0

Giáo án Tự chọn Ngữ văn 11

20 18 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/04/2021, 04:34

Không trực tiếp bộc lộ những suy ngẫm, chỉ thuật chuyện một cách khách quan, trung thực, nhưng qua thái độ kính yêu sâu sắc với cha, tác giả đã gián tiếp thể hiện quan điểm của chính mìn[r] (1)Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 Tiết:1-2 Ngày soạn: Ngày soạn: Chủ đề : TAÙC GIA NGUYEÃN KHUYEÁN, NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU NGUYEÃN KHUYEÁN (1885-1909) I Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS hiểu chi phối hoàn cảnh lịch sử đến đời sống, tư tưởng, tình cảm Nguyễn Khuyến - Nắm nét lớn nội dung và nghệ thuật sáng tác Nguyeãn Khuyeán II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Cuộc đời : Sinh naêm 1835 maát naêm 1909 ,hieäu laø Nêu nét chính quê Quế Sơn hương ,gia đình và đời -Quê hương:Huyện Ý Yên ,tỉnh Nam Định lớn lên chủ yếu quê nội:xã Yên Đỗ,huyện Bình NK? Luïc,tænh Nam Ñònh -Gia ñình:nhaø nho ngheøo -Bản thân :Học giỏi ,đậu tam trường,làm quan 10 năm ,còn chủ yếu là dạy học quê nhà.Là người có cốt cách cao,có lòng yêu nước ,thương dân II Sự nghiệp văn học: Những sáng tác chính: - Nêu sáng tác chính - NK có 800 tác phẩm sưu tầm gồm thơ chữ Nôm, thơ chữ hán, thơ dịch , câu đối cuûa NK? - Sáng tác trước và sau ông nghỉ hưu Những nét lớn nội dung a Tâm trước thời : - Từ quan ẩn để bảo toàn nhân cách đạo đức - NK thể tâm gì - Nghiêm khắc xem lại nghiệp học mà mình đeo trước thời cuộc? ñuoåi Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (2) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 - Cái cười tự trào ẩn chứa nỗi đau nước và cảm giác bất lực tầng lớp trí thức nho sĩ - Oâng theå hieän vieäc hoøa b Oâng hoøa mình vaùo cuoäc soáng noâng thoân: - Oâng hoøa mình vaøo cuoäc soáng noâng thoân nhö moïi mình vaøo cuoäc soáng noâng người dân bình thường thoân nhö theá naøo? - Tham gia vào sống nông thôn quê ông nhiều hình thức phong phú… c Caûm quan traøo phuùng: - Thơ trào phúng NK có -Đối tượng trào phúng thơ ông khá đa dạng - Oâng căm ghét xh thực dân đầy ngang trái nhố gì ñaëc saéc ? nhăng Oâng dùng thơ trào phúng để phê phán và phủ nhaän XH aáy - Ngheä thuaät thô Nk coù gì Ngheä thuaät thô Nguyeãn Khuyeán a Nghệ thuật thơ chữ Hán: đáng chú ý ? b Nghệ thuật thơ chữ Nôm: III Keát luaän: Củng cố : HS nắm nét chính đời và nghiệp NK 5.Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : Nguyeãn Ñình Chieåu NGUYEÃN ÑÌNH CHIEÅU (1822-1888) I Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS hiểu hoàn cảnh lịch sử và đời Nguyễn Đình Chiểu - Nắm nội dung chủ đạo thơ văn Nguyễn Đình Chiểu là đạo lí làm người - Hieåu roõ tính nhaân daân laø ñaëc ñieåm noåi baät veà ngheä thuaät thô vaên Nguyeãn Ñình Chieåu II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Cuộc đời : - Nguyễn Đình Chiểu ( 1822- 1888), tự Mạnh Trạch, - Em biết gì đời Nguyễn hiệu Trọng Phủ, sinh quê mẹ: Làng Tân ThớiĐình Chiểu? Bình Dương- Gia Định - Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu - Xuất thân gia đình Nho học, cha là Nguyễn Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (3) Trường THPT Sơn Mỹ giống nhân vật nào tác phẩm ông? GV: -Từ đời Đồ Chiểu, em rút bài học gì cho riêng mình? -Ở Đồ Chiểu có người đáng kính? -Sáng tác Nguyễn Đình Chiểu chia làm giai đoạn? Nêu các tác phẩm chính? - Thử nêu quan điểm sáng tác thơ văn Nguyễn Đình Chiểu? GV: Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu thể nội dung gì? GV: Tác phẩm Lục Vân Tiên viết đề tài gì? Đạo đức Lục Vân Tiên theo quan điểm nhân dân hay giai cấp - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 Đình Huy, mẹ là Trương Thị Thiệt - Năm 1843 Nguyễn Đình Chiểu thi đỗ tú tài trường thi Gia Định - Năm 1846 ông Huế chuẩn bị thi tiếp thì nhận tin mẹ phải bỏ thi Nam chịu tang mẹ, sau đó bị bệnh nặng mù hai mắt( 1849) - Nỗi bất hạnh không đè bẹp ý chí hành đạo cứu đời Nguyễn Đình Chiểu, ông Gia Định mở trường dạy học, làm thuốc chữa bệnh và sáng tác thơ văn - Khi giặc Pháp đánh vào Gia Định ( 1859), Nguyễn Đình Chiểu cùng các lãnh tụ nghĩa quân bàn mưu tính kế đánh giặc và sáng tác vần thơ sục sôi ý chí chiến đấu.Ông Ba Tri- Bến Tre II Sự nghiệp thơ văn 1) Các tác phẩm chính * Cuộc đời sáng tác Nguyễn Đình Chiểu chia làm hai giai đoạn - Trước thực dân Pháp xâm lược Lục Vân Tiên và Dương Từ - Hà Mậu - Sau thực dân Pháp xâm lược + Chạy giặc + Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc + Văn tế Trương Định + Thơ điếu Phan Tòng + Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh + Ngư Tiều y thuật vấn đáp * Quan điểm sáng tác thơ văn Nguyễn Đình Chiểu: Thơ văn ông nhằm mục đích chiến đấu bảo vệ đạo đức nhân dân và quyền lời tổ quốc Học theo ngòi bút chí công, Trong thơ cho ngụ lòng Xuân Thu Hay: Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm, Đâm thằng gian bút chẳng tà 2) Nội dung thơ văn a) Thể lí tưởng đạo đức nhân nghĩa - Điều đó thể Lục Vân Tiên Tác phẩm là khúc ca chiến thắng người kiên vì chính nghĩa mà chiến đấu + Vân Tiên: hiếu thảo, trọng tình nghĩa + Nguyệt Nga: thủy chung + Hớn Minh: nghĩa khí Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (4) Trường THPT Sơn Mỹ phong kiến? Hãy chứng minh? GV: Thơ văn yêu nước Nguyễn Đình Chiểu thể vấn đề nào? Tìm dẫn chứng? GV: Em hãy nêu nét độc đáo nghệ thuật thơ văn Nguyễn Đình Chiểu? - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 + Tử Trực: chân tình + Ngư, Tiều, Tiểu Đồng: nhân ái + Ông Quán: thương ghét rạch ròi - Tác phẩm còn là lời kí thác tâm tư, mơ ước tác giả xã hội lí tưởng theo quan điểm đạo đức nhân dân: Công bằng, chính nghĩ, thủy chung, trung trực - Tác phẩm kết án kẻ bất nhân, phi nghĩa: Trịnh Hâm, Bùi Kiệm, cha Võ Thể Loan b) Thể lòng yêu nước, thương dân Giặc chiếm quê hương, thơ văn Nguyễn Đình Chiểu chuyển từ đề tài đạo đức sang đề tài đánh giặc cứu nước Ngòi bút ông càng hăng hái chở đạo và đâm gian - Phơi bày thảm họa đất nước Bỏ nhà lũ trẻ lơ xơ chạy, Mất ổ bầy chim dáo dác bay Tố cáo tội ác giặc ngoại xâm, nguyền rủa bọn người theo giặc, bán nước, vô trách nhiệm với nhân dân Hỏi trang dẹp loạn rày đâu vắng, Nỡ để dân đen mắc nạn này? - Ca ngợi các lãnh tụ nghĩa quân: Phan Tòng, Trương Định - Ca ngợi nghĩa sĩ đã hi sinh vì tổ quốc - Lời thề đánh giặc đến cùng: Sống đánh giặc, thác đánh giặc,… - Tinh thần khẳng khái ,kiên bất hợp tác với giặc Sự đời thà khuất đôi tròng thịt, Lòng đạo xin tròn gương - Niềm hi vọng ít ỏi quê hương, đất nước Chừng nào Thánh đế ân soi thấu, Một trận mưa nhuần rửa núi sông Nghệ thuật thơ văn - Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu mang đậm màu sắc Nam Bộ hai giai đoạn sáng tác, tạo nên phong cách độc đáo vừa gần gũi vừa đại - Ông chú ý khai thác yếu tố thực sống vào thơ văn cách tự nhiên tạo nên giá trị mẻ III Kết luận - Nguyễn Đình Chiểu là ngôi sáng văn Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (5) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 nghệ dân tộc - Ông là cờ tiêu biểu thơ văn yêu nước chống Pháp thời kì nửa sau kỉ XIX: Phản ánh giai đoạn đau thương hào hùng dân tộc Củng cố : HS nắm nét chính đời và nghiệp Nguyeãn Ñình Chieåu 5.Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : Tiết:3-4 Ngày soạn: Ngày soạn Chủ đề : TAÙC GIA XUAÂN DIEÄU, NAM CAO XUAÂN DIEÄU (1916-1985) I Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS nắm nhữn nét chính đời Xuân Diệu, gương lao động nghệ thuật bền bỉ, giàu sức sáng tạo và nghiệp văn học ña daïng , phong phuù - Những đóng góp tư tưởng thẩm mĩ và nét riêng phong cách nghệ thuaät cuûa Xuaân Dieäu II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Cuộc đời : - Xuân Diệu ( 1916- 1985), quê cha Can Lộc- Hà - Em hãy nêu nét chính Tĩnh, quê mẹ Tuy Phước- Bình Định -Xa gia đình từ nhỏ, mảnh đất đã tác động mạnh veà taùc giaû Xuaân Dieäu? đến tâm hồn thơ ông Trước CMT8 ông "là nhà thơ Mới các nhà thơ mới".Sau CMT8 XD nhanh chóng hò nhập gắn bó với đất nước, nhân dân và văn học dân tộc - Ông để lại nghiệp VH lớn là cây bút có sức sáng tạo dồi dào mãnh liệt bền bỉ - Là ủy viên BCH Hội nhà văn VN XD thể hồn thơ khát khao giao cảm với đời Hồn thơ ông nhạy cảm với thời gian Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (6) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11  Là nhà thơ tuổi trẻ và tình yêu , mệnh danh là "ông hoàng thơ tình"của VN II Sự nghiệp văn học: Những sáng tác chính: a.Về thơ: * Trước CMT8 có các tập thơ tiêu biểu : - Keå teân moät soá taäp thô cuûa XD - Thơ thơ (1938)  lời tuyên bố táo bạo cho triết lí sống mang màu sắc đại: maø em bieát ? "Thà phút huy hoàng tối Còn buồn le lói suốt trăm năm" Những tập thơ này nói lên nội  Cái tôi trẻ trung sôi nổi, đắm say luôn khao khát dung gì? tận hưởng niềm hạnh phúc cõi trần - Gửi hương cho gió(1945):  Thiết tha, rạo rực, băn khoăn tâm hồn yêu đời, sống mãnh liệt và dư vị đắng cay thất vọng và nỗi cô đơn rợn ngợp * Sau CMT8 : XD nhanh chóng hòa mình vào sống lớn dân tộc: _ Nêu tác phẩm XD Ngọn quốc kì (1945) sau CMT8? Hội nghị non sông (1946) Riêng chung (1960) Mũi Cà Mau- Cầm tay (1962) Một khối hồng (1964) Tôi giàu đôi mắt(1970)… b.Về văn xuôi: - Về truyện ngắn: Phấn thông vàng(1945) - Bút kí: Trường ca (1945), Việt Nam trở (1948)  Góp tiếng nói riêng hò cùng các kiện quan trọng đất nước Ngoài còn có các tập tiểu luận phê bình : Tiếng thơ (1951), Những bước đường tư tưởng tôi … c Dịch thuật: XD dịch và giới thiệu thơ các nhà thơ tiếng giới đến Việt Nam : Thi hào Nadim Himer (1962) V.I Leânin ( thơ Maiakoopski,1967) Nhaø thô Nicoâla Ghinden(1981) Những đặc sắc nội dung: a.Cái tôi tự ý thức sâu sắc nhất: - Cái tôi thơ văn XD Cái tôi thiết tha yêu sống , ý thức phần theå hieän nhö theá naøo ? đời đẹp là tuổi xuân( Giục giã,Vội GV lấy dẫn chứng Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (7) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 vaøng) b."Oâng hoàng thơ tình" Vì ông đến với thơ tình yêu quan niệm đầy đủ , cách thể phong phú( Chiều , vô bieân) c.Moät quan nieäm thaåm mó XD mang đến quan niệm thẩm mĩ cảm nhận đời và người Coi việc găn bó với cõi trần lẽ sống - Sự cách tân táo bạo nghệ 3.Những đặc sắc nghệ thuật: a.Một cách tân táo bạo nghệ thuật ngôn từ thuật ngôn từ thơ XD - Mở rộng diện tích bài thơ, thể nghiệm cấu trúc thể nhu nào? mới, cú pháp mới, nhịp điệu - Khước từ luật đối ngữ thơ truyền thống, áp dụng phương thức vắt dòng b Thơ giàu nhạc tính:Yêu tiếng mẹ đẻ, tôn vinh vẻ đẹp Tiếng Việt c Veà phong caùch ngheä thuaät - Một tâm hồn đặc biệt nhạy cảm trước vận động thời gian, trái tim luôn hướng đến tuổi trẻ, yêu đời, yêu sống cuồng nhiệt Nổ lực cách tân thơ Việt bền bỉ học hỏi vận duïng caáu truùc thô Phöông Taây III Keát luaän: Củng cố : HS nắm nét chính đời và nghiệp Xuân Dieäu 5.Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : Nam Cao NAM CAO (1917-1951) I Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS hiểu nét chính đời Nam Cao: chi phối các yếu tố tiểu sử, người và hoàn cảnh sống đến nghiệp văn học oâng - Nắm qian điểm chính nghiệp văn học Nam Cao: quan điểm ø nghệ thuật, thành tựu chủ yếu và phong cách nghệ thuật nhaø vaên II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (8) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Cuộc đời : - Nam Cao (1917- 1951), tên thật là Trần Hữu Tri, quê làng Đại Hoàng, tổng Cao Đà, huyện Nam Sang, - Nêu nét chính phủ Lí Nhân, tỉnh Hà Nam - Ông là người gia đình đông đời Nam Cao ? ăn học tử tế, nhiên nghèo khổ, Nam Cao học hết bậc Thành chung( THCS) - Sau đó ông vào Sài Gòn kiếm sống vì ốm đau và nghèo túng đã ném ông trả lại quê hương Thời gian sau, Nam Cao lên Hà Nội dạy học và viết văn - Tham gia Hội văn hóa cứu quốc năm 1943 - Con người Nam Cao có - Ông đợt công tác vùng Liên khu III Con người đặc điểm gì đáng chú ý? - Luôn mang tâm u uất trước đời bất đắc chí - Có lòng đôn hậu và chan chứa yêu thương với -Kể tên tác phẩm mang người dân quê, đặc biệt là tính chất tự truyện Nam người nông dân - Luôn day dứt, ân hận vì sai lầm dù là ý Cao? nghĩ.Tự đấu tranh nghiêm khắc đề vươn lên sống II Sự nghiệp văn học GV:Dẫn dắt: Nam Cao vào nghề Quan điểm nghệ thuật tác phẩm lãng mạn - Nam Cao thử ngòi bút câu chuyện tình sau đó chuyển sang các tác lãng mạn thất bại - Tìm đến chủ nghĩa thực và đã thành công phẩm thực * Trước Cách mạng tháng Tám: Quan điểm nghệ GV: Đặt vấn đề -Trước Cách mạng tháng Tám thuật Nam Cao thể ở: quan điểm nghệ thuật Nam - Tác phẩm Giăng sáng: Văn chương phải phản ánh Cao là gì? Thể qua tác thực - Tác phẩm Đời thừa: Văn chương phải nhân đạo và phẩm nào? GV:Trước Cách mạng tháng phải sáng tạo Tám Nam Cao tập trung chủ yếu * Sau Cách mạng tháng Tám: vào đề tài nào? Kể tên - Tác phẩm Đôi mắt: Nhà văn phải có cách nhìn đời, nhìn người cho đúng tác phẩm tiêu biểu - Nhật kí Ở rừng: Ông quan niệm Sống đã hãy Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (9) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 viết Các đề tài chính GV: Đề tài người trí thức phản a) Đề tài người trí thức nghèo -Tác phẩm tiêu biểu:Đời thừa, Sống mòn, Những ánh nội dung gì? chuyện không muốn viết, Giăng sáng, Mua nhà,… - Nội dung: + Phản ánh tình cảnh nghèo khổ, sống dở chết dở nhà văn, nhà giáo, học sinh + Đào sâu vào bi kịch tinh thần họ: Mâu thuẫn ý thức sâu sắc nhân phẩm nghề nghiệp với sống cơm áo ghì họ sát đất, làm họ tha hóa +Sự đấu tranh vươn lên họ b) Đề tài người nông dân nghèo GV: Đề tài người nông dân có - Tác phẩm tiêu biểu: Lão Hạc, Chí Phèo, Trẻ tác phẩm tiêu biểu nào? không ăn thịt chó, Một bữa no, Dì Hảo, Mua Nội dung đề tài này? danh,… - Nội dung: GV: Nét đề tài này là gì? + Quan tâm số phận hẩm hiu bị ức hiếp, chà đạp, làm nhục + Quy luật lưu manh hóa, không làm người lương thiện + Khẳng định chất lương thiện người nông dân GV: Sau Cách mạng tháng Tám c) Đề tài kháng chiến sau Cách mạng quan điểm nghệ thuật Nam Tác phẩm tiêu biểu: Đôi mắt, nhật kí Ở rừng, Cao thể tác Chuyện biên giới,… phẩm nào? Phong cách nghệ thuật GV: Nêu vài nét nghệ thuật văn -Ngòi bút Nam Cao vừa lạnh lùng, tỉnh táo, vừa Nam Cao nặng trĩu suy nghĩ và đằm thắm yêu thương - Văn Nam Cao chân thật, triết lí và trữ tình - Diễn tả, phân tích tâm lí nhân vật sâu sắc Ngôn ngữ sinh động, uyển chuyển, tinh tế Nam Cao góp phần lớn vào quá trình cách tân văn học theo hướng đại hóa III Kết luận Nam Cao là nhà văn thực xuất sắc giai đoạn 1930- 1945 Củng cố : HS nắm nét chính đời và nghiệp Nam Cao 5.Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : Võ Thị Quý Diệu Trang Lop11.com (10) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 Tiết:5 Ngày soạn: Ngày soạn: Chủ đề : HƯỚNG DẪN ĐỌC - HIỂU MỘT SỐ TAÙC PHAÅM VAÊN HOÏC VIEÄT NAM Baøi 1: CHA TOÂI ( Trích"Đặng Dịch Trai ngôn hành lục"- Đặng Huy Trứ) I Muïc ñích yeâu caàu: - Giúp HS hiểu quan niệm người xưa : việc đỗ- trượt thi cử, mối quan hệ danh vọng với đạo đức, gia phong - Nhận thức sâu sắc, đúng đắn và bất cập tư tưởng Đặng Dịch Trai thời đại - Nắm đặc trưng nghệ thuật thể tự thuật - thể tài kí, để từ đó hiểu rõ tâm hồn và nhân cách người viết II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Vài nét tác giả Đặng Huy Trứ: - Sinh naêm 1825 - maát 1874 - Người làng Thanh Lương - Thừa Thiên - Huế GV ch HS đọc phần tiểu dẫn và nêu nét tác - Xuất thân gia đình trí thức nho học Bản thân đã thi đỗ cử nhân (1843), tiến sĩ (1848) giaû Khi thi Ñình, vì phaïm huùy maø oâng bò truaát tieán só vaø cách trả cử nhân GV giaûng giaûi, thuyeát trình II Veà taùc phaåm " Ñaëng Dòch Trai ngoân haønh luïc" giúp HS hiểu rõ thể loại văn - Thuộc thể loại văn tự thuật, thể taøi cuûa kí naøy ( theå kí ) - Ghi chép lời nói và việc làm người cha đáng kính tác giả là Đặng Dịch Trai - Tác phẩm viết tác giả công cán Quaûng Ñoâng ( Trung Quoác ) Võ Thị Quý Diệu Trang 10 Lop11.com (11) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 III Tìm hieåu vaên baûn: Nội dung đoạn trích Thuật lại việc liên quan đến chuyện thi cử chính Đặng Huy Trứ- người kể chuyện Đó là việc ông thi đỗ cử nhân và tiến sĩ Sau vì phạm húy kì thi Đình đã bị truất danh vị tiến sĩ và cử nhân Toàn việc lại đặt đánh giá Đặng Dịch Trai , thân phụ Đặng Huy Trứ Cách nhìn người cha việc lớn đời đã trở thành kỉ niệm có tác động sâu sắc với tâm tư, tình cảm và quan niệm sống Đặng Huy Trứ Không trực tiếp bộc lộ suy ngẫm, thuật chuyện cách khách quan, trung thực, qua thái độ kính yêu sâu sắc với cha, tác giả đã gián tiếp thể quan điểm chính mình thi cử, đỗ trượt, cách sống, cách ứng xử đời - Trong gia toäc, gia ñình Dòch Trai đã xảy việc Phân tích đoạn trích: a/ Thái độ, tình cảm Đặng Dịch trai trước quan troïng naøo ? Lieân quan đến ? Và thái độ ông đối việc xảy gia đình, gia tộc : * Đối với người trai thi đỗ cử nhân năm Quý với người này Mão, đỗ tiến sĩ năm Đinh Mùi naøo ? - Ñaây laø tin vui nhöng oâng laïi buoàn, lo laéng cho GV cho HS thảo luận nhanh để nhân cách , sợ kiêu căng, tự mãn lo chọn ý đúng "danh" lớn "thực" khiến không báo đáp nghĩa nặng ơn dày thiên tử, tổ tiên, gia đình  quan niệm đúng đắn người xưa: + Coi trọng việc học và hành ; tài và đức + Quan tâm đến việc người hữu ích cho xã hoäi - Những bài học đây là cách giáo dục -Thái độ Đặng Dich Trai nào nào bị sâu sắc, hướng người đến hoàn thiện * Việc bị đấnh trượt tiến sĩ và cử nhân: đánh trượt tiến sĩ và cử nhân ? - Buoàn nhöng vaãn toû bình thaûn vaø coi nhö khoâng có chuyện gì đáng kể với lí lẽ : + Khi người ta đầy đủ thì trời gạt bớt cho baèng  taâm nhöng thuyeát phuïc GV thuyeát giaûng giuùp HS hieåu nội dung đoạn trích GV cho HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ Võ Thị Quý Diệu Trang 11 Lop11.com (12) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 + Dù có sai lầm, không thoái chí, biết tu tỉnh, nổ lực vươn lên thì đứng lên  quan - Caùi cheát cuûa anh trai coù taùc động nào đến tâm tư, niệm tích cực, đúng đắn tình caûm cuûa Ñaëng Dòch Trai? * Đối với người anh trai- ngự y Đặng Văn Chức: - Nay chaët chaân tay toâi, roùc thòt xöông toâi  thương xót trước việc qua đời anh - Em hieåu nhö theá naøo veà quan - Anh ñi laø ñi maõi maõi  soáng cheát laø khaéc niệm sống Đặng Dịch Trai nghiệt đau đớn  nhân  Ñaëng Dòch Trai raát coi troïng tình caûm gia ñình, ? đạo đức gia phong b/ Neùt ñaëc saéc cuûa ngheä thuaät: - Tôn trọng thật khách quan đời sống - Nêu thành công - Thuật lại thật đời sống cá biệt cách sinh nghệ thuật đoạn trích ? động - Tính khách quan thể qua suy ngẫm, triết lí tác giả trước thực - Đoạn trích có thành công nào nội dung và nghệ - Thống miêu tả với bình luận thuaät? Tổng kết: (HS tự làm ) Cuûng coá : Noäi dung, quan nieäm soáng cuûa Ñaëng Dòch Trai 5.Daën doø : Hoïc baøi vaø chuaån bò baøi : Tieán só giaáy cuûa Nguyeãn Khuyeán Tiết:6 Ngày soạn: Ngày soạn: Baøi 2: TIEÁN SÓ GIAÁY ( Nguyeãn Khuyeán) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Thái độ châm biếm nhà thơ tiến sĩ hữu danh vô thực và thoáng tự trào chua chát người thành đạt mà đành bất lực trước thời - Tài nhà thơ cách sử dụng ngôn ngữ, tạo dựng hình ảnh, giọng điệu, nghệ thuật ẩn dụ để tạo tính đa nghĩa cho bài thơ II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Võ Thị Quý Diệu Trang 12 Lop11.com (13) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS GV cho HS nhaéc laïi moät soá kiến thức đời cuûa Nguyeãn Khuyeán GV nhấn mạnh nét chính hoàn cảnh lịch sử giai đoạn naøy - Tác giả lấy cảm hứng từ đâu ? - Baøi thô thuoäc theå thô naøo ? Viết với ý gì ? - Thái độ tác giả miêu taû oâng ngheø ? - Tác giả sử dụng bpnt nào để mieâu taû oâng ngheø ? - Từ cách miêu tả trên, em hiểu nhö theá naøo veà nhaân vaät chính ? - Tác giả sử dụng từ ngữ, hình ảnh nào để miêu tả hình aûnh tieán só giaáy ? - Hình tượng tiến sĩ giấy tác giả trực tiếp mô tả Noäi dung baøi hoïc I Vài nét hoàn cảnh lịch sử - thời Nguyễn Khuyeán soáng: - Đau thương nhục nhã: XH thực dân phong kieán - Neàn giaùo duïc nho hoïc suy vi - Tệ nạn mua bán quan tước II.Tìm hieåu baøi thô: Cảm hứng bài thơ : Từ hình nộm tiến sĩ làm giấythứ đồ chơi cho trẻ em dịp trung thu nhằm khơi gợ trả ý thứcham học và phấn đấu theo đường khoa cử Theå thô: - Thất ngôn bát cú Đường luật - Thuộc loại thơ vịnh vật, thấm đượm cảm xúc châm biếm, pha chút tự trào chua chát với đời, với mình Phaân tích: a/ Hai câu đề:Giới thiệu nhân vật ông nghè - Cờ, biển, cân đai  phẩm phục ông nghè  thái độ khách quan : - Cuõng (3) : pheùp ñieäp  nhaán maïnh vaø taïo aán tượng sâu sắc đầy đủ yếu tố hình thức bên ngoài ông nghè  hàm ý so sánh  Nhaân vaät chính khoâng phaûi laø oâng ngheø thaät b/ Hai câu thực:Mô tả hình ảnh tiến sĩ giấy - Maûnh giaáy, thaân giaùp baûn, neùt son- maët vaên khôi  mô tả cụ thể chất liệu làm nên thứ đồ chơi trẻ em  Châm biếm sâu sắc : thứ xoàng xĩnh bên ngoài làm nên thân giáp c/ Hai câu luận: Phát triển hình tượng thơ - Tấm thân xiêm áo nhẹ  đây là thứ đồ chơi giấy  nhận xét vui đùa, hóm hỉnh Võ Thị Quý Diệu Trang 13 Lop11.com (14) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 - Cái giá khoa danh hời  đồ chơi nên mua rẻ  tiến sĩ giấy không đáng giá, đáng coi trọng - hữu danh vô thực  Laø moät nhaø nho coù hoïc vaán, moät tieán só danh giaù maø thaáy mình thaät voâ duïng - Thái độ đánh giả nhà thơ d/ Hai câu kết:Thái độ nhà thơ - Đồ thật- đồ chơi : lời khen đồ chơi làm ? kheùo, gioâng thaät - Lời châm biếm : trí thức rởm, không có taøi chæ coù hö danh  xoùt xa  Nguyễn Khuyến đã đạt đến đỉnh cao danh vọng ông ý thức bất lực mình : thành đạt mà không làm gì cho dân, cho nước Cảm giác hữu danh vô thực trí thức đồ chơi khiến ông xót xa cho chính thành đạt mình III Tổng kết: ( HS tự tổng kết) Cuûng coá : Noäi dung, ngheä thuaät cuûa baøi thô 5.Dặn dò : Học và chuẩn bị bài : Đổng Mẫu ( trích " Sơn Hậu" nào ? Thái độ nhà thơ ? Tiết:7 Ngày soạn: Ngày soạn: Baøi 3: ĐỔNG MẪU ( Trích "Sôn Haäu") I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Tính cách mạnh mẽ, khí phách kiên cường, liệt Đổng Mẫu sẵn sàng hi sinh thân mình để trai giữ trọn đạo trung nghĩa - Những nét đặc sắc nội dung và nghệ thuật tuồng cổ II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: GV giới thiệu khái quát thể tuồng Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc Moät vaøi neùt ñaëc tröng cuûa tuoàng coå : - Là loại kịch hát truyền thống người Việt GV giaûng giaûi giuùp HS hieåu Võ Thị Quý Diệu Trang 14 Lop11.com (15) Trường THPT Sơn Mỹ nét đặc trưng tuoàng coå GV kể tóm tắt để HS hiểu nội dung tuoàng Sôn Haäu GV hướng dẫn 1-2 HS kể tóm tắt đoạn trích GV cho HS đọc sơ qua đoạn trích - Em hieåu nhö theá naøo veà hình tượng Đổng Mẫu ? - Taám loøng vaø khí phaùch cuûa người mẹ thể - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 - Được chia thành loại : + Tuoàng cung Ñình : mang tính chaát baùc hoïc + Tuồng Hài : tuông đồ gắn với sinh hoạt dân gian - Là loại hình sân khấu, có kết hợp nhiều yếu tố : phục trạng, lời hát, âm nhạc - Nội dung xoay quanh đấu tranh hai phe chính- taø, toát - xaáu cuoái cuøng chính thaéng tà, tốt thắng xấu  niềm tin vào cái đẹp, cái thieän Tuoàng Sôn Haäu: - Là tuồng tiếng đời vào cuối kỉ XVIII - Gồm hồi, kể lại đấu tranh hai phe chính nghĩa và phi nghĩa ( bên là Đổng Kim Laân, Khöông Linh Taù, Phaøn Ñònh Coâng, Đổng Mẫu với bên là Tạ Thiên Lăng, Tạ OÂn Ñình, Taï Loâi Phong - Tóm tắt tuồng : ( tài liệu chủ đề tự chọn naâng cao trang 45 ) Tóm tắt đoạn Đổng Mẫu: Thuộc hồi tuồng Sơn Hậu Sau đưa thứ phi và Hoàng Tử tới Sơn Hậu Đổng Kim Lân tập hợp lực lượng coâng boïn phaûn nghòch Anh em hoï Taï coá thuû thành, cho quân bắt Đổng Mẫu là mẹ Kim Lân làm tin để uy hiếp Kim Lân Đổng Mẫu không run rợ, bà giận sỉ mắng bọn phản loạn hèn hạ, khẳng khái kêu gọi không thoái chí, yếu mềm, chí sẵn sàng hi sinh để có thể giữ trọn niểmtung quân ái quốc Phân tích đoạn trích: * Hình tượng Đổng Mẫu - Là người mẹ thương yêu Coi là đấng trượng phu - Tự hào sâu sắc tài năng, tiết tháo và khí phaùch cuûa Kim Laân - Khi thấy đau đớn, ngả nghiêng vì chữ hiếu, Võ Thị Quý Diệu Trang 15 Lop11.com (16) Trường THPT Sơn Mỹ từ ngữ nào ? - Nững từ ngữ, câu nói nào cho thấy rõ Đổng Mẫu là người mẹ cứng cỏi, lẫm liệt ? - Ở Đổng Mẫu lên neùt tính caùch cao quí naøo ? - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 baø khuyeân nhuû tha thieát: + Con hãy cùng nước cùng vua + Chữ trung nặng chữ hiếu + Quyết liệt hơn: Bớ Kim Lân để tao chết thời mi hãy đầu Tạ tặc  Tấm lòng và khí khách củangười mẹ trước sống chết tình mẫu tử, là người mẹ cứng coûi, laãm lieät + Vaïch maët aâm möu heøn haï cuûa keû thuø : baét đặng mụ già, đem làm bia đỡ đạn + Chỉ rõ : Ôn Đình là tướng bất tài, theo đảng gian thần mà đầu loài sủng nịnh  Khuyên giữ trọn lòng trung nghĩa Tóm lại: Đổng Mẫu là người mẹ có tính cách, có tâm hồn và lí tưởng sống Là gương cho chaùu noi theo Củng cố : Nội dung và nghệ thuật đoạn trích 5.Dặn dò : Học bài và chuẩn bị bài mới: Đời thừa Tiết:8 Ngày soạn: Ngày soạn: Baøi : ĐỜI THỪA (Nam Cao) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Tấn bi kịch tinh thần người trí thức nghèo xã hội cũ - Quan điểm nghệ thuật và tư tưởng nhân đạo sâu sắc Nam cao - Neùt ñaëc saéc cuûa truyeän: ngheä thuaät traàn thuaät, mieâu taû vaø phaân tích taâm lí II Phương pháp : thuyết giảng, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc I Xuất xứ - Đại ý : Võ Thị Quý Diệu Trang 16 Lop11.com (17) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 Xuất xứ: Đời thừa là truyện ngắn xuất sắc Nam Cao, đăng trên tuần báo tiểu thuyết thứ số 490, ngày 4- 12-1943 GV cho HS nhắc lại xuất xứ và Đại ý : Truyện tập trung mô tả bi kịch tinh đại ý giúp các em ghi nhớ thần đau đớn , dai dẳng Văn Sĩ Hộ : khao khát xây dựng nghiệp tinh thần cao quý , nhöng chæ vì gaùnh naëng côm aùo maø rôi vaøo tình trạng sống sống vô nghĩa , thừa Kiếp sống "đời thừa" II Phaân tích: Bi kòch tinh thaàn cuûa nhaân vaät Hoä; - Ở góc độ nhà văn, Hộ đã rơi a/ Bi kòch cuûa moät nhaø vaên: vaøo bi kòch nhö theá naøo ? - Khao khaùt khaúng ñònh mình baèng nghieäp vaên chương :Viết tác phẩm có giá trị , để đời  nâng cao giá trị đời sống mình  - Những từ ngữ, hình ảnh nào làm rõ bi kịch tinh thần đạt tới tất nghị lực và ý chí Hoä ? - Gaùnh naëng côm aùo khieán Hoä phaûi chòu c/soáng vô ích , buồn chán thành kiếp "đời thừa"  Đây là nỗi đau giằng xé tinh thần : Khát khao sống có ý nghĩa mà phải sống kiếp đời thừa b/ Bi kịch người: đau đớn - Bi kịch người không kém đó là bi kịch người Hoä dieãn nhö theá naøo ? coi tình thöông laø nguyeân taéc cao nhaát: - Không nỡ vứt bỏ gia đình để theo đuổi nghiệp  lựa chọn gia đình - lựa chọn giàu - Vậy Hộ đã rơi vào bi tính truyền thống đạo đức cha ông  hi kịch nào ? Hộ có ý thức rõ bi sinh quá lớn khiến Hộ đau đớn kòch hay khoâng ? - Hộ đã chà đạp lên lẽ sống tình thương chính mình : làm khổ vợ - người đáng thöông Những thành công nghệ thuật: - Coát truyeän ñôn giaûn, khung caûnh heïp, nhaân vaät ít hành động khái quát vấn đề xã hội và có giá trị nhân sinh sâu sắc - Nêu thành công - Giọng văn tự nhiên, dung dị taùc phaåm? - Xây dựng thành công tính cách nhân vật Hộ III Toång keát: Trong " Đời thừa", Nam Cao phản ánh thành GV cho HS đọc và nêu xuất xứ, đấiy truyện Võ Thị Quý Diệu Trang 17 Lop11.com (18) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 công tình cảnh đau khổ bế tắc người trí thức nghèo xã hội cũ Qua đó phát biểu ý kiến thật tiến quan điểm nghệ thuật gắn với nguyên tắc sáng tác thực - nhân đạo Củng cố : Nội dung và nghệ thuật tác phẩm "Đời thừa" 5.Dặn dò : Học và chuẩn bị bài : Nhật kí tù- Giải sớm Tiết:9 Ngày soạn: Ngày soạn: Baøi 5: NHẬT KÍ TRONG TÙ - GIẢI ĐI SỚM ( Trích "Nhaät kí tuø"- Hoà Chí Minh)) I Mục đích yêu cầu: Giúp HS hiểu - Hoàn cảnh sáng sáng tác, giá trị nội dung và nghệ thuật tập "Nhật kí tuø " - Cám nhận vẻ đẹp tâm hồn Hồ Chí Minh: tình yêu thiên nhiên, lĩnh kiên cường và tư chất nghệ sĩ tinh tế - Vẻ đẹp cổ điển và tinh thần thời đại Những đặc sắc bút pháp tả cảnh ngụ tình, tả thực và tượng trưng II Phương pháp : giảng giải, nêu vấn đề, đàm thoại III Phương tiện dạy học : tài liệu chủ đề tự chọn nâng cao, sách tham khảo IV Các bước lên lớp: Oån định lớp: Kieåm tra baøi cuõ: Bài mới: Hoạt động GV và HS Noäi dung baøi hoïc A Nhaät kí tuø: GV cho HS nhắc lại I Hoàn cảnh đời: "Nhaät kí tuø " laø moät taäp nhaät kí baèng kiến thức tập Nhật kí thơ viết nhà tù : từ ngày 29/8/1942 đến tù mà các em học ngaøy 10/9/1943, bò giaûi ñi khaép caùc nhaø lao cuûa THCS 13 huyeän thuoäc tænh Quaûng Taây II Giaù trò noäi dung vaø ngheä thaät: 1/Giaù trò noäi dung : noäi dung cô baûn GV hướng dẫn HS tìm - "Nhật kí tù " phản ánh chân thực mặt bài thơ minh họa cho nội đen tối chế độ nhà tù và phần xã hội dung Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch - "Nhật kí tù " - chân dung tự họa Võ Thị Quý Diệu Trang 18 Lop11.com (19) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 GV hướng dẫn HS tìm dẫn chứng minh họa baèng thô cuûa Hoà Chí Minh + Chân dung người tù có tâm hồn yêu nước vĩ đại + Chân dung người tù có lòng yêu thương bao la + Chân dung người tù có tư chất nghệ sĩ tinh teá, moät trí tueä saéc saûo vaø moät taâm hoàn nhaïy caûm : Rung cảm tinh tế trước vẻ đẹp thiên nhieân: Caûnh chieàu toái, Ngaém traêng Lòng yêu thương bao la người và đời : Câu hỏi, Vào ngục Tĩnh Tây, Cái - Em hieåu nhö theá naøo veà theá cuøm Tóm lại "Nhật kí tù " chính là giới nghệ thuật tập Nhật kí chân dung bậc "đại nhân, đại trí, đại dũng" tuø ? Hoà Chí Minh 2/Giaù trò ngheä thaät: "Nhật kí tù " là hòa quyện màu sắc cổ điển và tinh thần thời đại : - Maøu saéc coå ñieån : buùt phaùp chaám phaù, buùt GV giaûng giaûi cho HS hieåu nhö pháp tả cảnh ngụ tình, hình tượng nhân vật trữ nào là tinh thần thời đại Những biểu thơ Bác tình với phong thái ung dung nhàn tảng hòa hợp với thiên nhiên, vũ trụ - Tinh thần thời đại : hình tượng thơ không tĩnh mà luôn vận động hướng phía sống, ánh - Bài thơ sáng tác sáng và tương lai Tính dân chủ đề tài, hoàn cảnh nào ? chất liệu, hình tượng ngôn ngữ B Giải sớm: - Tác giả đã sử dụng thủ pháp I Hoàn cảnh sáng tác; Khi Bác bị giải từ nhà lao Long An đến nhà nghệ thuật nào để mô tả lao Đồng Chính sau đã bị giam 60 ngày tranh thieân nhieân ? vaø ñi boä gaàn 200 Km II Phaân tích baøi thô: a/ Bài 1: Bức tranh chuyển lao đêm tối với hình ảnh người tù ung dung, bình thản trước gian truân - Không gian, vũ trụ mô - Hai câu đầu : tranh thiên nhiên taû nhö theá naøo ? + Gaø gaùy : aâm quen thuoäc, daân daõ Võ Thị Quý Diệu Trang 19 Lop11.com (20) Trường THPT Sơn Mỹ - Giáo án tự chọn Ngữ Văn 11 thời điểm chuyển lao  khaéc nghieät - Em hieåu nhö theá naøo veà tö người ? - Em có nhận xét gì biến đổi thiên nhiên ? - Thaønh coâng cuûa thô vaø caû taäp thô Nhaät kí tuø ? là tín hiệu bình minh  vận động thời gian đem lại dự cảm tươi saùng + Quaàn tinh : muoân vì tinh tuù + Uûng nguyệt : đưa, nâng đỡ vầng trăng + Thu san : nuùi muøa thu thô moäng huyeàn aûo  tư ngẩng cao đầu, hướng trời cao và ánh sáng đồng hành cùng trăng - Câu 3-4 : Hình ảnh người thiên nhieân; + Chinh nhân : người xa + Dĩ : đã  tư chủ động người tù + Nghênh diện : đưa mặt đón nhận trận gió thu lạnh lẽo  tư bình thản trước gian truân Đây chính là tinh thần thép, vượt lên và chế ngự hoàn cảnh người tù cộng sản Hồ Chí Minh b/ Bài 2: Hình tượng thiên nhiên và người bình minh đến: - Hình tượng thiên nhiên: Dĩ thành hồng: đã thành màu hồng  chuyển đổi đột ngột, kì diệu : bình minh đến với ấm áp bao trùm vũ trụ - Hình tượng người : Hành nhân : người tư ung dung ngắm cảnh, nguồn thi hứng đã có đêm tối, ánh sáng trăng sao, nồng nàn thêm bình minh vaø hieän nhö moät thi nhaân daït dào cảm hứng  nhà thơ trên đường thơ C Toång keát: Cuûng coá : Noäi dung vaø ngheä thuaät cuûa baøi thô 5.Daën doø : Hoïc vaø chuaån bò baøi : Toáng bieät haønh Võ Thị Quý Diệu Trang 20 Lop11.com (21)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tự chọn Ngữ văn 11,