0

Hình 9 (chương, chuẩn...)

34 260 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 06:11

O R Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Tuần 10 Ngày soạn: 14/10/10 Tiết 20 Ngày dạy: 15 /10/10 CHƯƠNG II: ĐƯỜNG TRÒN §1. SỰ XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRÒN TÍNH CHẤT ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu: * Kiến thức:- Học sinh biết được định nghĩa đường tròn, các cách xác định một đường tròn, đường tròn ngoại tiếp tam giác và tam giác nội tiếp đường tròn. - Học sinh biết được đường tròng là hình có tâm đối xứng có trục đối xứng. - Học sinh biết cách dựng đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng. Biết chứng minh một điểm nằm trên, nằm bên trong, nằm bên ngoài đường tròn. * Kĩ năng:Rèn luyện kỹ năng vẽ hình, kĩ năng trình bầy. * Thái độ: Cẩn thận, tự giác, tích cực trong quá trình học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước, êke, phấn màu, com pa. Máy tính bỏ túi. * Trò: Thước, êke, com pa. Máy tính bỏ túi. III. Phương pháp dạy học chủ yếu:. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. III. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Nhắc lại về đường tròn 10 phút - Yêu cầu học sinh vẽ đường tròn tâm O bán kính R. - Giáo viên đưa ra kí hiệu về đường tròn, và cách gọi. ? Nêu định nghĩa đường tròn. - Gv đua bảng phụ giới thiệu 3 vị trí của điểm M đối với đường tròn (O;R). ? Em nào cho biết các hệ thức liên hệ giữa độ dài đọan Om và bán kính R của đường tròng O trong từng trường hợp của các hình vẽ trên bảng phụ? - Gv viên ghi lại các hệ thức dưới mỗi hình. -Cho hs làm ?1 - Học sinh thực hiện… - Học sinh tra lời… - Điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) ⇒ OM>R. - Điểm M nằm trên đường tròn (O;R) ⇒ OM=R. - Điểm M nằm trong đường tròn (O;R) ⇒ OM<R. - Hs làm ?1 1. Nhắc lại về đường tròn Kí hiệu (O;R) hoặc (O) đọc là đường tròn tâm O bán kính R hoặc đường tròn tâm O. BẢNG PHỤ R O M R O M M O R Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 1: Điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) ⇒ OM > R. Hình 2: điểm M nằm trên đường tròn (O;R) ⇒ OM = R. Hình 3: điểm M nằm trong đường tròn (O;R) ⇒ OM < R. Hoạt động 2: Cách xác định đường tròn 10 phút GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 39 O B A Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 ? Một đường tròn được xác định ta phải biết những yếu tố nào? ? Hoặc biết được yếu tố nào khác nửa mà ta vẫn xác định được đường tròn? ? Ta sẽ xét xem, một đường tròn được xác định thì ta biết ít nhất bao nhiêu điểm của nó? - Cho học sinh thực hiện ?2. ? Có bao nhiêu đường trong như vậy? Tâm của chúng nằn trên đường nào? Vì sao? - Như vậy, biết một hoặc hai điểm của đường tròn ta có xác định được một đường tròn không? - Học sinh thực hiện ?3. ? Vẽ được bao nhiêu đường tròn? Vì sao? ? Vậy qua bao nhiêu điểm thì ta xác định được 1 đường tròn duy nhất? - Học sinh tra lời… - Biết tâm và bán kính. - Biết 1 đọan thẳng là đường kính. - Học sinh thực hiện… - Học sinh vẽ hình. - Học sinh tra lời… - Học sinh thực hiện… - Chỉ vẽ được 1 đường tròn vì trong một tam giác, ba đường trung trực đi qua 1 điểm. - Qua 3 điểm không thẳng hàng. 2. Cách xác định đường tròn a) vẽ hình: b) có vô số đường tròn đi qua A và B. Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường trung trực của AB vì có OA=OB Trường hợp 1: Vẽ đường tròn đi qua ba điểm không thẳng hàng: Hoạt động 3: Tâm đối xứng 5 phút Cho học sinh làm ? 4 Giáo viên vẽ hình - Học sinh tra lời… 3. Tâm đối xứng KL (SGK) Hoạt động 4: Trục đối xứng: 13 phút - Gv viên đưa miếng bìa hình tròn làm sẵn, kẽ 1 đường thẳng qua tâm, gấp theo đường thẳng vừa vẽ. ? Hỏi hai phân bìa hình tròn như thế nào? ? Vậy ta rút ra được gì ? đường tròn có bao nhiêu trục đối xứng? - Học sinh thực hiện ?5. - Học sinh quan sát…trả lời… - Đường tròn có trục đối xứng. - Đường tròn có vô số trục đối xứng là bất cứ đường kính nào. - Học sinh thực hiện… 4. Trục đối xứng: - Đường tròn có trục đối xứng. - Đường tròn có vô số trục đối xứng là bất cứ đường kính nào. ?5: Có c và C ’ đối xứng nhau qua AB nên AB là đường trung trực của CC ’ , có O ∈ AB. ⇒ OC ’ =OC=R ⇒ C ’ ∈ (O;R). Hoạt động 5: Củng cố 5 phút - Kiểm tra kiến thức cần ghi nhớ của tiết học này là những kiến thức nào? - Học sinh tra lời… Hoạt động 6: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học kĩ lý thuyết từ vỡ và SGK. - Làm bài tập 1,2,4 SGK/99+100. và 3,4 SBT/128. V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 40 O C B A C ’ d B C A O d ’ d ’’ O B C A Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Tuần 11 Ngày soạn: 17/10/10 Tiết 21 Ngày dạy: 18/10/10 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: Củng cố các kiên thức về sự xác định đường tròng, tính chất đối xứng của đường tròn qua một số bài tập. * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, suy luận chứng minh hình học. Rèn tính cẩn thận và có thái độ tốt trong học tập. * Thái độ: Cẩn thận, tự giác, tích cực trong quá trình học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước, êke, phấn màu, com pa. Máy tính bỏ túi. * Trò: Thước, êke, com pa. Máy tính bỏ túi. III. Phương pháp dạy học chủ yếu:. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 10 phút ?! Gv đưa ra câu hỏi: ? Một đường tròn xác định được khi biết những yếu tố nào? ? Cho tam giác ABC hãy vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC? ?! Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm… - Học sinh tra lời… - Học sinh thực hiện… Hoạt động 2: Luyện tập 33 phút ! ∆ ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kíng BC thì ta có được điều gì? ? AO là đường gì của ∆ ABC ? OA = ? Vì sao? ? · BAC = ?. ⇒ ∆ ABC là tam giác gì? Vuông tại đâu? ! Gọi 1 học sinh lên bảng trình bày bài. ! Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm… ? Em nào cho biết tính chất về đường chéo của hình chữ nhật? - Học sinh tra lời… - OA=OB=OC - OA= 1 2 BC - · BAC = 90 o . - ∆ ABC vuông tại A. - Học sinh nhận xét… - Học sinh tra lời… Bài 3(b)/100 SGK. Ta có: ∆ ABC nội tiếp đường tròn (O) đường kíng BC. ⇒ OA=OB=OC ⇒ OA= 1 2 BC ∆ ABC có trung tuyến AO bằng nửa cạnh BC ⇒ · BAC = 90 o . ⇒ ∆ ABC vuông tại A. Bài 1/99 SGK. Có OA=OB=OC=OD(Tính chất hình chữ nhật) GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 41 O D C B A 12cm x y C B A O x y C B A Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 ? Vậy ta có được những gì? ⇒ A,B,C,D nằm ở vị trí nào? ! Gọi 1 học sinh lên bảng trình bài bài. ! Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm… ! Gv đưa bảng phụ vẽ hình 58, 59 sẵn lên bảng. ! Gọi 1 học sinh đọc đề bài. - Giáo viên cho học sinh thực hiện bài 7/101 SGK theo nhóm. ! Giáo viên nhận xét đánh giá các nhóm thực hiện như thế nào? ! Gọi 1 học sinh đọc đề bài/ ! Giáo viên vẽ hình dựng tạm, yêu cầu học sinh phân tích để tìm ra cách xác định tâm O. - Học sinh nhận xét… - Học sinh quan sát trả lời… - Các nhóm thực hiện… - Các nhóm nhận xét… - Học sinh thực hiện… - Có OB=OC=R ⇒ O ∈ trung trực BC. Tâm O của đường tròn là giao điểm của tia Ay và đường trung trực của BC ⇒ A,B,C,D ∈ (O;OA) 2 2 ( ) 12 5 13( ) 6,5( ) O AC cm R cm = + = ⇒ = Bài 6/100 SGK - Có tâm đối xứng và trực đối xứng. - Có trục đối xứng nhưng không có tâm đối xứng. Bài 7/101 SGK Nối: (1) với (4) (2) với (6) (3) Với (5) Bài 8/101 SGK. Có OB=OC=R ⇒ O ∈ trung trực BC. Tâm O của đường tròn là giao điểm của tia Ay và đường trung trực của BC. Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Ôn lại các định lí đã học ở bài 1. - Làm bài tập 6,7,8 /129, 130 SBT, V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 42 R R O B A Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Tuần 11 Ngày soạn: 20/10/10 Tiết 22 Ngày dạy: 22/10/10 §2. ĐƯỜNG KÍNH VÀ DÂY CỦA ĐƯỜNG TRÒN I. Mục tiêu: * Kiến thức:- Học sinh biết được đường kính là dây lớn nhất trong các dây của đường tròn, biết được hai định lí về đường kính vuông góc với dây và đường kính đi qua trung điểm của dây không đi qua tâm. - Học sinh biết vận dụng các định lí để chứng minh đườnh kính đi qua trung điểm của một dây, đường kính vuông góc với dây. * Kĩ năng: Rèn kĩ năng lập mệnh đề đảo, kĩ năng suy luận và chứng minh. * Thái độ: Cẩn thận, tự giác, tích cực trong quá trình học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước, êke, phấn màu, com pa. Máy tính bỏ túi. * Trò: Thước, êke, com pa. Máy tính bỏ túi. III. Phương pháp dạy học chủ yếu:. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình lên lớp: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 phút ? Thế nào là đường tròn (O)? Hãy vẽ đường tròn tâm (O) đường kính AB = 8cm? - Kí hiệu (O;R) hoặc (O) đọc là đường tròn tâm O bán kính R hoặc đường tròn tâm O. Hoạt động 2: So sánh độ dài của đường kính và dây 15 phút - Cho học sinh đọc đề bài toán SGK. ? Giáo viên vẽ hình. Học sinh quan sát và dự đóan đường kính của đường tròn là dây có độ dài lớn nhật phải không? ? Còn AB không là đường kính thì sao? ?! Qua hai trường hợp trên em nào rút ra kết luận gì về độ dài các dây của đường tròn. - Giáo viên đưa ra định lí. - Cho vài học sinh nhắc lại định lí. - Học sinh thực hiện… - Học sinh tra lời… - Đường kính là dây lớn nhất của đường tròn. - AB < 2R - Học sinh trả lời 1. So sánh độ dài của đường kính và dây * Trường hợp AB là đường kính: AB là đường kính, ta có: AB=2R * Trường hợp AB không là đường kính: Xét ∆ AOB ta có: AB<OA+OB=R+R=2R Vậy AB<2R. Định lí: (SGK) GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 43 O I B C D A O D C B A Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Hoạt động 3: Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây 13 phút ?! GV vẽ đường tròn (O;R) đường kính AB vuông góc với dây CD tại I. so sánh độ dài IC với ID? ? Để so sánh IC và ID ta đi làm những gì? ? Gọi một học sinh lên bảng so sánh. ? Như vậy đường kính AB vuông góc với dây CD thì đi qua trung điểm của dây ấy. Nếu đường kính vuông góc với đường kính CD thì sao? Diều này còn đúng không? - Cho vài học sinh nhắc lại định lí 2. ? Còn đường kính đi qua trung điểm của dây có vuông góc với dây đó không? Vẽ hình minh họa. ? Vậy mệnh đề đảo của định lí này đúng hay sai, đúng khi nào? - Học sinh tra lời… - Học sinh tra lời… - Học sinh thực hiện… - Học sinh tra lời… - Học sinh thực hiện… - Học sinh tra lời… - Đường kính đi qua trung điểm của một dây không vuông góc với dây ấy. 2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây Xét ∆ OCD có OC=OD(=R) ⇒ ∆ OCD cân tại O, mà OI là đường cao nên cũng là trung tuyến. ⇒ IC=ID. Định lí 2. (SGK). - Đường kính đi qua trung điểm của một dây không vuông góc với dây ấy. Định lí 3 (SGK) Hoạt động 4: Củng cố 10 phút ?! Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình bài 10 trang 104 SGK? - Vẽ hình Chứng minh: a. Vì ∆BEC ( µ E = 1v) và ∆BDC ( µ D = 1v) vuông nên EO = DO = OB = OC. Vậy bốn điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. b. DE là dây cung không là đường kính, BC là đường kính nên DE < BC. Bài 10 trang 104 SGK Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học kĩ 3 định lí đã học. - Về nhà chứng minh định lí 3. - Làm bài tập 11/104 SGK và 16 đến 21 /131 SBT V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 44 R R O B A R R O B A H C O A B H C O A B Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Tuần 12 Ngày soạn: 24/10/10 Tiết 23 Ngày dạy: 25/10/10 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: * Kiến thức: Học sinh khắc sâu kiến thức: đường kính là dây lớn nhất của đường tròn và các định lí về quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây của đường tròn qua một số bài tập. * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và suy luận chứng minh. Rèn kĩ năng lập mệnh đề đảo, kĩ năng suy luận và chứng minh. * Thái độ: Cẩn thận, tự giác, tích cực trong quá trình học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước, êke, phấn màu, com pa. * Trò: Thước, êke, com pa. III. Phương pháp dạy học chủ yếu:. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 10 phút  Gv nêu câu hỏi: Phát biểu định lí so sánh độ dài của đường kính và dây? Chứng minh định lí đó.  Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm… Chứng minh: * Trường hợp AB là đường kính: AB là đường kính, ta có: AB=2R * Trường hợp AB không là đường kính: Xét ∆ AOB ta có: AB<OA+OB=R+R=2R Vậy AB<2R. Chứng minh: * Trường hợp AB là đường kính: AB là đường kính, ta có: AB=2R * Trường hợp AB không là đường kính: Xét ∆ AOB ta có: AB<OA+OB=R+R=2R Vậy AB<2R. Hoạt động 2: Luyện tập 33 phút - Gọi một học sinh lên bảng trình bày bài tập18 trang 130 SBT. Bài 18. Gọi trung điểm của OA là H. Vì HA=HO và BH ⊥ OA tại H ⇒ ∆ ABO cân tại B: AB=OB. Bài 18 Gọi trung điểm của OA là H. Vì HA=HO và BH ⊥ OA tại H ⇒ ∆ ABO cân tại B: AB=OB. GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 45 D K B O M N I H A C D K B O M N I H A C Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 - Yêu cầu lớp nhận xét. Giáo viên nhận xét và cho điểm. - Gọi một học sinh đọc đề bài và vẽ hình bài tập 21 tr131 SBT. ! GV hướng dẫn học sinh làm bài. -Vẽ OM ⊥ CD, OM kéo dài cắt AK tại N. ? Thì những cặp đọan thẳng nào bằng nhau? - Giáo viên nhận xét đánh giá cho điểm… Mà OA=OB=R ⇒ OA=OB=AB. ⇒ ∆ AOB đều ⇒ · 0 60AOB = ∆ BHO vuông có BH=BO.sin60 0 3 3. 2 2 3. 3 BH cm BC BH cm = = = -Học sinh thực hiện… Kẽ OM ⊥ CD, OM cắt AK tại N ⇒ MC =MD (1) đlí 3. Xét ∆ AKB có OA=OB (gt) ON//KB (cùng vuông CD). ⇒ AN=NK. Xét ∆ AHK có: AN=NK (cmt) MN//AH (cùng vuông với CD) ⇒ MH=MK (2) Từ (1) và (2) ta có: MC-MH=MD-MK hay CH=DK. Mà OA=OB=R ⇒ OA=OB=AB. ⇒ ∆ AOB đều ⇒ · 0 60AOB = ∆ BHO vuông có BH=BO.sin60 0 3 3. 2 2 3. 3 BH cm BC BH cm = = = Bài 21/131 SBT Kẽ OM ⊥ CD, OM cắt AK tại N ⇒ MC =MD (1) đlí 3. Xét ∆ AKB có OA=OB (gt) ON//KB (cùng vuông CD). ⇒ AN=NK. Xét ∆ AHK có: AN=NK (cmt) MN//AH (cùng vuông với CD) ⇒ MH=MK (2) Từ (1) và (2) ta có: MC-MH=MD-MK hay CH=DK. Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học bài cũ. - Làm bài tập 22 SBT. - Chuẩn bị bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến day. V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 46 A K O H B D C Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Tuần 12 Ngày soạn: 28/10/10 Tiết 24 Ngày dạy: 29/10/10 §3. LIÊN HỆ GIỮA DÂY VÀ KHOẢNG CÁCH TỪ TÂM ĐẾN DÂY I. Mục tiêu: * Kiến thức: Học sinh biết được định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây của một đường tròn. * Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây. Rèn kĩ năng chinh xác trong suy luận và chứng minh. * Thái độ: Cẩn thận, tự giác, tích cực trong quá trình học. II. Chuẩn bị: * Thầy: Thước, êke, phấn màu, com pa. * Trò: Thước, êke, com pa. III. Phương pháp dạy học chủ yếu:. - Tổ chức các hoạt động của học sinh, rèn phương pháp tự học. - Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác. IV. Tiến trình bài dạy: 1. Ổn định lớp: 2. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi bảng Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 5 phút ?! Gọi một học sinh lên bảng vẽ hình bài 10 trang 104 SGK? - Vẽ hình a. Vì ∆BEC ( µ E = 1v) và ∆BDC ( µ D = 1v) vuông nên EO = DO = OB = OC. Vậy bốn điểm B, E, D, C cùng thuộc một đường tròn. b. DE là dây cung không là đường kính, BC là đường kính nên DE < BC. Bài 10 trang 104 SGK Hoạt động 2: Bài toán 15 phút - GV giới thiệu nội dung bài học và vào bái. Gọi một học sinh đọc đề bài tóan 1 . - Gọi học sinh vẽ hình. - GV hướng dẫn học sinh chứng minh bài toán. ? Qua bài toán trên em có nhận xét gì ? ! Gv rút ra kết luận: Vậy kết luận của bài tóan trên vẫn đúng nếu một dây hoặc cà hai dây là đường kính. - Học sinh thực hiện… Ta có OK ⊥ CD tại K OH ⊥ AB tại H. Xét ∆ KOD ( µ 0 90K = ) Và ∆ HOB ( µ 0 90H = ) Ap dụng định lí Pitago ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( OK KD OD R OH HB OB R OH HB OK KD R + = = + = = ⇒ + = + = Giả sử CD là đường kính ⇒ K trùng O ⇒ KO=O, KD=R ⇒ 2 2 2 2 2 .OK KD R OH HB+ = = + 1. Bài toán Ta có OK ⊥ CD tại K OH ⊥ AB tại H. Xét ∆ KOD ( µ 0 90K = ) Và ∆ HOB ( µ 0 90H = ) Ap dụng định lí Pitago ta có: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( OK KD OD R OH HB OB R OH HB OK KD R + = = + = = ⇒ + = + = Giả sử CD là đường kính ⇒ K trùng O ⇒ KO=O, KD=R ⇒ 2 2 2 2 2 .OK KD R OH HB+ = = + Chú y: SGK GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 47 Trường THCS Liêng Srônh Giáo án hình học lớp 9 Hoạt động 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 13 phút - GV yêu cầu học sinh thực hiện ?1 ? Theo kết quả bài toán 1 2 2 2 2 OH HB OK KD+ = + em nào chứng minh được: a. Nếu AB=CD thì OH=OK. b. Nếu OH=OK thì AB=CD. - Gv gợi ý cho học sinh: OH ? AB, OK? CD. theo định lí về đường kính vuông góc với dây thì ta suy ra được điều gì? ? Qua bài toán nay ta rút ra điều gì? ! Đó chính là nội dung dịnh lí 1. - Học sinh nhắc lại đlí 1.  Cho AB,CD là hai dây của đường tròn (O), OH vuông AB, OK ⊥ CD. Theo định lí 1. Nếu AB>CD thí OH?CK Nếu OH<OK thì AB?CD - GV yêu cầu học sinh phat biểu câu a thành định lí. ? Nếu cho câu a) ngược lại thì sao? ! Từ những kết quả trên GV đưa ra định lí 2. - Học sinh thực hiện… - Học sinh tra lời… - Học sinh thực hiện… - Trong một đường tròn: Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm và ngược lại. - Học sinh tra lời… - Học sinh thực hiện… - Nếu OH<OK thì AB>CD. - Học sinh ghi bài và nhắc lại 2. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây ?1 a) OH ⊥ AB, OK ⊥ CD theo định lí về đường kính vuông góc với dây ⇒ 2 2 AB AH HB CD CD KD HB KD AB CD  = =    = = ⇒ =   ⇒ =    HB=KD ⇒ HB 2 =KD 2 Mà OH 2 +HB 2 =OK 2 +KD 2 (cmt) ⇒ OH 2 =OK 2 ⇒ OH=OK. Nếu OH=OK ⇒ OH 2 =OK 2 Mà OH 2 +HB 2 =OK 2 +KD 2 ⇒ HB 2 =KD 2 ⇒ OK+KD Hay 2 2 AB CD AB CD= ⇒ = Định lí 1: SGK. ?2 a) Nếu AB>CD 1 1 . 2 2 AB CD> ⇒ HB>KD (vì HB=1/2AB); KD=1/2CD). ⇒ HB 2 >KD 2 (1) Mà OH 2 +HB 2 =OK 2 +KD 2 (2) Từ 1 và 2 suy ra OH 2 <OK 2 mà OH;OK>0 nên OH<OK. b) nếu OH<OK thì AB>CD. Định lí 2 SGK. Hoạt động 4: Củng cố 10 phút - Cho học sinh thực hiện ?3 - Giáo viên vẽ hình và tóm tắt đề bài trên bảng. Biết OD>OE;OE=OF. So sánh các độ dài: a. BC và AC; b. AB và AC. - Cho học sinh trả lời miệng.  Học sinh tra lời… a. O là giao điểm của các đường trung trực của ∆ ABC ⇒ O là tâm đường tròn ngoại tiếp ∆ ABC. Có OE=OF ⇒ AC=BC (theo đlí về liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm). b. Có OD>OE và OE=OF nên OD>OF ⇒ AB<AC (theo đlí về liên hệ giữa dây và khoảng cách đến tâm). Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học bài theo vở ghi và kết hợp sách giáo khoa. - Làm bài tập 13,14,15 SGK. - Xem trước bài 4 vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn. V. Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo Năm học 2010 - 2011 48 [...]... = 12 cm ? Tính BC? Suy ra BC = 2.IA = 12 (cm) - H .99 a và H .99 b hệ thống Bài tập 40 trang 123 SGK - GV đưa bảng phụ vẽ các hình bánh răng chuyển động được 99 a, 99 b, 99 c u cầu HS đứng H .99 c hệ thống bánh răng tại chỗ trả lời khơng chuyển động được - HS lên bảng giải thích (bằng ? Hãy giải thích từng trường cách vẽ chiều quay từng bánh hợp? xe) H .99 a H .99 b - Nếu tiếp xúc ngồi thì hai ? Từ đó rút ra kết... Nếu tiếp xúc ngồi thì hai ? Từ đó rút ra kết luận gì về bánh xe quay theo hai chiều vòng quay của hai bánh xe tiếp khác nhau Nếu tiếp xúc trong H .99 c xúc nhau? thì hai bánh xe quay theo chiều - H .99 a và H .99 b hệ thống bánh răng như nhau chuyển động được H .99 c hệ thống bánh răng khơng chuyển động được Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Học bài cũ, đọc và tóm tắt phần “CĨ THỂ EM CHƯA BIẾT” - Chuẩn... THCS Liêng Srơnh Giáo án hình học lớp 9 - GV gọi một học sinh đọc đề bài 39 trang 123 SGK và vẽ - Học sinh thực hiện hình Bài tập 39 trang 123 SGK ? Chứng minh IB = IA = IC? - Trả lời: Theo tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau ta có: IB = IA; IC = IA nên IB = IC = IA Ta có: ∆ABC có đường trung ? Chứng minh ∆ABC vng tại 1 tuyến AI bằng BC A? 2 · Suy ra: BAC = 90 0 · a Chứng minh BAC = 90 0 - Vì IB, IA là hai... trục đối xứng của hình Định lí: (SGK) ?3 10 phút Bài tập 33 trang 1 19 SGK Xét ∆AOC và ∆AO'D có: OC OA = O'D O'A nên ∆AOC ∆AO'D Suy ra: OC // O'D Hoạt động 5: Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà: 34 trang 1 19 SGK - Chuẩn bị bài mới “Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)” 2 phút V Rút kinh nghiệm: GV: Lê Thị Thảo 60 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srơnh Giáo án hình học lớp 9 Tuần 16 Tiết... = 90 0 GV: Lê Thị Thảo · a Chứng minh: COD = 90 0 · - Vì OD là tia phân giác của MOB nên µ µ O1 = O2 (1) · - Vì OC là tia phân giác của MOA µ µ nên O3 = O 4 (2) µ µ µ µ Mà O1 + O2 +O3 + O 4 = 1800 (3) Từ (1),(2)và (3)ta có: µ µ 2(O2 + O3 ) = 180 0 µ µ => O2 + O3 = 90 0 · Vậy COD = 90 0 57 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srơnh Giáo án hình học lớp 9 ? Chứng minh AC = CM? - Vì C là giao điểm của... α = tgα = cạnh kề cạnh huyền cạnh đối cạnh kề cot gα = ? Nêu tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau? GV: Lê Thị Thảo Hình 37 cạnh kề cạnh đối µ $ Với α + β = 90 0 sin α = cos β; cos α = sin β tgα = cot gβ;cot gα = tgβ 69 Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srơnh Giáo án hình học lớp 9 Bài 17/tr77 SGK ? Làm bài tập 17/tr77 SGK? - Lên bảng làm theo hướng dẫn của GV ? Trong ∆ABH có gì đặc biệt ở các... của tam giác ABC => DE = ½ AB = R d) Chứng minh được IC = 1/2 AM chứng minh được AM2 = MC.MB => IC2 = ¼ MC.MB NHẬN XÉT 0 1-2 3-4 Dưới TB 5-6 7-8 9- 10 Trên TB SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % SL % 9A4 31 0 0 2 6.5% 7 22.6% 9 29. 1% 12 38.7% 8 25.8% 2 6.5% 22 9A6 31 0 0 3 7 10 10 6 1 21 Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Ơn tập lại các kiến thức về đường tròn và góc đã học ở các lớp trước - Chuẩn... Oh ⊥ AB AB => AH=HB= 2 24 Hay AH= 12(cm) 2 Trong tam giác vng OAH OH = OA 2 − AH 2 = 152 − 12 2 = 9( cm) = 15 − 12 = 9( cm) Trong tam giác OAC Trong tam giác OAC OA2=OH.OC (hệ thức lượng trong tam OA2=OH.OC (hệ thức lượng giác vng) trong tam giác vng) OA 2 152 2 2 OA 15 ⇒ OC = = = 25 ⇒ OC = = = 25 OH 9 OH 9 Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà 2 phút - Hướng dẫn hs làm bài bài 25/112 SGK - Học lí thuyết và làm... IH + KH nên (I) tiếp xúc trong với đường tròn (K) Năm học 2010 - 2011 Trường THCS Liêng Srơnh Giáo án hình học lớp 9 · ? Tính số đo BAC ? · - Trả lời: BAC là góc nội tiếp · chắn nửa đường tròn nên BAC = 90 0 ? Tứ giác AEHF là tứ giác gì? - Trả lời: Tứ giác AEHF là tứ (Dựa vào dấu hiệu nào?) giác là hình chữ nhật Vì nó là - u cầu học sinh lên bảng từ giác có ba góc vng (theo trình bày bài giải dấu hiệu... O như thế nào? Hoạt động 3: Hướng dẫn về nhà - Bài tập về nhà 42, 43 trang 128 SGK - Chuẩn bị các câu hỏi ơn tập còn lại b Tứ giác AEHF là hình gì? · - Ta có BAC là góc nội tiếp chắn nửa · đường tròn nên BAC = 90 0 Tứ giác AEHF có: µ µ $ A = E = F = 90 0 nên nó là hình chữ nhật c Chứng minh AE.AB = AF.AC - Tam giác AHB vng tại H và HE ⊥ AB => HE là đường cao Suy ra: AE.AB = AH2 (1) - Tam giác AHC vng . R O M M O R Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 1: Điểm M nằm ngoài đường tròn (O;R) ⇒ OM > R. Hình 2: điểm M nằm trên đường tròn (O;R) ⇒ OM = R. Hình 3: điểm. =MD ( 1) đlí 3. Xét ∆ AKB có OA=OB (gt) ON//KB (cùng vuông CD). ⇒ AN=NK. Xét ∆ AHK có: AN=NK (cmt) MN//AH (cùng vuông với CD) ⇒ MH=MK ( 2) Từ ( 1) và ( 2) ta
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình 9 (chương, chuẩn...), Hình 9 (chương, chuẩn...),

Hình ảnh liên quan

a) vẽ hình: - Hình 9 (chương, chuẩn...)

a.

vẽ hình: Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, suy luận chứng minh hình học. Rèn tính cẩn thận và cĩ thái độ tốt trong học tập. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

n.

ăng:Rèn luyện kĩ năng vẽ hình, suy luận chứng minh hình học. Rèn tính cẩn thận và cĩ thái độ tốt trong học tập Xem tại trang 3 của tài liệu.
! Gọi 1 học sinh lên bảng trình bài bài. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

i.

1 học sinh lên bảng trình bài bài Xem tại trang 4 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 5 của tài liệu.
? Gọi một học sinh lên bảng so sánh. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

i.

một học sinh lên bảng so sánh Xem tại trang 6 của tài liệu.
* Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và suy luận chứng minh. Rèn kĩ năng lập mệnh đề đảo, kĩ năng suy luận và chứng minh. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

n.

ăng:Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và suy luận chứng minh. Rèn kĩ năng lập mệnh đề đảo, kĩ năng suy luận và chứng minh Xem tại trang 7 của tài liệu.
* Kĩ năng:Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây - Hình 9 (chương, chuẩn...)

n.

ăng:Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng định lí trên để so sánh độ dài hai dây, so sánh các khoảng cách từ tâm đến dây Xem tại trang 9 của tài liệu.
- Giáo viên vẽ hình và tĩm tắt đề bài trên bảng. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

i.

áo viên vẽ hình và tĩm tắt đề bài trên bảng Xem tại trang 10 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 11 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Trình bày bảng: - Hình 9 (chương, chuẩn...)

r.

ình bày bảng: Xem tại trang 14 của tài liệu.
* Kĩ năng: Học sinh rèn luyện kĩ năng nhận biết tiếp tuyến cua đường trịn. Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng lý thuyết để chứng minh, và giải tốn dựng tiếp tuyến - Hình 9 (chương, chuẩn...)

n.

ăng: Học sinh rèn luyện kĩ năng nhận biết tiếp tuyến cua đường trịn. Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng lý thuyết để chứng minh, và giải tốn dựng tiếp tuyến Xem tại trang 15 của tài liệu.
* Kĩ năng:Rèn kĩ năng nhận biết tiếp tuyến của đường trịn. Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng lý thuyết để chứng minh, và giải tốn dựng tiếp tuyến - Hình 9 (chương, chuẩn...)

n.

ăng:Rèn kĩ năng nhận biết tiếp tuyến của đường trịn. Rèn luyện kĩ năng vẽ hình và áp dụng lý thuyết để chứng minh, và giải tốn dựng tiếp tuyến Xem tại trang 17 của tài liệu.
Ta đặt miếng gỗ hình trịn tiếp xúc với hai cạch của thước. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

a.

đặt miếng gỗ hình trịn tiếp xúc với hai cạch của thước Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 19 của tài liệu.
- Gọi học sinh lên bảng trình bày. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

i.

học sinh lên bảng trình bày Xem tại trang 20 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 21 của tài liệu.
- GV đưa bảng phụ cĩ vẽ hình giới   thiệu   về   đường  nối   tâm,  đoạn nối tâm và trục đối xứng  của hình. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

a.

bảng phụ cĩ vẽ hình giới thiệu về đường nối tâm, đoạn nối tâm và trục đối xứng của hình Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 23 của tài liệu.
- Trình bày bảng bài ?3 - Hình 9 (chương, chuẩn...)

r.

ình bày bảng bài ?3 Xem tại trang 24 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 25 của tài liệu.
- GV đưa bảng phụ vẽ các hình 99a, 99b, 99c yêu cầu HS đứng  tại chỗ trả lời. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

a.

bảng phụ vẽ các hình 99a, 99b, 99c yêu cầu HS đứng tại chỗ trả lời Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng - Hình 9 (chương, chuẩn...)

o.

ạt động của thầy Hoạt động của trị Ghi bảng Xem tại trang 31 của tài liệu.
- Lên bảng làm theo hướng dẫn của GV. - Hình 9 (chương, chuẩn...)

n.

bảng làm theo hướng dẫn của GV Xem tại trang 32 của tài liệu.