0

năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển của công ty TNHH thƣơng mại vận chuyển toàn cầu

56 179 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2020, 15:32

LỜI CẢM ƠN Trong suốt bốn năm ngồi ghế nhà trường, em thầy cô truyền đạt kiến thức quý báu lý thuyết lẫn thực tiễn, giúp em định hướng đường nghề nghiệp sau trường, giúp em vững tin vào đường mà em chọn nghề nghiệp mà em muốn gắn bó Để hồn thành khóa luận, em xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, thầy cô Khoa kinh tế kinh doanh quốc tế tạo điều kiện cho em đảm nhận thực khóa luận Trong thời gian tháng thực tập công ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu, em ban giám đốc, anh chị nhân viên tận tình bảo, hướng dẫn công việc, giúp em hiểu rõ nghiệp vụ nhân viên ngành xuất nhập Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Vũ Anh Tuấn, người trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa giúp em hồn thiện khóa luận cách tốt nhất, động viên em trình thực tập, giải đáp thắc mắc khó khăn ngành Do số hạn chế định, khóa luận khơng thể tránh khỏi thiếu xót, em xin chân thành cảm ơn mong nhận ý kiến đóng góp thầy để nâng cao chất lượng khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2018 Sinh viên thực Lương Nhật Quyên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .i MỤC LỤC ii BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ .iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .v Chương 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề nghiên cứu .1 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu .3 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Kết cấu khóa luận Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN .5 2.1 Khái quát dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm 2.1.3 Vai trò 2.1.4 Phân loại 2.2 Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.2.1 Khái niệm lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.2.2 Những yếu tố cấu thành lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển .9 2.3 Những yếu tố ảnh hưởng lực cung ứng dịch vụ nhậnhàng hóa xuất nhập đường biển .11 2.3.1 Những yếu tố thuộc doanh nghiệp 11 2.3.2 Những yếu tố doanh nghiệp 12 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TỒN CẦU (WWT) 14 3.1 Giới thiệu cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Tồn Cầu (WWT) .14 3.1.1 Các thông tin công ty 14 3.1.2 Tóm tắt q trình hình thành phát triển 14 3.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 15 3.1.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm gần 18 3.2 Phân tích lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu (WWT) 20 3.3.1 Những thành công 26 3.3.2 Những tồn 27 3.3.3 Nguyên nhân tồn 27 Chương 4: ĐINH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HĨA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TOÀN CẦU (WWT) 29 4.1 Định hướng phát triển lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu 29 4.1.1 Dự báo xu hướng phát triển ngành giao nhận vận tải 29 4.1.2 Kế hoạch phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu 30 4.2 Đề xuất nâng cao lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu 30 4.3 Một số kiến nghị 37 KẾT LUẬN 39 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH Sơ đồ 3.1 Cấu trúc tổ chức cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Tồn Cầu .16 Sơ đồ 3.2 Quy trình giao nhận hàng hóa xuất 25 Sơ đồ 3.3 Quy trình giao nhận hàng hóa nhập .25 Y Bảng 3.1 Doanh thu, lợi nhuận công ty TNHH thương mại vận chuyển toàn cầu 19 Bảng 3.2 Kết hoạt động kinh doanh công ty .20 Bảng 3.3 Nguồn lực tài cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Toàn Cầu 2015-2017 21 Bảng 3.4 Doanh thu cuả hoạt động GNVT hàng XNK đường biển công ty giai đoạn 2015-2017 .21 Bảng 3.5 Trình độ nhân cơng ty TNHH Thương mại vận chuyển Tồn Cầu 23 Bảng 4.1 lượng hàng hóa giao nhận vận tải đường biển Việt Nam đến năm 2017 29 Biểu đồ 3.1 Tỷ trọng mặt hàng giao nhận cơng ty Thương mại vận chuyển Tồn Cầu 18 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt WWT TNHH VNĐ XNK NNK NXK GNVT Nghĩa Tiếng Việt Công ty TNHH Thương mại vận chuyển Toàn Cầu ( world wide trans) Trách nhiệm hữu hạn Việt Nam đồng Xuất nhập Người nhập Người xuất Giao nhận vận tải Chương 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề nghiên cứu Để xây dựng đất nước giàu mạnh phát triển bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế khơng thể xem nhẹ hoạt động ngoại thương đảm bảo giao lưu hàng hóa, thơng thương với bạn bè quốc tế, giúp khai thác có hiệu tiềm mạnh nguồn lực bên bên Nhưng nhắc đến hoạt động xuất nhập hàng hóa khơng thể khơng nói đến dịch vụ giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế hai hoạt động khơng tách rời nhau, chúng có tác động qua lại thống với Quy mô hoạt động xuất nhập tăng lên nhanh chóng năm gần nguyên nhân trực thiếp khiến cho hoạt động giao nhận vận tải nói chung giao nhận vận tải đường biển nói riêng phát triển mạnh mẽ chiều rộng chiều sâu Bên cạnh đó, với 3000km bờ biển nhiều cảng lớn nhỏ rải khắp chiều dài đất nước, ngành giao nhận vận tải biển Việt Nam thực có bước tiến đáng kể, chứng minh tính ưu việt so với phương thức giao nhận vận tải khác Khối lượng giá trị giao nhận qua cảng biển chiếm tỉ trọng lớn tổng giá trị giao nhận hàng hóa quốc tế Việt Nam Điều có ý nghĩa lớn, khơng nối liền sản xuất với tiêu thụ, giúp đưa hàng hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế mà góp phần nâng cao khả cạnh tranh hàng hóa nước ta thị trường giới Tuy nhiên vấn đề giao nhận vận chuyển hàng hoá quốc gia vốn không đơn giản vận chuyển hàng nội địa, thân quy trình, chuỗi mắt xích nghiệp vụ gắn kết với nhau, người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá giữ vai trò quan trọng vận tải bn bán quốc tế Để thực tốt hoạt động kinh doanh Xuất Nhập Khẩu đòi hỏi đội ngũ nhân viên phải nắm vững nghiệp vụ giao nhận, thuê tàu, làm thủ tục hải quan.Vì vấn đề cấp thiết đề cập đến phải có biện pháp để nghiên cứu, hoàn thiện lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuấtnhập đường biển công tyTNHH thương mại vận chuyển toàn cầu (WWT) Hoạt động lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hóa xuất nhập từ năm 2008, cơng ty TNHH thương mại vận chuyển tồn cầu (WWT) dần khẳng định vị với vai trò trung gian người xuất người nhập khẩu, góp phần cho việc lưu thơng hàng hóa hai bên thuận tiện, nhanh chóng tiết kiệm Các công ty làm ngành giao nhận 10 năm trở lại mọc lên nấm.Nếu trước đây, nhà sản xuất muốn xuất nhập hàng hóa phải tìm đến nhà giao nhận khơng biết quy trình thực nào, cơng ty giao nhận khan đến thời điểm năm 2018, công ty giao nhận thành lập nhiều khách hàng việc ngồi nhà, dịch vụ giao nhận mời chào tận nơi, thị trường ngày cạnh tranh khốc liệt Để đứng vững ngành dịch vụ có nhiều cạnh tranh , cơng ty WWT mạnh dich vụ mà họ cung cấp Thơng qua đề tài: “năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Tồn Cầu” , tơi muốn gửi tới tài liệu nghiên cứu giúp người hiểu rõ nhân tố nội làm nên thành công công ty ngày hôm 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong năm gần đây, luận văn khoa kinh tế kinh doanh quốc tế trường ĐH Thương Mại có nhiều đề tài hướng mảng hoạt động giao nhận hàng xuất nhập đường biển Cụ thể là: - Nguyễn Thị Lan Anh, luận văn năm 2015: Quản trị quy trình nhận hàng nhập đường biển cơng ty cổ phần hàng hải MACS – chi nhánh Hà Nội - Hoàng Thị Lưu Luyến, luận văn năm 2016: Quản trị quy trình giao hàng xuất đường biển công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Hà Nội - Hoàng Thị Phương Biên, luận văn năm 2010: Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH Royal Cargo - Trần Hà Phương, luận văn năm 2015: Quy trình giao nhận hàng xuất container vận tải biển cơng ty TNHH Tồn Cầu Khải Minh - Phạm Thị Thiện, luận văn năm 2016: Nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ giao nhận hàng hóa đường biển cơng ty cổ phần kho vận Miền Nam (SO TRANS HÀ NỘI) - Trần Duy Tùng, luận văn năm 2016: Nâng cao hiệu giao nhận hàng hóa quốc tế đường biển công ty giao nhận kho vận Ngoại Thương – VIETRANS Nhìn chung nghiên cứu đề cập đến hoạt động giao nhận hàng hoá nhập đường biển, đề tài tập trung chuyên sâu vào nghiên cứu tình hình kinh doanh cơng ty cụ thể, công ty hoạt động lĩnh vực logistic Các khóa luận tiếp cận liệu thứ cấp báo cáo tài cơng ty, số liệu từ phòng nhận phòng giao nhận vận tải, khóa luận năm gần có điều tra thực tế thông qua câu hỏi trắc nghiệp vấn, cho nhìn cụ thể đa chiều thực trạng công ty đưa giải pháp thiết thực để nâng cao nghiệp vụ giao nhận Tại công ty WWT- nơi mà tơi thực tập chưa có nghiên cứu đề tài:”Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển tồn cầu (WWT)” Vì vậy, tài liệu giúp người hiểu rõ hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập hồn thiện kiến thức lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hố xuất nhập đường biển cơng ty 1.3 Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa lý thuyết lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Đánh giá thực trạng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu (WWT) Đề xuất nâng cao lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty WWT 1.4 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là: Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu 1.5 Phạm vi nghiên cứu Thời gian: Sự hình thành, phát triển cơng ty từ năm 2008 đến năm 2018:Tình hình hoạt động kinh doanh công ty, lực cung ứng dịch vụ giao nhận xuất nhập đường biển cơng ty Phân tích báo cáo tài kết kinh doanh công ty từ năm 2015- 2017 Đề xuất giải pháp từ năm 2018- 2023 Không gian: Trong khoảng thời gian thực tập Công ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu (Số 16, ngõ Đại lộ Thăng Long – phường Mễ Trì – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội) tơi tìm hiểu công ty chủ yếu xuất nhập dường biển qua cảng Hải Phòng: ví dụ cảng Đình Vũ, Tân Cảng, Tân Vũ, Hải An, Chùa Vẽ, Đình Vũ, Nam Hải Đình Vũ, VIP Green, Cái Lân,… xuất hàng hóa khu vực Đơng Nam Á Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Lào,….Ngoải có Ấn Độ, Myanmar, 1.6 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập liệu:  Dữ liệu sơ cấp: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phân tích liệu Phương pháp quan sát: Các hoạt động kinh doanh, thủ tục xuất nhập khẩu,hoạt động giao dịch với khách hàng, xử lý thông tin nội  Dữ liệu thứ cấp: Đọc báo cáo tài doanh nghiệp để thấy tình hình hoạt động kinh doanh cơng ty, phân tích liệu kết kinh doanh đưa nhận xét qua năm để lập bảng biểu, tính tốn so sánh, nhận xét tốc độ tăng trưởng qua năm công ty Lấy thông tin nhân lực công ty từ phòng nhân sự, lập bảng biểu đánh giá trình độ nhân viên công ty, đưa nhận xét tổng quan mối quan hệ mật thiết trình độ kinh nghiệm, tạo nên mạnh nguồn nhân lực công ty Lấy thông tin cở vật chất, xe kéo , xe tải, kho bãi phòng giao nhận để phân tích nguồn lực cơng ty, đánh giá tiềm lực phát triển công ty tương lai 1.7 Kết cấu khóa luận Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luậnvề lực cung ứng dich vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển Chương 3: Thực trạng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển tồn cầu (WWT) Chương 4: Định hướng phát triển đề xuất nâng cao lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển cơng ty TNHH thương mại vận chuyển toàn cầu (WWT) Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN 2.1 Khái quát dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.1.1 Khái niệm Nghề giao nhận hàng hóa xuất giới cách từ hàng trăm năm trước Nhu cầu phân phối hàng hóa mở rộng thị trường đến nhiều nơi khiến nghề ngày phát triển theo cấp số nhân Ngày nay, dịch vụ giao nhận coi ngành công nghiệp đại nhất, quy mô khổng lồ nguồn lợi nhuận đem lại hàng tỷ góp vào GDP quốc gia hùng mạnh Theo quy tắc mẫu FIATA dịch vụ giao nhận, dịch vụ giao nhận định nghĩa loại dịch vụ liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa như dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến dịch vụ trên, kể vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, tốn, thu thập chứng từ liên quan đến hàng hoá Theo luật thương mại Việt nam (2005) Giao nhận hàng hố hành vi thương mại, theo người làm dịch vụ giao nhận hàng hoá nhận hàng từ người gửi, tổ chức vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục giấy tờ dịch vụ khác có liên quan để giao hàng cho người nhận theo uỷ thác chủ hàng, người vận tải người giao nhận khác Nói cách ngắn gọn, giao nhận tập hợp nghiệp vụ, thủ tục có liên quan đến trình vận tải nhằm thực việc di chuyển hàng hóa từ nơi gửi hàng (người gửi hàng) đến nơi nhận hàng (người nhận hàng).Người giao nhận làm dịch vụ cách trực tiếp thông qua đại lý thuê dịch vụ người thứ ba khác 2.1.2 Đặc điểm Dịch vụ giao nhận vận tải mang đặc điểm chung dịch vụ, là: Khơng hữu, khơng tách rời, không đồng nhất, không tồn kho, sản xuất tiêu Mục tiêu: - Hạn chế chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận cơng ty - Tận dụng chi phí giảm để đầu tư kinh doanh Cách thức thực hiện: - Tuyển chọn nhân viên người, việc, hạn chế việc phải tốn chi phí cho việc đào tạo nhân viên khơng chun mơn - Giảm chi phí nhân cơng cách chuyền công việc giấy tờ hệ thống điện tử - Giảm thiểu chi phí tổ chức hành như: tận dụng hội giảm giá dịch vụ bên ngoài, mua sắm trang thiết bị với giá ưu đãi, từ chối dịch vụ không cần thiết với hoạt động doanh nghiệp - Thương lượng với khách hàng khoản chi phí phát sinh trình giao nhận để kiểm sốt chi phí tốt - Tận dụng phương tiện vận tải, kho bãi công ty để vận chuyển bảo quản hàng hóa, hạn chế th bên ngồi làm tăng chi phí khơng đáng có - Kiểm sốt việc sử dụng tài sản cơng ty, tránh tình trạng sử dụng lãng phí, sai mục đích - Thu hồi khoản nợ từ phía khách hàng để có nguồn vốn kinh doanh, hạn chế việc vay làm cho lãi xuất tăng cao - Hoạch định chiến lược chi tiêu ngắn dài hạn công ty dựa đánh giá tổng quát khía cạnh cụ thể yếu tố chi phí có ảnh hưởng quan trọng tới tồn công ty bao gồm: tham gia vào thị trường tiền tệ, xác định chiến lược tài cho chương trình dự án công ty mở rộng hya thu hẹp sản xuất 37 Dự kiến hiệu mang lại: - Cắt giảm chi phí cần thiết, nâng cao hiệu kinh doanh - Tăng lợi nhuận cho công ty tương lai Giải pháp 2: Đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên Mục tiêu: - Nâng cao tay nghề cho nhân viên trình độ, khả ứng xử với khách hàng để dạt hiệu cao - Đào tạo đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm, làm việc có hiệu hơn, giảm chi phí khơng cần thiết tiết kiệm thời gian, mang lại nhiều thành công công ty Mang lại hài lòng cho khách hàng cơng ty, khả thực công việc Cách thức thực hiện: Trong kinh doanh lợi nhuận ln yếu tố sống cơng ty, muốn bỏ thu nhiều nhất, tức mang hiệu cao Và người chủ thể trình đó, điều khiển hoạt động kinh doanh mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cơng ty cần có giải pháp nâng cao trình độ ay nghề nhân viên như: - Hàng năm, công ty nên tổ chức thi kỹ nghiệp vụ, khả giải vấn đề, việc theo dõi kiểm tra thường xuyên để có phương pháp đào tạo chuyên sâu cho nhân viên công ty - Ngay từ khâu tuyển dụng công ty nên nghiêm túc khách quan để chọn nhân viên có tài thực sự, nhiệt tình cơng việc Như đảm bảo nhân viên nắm vững nghiệp vụ thuận lợi cho khâu đào tạo sau - Khuyến khích nhân viên trau dồi ngoại ngữ đặc biệt ngoại ngữ chuyên ngành liên quan đến xuất nhập chế độ lương thưởng phù hợp với khả cuả 38 nhân viên - Công ty cần cập nhật phổ biến văn pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, sách thay đổi nhà nước, quy tắc hải quan nhằm thực đắn, tiết kiệm chi phí thời gian làm thủ tục để giúp việc giao nhận dễ dàng hơn, tránh sai sót cập nhật khơng đầy đủ - Tổ chức khóa học nghiệp vụ ngoại thương, pháp luật theo hình thức ngắn hạn dài hạn để đáp ứng nhu cầu trước mắt lâu dài - Có sách đãi ngộ tốt, thưởng phạt rõ ràng người có sáng kiến cơng việc, khuyến khích tinh thần tự giác làm việc - Lãnh đạo cơng ty phải có ý thức cao, gương mẫu có trách nhiệm với cơng việc, dùng người cho phù hợp ránh việc phân công lao động chồng chéo Dự kiến hiệu mà giải pháp mang lại: - Tránh áp lực công việc cho tồn thể nhânn viên cơng ty, tạo mơi trường làm việc thoải mái mang lại hiệu cao Giải pháp 3: Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Mục tiêu: - Từ bước sang kinh tếthị trường cạnh tranh thị trường gay gắt Khách hàng bắt đầu lựa chọn đối tác mang lại hiệu cho mình, muốn tồn tại, việc giữ khách cũ, thu hút khách mới, khách tiềm nhiệm vụ công ty Mặt khác công ty mong muốn mang ại dịch vụ tốt cho khách hàng mang lại hài lòng cho khách hàng Cách thức thực giải pháp - Công ty quan tâm đến yêu cầu khách hàng giữ mối quan hệ song phương, thường xuên liên lạc với khách hàng để nắm bắt thông tin phản hồi 39 từ khách hàng nhằm đề sách hợp lý - Khi nhận thông tin công ty thành lập có nhu càu nhập hàng, xuất hàng cơng ty cần có kế hoạch tiếp cận với khách hàng tạo mối quan hệ gây ấn tượng ban đầu, thể mong muốn hợp tác lâu dài Sau đưa sách giá cạnh tranh hợp lý để ký hợp đồng - Trong trình thực dịch vụ giao nhận với khách hàng nhân viên gio dịch càn phải thực tiến độ kiểm tra chất lượng hàng hóa phải đảm bảo - Mọi khiếu nại thắc mắc khách hàng đội tư vấn cơng ty phải phúc đáp giải thỏa đáng Thái độ lịch nhã nhặn nhân vien khách hàng yếu cầu cần thiết phải thực khách hàng thượng đế - Có sách ưu đãi với khách hàng, ln khơng ngừng tìm kiếm khách hàng mới, nên tổ chức hội thảo công ty với khách hàng nhàm quảng bá thương hiệu dịch vụ tới khách hàng, lắng nghe ý kiến khách hàng - Cung cấp cho khách hàng thông in đối tác xuất nhập khẩu, điều khoản hợp đồng ngoại thương, giải thích rõ vấn đề phát sinh rắc rối sau - Chăm sóc khách hàng hậu bán hàng: Tư vấn giúp đỡ khách hàng khách hàng gặp vấn đề trục trặc, khó khăn Tạo quan hệ thân hiết với khách hàng thông qua việc thăm hỏi, quan tâm chia sẻ với khách hàng Đây cách quảng cáo hiệu vốn chi phí trì khách hàng cũ có thêm khách hàng thơng qua mối quan hệ phương thức truyền miệng - Quảng cáo mạng internet: Công ty cần nâng cấp vầ làm phong phú thêm Website cơng ty để tạo thu hút khách quan hợp tác Đôn thời thúc đẩy thêm hình thức hợp tác, liên lạc qua mạng vừa hiệu lại tiết kiệm thời gian công sức Chẳng hạn, tạo tài khoản cho khách hầng thường xuyên lớn để đưa thông tin ngày hàng đến, khoản nợ yêu cầu khách hàng để hai bên 40 theo dõi Dự kiến hiệu mang lại: - Mang lại thỏa mãn khách hàng chất lượng dịch vụ công ty, mang laị niềm tin cho khách hàng - Nhờ thu hút khách hàng tiềm nên tạo đà cho việc tăng doanh thu tương lai Giải pháp 4: hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ Mục tiêu: - Làm giảm ảnh hưởng tính thời vụ đến hoạt động giao nhận gây cản trở khó khăn q trình giao nhận - Từ điều tiết lượng hàng hóa giao nhận đảm bảo công ty hoạt động tốt ổn định doanh thu năm Cách thức thực giải pháp Tính thời vụ hoạt động giao nhận bắt nguồn từ tính thời vụ lượng hàng hóa xuất nhập Đây nhân tố tác động đến hoạt động giao nhận Tuy lượng hàng hóa xuất nhập nước ta dồi đa dạng Vì cơng ty biết khai thác tốt chủ động nguồn hàng giao nhận từ điều tiết hoạt động kinh doanh Trước hết muốn hạn chế ảnh hưởng tính thời vụ cơng ty có đối tác ký hợp đồng lớn dài hạn, đồng thời phải tạo dựng niềm tin thật vững với khách hàng, chiến lược bắt buộc cơng ty phải có kế hoạch lâu dài, nhiên cơng ty áp dụng phương pháp giai đoạn hàng như:  Giảm giá thời gian khách: Tuy lĩnh vực giao nhận hàng hóa chất lượng coi trọng lên hàng đầu 41 nhiều khách hàng coi trọng giá cả, mang tính chất định Vì việc giảm giá thời điểm hàng hóa xuống góp phần thu hút khách hàng, mang lại nguồn lợi nhuận ổn định - Trong trình giảm giá dịch vụ, cơng ty khơng tránh khỏi trường hợp có lợi nhuận lỗ Tuy nhiên chiến lược giảm giá giúp cơng ty trì mở rộng mối quan hệ với khách hàng , thu hút khách hàng tiềm - Khi tạo biểu giá công ty nên ý đến phải ứng khách hàng từ doanh nghiệp cạnh tranh khác, lẽ khách hàng lớn cơng ty có nhiều hợp đồng với công ty lúc cao điểm lúc hàng xuống Vì giá cơng ty đưa khơng phù hợp dễ dẫn đến phản ứng tiêu cực, gây lòng tin khách hàng - Công ty nên nghiên cứu kỹ chiến lược giảm giá để đảm bảo thu hút khách hàng mà vừa đảm bảo doanh thu công ty  Tạo cho khách hàng dịch vụ miễn phí thời gian khách Giải pháp đưa số dịch vụ miễn phí có tính chất khuyến cho khách hàng, ưu điểm không đọng đến cấu giá cả, dịch vụ là: - Để nâng cao chất lượng cơng ty phải có q trình tạo dựng lòng tin cho khách hàng - Tăng cường kiểm tra hàng hóa hàng hóa quy cách, phẩm chất theo yêu cầu khách hàng, giải nại khiếu nại khách hàng mang lại lợi ích thật dễ nhận thấy cho khách hàng - Nâng cao chất lượng dịch vụ phải tiến hành đồng bộ, kết hợp với việc kiểm tra chất lượng đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng, kết hợp thêm dịch vụ hỗ trợ khách hàng 42 - Tư vấn cho khách hàng thị trường, tình hình hoạt động ngoại thương, luật phsp quốc tế, đối tác xuất nhập có tiềm lực uy tín thị trường, hãng tầu biển có uy tín, thủ tục cần thiết để xuất nhập khảu dễ dàng Để đạt kết ngồi việc đưa thơng tin quảng bá Công ty cần cung cấp dịch vụ, đạt chất lượng cao đem lại lợi ích thực sự, mang lại niềm tin cho khách hàng - Hơn cơng ty cần giải thích đầy đủ, rõ ràng lợi ích dịch vụ mà cơng ty đem lại Cấc dịch vụ mà công ty cung cấp miễn phí có sức hấp dẫn cao khách hàng, công y phải dễ thực đỡ tốn Trong thời kì vắng khách, kho hàng rộng rãi, khả giải tỏa hàng hóa nhanh, cơng ty áp dụng hình thức miễn phí lưu kho mà khơng gây tốn nhiều cho cơng ty Dự kiến hiệu đem lại: - Ổn định nguồn hàng hóa giao nhận vào mùa hàng ít, đảm bảo việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng - Mang lại dịch vụ tốt cho khách hàng, đảm bảo lượng khách hàng không bị ảnh hưởng theo mùa vụ giao hàng 43 Giải pháp 5: Thâm nhập mở rộng thị trường Mục tiêu: - Thâm nhập mở rộng để nâng cao thị phần giúp cơng ty có vị ngày lớn mạnh thị trường - Thu hút khách hàng tăng lợi nhuận nhờ tìm kiếm thị trường nhiều tiềm Cách thức thực giải pháp:  Thâm nhập thị trường Mỗi thị trường có đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán khác Điều có tác động lớn đến hạt động kinh doanh, tới tâm lý tiêu dùng xã hội, từ ảnh hưởng nhiều đến việc thâm nhập, mở rộng thị trường doanh nghiệp Vì muốn thâm nhập thị trường công ty cần tiến hành công việc sau: - Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, cần am hiểu rõ thị trường mà định thâm nhập, cho dù thị trường quen thuộc không liên tục cập nhật quy định khơng thể trì hoạt động - Tìm hiểu nhu cầu lượng cầu dịch vụ công ty thị trường mức nào, khả phát triển thị trường dạng tiềm tương lai hứa hẹn phát triển - Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh - Ngồi cơng ty tiến hành liên doanh với cơng ty nước ngồi để tận dụng nguồn vốn nhuwkhoong công sức nghiên cứu thị trường mà lại tăng thị phần, tránh dược rủi ro 44  Mở rộng thị trường - Với thị trường truyền thống Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Thái Lan công ty cần nắm bắt nhu cầu khả phát triển những năm tới Giải pháp 6: Nâng cao lực liên kết với hãng xe vận tải , đầu tư thêm phương tiện vận chuyển Mục tiêu: - Nâng cao lực liên kết với đội xe nhằm ổn định xe kéo phục vụ khách hàng vào lúc cao điểm - Nhằm mang lại hài lòng cho khách hàng tin cậy giao hàng hóa cho cơng ty có đội ngũ vận tải chuyên nghiệp Cách thức thực hiện: - Công ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu cần tạo mối quan hệ vững với đội xe vận tải, để đôi bên có lợi - Tận dụng tối đa thể tích trọng tải phương tiện vận tải nhằm giảm thiểu chi phí - Định kỳ sửa chữa thay phụ tùng xe, kiểm tra chất lượng xe - Hiện cơng ty có 10 xe đầu kéo cơng phục vụ kéo hàng từ kho cảng cần tận dụng triệt để lợi mà cơng ty có sẵn 4.3 Một số kiến nghị  Một số kiến nghị với nhà nước Nhà nước cần xây dựng khung khổ pháp lý thể chế sách đồng thời với chuẩn hóa quy trình dịch vụ, nâng cấp sở hạ tầng chất lượng nguồn nhân lực 45 Song song với hành lang pháp lý, đảm bảo tính quán, cần tiêu chuẩn hóa quy định điều kiện kinh doanh, cấp phép Thống tiêu chuẩn hóa thủ tục hải quan Nhà nước có sách hỗ trợ doanh nghiệp, trường để đẩy mạnh công tác đào tạo với nhiều hình thức linh hoạt, cung cấp lực đáp ứng cho ngành Các hiệp hội ngành cần tranh thủ tài trợ, hợp tác đào tạo từ nước Nguồn lực cần cập nhật kiến thức luật pháp kỹ vận hành đồng thời với chiến lược tạo nguồn nhân lực với tương lai cấp hoạch định sách, quản lý thực nghiệp vụ  Đối với tổng cục hải quan Cần nghiên cứu quy trình thủ tục hải quan đại để có biện pháp đơn giản hóa thủ tục hải quan đảm bảo quản lý quan Qua giúp quan Hải Quan hoạt động giao nhận giảm bớt thời gian chi phí thực thủ tục hải quan Công chức Hải quan cần phải hướng dẫn cụ thể, sai cho doanh nghiệp, phân bổ nhiệm vụ, công chức hải Quan cần phải làm việc nhanh chóng để đảm bảo tiến độ cơng việc giúp doanh nghiệp xuất hàng, nhận hàng thời gian ngắn để tránh lưu kho lưu bãi làm tốn thời gian, chi phí cho doanh nghiệp Có biện pháp ngăn chặn kịp thời tiêu cực doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục hải quan  Đối với quan thuế: Cơ quan thuế cần có thủ tục đóng thuế, cách thu thuế thủ tục thu thuế thơng thống hơn, đơn giản hơn, điều mà doanh nghiệp ln mong đợi thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp cần phải đơn giản cho doanh nghiệp họ tiến hành hồn thuế Cần có biện pháp để hạn chế tiêu cực doah nghiệp tới 46 quan thuế để hoàn thuế Ngoài cần đẩy mạnh công tác đầu tư xúc tiến thương mại với nước ngoài, tổ chức thường xuyên chương trình: Hội trợ, triển lãm hàng hóa Việt Nam nước tạo điều kiện cho doanh nghiệp quảng bá sản phẩm mình, đồng thời kêu gọi đầu tư nước nhằm thúc đẩy hoạt động xuất nhập phát triển Trong dài hạn quyền thành phố cần có số biện pháp di dời số cảng ngoạy thành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc di chuyển hàng từ kho cảng lấy hàng từ cảng kho thuận lợi 47 KẾT LUẬN Trong bối cảnh Việt Nam hòa nhập mạnh mẽ với kinh tế giới, lĩnh vực ngoại thương, hoạt động xuất nhập diễn ngày nhiều ngành giao nhận vận tải ngoại thương chứng tỏ vai trò vơ quan trọng mắt xích quan trọng q trình bn bán quốc tế, mở ngành kinh doanh vận tải quốc tế đa dạng đầy tiềm Trong tình hình đó, cơng ty WWT cần tìm hướng riêng cho mình, cần tập trung phát triển vào ngành hàng xuất mặt hàng gỗ ván ép mà cơng ty mạnh, đơng thời tim kiếm thêm thị trường Hiện công ty tập trung đẩy mạnh giao hàng xuất đường biển Nâng cao lực cung ứng dịch vụ giao nhận xuất nhập đường biển công ty ,… Hy vọng tương lai công ty hoạt động ngày hiệu hơn, thành công để nâng vị công ty lên nấc thang vị trí cao góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực giao nhận nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung 48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tài cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu năm 2015, 2016, 2017 Báo cáo kết kinh doanh cơng ty TNHH thương mại vận chuyển Tồn Cầu năm 2015, 2016, 2017 Giáo trình quản trị giao nhận vận chuyển hàng hoá quốc tế, trường ĐH Thương Mại, môn quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế Dỗn Kế Bơn (2010), quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, nhà xuất Chính trị, hành chính, Hà Nội Trang web thông tin điện tử: Website thức cơng ty Tồn Cầu “www.worldwidetrans.com” 49 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ MÔN QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP Độc lập - Tự – Hạnh phúc THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Giáo viên hướng dẫn: TH.S Vũ Anh Tuấn Đơn vị công tác: Bộ môn quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế - ĐHTM Họ tên sinh viên: Lương Nhật Quyên Mã sinh viên: 14D130252 Lớp: K50E4 Tên đề tài:” Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH thương mại vận chuyển toàn cầu (WWT)” 50 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày … tháng… năm 2018 Chữ ký GVHD 51 ... hợp, vận tải đa phương thức 2.2 Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.2.1 Khái niệm lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa. .. cao lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập đường biển công ty TNHH thương mại vận chuyển toàn cầu (WWT) Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP... 2.2 Năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.2.1 Khái niệm lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập 2.2.2 Những yếu tố cấu thành lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa
- Xem thêm -

Xem thêm: năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển của công ty TNHH thƣơng mại vận chuyển toàn cầu , năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đƣờng biển của công ty TNHH thƣơng mại vận chuyển toàn cầu , Chương 1: TỔNG QUAN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN, 1 Khái quát về dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, 3 Những yếu tố ảnh hưởng năng lực cung ứng dịch vụ nhậnhàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TOÀN CẦU (WWT), Sơ đồ 3.1 Cấu trúc tổ chức công ty TNHH Thương mại vận chuyển Toàn Cầu, (Đơn vị: tỷ VNĐ), 2 Phân tích năng lực cung ứng dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty TNHH thương mại vận chuyển Toàn Cầu (WWT), Tầng 4 là phòng làm việc của bộ phận chứng từ., Chương 4: ĐINH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ĐỀ XUẤT NÂNG CAO NĂNG LỰC CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN CHUYỂN TOÀN CẦU (WWT), 3 Một số kiến nghị

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm