0

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

35 465 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

SỞ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN 1. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN Theo dòng lịch sử phát triển của kiểm toán, khái niệm về kiểm toán luôn những quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, nếu xét về bản chất, ở một mức tổng hợp toàn diện các quan điểm, thể định nghĩa: Kiểm toán là xác minh bày tỏ ý kiến về thực trạng hoạt động được kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kỹ thuật của kiểm toán chứng từ ngoài chứng từ do các KTV trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên sở hệ thống pháp đang hiệu lực (13, 49). Trong đó, kiểm toán tài chính là hoạt động đặc trưng nhất của kiểm toán bởi nó chứa đựng đầy đủ "sắc thái kiểm toán" ngay từ khi ra đời cũng như trong quá trình phát triển, được thực hiện chủ yếu bởi kiểm toán độc lập (14,9). Ở Việt Nam, theo Quy chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân (Nghị định số 07/CP ngày 29/01/1994 của Chính phủ), kiểm toán độc lập là việc kiểm tra, xác nhận của KTV chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập về tính đúng đắn hợp của các số liệu, tài liệu kế toán báo cáo quyết toán của các đơn vị. Như vậy, kiểm toán độc lập là hoạt động dịch vụ, tư vấn được pháp luật thừa nhận bảo trợ, được quản chặt chẽ bởi các hiệp hội chuyên ngành về kế toán. Do sự độc lập, khách quan trong hoạt động nên kết quả kiểm toán được sự tin cậy của những người sử dụng. Trong nền kinh tế thị trường thì vai trò của kiểm toán độc lập càng trở nên cần thiết khó thể thay thế được. Mục đích của kiểm toán độc lập, trước hết bản không phải là lợi nhuận mà là giúp các doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ pháp luật, chấn chỉnh, sửa chữa sai sót, phòng ngừa vi phạm góp phần tăng cường quản tài chính ở đơn vị được kiểm toán. do đó, thể khẳng định rằng kiểm toán độc lập là chỗ dựa quan trọng cho các quan nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo IFAC (Liên đoàn kế toán quốc tế): Kiểm toán là việc các KTV độc lập xác minh bày tỏ ý kiến của mình về BCTC. Tuy nhiên, để thể xác minh bày tỏ ý kiến của mình về BCTC thì KTV trước hết phải là người giỏi kế toán, kỹ năng nghề nghiệp đạo đức, cũng như để thực hiện một cuộc kiểm toán BCTC trước hết phải nắm vững những nguyên tắc kế toán để lập nên BCTC đó. Báo cáo tài chính là bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của đơn vị giúp cho người lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn mà trong đó quá trình kinh doanh là một chuỗi các nghiệp vụ kinh tế kế tiếp nhau. Vì vậy, khi tiến hành kiểm toán BCTC, KTV cần phải chia BCTC thành các phần hành để kiểm toán. Thông thường hai cách phân chia: - Phân chia theo khoản mục (tài khoản): Ví dụ như kiểm toán TK doanh thu, TK chi phí, TK tiền, TK nợ phải trả . - Phân chia theo chu trình: Các nghiệp vụ các tài khoản liên quan chặt chẽ với nhau được tiến hành kiểm toán đồng thời. Chẳng hạn, các nghiệp vụ về mua hàng thanh toán, nghiệp vụ chi tiêu số dư các khoản phải trả người bán . đều nằm trong chu trình mua hàng thanh toán. Cách chia thứ nhất tuy đơn giản song không hiệu quả do tách biệt những khoản mục ở vị trí khác nhau nhưng liên hệ chặt chẽ với nhau gây trùng lặp chẳng hạn như hàng tồn kho giá vốn hàng bán. Trong thực tiễn kiểm toán, cách phân chia thứ hai được ứng dụng thông dụng hơn cả bởi phương thức tiếp cận kiểm toán này logic tránh trùng lặp, căn cứ vào mối liên hệ chặt chẽ lẫn nhau giữa các khoản mục, các quá trình cấu thành, các yếu tố trong một chu trình chung của hoạt động tài chính. Với cách phân chia như vậy, một chu trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thể coi là sự liên kết của các chu trình bán hàng thu tiền, chu trình huy động hoàn trả vốn, chu trình mua hàng thanh toán, chu trình tiền lương nhân viên, chu trình hàng tồn kho. Các chu trình đó mối quan hệ mật thiết với nhau, do xuất phát từ mối liên hệ vốn của các nghiệp vụ kinh tế từ đó thu gom được các đầu mối của các mối liên hệ trong kinh tế trong ghi sổ kế toán chứa đựng trong BCTC. Mối quan hệ này được thể hiện qua đồ số 1.1 [Trích hình 5-6: Các mối quan hệ giữa các chu trình nghiệp vụ kinh tế, (3, 117)] dưới đây: đồ 1.1: Mối quan hệ giữa các chu trình kiểm toán CHU TRÌNH HÀNG TỒN KHO CHU TRÌNH TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN CHU TRÌNH HUY ĐỘNG HOÀN TRẢ VỐN CHU TRÌNH BÁN HÀNG THU TIỀN TIỀN MẶT Tiền mặt, TGNH Vật tư, hàng hoáPhải trả người bán Vật tư, hàng hoá Thu nhập tài chính Tài sản cố định Chi phí SXKD Chi phí trích trước Ứng trước tiền cho người bán hoặc trả nợ người bánMua hàng nhập kho Đầu tư tài sản cố định Mua hàng hoá, dịch vụ xuất dùng ngay không qua kho Bảo hiểm trích trước Chiết khấu mua hàng được hưởng Hàng trả lại hoặc được giảm giá đồ trên cho thấy, chu trình mua hàng thanh toán cùng với bốn chu trình khác là một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh với cách phân loại theo vòng quay, vòng tuần hoàn của vốn. Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, quá trình kinh doanh bao gồm 3 giai đoạn: Cung ứng, sản xuất tiêu thụ. Còn ở các doanh nghiệp thương mại, quá trình kinh doanh bao gồm 2 giai đoạn: mua hàng bán hàng. Việc xem xét hai loại hình doanh nghiệp trên cho thấy, dù là loại hình doanh nghiệp nào thì quá trình “mua hàng”, nghĩa là cung cấp các yếu tố đầu vào đều hết sức quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến các yếu tố đầu ra. Chi phí cho việc mua hàng chiếm một tỉ lệ lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Hơn thế, số tài khoản chịu ảnh hưởng của chu trình mua hàng thanh toán nhiều hơn tất cả các chu trình khác kết hợp lại. Do đó không gì đáng ngạc nhiên khi phải mất nhiều thời gian để kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán hơn là đối với các chu trình khác. 2. BẢN CHẤT CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN Chu trình mua hàng thanh toán bao gồm các quyết định các quá trình cần thiết để hàng hoá, dịch vụ cho quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chu trình thường được bắt đầu bằng việc lập một đơn đặt mua của người trách nhiệm tại bộ phận cần hàng hoá hay dịch vụ kết thúc bằng việc thanh toán cho nhà cung cấp về hàng hoá hay dịch vụ nhận được (14, 201). Quá trình mua vào của hàng hoá hay dịch vụ bao gồm những khoản mục như nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, vật tư, điện nước, sửa chữa bảo trì. Chu trình này không bao gồm quá trình mua vào thanh toán các dịch vụ lao động hoặc những sự chuyển nhượng phân bổ của chi phí ở bên trong tổ chức. đồ 1.2: Các tài khoản trong chu trình mua hàng thanh toán Kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán thực chất là việc kiểm tra, đánh giá số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối kế toán. Như đã phân tích ở trên, chu trình mua hàng thanh toán liên quan đến rất nhiều tài khoản trên bảng cân đối kế toán như: các tài khoản trong các khoản mục vốn bằng tiền, hàng tồn kho, nợ phải trả. Số lượng các tài khoản liên quan chịu ảnh hưởng bởi chu trình mua hàng thanh toán được thể hiện qua đồ 1.2. Tuy nhiên, quá trình mua hàng trong chu trình mua hàng thanh toán hai loại: Mua hàng trả tiền ngay mua hàng trả chậm. đồ 1.2 chỉ minh hoạ cho trường hợp mua hàng trả chậm. 3. CHỨC NĂNG CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN Đối với bất kì doanh nghiệp nào nhu cầu cung cấp hàng hoá dịch vụ với quy mô lớn hay nhỏ, đơn giản hay phức tạp, về bản, chu trình mua hàng thanh toán bao gồm các chức năng bản sau: 3.1. Xử các đơn đặt mua hàng hoá hay dịch vụ Đây là chức năng quan trọng trong chu trình mua hàng thanh toán. Các bước công việc cần thực hiện trong chức năng này bao gồm: - Xác định nhu cầu hàng hoá, dịch vụ cần cung cấp: Thông thường mỗi doanh nghiệp thường một bộ phận chuyên nghiên cứu nhu cầu nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ cần thiết cho sản xuất gọi là bộ phận kế hoạch. Bộ phận này nhiệm vụ lên kế hoạch, cung ứng đảm bảo cung cấp đầy đủ các yếu tố đầu vào để quá trình sản xuất được liên tục nhưng đồng thời cũng không quá nhiều gây ứ đọng vốn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Ở những doanh nghiệp hệ thống KSNB tốt sẽ những quy chế cụ thể về việc cung cấp hàng. - Lập đơn yêu cầu mua hàng: Sau khi đã lên kế hoạch cung ứng, bộ phận kế hoạch sẽ lập đơn yêu cầu mua hàng để trình Giám đốc hoặc người thẩm quyền ký duyệt (đơn yêu cầu mua hàng là một bản yêu cầu về khối lượng cũng như chủng loại hàng hoá cần cung cấp). Sau đó, đơn yêu cầu mua hàng này sẽ được chuyển cho bộ phận mua hàng. - Tìm nhà cung cấp: Bộ phận mua hàng căn cứ vào đơn yêu cầu mua hàng này để xem xét, tìm kiếm nhà cung cấp. Về nguyên tắc, trước khi quyết định mua một mặt hàng nào thì cũng phải tìm hiểu đơn chào hàng của nhiều nhà cung cấp khác nhau để lựa chọn nhà cung cấp thích hợp nhất. - Lựa chọn nhà cung cấp: Sau khi đã xem xét đơn chào hàng của các nhà cung cấp khác nhau, đơn vị sẽ chọn ra một nhà cung cấp phù hợp nhất. Sự lựa chọn này căn cứ vào giá cả, chất lượng của hàng hoá, các điều kiện ưu đãi như chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, phương thức thanh toán . - Giao đơn đặt hàng: Đơn đặt hàng là một loại chứng từ trong đó ghi rõ loại hàng, số lượng, các thông tin liên quan đến hàng hoá mà doanh nghiệp ý định mua vào. Tất cả các đơn đặt hàng đều phải đánh số trước, đầy đủ chữ ký của những người thẩm quyền. Tất cả các đơn đặt hàng phải bao gồm vừa đủ số cột diện tích để hạn chế tối đa khả năng gian lận trên đơn đặt mua hàng này. Các bước công việc trên cho thấy đơn đặt hàng (yêu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ) được lập bởi công ty khách hàng là điểm khởi đầu của chu trình. Nó là một chứng từ hợp pháp được xem như một đề nghị để mua hàng hoá dịch vụ. Trong một số trường hợp khác, nếu người mua người bán lần đầu quan hệ giao dịch hoặc thực hiện những giao dịch lớn phức tạp thì đòi hỏi phải ký hợp đồng cung ứng hàng hoá hay dịch vụ nhằm đảm bảo việc thực hiện các quyền lợi nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng. Mẫu của bản yêu cầu sự phê chuẩn quy định phụ thuộc vào bản chất của hàng hoá dịch vụ quy định của công ty. Trong đó sự phê chuẩn đúng đắn nghiệp vụ mua hàng là phần chính của chức năng này vì nó đảm bảo hàng hoá dịch vụ được mua theo các mục đích đã được phê chuẩn của công ty tránh cho việc mua quá nhiều hoặc mua các mặt hàng không cần thiết. Hầu hết các công ty cho phép một sự phê chuẩn chung cho việc mua phục vụ các nhu cầu hoạt động thường xuyên như hàng tồn kho ở mức cho phép (phù hợp định mức hàng tồn kho). Thí dụ, các lần mua tài sản thường xuyên vượt quá một giới hạn tiền nhất định nào đó thể yêu cầu sự phê chuẩn của Hội đồng quản trị, các mặt hàng được mua tương đối không thường xuyên, như các hợp đồng dịch vụ dài hạn thì được phê chuẩn bằng các viên chức nhất định, vật tư những dịch vụ giá trị thấp hơn một giá trị quy định thì được phê chuẩn bởi quản đốc trưởng phòng, một số loại nguyên vật liệu vật tư được tự động tái đặt hàng bất cứ lúc nào chúng ở mức giới hạn ấn định trước. Quá trình kiểm soát đối với các bước công việc nêu trên là phải đảm bảo trả lời được các câu hỏi sau: + Bộ phận nào đưa ra đơn đặt hàng? +Tại thời điểm nào? + Được phê duyệt bởi ai? + Số lượng đặt hàngbao nhiêu? + Đặt hàng ở nhà cung cấp nào? + Đơn đặt hàng được theo dõi không? Khi một đơn đặt hàng đã vượt quá một thời hạn nhất định nào đó mà hàng vẫn chưa được giao thì bộ phận mua hàng phải liên hệ với nhà cung cấp hàng để xem xét vấn đề gì xảy ra không. 3.2. Nhận hàng hoá hay dịch vụ Bước công việc thực hiện trong chức năng này là nhận hàng hoá hay dịch vụ do nhà cung cấp chuyển đến. Việc nhận hàng hoá từ người bán hàng là một điểm quyết định trong chu trình này vì đây là thời điểm mà tại đó bên mua thừa nhận khoản nợ liên quan đối với bên bán trên sổ sách của họ. Khi hàng hoá nhận được, quá trình kiểm soát thích hợp đòi hỏi phải sự kiểm tra mẫu mã, số lượng, thời gian đến các điều kiện khác. Hầu hết các công ty phòng (bộ phận) tiếp nhận để đưa ra một báo cáo nhận hàng (được đánh số từ trước) như một bằng chứng của sự nhận hàng sự kiểm tra hàng hoá. Một bản sao thường được gửi cho thủ kho một bản khác gửi cho kế toán các khoản phải trả để thông báo. Báo cáo nhận hàng thể được thay thế bằng phiếu xuất kho của nhà cung cấp. Để ngăn ngừa sự mất mát, sự lạm dụng thì điều quan trọnghàng hoá phải được kiểm soát chặt chẽ từ lúc nhận chúng cho đến khi chúng được chuyển đi. Nhân viên trong phòng tiếp nhận phải độc lập với thủ kho phòng kế toán (nguyên tắc phân công phân nhiệm rõ ràng). Hàng hoá trước khi nhập kho sẽ được kiểm tra số lượng, chất lượng . so sánh với đơn đặt hàng để xem chênh lệch không. Việc kiểm tra này nên được đánh dấu trên báo cáo nhận hàng để thuận tiện cho việc kiểm soát sau này. Đơn đặt hàng báo cáo nhận hàng sau đó phải được lưu giữ ở kho. Một bản sao phải được gửi cho bộ phận kế toán (để xử những hoá đơn liên quan đến hàng hoá đã nhận) một bản sao khác cho bộ phận mua (để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu đặt hàng đưa ra đều được thực hiện tốt). 3.3. Ghi nhận các khoản nợ người bán Bước công việc thực hiện trong chức năng này là việc kế toán ghi nhận các khoản nợ phải trả nhà cung cấp vào sổ kế toán từ các hoá đơn phiếu nhập kho. Công việc này đòi hỏi sự đúng đắn, chính xác nhanh chóng. Việc ghi sổ ban đầu ảnh hưởng quan trọng đến các BCTC được lập đến khoản thanh toán thực tế, do đó kế toán chỉ được phép ghi vào các lần mua sở hợp theo số tiền đúng. Đối với các hoá đơn đã được ghi sổ nên được đề "đã hạch toán" hoặc đánh dấu để tránh ghi 2 lần. Các phần hành kế toán được thực hiện trên máy vi tính sẽ hạn chế tối đa việc ghi trùng lặp các khoản nợ. Kế toán các khoản nợ phải trả trách nhiệm kiểm tra tính đúng đắn của các lần mua vào ghi chúng vào sổ nhật ký mua hàng sổ hạch toán chi tiết các khoản phải trả. Khi kế toán các khoản phải trả nhận được hoá đơn của người bán thì phải so sánh mẫu mã, giá, số lượng, phương thức thanh toán chi phí vận chuyển ghi trên hoá đơn với thông tin trên đơn đặt mua (hoặc hợp đồng) báo cáo nhận hàng nếu hàng đã về. Thường thì các phép nhân phép cộng tổng được kiểm tra lại được ghi vào hoá đơn. Sau đó, số tiền được chuyển vào sổ hạch toán chi tiết các khoản phải trả. 3.4. Xử ghi sổ các khoản thanh toán cho người bán Việc xét duyệt chi quỹ để thanh toán cho người bán sẽ do bộ phận tài vụ thực hiện. Chứng từ thanh toán cho nghiệp vụ mua hàng khi kỳ thanh toán đến hạn là các phiếu chi, séc, uỷ nhiệm chi. Trước khi thực hiện thanh toán, các chứng từ này phải sự phê chuẩn của Giám đốc hoặc người được uỷ quyền. Các chứng từ thanh toán này sau đó được sao làm nhiều bản mà bản gốc được gửi cho người được thanh toán, bản sao được lưu lại trong hồ theo người được thanh toán. Các quá trình kiểm soát quan trọng đối với chức năng này là việc ký phiếu chi phải do đúng cá nhân trách nhiệm (phù hợp với nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩn). Trước khi ký phiếu chi phải xem xét kỹ lưỡng các chứng từ minh chứng cho nghiệp vụ mua hàng đã phát sinh sự tách biệt giữa người ký phiếu chi với người chi tiền (nguyên tắc bất kiêm nhiệm). Các phiếu chi đều phải được đánh số thứ tự từ trước được in sẵn trên loại giấy đặc biệt để gây khó khăn cho việc thay đổi người nhận tiền hoặc số tiền. Cần phải thận trọng khi kiểm soát các phiếu chi đã ký, phiếu chi trắng phiếu chi không còn hiệu lực. một phương pháp để huỷ bỏ các chứng từ chứng minh nhằm ngăn ngừa việc sử dụng lại chúng để chứng minh cho phiếu chi khác sau này cũng là một điều quan trọng. Phương pháp thường dùng là viết số của phiếu chi lên các chứng từ chứng minh. Đó là toàn bộ tám bước công việc nằm trong bốn chức năng bản mà doanh nghiệp cần tiến hành đối với chu trình mua hàng thanh toán. Mỗi một chức năng trong chu trình sẽ phải tuân theo những quy tắc nhất định những biện pháp kiểm soát riêng. Nắm chắc các chức năng của chu trình mua hàng thanh toán nêu trên sẽ là sở để KTV tiến hành cuộc kiểm toán một cách hiệu quả. Các bước công việc cần thực hiện nêu trên chính là dòng vận động của nghiệp vụ mua hàng thanh toán được thể hiện qua đồ 1.3. 4. CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH CÁC TÀI KHOẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHU TRÌNH Trong chu trình mua hàng thanh toán, hầu hết các doanh nghiệp sử dụng các loại chứng từ, sổ sách sau: - Yêu cầu mua: được lập bởi bộ phận kế hoạch để đề nghị mua hàng hoá dịch vụ. Trong một số trường hợp, các bộ phận trong doanh nghiệp thể trực tiếp lập đơn đặt hàng, trình phê duyệt gửi cho nhà cung cấp. - Đơn đặt hàng: ghi rõ loại hàng, số lượng các thông tin liên quan của hàng hoá dịch vụ mà công ty ý định mua. - Phiếu giao hàng (Biên bản giao nhận hàng hoá hoặc nghiệm thu dịch vụ): tài liệu này được chuẩn bị bởi nhà cung cấp. Phiếu giao nhận phải được ký nhận bởi khách hàng để chứng minh sự chuyển giao hàng hoá (hay dịch vụ) thực tế. - Báo cáo nhận hàng: được bộ phận nhận hàng lập như một bằng chứng của việc nhận hàng sự kiểm tra hàng hoá (dấu hiệu của một thủ tục kiểm soát). - Hoá đơn của nhà cung cấp: chứng từ nhận được từ nhà cung cấp hàng, đề nghị thanh toán cho các hàng hoá hoặc dịch vụ đã được chuyển giao. - Nhật ký mua hàng: Đây là những ghi chép đầu tiên trong hệ thống kế toán để ghi lại các khoản mua. Nhật ký phải liệt kê danh sách các hoá đơn (từng cái một), cùng với việc chỉ ra tên nhà cung cấp hàng, ngày của hoá đơn khoản tiền của các hoá đơn đó. - Sổ hạch toán chi tiết nợ phải trả nhà cung cấp: ghi chép các khoản tiền phải trả cho mỗi nhà cung cấp hàng. Tổng số của tài khoản nhà cung cấp trong sổ hạch toán chi tiết phải trả người bán bằng khoản tiền ghi trên khoản mục phải trả người bán. - Bảng đối chiếu của nhà cung cấp: đây là báo cáo nhận được của nhà cung cấp hàng (thường là hàng tháng) chỉ ra các hoá đơn chưa thanh toán vào một ngày đối chiếu nhất định. II. NỘI DUNG KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN 1. MỤC TIÊU KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG THANH TOÁN Để thực hiện đúng hướng hiệu quả hoạt động kiểm toán thì điều quan trọng cần phải xác định được mục tiêu kiểm toán cho bất kỳ một chu trình nghiệp vụ kinh tế nào. Theo đó, chu trình mua hàng với thanh toán cũng không nằm ngoài quy luật chung ấy. Chu trình này được coi là một bộ phận cấu thành của BCTC do đó KTV phải xác định được các mục tiêu kiểm toán đối với chu trình này. Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA) Số 200-Mục tiêu nguyên tắc bản chi phối kiểm toán BCTC, đoạn 11, đã xác định: "Mục tiêu của kiểm toán BCTC là giúp cho KTV công ty kiểm toán đưa ra ý kiến xác nhận rằng BCTC được lập trên sở chuẩn mực chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, tuân thủ pháp luật liên quan phản ánh trung thực hợp trên các khía cạnh trọng yếu hay không" (4, 16). Theo đó, mục đích chung của kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán là đánh giá xem liệu các sốtài khoản liên quan được trình bày trung thực phù hợp với các nguyên tắc kế toán hiện hành hoặc được thừa nhận hay không? Từ mục tiêu chung này cụ thể hoá thành các mục tiêu đặc thù đối với chu trình. [...]... hiệu quả Ở đây, khi kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán, KTV tiến hành tuần tự theo 4 giai đoạn sau: đồ 1.4: Quy trình kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán Khảo sát các quá trình kiểm soát khảo sát nghiệp vụ chu trình mua hàng thanh toán Khảo sát chi tiết sốtài khoản của chu trình mua hàng và. .. đến chu trình mua hàng thanh toán phải thể hiện được sự vận động của nghiệp vụ mua hàng thanh toán, phải hợp - Các thông tin về nghiệp vụ mua hàng thanh toán, các khoản nợ phải trả người bán phải đảm bảo trung thực hợp Trên sở kết quả của tất cả công việc đã thực hiện, KTV đưa ra kết luận cuối cùng lập Báo cáo kiểm toán 2.3.3 Lập phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo kiểm toán. .. thanh toán Để kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán khoa học hiệu quả cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán giá trị đầy đủ thích hợp thì khi tiến hành kiểm toán, KTV cần phải tuyệt đối tuân theo các bước theo đồ 1.4 trên thể khái quát 4 giai đoạn kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán như sau: Hoàn tất công tác kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán Công bố báo cáo kiểm. .. quá trình kiểm soát khảo sát nghiệp vụ chu trình mua hàng thanh toán Các trắc nghiệm đối với chu trình mua hàng thanh toán được chia thành 2 phần hành bản: trắc nghiệm đối với các nghiệp vụ mua hàng trắc nghiệm đối với nghiệp vụ thanh toán Các trắc nghiệm đối với nghiệp vụ mua hàng quan tâm đến 3 trong 4 chức năng của chu trình đã được nghiên cứu trong phần "Chức năng chu trình mua hàng. .. tất cuộc kiểm toán các chu trình kiểm toán nói chung chu trình mua hàng thanh toán nói riêng Mặt khác, qua các tài liệu này, KTV sẽ thấy được những vấn đề cần lưu ý: những yếu kém trong việc ghi sổ các nghiệp vụ mua hàng thanh toán hay sự kiểm soát lỏng lẻo đối với chu trình này Từ đó, trên sở của kế hoạch kiểm toán năm trước, KTV sẽ dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch kiểm toán thiết... việc cho trợ kiểm toán phối hợp với KTV chuyên gia khác về công việc kiểm toán" (6, 48) Đối với chu trình mua hàng thanh toán, mục đích của giai đoạn này là phải xây dựng được một chiến lược kiểm toán chung phương pháp kiểm toán cụ thể phù hợp với bản chất, thời gian phạm vi của các thủ tục kiểm toán sẽ áp dụng khi kiểm toán chu trình này Theo đó, quá trình lập kế hoạch kiểm toán bao... cáo kiểm toán 2.1 Lập kế hoạch thiết kế phương pháp kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán ba do chính khiến KTV phải lập kế hoạch kiểm toán một cách đúng đắn: - Giúp cho KTV thể thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ giá trị làm sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về chu trình mua hàng thanh toán -... vụ thanh toán (14, 210)] 2.2.2 Khảo sát chi tiết sốtài khoản trong chu trình mua hàng thanh toán Chu trình mua hàng thanh toán liên quan đến rất nhiều các khoản mục quan trọng trên BCTC của doanh nghiệp, tuy nhiên nhiều khoản mục trong số đó liên quan đến các chu trình kiểm toán khác như kiểm toán vốn bằng tiền, kiểm toán hàng tồn kho Vì vậy nội dung kiểm tra chi tiết các số dư và. .. hoạch chương trình kiểm toán, đồng thời xác định các vùng phải chú ý đặc biệt khi kiểm toán chu trình mua hàng thanh toán (b) Xem xét lại kết quả của cuộc kiểm toán năm trước hồ kiểm toán chung Các hồ kiểm toán năm trước ngoài việc cung cấp các thông tin chung về khách hàng, về công việc kinh doanh các đặc điểm khác của khách hàng mà còn cung cấp cho KTV "một khung" kiểm toán từ lập kế... nợ phải trả chu trình mua hàng thanh toán người bán, nợ ngắn hạn dài hạn (chịu lãi) được tách được trình bày đúng đắn riêng 2.3 Kết thúc công việc kiểm toán Đây là khâu cuối cùng của quá trình kiểm toán Báo cáo tài chính Sau khi hoàn thành các công việc kiểm toán tại từng chu trình riêng lẻ, để đảm bảo tính thận trọng trong nghề nghiệp, thông thường KTV không lập ngay Báo cáo kiểm toán mà thực . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN VỚI VẤN ĐỀ KIỂM TOÁN. để kiểm toán chu trình mua hàng và thanh toán hơn là đối với các chu trình khác. 2. BẢN CHẤT CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN Chu trình mua hàng và thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH,

Hình ảnh liên quan

Báo cáo tài chính là bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của đơn vị giúp cho người lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn mà trong đó quá trình kinh doanh là một chuỗi các nghiệp vụ kinh tế kế tiếp nhau - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

o.

cáo tài chính là bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của đơn vị giúp cho người lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn mà trong đó quá trình kinh doanh là một chuỗi các nghiệp vụ kinh tế kế tiếp nhau Xem tại trang 2 của tài liệu.
Bảng số 1.1: Tín hiệu các rủi ro trong chu trình mua hàng và thanh toán - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bảng s.

ố 1.1: Tín hiệu các rủi ro trong chu trình mua hàng và thanh toán Xem tại trang 20 của tài liệu.
Bảng số 1.4: Bảng tổng hợp các trắc nghiệm đối với nghiệp thanh toán - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Bảng s.

ố 1.4: Bảng tổng hợp các trắc nghiệm đối với nghiệp thanh toán Xem tại trang 29 của tài liệu.
- Bảng đối chiếu với ngân hàng được lập hàng tháng bởi một nhân viên độc lập với việc ghi sổ các khoản chi   tiền   mặt   hoặc   thanh toán. - CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TOÁN CHU TRÌNH MUA HÀNG VÀ THANH TOÁN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

ng.

đối chiếu với ngân hàng được lập hàng tháng bởi một nhân viên độc lập với việc ghi sổ các khoản chi tiền mặt hoặc thanh toán Xem tại trang 30 của tài liệu.

Từ khóa liên quan