0

Bài 3-CTrình 4- Kỹ năng giao tiếp

20 873 8

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 11:10

Bài 3.1: Kỹ năng giao tiếp Bài 3.1: Kỹ năng giao tiếp - - Khái niệm giao tiếp Khái niệm giao tiếp - Tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của giao tiếp - Tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của giao tiếp trong quá trình dạy học trong quá trình dạy học - Sử dụng phương tiện giao tiếp trong lớp học - Sử dụng phương tiện giao tiếp trong lớp học đa dạng đa dạng - Phát triển kỹ năng giao tiếp trong lớp học đa - Phát triển kỹ năng giao tiếp trong lớp học đa dạng dạng - Thực hành giao tiếp trong dạy học - Thực hành giao tiếp trong dạy học Hoạt động 1 Hoạt động 1 Chơi trò chơi: “ Chơi trò chơi: “ Ai nhanh nhÊt Ai nhanh nhÊt ” mỗi nhóm ghi 1 đáp án: ” mỗi nhóm ghi 1 đáp án: Cách chơi: Cách chơi: - “Bí mật” viết vào một phiếu nội dung nào đó thật ngắn - “Bí mật” viết vào một phiếu nội dung nào đó thật ngắn gọn dễ hiểu về một sự vật, hiện tượng … gửi ban tổ gọn dễ hiểu về một sự vật, hiện tượng … gửi ban tổ chức lớp học chức lớp học - Nhận một phiếu và diễn tả (không dùng lời và chữ viết) - Nhận một phiếu và diễn tả (không dùng lời và chữ viết) để mọi người hiểu được nội dung của phiếu bạn nhận để mọi người hiểu được nội dung của phiếu bạn nhận được. được. - Thưởng cho ai nói đúng nội dung nhanh - Thưởng cho ai nói đúng nội dung nhanh nhÊt nhÊt Thế nào là giao tiếp? Thế nào là giao tiếp? Khái niệm giao tiếp Khái niệm giao tiếp Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lí giữa người Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lí giữa người và người, thông qua đó con người trao đổi với và người, thông qua đó con người trao đổi với nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau về thông tin, về cảm xúc, tri giác lẫn nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau nhau, ảnh hưởng tác động qua lại với nhau (Trần Trọng Thuỷ). (Trần Trọng Thuỷ). Vai trß, chøc n¨ng cña giao tiÕp Vai trß, chøc n¨ng cña giao tiÕp  Chøc n¨ng th«ng tin Chøc n¨ng th«ng tin  Chøc n¨ng c¶m xóc Chøc n¨ng c¶m xóc  Chøc n¨ng phèi hîp c«ng viÖc Chøc n¨ng phèi hîp c«ng viÖc  Chøc n¨ng ®¸nh gi¸ Chøc n¨ng ®¸nh gi¸ V y nh ng th nh ph n n o t o n o giao ậ ữ à ầ à để ạ à V y nh ng th nh ph n n o t o n o giao ậ ữ à ầ à để ạ à ti p?ế ti p?ế C C ác thành phần để tạo nên giao tiếp ác thành phần để tạo nên giao tiếp  §èi t­îng giao tiÕp §èi t­îng giao tiÕp  Ph­¬ng tiÖn giao ti pế Ph­¬ng tiÖn giao ti pế  Néi dung giao ti pế Néi dung giao ti pế  C¬ héi giao tiÕp C¬ héi giao tiÕp Ho t ng 2ạ độ Ho t ng 2ạ độ : : Tìm hiểu lí do và cơ Tìm hiểu lí do và cơ hội giao tiếp trong lớp học hội giao tiếp trong lớp học     - Giao tiếp trong lớp học Giao tiếp trong lớp học ®Ó lµm g×? ®Ó lµm g×? - Cơ hội có thể giao tiếp trong lớp học? Cơ hội có thể giao tiếp trong lớp học? Những Giao tiếp Những Giao tiếp với HS có với HS có thể: thể:  Gây sự chú ý ở HS. Gây sự chú ý ở HS.  Chào hỏi. Chào hỏi.  Yêu cầu HS. Yêu cầu HS.  đưa thông tin;nhận xét HS. đưa thông tin;nhận xét HS.  Thể hiện cảm xúc, tình cảm của GV. Thể hiện cảm xúc, tình cảm của GV.  Trao đổi ý kiến… Trao đổi ý kiến… Đối tượng giao tiếp, cơ hội GT Đối tượng giao tiếp, cơ hội GT  HS thông minh, HS kém; HS có khó khăn về HS thông minh, HS kém; HS có khó khăn về nghe,nói, khi hiểu lời nói nghe,nói, khi hiểu lời nói  Có thể giao tiếp trong khi HS phát biểu ý kiến, Có thể giao tiếp trong khi HS phát biểu ý kiến, HS làm bài tập, HS trao đổi, trình bày ý kiến, HS làm bài tập, HS trao đổi, trình bày ý kiến, trước khi tiến hành bài học hoặc khi bài học trước khi tiến hành bài học hoặc khi bài học hoàn thành … hoàn thành … Hoạt động 3: Tìm hiểu các phương tiện Hoạt động 3: Tìm hiểu các phương tiện giao tiếp giao tiếp ? Hãy liệt kê các phương tiện giao tiếp trong lớp ? Hãy liệt kê các phương tiện giao tiếp trong lớp học đa dạng học đa dạng - - Các nhóm trình bày ý kiến của mình Các nhóm trình bày ý kiến của mình [...]... trợ giao tiếp Hoạt động 4: Kỹ năng giao tiếp trong dạy học đa dạng  Tham gia chơi Mơ tả (khơng dùng lời và chữ viết) hình vẽ cho sẵn để bạn của mình vẽ lại Thi các cặp được nhiều chi tiết đúng nhất MÔ HÌNH MÔ HÌNH MÔ HÌNH Kết luận  Trong quá trình giao tiếp, chúng ta sử dụng rất nhiều phương tiện giao tiếp Các phương tiện giao tiếp cần có sự kết hợp với nhau Sự kết hợp này tạo nên phương thức giao. .. khó khăn khi phải phát biểu bằng lời ĐÁNH GIÁ BÀI HỌC  Bài học cho chúng ta nắm được ý nghóa và vai trò của việc giao tiếp trong quá trình dạy học  Phát triển một số phương tiện giao tioe61p có thể sử dụng trong lớp học đa dạng đối tượng học sinh  Bược đầu hình thành kó năng giao tiếp trong lớp học đa dạng  Có cơ hội để thực hành các kó năng giao tiếp trong quá trình giảng dạy và lên kế hoạch...Ph­¬ng tiƯn giao tiÕp Phương tiện giao tiếp Ng«n ng÷ Cư chØ tù nhiªn Vẽ, tranh, m« h×nh, vËt thËt Phi ng«n ng÷ KÞch Nãi Có âm thanh §äc hiƯu ViÕt CCNT, ch÷ nỉi Kh«ng có âm thanh Sử dụng phương tiện giao tiếp trong lớp học đa dạng Chia nhóm – Những lưu ý khi giao tiếp trong lớp học có trẻ: - Khiếm thính - Khiếm thị - Chậm phát triển trí tuệ - Ngơn ngữ KHI SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO TIẾP CẦN LƯU... Các phương tiện giao tiếp cần có sự kết hợp với nhau Sự kết hợp này tạo nên phương thức giao tiếp tổng thể, giúp quá trình giao tiếp đạt kết quả cao nhất Ho¹t ®éng 5: Thùc hµnh kü n¨ng giao tiÕp trong líp häc ®a d¹ng  Mỗi nhóm lập 1 hoạt động dạy học để minh họa cho việc giao tiếp chú ý gắn với 1 nôi dung bài học + Nhom 1 + 2: 1 HS khiếm thính, em này gặp khó khăn trong việc hiểu các chỉ dẫn của GV . Bài 3.1: Kỹ năng giao tiếp Bài 3.1: Kỹ năng giao tiếp - - Khái niệm giao tiếp Khái niệm giao tiếp - Tìm hiểu ý nghĩa và vai trò của giao tiếp -. Thế nào là giao tiếp? Thế nào là giao tiếp? Khái niệm giao tiếp Khái niệm giao tiếp Giao tiếp là sự tiếp xúc tâm lí giữa người Giao tiếp là sự tiếp xúc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3-CTrình 4- Kỹ năng giao tiếp, Bài 3-CTrình 4- Kỹ năng giao tiếp,

Hình ảnh liên quan

Vẽ, tranh, mô hình, vật thật - Bài 3-CTrình 4- Kỹ năng giao tiếp

tranh.

mô hình, vật thật Xem tại trang 11 của tài liệu.