0

Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

85 937 5
 • Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2012, 17:07

Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM 123doc.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1: Đầu tư của cụng ty qua cỏc năm Nguồn: Phũng Kế Toỏn - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

Bảng 1.

Đầu tư của cụng ty qua cỏc năm Nguồn: Phũng Kế Toỏn Xem tại trang 48 của tài liệu.
Tỡnh hỡnh lao động của cụng ty trong cỏc năm 2004 đến 2006 được thể hiện ở bảng - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

nh.

hỡnh lao động của cụng ty trong cỏc năm 2004 đến 2006 được thể hiện ở bảng Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hỡnh 2: Tổng doanh thu - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

nh.

2: Tổng doanh thu Xem tại trang 49 của tài liệu.
Bảng 2: Tỡnh hỡnh lao động của cụng ty từ năm 2004 - 2006 - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

Bảng 2.

Tỡnh hỡnh lao động của cụng ty từ năm 2004 - 2006 Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng3: Giỏ của một số sản phẩm cụng sở Nguụn: Phũng kinh doanh nội địa - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

Bảng 3.

Giỏ của một số sản phẩm cụng sở Nguụn: Phũng kinh doanh nội địa Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 4: Thương hiệu được khỏch hàng kờnh F2 chọn kinh doanh - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

Bảng 4.

Thương hiệu được khỏch hàng kờnh F2 chọn kinh doanh Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 5: Nguồn khỏch hàng nhận biết chương trỡnh khuyến mói Nguụn: bộ phận Nghiờn cứu thị trường - Marketing mix cho sản phẩm vải và quần áo may sẵn của công ty TNHH dệt may Thái Tuấn TP HCM

Bảng 5.

Nguồn khỏch hàng nhận biết chương trỡnh khuyến mói Nguụn: bộ phận Nghiờn cứu thị trường Xem tại trang 73 của tài liệu.

Từ khóa liên quan