0

Bai 29: Hap thu chat dinh duong va thai pan

10 590 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Bài 29 Hấp thu chất dinh Bài 29 Hấp thu chất dinh dưỡng thải phân dưỡng thải phân I. Hấp thu chất dinh dưỡng I. Hấp thu chất dinh dưỡng II.Con đường vận chuyển, hấp thu các chất II.Con đường vận chuyển, hấp thu các chất vai trò của gan vai trò của gan III. Thải phân III. Thải phân Hoạt động1 Tìm hiểu hấp thu chất dinh dưỡng Hoạt động1 Tìm hiểu hấp thu chất dinh dưỡng Thao tác1: tìm hiểu cấu tạo ruột non phù hợp chức Thao tác1: tìm hiểu cấu tạo ruột non phù hợp chức năng hấp thụ năng hấp thụ Quan sát hình 29-1, Quan sát hình 29-1, độc thông tin SGK độc thông tin SGK hãy cho biết đặc hãy cho biết đặc điểm cấu tạo trong điểm cấu tạo trong của ruột non có ý của ruột non có ý nghĩa gì với chức nghĩa gì với chức năng hấp thu các năng hấp thu các chất dinh dưỡng? chất dinh dưỡng? Đáp án Đáp án Niêm mạc ruột non có các nếp gấp với Niêm mạc ruột non có các nếp gấp với các lông ruột lông cực nhỏ làm cho các lông ruột lông cực nhỏ làm cho bề mặt trong của ruột non tăng gấp bề mặt trong của ruột non tăng gấp 600 lần, tổng diện tích bề mặt bên 600 lần, tổng diện tích bề mặt bên trong 400-500m trong 400-500m Ruột non có chiều dài 2,8 - 3mét ở Ruột non có chiều dài 2,8 - 3mét ở người, có mạch máu mạch bạch người, có mạch máu mạch bạch huyết dày đặc phân bố tới từng lông huyết dày đặc phân bố tới từng lông ruột ruột Hot ng 2: Tỡm hiu con ng vn chuyn Hot ng 2: Tỡm hiu con ng vn chuyn v hp thu cỏc cht v vai trũ ca gan v hp thu cỏc cht v vai trũ ca gan Các em đọc phần Hình vuông II, quan sát hình 29.3 trả lời câu hỏi trả lời câu hỏi Trên tranh có những con đường nào vận chuyển Trên tranh có những con đường nào vận chuyển các chất DD? Hãy chỉ rõ con đường vận chuyển ? các chất DD? Hãy chỉ rõ con đường vận chuyển ? ỏp ỏn ỏp ỏn - Có 2 con đường: Máu Bạch huyết - Có 2 con đường: Máu Bạch huyết BH MBH TMCT BH MBH TMCT (TN phải)Tim (TN phải)Tim Máu: RN Gan TMCD Máu: RN Gan TMCD Các em đọc lại thông tin hoàn thành bảng 29 Các em đọc lại thông tin hoàn thành bảng 29 Gan ®ãng vai trß g× trong con ®­êng vËn chuyÓn c¸c chÊt Gan ®ãng vai trß g× trong con ®­êng vËn chuyÓn c¸c chÊt DD vÒ tim? DD vÒ tim? C¸c chÊt dinh d­ìng ®­îc C¸c chÊt dinh d­ìng ®­îc hÊp thô vµ vËn chuyÓn theo hÊp thô vµ vËn chuyÓn theo ®­êng m¸u ®­êng m¸u Các chÊt nµo c h p thu đượ ấ Các chÊt nµo c h p thu đượ ấ v v n chuy n theo ®­êng à ậ ể v v n chuy n theo ®­êng à ậ ể BH BH ỏp ỏn ỏp ỏn - Đường máu:Đ ng đơn, a. xít béo, glyserin, các - Đường máu:Đ ng đơn, a. xít béo, glyserin, các vta min, muối khoáng nước vta min, muối khoáng nước - Đường BH: Li Pít được nhũ tương hoá, các vi ta - Đường BH: Li Pít được nhũ tương hoá, các vi ta min tan trong dầu min tan trong dầu - Vai trò của gan : - Vai trò của gan : + Tích luỹ hay thải bỏ phần chất DD dư Điều + Tích luỹ hay thải bỏ phần chất DD dư Điều hoà nồng độ các chất DD trong máu hoà nồng độ các chất DD trong máu + Khử các chất độc + Khử các chất độc Hoạt động tìm hiểu quá trình thải phân Hoạt động tìm hiểu quá trình thải phân Các em đọc phần thông tin trả lời câu hỏi: Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người là gì? Vai trò chủ yếu của ruột già trong quá trình tiêu hóa ở cơ thể người là hấp thu nước thải phân Đáp án: Bi tp Bi tp Điền từ hoặc cụm từ tương ứng vào ô trống 1. Các a xít amin, 2. Các muối khoáng, 3. Đường đơn, 4. Tinh bột, 5. Nước, 6. A xít béo glyxêrin, 7. Các vi ta min tan trong dầu, 8. Các vi ta min tan trong nước, 9. Prôtêin, 10. Lipít nhũ tương C¸c chÊt dinh d­ìng ë ruét non Con ®­êng vËn chuyÓn C¸c chÊt dinh d­ ìng vËn chuyÓn theo c¸c con ®­êng 1 4 2 3 3 Gan Tim Đáp án bài tập Đáp án bài tập §¸p ¸n §¸p ¸n ¤ sè 1: §iÒn 8 ý bá ý 4 vµ ý 9 ¤ sè 1: §iÒn 8 ý bá ý 4 vµ ý 9 ¤ sè 2: M¸u; ¤ sè 2: M¸u; ¤ sè 3: B¹ch huyÕt; ¤ sè 3: B¹ch huyÕt; ¤ sè 4: ý 1,2,3,5,6,8; ¤ sè 4: ý 1,2,3,5,6,8; ¤ sè 5: ý 7, 10 ¤ sè 5: ý 7, 10 . Bài 29 Hấp thu chất dinh Bài 29 Hấp thu chất dinh dưỡng và thải phân dưỡng và thải phân I. Hấp thu chất dinh dưỡng I. Hấp thu chất dinh dưỡng II.Con. hấp thu các chất II.Con đường vận chuyển, hấp thu các chất và vai trò của gan và vai trò của gan III. Thải phân III. Thải phân Hoạt động1 Tìm hiểu hấp thu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 29: Hap thu chat dinh duong va thai pan, Bai 29: Hap thu chat dinh duong va thai pan,

Hình ảnh liên quan

Cỏc em đọc lại thụng tin và hoàn thành bảng 29 - Bai 29: Hap thu chat dinh duong va thai pan

c.

em đọc lại thụng tin và hoàn thành bảng 29 Xem tại trang 5 của tài liệu.