0

Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

140 55 2
  • Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC _ NGUYỄN THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC _ NGUYỄN THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Văn Quân HÀ NỘI - 2015 LỜI CẢM ƠN Luận văn thực hoàn thành với giúp đỡ, hướng dẫn thầy giáo, cô giáo, cán trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội; giúp đỡ Lãnh đạo cán Phịng Giáo dục Đào tạo huyện Đơng Anh Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy giáo, cô giáo, cán trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình giảng dạy giúp đỡ tác giả trình học tập nghiên cứu; xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Bùi Văn Quân , người dành cho tác giả lời dẫn ân cần với kiến thức quý giá trình thực luận văn Tác giả xin chân thành cảm ơn tập thể Lãnh đạo cán trường tiểu học địa bàn huyện Đông Anh động viên, đóng góp ý kiến, cung cấp thơng tin, tư liệu cho tác giả trình điều tra, nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp người thân tạo điều kiện, chia sẻ tác giả trình học tập nghiên cứu Mặc dù nỗ lực, cố gắng song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận dẫn quý báu thầy giáo, giáo đóng góp ý kiến bạn đồng nghiệp Xin chân thành cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CBQL Cán quản lý CMHS Cha mẹ học sinh CSVC Cơ sở vật chất giáo viên CSVN Cộng sản Việt Nam GD&TĐ Giáo dục đào tạo GDKNS Giáo dục kỹ sống GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐGD Hoạt động giáo dục HS Học sinh HS-SV Học sinh – sinh viên KNS Kỹ sống NGLL Ngồi lên lớp NQ-CP Nghị - phủ QLGD Quản lý giáo dục TH Tiểu học UBND Ủy ban nhân dân XH Xã hội MỤC LỤC Lời cảm ơn i Danh mục chữ viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ ix Danh mục sơ đồ ix MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC 17 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 17 1.1.1 Các nghiên cứu giới 17 1.1.2 Các nghiên cứu Việt Nam 18 1.2 Một số khái niệm đề tài 19 1.2.1 Hoạt động giáo dục 19 1.2.2 Kỹ sống 20 1.2.3 Giáo dục kỹ sống 21 1.2.4 Hoạt động giáo dục kỹ sống 21 1.2.5 Quản lý trường học 22 1.2.6 Quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống 27 1.3 Trường Tiểu học hệ thống giáo dục quốc dân 28 1.3.1 Vị trí, vai trị trường tiểu học 28 1.3.2 Nhiệm vụ quyền hạn trường tiểu học 28 1.3.3 Đổi giáo dục Tiểu học 29 1.4 Đặc điểm tâm, sinh lý học sinh tiểu học 30 1.5 Giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 31 1.5.1 Mục tiêu giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học giai đoạn 31 1.5.2 Nguyên tắc giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 32 1.5.3 Nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 33 1.5.4 Các hình thức tổ chức giáo dục kỹ sống trường học 34 1.6 Quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học .34 1.6.1 Nội dung quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học 34 1.7 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 40 Kết luận chương 42 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 43 2.1 Khái quát giáo dục Tiểu học Huyện Đông Anh 43 2.1.1 Mạng lưới trường, lớp, quy mô học sinh 43 2.1.2 Chất lượng giáo dục học sinh: 44 2.2 Thực trạng kỹ sống có học sinh Tiểu học huyện Đông Anh 45 2.3 Thực trạng giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học địa bàn Huyện Đông Anh 48 2.3.1 Nhận thức cán bộ, giáo viên mức độ quan tâm đến việc giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học 48 2.3.2 Các lực lượng, tổ chức quan tâm giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 49 2.3.3 Các môn học, hoạt động góp phần vào việc giáo dục kỹ sống cho học sinh 51 2.3.4 Nội dung giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 52 2.3.5 Hình thức giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học 54 2.3.6 Biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 56 2.4 Thực trạng quản lý GDKNS cho học sinh trường Tiểu học địa bàn huyện Đông Anh 57 2.4.1 Bộ máy tổ chức trường Tiểu học huyện Đông Anh 57 2.4.2 Xây dựng kế hoạch giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học .60 2.4.3 Tổ chức, đạo giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 62 2.4.4 Kiểm tra, đánh giá giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 63 2.4.5 Quản lý phối hợp gia đình - nhà trường - xã hội việc giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 64 2.4.6 Ảnh hưởng lực lượng giáo dục tham gia giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học huyện Đông Anh 65 2.4.7 Nguyên nhân dẫn đến việc hình thành kỹ sống cho học sinh bị hạn chế 68 2.5 Đánh giá chung thực trạng quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học địa bàn huyện Đông Anh 70 2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học địa bàn huyện Đông Anh 71 Kết luận chương 75 CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH THÀNH PHỐ HÀ NỘI 76 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học địa bàn Huyện Đông Anh - Hà Nội 76 3.1.1 Đảm bảo tính mục đích 76 3.1.2 Đảm bảo tính đồng 76 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi hiệu 76 3.1.4 Đảm bảo tính kế thừa phát triển 77 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học địa bàn Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 77 3.3 Mối quan hệ biện pháp giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học 96 3.4 Khảo nghiệm tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học trường Tiểu học địa bàn Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 98 3.4.1 Các bước tiến hành khảo nghiệm 98 3.4.2 Kết khảo nghiệm tính cần thiết khả thi biện pháp quản lý hoạt động GD KNS 99 Kết luận chương 105 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 106 Kết luận 106 Khuyến nghị 107 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109 PHỤ LỤC 113 Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 Bảng 2.10 Bảng 2.11 Bảng 2.12 Bảng 2.13 Bảng 2.14 Bảng 2.15 Bảng 2.16 Bảng 2.17 Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 10 Biểu đồ 2.1 TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI (Bản dịch) 1.Các Mác, Ăng Ghen, V.I.Lê nin (1985), Bàn giáo dục, NXB Giáo dục 2.Diane Tillman, Diana Hsu (2010), Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến tuổi, Nhà XB Trẻ, TP Hồ Chí Minh 3.Diane Tillman, Diana Hsu (2010), Những giá trị sống dành cho trẻ từ đến 13 tuổi, Nhà XB Trẻ, TP Hồ Chí Minh 4.V.A.Xukhơmlinxki (1994), Giáo dục người chân nào, NXB Giáo dục, Hà Nội 112 PHỤ LỤC PHỤ LỤC SỐ PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho CBQL giáo viên trường Tiểu học) Để có sở khoa học thực tiễn đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường Tiểu học huyện Đông Anh, xin đồng chí vui lịng cho biết ý kiến riêng vấn đề Xin cảm ơn đồng chí! Câu hỏi 1: Hiện nay, việc giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học quan tâm chưa? (Đánh dấu X vào ô bên cạnh phù hợp với ý kiến đ/c) Rất quan tâm Có quan tâm Ít quan tâm Chưa quan tâm Câu hỏi 2: Theo đồng chí, ngày nay, kỹ sống cần thiết cho học sinh? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) T KỸ NĂNG SỐNG T Nhóm kỹ nhận biết sống với Kỹ tự nhận thức Kỹ xác định giá trị Kỹ làm chủ cảm xúc thân Kỹ kiềm chế căng thẳng Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Kỹ thể tự tin Kỹ tự trọng 113 Nhóm kỹ phân biệt sống với người khác Kĩ giao tiếp có hiệu Kỹ lắng nghe tích cực 10 Kỹ thể cảm thơng 11 Kỹ thương lượng 12 Kỹ giải mâu thuẫn 13 Kỹ biết từ chối 14 Kỹ hợp tác Nhóm kỹ định cách có hiệu 15 Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin 16 Kỹ tư phê phán 17 Kỹ tư sáng tạo 18 Kỹ định 19 Kỹ giải vấn đề 20 Kỹ đặt mục tiêu Câu hỏi 3: Những kỹ sống nhà trường quan tâm giáo dục cho HS?(Đánh dấu X vào ô phù hợp) TT KỸ NĂNG SỐNG Nhóm kỹ nhận biết sống với Kỹ tự nhận thức Kỹ xác định giá trị Kỹ làm chủ cảm xúc thân Kỹ kiềm chế căng thẳng Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Kỹ thể tự tin Kỹ tự trọng 114 Nhóm kỹ phân biệt sống với người khác Kĩ giao tiếp có hiệu Kỹ lắng nghe tích cực 10 Kỹ thể cảm thông 11 Kỹ thương lượng 12 Kỹ giải mâu thuẫn 13 Kỹ biết từ chối 14 Kỹ hợp tác Nhóm kỹ định cách có hiệu 15 Kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin 16 Kỹ tư phê phán 17 Kỹ tư sáng tạo 18 Kỹ định 19 Kỹ giải vấn đề 20 Kỹ đặt mục tiêu 115 Câu hỏi 4: Hiện nay, học sinh Tiểu học có biểu kỹ sống đây? ? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) T KỸ NĂNG SỐNG T Nhóm kỹ nhận biết sống với Kỹ tự nhận thức Kỹ xác định giá trị Kỹ làm chủ cảm xúc thân Kỹ kiềm chế căng thẳng Kỹ tìm kiếm hỗ trợ Kỹ thể tự tin Kỹ tự trọng Nhóm kỹ phân biệt sống với người khác Kĩ giao tiếp có hiệu Kỹ lắng nghe tích cực 10 Kỹ thể cảm thông 11 Kỹ thương lượng 12 Kỹ giải mâu thuẫn 13 Kỹ biết từ chối 14 Kỹ hợp tác Nhóm kỹ định cách có hiệu 15 Kỹ tìm kiếm xử lý thơng tin 16 Kỹ tư phê phán 17 Kỹ tư sáng tạo 18 Kỹ định 19 Kỹ giải vấn đề 20 Kỹ đặt mục tiêu 116 Câu hỏi 5: Theo đồng chí, lực lượng xã hội nêu bảng ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học? (Đánh dấu X vào ô phù hợp) TT CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI Ban giám hiệu nhà trường Hội đồng sư phạm nhà trường Cơng đồn nhà trường Đồn Thanh niên (trường) Đội TNTP HCM (trường) Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên môn Tập thể lớp Gia đình 10 Họ hàng 11 Bạn bè 12 Cộng đồng nơi sinh sống 13 Ban đại diện cha mẹ học sinh 14 Các tổ chức Đảng sở 15 Chính quyền cấp 16 Mặt trận tổ quốc 17 Đoàn Thanh niên nơi cư trú 18 Hội phụ nữ 19 Công an 20 Hội cựu chiến binh 21 Hội người cao tuổi 22 Hội khuyến học 23 Phòng Giáo dục 24 Các đơn vị kinh tế tư nhân 117 Câu hỏi 6: Nhà trường ( nơi đồng chí công tác), giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học hình thức đây? Xin vui lịng đánh dấu X vào phù hợp đánh số theo mức độ sử dụng hình thức T HÌNH THỨC GIÁO DỤC KNS T Giáo dục KNS thông qua giảng môn đạo đức Giáo dục KNS thông qua giảng mơn học Tổ chức hoạt động ngồi lên lớp, hoạt động ngoại khóa, thăm quan dã ngoại Tổ chức sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt cờ vào thứ hai hàng tuần Tổ chức buổi thảo luận, tọa đàm tình huống, vấn đề có liên quan đến GD KNS cho học sinh Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trị chơi Đa dạng hóa hoạt động sinh hoạt lớp hàng tuần Tổ chức câu lạc Câu hỏi 7: Nhà trường ( nơi đồng chí cơng tác), sử dụng biện pháp để giáo dục kỹ sống cho học sinh Tiểu học? Xin vui lòng đánh dấu X vào ô phù hợp đánh số theo mức độ sử dụng biện pháp 118 TT BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KNS Nói chuyện giáo dục KNS Nêu gương người tốt việc tốt KNS Nhắc nhở, phê phán biểu xấu KNS Có hình thức khen thưởng, kỉ luật đắn, kịp thời Phát động phong trào thi đua Kết hợp giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình xã hội Khuyến khích, động viên học sinh tham gia câu lạc KNS Tạo tình KNS để học sinh rèn luyện Phát huy gương mẫu đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường Câu hỏi 8: Theo đồng chí, lý việc hình thành KNS cần thiết cho học sinh hạn chế? TT NGUN NHÂN Trình độ dân trí Đời sống kinh tế người dân địa phương, nơi học sinh sống Biến đổi tâm sinh lý học sinh Phương pháp giáo dục Khả nhận biết, học tập học sinh Điều kiện xã hội Hồn cảnh gia đình 119 Sự quản lý, giáo dục cha mẹ học sinh Phụ huynh nng chiều 10 Các em có điều kiện giao tiếp ngồi xã hội 11 Thời gian học tập em chiếm nhiều 12 Các em có điều kiện thực hành 13 Các em có điều kiện luyện tập 14 Các em ỷ lại gia đình 15 Các em chưa ý thức tầm quan trọng kỹ sống 16 Các em chưa giáo dục định hướng 17 Gia đình em chưa nhận thức cần thiết kỹ năn sống 18 Các em thiếu sinh hoạt vui chơi 19 Các em thiếu sinh hoạt ngoại khóa đa dạng 20 Tri thức em học nhà trường chưa gắn với thực tế sống 21 Ảnh hưởng phong cách, thái độ, đạo đức thầy giáo nhà trường 22 Hình thức kiểm tra, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật 23 Ảnh hưởng phim, truyện,sách báo, mạng internet phương tiện truyền thông khác 24 Nhà trường chưa quan tâm đến giáo dục KNS cho học sinh Câu hỏi 9: Xin đồng chí cho biết ý kiến nội dung kế hoạch quản lý GDKNS CBQL trường đồng chí? T Nội dung kế hoạch T Xây dựng kế hoạch GDKNS vào nhiệm vụ năm học Dự trù nhân lực, tài lực, vật lực nhà trường tham gia công tác GDKNS 120 Lên kế hoạch cho việc tích hợp hoạt động GDKNS môn học khác theo chương trình Xây dựng biện pháp quản lý GDKNS cho học sinh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương kế hoạch Có kế hoạch dành cho học sinh cá biệt, hay vi phạm KNS Lên kế hoạch cho việc phối kết hợp tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội nhà trường để GDKNS học sinh Câu hỏi 10: Xin đồng chí cho biết ý kiến việc quản lý giáo dục sống cho học sinh trường đồng chí? T T Quản lý hoạt động giáo dục KNS Lập kế hoạch quản lý GDKNS cho học sinh cách chi tiết Điều chỉnh kế hoạch sau lắng nghe ý kiến cuả cán bộ, giáo viên hội đồng sư phạm Phổ biến kế hoạch tới cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường Triển khai kế hoạch quản lý GDKNS cho học sinh nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, xác Yêu cầu cao gương mẫu cán bộ, giáo viên, nhân viên Phối kết hợp tổ chức đoàn thể, lực lượng xã hội nhà trường để GDKNS cho học sinh Phân công trách nhiệm cụ thể việc triển khai hoạt động giáo dục KNS cho học sinh Kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục KNS cho học sinh Khen thưởng, động viên kịp thời tập thể, cá nhân tham gia tích cực, có kết tốt Phê bình, nhắc nhở xác biểu xấu, vơ trách 10 nhiệm… gây hậu xấu việc giáo dục KNS cho học sinh 121 Câu hỏi 11:Xin đồng chí cho biết ý kiến việc tổ chức, đạo công tác GDKNS cho học sinh trường đồng chí? TT 10 11 Các hoạt động Hiệu trưởng bố trí nhân lực hợp lý Phân công nhiệm vụ đến CB, GV tổ chức nhà trường Sắp xếp, tạo điều kiện tốt cho hoạt động GDKNS cho HS Hướng dẫn chi tiết cho cán bộ, giáo viên tổ chức liên quan đến giáo dục kế hoạch GDKNS xây dựng Quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên có lực giáo dục kỹ sống cho học sinh Chỉ đạo giáo dục lồng ghép KNS mơn học Đa dạng hóa nội dung, hình thức GDKNS mơn học hoạt động GD NGLL Giám sát hoạt động người tham gia vào công tác GDKNS cho HS Động viên, kích thích, uốn nắn việc thực thi kế hoạch đề Yêu cầu cao gương mẫu cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm GDKNS cho học sinh Phối hợp với lực lượng xã hội nhà trường để GDKNS cho học sinh Câu hỏi 12:Để nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống Hiệu trưởng trường Tiểu học địa bàn Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, xin đồng chí cho biết ý kiến tính cấp thiết tính khả thi biện pháp nêu cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp 122 TT CÁC BIỆN PHÁP Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho CBQL, GV, CMHS nhằm nâng cao nhận thức việc giáo dục KNS cho học sinh Tiểu học Kế hoạch hóa công tác giáo dục KNS Xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên có lực giáo dục KNS cho học sinh Đa dạng hóa nội dung, hình thức phương pháp giáo dục KNS cho học sinh Tiểu học Kiểm tra, đánh giá, giám sát, hỗ trợ nhằm phát kịp thời khó khăn giáo dục KNS, tăng cường điều kiện sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng hoạt động GD KNS cho học sinh Tiểu học Tăng cường phốihợp với lực lượng giáo dục nhà trường tham gia GD KNS cho học sinh Tiểu học Theo đồng chí, cần bổ xung thêm biện pháp khác? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 123 i ... sinh trường tiểu học địa bàn Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học địa bàn huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 16 CHƯƠNG... trạng quản lý giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội chương 2; đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ sống cho học sinh trường tiểu học huyện Đông. ..ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC _ NGUYỄN THỊ THU HẰNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔNG ANH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học trên địa bàn huyện đông anh, thành phố hà nội ,

Từ khóa liên quan