngheø  haøm yù so saùnh - Từ cách miêu tả trên, em hiểu  Nhaân vaät chính khoâng phaûi laø oâng ngheø thaät naøo veà nhaân vaät chính ? b/ Hai câu thực:Mô tả hình ảnh tiến sĩ giấy - Maûnh giaáy, thaân giaùp baûn, neùt son- maët vaên khoâi  moâ taû - Tác giả sử dụng từ ngữ, hình ảnh cụ thể chất liệu làm nên thứ đồ chơi trẻ em nào để miêu tả hình ảnh tiến sĩ giấy ?  Châm biếm sâu sắc : thứ xoàng xĩnh bên ngoài Lop11.com (4) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn laøm neân thaân giaùp baûn c/ Hai câu luận: Phát triển hình tượng thơ - Tấm thân xiêm áo nhẹ  đây là thứ đồ chơi giấy  nhận xét vui đùa, hóm hỉnh - Hình tượng tiến sĩ giấy tác giả trực - Cái giá khoa danh hời  đồ chơi nên mua rẻ  tiếp mô tả nào ? Thái độ nhà tiến sĩ giấy không đáng giá, đáng coi trọng - hữu danh thô ? vô thực  Laø moät nhaø nho coù hoïc vaán, moät tieán só danh giaù maø thaáy mình thaät voâ duïng d/ Hai câu kết:Thái độ nhà thơ - Đồ thật- đồ chơi : lời khen đồ chơi làm khéo, giông thật - Thái độ đánh giả nhà thơ ? - Lời châm biếm : trí thức rởm, không có tài có hư danh  xoùt xa  Nguyễn Khuyến đã đạt đến đỉnh cao danh vọng ông ý thức bất lực mình : thành đạt mà không làm gì cho dân, cho nước Cảm giác hữu danh vô thực trí thức đồ chơi khiến ông xót xa cho chính thành đạt mình III Tổng kết: ( HS tự tổng kết) Cuûng coá : Noäi dung, ngheä thuaät cuûa baøi thô 5.Dặn dò : Học và chuẩn bị bài : Đổng Mẫu ( trích " Sơn Hậu" Tiết:7 Ngày soạn:2/03/2010 Ngày soạn:5 /03/2010 Baøi 3: ĐỔNG MẪU ( Trích "Sôn Haäu") I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Tính cách mạnh mẽ, khí phách kiên cường, liệt Đổng Mẫu sẵn sàng hi sinh thân mình để trai giữ trọn đạo trung nghĩa - Những nét đặc sắc nội dung và nghệ thuật tuồng cổ II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: GV giới thiệu khái quát thể tuồng Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc Moät vaøi neùt ñaëc tröng cuûa tuoàng coå : - Là loại kịch hát truyền thống người Việt GV giảng giải giúp HS hiểu - Được chia thành loại : neùt ñaëc tröng cuûa tuoàng coå + Tuoàng cung Ñình : mang tính chaát baùc hoïc + Tuồng Hài : tuông đồ gắn với sinh hoạt dân gian Lop11.com (5) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB GV kể tóm tắt để HS hiểu nội dung tuồng Sơn Hậu GV hướng dẫn 1-2 HS kể tóm tắt đoạn trích GV cho HS đọc sơ qua đoạn trích - Em hiểu nào hình tượng Đổng Mẫu ? - Tấm lòng và khí phách người mẹ thể từ ngữ nào ? - Nững từ ngữ, câu nói nào cho thấy rõ Đổng Mẫu là người mẹ cứng cỏi, lẫm liệt ? - Ở Đổng Mẫu lên nét tính caùch cao quí naøo ? - Tổ Ngữ Văn - Là loại hình sân khấu, có kết hợp nhiều yếu tố : phục trạng, lời hát, âm nhạc - Nội dung xoay quanh đấu tranh hai phe chính- tà, toát - xaáu cuoái cuøng chính thaéng taø, toát thaéng xaáu  nieàm tin vào cái đẹp, cái thiện Tuoàng Sôn Haäu: - Là tuồng tiếng đời vào cuối kỉ XVIII - Gồm hồi, kể lại đấu tranh hai phe chính nghĩa và phi nghĩa ( bên là Đổng Kim Lân, Khương Linh Tá, Phàn Định Công, Đổng Mẫu với bên là Tạ Thiên Laêng, Taï OÂn Ñình, Taï Loâi Phong - Tóm tắt tuồng : ( tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao trang 45 ) Tóm tắt đoạn Đổng Mẫu: Thuộc hồi tuồng Sơn Hậu Sau đưa thứ phi và Hoàng Tử tới Sơn Hậu Đổng Kim Lân tập hợp lực lượng công bọn phản nghịch Anh em họ Tạ cố thủ thành, cho quân bắt Đổng Mẫu là mẹ Kim Lân làm tin để uy hiếp Kim Lân Đổng Mẫu không run rợ, bà giận sỉ mắng bọn phản loạn hèn hạ, khẳng khái kêu gọi không thoái chí, yếu mềm, chí sẵn sàng hi sinh để có thể giữ trọn niểmtung quaân aùi quoác Phân tích đoạn trích: * Hình tượng Đổng Mẫu - Là người mẹ thương yêu Coi là đấng trượng phu - Tự hào sâu sắc tài năng, tiết tháo và khí phách Kim Laân - Khi thấy đau đớn, ngả nghiêng vì chữ hiếu, bà khuyên nhuû tha thieát: + Con hãy cùng nước cùng vua + Chữ trung nặng chữ hiếu + Quyết liệt hơn: Bớ Kim Lân để tao chết thời mi hãy đầu Taï taëc  Tấm lòng và khí khách củangười mẹ trước sống chết tình mẫu tử, là người mẹ cứng cỏi, lẫm liệt + Vaïch maët aâm möu heøn haï cuûa keû thuø : baét ñaëng muï giaø, đem làm bia đỡ đạn + Chỉ rõ : Ôn Đình là tướng bất tài, theo đảng gian thần mà đầu loài sủng nịnh  Khuyên giữ trọn lòng trung nghĩa Tóm lại: Đổng Mẫu là người mẹ có tính cách, có tâm hồn và lí tưởng sống Là gương cho cháu noi theo Lop11.com (6) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn Củng cố : Nội dung và nghệ thuật đoạn trích 5.Dặn dò : Học bài và chuẩn bị bài mới: Đời thừa Tiết:8 Ngày soạn:2/03/2010 Ngày soạn:5 /03/2010 Baøi : ĐỜI THỪA (Nam Cao) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Tấn bi kịch tinh thần người trí thức nghèo xã hội cũ - Quan điểm nghệ thuật và tư tưởng nhân đạo sâu sắc Nam cao - Neùt ñaëc saéc cuûa truyeän: ngheä thuaät traàn thuaät, mieâu taû vaø phaân tích taâm lí II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Xuất xứ - Đại ý : GV cho HS đọc và nêu xuất xứ, đấiy Xuất xứ: Đời thừa là truyện ngắn xuất sắc Nam Cao, truyeän đăng trên tuần báo tiểu thuyết thứ số 490, ngày 412-1943 GV cho HS nhắc lại xuất xứ và đại ý giúp Đại ý : Truyện tập trung mô tả bi kịch tinh thần đau các em ghi nhớ đớn , dai dẳng Văn Sĩ Hộ : khao khát xây dựng nghieäp tinh thaàn cao quyù , nhöng chæ vì gaùnh naëng côm aùo maø rôi vaøo tình traïng soáng moät cuoäc soáng voâ nghóa , thừa Kiếp sống "đời thừa" II Phaân tích: Bi kòch tinh thaàn cuûa nhaân vaät Hoä; a/ Bi kòch cuûa moät nhaø vaên: - Ở góc độ nhà văn, Hộ đã rơi vào bi kịch - Khao khát khẳng định mình nghiệp văn chương :Viết nhö theá naøo ? tác phẩm có giá trị , để đời  nâng cao giá trị đời sống mình  đạt tới tất nghị lực và ý chí - Những từ ngữ, hình ảnh nào làm rõ bi kòch tinh thaàn cuûa Hoä ? - Gaùnh naëng côm aùo khieán Hoä phaûi chòu c/soáng voâ ích , buoàn chán thành kiếp "đời thừa"  Đây là nỗi đau giằng xé tinh thần : Khát khao sống có ý nghĩa mà phải sống kiếp đời thừa b/ Bi kịch người: đau đớn không kém - Bi kịch người Hộ diễn đó là bi kịch người coi tình thương là nhö theá naøo ? nguyeân taéc cao nhaát: - Khoâ ng nỡ vứt bỏ gia đình để theo đuổi nghiệp  lựa Lop11.com (7) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn chọn gia đình - lựa chọn giàu tính truyền thống đạo đức - Vậy Hộ đã rơi vào bi kịch nào ? cha ông  hi sinh quá lớn khiến Hộ đau đớn Hộ có ý thức rõ bi kịch hay không ? - Hộ đã chà đạp lên lẽ sống tình thương chính mình : làm khổ vợ - người đáng thương Những thành công nghệ thuật: - Coát truyeän ñôn giaûn, khung caûnh heïp, nhaân vaät ít haønh động khái quát vấn đề xã hội và coù giaù trò nhaân sinh saâu saéc - Giọng văn tự nhiên, dung dị - Nêu thành công tác phẩm? - Xây dựng thành công tính cách nhân vật Hộ III Toång keát: Trong " Đời thừa", Nam Cao phản ánh thành công tình cảnh đau khổ bế tắc người trí thức nghèo xã hội cũ Qua đó phát biểu ý kiến thật tiến quan điểm nghệ thuật gắn với nguyên tắc sáng tác thực - nhân đạo Củng cố : Nội dung và nghệ thuật tác phẩm "Đời thừa" 5.Dặn dò : Học và chuẩn bị bài : Nhật kí tù- Giải sớm Tiết:9 Ngày soạn:10/03/2010 Ngày soạn: /03/2010 Baøi 5: NHẬT KÍ TRONG TÙ - GIẢI ĐI SỚM ( Trích "Nhaät kí tuø"- Hoà Chí Minh)) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Hoàn cảnh sáng sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật tập "Nhật kí tù " - Cám nhận vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: tình yêu thiên nhiên, lĩnh kiên cường và tư chaát ngheä só tinh teá - Vẻ đẹp cổ điển và tinh thần thời đại Những đặc sắc bút pháp tả cảnh ngụ tình, tả thực và tượng trưng II Phương pháp : giảng giải, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc A Nhaät kí tuø: GV cho HS nhắc lại kiến thức I Hoàn cảnh đời: "Nhaät kí tuø " laø moät taäp nhaät kí baèng thô vieát baûn veà taäp Nhaät kí tuø maø caùc em nhà tù : từ ngày 29/8/1942 đến ngày 10/9/1943, bị giải học THCS khaép caùc nhaø lao cuûa 13 huyeän thuoäc tænh Quaûng Taây Lop11.com (8) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn II Giaù trò noäi dung vaø ngheä thaät: GV hướng dẫn HS tìm bài thơ minh 1/Giaù trò noäi dung : noäi dung cô baûn họa cho nội dung - "Nhật kí tù " phản ánh chân thực mặt đen tối chế độ nhà tù và phần xã hội Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch GV hướng dẫn HS tìm dẫn chứng minh - "Nhật kí tù " - chân dung tự họa thơ Hồ hoïa Chí Minh + Chân dung người tù có tâm hồn yêu nước vĩ đại + Chân dung người tù có lòng yêu thương bao la + Chân dung người tù có tư chất nghệ sĩ tinh tế, trí tueä saéc saûo vaø moät taâm hoàn nhaïy caûm : Rung cảm tinh tế trước vẻ đẹp thiên nhiên: Cảnh chieàu toái, Ngaém traêng Lòng yêu thương bao la người và đời : Caâu hoûi, Vaøo nguïc Tónh Taây, Caùi cuøm Tóm lại "Nhật kí tù " chính là chân dung bậc "đại nhân, đại trí, đại dũng" Hồ Chí Minh - Em hiểu nào giới nghệ 2/Giaù trò ngheä thaät: thuaät cuûa taäp Nhaät kí tuø ? "Nhật kí tù " là hòa quyện màu sắc cổ điển và tinh thần thời đại : - Maøu saéc coå ñieån : buùt phaùp chaám phaù, buùt phaùp taû caûnh ngụ tình, hình tượng nhân vật trữ tình với phong thái ung dung nhàn tảng hòa hợp với thiên nhiên, vũ trụ GV giảng giải cho HS hiểu nào là - Tinh thần thời đại : hình tượng thơ không tĩnh mà luôn vận tinh thần thời đại Những biểu động hướng phía sống, ánh sáng và tương lai Tính dân thô Baùc chủ đề tài, chất liệu, hình tượng ngôn ngữ B Giải sớm: I Hoàn cảnh sáng tác; Khi Bác bị giải từ nhà lao Long An đến nhà lao Đồng - Bài thơ sáng tác hoàn cảnh Chính sau đã bị giam 60 ngày và gần 200 Km naøo ? II Phaân tích baøi thô: a/ Bài 1: Bức tranh chuyển lao đêm tối với - Tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật hình ảnh người tù ung dung, bình thản trước gian truân - Hai câu đầu : tranh thiên nhiên nào để mô tả tranh thiên nhiên ? + Gaø gaùy : aâm quen thuoäc, daân daõ thời điểm chuyển lao  khắc nghiệt là tín hiệu bình minh  vận động thời gian đem lại dự cảm tươi sáng - Không gian, vũ trụ mô tả + Quaàn tinh : muoân vì tinh tuù naøo ? + Uûng nguyệt : đưa, nâng đỡ vầng trăng + Thu san : nuùi muøa thu thô moäng huyeàn aûo  tư ngẩng cao đầu, hướng trời cao và ánh sáng đồng hành cùng trăng - Câu 3-4 : Hình ảnh người thiên nhiên; Lop11.com (9) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Em hieåu nhö theá naøo veà tö theá cuûa người ? - Tổ Ngữ Văn + Chinh nhân : người xa + Dĩ : đã  tư chủ động người tù + Nghênh diện : đưa mặt đón nhận trận gió thu lạnh lẽo  tư bình thản trước gian truân Đây chính là tinh thần thép, vượt lên và chế ngự hoàn cảnh người tù cộng saûn Hoà Chí Minh b/ Bài 2: Hình tượng thiên nhiên và người bình minh đến: - Em có nhận xét gì biến đổi thieân nhieân ? - Hình tượng thiên nhiên: Dĩ thành hồng: đã thành màu hồng  chuyển đổi đột ngột, kì diệu : bình minh đến với ấm áp bao trùm vũ truï - Hình tượng người : Hành nhân : người tư ung dung ngắm cảnh, - Thaønh coâng cuûa thô vaø caû taäp thô Nhaät nguồn thi hứng đã có đêm tối, ánh sáng trăng kí tuø ? sao, noàng naøn theâm bình minh vaø hieän nhö moät thi nhân dạt dào cảm hứng  nhà thơ trên đường thơ C Toång keát: Cuûng coá : Noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô 5.Daën doø : Hoïc vaø chuaån bò baøi : Toáng bieät haønh Tiết:10 Ngày soạn: /03/2010 Ngày soạn: /03/2010 Baøi 6: TOÁNG BIEÄT HAØNH ( Thaâm Taâm) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Vẻ đẹp hình tượng li khách và tình cảm, thái độ người đưa tiễn - Neùt ñaëc saéc ngheä thuaät cuûa baøi thô II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Vaøi neùt veà taùc giaû: (Tlieäu CÑTC) GV cho Hs nêu nét tác II Tìm hieåu baøi thô: giả, tác phẩm Và hướng dẫn HS tự ghi Đề tài: Lop11.com (10) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB vào - Tổ Ngữ Văn - Toáng bieät - chia li - Làm sống lại cái không khí riêng nhiều bài thơ cổ" Hoài Thanh , Thi nhân Việt Nam - Em hieåu nhö theá naøo veà theå haønh ? Thể loại: Hành, thể cổ thi có từ thời Hán Ngụy Lục tác giả nào có thơ sáng tác theo Triều Trung Quốc theå haønh? - Là thể thơ khá tự do, phóng khoáng, không gò bó, lời gần với lời nói - Dieãn taû traïng thaùi bi phaãn, bi huøng Phaân tích baøi thô: a/ Sức hút bài thơ: - Người đọc bị hút vào bài thơ - Gioïng thô "raén roûi, gaân guoác" yeáu toá naøo ? - Thấm đẫm nỗi buồn : buồn mà không bi lụy - Ngợi ca người từ giã nhà thực chí lớn với thái độ dứt khoát mà không dửng dưng với người thân ruột thịt b/ Hình tượng li khách: -Hình tượng ta và li khách có quan hệ - Ta và li khách gắn bó với hình với bóng từ đầu đến cuối bài thơ theá naøo ? + Đưa người : hình tượng li khách đã đưoqực gợi lên + Li khách + chí lớn  đáng trượng phu - Tác giả đã sử dụng thủ pháp nghệ thuật + Thái độ sống chết vì nghĩa lớn : "Chí lớn không " nào để mô tả người ? + Ý chí sắt đá : "Một giã gia đình dửng dưng"  Bút pháp cường điệu làm bật cái chí lớn Có thể nói : hình tượng người lên cụ thể, sống động và chaân thaät, troïn veïn + Ta biết người buồn : lặp lại nhiều lần  nỗi - Tình cảm người thân ruột buồn thường trực tâm hồn và thời gian Sự dằn lòng thịt người thể nào ? đến đau đớn li khách Người bị níu kéo từ nhiều phía : mẹ già, chị, em nhỏ  ý chí tâm người Tóm lại : qua ngòi bút Thâm tâm, hình tượng li khách đầy mâu thuẫn : chí lớn và tình riêng Bút pháp đối lập đã làm nỗi bật gương mặt tinh thần người + Đi thực : khẳng định thực li khách đã  Diễn tả tâm trạng bàng hoàng sực tỉnh, buồn man mác vì chí lớn li khách không thể không Một có thể không trở Giọng thơ dứt khoát không dấu đau đớn dằn lòng dứt áo Toång keát: - Bài thơ mô tả thành công hình tượng nhân vật li khách - Thành công bài thơ ? hieän thaân cuûa caùi cao caû - Baøi thô coøn laøm soáng laïi caùi khoâng khí rieâng cuûa nhieàu baøi thô coå Lop11.com (11) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn Cuûng coá : Noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô 5.Dặn dò : Học và chuẩn bị bài : Đây mùa thu tới Baøi 7: ĐÂY MÙA THU TỚI ( Xuaân Dieäu) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Nét đặc sắc bài thơ: cảm xúc mùa thu khiến cảnh thu, tình thu ánh lên màu sắc đại - Cái nhìn trẻ trung, mẻ và lối diễn đạt độc đáo tranh thu II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Vaøi neùt veà taùc giaû Xuaân Dieäu: ( SGK) GV có thể thuyết giảng và đàm thoại với II Đề tài mùa thu: - Là thi đề quen thuộc : cổ - kim HS giúp HS hiểu nét - Mùa thu đồng nghĩa với tàn phai, mát veà taùc giaû Xuaân Dieäu - Tâm hồn người mùa thu thường buồn III Tìm hieåu baøi thô: Sự kế thừa và cách tân Xuân Diệu mô tả tranh thu: a/ Kế thừa: Nét buồn man mác truyền thống tả cảnh GV có thể đọc minh họa câu thơ thu với hình ảnh liễu : thơ Nguyễn Du, Chinh các tác giả trước Xuân Diệu phụ ngâm Đặng Trần Côn, thơ đời Tống b/ Caùch taân: Caùch caûm thuï muøa thu - Hình ảnh liễu : toát lên vẻ khác lạ, mẻ : + Lieãu : Moät hình aûnh thieân nhieân quen thuoäc ( lieãu caûnh) - Tác giả đã sử dụng bút pháp nào để tả Nhân hóa: dáng người đứng chịu tang hình aûnh lieãu ? Lop11.com (12) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn  Bút pháp tả thực, liễu cảm nhận cặp - Sự cách tân Xuân Diệu mô tả cảnh thu còn thể điểm nào ? - Xuân Diệu còn có tìm tòi sáng tạo hình ảnh thơ nào ? - Nét tình thu thể nhö theá naøo ? maét " xanh non" , theå hieän tình caûm cuûa nhaø thô + Hình ảnh liễu biến hóa vận động : hướng vào rặng liễu, taû caän caûnh - Báo tin thu phận liễu: tang tóc, u buồn  gợi dáng vóc duyên dáng, lãng mạn thiếu nữ đại + Mùa thu cái nhìn Xuân Diệu đẹp, uyển chuyển, quí phaùi trang phuïc "aùo mô phai" Mơ phai : gợi vẻ thu tươi sáng, nhẹ, mô tả chính xác thời điểm giao mùa  Taâm hoàn laõng maïn cuûa nhaø thô + Hình ảnh hoa, trăng , sương, người thiếu nữ  cảm nhận mẻ, trẻ trung Xuân Diệu trước mùa thu , khác cái nhìn truyeàn thoáng  Tóm lại : Cái nhìn cách tân Xuân Diệu đã khiến cảnh thu mang vẻ sống động khác thường Nét tình thu: - Cảm thụ tâm trạng phức hợp: + Cảm thụ vẻ đẹp nên vui : trang phục mùa thu với chieác aùo mô phai sang troïng, quí phaùi + Cảm nhận thu tàn phai nên buồn : Tử khí - tàn phai - u uất, hận - Cái tôi có khát vọng đồng cảm với đời mà khao khát hòa nhập, giao cảm, gắn bó với đời Toång keát: "Đây mùa thu tới" là bài thơ tả cảnh thu, tình thu khá đặc sắc Xuân Diệu với nhiều cách tân táo bạo xử lí thi liệu và diễn đạt Cuûng coá : Noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô 5.Daën doø : Hoïc vaø chuaån bò baøi : Thô duyeân Baøi 8: THÔ DUYEÂN ( Xuaân Dieäu) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu : - Vẻ đẹp mối tương giao người với người, người với vũ trụ - Cái nhìn độc đáo vào cõi sống huyền diệu và lối diễn đạt duyên dáng, độc đáo bài thơ II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Lop11.com (13) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS - Tổ Ngữ Văn Noäi dung baøi hoïc I Nhan đề : Thơ duyên: - Duyeân : + Nguyeân nhaân, nguyeân - Em hieåu nhö theá naøo laø duyeân ? + Chỉ hòa hợp vợ chồng + Cơ trời - mối tình định sẵn + Chỉ may mắn, nét đẹp tự nhiên, phẩm chất trời phú : cô gái có duyên - Vậy nhan đề bài thơ hiểu theo - Nhan đề có nhiều tầng nghĩa : là bài thơ mối quan hệ tương giao, gắn bó tự nhiên người với người và nghóa naøo ? người với vũ trụ II Cấu tứ : mạch vận động; - Em hiểu nào cấu tứ ? Bài thơ - Trữ tình, chính luận duyên có cấu tứ nào ? - Caûm xuùc vaø lí trí III Phaân tích : Caûm nhaän veà moái töông giao huyeàn dieäu cuûa taïo vaät: - Chiều mộng: chiều đẹp mộng, chiều mang sắc - Taùc giaû caûm nhaän veà moái töông giao mộng mơ  cảnh vật bừng lên vẻ đẹp cuûa taïo vaät nhö theá naøo ? GV hướng dẫn HS phát từ - Hòa thơ : Vẻ đẹp tương giao vật nên thơ ngữ, hình ảnh thơ - Caëp chim chuyeàn, caây me, muoân saéc laù nhö giao hoøa mùa thu đến  Cảnh sống động, có hồn Sự khao khát hòa điệu tâm hồn: - Tâm hồn nhà thơ khao khát gì ? - Caùi toâi khao khaùt giao caûm cuûa nhaø thô: + Loøng ta nghe yù baïn + Lần đầu rung động nỗi thương yêu  thoå loä coøn mang neùt duyeân daùng hoïc troø - Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ + Em bước điềm nhiên thuật nào để mô tả khao khát ? + Anh lững đững  Định mệnh bí ẩn đã ghép họ thành đôi " cặp vần" bài thơ dịu dàng có tên đời + Con coø caùnh phaân vaân + Maây bay gaáp gaáp  nhòp soáng voäi vaøng - Cái tôi táo bạo, bất ngờ nhà thơ + Chim giang theâm caùnh  caûm giaùc coâ ñôn thể qua từ ngữ nào ? + Hoa thấm lạnh  ngắn ngủi cô đơn kiếp người - Long anh cưới long em : táo bạo, bất ngờ, khẳng định taát yeáu cuûa tình caûm Toång keát: - Thaønh coâng cuûa baøi thô Thơ duyên chưa phải là bài thơ tình đã cắt nghĩa cái lí khiến người đến với tình yêu Cuûng coá : Noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô Thô duyeân 5.Dặn dò : Học và chuẩn bị chủ đề : Thể loại văn học Lop11.com (14) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn Chủ đề 4: THỂ LOẠI VĂN HỌC ( TỰ SỰ, TRỮ TÌNH, KỊCH, NGHỊ LUẬN) MỘT SỐ TRI THỨC ĐỂ ĐỌC HIỂU PHẦN VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ 1900 ĐẾN 1945 ( Tiết ) MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : THƠ, TRUYỆN ( Tieát ) I Muïc ñích yeâu caàu: Giuùp HS - Hiểu khái quát số đặc điểm thể loại : thơ, truyện - Biết vận dụng kiến thức đó vào việc đọc văn II Phương pháp : diễn giảng, nêu vấn đề III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV & HS Noäi dung baøi hoïc: HĐ 1: Tìm hiểu khái niệm thể loại I Khái niệm thể loại văn học: vaên hoïc Thể loại: là khái niệm ghép từ hai thuật ngữ loại và - Em hieåu nhö theá naøo veà khaùi nieäm theå theå loại ? Loại : là chủng loại, loại hình dùng để xác định hình - TPVH phân làm loại chính ? thức tổ chức tác phẩm văn học TPVH phân thành Đó là loại nào ? ba loại lớn: - Thế nào là tư ? Cho ví dụ - Tự : hình thức dùng lời kể và lời miêu tả tạo nên cốt truyện nhằm tái tranh đời sống, khắc họa tính cách - Thế nào là trữ tình ? Cho ví dụ nhaân vaät - Trữ tình: hình thức bộc lộ rung động, cảm xúc, suy - Theá naøo laø kòch ? Cho ví duï nghĩ và tâm trạng cá nhân trước đời - Kịch : hình thức dùng ngôn ngữ và hành động nhân vật để diễn tả xung đột mâu thuẫn dời sống Thể: là thể loại, kiểu, dạng thực hóa loại Trong loại còn có các thể khác - Loại tự : có truyện, kí Lop11.com (15) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Tổ Ngữ Văn - Loại trữ tình : có thơ ca, ngâm khúc - Loại kịch : có chính kịch, bi kịch, hài kịch Ngoài còn có thể loại khác lànghị luận HĐ 2: Tìm hiểu khái lược thơ và lưu ý đọc thơ II Khái lược thơ và lưu ý đọc thơ - Em hiểu nào thể loại thơ ? 1/ Khái lược thơ: HS trả lời - GV nhận xét a/ Thơ : là sản phẩm sáng tạo nghệ thuật coi là GV thuyeát giaûng xuất gần sớm đời sống loài người Thơ là thể loại tiêu biểu cho tinh túy nghệ thuật ngôn từ Thơ đến với người thưởng thức qua các bài thơ cụ thể - Về hình thức bên ngoài : Thơ là tổ chức ngôn ngữ đặc biệt khác hẳn tổ chức ngôn ngữ thông thường Mỗi bài thơ là chỉnh thể xếp các dòng ( câu ) thơ theo trật tự định, vừa gợi vẻ đẹp thị giác, vừa tạo âm vang hiệp vần, phối vừa gây ấn tượng và hấp dẫn nhạc điệu cách ngắt nhịp, vừa đánh thức rung động thẩm mĩ người đọc hình ảnh thơ , ý thơ qua chế liên tưởng Thơ phải tuân thủ theo cách thức tổ - Thơ Việt Nam từ đời đến có chức định Có cách thức tổ chức chính : cách tổ chức chính nào ? - Thơ cách luật viết nào ? + Thơ cách luật : viết theo luật đã định trước Laáy ví duï veà thô caùch luaät + Thơ tự : không theo luật, cấu trúc và các đơn vị cú - Thơ tự có điểm nào khác thơ cách pháp bài thơ định hình từ sáng tạo riêng tác luaät ? Cho ví duï giaû - Thô vaên xuoâi coù ñieåm gì khaùc ? + Thơ văn xuôi :về hình thức câu thơ có vẻ ngoài giống - Xét nội dung bên trong, thơ phản ánh câu văn xuôi mặt cấu trúc và cú pháp nó được điều gì ? taïo theo nguyeân taéc cuûa tö thô - Về nội dung bên : thơ thuộc phạm trù trữ tình Thơ là lên tiếng nội tâm người trước đời qua việc bộc lộ rung động, xúc cảm -và ý nghĩ cá nhân gọi là cái tôi trữ tình Do đó thơ có khả phổ - Căn vào nội dung biểu thơ biến rộng và sâu, là phương tiện liên kết kì diệu người chia làm loại ? Nêu đặc điểm với người loại thơ ? Lấy ví dụ b/ Có ba loại thơ : - Thơ trữ tình : bộc lộ tâm tư tình cảm, chiêm nghiệm, suy tư người đời : Tự tình - Hồ Xuân Hương - Thơ tự : nội dung diễn tả kiện, việc nào đó song hành cùng cảm xúc, suy ngghĩ tác giả: Hầu trời- Tản Đà - Thô traøo phuùng : phuû nhaän caùi xaáu baèng loái vieát mæa mai, - Khi đọc thơ , theo em cần lưu ý khoâi haøi, chaâm bieám : Vònh khoa thi Höông- Traàn Teá Xöông gì? 2/ Những lưu ý đọc thơ: - Caàn naém roõ teân baøi thô, taäp thô, teân taùc giaû, naêm xuaát baûn, HS thảo luận - Gọi HS đại diện trình hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đây là hiểu biết ban baøy đầu, cần thiết vì tri thức này có thể cung cấp cho GV nhaän xeùt người đọc thứ chìa khóa để vào bài thơ Lấy dẫn chứng minh họa - Đọc kĩ bài thơ, cảm nhận ý thơ qua các phương diện ngôn Lop11.com (16) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB Đọc " Đây mùa thu tới" Xuân Diệu có thể liên tưởng, so sánh với "Thu ẩm " cuûa Nguyeãn Khuyeán (Heát tieát ) HĐ3 : Tìm hiểu khái lược truyện và lưu ý đọc truyện - Em hieåu nhö theá naøo veà khaùi nieäm truyeän ? - Truyện hấp dẫn người đọc yeáu toá naøo ? Lấy ví dụ ngôn ngữ kể chuyện - Xét theo kiểu truyện, truyện chia làm loại ? - Tổ Ngữ Văn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu Để cảm nhận ý thơ cần đặc biệt chú ý phân tích và đánh giá kĩ lưỡng khả biểu ý thơ các phương diện ngôn ngữ, hình ảnh, nhịp điệu - Cần chú ý đóng góp riêng tác giả bài thơ tứ thơ, cảm hứng, tư tưởng Nó thể qua rung động, xúc cảm diễn đạt hình ảnh, nhịp điệu và ngôn ngữ Cho nên có thể cách liên tưởng, đối chiếu, so sánh bài thơ đọc với bài thơ khác chính tác giả; thơ tác giả với nhiều nhà thơ cùng thời trước đó cùng chung đề tài - Cần chọn thời điểm thích hợp để đọc thơ Đó là tâm hồn người đọc có nhu cầu chia sẻ, thưởng thức cái đẹp, hay đơn giản muốn thấu hiểu người và đời III Khái lược truyện và lưu ý đọc truyện 1/ Khái lược truyện: a/ Truyện : là sản phẩm sáng tạo nghệ thuật nhằm đáp ứng các nhu cầu nhận thức, thẩm mĩ và giải trí người cách kể chuyện Truyện có thể hấp dẫn người đọc cái cõi đời sống vừa quen thuộc vừa lạ lẫm với tình tiết, kiện, biến cố liên tiếp xảy ra, gây cảm giác hồi hộp, căng thẳng bất ngờ và ấn tượng đặc biệt Truyện gây hứng thú người đọc theo dõi diễn biến đời hay nhiều nhân vật có tính cách và số phận giống mình lại với mình, mối quan hệ chặt chẽ với hoàn cảnh, với môi trường xung quanh, từ đó giúp hoï hieåu saâu hôn veà tính caùch vaø soá phaän cuûa chuùng Truyện có vào phản ánh đời sống tâm tư bí ẩn và tế nhị người ( Hai đứa trẻ ), có gây ám ảnh số phận, đời bi thảm ( Chí Phèo) có tái tranh xã hội rộng lớn trên chiều dài lịch sử ( Tấn trò đời ) Truyện sử dụng nhiều hình thức ngôn ngữ ngôn ngữ người kể chuyện, ngôn ngữ nhân vật Ngôn ngữ người kể chuyện sử dụng khá linh hoạt, có bên ngoài đóng vai trò dẫn dắt tình tiết, hành động, miêu tả kiện, biến cố ; cókhi nhập vào lời nhân vật Ngôn ngữ truyện và ngôn ngữ đời sống có mối quan hệ gắn bó vận dụng uyển chuyển tạo nên sức hấp dẫn sống động và chân thực b/ Các loại truyện: - Kiểu tự dân gian : có thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn - Kiểu tự trung đại : có truyện viết chữ Hán, truyện Lop11.com (17) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Khi đọc truyện cần lưu ý gì ? HS thảo luận - Gọi HS đại diện trình baøy GV nhaän xeùt Lấy dẫn chứng minh họa - Tổ Ngữ Văn viết chữ Nôm - Kiểu tự đại : có truyện vừa, truyện cười, truyện daøi 2/ Những lưu ý đọc truyện: - Cần tìm hiểu bối cảnh xã hội và hoàn cảnh sáng tác để hieåu saâu hôn noäi dung vaø caùc taàng yù nghóa cuûa truyeän - Chuù yù caùc yeáu toá thuoäc veà noäi dung cuûa truyeän ( coát truyện, nhân vật, tình tiết ), các yếu tố thuộc hình thức truyện ( giọng điệu, ngôn ngữ ) + Về cốt truyện : đây là hệ thống kiện, biến cố xảy đời các nhân vật có tác dụng làm bộc lộ tính cách và số phận nhân vật Cho nên nắm cốt truyện còn có nghĩa là phải hiểu các kiện và biến cố truyện coù yù nghóa nhö theá naøo vieäc khaéc hoïa tính caùch nhaân vaät vaø chuyeån taûi thoâng ñieäp cuûa taùc phaåm + Veà nhaân vaät : laø yeáu toá quan troïng nhaát cuûa taùc phaåm vaên học, nhân vật biểu qua các phương diện : ngoại hình, hành động, ngôn ngữ và giới nội tâm Mỗi phương diện góp phần bộc lộ nét riêng tính cách và soá phaän cuûa nhaân vaät + Caùc yeáu toá nhö : tình tieát, ñieåm nhìn, goïng ñieäu, ngoân ngữ là nơi bộc lộ hấp dẫn truyện ta biết cách tìm hiểu đúng hướng và kĩ lưỡng - Cần đọc đọc lại truyện nhiều lần để xem xét các phương diện sau : Truyện đặt vấn đề gì ? Vấn đề đó có ý nghĩa nào ? Đâu là đóng góp độc đáo nhà văn veà phöông dieän ngheä thuaät ? Củng cố: Nắm các khái niệm : thơ, truyện và cách đọc thơ, truyện 5.Dặn dò: Chuẩn bị chủ đề : thể loại văn học kịch, nghị luận MỘT SỐ THỂ LOẠI VĂN HỌC : KỊCH, NGHỊ LUẬN ( Tieát ) I Muïc ñích yeâu caàu: Giuùp HS - Hiểu khái quát số đặc điểm thể loại : kịch,nghị luận - Biết vận dụng kiến thức đó vào việc đọc văn II Phương pháp :diễn giảng, nêu vấn đề III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV & HS Noäi dung baøi hoïc: GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái lược I Khaù i lược kịch và lưu ý đọc kịch văn Lop11.com (18) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB kịch và lưu ý đọc kịch văn hoïc Em hieåu nhö theá naøo veà khaùi nieäm theå loại kịch ? - Để đến với người đọc thì kịch đòi hỏi có tham gia nhân tố naøo ? - Dung lượng thực mà kịch phản ánh coù phaïm vi nhö theá naøo ? - Ñaëc ñieåm cuûa kòch laø gì ? - Những nhân vật kịch tự xây dựng tính caùch rieâng cuûa mình thoâng qua yeáu toá naøo ? - Trong kịch thường có loại ngôn ngữ nào ? - Tổ Ngữ Văn hoïc: 1/ Khái lược kịch a Kịch: là ba loại hình văn học Kịch xem là loại hình nghệ thuật tổng hợp, vừa thuộc sân khấu vừa thuộc văn học - Để đến với công chúng tư cách diễn, kịch đòi hỏi tham gia nhiều người : đạo diễn, diễn viên, họa sĩ thiết kế mĩ thuật, nhạc công, người phụ trách ánh saùng, aâm - Trong tư cách là tác phẩm văn học, kịch tồn dười dạng kịch văn học, độc giả có thể cảm thụ cách đọc - Kịch sáng tác để trình diễn trên sân khấu đưa lên màn ảnh, bị chi phối các yếu tố không gian và thời gian thực tế, đó kịch khó có thể chứa đựng dung lượng thực rộng lớn các tác phẩm thuộc loại hình tự sự, không mang xu hướng bộc lộ rung động, cảm xúc và suy ngẫm các tác phẩm trữ tình Kịch khám phá và diễn tả đời sống việc phát mâu thuẫn và xung đột " Xung đột tạo nên kịch tính"- Biêlinxki: + Xung đột kịch có thể xảy các mặt khác người, cá nhân, các nhóm các tập đoàn người với có tập đoàn người với cá nhân bối cảnh xã hội và lịch sử mang tính ñaëc thuø + Kịch tính là nét chủ đạo Được tạo mâu thuẫn và xung đột đã xảy phát triển liên tục, không gián đoạn, theo chiều hướng lúc căng thẳng tình đòi hỏi phải giải kết cục nào đó - Quá trình diễn bến xung đột kịch cụ thể hóa hành động kịch Hành động kịch là yếu tố quan trọng hàng đầu kịch phẩm, thực các nhân vật kịch Trong kịch, các nhân vật tự xây dựng nên tính cách riêng biệt mình chủ yếu qua ngôn ngữ mà nó thể - Ngôn ngữ kịch có loại: + Ngôn ngữ đối thoại : các nhân vật đối đáp với + Ngôn ngữ độc thoại : lời nhân vật tự bộc lộ tâm tư, tình caûm cuûa mình + Ngôn ngữ bàng thoại : lời nhân vật nói riêng với khán giả - Ngôn ngữ kịch là ngôn ngữ khắc họa tính cách, ngôn ngữ biểu đặc điểm, phẩm chất nhân vật Là thứ ngôn ngữ mang đặc tính tranh luận, biện bác, tác động trực tiếp và thúc đẩy mâu thuẫn, xung đột tăng tiến tạo kịch tính với sắc thái : công, phản công; thăm dò, lảng tránh, Lop11.com (19) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB - Xét theo nội dung, ý nghĩa xung đột thì kịch phân làm loại ? GV hướng dẫn HS tìm hiểu các loại kịch Lấy ví dụ minh họa loại kịch - Roâmeâoâ vaø Giuliet - Seáchxpia Aâm möu vaø tình yeâu - Sile -Khi đọc kịch văn học cần lưu ý gì ? HS trả lời GV nhaän xeùt ( Heát tieát 1) GV hướng dẫn HS tìm hiểu khái lược nghị luận và lưu ý đọc văn nghò luaän - Em hiểu nào thể loại nghị luaän ? HS suy nghĩ trả lời GV nhận xét và đưa khái lược nghị luaän - Tổ Ngữ Văn - Ngôn ngữ kịch thể cao độ đặc tính sống động, giàu chất thông tục ngôn ngữ đời thường b.Các loại kịch: - Bi kịch : là loại diễn phản ánh xung đột các nhân vật tươi sáng, trẻo, cao thượng, có phẩm chất tốt đẹp, có tinh thần hướng tới cái tiến vời lực đên tối, thâm hiểm, độc ác Cũng có bi kịch xảy xung đột lí tưởng với thực tế, khát vọng cao đẹp quá riêng biệt cá nhân với quyền lợi thân thiết cộng đồng - Hài kịch : là loại diễn phản ánh xung đột cá nhân mức độ không quá trầm trọng, phần lớn là từ các tình hiểu nhầm cố tình gây hiểu nhầm để tạo nên tiếng cười phê phán với thái độ thoải mái, vui vẻ - Chính kịch : loại kịch trung gian bi kịch và hài kịch đó phản ánh mâu thuẫn, xung đột sống ngày nhằm hướng tới khẳng định phủ định nào đó có lúc sử dụng nét bi haøi, buoàn vui laãn loän 2/ Những lưu ý đọc kịch văn học - Cần đọc kĩ lời giới thiệu, tiểu dẫn để nắm tri thức cần thiết và hiểu biết chung tác giả, tác phẩm, thời đại tác phẩm đời, vị trí đoạn trích tác phaåm - Lời thoại các nhân vật cần đặc biệt chú ý vì lời thoại nhân vật vừa bộc lộ tính cách, phẩm chất, ý nghĩ thầm kín bên nhân vật, vừa là yếu tố thúc đẩy mâu thuẫn, xung đột - Cần chú ý tìm hiểu tư tưởng, thái độ tác giả thời đại biểu qua xung đột, mâu thuẫn tác phaåm II Khái lược nghị luận và lưu ý đọc văn nghị luaän 1/ Khái lược nghị luận a/ Nghị luận là thể loại văn học dùng lập luận, lí lẽ, phán đoán, chứng để bàn luận vấn đề nào đó thuộc các lĩnh vực chính trị, xã hội, văn học, nghệ thuật, triết học, đạo đức đó luận là bàn bạc, trao đổi, tỏ thái độ khẳng định phủ định, bộc lộ chính kiến người viết vấn đề bàn tới đúng hay sai, đúng đến mức độ nào, sai đến mức độ nào ; nghị là đánh giá, đề xuất ý kiến cá nhân người viết vấn đề, nhằm thuyết phục người đọc, người nghe tin vào lẽ phải, chân lí Lop11.com (20) Giáo án tự chọn : Ngữ Văn 11 CB -Xeùt veà noäi dung luaän baøn, theå nghò luaän chia làm các thể nghị luận nào ? Laáy ví duï minh hoïa -Khi đọc văn nghị luận cần chú ý yeáu toá naøo ? HS thảo luận - Gọi HS đại diện trình bày GV nhaän xeùt - Tổ Ngữ Văn Vẻ đẹp văn nghị luận bộc lộ sâu sắc tư tưởng, mạch lạc, sáng rõ lập luận, sắc sảo, chặt chẽ lí lẽ, xác thực chúng cứ, chính xác, hàm súc ngôn từ b/ Caùc theå nghò luaän : - Văn chính luận : luận bàn các vấn đề triết học, chính trị, xã hội, đạo đức - Văn phê bình văn học nghệ thuật : luận bàn các vấn đề thuoäc phaäm truø vaên hoïc vaø ngheä thuaät 2/ Những lưu ý đọc văn nghị luận - Cần tìm hiểu tiểu sử, thân nghiệp, tư tưởng tác giả và hoàn cảnh đời tác phẩm để hiểu vì tác giả lại quan tâm tới vấn đề đó, tầm quan trọng và ý nghĩa vấn đề bàn tới thời điểm tác giả đưa và baøn luaän - Cần nắm hệ thống luận điểm chính bài viết để hiểu cách thể quan điểm, thái độ và tư tưởng, tình cảm tác giả, để có thể phân tích giá trị lập luận, lí lẽ, cách nêu chúng cứ, cách sử dụng ngôn từ; từ đó tiến hành đánh giá đóng góp tác phẩm nội dung tư tưởng nghệ thuật biểu - Văn nghị luận còn hấp dẫn nhịp điệu, văn, khí văn, và hình ảnh mà tác giả sử dụng Một bài văn nghị luận đặc sắc toát lên đó vẻ đẹp trí tuệ và tâm huyeát cuûa taùc giaû Củng cố:Nắm các khái niệm : kịch, nghị luận và lưu ý đọc kịch văn học, văn nghị luaän 5.Dặn dò: Chuẩn bị chủ đề : Biện pháp tu từ chơi chữ tiếng Việt Chủ đề 5: BIỆN PHÁP TU TỪ CHƠI CHỮ TRONG TIẾNG VIỆT (4 Tieát ) I Muïc ñích yeâu caàu: Giuùp HS - Nhận thức các cách chơi chữ Tiếng Việt và giá trị tu từ nó hoạt động giao tiếp nói chung và đời sống văn học nói riêng - Biết giải mã phép chơi chữ thông thường và cảm nhận điều thú vị phép chơi chữ, bước đầu biết chơi chữ dạng đơn giản - Bồi dưỡng lòng yêu quý tiếng Việt, say mê cái hay, cái đẹp tiếng Việt II Phương pháp :diễn giảng, nêu vấn đề, thưch hành III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Lop11.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn: Ngữ Văn 11 - Tổ Ngữ Văn,