0

Ẩn dụ dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận (trên cứ liệu tiếng việt và tiếng anh)

260 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/01/2021, 09:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THẾ HƯNG ẨN DỤ DƯỚI GĨC ĐỘ NGƠN NGỮ HỌC TRI NHẬN (TRÊN CỨ LIỆU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN TP HỒ CHÍ MINH – 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THẾ HƯNG ẨN DỤ DƯỚI GĨC ĐỘ NGƠN NGỮ HỌC TRI NHẬN (TRÊN CỨ LIỆU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN CHUYÊN NGÀNH: LÝ LUẬN NGÔN NGỮ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS HOÀNG DŨNG PGS TS BÙI MẠNH HÙNG TP HỒ CHÍ MINH – 2009 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan kết trình bày luận án kết tự nghiên cứu thân, khơng chép từ cơng trình có trước cùa người khác Người viết luận án Phan Thế Hưng MỘT SỐ QUY ƯỚC TRÌNH BÀY Các bảng biểu hình vẽ sơ đồ minh họa đánh số thứ tự không theo đề mục mà theo thứ tự từ nhỏ đến lớn toàn luận án Các ví dụ ngữ liệu minh họa in kiểu chữ in nghiêng với kích thước phơng chữ nhỏ so với kích thước phơng chữ chung luận án Để tiện trình bày theo dõi, ví dụ đánh số thứ tự không theo đề mục mà theo thứ tự từ nhỏ đến lớn tòan luận án Trong đối chiếu ngữ liệu Anh Việt, dấu ngoặc vuông [ ] để dịch sát nghĩa để đối chiếu, dịch Anh- Việt hay Việt-Anh Từ viết tắt: NNHTN= ngôn ngữ học tri nhận, CMA = critical metaphor analysis Đối với số thuật ngữ tiếng Việt có chua thêm tiếng Anh ngoặc đơn để người đọc tham khảo MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỘT SỐ QUY ƯỚC TRÌNH BÀY MỤC LỤC DẪN NHẬP 0.1 Giới thiệu chung đề tài 0.1.1 Ngữ nghĩa học tri nhận 0.1.2 Ẩn dụ ngữ nghĩa học tri nhận 11 0.2 Mục tiêu đề tài 14 0.3 Nhiệm vụ đề tài 15 0.4 Ý nghĩa đề tài 16 0.5 Phương pháp nghiên cứu 16 0.5.1 Phân tích ẩn dụ phê phán (Critical Metaphor Analysis-CMA) 16 0.5.2 Phân tích đối chiếu (contrastive analysis) 19 0.5.3 Một sổ thủ pháp phương pháp nghiên cứu 20 0.7 Cấu trúc luận án 21 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ẨN DỤ VÀ ẨN DỤ Ý NIỆM 23 1.1 Một số quan điểm cỗ điển ẩn dụ 23 1.1.1 Quan điểm thay (substitution view) 23 1.1.2 Quan điểm tương tác (Interaction view) 24 1.2 Các khái niệm thuật ngữ liên quan đến ẩn dụ ý niệm 25 1.2.1 Tính nghiệm thân (embodiment) 25 1.2.2 Thuyết điển dạng (prototype theory) 28 1.2.4 Thuyết ẩn dụ ý niệm (conceptual metaphor) 37 1.3 Các miền nguồn miền đích thơng dụng 43 1.3.1 Các miền nguồn thông dụng 43 1.3.2 Các miền đích thơng dụng 49 1.4 Mô hình hai miền mơ hình bốn khơng gian tâm trí 54 1.5 Khái quát loại ẩn dụ ý niệm 57 1.5.1 Ẩn dụ cấu trúc (struuctural metaphors) 58 1.5.3 Ẩn dụ định hướng (orientational metaphor) 60 1.6 Ẩn dụ ẩn dụ ý niệm ngôn ngữ học Việt Nam 61 1.6.1 Ẩn dụ 61 1.6.2 Ẩn dụ ý niệm 63 CHƯƠNG 2: ẨN DỤ Ý NIỆM CẢM XÚC 65 2.1 Ngôn ngữ cảm xúc 65 2.2 Ẩn dụ giận 66 2.2.1 Ẩn dụ giận tiếng Anh 66 2.2.2 Ẩn dụ giận tiếng Việt 70 2.3 Ẩn dụ vui sướng 76 2.3.1 Ẩn dụ vui sướng tiếng Anh 76 2.3.2 Ẩn dụ vui sướng tiếng Việt 81 2.4 Mơ hình tri nhận ẩn dụ cảm xúc 83 2.5 Tiểu kết 89 CHƯƠNG 3: ẤN DỤ Ý NIỆM CẤU TRÚC SỰ KIỆN 92 3.1 Ngôn ngữ cấu trúc kiện 92 3.2 Ẩn dụ cấu trúc kiện tiếng Anh 92 3.2.1 Dạng địa đỉểm 93 3.2.2 Dạng vật 104 3.3 Ẩn dụ cấu trúc kiện tiếng Việt 108 3.3.1 Dạng địa điểm 108 3.3.2 Dạng vật 122 3.4 Tiểu kết 124 CHƯƠNG 4: ẨN DỤ Ý NIỆM THỜI GIAN 126 4.1 Ẩn dụ thể ý miệm thời gian 126 4.1.1 THỜI GIAN LÀ VẬT CHỨA 126 4.1.2 THỜI GIAN LÀ THỨ CÓ GIÁ TRỊ 128 4.1.3 THỜI GIAN LÀ NGƯỜI 131 4.2 Ẩn dụ cấu trúc ý niệm thời gian 132 4.2.1 Ẩn dụ hóa thời gian qua khơng gian 133 4.2.2 Một vài nhận xét qua hai ẩn dụ thời gian chuyển động chủ thể chuyển động 142 4.3 Tiểu kết 150 KẾT LUẬN 152 Ẩn dụ ý niệm bao hàm đặc điểm sau: 153 Ý nghĩa thuyết nghiệm thân ẩn dụ ý niệm 153 Mối quan hệ ẩn dụ ý niệm ẩn dụ ngôn từ 154 Một số vấn đề cần nghiên cứu thêm ẩn dụ ý niệm 154 4.1 Tính phổ quát biến thể ẩn dụ ý niệm 154 4.2 Quan hệ ẩn dụ ý niệm hoán dụ ý niệm 155 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 158 TIẾNG NƯỚC NGOÀI 159 PHỤ LỤC A 175 PHỤ LỤC B 196 PHỤ LỤC C 234 C PHẦN CÂU HỎI 243 DẪN NHẬP Ẩn dụ thường cho vấn đề ngôn ngữ, bao gồm số biểu trưng ngôn ngữ hiểu theo nghĩa bóng hay nghĩa khác thường dựa ngơn từ chứa đựng nghĩa đen Quan điểm có từ thời Aristotle với định nghĩa ẩn dụ chứa đựng ba yếu tố bản: là, chuyển đổi ẩn dụ dựa sở từ câu; hai là, ẩn dụ xuất phát từ nghĩa đen để thay đổi nghĩa; ba là, ẩn dụ dựa giống hai thực thể Do vậy, ẩn dụ thường nhà tu từ học phê bình văn học ý Tuy nhiên ba thập niên gần đây, định nghĩa ẩn dụ có bước chuyển mang tính đột phá nhà ngơn ngữ học tri nhận (NNHTN) cho ẩn dụ công cụ tri nhận hữu hiệu để người ý niệm hóa loại trừu tượng Ẩn dụ không phương thức diễn đạt ý nghĩ ngơn từ mà cịn phương thức để tư vật Những nghiên cứu gần ẩn dụ, Âu châu Bắc Mỹ, dẫn đến thay đổi nghĩa học ẩn dụ khơng hình thái ngôn ngữ quan điểm ngôn ngữ học truyền thống mà cịn hình thái tư quan điểm NNHTN Trên sở này, luận án tập trung phân tích ẩn dụ ý niệm NNHTN ngày qua liệu tiếng Anh tiếng Việt nhằm chứng minh số quan điểm ẩn dụ 0.1 Giới thiệu chung đề tài 0.1.1 Ngữ nghĩa học tri nhận Theo ngữ nghĩa học hình thức truyền thống, ngơn ngữ thuộc phạm trù tâm trí khả ngơn ngữ hình thái hay dạng tri thức đặc biệt hỗ trợ Khác với nhà triết học ngôn ngữ học Jerry Fodor hay Noam Chomsky, nhà NNHTN cho tri thức ngôn ngữ tách rời tư duy, mà tương tác lẫn Những nhà ngôn ngữ học theo trường phái thừa nhận hình thái ngơn ngữ phần khác khả tri nhận chung cho phép người học hỏi, tư duy, V.V Nói cách khác, theo quan điểm tri nhận, tri thức ngôn ngữ phần tri nhận chung người Các nhà ngơn ngữ học thường phân biệt hình thức luận chức luận Hình thức luận ngữ pháp tạo sinh Chomsky cho tri thức cấu trúc qui luật ngôn ngữ mơ-đun hay phạm trù độc lập với q trình tâm trí khác ý, trí nhớ, hay tư Quan điểm ngoại mô-đun ngôn ngữ độc lập thường kết hợp với quan điểm mô-đun nội tại: mức độ khác phân tích ngơn ngữ, ngữ âm học, cú pháp học, ngữ nghĩa học, tạo mô-đun độc lập Theo quan điểm này, khác biệt mô-đun dẫn đến hệ là, xét theo mặt ngoại tại, dễ dàng tìm hiểu ngun tắc ngơn ngữ, khơng cần để ý đến phạm trù tâm trí khác; mặt nội tại, chẳng hạn nghiên cứu nguyên tắc cú pháp khơng cần liên hệ với nội dung ngữ nghĩa Hình thức luận mong muốn khả hình thành nguyên tắc độc lập khn mẫu tốn học (Pauconnier, 1994) Chức luận có quan điểm hồn tồn khác ngơn ngữ mặt ngoại tại, nguyên tắc sử dụng ngôn ngữ bao hàm nhiều nguyên tắc tri nhận chung; mặt nội tại, việc giải thích (về ngơn ngữ) phải vượt qua ranh giới mức độ phân tích Theo quan điểm này, ngơn ngữ q trình tâm trí khác có khác biệt mức độ (degree), khác biệt loại (kind) Như vậy, việc tìm hiểu nguyên tắc chung phạm trù tri nhận khác có ý nghĩa Chẳng hạn, cho nguyên tắc cú pháp không đầy đủ không xem xét đến ý nghĩa thành tố câu tính chất ngữ nghĩa ngữ dụng câu Sự khác biệt phương pháp tiếp cận ngơn ngữ hình thức luận chức luận giúp thấy quan điểm kế thừa cập nhật tri nhận luận ngữ nghĩa học Ngữ nghĩa học tri nhận bác bỏ quan điểm ngữ nghĩa học khách quan ngữ nghĩa học khách quan cho phạm trù đặc điểm mối quan hệ chúng tồn thực tế khách quan, độc lập với ý thức Ngồi ra, ký hiệu ngơn ngữ có ý nghĩa chúng gắn kết với loại khách quan Ngữ nghĩa học tri nhận lại cho người tiếp cận thực tế độc lập với việc xếp loại người cấu trúc thực tế phản ánh ngơn ngữ la sản phẩm trí não người Hệ nhà ngữ nghĩa học tri nhận không chấp nhận thuyết chân ngụy tương ứng (correspondence theory of truth) ngữ nghĩa Họ cho chân-ngụy ngôn ngữ liên quan với cách mà người quan sát diễn dịch tình huống, dựa vào khung ý niệm người Do vậy, trọng tâm 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SỈ CẤP NHÀ NƯỚC (Kèm theo Quyết định số 6684 /QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Nghiên cứu sinh: Phan Thế Hưng Đề tài: "Ẩn dụ góc độ ngơn ngữ học tri nhận (trên liệu Tiếng Việt Tiếng Anh)’’ Chuyên ngành: Lý luận Ngôn ngữ Mã số: 62 22 01 01 Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Dũng PTS.TS Bùi Mạnh Hùng 246 NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIÊN SĨ NGỮ VĂN Tên luận án: Ẩn dụ góc độ ngơn ngữ học tri nhận ( cứu liệu tiếng Việt tiếng Anh) Chuyên ngành: Lí luận ngơn ngữ Mã số: 62 22 01 01 Người thực hiện: NCS Phan Thế Hưng Người nhận xét GS.TSNguyễn Văn Khang Viện Ngôn ngữ học Phản biện 1 Những năm gần đây, ngôn ngữ học tri nhận bắt đầu thu hút quan tâm Việt Nam hình thức vừa giới thiệu vừa áp dụng vào nghiên cứu tiếng Việt theo cách chủ yếu để chứng minh, khẳng định nội dung quan điểm lí thuyết Theo hướng này, luận 247 án "Ẩn dụ góc độ ngơn ngữ học tri nhận", tác giả viết luận án "nhằm đóng góp vào việc tìm hiểu thuyết ẩn dụ đại-ẩn dụ ý niệm góc độ ngơn ngữ học tri nhận, có đối chiếu ngơn từ tiếng Anh với tiếng Việt" (tr 161), tập trung giới thiệu, làm rõ số nội dung tương đối ngôn ngữ học tri nhận việc nghiên cứu ẩn dụ chứng minh chúng ví dụ tiếng Anh tiếng Việt Vì luận án phù hợp với mã số chun ngành lí luận ngơn ngữ; không trùng lắp với luận án, luận văn cơng trình ngơn ngữ học, ẩn dụ trước Vì nội dung khoa học lí luận ngôn ngữ tương đối Việt Nam, nên luận án coi có cơng giới thiệu vấn đề thời ngôn ngữ học đại, đó, luận án có giá trị lí luận giá trị thực tiễn, luận án áp dụng nội dung lí thuyết vào khảo sát số trường hợp cụ thể tiếng Việt, và, chừng mực định có so sánh, đối chiếu với ví dụ tiếng Anh; nhờ đó, tiếp tục, luận án nêu "góp vào việc phát triển ngơn Igữ học tri nhận Việt Nam, đồng thời tăng phần hiểu biết mặt ngữ nghĩa trình nghiên cứu , giảng dạy sử dụng ẩn dụ hai ngôn ngữ nói trên" (tr.19) Góp ý: - Luận án (tr.18) cần viết rõ thành 02 mục (02 gạch đầu dịng): ý nghĩa lí luận ý nghĩa thực tiễn đề tài theo quy định 3.Luận án thiếu hẳn phần "Cái luận án"- yêu cầu mang tính trường quy, bắt buộc luận án tiến sĩ Điều làm khó khăn cho người phản biện (theo quy định) Tuy nhiên, thấy gợi ý cho tác giả luận án rằng, luận là: - Luận án hệ thống hố cách có phân tích định hướng nghiên cứu ẩn dụ từ góc nhìn ngơn ngữ học tri nhận, từ đó, giúp cho việc hướng khám phá ẩn dụ tiếng Việt - Luận án phân tích có đối chiếu ẩn dụ tri nhận tiếng Việt tiếng Anh, làm bộc lộ tương đồng dị biệt nhận thức người giới khách quan thể ngơn ngữ 248 Với cách nhìn vậy, chúng tơi đánh giá luận án có mới, đảm bảo cho luận án tiến sĩ Đề nghị: tác giả viết bổ sung phần Cái luận án Phương pháp nghiên cứu luận án đảm bảo cho việc nghiên cứu khảo sát luận án tiến sĩ, là: / Phân tích ẩn dụ phê phán 2/ Phân tích đối chiếu Cả hai phương pháp luận án thuyết minh rõ Theo chúng tơi, coi phương pháp chủ yếu, nhiên, cần viết gọn lại để bổ sung phương pháp không phần quan trọng khác phương pháp "phân tích ngữ nghĩa", Luận án có độ dài 234 trang kể phụ lục Nội dung khoa học luận án trình bày 04 chương: Chương Cơ sở lí luận ẩn dụ ẩn dụ ý niệm (tr.28-73 = 45tr.) Chương Ẩn dụ ý niệm cảm xúc (tr.74- 100 = 26 tr.) Chương Ẩn dụ ý niệm cấu trúc kiện ( tr 101 - 133 = 32 tr) Chương Ẩn dụ ý niệm thời gian (tr 135 - 160 = 35 tr.) Trong chương có mục cụ thể Với cấu trúc vậy, nội dung khoa học luận án xoay quanh chủ đề, làm thành tính hệ thống chặt chẽ Sự phân phối số lượng trang cho chương đảm bảo tính cân đối luận án Nhận xét nội dung luận án: 1/ Luận án trình bày cách khái qt khơng phần chuyên sâu số nội dung khoa học mang tính lí thuyết ẩn dụ ẩn dụ ý niệm, quan niệm ẩn dụ truyền thống cách nhìn ẩn dụ ý niệm, có ý tới việc nghiên cứu nội dung Việt Nam Đồng thời, luận án làm rõ số khái niệm có liên quan Đây chương dài luận án Qua cách trình bày cho thấy tác giả đọc nhiều, khả tổng hợp tốt nhờ hiểu kẽ nội dung cụ thể lợi tiếng Anh NCS 249 Trao đổi: - Có thể trình bày theo cách: lí thuyết ẩn dụ truyền thống việc nghiên cứu ẩn dụ truyền thống Việt Nam; lí thuyết ẩn dụ tri nhận nghiên cứu ẩn dụ tri nhận Việt Nam - Chương cần có dẫn dắt cho xuất 03 chương sau Nói cách khác, tồn lí thuyết mà tác giả trình bày gồm nhiều nội dung vậy, sao lại chọn "Ẩn dụ ý niệm cảm xúc", "Ẩn dụ ý niệm cấu trúc kiện", "Ẩn dụ ý niệm thời gian" để làm thành 03 chương luận án? Cần có đẫn dắt lí giải để luận án có tính liền mạch, có tính hệ thống 2/ Miêu tả phân tích đặc điểm ẩn dụ ý niệm cảm xúc thể ngôn từ, giới thiệu số mơ hình khái qt ẩn dụ cảm xúc Tập trung vào khảo sát ẩn dụ cảm xúc giận ẩn dụ sung sướng, luận án miêu tả hai loại ẩn dụ ví dụ tiếng Anh tiếng Việt Những ví dụ đưa phân tích, miêu tả chọn lọc sát hợp, ví dụ tiếng Việt luận án chọn lựa công phu Trao đổi: - Khi nói đến cảm xúc, người ta nói đến "thất tình" (07 loại cảm xúc), chọn có 02 "sướng" (lạc) "giận" (nộ), vậy, cịn buồn, vui, u, ghét, sợ khơng chọn sao, cần giải thích Mặc dù luận án có nói "hai miền để sâu nghiên cứu giận vui sướng" (tr.75), nhưng, trước tập trung vào hai miền phải nêu "cái chung" cảm xúc - Như nêu, tác giả luận án cơng phu để tìm ví dụ sát, chuẩn hay cho "mơ hình" tri nhận cảm xúc Tuy nhiên, áp ví dụ khác vào có điều cần suy nghĩ Chẳng hạn, mơ hình "Hạnh phúc ánh sáng" ( "Nghe tới tới tiền mắt sáng rực lên" rồi; nhung " nghe thấy chồng vào nhà nghỉ mắt long lên" có đưa vào mơ hình khơng?); tương tự "giận sức nóng" ( giả sử có ví dụ: " nghe tơi nói tới tới tình cảm lứa đơi, đỏ bừng mặt, tơi cảm nhận niềm vui lịng em" sao?); 3/ Ẩn dụ ý niệm cấu trúc kiện thể ngôn từ tiếng Anh tiếng Việt luận án khảo sát dạng địa điểm dạng vật Tuy với hai dạng "sự kiện" nhưng, 250 theo luận án, chúng gồm "những ánh xạ phong phú ": dạng địa điểm có tới 11ánh xạ (tr 103) ; dạng vật gồm 06 ánh xạ (tr.113) Mỗi ánh xạ luận án phân tích chứng minh ví dụ tiếng Việt phân tích chọn lựa ví dụ cơng phu Nếu có địi hỏi thêm nội dung nên làm rõ khái niệm "sự kiện", "cấu trúc kiện" trước vào "khảo sát ngôn ngữ cấu trúc kiện" Và, phần trước, mơ hình xem hấp dẫn ẩn chứa bên cịn điểm phải suy nghĩ Ví dụ: với mơ hình "ngun nhân sức mạnh" (tr 107) liệu có mơ hình ngược lại khơng (và chứng minh ví dụ được) Điều đặt cho người nghiên cứu câu hỏi: giới hạn mơ hình nào? ( ví dụ,có bao nhiêu?) 4/ Khảo sát ẩn dụ ý niệm thời gian, luận án tiến hành khảo sát theo hướng phân đôi: ẩn dụ thể , ẩn dụ cấu trúc tiếp tục phân loại nhỏ để khảo sát Vì "thời gian" nên hình dung nội dung tỏ tường minh (so với cảm xúc kiện), cần có khái quát chung ý niệm thời gian trước vào nội dung cụ thể "ẩn dụ ý niệm thể thời gian, " Nhận xét chung nội dung: Luận án lựa chọn nội dung tiến hành khảo sát tỉ mỉ, cơng phu Các ví dụ chọn lựa cẩn thận có phân tích kĩ Các mơ hình khái qt chứng minh Nếu không nghiên cứu ngơn ngữ học hậu cấu trúc cảm nhận bị lọt vào ma trận vừa lí thú vừa băn khoăn: Lí thú có nhiều điều mới, xem hấp dẫn; băn khoăn điểm dừng (của mơ hình, ) Là người nhiên cứu ngôn ngữ hậu cấu trúc (ngôn ngữ học xã hội), chia sẻ với "cái được" luận án điều băn khoăn Có lẽ tên đề tài rộng, nội dung lớn nên khơng nội dung dừng lại việc giới thiệu, tổng hợp chứng minh tư liệu Luận án thực khối tư liệu phong phú, có phần tư liệu NCS trực tiếp thu thập Luận án có hình thức trình bày đẹp Hành văn khoa học Chế cẩn thận, hạn chế lỗi tả NCS cần đánh lại số trang (kết thúc tài liệu tham khảo: 186 tr) để luận án không vượt 200 tr (chính văn) rà sốt lại để đủ nguồn trích dẫn cho chỗ cần thiết 251 Liên quan đến nội dung luận án, NCS có 07 viết đảm bảo chất lượng 9.Tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung luận án Chỉ có điều tiếc là, phần kết luận viết đơn giản kết nghiên cứu: phải phần đóng góp NCS thơng qua việc đối chiếu ví dụ Anh - Việt (nhưng lại tiếp tục nêu vấn đề mang tính lí thuyết) Kết luận : - Luận án cơng trình khoa học nghiêm túc, có giá trị - Những góp ý trao đổi nhằm giúp cho NCS tiếp tục hồn sâu nghiên cứu - Luận án có nhữngđỏng góp thiết thực cho việc vào nghiên cứu lĩnh vực mang tính liên ngành ngôn ngữ học cụ thể ngôn ngữ học tri nhận, có hàm lượng khoa học cao Với luận án , NCS Phan Thế Hưng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngữ văn (ngôn ngữ học) Viện Ngơn ngữ học xác nhân chữ kí Hà Nội, Ngày tháng 10 năm 2009 bên GS TS Nguyễn Văn Khang Phản biện 252 NHẬN XÉT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Đề tài: Ẩn dụ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (trên liệu tiếng Việt tiếng Anh) Chun ngành: Lí luận ngơn ngữ Mã số: 62.22.01.10 Nghiên cứu sinh: Phan Thế Hưng Người nhận xét: GS.TS Nguyễn Thiện Giáp Ngôn ngữ học tri nhận Việt Nam lĩnh vực Nhiều khái niệm ngôn ngữ học tri nhận nhiều người xa lạ, chưa tường minh Vì thế, luận án “Ẩn dụ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (trên liệu tiếng Việt tiếng Anh)" 253 Phan Thế Hưng đóng góp mới, thực có ý nghĩa lí luận thực tế Nó phát triển ngơn ngữ học tri nhận Việt Nam làm sáng tỏ thêm mối quan hệ ngơn ngữ văn hóa lí luận, luận án trình bày nhiều khái niệm ngôn ngữ học tri nhận mà tác giả áp dụng cách rõ ràng, mạch lạc Vì lĩnh vực khó đóng góp luận án cần ghi nhận mức Nếu tác giả thực đọc hết 174 tài liệu tham khảo tiếng Anh nêu luận án tác giả có vốn tri thức đáng nể lĩnh vực phương pháp nghiên cứu, luận án giải thích rõ ràng thủ pháp mà vận dụng Quả thủ pháp thích họp với cơng việc luận án Khi phân tích ẩn dụ ý niệm tiếng Anh, tác giả dựa vào nguồn tư liệu nhà Anh ngữ học thu thập Tuy nhiên, nguồn tư liệu tiếng Việt tác giả phải tự thu thập lấy Đây công việc công phu, trước hết cần nhận dạng ẩn dụ, phải giải thích ẩn dụ Khối tư liệu mà tác giả thu thập đáng quý, giúp cho tác giả rút nhiều nhận xét xác đáng Đóng góp luận án, ngồi việc giới thiệu cô đọng, rõ ràng thành tựu ngôn ngữ học tri nhận giới, thể rõ điểm sau đây: Miêu tả giải thích ẩn dụ ý niệm giận sung sướng tiếng Anh tiếng Việt Đã nhận thấy tương đồng khác biệt hai ngôn ngữ, đặc biệt tác giả giải thích số khác biệt tiếng Việt tiếng Anh mơ hình tri nhận mơ hình văn hóa qua thuyết âm dương ngũ hành, từ soi sáng cho nhiều luận điểm lí thuyết ngơn ngữ học tri nhận Trình bày ẩn dụ ý niệm cấu trúc-sự kiện tiếng Anh tiếng Việt hai dạng địa điểm dạng vật, đồng thời tương đồng khác biệt hai ngôn ngữ Miêu tả giải thích ẩn dụ ý niệm thời gian tiếng Anh tiếng Việt, từ rút vai trò trải nghiệm thuyết nghiệm thân quan trọng Luận án làm rõ đặc điểm ẩn dụ ý niệm, phân biệt ẩn dụ ý niệm với ẩn dụ ngôn từ, đồng thời nêu vấn đề cần nghiên cứu thêm ẩn dụ ý niệm 254 Mặc dù đề cập tới vấn đề trừu tượng nhờ cách trình bày, diễn đạt mạch lạc, khúc triết luận án mà người đọc tiếp thu cách thuận lợi Cũng cần khẳng định đề tài luận án hợp với mã số chuyên ngành khơng trùng với cơng trình cơng bố Q trình làm luận án, tác giả có báo khoa học cơng bố tạp chí chuyên ngành Kỉ yếu hội nghị khoa học Bản tóm tắt luận án phản ánh nội dung văn Nhìn chung, đánh giá luận án đạt chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu luận án tiến sĩ ngôn ngữ học Tác giả luận án xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ Ngôn ngữ học Lưu ý: Tóm tắt luận án thiểu trang trang 22, thừa trang trang 21 Bùi Thế Khánh Trường Đại học Ngoại ngữ tin học Tp.HCM Luận án ẨN DỤ DƯỚI GĨC ĐỘ NGƠN NGỮ HỌC TRI NHÂN (Trên liệu tiếng Việt tiếng Anh) Sau cơng trình GS Lý Toàn Thắng GS Trần Văn Cơ giới thiệu cách đại cương, cho giới ngôn ngữ học độc giả Việt Nam khuynh hướng lý thuyết "khoa học ngôn ngữ kỷ XXI" (Trần Văn Cơ, 2009), với gợi mở áp dụng vào việc nghiên cứu tiếng Việt, luận án Phan Thế Hưng lấy đề tài ẨN DỤ DƯỚI GĨC ĐỘ NGƠN NGỮ HỌC TRI NHẬN (Trên liệu tiếng Việt tiếng Anh) ứng dụng đầu tiên, có hệ thống sở khoa 255 học bậc tiến sĩ (1) vào việc khảo sát tượng ẩn dụ qua liệu tiếng Việt tiếng Anh Như đề tài luận án P.T.Hưng không trùng lặp với đề tài luận án chuyên luận công bố cách vận dụng sở lý luận cách tiếp cận tượng ẩn dụ đối tượng nghiên cứu luận án Đề tài luận án đáp ứng yêu cầu thực tiễn ngơn ngữ học Việt Nam tìm hiểu tiếng Việt qua nhiều lăng kính khác để thấy rõ phong phú tiềm tiếng Việt đáp ứng chức xã hội giai đoạn phát triển nhanh chóng mặt đất nước Vì cơng trình nghiên cứu theo hướng hứa hẹn đóng góp mặt lý luận Việt ngữ học hữu ích mặt ứng dụng Tác giả luận án dành Chương cho việc giới thiệu sở lý thuyết để theo triển khai cơng việc nghiên cứu thơng lệ Nhưng điều đáng nói người viết phạm vi 45 trang luận án trình bày rõ ràng, súc tích phàn quan trọng ngơn ngữ học tri nhận - CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ẨN DỤ VÀ ẨN DỤ Ý NIỆM Ta biết ngữ văn học Việt Nam, tượng ẩn dụ quan tâm nghiên cứu từ lâu Và tượng ấy, theo truyền thống, giới thiệu từ góc nhìn ngữ văn, góc nhìn phong cách học biện pháp tu từ [ chẳng hạn “Ẩn dụ: phương thức chuyển nghĩa từ dựa vào giống tương đồng Phép tu từ dựa so sánh kín đáo, bóng bẩy làm cho câu văn tăng sức gợi cảm.” (Nguyễn Như Ý - Chủ biên 1998 - Đại từ điển tiếng Việt NXB Văn hoa - thông tin, tr.67)] Trong chương luận án, người viết làm công việc dễ dàng trình bày cách tiếp cận tượng ngơn ngữ quen thuộc quan niệm điều hiển nhiên định nghĩa Tuy nhiên, với thao tác giới thiệu tập hệ thuật ngữ sở lý thuyết kèm lập luận, dẫn chứng, lược đồ minh hoa trích dẫn có mức độ ý kiến nhà khoa học khai mở khuynh hướng ngôn ngữ học này, tác giả luận án giúp người đọc dễ dàng nhập thân (embody) vào tượng ẩn dụ theo cách tiếp cận NNHTN Tính theo thời gian bắt đầu, tiến hành hoàn thành luận án, dĩ nhiên tác giả luận án chưa có dịp đọc Khảo luận ẩn dụ tri nhận - cơng trình xuất sắc PGS, TSKH Trần Văn Cơ Vì sách ấn hành vào cuối quý 1/2009 danh mục TLTK luận án cho thấy 256 Với chương luận án, người viết cung cấp cho người đọc tư liệu dẫn luận lĩnh vực để dễ dàng sâu vào cơng trình khảo luận chun biệt Phương pháp nghiên cứu tổng quát - phân tích diễn ngơn phân tích đổi chiếu - phương pháp chủ đạo áp dụng luận án - phân tích ẩn dụ phê phán (L.án, tr.19) dĩ nhiên thích hợp tất yếu đề tài nghiên cứu Điều đáng nói người viết luận án khơng nêu chung vài dịng viết dẫn chứng quan điểm tác giả có uy tín bàn lý tính thích hợp tất yếu đề tài nghiên cứu Ở mục người viết luận án không nêu chung ương vài dòng viết dẫn chứng quan điểm tác giả có uy tín bàn lý tính thích hợp việc vận dụng phương pháp Người viết luận án dành nhiều trang (L.án, tr.19 -24) để diễn giải cần thiết cách áp dụng việc ứng dụng phương pháp để khảo sát phân tích ngữ liệu đối tượng nghiên cứu Phụ đề luận án xác định, nguồn ngữ liệu khai thác từ văn ngôn tiếng Việt tiếng Anh Như phụ lục luận án cho thấy, nguồn ngữ liệu thu thập thiếu phong phú Tuy nhiên người viết biết sử dụng chúng cách có chừng mực nội dung luận án để vừa đủ chứng minh cho luận điểm Điều nhằm khơng làm cho người đọc không bị theo ngữ liệu thú vị - so sánh Việt - Anh - mà xao nhãng luận điểm cần ý Nội dung chương luận án lại dành cho việc phân tích đối chiếu Việt - Anh loại ẩn dụ đề cập chương lý thuyết: Ẩn dụ ý niệm cảm xúc (Ch.2); Ẩn dụ ý niệm cấu trúc kiện (Ch.3); Ẩn dụ ý niệm thời gian (Ch.4) số trang không nhiều, đủ làm sáng tỏ vấn đề cần minh chứng minh hoạ - Quan trọng phần nội dung chương làm rõ nét chung đặc điểm riêng ngôn ngữ Việt - Anh qua loại ẩn dụ phân tích Nếu hướng nghiên cứu ẩn dụ so sánh loại tiếp tục với nhiều ngôn ngữ ta hy vọng chứng minh phổ niệm đặc thù ngơn ngữ nhìn góc độ ngơn ngữ học tri nhận mà tác giả luận án cho "các biên thể ẩn dụ khơng phần quan trọng so với tính phổ quát nó" (L.án, tr.164) Tuy kết nghiên cứu đáng ghi nhận giới thiệu qua chương luận án, phần kết luận người viết luận án ra, "một số vấn đề cần 257 nghiên cứu thêm ẩn dụ ý niệm" (L.án tr.164 - 166) Phần nghiên cứu mức độ luận án kết thúc, lĩnh vực mà đề tài luận án khởi đầu lĩnh vực cịn để mở Có điều tác giả luận án tạo điều kiện để tiếp tục giải điểm để mở ấy, thể nội dung luận án, mà phụ lục phong phú, xây đựng công phu đáng trân trọng Theo luận án xứng đáng xếp loại xuất sắc Tác giả luận án xứng đáng nhận học vị tiến sĩ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23-10-2009 QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN CẤP NHÀ NƯỚC CHO NCS PHAN THẾ HƯNG 258 Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ Ngữ văn NCS Phan Thế Hưng, đề tài “ Ẩn dụ góc độ ngơn ngữ học tri nhận (trên liệu tiếng Việt tiếng Anh)”, chuyên ngành Lý luận ngôn ngữ bao gồm: GS TSKH Lý Toàn Thắng - Chủ tịch Hội đồng GS TS Nguyễn Văn Khang - Phản biện GS TS Nguyễn Thiện Giáp - Phản biện GS TS Bùi khánh Thế - Phản biện PGS TS Dư Ngọc Ngân - Thư ký PGS TS Nguyên Công Đức - ủy viên PGS TS Trần Thị Ngọc Lang - ủy viên Hội đồng làm việc theo qui định Bộ Giáo dục Đào tạo Hội đồng nghe Thư ky Hội đồng đọc lý lịch khoa học NCS, điều kiện cần thiết để NCS bảo vệ luận án; nghe NCS trình bày luận án nghe ý kiến nhận xét ba vị phản biện, nghe Thư ký Hội đồng đọc tổng họp nhận xét khác, nghe thảo luận thành viên Hội đồng cử tọa Hội đồng trí: QUYẾT NGHỊ Đề tài luận án phù hợp với mã số chuyên ngành, không trùng lặp với cơng trình nghiên cứu cơng bố ngồi nước Đề tài có ý nghĩa khoa học thực tiễn Luận án công trình nghiên cứu tồn diện có hệ thống ẩn dụ góc độ ngơn ngữ học tri nhận, có so sánh đối chiếu liệu tiếng Việt tiếng Anh Các phương pháp, thủ pháp vận dụng luận án thích hợp với mục tiêu nghiên cứu luận án Ngữ liệu khảo sát phong phú, đáng tin cậy, bảo đảm tính khách quan, xác kết nghiên cứu luận án Nội dung nghiên cứu luận án tốt, có đóng góp Luận án vận dụng tri thức ngôn ngữ học tri nhận, miêu tả xác sâu sắc số đặc điểm 259 loại ẩn dụ ý niệm dựa mơ hình tri nhận hai ngơn ngữ Việt, Anh; từ góp phần khẳng định hiệu việc vận dụng hệ thống lý thuyết vào việc nghiên cứu ẩn dụ, đồng thời góp phần làm sáng tỏ mối quan hệ ngôn ngữ, văn hố tri nhận Luận án có văn phong khoa học, mạch lạc Bản tóm tắt luận án phản ánh trung thành nội dung luận án Luận án có chỗ phân tích chưa sâu; vài khái niệm thuật ngữ trình bày hay diễn giải chưa tường minh Hình thức trình bày luận án số chỗ chưa qui cách Hội đồng trí cho luận án NCS Phan Thế Hưng thực nghiêm túc, cơng phu, có đóng góp khoa học thực tiễn Luận án đáp ứng mức độ cao yêu cầu luận án tiến sĩ tác giả luận án xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Ngữ văn 260 ... thành ẩn dụ ý niệm Có thể tóm tắt CMA phương pháp nghiên cứu tổng hợp kết hợp ngôn ngữ học ngôn liệu với ngôn ngữ học tri nhận Nguồn ngôn liệu giúp người nghiên cứu nhận cách sử dụng ngôn ngữ ẩn dụ. .. ngơn ngữ học, ẩn dụ mang tính phổ biến đời thường; ẩn dụ khơng hình thái ngơn ngữ mà cịn hình thái tư Cho đến Việt ngữ học, ẩn dụ nghiên cứu nhiều góc độ ngữ nghĩa học truyền thống tri nhận học. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHAN THẾ HƯNG ẨN DỤ DƯỚI GĨC ĐỘ NGƠN NGỮ HỌC TRI NHẬN (TRÊN CỨ LIỆU TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT) LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGỮ VĂN CHUYÊN
- Xem thêm -

Xem thêm: Ẩn dụ dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận (trên cứ liệu tiếng việt và tiếng anh) , Ẩn dụ dưới góc độ ngôn ngữ học tri nhận (trên cứ liệu tiếng việt và tiếng anh)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm