0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

29 374 0
  • THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2013, 04:20

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp THC TRNG CễNG TC U THU V NNG LC CNH TRANH TRONG U THU TI CễNG TY TNHH BARAN 2.1. Gii thiu chung v Cụng ty TNHH Baran 2.1.1. Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin Cụng ty trỏch nhim hu hn Baran (Vit Nam) l cụng ty con thuc tp on Baran (Israel) v l mt trong s cỏc cụng ty ng u trờn lnh vc vin thụng, c thnh lp theo Lut u t nc ngoi ti Vit Nam nm 2000 ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam. Hot ng trong cỏc phm vi c quy nh trong giy phộp u t s 389/GP-HN do UBND Thnh ph H ni cp ngy 30/6/2006 v giy phộp u t iu chnh s 389/GCNDC1-HN cp ngy 21/8/2006. Tờn gi y bng ting Vit Nam: CễNG TY TNHH BARAN Tờn giao dch: BARAN (VIETNAM) LIMMITED Tờn vit tt: BVL in thoi: +(84) 8 3824 7738 Loi hỡnh doanh nghip: Cụng ty TNHH mt thnh viờn a ch tr s chớnh: Tng 7, tũa nh s 16, ph Ngụ Tt T, phng Vn Miu, qun ng a, H Ni Tp on Baran thnh lp nm 1979 v hin cú hn 1,800 nhõn viờn chuyờn nghip trong cỏc cụng ty trờn ton cu v ó cung cp dch v cho khỏch hng trờn ton cu cỏc dch v cht lng hon ho, t doanh thu 400 triu ụla trong nm ti chớnh 2008. Vi trờn 2 thp k kinh nghim, tp on Baran ó thnh cụng trong vic bo m dn u th trng trong s cỏc cụng ty xõy dng tm c quc t, luụn cú v trớ lóo lng trong gii kinh doanh v cú vai trũ c bit xõy dng c s h tng cho ngnh cụng nghip quc t. Tp on Baran luụn n lc m rng phm vi hot ng trờn ton cu tỡm n 1 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 1 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cỏc khỏch hng nhiu vựng lónh th. Baran cng ó thnh lp tr s chớnh ti Atlanta (M), c (Chõu u), Thỏi Lan (AP), Ukraina, Nga, Nam Phi (Chõu Phi) Cụng ty TNHH Baran (Vit Nam) l nh cung cp cỏc gii phỏp vin thụng hng u c bit l cung cp nhanh cỏc d ỏn gii phỏp chỡa khúa trao tay v cỏc gii phỏp tng thu trong vic trin khai c s h tng cỏc trm thu phỏt súng v cỏc d ỏn liờn quan n vin thụng khỏc ti khu vc chõu ỏ Thỏi Bỡnh Dng. Cụng ty TNHH Baran (Vit Nam) t ho vỡ ó thnh cụng trong vic thc hin nhng yờu cu gp v tin trong nhng d ỏn vin thụng ln. Mt trong nhng im mnh nht trong dch v ca cụng ty ú l luụn cam kt vỡ thnh cụng ca d ỏn v cỏc gii phỏp tiờn tin qun lý d ỏn cho phộp cụng ty t c cht lng cao nht vi tin tt nht. Chuyờn cung cp cỏc gii phỏp xõy dng hon thin cho cỏc d ỏn c s h tng ln, cỏc nh mỏy ch xut, cỏc h thng dch v cụng ngh ti Israel cng nh trờn ton th gii. K t khi thnh lp, Cụng ty TNHH Baran [Vit Nam] ó tham gia xõy dng cỏc trm thu phỏt súng in thoi di ng trong d ỏn CDMA 2000-1X do HTC/Hutchison u t vn. Trong nm 2008, Baran ó tham gia xõy dng v hon thin 60 trm thu phỏt súng trờn ton b lónh th Vit Nam. Ti Min Bc, cụng ty ó xõy dng ti cỏc a im trờn ton Min Bc cỏc tnh Sn La, Qung Ninh, Phỳ Th, Yờn Bỏi, Bc Ninh, Hũa Bỡnh, H Tõy Min Trung, cụng ty cng ó tng xõy dng trm thu phỏt súng ti cỏc tnh Tõy Nguyờn nh k lk, Lõm ng. 2 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 2 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Min Nam, cụng ty ó v ang xõy dng trm thu phỏt súng t Bỡnh Dng, Tr Vinh, Long An, Hu Giang, Kiờn Giang , Bỡnh Phc, Bc Liờu cho n tn t mi C Mau ti nhng im tn cựng ca t nc nh Nm Cn, U Minh 2.1.2. Ngnh ngh kinh doanh - Thi cụng v thit k Nghiờn cu tớnh kh thi v tỡm a im dng trm TSS -Kho sỏt k thut Bn v thit k (s b, thit k chi tit, bn v hon cụng ) Thit k mang di ng Xin giy phộp thi cụng Cỏc dch v qun lý v cung cp vn bn Nghim thu Chun b a im site (Xõy dng v xõy lp) Dn mt bng, thi cụng múng, ng vo trm, nh trm, hang ro, u ni in Ct t ng, cỏc loi ct dõy co v ct hỡnh ng Cung cp nh iu hnh Cỏc loi trm ngy trang, trang trớ v trm phỏt song di ng. Cỏc kờnh truyn dn Lp t c s h tng vin thụng Treo lp ngten v giỏ ng ten Thit b cho phũng mỏy (lp t v kim tra) ng ten vi ba (lp t v kim tra) H thng ng ten trong tũa nh (IBC) iu hnh v qun lý d ỏn 3 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 3 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Qun lý d ỏn chỡa khúa trao tay H tr ti chớnh Kinh phớ v tin S v bỏo cỏo Qun lý thu ph v cỏc nh cung cp Thng kờ v d thu Cung cp dch v chun b h s u thu D tr v a ra cỏc gii phỏp qun lý Cỏc nh ngha vt liu Cỏc thit b phc v lp dng Qun lý kim kờ 4 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 4 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.1.3. C cu t chc b mỏy v chc nng nhim v ca cỏc phũng ban S c cu t chc ca cụng ty TNHH Baran Phũng t chc thi cụng Phũng ti chớnh k toỏn Phũng thit k Phũng h tr d ỏn Phũng kinh doanh Giỏm c d ỏn Phũng hnh chớnh nhõn s Tng giỏm c 5 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 5 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp C cu nhõn s trong cụng ty Bng 2.1. C cu nhõn s trong cụng ty TNHH Baran Phũng ban Chc danh S lng Ban giỏm c Tng giỏm c Giỏm c d ỏn 1 1 Phũng kinh doanh Bt ng sn Vin thụng 3 3 Phũng hnh chớnh nhõn s Trng phũng Nhõn viờn 1 3 Phũng ti chớnh k toỏn K toỏn trng K toỏn viờn 1 3 Phũng h tr d ỏn Nhõn viờn 3 Phũng thit k 5 Phũng t chc thi cụng Giỏm sỏt khu vc min Bc Giỏm sỏt khu vc min Nam 6 5 (Ngun Phũng hnh chớnh nhõn s vụng ty TNHH Baran Vit Nam) Chc nng, nhim v ca cỏc b phn trong cụng ty - Tng giỏm c cụng ty + Chc nng Chu trỏch nhim trc cụng ty m v kt qu sn xut kinh doanh ca cụng ty, chu trỏch nhim phỏp ly trc phỏp lut v hot ng kinh doanh ca cụng ty. Lónh o cụng ty thc hin tt cỏc chc nng, nhim v theo ỳng nh hng v mc tiờu chin lc ó ra. Ch o cung cp ngun lc thc hin cụng trỡnh, d ỏn; qun lý cht lng ca cỏc cụng trỡnh, d ỏn. Ban hnh quy ch qun lý trong ni b cụng ty, ra cỏc quyt nh b nhim, min nhim, cỏch chc cỏc chc danh qun lý ca cụng ty. + Nhim v 6 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 6 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chu trỏch nhim lónh o ton din trờn tt c cỏc mt hot ng sn xut kinh doanh v i sng vn hoỏ ton cụng ty. Cỏc lnh vc lónh o: Cụng tỏc t chc cỏn b; cụng tỏc kinh t ti chớnh; Cụng tỏc u t, nh hng chin lc ca cụng ty; cụng tỏc tuyn dng lao ng v t chc thi ua khen thng. - Giỏm c iu hnh + Chc nng Trc tip ph trỏch phũng k thut, phũng t chc thi cụng v phũng h tr d ỏn. + Nhim v chớnh Lp k hoch, phõn cụng cỏc u cụng vic, nhõn lc, vt lc chuyn giao cho cỏc phũng ban trc thuc trin khai thc hin Tng hp v phờ duyt h s v khi lng cỏc cụng vic ó hon thnh theo hp ng v chuyn cho phũng k toỏn thanh toỏn hp ng. Lp quy trỡnh v c ch nhm theo dừi, kim soỏt quỏ trỡnh thc hin d ỏn. Chu trỏch nhim v tin trin khai cht lng cỏc cụng trỡnh, d ỏn v an ton lao ng. Lp bỏo cỏo v tỡnh hỡnh, tin thc hin cỏc cụng trỡnh, d ỏn, bỏo cỏo kp thi cỏc vn phỏt sinh cho TG, ng thi thc hin cỏc cụng vic khỏc theo ch o ca TG, bỏo cỏo thc hin nhim v cho TG v chu s giỏm sỏt ca TG. - Phũng kinh doanh + Chc nng T chc, phõn cụng, theo dừi, ỏnh giỏ cụng tỏc cỏc nhõn viờn trong phũng, quyt nh cỏc khon chi theo nh mc c phờ duyt, thc hin cỏc k hoch qung cỏo, xỳc tin thng mi theo k hoch kinh doanh ó c phờ duyt. 7 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 7 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Bỏo cỏo TG v cỏc vn cú liờn quan n tin v cht lng trin khai hp ng nhm m bo hp ng nhm m bo hp ng c trin khai ỳng k hoch, ng thi theo dừi cỏc thụng tin phn hi v thc hin hp ng, cỏc chi phớ phỏt sinh, lói l ca cỏc hp ng. + Nhim v Lờn k hoch v tin hnh cỏc hot ng nghiờn cu th trng; nghiờn cu xu hng phỏt trin th trng, i th cnh tranh, i tỏc kinh doanh, nh cung cp, cỏc hng phỏt trin cụng ngh. Lờn k hoch kinh doanh ca phũng trỡnh TG phờ duyt: Lp k hoch hng nm v quý v phỏt trin kinh doanh trỡnh TG phờ duyt, k hoch kinh doanh phi xỏc nh rừ cỏc mc tiờu v doanh s, th phn, li nhun, mc tng trng. Lp k hoch thc hin chi tit hng thỏng v quý cho tng b phn kinh doanh vi ch tiờu cụng tỏc v u cụng vic c th cho tng ngi nhm lm cn c cho cụng tỏc ỏnh giỏ kt qu thc hin cụng vic ca tng ngi. Thit lp h thng theo dừi, giỏm sỏt, ỏnh giỏ v h tr vic thc hin k hoch kinh doanh ca cỏc nhõn viờn trong phũng, cng nh vic trin khai cỏc hp ng ca b phn khỏc ỏp ng tt nht nhu cu ca khỏch hng; Lp bỏo cỏo kinh doanh nh k trong h thng bỏo cỏo cho cỏc c quan cú liờn quan nh: cụng ty m, chớnh quyn . Liờn h vi khỏch hng, m phỏn ký kt hp ng, cung cp thụng tin v c im khỏch hng, yờu cu ca khỏch hng cho phũng k thut v cỏc b phn liờn quan khỏc, phc v cụng tỏc thit k, giỏm sỏt k thut thi cụng, t chc thi cụng nhm m bo tin u thu v thc hin hp ng. Tr lý TG v cỏc vn chin lc, qun lý v iu hnh cụng ty. H tr TG trong cỏc quan h i ngoi, quan h vi chớnh quyn s ti cng nh cỏc hot ng cng ng. 8 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 8 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Chu trỏch nhim qun lý v iu hnh nhõn s thuc phũng kinh doanh, xõy dng bu khụng khớ lm vic lnh mnh v phỏt huy c nng lc v chuyờn mụn ca tng ngi. - Phũng ti chớnh k toỏn. + Chc nng phũng ti chớnh k toỏn Phũng ti chớnh k toỏn cú chc nng tham mu giỳp TG trong cụng tỏc s dng vn theo yờu cu sn xut kinh doanh ca cụng ty. T chc b mỏy ti chớnh k toỏn ca cụng ty, ng thi t chc v ch o thc hin ton b cụng tỏc ti chớnh k toỏn, thụng tin kinh t v hch toỏn kinh t, hch toỏn k toỏn nhm gii quyt tt ti sn ca Cụng ty, ghi chộp phn ỏnh y chớnh xỏc quỏ trỡnh hỡnh thnh, vn ng v chu chuyn ca ng vn biu hin bng s lng v giỏ tr theo ỳng phỏp lnh k toỏn thng kờ v nhng quy nh c th ca cụng ty v cụng tỏc qun lý kinh t, ti chớnh. + Nhim v Xõy dng k hoch ti chớnh hng nm ca cụng ty trỡnh TG phờ duyt. T chc cỏc hot ng ghi chộp s sỏch, lu gi chng t v hch toỏn chi phớ cho hot ng kinh doanh theo cỏc quy trỡnh k toỏn ca cụng ty v m bo tuõn th cỏc quy nh ca Nh nc. T chc cỏc hot ng tin gi ngõn hng v thanh toỏn vi ngõn hng v n v bn. T chc cỏc hot ng tin mt m bo chi phớ cho cỏc hot ng cn thit. Xõy dng bỏo cỏo ti chớnh nh k theo quy nh. Tin hnh phõn tớch ỏnh giỏ tỡnh hỡnh ti chớnh ca cụng ty v kin ngh cho TG cú cỏc quyt nh kinh doanh hp lý. Giỏm sỏt tớnh hp phỏp ca cỏc hp ng kinh t, cỏc chng t thanh toỏn, nghiờn cu cỏc phng hng, gii phỏp i mi, ci tin h thng, phng phỏp qun lý trong lnh vc k toỏn, cỏc lnh vc khỏc cú liờn quan - Phũng t chc thi cụng 9 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 9 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phõn b ngun nhõn lc thi cụng cỏc hng mc. Trin khai cỏc hng mc cụng trỡnh, theo ỳng thụng s k thut v tin do phũng thit k a ra. Kim tra tin trỡnh v cht lng cụng trỡnh do thu ph thc hin. Phi hp cht ch vi phũng h tr d ỏn gii quyt nhanh cỏc vn giy t, phỏp ly phỏt sinh. ng thi phi hp cht ch vi phũng thit k nhm m bo cỏc cụng trỡnh thc hin theo ỳng tin v tiờu chun cht lng. - Phũng k thut + Chc nng Bỏo cỏo cỏc vn cú liờn quan n cht cht lng, tin v an ton trong cỏc d ỏn ph trỏch; Tip xỳc trc tip vi khỏch hng khi trin khai d ỏn. + Nhim v chớnh Lp d toỏn, trin khai cỏc hp ng, cung cp ton b thụng s k thut, bn v ch to cho phũng t chc thi cụng; Lp k hoch thuờ thu ph; Lp cỏc quy trỡnh kim tra tin v cht lng cụng trỡnh; Thit k cụng trỡnh theo yờu cu ca khỏch hng, d tớnh nh mc vt t, d toỏn giỏ thnh, lp quy trỡnh thc hin v kim tra cht lng cụng trỡnh. Trng phũng k thut chu trỏch nhim phõn cụng k s ph trỏch d ỏn theo ỳng chuyờn mụn v nng lc ca h; Tin hnh thc hin cỏc hp ng thu ph theo ch o ca Giỏm c iu hnh; Chu trỏch nhim qun lý v iu hnh nhõn s phũng k thut, xõy dng mụi trng lm vic lnh mnh v phỏt huy c nng lc v chuyờn mụn ca tng ngi; Ngoi ra thc hin cỏc cụng vic khỏc ca TG v Giỏm c iu hnh. 10 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 10 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 10 [...]... trong quỏ trỡnh trin khai d ỏn Phi hp cht ch vi phũng t chc thi cụng m bỏo cho cụng tỏc thi cụng c thc hin thun li m bo tin ca cụng trỡnh 11 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 11 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 Website: http://www.docs.vn Email 12 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 2.2 Thc trng cụng tỏc u thu ti Cụng ty TNHH 2.2.1 Quy trỡnh u thu ca Cụng ty TNHH Baran Baran Cụng ty. .. hng n hot ng u thu ti Cụng ty TNHH Baran Vn Cụng ty TNHH Baran l cụng ty con thuc tp on Baran (Isarel), c thnh lp vo ngy30/6/2006 theo giy phộp u t s 389/GP-HN do UBND Thnh ph H ni cp v giy phộp u t iu chnh s 389/GCNDC1-HN cp ngy 21/8/2006 Vi s vn phỏp nh l 100.000 USD Vi ngun vn iu l khi thnh lp l 6,5 t ng, ngun vn ca cụng ty thng xuyờn c b xung bng nhiu hỡnh thc nh do cụng ty m gúp vn, hoc gia tng... đề thực tập tốt nghiệp Bờn cnh vic thc hin kho sỏt, nghiờn cu k b h s d thu cụng ty cũn phi tỡm cỏch xõy dng c bin phỏp thi cụng, b trớ nhõn lc hp lớ tit kim ti a chi phớ trong khi vn t c hiu qu cao 2.4 ỏnh giỏ chung v cụng tỏc u thu v sc cnh tranh trong u thu ti cụng ty TNHH Baran 2.4.1 Nhng kt qu t c Vi gn 5 nm hot ng, quóng thi gian khụng phi l di nhng cụng ty ang ngy cng khng nh v th ca mỡnh trong. .. lc cnh tranh S dng ma trn SWOT nhm to ra cỏc phi hp logic gia cỏc mt mnh, mt yu, c hi, nguy c ca cụng ty TNHH Baran Mc ớch ca s phi hp ny l ra cỏc bin phỏp ỳng n nhm phỏt huy mt mnh, hn ch mt yu, dng c hi tn, trỏnh v i phú vi nguy c Trong mi ụ phi hp khụng ch xột n cỏc yu t ghi trong ụ m phi xột n cỏc yu t khỏc Vic phõn tớch ma trn SWOT s giỳp cho cụng ty TNHH Baran a ra cỏc i sỏch hp lý hn trong. .. toỏn cụng ty TNHH Baran Vit Nam) 15 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 15 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 Website: http://www.docs.vn Email 16 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Vi tim lc ti chớnh v c cu vn hp lý, õy l mt im mnh cú sc thuyt phc cỏc nh u t trong quỏ trỡnh tham gia d thu, iu ny c khng nh bng s lng cỏc cụng trỡnh m cụng ty ó thc hin Mỏy múc v cụng ngh L cụng ty con ca... h tr d ỏn cụng ty TNHH Baran) S gúi thu m cụng ty trỳng thu nm 2006 l 4 gúi thu vi giỏ tr trỳng thu trung bỡnh l 2,7 t ng/ gúi thu n nm 2008, s gúi thu m cụng ty trỳng thu l 12 vi tng giỏ tr trỳng thu l 35 t ng, s lng gúi thu cú s tng lờn ỏng k do cụng ty ó i vo hot ng n nh Tuy nhiờn giỏ tr trỳng thu ca mi gúi thu khụng cao ch yu l quy mụ va v nh Bng 2.6 T l thng thu ca cụng ty TNHH Baran Nm 2006 2007... thu núi riờng 16 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 16 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 Website: http://www.docs.vn Email 17 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Ngun lc con ngi Vi s h tr quc t v hp tỏc a phng Cụng ty TNHH Baran (Vit Nam) cung cp nhng k s a phng v giỏm c chuyờn nghip v k nng v nhng dch v ca b phn sn xut Cụng ty TNHH Baran (Vit Nam) ó chng minh c danh ting v i ng chuyờn... 09/2007 10/2007 Yờn Bỏi 100% 649,753,000 08/2007 10/2007 (Ngun Cụng ty TNHH Baran Vit Nam) 19 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 19 Lớp: Kinh tế Quản lý công 48 Website: http://www.docs.vn Email 20 : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nh vy ch trong giai on t thỏng 10/2006 n thỏng 12/2007 tng giỏ tr gúi thu m cụng ty thc hin cho Nortel l trờn 16 t ng, cho Vinaphone vo khong 5 t ng,... v ý thc trỏch nhim ca i ng nhõn viờn lnh ngh S d lm c iu ny l do cụng ty ó cú nhng quyt nh ti chớnh hp lý, ch ói ng tt, luụn quan tõm n i sng ca nhõn viờn, gi c ngi ti 2.3 Nhng nhõn t nh hng n sc cnh tranh trong hot ng u thu ti Cụng ty TNHH Baran 2.3.1 Giỏ d thu Mc giỏ d thu l mt trong cỏc yu t quyt nh s thnh cụng ca doanh nghip trong quỏ trỡnh tham gia d thu Do ú, cụng tỏc kho sỏt v a ra giỏ d thu... ca cụng ty trong vic cnh tranh u thu Ngoi ra vi h thng mỏy múc cụng ngh hin i giỳp cụng ty cú th nõng cao c nng lc sn xut, tit kim chi phớ, a ra giỏ thnh hp lý lm tin cho li th trong cnh tranh v giỏ c Cụng ty thng xuyờn chỳ trng ti u t i mi thit b c bit l u t chiu sõu , nõng cao nng lc thi cụng thc t i vi mt s thit b ng b cho dõy chuyn thi cụng theo cụng ngh tiờn tin ỏp ng yờu cu phỏt trin trong giai . u thu ti Cụng ty TNHH Baran 2.2.1. Quy trỡnh u thu ca Cụng ty TNHH Baran Cụng ty TNHH Baran (Vietnam) l mt n v hch toỏn c lp, do vy m cụng ty t tin hnh. Chuyên đề thực tập tốt nghiệp THC TRNG CễNG TC U THU V NNG LC CNH TRANH TRONG U THU TI CễNG TY TNHH BARAN 2.1. Gii thiu chung v Cụng ty TNHH Baran 2.1.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN,

Hình ảnh liên quan

Bảng 2.1. Cơ cấu nhõn sự trong cụng ty TNHH Baran - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

Bảng 2.1..

Cơ cấu nhõn sự trong cụng ty TNHH Baran Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bảng 2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm  từ 2006 – 2008 - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

Bảng 2.2..

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 3 năm từ 2006 – 2008 Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2.3. Chỉ tiờu bố trớ cơ cấu vốn của cụng ty - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

Bảng 2.3..

Chỉ tiờu bố trớ cơ cấu vốn của cụng ty Xem tại trang 15 của tài liệu.
Bảng 2.4. Bản kờ cỏc dự ỏn mà cụng ty đó thực hiện Tờn cụng trỡnhĐịa điểmKhối lượng  - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

Bảng 2.4..

Bản kờ cỏc dự ỏn mà cụng ty đó thực hiện Tờn cụng trỡnhĐịa điểmKhối lượng Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 2.7. Bảng kờ cỏc trạm thu phỏt súng di động - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY TNHH BARAN

Bảng 2.7..

Bảng kờ cỏc trạm thu phỏt súng di động Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Trích đoạn