0

tiểu luận công tác cán bộ (lý luận chính trị)

13 35 2
  • tiểu luận công tác cán bộ (lý luận chính trị)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 15:17

tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, trong đó làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, việc lựa chọn, huấn luyện và sử dụng cán bộ, chính sách đối với cán bộ, từ đó làm cơ sở cho việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom làm bài thu hoạch cuối khóa lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính. I Phần mở đầu Tính cấp thiết, tầm quan trọng ý nghĩa cán công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cơng cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Từ kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu với 90% dân số làm nông nghiệp, Việt Nam xây dựng sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội bước đáp ứng cho nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, tạo mơi trường thu hút nguồn lực xã hội cho phát triển, đời sống nhân dân cải thiện Tuy nhiên, so với nước phát triển giới, kinh tế nước ta cịn nghèo lạc hậu: quy mơ kinh tế nhỏ bé Đảng ta với vai trò lực lượng lãnh đạo Nhà nước xã hội, vạch đường lối chiến lược, sách phát triển đất nước Đảng Nhà nước có trách nhiệm trước nhân dân, lãnh đạo, quản lý, điều hành đất nước, xã hội thực nhiệm vụ khó khăn trên, đưa đất nước phát triển theo kịp nhóm quốc gia phát triển giới thời gian nhanh nhất, đồng thời tạo lập xã hội nhân văn, loại bỏ mặt tiêu cực, hạn chế chế thị trường Để sớm thực thành cơng nhiệm vụ này, địi hỏi Đảng ta phải đồn kết, trí tuệ, cách mạng, máy nhà nước phải tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực Muốn vậy, Đảng Nhà nước phải xây dựng đội ngũ cán vững mạnh, công tác cán phải tuyển chọn, đào tạo xây dựng cho cán bộ, đảng viên Đảng, máy nhà nước thực có lực, trí tuệ, đạo đức tinh thần trách nhiệm, chấn chỉnh, xử lý, loại bỏ kịp thời cán có biểu vi phạm, có hành vi nhũng nhiễu, vụ lợi khỏi máy Cán bộ, đảng viên có vị trí trọng trách lớn địi hỏi cao phẩm chất lực, trí tuệ, đạo đức, trách nhiệm, ý thức xã hội tinh thần dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh “Cán gốc việc”, “muôn việc thành công thất bại cán tốt kém” Do vậy, khẳng định cán trụ cột “cái gốc việc”, “cái gốc” có tốt hay khơng đội ngũ cán định Chúng ta có xây dựng xã hội thực nhân văn, loại bỏ tiêu cực xã hội hay khơng phụ thuộc có tính định vào việc có xây dựng đội ngũ cán “thực tiêu biểu trị, tư tưởng, phẩm chất, lực uy tín Vì lý trên, thân em chọn nội dung " tư tưởng Hồ Chí Minh cán công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức xã Trung Hịa, huyện Trảng Bom" làm thu hoạch cuối khóa lớp trung cấp lý luận trị - hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh vị trí, vai trị, tầm quan trọng cán bộ, tiêu chuẩn cán bộ, việc lựa chọn, huấn luyện sử dụng cán bộ, sách cán bộ, từ làm sở cho việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh cán xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom II Phần nội dung Cơ sở lý luận cán công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 1.1 Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê nin C.Mác người đặt móng cho phát triển lý luận thực tiễn công tác cán giai cấp vô sản Ông không người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học mà người đem lý luận khoa học kết hợp với phong trào công nhân, lập nên tổ chức cộng sản giới Giai cấp vơ sản đảng muốn giành quyền lãnh đạo, giữ vững quyền cần phải xây dựng đội ngũ cán thật trung thành tài đáp ứng nhiệm vụ cách mạng Đến V.I Lênin, người tiếp tục kế thừa phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác, giai đoạn mới, ông đặc biệt coi trọng việc tuyển chọn, xây dựng đội ngũ nhà cách mạng chuyên nghiệp cho phong trào vô sản V.I Lênin viết: “Trong lịch sử, chưa có giai cấp giành quyền thống trị, khơng đào tạo hàng ngũ lãnh tụ trị, đại biểu tiền phong có đủ khả tổ chức lãnh đạo phong trào” Vì Đảng phải gấp rút lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán theo tiêu chuẩn định đáp ứng yêu cầu thời kỳ Năm 1922, Lênin khẳng định: “Nghiên cứu người tìm cán có lĩnh Hiện then chốt, khơng thể tất mệnh lệnh định mớ giấy lộn” II.2 Theo quan điểm Hồ Chí Minh Trong nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, cơng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ chí Minh đặc biệt coi trọng đến vấn đề cán công tác cán bộ, Người cho "Cán gốc công việc", "Muôn việc thành công thất bại cán tốt hay kém" Nếu có cán tốt, cán ngang tầm việc xây dựng đường lối đắn, điều kiện tiên để đưa nghiệp cách mạng đến thắng lợi Cịn khơng có đội ngũ cán tốt dù có đường lối sách khó biến thành thực Hồ Chí Minh rõ: "Cán người đem sách Đảng Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành Đồng thời đem tình hình dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt sách cho đúng” Vị trí cán bộ, cơng chức "cầu nối" Đảng, Chính phủ với quần chúng, "vật mang", "dây dẫn", chuyển tải học mà người có đủ tư chất, tài đạo đức để làm việc Bởi lẽ để đem sách Đảng Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ thi hành, đòi hỏi người cán bộ, cơng chức phải có trình độ, trí tuệ định Nếu khơng, q trình thực nhiệm vụ, người cán bộ, công chức làm sai lệch tinh thần, nội dung đường lối, sách thật nguy hiểm Ngồi tiêu chuẩn trình độ hiểu biết định, người cán cịn cần phải có tiêu chuẩn khác phẩm chất đạo đức lĩnh trị Việc truyền đạt, giải thích triển khai thực sách Đảng Nhà nước việc khó khăn, khó khăn phức tạp nhiều nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng đáng nhân dân, phản ánh thực chất tình hình để làm cho việc tham mưu, hoạch định sách Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cán vị trí có tính chất định Chính sách đắn khơng thu kết cán làm sai, cán yếu Về vấn đề này, Hồ Chí Minh xa hơn, sâu hơn, cội rễ vấn đề cách vừa cụ thể, vừa có tính chất tổng qt Người nói:" Khi có sách đúng, thành cơng thất bại sách nơi cách tổ chức cơng việc, nơi lựa chọn cán nơi kiểm tra Nếu ba điểm sơ sài, sách vơ ích" Muốn tổ chức cơng việc tốt, phải có người cán đạt tiêu chuẩn vừa có tài, vừa có đức Mặt khác phải biết chọn người làm việc thích hợp, khơng hỏng việc mà khơng hồn tồn cán yếu II.3 Quan điểm cán công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức xã Trung Hịa, huyện Trảng Bom Cơng tác xây dựng, kiện tồn đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã quan tâm trọng có đổi tích cực theo hướng trẻ hố, chuẩn hóa trình độ chun mơn, nghiệp vụ Đội ngũ cán bộ, công chức hưởng chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cán bộ, công chức từ cấp huyện trở lên, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định pháp luật Từ góp phần nâng cao lực công tác, thay đổi phong cách làm việc theo hướng tích cực, thực thi nhiệm vụ đạt hiệu hơn, bước đầu đáp ứng yêu cầu đặt tình hình Xây dựng hồn thiện thể chế kiểm soát quyền lực chống tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, lợi ích nhóm cơng tác cán theo nguyên tắc quyền lực phải kiểm soát chặt chẽ chế quyền hạn phải ràng buộc với trách nhiệm Phát xử lý kịp thời, nghiêm minh tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, lạm dụng, lợi dụng quyền lực để thực hành vi sai trái công tác cán tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền Kiên huỷ bỏ, thu hồi định không công tác cán bộ, đồng thời xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân sai phạm, có hành vi tham nhũng công tác cán Cụ thể hố để thực có hiệu chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ, mở rộng hình thức lấy ý kiến đánh giá hài lòng người dân đối tượng cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị cách phù hợp Thực trạng vấn đề cán công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã Trung Hòa 2.1.Khái quát đặc điểm địa phương cán công tác cán xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức Trung Hịa xã thuộc huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách thành Phố Biên Hòa 26 km từ trung tâm Một xã phát triển Huyện Trảng Bom, cách thị Trấn Trảng Bom km hướng tây bắc Ủy ban nhân dân nằm mặt tiền Quốc lộ 1A Địa bàn Xã Trung Hịa có ấp: An Bình Bàu Cá đa số người dân sống ven quốc lộ 1A, xa quốc lộ mật độ dân cư giảm dần, tôn giáo chủ yếu Công giáo Xã Trung Hòa nằm gần thị trấn Trảng Bom, số khu công nghiệp như: Bàu xéo, Giang Điền, Trảng Bom nên dân cư ngày tập trung đúc Nông nghiệp: Phần lớn trồng công nghiệp điều, Cà phê, ăn chơm chơm, Sầu riêng, Xồi Cơng tác cải cách tổ chức máy cấp xã quan tâm thực hiện, sau Trung ương, tỉnh ban hành quy định tổ chức máy, chức năng, nhiệm vụ cán bộ, công chức cấp xã, UBND xã tổ chức kiện tồn, bố trí, xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức xã, phân công công việc nhiệm vụ cho cán bộ, công chức xã phù hợp với chuyên môn lực công tác đảm bảo quy định theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Về chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã, Nghị định 112/2011/NĐ-CP Về Công chức xã, phường, thị trấn, Thông tư số 06/2012/TT-BNV Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn, có thêm Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/04/2019 sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Nghị định 112/2011/NĐ-CP Việc bố trí chức danh người hoạt động không chuyên trách xã thực theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND 24 tháng năm 2019 UBND tỉnh Đồng Nai Ban hành quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ sách, mức khốn kinh phí chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn thôn, tổ dân phố địa bàn tỉnh Trong thời gian qua, sau bố trí, xếp, phân cơng lại nhiệm vụ cho cán bộ, cơng chức xã, bước đầu có chuyển biến tích cực thực nhiệm vụ Việc thực biên chế hành cấp xã đề nghị UBND huyện tuyển dụng, hợp đồng, xếp, bố trí đầy đủ chức danh cán bộ, công chức xã quy định Đội ngũ cán bộ, cơng chức xã bố trí, phân cơng công việc phù hợp với chuyên môn, lực công tác người, nhìn chung cán bộ, cơng chức xã có nỗ lực cố gắng thực chức năng, nhiệm vụ theo cơng việc giao, có thái độ phục vụ nhân dân tốt, nhiều cán bộ, cơng chức có lực công tác tốt, tận tụy, sáng tạo, chủ động tham mưu tốt cho UBND xã xử lý công việc trơi chảy, thơng suốt góp phần thực nhiệm vụ tốt địa phương Trong thực nhiệm vụ UBND xã quan tâm đạo đội ngũ công chức xã phải ln có thái độ phục vụ kính trọng, hòa nhã nhân dân Về chế độ phụ cấp trách nhiệm cho công chức xã UBND xã thực đầy đủ, với quy định Nhà nước Công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã quan tâm thực hiện, đội ngũ cán bộ, công chức xã cử đào tạo nâng cao trình độ chun mơn trị, cử tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tỉnh, huyện tổ chức Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức xã hiệu công việc ngày nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình Tổng số cán bộ, cơng chức xã tính đến thời điểm 20 người, trình độ học vấn: cấp có 20 người; tỷ lệ 100%; trình độ đại học 20 người, tỷ lệ 100%; Trung cấp trị: 20 người, tỷ lệ 100%; Cao cấp trị: 01 người, đạt % Xã thường xuyên tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia tập huấn kiến thức chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực địa phương Ngoài chức danh làm việc trụ sở xã cịn có thêm 18 nhân viên hợp đồng làm việc theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thực nhiệm vụ ấp khu dân cư 2.2.Kết thực Kế thừa phát huy truyền thống đội ngũ cán trước thực Nghị quyêt Đại hội lần thứ XII Đảng, công tác cán xã Trung Hịa có bước phát triển đáng kể Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới, công tác cán bộ, đội ngũ cán sở nhiều mặt hạn chế kiến thức, lực, trình độ chun mơn Chính vậy, cơng tác cán bộ, thực quy trình cơng tác cán địa phương thời gian cần trọng số nội dung chủ yếu sau để có đội ngũ cán ngang tầm thực thắng lợi nhiệm vụ giai đoạn cách mạng mới, giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Xác định cán bộ, công tác cán phải nắm vững thực nguyên tắc, quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác cán Cơng tác cán ln bám sát nhiệm vụ trị, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trị phục vụ nhiệm vụ trị Vì thế, cơng tác cán địa phương xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, cơng nghiệp hố, đại hố nông nghiệp nông thôn, thực thắng lợi mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", vững bước lên chủ nghĩa xã hội Trên sở đó, tổ chức trị hệ thống trị xã bám sát nhiệm vụ mà xây dựng đội ngũ cán Xác định cần cán bộ, thuộc chức danh gì, chuyên ngành gì, tiêu chuẩn nào? Nghiêm túc thực nguyên tắc từ công việc, từ tổ chức mà bố trí, xếp cán bộ, không làm ngược lại Mặt khác, từ thực tiễn nhiệm vụ trị địa phương, sở mà tuyển chọn rèn luyện cán Trong trình thực thi cơng việc ln có quan điểm phương pháp đánh giá, sử dụng cán cách công tâm, khách quan, khoa học Gắn việc xây dựng đội ngũ cán với việc củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ, làm công tác tổ chức cán đổi chế sách Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời phát huy trách nhiệm tổ chức thành viên hệ thống trị, đảng trực tiếp chăm lo xây dựng đội ngũ cán cho hệ thống trị tất lĩnh vực Tăng cường vai trò lãnh đạo cấp ủy nhân tố định thành công công tác cán Cấp uỷ lãnh đạo thông qua phân công, phân cấp quản lý cán bộ, đồng thời thường xuyên kiểm tra việc thực công tác cán tổ chức, người phụ trách công tác cán bộ, xem công việc quan trọng công tác lãnh đạo đảng Công tác cán tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ Đây nguyên tắc bản, xuyên suốt nội dung cụ thể công tác cán đảng ủy xã Luôn bảo đảm nguyên tắc cơng tác cán để bố trí người, việc, lúc, chỗ Mọi chủ trương, sách đánh giá, sử dựng cán thiết phải tập thể có thẩm quyền định sau lắng nghe đầy đủ ý kiến công tác tổ chức có liên quan đóng góp ý kiến nhân dân Về công tác đánh giá cán Đánh giá cán thực công khai, minh bạch, khách quan, tồn diện cơng tâm, lấy hiệu hồn thành nhiệm vụ trị làm thước đo phẩm chất lực cán Đánh giá cán lãnh đạo vào hiệu công tác, khả đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, tạo tiến kết cụ thể ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách, khơng tham nhũng, lãng phí, quan liêu kiên chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu Đảng uỷ chủ động rà soát, đánh giá phân loại cán công chức theo quy định cách khách quan, xác đánh giá cán cần phải dựa vào tiêu chuẩn, lấy hiệu công tác dựa vào tín nhiệm nhân dân làm thước đo chủ yếu Về công tác quy hoạch cán Trên sở kết đánh giá cán bộ, Đảng ủy có kế hoạch thực tốt cơng tác quy hoạch cán bộ, tập trung qui hoạch chức danh chủ chốt cấp (bao gồm chức danh bầu cử chức danh chuyên môn) Trong công tác quy hoạch cán bộ, Đảng uỷ khắc phục tư tưởng làm qua loa, chiếu lệ, quy hoạch cán thiếu tính khả thi, mà qui hoạch cần phải gắn với chiến lược cán xã Cần đẩy mạnh quy hoạch học sinh, sinh viên tốt nghiệp địa phương Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Ban thường vụ Đảng uỷ xã tập trung đạo xây dựng kế hoạch đào tạo cách khoa học đáp ứng nhu cầu đào tạo cho cán Trong đào tạo chống tư tưởng nôn nóng, đào tạo tràn lan dẫn đến chất lượng đào tạo không cao, đào tạo cán gắn với quy hoạch cán Cơng tác bố trí, sử dụng cán Không bổ nhiệm, đề bạt người không đủ phẩm chất lực, khoan dung người thành thật nhận sửa chữa sai lầm, khuyết điểm Thực tốt việc tuyển chọn cán bộ, công chức xã ưu tiên bố trí, sử dụng số em gia đình sách, cán trẻ, cán nữ nằm diện quy hoạch đào tạo Để đạt mục tiêu xây dựng công tác cán để có đội ngũ cán sở đáp ứng nhiệm vụ trị địa phương giai đoạn quyền địa phương ln xác định tiêu chuẩn cán cho loại cán Con người, máy Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo người đứng đầu tổ chức cấp, ngành hệ thống trị sở Đây nhiệm vụ toàn Đảng, toàn dân, trước hết Ban Thường vụ Đảng ủy xã, có kế hoạch chu đáo, giải pháp đồng bộ, cụ thể, có hiệu để thực Trong việc xây dựng đội ngũ cán quan tâm đến cán nữ, cán trẻ, cán đội, cơng an xuất ngũ sau hồn thành nghĩa vụ, cán em gia đình có cơng với cách mạng Cơ chế, sách Quán triệt thực nguyên tắc Đảng thống lãnh đạo công tác cán quản lý đội ngũ cán bộ, đồng thời đề cao trách nhiệm tổ chức thành viên hệ thống trị sở người đứng đầu ngành Ban chấp hành Đảng xã có thẩm quyền chủ trì chịu trách nhiệm công tác tổ chức cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể định, xác định rõ trách nhiệm tập thể trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu cơng tác cán Có sách, quy chế bố trí, sử dụng người có lực, hết lịng dân, nước, khuyến khích người động, sáng tạo, có sáng kiến, có ý tưởng Đảng uỷ lãnh đạo, đạo, có quy hoạch, kế hoạch, có quy chế cụ thể biện pháp thực việc đào tạo, bồi dưỡng cho loại đối tượng cán sát thực với yêu cầu địa phương, đào tạo có định hướng cụ thể để bố trí, sử dụng dễ dàng, khơng đào tạo dàn trải hay trùng lắp nhiều chức danh, chuyên ngành dự kiến, quy hoạch Xây dựng quy chế trách nhiệm tổ chức cá nhân, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, sử dụng sức mạnh tổng hợp hệ thống trị sở để đấu tranh chống tham nhũng Xử lý nghiêm cán bộ, công chức tham nhũng, bao che tham nhũng, xây dựng thiết chế để nhân dân tham gia giám sát cán bộ, công chức, đảng viên, khuyến khích bảo vệ nhân dân đấu tranh chống tham nhũng, không để phần tử xấu, bọn hội lợi dụng Mối quan hệ 10 Mở rộng phân cấp quản lý cán bộ, đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, mở rộng phát huy dân chủ, thực công khai, minh bạch, khách quan, tồn diện, cơng tâm việc đánh giá cán bộ, lấy hiệu hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất lực cán Đánh giá cán lãnh đạo vào hiệu công tác, khả đoàn kết, quy tụ, phát huy sức mạnh tập thể, tạo tiến kết cụ thể địa phương Ý thức cán Đảng viên, nhân dân Trên quan điểm Đảng, thực đồng phương hướng giải pháp công tác cán số khâu qui trình cơng tác cán địa phương Trước hết nội Đảng có đồng lịng, thống lãnh đạo, phát huy tính tích cực, tập trung trí tuệ sức mạnh tổng hợp để bước với huyện, tỉnh nước có đội ngũ cán ngang tầm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đổi đất nước Niềm tin nhân dân vào đường lối, chủ trương đắn, lãnh đạo tài tình, sáng suốt Đảng cộng sản Việt Nam Nhân dân giới thiệu cho Đảng quần chúng ưu tú, xứng đáng đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt nam Cùng với Đảng, nhân dân đóng góp vào q trình giám sát, đánh giá cán bộ, đấu tranh chống lại biểu tiêu cực cán bộ, công chức, đảng viên 2.3.Kiến nghị Công đổi phát triển đất nước phụ thuộc phần quan trọng vào ý chí lực tổ chức thực cấp, ngành, nhân tố người - cán bộ, công chức, đội ngũ cán chủ chốt có vai trị định Muốn tổ chức thực tốt, phải bố trí cán bộ, đáp ứng yêu cầu công việc, phải giao nhiệm vụ rõ ràng quyền hạn tương ứng cho người đứng đầu, kể giao quyền hạn tổ chức máy nhân sự, đồng thời, phải yêu cầu trách nhiệm cao cán bộ, người đứng đầu thấy khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc trì trệ có sai phạm, khuyết 11 điểm phải xử lý kịp thời, kể thay Phải có quy chế cụ thể công tác cán để đáp ứng yêu cầu III Kết luận Có thể nói việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi số khâu quy trình cơng tác cán sở vừa mang tính cấp bách vừa lâu dài Đây cơng việc có tính chất định đến thành công hay thất bại nghiệp cách mạng Thực tế làm sâu sắc thêm nhận định Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán gốc công việc công việc thành công hay thất bại cán tốt hay yếu kém" Đảng cộng sản Việt Nam từ đời đến lúc coi trọng cơng tác cán bộ, cán có vai trị định tồn nghiệp Cách mạng Đảng ta Bác Hồ kính u dày cơng xây dựng rèn luyện nên hệ đảm đương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Kế thừa phát huy truyền thống hệ trước, đội ngũ cán nước nói chung, đội ngũ cán địa phương xã Trung Hịa nói riêng có nhiều bước phát triển đáng mừng Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán ln quyền xã trọng thực thường xuyên để đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương Với kinh nghiệm từ thực tiễn số vấn đề đặt thiết thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, vững bước lên chủ nghĩa xã hội, công nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp nơng thơn Việc xây dựng chiến lược quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán địa phương thời kỳ vấn đề quan trọng, vừa có ý nghĩa bản, vừa phức tạp lâu dài Từ nhận thức thân, yêu cầu thiết địa phương sở mình, vấn đề công tác cán thực số khâu quy trình cơng tác cán cịn nhiều khó khăn, vướng mắc cần phải có thời gian để bước tháo gỡ Trong khuôn khổ nội dung đề tài thân hy vọng đóng góp 12 phần nhỏ vào việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán xã nhà ngày tốt góp phần thực thắng lợi mục tiêu trị, kinh tế -văn hố, xã hội Trong q trình nghiên cứu thực đề tài với kiến thức hiểu biết thân nhiều mặt hạn chế, q trình tham gia cơng tác thực tiễn chưa nhiều Chắc chẵn có sai sót, khiếm khuyết định mong giúp đỡ bảo tận tình q thầy để thân hồn thành nhiệm vụ tốt thời gian tới Tài liệu tham khảo Báo cáo công tác năm 2018 Báo cáo tháng đầu năm 2019 xã Trung Hòa Báo cáo kết thực nhiệm vụ năm 2018 Đảng ủy xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom Tài liệu mơn tư tưởng Hồ Chí Minh 13 ... chức xã Trung Hịa, huyện Trảng Bom" làm thu hoạch cuối khóa lớp trung cấp lý luận trị - hành Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh cán bộ, làm... thực tiễn cơng tác cán giai cấp vơ sản Ơng không người sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học mà người đem lý luận khoa học kết hợp với phong trào công nhân, lập nên tổ chức cộng sản giới Giai cấp...hội thực nhân văn, loại bỏ tiêu cực xã hội hay khơng phụ thu? ??c có tính định vào việc có xây dựng đội ngũ cán “thực tiêu biểu trị, tư tưởng, phẩm chất, lực
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận công tác cán bộ (lý luận chính trị),

Từ khóa liên quan