0

Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.

16 551 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:12

NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy gi¸o, c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸c em häc sinh. TR NG H PH M V N NGƯỜ Đ Ạ Ă ĐỒ Giáo sinh: Phan Duy Cường Bài1:Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường cao AH. Chứng minh hai tam giác ABC và HBA đồng dạng HAI TAM GIC ABC V ABC GI THI T K T LU N B C A A B C A B C B CA A B C B C A 6 10 5 3 CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == 'C'B'A )c.c.c(ABC 'C'B'A )g.g(ABC 'C'B'A )c.g.c(ABC B=B (hoặc C=C ) AC 'C'A AB 'B'A = ) 2 1 ( AB 'B'A BC 'C'B == Bài2: Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng Liệu hai tam giácđồng dang không? S S S 2 3 1 Kiểm tra bài c ũ C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vu«ng (g.g) C A P R Q H×nh 2 B 30 0 60 0 ABC∆ PRQΔ vµ C=Q=60 0 V×: A = P 1) Áp dông c¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vµo tam gi¸c vu«ng A B C B’ C’A’ 'C'B'A ∆ ABC ∆ (A=90 0 ; A’=90 0 ) NÕu B’=B (hoÆc C’=C) AC 'C'A AB 'B'A = Bµi tËp 1 : Hai tam gi¸c sau cã ®ång d¹ng kh«ng? S S (= 90 0 ) C¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vu«ng 1) Áp dông c¸c tr­êng hîp ®ång d¹ng cña tam gi¸c vµo tam gi¸c vu«ng A B C B’ C’ A’ 'C'B'A ∆ ABC ∆ (A=90 0 ; A’=90 0 ) NÕu B’=B (hoÆc C’=C ) AC 'C'A AB 'B'A = Bµi tËp 1: Hai tam gi¸c sau cã ®ång d¹ng kh«ng? E E’ D F 2,5 5 D’ F’ 5 10 H×nh 1 DEF ∆ 'F'E'D ∆ (c.g.c) V×: 'D ˆ D ˆ = vµ ) 2 1 ( 'F'D DF 'E'D DE == S S (= 90 0 ) Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông C Hình 3 A 1) p dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông A B C B CA 'C'B'A ABC (A=90 0 ; A=90 0 ) Nếu B=B (hoặc C=C) AC 'C'A AB 'B'A = Bài tập 3 : Hai tam giác sau có đồng dạng không? A B B C 3 5 6 10 Theo định lí Pytago trong tam giác vuôngABC Ta có: AC 2 = BC 2 - AB 2 = 5 2 - 3 2 =16 Vậy AC = 4 cm Tương tự tính AC = 8 cm Ta có: ) 2 1 ( 8 4 10 5 6 3 === Nên CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == Suy ra 'C'B'A )c.c.c(ABC 2) Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng Định lí1:SGK/82 A B C B A C S S Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1) p dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông A B C B CA 'C'B'A ABC (A=90 0 ; A=90 0 ) Nếu B=B (hoặc C=C) AC 'C'A AB 'B'A = 2) Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng Định lí1:SGK/ 82 A B C B A C S GT KL AB B'A' 90 A 'A C'B'A' , 0 = BC CB == ABC '' ABC ''' CBA S Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1) p dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 2) Dấu hiệuđặc biệt nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng Định lí1:SGK/ 82 'C'B'A ABC == 2 2 2 2 BC 'C'B AB 'B'A CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == 2 2 CA 'A'C = 22 22 ABBC 'B'A'C'B 2 2 2 2 2 2 CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == Tính chất dãy tỷ số bằng nhau Định lí Pyta go trong tam giác vuông (c.c.c) S BC C'B' = AB BA '' (gt) GT KL AB B'A' 90 A 'A C'B'A' , 0 = BC CB == ABC '' ABC ''' CBA S 1 Chứng minh Từ giả thiết Bình phương hai vế ta được: 2 2 2 2 B'A' AB = BC CB '' Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: == 2 2 2 2 BC 'C'B AB 'B'A 22 22 ABBC 'B'A'C'B Ta lại có: 222 222 AC AB - BC C'A' B'A' - = =CB '' (Suy ra từ định lí Py ta go) Do đó: 2 2 2 2 2 2 CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == Vậy: ABC ''' CBA S ( Trường hợp đồng dạng thứ nhất) A B C B A C M N 1 Hai tam giác ABC và ABC GI THI T K T LU N B C A A B C A B C B CA A B C B C A 6 10 5 3 CA 'A'C BC 'C'B AB 'B'A == 'C'B'A )c.c.c(ABC 'C'B'A )g.g(ABC 'C'B'A )c.g.c(ABC B=B (hoặc C=C ) AC 'C'A AB 'B'A = ) 2 1 ( AB 'B'A BC 'C'B == Bi2: Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng Liệu hai tam giácđồng dang không? 'C'B'A )c.c.c(ABC S S S S Bài1:Cho tam giác ABC vuông ở A. Đường cao AH. Chứng minh hai tam giác ABC và HBA đồng dạng Kiểm tra bài c ũ Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1 p dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 2) Dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng A B C B A C 3) Tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng Hai tam giác ABC và ABC vuông tại A và A đồng dạng nếu: a) B=B (hoặc C=C ) b) AC 'C'A AB 'B'A = c) AB 'B'A BC 'C'B = (hoặc ) AC 'C'A BC 'C'B = Cho 'C'B'A ABC theo tỉ số k kẻ các đường cao AH và AH. So sánh và k AH 'H'A A B H C A B H C 'C'B'A ABC theo tỉ số k (gt) Lời giải k AB 'B'A = ; B = B Suy ra H'B'vuôngA' g) - ôngABH(gvu k AB 'B'A == AH H'A' S S S Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1) áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 2) Dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng A B C B A C 3) tỉ số hai đường cao, tỉ số diện tích của hai tam giác đồng dạng Hai tamgiác ABC và ABC vuông tại A và A đồng dạng nếu: a) B=B (hoặc C=C ) b) AC 'C'A AB 'B'A = c) AB 'B'A BC 'C'B = (hoặc ) AC 'C'A BC 'C'B = Định lí 2:SGK 83) 'C'B'A ABC theo tỉ số k đường cao AH và AH. k= AH H'A' GT KL 'C'B'A ABC theo tỉ số k (gt) Chứng minh k AB 'B'A = ; B = B Suy ra H'B'vuôngA' g) - ôngABH(gvu k AB 'B'A == AH H'A' S S S A B H C A B H C [...]... giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng huyền góc vuông 3) Nếu cạnh .và một cạnh .của tam giác vuông này tỉ lệ với cạnh huyền và cạnh .của góc vuông tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó đồng dạng 4) Tỉ số hai đường cao, trung tuyến, phân giác, chu vi tương ứng của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng 5) Tỉ số của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng diện tích bình phương.. .Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1) áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 2) Dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đồng dạng B B A S C Hai tamgiác ABC và ABC vuông tại A và A đồng dạng nếu: a) B=B (hoặc C=C ) b) BC AB (hoặc S A' B' C' = k2 S ABC Chứng minh A ' H ' = B'C'... đồng dạng? E B C 5) FDE 6) ADC S A 4) FDE S 3) FBC ADC ABE S 2) FBC FDE ADC S F ABE S 1) FBC S Có 6 cặp tam giác đồng dạng đó là: D ABE Ô chữ bí mật Ô chữ bí mật Phan Duy Cường Phan Duy Cường 02-02 02-02 1 )Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng .của tam giác vuông kia thì hai góc nhọn tam giác vuông đồng dạng góc vuông của tam giác vuông tỉ 2) Hai cạnh này lệ với của hai cạnh góc vuông Tam giác. .. của hai tam giác đồng dạng Định lí 2:SGK 83 A A Bài tập: Các khẳng định sau đúng hay sai 4,5 B B A A C A 50 0 C C 400 B B A C C A 2 300 A 60 B 3 ABC(c.g.c) S A' B' C' =1 S ABC A' B' C' ABC(g.g ) AC 2 = A'C' 3 6 B A ' B' C' 5 C C A 6 C 3 B A 4 S B Khẳng định S Hình vẽ Đúng hay sai Đúng ??? ??? Sai ??? Sai ??? Đúng Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Cho hình vẽ sau hãy chỉ ra các cặp tam giác. .. giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng 5) Tỉ số của hai tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng diện tích bình phương Bài tập 47, 48,49, 50 SGK/84 Bài tập 47, 48,49, 50 SGK/84 Học thuộc các định lí 1; 2; 3 Học thuộc các định lí 1; 2; 3 Chỳc cỏc em hc tt Giỏo sinh: Phan Duy Cng . hai tam giác vuông đồng dạng Định lí1:SGK/82 A B C B A C S S Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1) p dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác. Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông 1) p dụng các trường hợp đồng dạng của tam giác vào tam giác vuông 2) Dấu hiệuđặc biệt nhận biết hai tam giác
- Xem thêm -

Xem thêm: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP., Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.,

Hình ảnh liên quan

Bài2: Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng - Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.

i2.

Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2B - Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.

Hình 2.

B Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài2: Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng - Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.

i2.

Hoàn thành vào bảng sau để được khẳng định đúng Xem tại trang 8 của tài liệu.
Hình vẽ Khẳng định Đúng hay sai - Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.

Hình v.

ẽ Khẳng định Đúng hay sai Xem tại trang 12 của tài liệu.
Cho hình vẽ sau hãy chỉ ra các cặp tamgiác đồng dạng? - Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. VIP.

ho.

hình vẽ sau hãy chỉ ra các cặp tamgiác đồng dạng? Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan