0

CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ

40 3,929 8
  • CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 16:18

4.1 Kế hoạch và phát triển sản phẩm. Khái niệm sản phẩm.Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Nó có thể là những vật thể, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức và ý tưởng.SP gồm 3 thành phần chính hợp thành:•Thành phần vật lý • Bao bì sản phẩm • Dịch vụ hỗ trợ Theo Gerald Albaum, Jesper Strandskov và Edwin Duerr đề nghị, kế hoạch và phát triển sản phẩm gồm:-Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới-Thay đổi sản phẩm hiện có-Tìm ra công dụng mới của sản phẩm. -Loại bỏ sản phẩm4.1.1. Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới.Có nhiều cách mà một công ty quốc tế có thể thêm sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm. cách đầu tiên đơn giản, dễ dàng nhất, ít tốn chi phí, là sản xuất các sản phẩm trong nước. Cách thức này đặc biệt thích hợp với công ty có quy mô vừa và nhỏ, ít kinh nghiệm về thị trường nước ngoài hoặc mới tham gia hoạt động xuất khẩu.  4.1 Kế hoạch và phát triển sản phẩm. Khái niệm sản phẩm.  !"#"$%&'"(!)*+,-.!/!0+1&*)!2.34"5678,3973:;<&,= !%>8;?&@!A,BC!8"D8,=+E"8FG("(!)H&-I!!)7;/"-<7 ".&+1%7*/,*%)7!J"#"-6!+K&G &LM!D"NO! • D-I!6 • P,.'3 • Q/"-<R!0O S.S0,;T,87US3S0!0,;3V.--W;X%Q8S00*Y&/7VZ.2"-$!!0%) 3&L [ $!!0%).\"!>3E% [ ,=*J%3%]"( [ '0,"^&;<&E%"_,3G [ .2%A3 4.1.1. Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. (%Y8"$"C!"^&!=`8F"!Z"(!)!>3E%-.;,<"3G "$"*D8!%>*a&%7;b;& !7N!!F"%N73c8 !"$"3!0.&+E"G $"!#"=*\"%]!!N"O-E%"^&!="(`8=^-d,-A7N!V%&%]-Y!/ !0+1&+E"&.%.\"E%!,&%,.2!*C&c8 !V8G a) Các cách phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. Xuất khẩu sản phẩm trong nước. Q.,&%]%"(H&&%%$"e"a-Y$!!0%)3c8 !7"5!0f&g&",. e&38 !7" !+O&7&%$!0/3GGG 0.&H&e`8,7c8 !V8&(,3,&"$"!/!0+1&E8^<"!%>8"$" ;.,&%]h%]!,+E&!E%G8=%>7*)c8 !V8Y-H&-"("R*#&-H& "9"!2%"$"!/!0+1&=!0.&F%"V%!ZV(Ve+%],=2%%!.$V( "."$";.,&%]G S.^&i.&f"+a&7(h<!0+K&h<!/!0+1&g8j[$%P'Q+a&7 PC^&+a&7H&e&D*g=7#"!0,V%!Z"_,h%]!,-!Z&%E%*BVK% 39"0 !%Y8GZ8+ekllm7"5&!,9!*D8I3%>8!d08&8F"7!'*Z,= *B9!*D8c8 !3%>8GC!!0.&H&!/!0+1&*+O"".%*%)3$&!0.&c8 !V8 "_,h%]!,g8j[$%P'Q+a&Geklmk7c8 !V83,&!/!0+1&=*2! V%&2"ano!pQ7& ak7nDV%&2"c8 !V83,&!/!0+1&"g8q8G ig=*+O"".%!/!0+1&!%Ye&&(,"_,h%]!,"(%Y8O%!Z"2 !0,;.&.2!%]*/!+a&2%!4;.&%H,h%]!,-"$"+E"!0.&V8-4" *B-*,&*+O"V6VZ!G r&i.&f"+a&g!N"i)c8 !V8&(,-.V8-4"=7"$";., &%]h%]!,"Dcg=;4&"%Z+O"7!'%)8Vs!/!0+1&-!/%Z8"_,&+1% ;gGaH,7R%+E"*Y8"(H&`8=*/-=>8"D8-Y!%>8"8" !+O&*F% -E%&IV87;.-I=7-%]"*,;2&(,3c8 !V8".?OC!=Z8 !F`8,!0f&`8=Z!*/!"^&G Sát nhập, kết hợp giữa hai hay nhiều công ty để tạo ra một sản phẩm mới hoặc một công ty mới. C!"$"!#"V$""(D!+a&!4-%]"8,2%3$!I7VZ!O&%H,,%,=%Y8 "^&!=*)!2.0,C!3E%.\"C!"^&!=E%GhE%"$"!#"=7"^&!="( !)VZ!OO%!Z"_,"^&!=-*F%!$"*)"8&" "$"3"(" !+O&",. !7 "(O%!Z"2!0,!F!a-%]"&%>"#8$!!0%)3G Mua lại toàn bộ hoặc một phần một cty, bằng sáng chế, phát minh đang sản xuất, các sản phẩm tiềm năng hoặc đang có thị trường ngoại quốc. C!"$"!#"*+O"".%;b;&-,"(&+&"(!)!FVt%Y8"%N !^&`8,-%]"8,2%7@&"$"8,2%"^&!=7C!@&3$&"Z7C!&% =Z*) 3c8 !C!3u^&!=*+O"8,"(!)"^&!=+E"&.%.\""^&!= !0.&+E"73"_,"^&!=*+O"8,*+O"".%!%Ye&!%>8!<!2%C!!/ !0+1&+E"&.%.\"!0.&8."3"_,"^&!=G$"!#"=!N"O-E%"^&!="( &8L4"27;,!%Z&GP@&"$"!#"=7C!"^&!="(!),"(&!g I-.!/!0+1&+E"&.%7cg=;4&*+O"-/!0N"9"!0>!/!0+1&u8=%>*) !4"%]"$"!#"=!'"^&!="D%!F%Y8"%N".-%]"8,2%GQ.*(7*) "$"!#"=!4"%]8`87"^&!="D%"g9"O%N"!d-%]"8,3-E% "$""%NA0,3.-E%-%]""^&!=!4&%>"#8$!!0%)C!3E%G Mô tả các sản phẩm thành công của công ty khácG hE%-%]"^A&=7"^&!=3v;b;&a!0.&-%]"!gI!/!0+1&+E" &.%;."/8N!JN!a-3"w&!N"&%!F!aG8=%>-%]"^! "D%"g9"-%]"`8=Y7@&3$&"Zu Tự nghiên cứu và phát triển. h%]"!4&%>"#8-$!!0%)"(!)&%5"^&!=!A,B!F!a8"D8K!/ !0+1&+E"&.%7!8=%>("w&+K&!E%-%]"-I;<&"$""aC%!/ !0+1&7"%N",.7!F%Y8!1%&%,G x Các giai đoạn chính trong việc triển khai sản phẩm. [ yK%*C&6!+K& [ !0,6!+K& [ g!N"V%;., [ 0%)V,%3 [ :&%]!/!0+1& [ +a&2%(, Khởi động ý tưởng Q.,&%]"("&%Y86!+K&!'Ve&"f*+O"6!+K&!F!"&",.G $"&8L"_,6!+K&"(!)@!0.&C%C;.,&%]7!d"$"g-%>7 `86GC!3F&8L`8,!0f&V$"!d>&.%+7!d+O&`8=YV% ;.,7!d8,2%!J"#"!2.0,3E%7!dV$"&7!d*F%!_"2 !0,.\"  !d  "$"  !0+1&7  -%]  &%>  "#8G Q.,&%]A>"_*C&V,%!$"&8L6!+K&!dC%C;.&8L=;b !$"*C&7N!!FVt-Y!%Y-!1%&%,*)V,%!$"Gh2%"$"6!+K&!+1&V !%73$!-E%!4"!ZaK%-'"$"6!+K&!dC%C!+1&=3%;.-,"2-E% !4"!Z7!%Zc5"-E%V$"&7`8,3$!*J%!_"2!0,G Các ý tưởng cần xem xét khi đánh giá một ý tưởng về sản phẩm • /!0+1&"_,3;4V%Z • 43z"(-Y%>%]8 • 43z"(-Y,.*C&V{e& • #"#"!2"_,3c8 ! • |>8"D8-Y"a3K2!D& • |>8"D8-Y-F Thẩm tra ý tưởng y^&%f%6!+K&*Y8"(!)!4"%]*+O"7>;.,&%]"D"("^& *.23&f"6!+K&V!%GhY"a7"$"6!+K&*+O""f>!+a&O-E% &8L4""_,;.,&%]7H&6!+K&!$.2.3v"D%Y8!1%&%,-"^& 3#"*)&%>"#8-!0%)V,%G}!+K&!F!3vR!0O"."%Z+O"V%;., "_,;.,&%]+9!E%&8LV$"&<"!%>8.\"!.B8"D8 E%*_E7V,%!$"%]8`8aV>gF%7"9!&%"%NV^&"D !%Z!7.\"!I;<&*+O""$"&8L4"3z"(V^& !!%YG Phân tích kinh doanh g!N"V%;.,*$&%$Vsa-Y<"!%>8O%8I7"$"O%N""_,3 *S2%GP>"2*(7(*$&%$"%!%Z!a"$"<"!%>8"_,37H&;4 $.".!/!0+1&-!$"*C&"_,3E%=-E%"$"3%]"(Gi%Y8 *("(&{,7*$&%3E%="(&g=+K&c 8*Z"$"3 %]  "(  ,=  V^&~ 8=%>7!0.&!4"!Z7V^&%5"."w&"(!)*$&%$"Nc$"*+O"V e&!/!0+1&37-E%"$";.,&%]A!+1&!'-d,-d,*%)8 "N7!:3,%*)05!!•,V%&%]G.>7-E%;.,&%]A7-,%!0€B*2.7 Ve&"I-`8=Z!!g!0%)V,%*^%V%`8,!0f&aH&g!N" !0>&% =G Triển khai sản phẩm P+E"=%>`8,*Z$!!0%)\!-I!67Vs!8I!7.\"!"<!)GQ., &%]"D•87*D8!+"Z!2.!:&%]Gi)&%!1%&%,$!!0%)3 -"%N&%>"#87"$""$C&%>"#8>"5!0f&-%]"!'V%Z!^&!%7!8 !I"$"&%>"#8"(3z.\"%>`8,*)!0$ !!1%&%,2%H&&'*B "(G Thử nghiệm thị trường :&%]!/!0+1&&%,%*.23E%*+O"c$"*/B%]87,.'- C!"+a&!0',0VS!%&3aC*)*+,-.*%Y8V%]!4"!Z"_,!/!0+1&G H&!:&%]="w&".t;.,&%]V%)&%]!.CVZ.2" ,0VS!%&".3*(7,.&L"%Z+O"*/-/37`8&"$.7gF%7 */&%$7IB%]87,.'-&g3$",0VS!%& i)"I!Ia7;.,&%]"(!)!4"%]-%]"V%)&%]!/!0+1&@&"$" ".!0%)V,%KH&-?&!/!0+1&AG^&-%]"=@<"*N""N*$ &%$"$"=Z8!F%>`8,*Z"#"e&!%Z!/+&%$"7V>gF%7!/!0+1&7 !^&*%]`8&"$..\"*/-/3G Thương mại hóa sản phẩm +a&2%.$3-%]"!8&3!4"34-.!/!0+1&;.,&%]3v %c$"*/!/!0+1&!0%)V,%7"$"!#"!0%)V,%7"$"CI!$"&%]%>`8, +$&7`8&"$.7VZ!.$7"e3("V$"&7.\"&%,.I (2%7$!!0%)3E%V^&%C!"^&-%]"*C"I7(%>`8,!E% "%Z+O"7"N3$"7"a3K2!D&7&8L4""_,;.,&%]G$!!0%)3 E%"D&9%Y7R!0O!N!F& !-E%!.C.2!*C&"_,;.,&%]G DcSct!-*$&%$%Y8\!"_,6!+K&-37!0.&*(+a&;%]8 "D8"_,!/!0+1&"D*+O"!^!0f&-8^9!E%Gh'-%]"3$&!2.-*J%E%!%Z8 +a&$7V^&"(<"*N""Nc$"3v"•&g=!J! !G i)!"^&!0.&-%]"$!!0%)3E%7"DVN"!N"343$&!2.-e&4" *J%E%".&8Lg4"*)g&",.342=t7Ve&99!"aC%".;., &%]7;.=Z8!F"_"F!".-%]"*+,0,*+O"3E%!"^&".&+1%7 *\"%]!-,%!0€*/+E&-!5"*="_,B*2.G 4.1.2 Thay đổi sản phẩm hiện có C!!4"!ZV$"`8,%],="$";.,&%]*,&%*+a&*D8-E%*%Y8V%] V%;.,&="&!0K>V9!VSa • 34$!!0%),"(&"_,!%ZCV.,f"-"^&&]=3%!> H&8"D8E%‚ • 34*€%A%-4,"f&="&V9!VS"_,V$"&-E%"$".2%3 V$",8‚ • Ve&!,=!Z,8"_,"$"3‚ • !'!02&"2!0,!0>!/!0+1&&="&&,=&9!aGGG 0.&H&*%Y8V%]*(7"$";.,&%]%V^&&d&*J%E%-!4.!%] '!0>! !"+a&;%]"$"&8L4"3c8 !7`863c8 !V%;.,734#& c:,2=-E%H&%Z*C&"_,^%!0+1&V%;.,GGG (%"8&C!;.,&%]!+1&3c8 !V%;.,C!3F3 !*/G _&.2%-3F+O&3 =!2.!;,<"3"_,;.,&%]G$" 3!0.&;,<""(!)"(`8,]-E%,8!S.H&V%)8V$",8`8,] !0.&3c8 !7`8,]!0.&!%>8;?&7"$"3"(!)!,=!Z,8GGG"_&.2%3 !0.&;,<"%Y8,=N!!8ƒ!8C"-."N3$"3;.,&%] !S.*8J%„"N3$""8=>^.$,="N3$"*,;2&.$3xG0.&`8$ !0'$!!0%);.,&%]7;,<"3!+1&V^&"F*/"(34!,=*J% !N"#&-E%34!,=*J%"_,^%!0+1&78"D8"_,!/!0+1&-*%Y8V%]V%;.,G i%Y8=!)%]34e&*C&-2=t"_,;.,&%]-E%34!,=*J%"_,^% !0+1&V%;.,-8"D8V$"&7!2.".;.,&%]Ve&"2!0,",. !0.&-%]"!.B8"D8"_,V$"&G4%Z*J%;,<"3"_,;., &%]&9%Y-E%34$!!0%)3!S.%Y8+E&V$",8 • .!%]"$"3%]"(‚ • $!!0%)3E%!+a&*F%‚ • $!!0%)3E%!8=]!*F%-.2%A"$"3V^&3%1%G $!!0%);,<"3!S."%Y83g8-!S."%Y80C&+E&$!!0%)V$ J%ZG4$!!0%)3!S."%Y83g8!)%]K-%]"*,;2&(,V%)8"$"7 •8B7VN""…"_,C!.2%3@*$#&!/%Z8*,;2&"$"(V$" &V$",8G4$!!0%)3!S."%Y80C&!)%]K-%]""(!>C!3F .2%3@*$#&*L&CC!.2%8"D8"_,V$"&G .X!.%%!%,!%-S,%;S,.†SX0.;8"!~ C!"^&!="(!)*%!S.,".*+1&*)$!!0%)3E% 1. 8,@&3$&"Z.\"&% =t3c8 !3"_,;.,&%]V$"7!d -%]&%>"#8V.,f"-"^&&]‚ 2. 4!J"#"`8$!0'&%>"#8!%Z!VZ3E%@&&8L4""_,'‚ 3. %>VZ!7F%O-E%"$";.,&%]V$"7-E%-%]&%>"#8*)!4"%]`8$ !0'=G  ,%+a&$$!!0%)3E%  .!%]3%]"( 4.!%]3=@*$#&C!"$"!F!a*€%A%&+1%!%>8;?&7V e&"2!0,!0>!/!0+1&G4.!%]3%]"(2%*+O"!4"%]-E% H&#"*CV$",8 • .!%]3%]"(-Y'!#"%$!0/3:;<&"_,3V^&"( &'!,=*J%+&';$&>&.%"_,3!,=*J%+!,=*J%B $"7!>&f%3*)!2.>34 ;•a-E%V$"&71*(!e&- ;8=!0'+O&$G • .!%]3-YC%;8&(34!,=*J%-Y&8=>%]83:;<&*)3 c8 !3*)g&",." !+O&3.\"2&%$!3 " !+O&3V^&*J%GhN;<*(34!,=*J%"^&&]3G • .!%]3"-Y'!#"•C%;8&("34!,=*J%-Y';$& >&.%7,.'-B%]83•34!,=*J%-Y" 8!05"7-I!%]8"Z!2. 3G  $!!0%)3E%.!. • y(Ve"%N",.70_%0.E7"D"(VZ.2";%27"^&&]V.,f"!%> !%Z-VZ!`8&%>"#8!/!0+1&*5&G • O%N"5&"w&"(!)*S!E%C!&8LO%E-`8,!0f&*F%-E%C!3F ;.,&%]Z8f%!0$/$3.\"/*F%!_"2!0,8,2%G Z8"$";.,&%]h%]!,V^&*D8!+-.$!!0%)3E%70 !;b/‡`8t! 3$"‡VA%!/!0+1&K%"$"*F%!_"2!0,+E"&.%G $"+E"*)*Z!"^& • g*.2V$"&*)!'0,H&"aC%3E%GDV$"&= 3vH&&+1%"(6*/8,&G • 'V%Z6!+1&-Y3E%@&"$""8C"*%Y8!0,#&"_,V$" &G‡$";b;& !*)*%Y8!0,!/%Z8"_,V$"&*Y&/fcZ 2&e*Z+1%3f=>8!N" !-&%%!N"N;.4,"fH& 3*(G • D!I;<&!0%]!*)Ve&"_,"$"%>;.,7%>VZ!,0VS!%&"8=> &%]G P$&"."$"V>gF%!0+E"G‡%E%!%]8C!3E%"D"(*GZ8+ !/!0+1&".%3E%*(‡!F!‡7(3v$"2=G‡ • 8 bước phát triển sản phẩm mới (%Y86;.`8,!0f&*)!%Z*J%E%3Gy%!/!0+1&!,=*J%%>!<"7 8"D8"_,V$"&&="&*,;2&7;.,&%]"D!,=*J%3"w*) <"-<!F!a8"D8%]!2%.\"!2.0,3E%*)*$#&H&8"D8"+, *+O"!.B7(%0C&a7*J%E%3&%5;.,&%]99!"aC%!d^% !0+1&V%;.,G P>"2*(7*J%E%3&%5;.,&%]!2.;4&34V$"%]!-E%*F%!_- $!8=O%!Z"2!0,"_,'G !%>7-%]"*J%E%3V^&!)@ &.%<"*N"&%,!e&O%8I.\""9!&%"%NG Quy trình phát triển sản phẩm mới (ˆ+E""a*)$!!0%)3E%7$!6!+K&74,"f6!+K&7*$&%$- $!!0%)6!+K&7cg=;4&"%Z+O"!%Z!/7g!N"V%;.,7.!%]3 7V%)&%]!/!0+1&-!+a&2%.$3G Bước 1: Phát ý tưởng Q.,&%]"("&%Y86!+K&!'Ve&"f*+O"6!+K&!F!"&",.G$" &8L"_,6!+K&"(!)@!0.&C%C;.,&%]7!d"$"g-%>7`86G C!3F&8L`8,!0f&V$"!d>&.%+7!d+O&`8=YV%;.,7!d8,2% !J"#"!2.0,3E%7!dV$"&7!d*F%!_"2!0,.\"!d"$"!0+1&7-%] &%>"#8G Q.,&%]A>"_*C&V,%!$"&8L6!+K&!dC%C;.&8L=;b!$" *C&7N!!FVt-Y!%Y-!1%&%,*)V,%!$"Gh2%"$"6!+K&!+1&V!%73$! -E%!4"!ZaK%-'"$"6!+K&!dC%C!+1&=3%;.-,"2-E%!4"!Z7!%Z c5"-E%V$"&7`8,3$!*J%!_"2!0,G Bước 2: Sàng lọc ý tưởng y^&%f%6!+K&*Y8"(!)!4"%]*+O"7>;.,&%]"D"("^&*.2 3&f"6!+K&V!%GhY"a7"$"6!+K&*+O""f>!+a&O-E%&8L4" "_,;.,&%]7H&6!+K&!$.2.3v"D%Y8!1%&%,-"^&3#"*)&%>"#8 -!0%)V,%G}!+K&!F!3vR!0O"."%Z+O"V%;.,"_,;.,&%]+9 !E%&8LV$"&<"!%>8.\"!.B8"D8E%*_E7V,%!$"%]8`8a V>gF%7"9!&%"%NV^&"D!%Z!7.\"!I;<&*+O""$"&8L4"3z"( V^& !!%YG Bước 3: Phản biện và phát triển ý tưởng ,8V%3&f"*+O"H&6!+K&‰.,V^%Š7;.,&%]"(!)!J"#"C!, %]"$"6!+K&=7,=>"(%Y8!D*)"(*+O"%Y8"$"*$ &%$-%]".6!+K&GiF%-E%;.,&%]‰3%>8ŠA7!+1&"_;.,&%] 3v*(&-,%!0€".",7!'"_;.,&%]>*(&%Y8-,%*)!+;8=-g!N" 6!+K&;+E%%Y8&(""27+VN,"2!%Z!/7g4"7&8L-F7!1%&%,7 #&"_,*F%!+O&%>`8,G ^&`8,`8$!0'g!N"-*$&%$76!+K&3v*+O"Jc‹;+E%%Y8&(""27 `8,!0f&a".6!+K&*(*+O"0Œ0&7"<!)a-2"Z*+O"H&!: &%]V^&"D!%Z!.\"!0$E!H&3,%2V^&*$&"(G+-I=73,8+E" =6!+K&-Y3E%3v*D=*_-Y"$"=Z8!F+!Ne&"N"_,(7"$" !#"!%Z!VZ7"$"&%$!0/&%,!e&-`8,!0f&aZ!c$"*/*+O"-,%!0€76&{,- <"*N"8F9!E%V%$!!0%)3=G Bước 4: Chiến lược tiếp thị i)!e&Ve&!"^&"_,3E%!0>!/!0+1&7;.,&%]"D!%Z! &{*Z-%]"!+a&2%.$(3v+!Z.!^&`8,-%]"$"!.VZ.2" !%Z!/&9&fG0.&*("(g!N""$"=Z8!F!$"*C&"N!d^%!0+1&V% ;.,7e&4""_,;.,&%]-Y"$"\!+g347!%"N7!0,&!%Z!/GiL& !1%VZ.2"3a!.="D;4$.*+O";.,!87O%8I7!/D!0.&&9 2-;%2G •g=;4&VZ.2"!%Z!/3a+O"@,%6;.G C!!0$$!!0%)H&3 E%N!"(!/!+1&!%Ye&72"Z-%]"!J! !-Y!1%&%,73#"4"G,% */+E&*+O"•8B7V%)8;$&7!Ne&7.\"*\"!N"D!%Z!"_,3*) -%]"$!!0%)("(*/+E&0Œ0&3$!-E%*€%A%"_,V$"&G Bước 5: Phân tích kinh doanh g!N"V%;.,*$&%$Vsa-Y<"!%>8O%8I7"$"O%N""_,3*S 2%GP>"2*(7(*$&%$"%!%Z!a"$"<"!%>8"_,37H&;4$.".!/ !0+1&-!$"*C&"_,3E%=-E%"$"3%]"(Gi%Y8*("(&{,7 *$&%3E%="(&g=+K&c 8*Z"$"3%]"(,=V^&~ 8=%>7!0.&!4"!Z7V^&%5"."w&"(!)*$&%$"Nc$"*+O"Ve& !/!0+1&37-E%"$";.,&%]A!+1&!'-d,-d,*%)8"N7!:3,% *)05!!•,V%&%]G.>7-E%;.,&%]A7-,%!0€B*2.7Ve&" I-`8=Z!!g!0%)V,%*^%V%`8,!0f&aH&g!N"!0>&% =G Bước 6: Phát triển sản phẩm P+E"=%>`8,*Z$!!0%)\!-I!67Vs!8I!7.\"!"<!)GQ., &%]"D•87*D8!+"Z!2.!:&%]Gi)&%!1%&%,$!!0%)37- "%N&%>"#87"$""$C&%>"#8>"5!0f&-%]"!'V%Z!^&!%7!8!I "$"&%>"#8"(3z.\"%>`8,*)!0$ !!1%&%,2%H&&'*B"(G Bước 7: Kiểm nghiệm thị trường i)"I!Ia7;.,&%]"(!)!4"%]-%]"V%)&%]!/!0+1&@&"$" ".!0%)V,%KH&-?&!/!0+1&AG^&-%]"=@<"*N""N*$ &%$"$"=Z8!F%>`8,*Z"#"e&!%Z!/+&%$"7V>gF%7!/!0+1&7 !^&*%]`8&"$..\"*/-/3G Bước 8: Thương mại hoá sản phẩm +a&2%.$3-%]"!8&3!4"34-.!/!0+1&;.,&%]3v %c$"*/!/!0+1&!0%)V,%7"$"!#"!0%)V,%7"$"CI!$"&%]%>`8, +$&7`8&"$.7VZ!.$7"e3("V$"&7.\"&%,.IG (2%7$!!0%)3E%V^&%C!"^&-%]"*C"I7(%>`8,!E% "%Z+O"7"N3$"7"a3K2!D&7&8L4""_,;.,&%]G$!!0%)3 E%"D&9%Y7R!0O!N!F& !-E%!.C.2!*C&"_,;.,&%]G DcSct!-*$&%$%Y8\!"_,6!+K&-37!0.&*(+a&;%]8 "D8"_,!/!0+1&"D*+O"!^!0f&-8^9!E%Gh'-%]"3$&!2.-*J%E%!%Z8 +a&$7V^&"(<"*N""Nc$"3v"•&g=!J! !G i)!"^&!0.&-%]"$!!0%)3E%7"DVN"!N"343$&!2.-e&4" *J%E%".&8Lg4"*)g&",.342=t7Ve&99!"aC%".;., &%]7;.=Z8!F"_"F!".-%]"*+,0,*+O"3E%!"^&".&+1%7 *\"%]!-,%!0€*/+E&-!5"*="_,B*2.G 4.1.3 Tìm ra công dụng mới của sản phẩm C!"$"!#"V$""(!)&%53!%>8!<.\"Vt.;%"8V'3F&"_,(!'0, "^&;<&E%"_,3G0>!4"!Z7Ž"$%(&•"_,H&&+1%*%!0+E"-•"( !)/"$""^&!="•!,&%,3,8V%!/!0+1&*B$!!0%)2v7;•>-‡`8, \!‡Gi%Y8=*\"%]!*5&Z8!/!0+1&"(C!!0.&3F"$"*\"!N3,8 [/!0+1&&LH&3*S2%H&!%]N"!+a&!4,8V^&"(3 .J%!0C%a•‚ [4!e&!0+K&"_,!/!0+1&!+a&*F%"I+&*+O"Vƒ-f&3v!e&!F"V%&= "&"(%Y8V$"&I0,N"O%"_,3‚ [y$"&8,3V^&%€&9-E%H&3%]"(‚ [DE"$"gF%3"+,*+,3=-.H&&(,"_, f.\""+,"D&,*8,*)!e&!>344,"f".V$"&G 0.&DE"$"!0+1&O7"',V.$!"^&".H&&+1%*Z3,8"  I-/!Z‡"I"g‡"_,'-!d,I0@&7!0K!&+1%;•*D8!/!0+1& "(!)V^&@!0.&"%Z+O"$!!0%)"_,f„\";?V^&%V^&!)xG ^&!+1&7H&&+1%*%3,83v%.2!*C&!F!a*)&%-/!0NK&!#,% .\"!I!08&V,%!$"RJ&!/!0+1&G\";?V^&"(*+O"-/!0N,.`8$!"_, &+1%*%!0+E"7+&-/!0N!#,%"w&"(Ve&!8*+O"O%8I*$&V)7N! ! V%!/!0+1&*,&!e&!0+K&!F!G Tạo ra hoặc tăng thêm giá trị gia tăng của sản phẩm h'!,&%,"8C""%Z&%$"C!"%Z+O""(!N2.%)E7>"5&!^%c% *+,0,C!4,"fV$""(Ve&,&2%!"^&Ea-Y-H&a*( *+,0,"$"!%]N"V$"V‘!S.3"NGhN;<7"^&!="(!)!e&&%$!0/". 3"_,'@&"$"3:;<&,.'9!9!7+E&;•3:;<&3"% !%Z!7;b%)87cg=;4&"$"!08&!g;/"-<I8B%KH&*/,*%)V$"&;b ;&!%Z"I-"$""+a&!0'.K0C&G&.%0,7"^&!=*Z3,8"(!) V^&"D!2.!>&%$!0/@&"$"J38&"^&;<&E%7!%Z!/"•"D!I !08&`8&$"$"*\"!N3*B"(+&"+,*+O"V,%!$"%Y87"•&27 @&"$"3.3$3E%-E%H&3*B"(!0>!/!0+1&.\"+E&34 "56"_,V$"&!E%"$"+8!Z!0.&`8%!0'3c8 !„"•&2+3c8 !&,= !2%*/,+a&7"^&&]3c8 !!%>!%Z7,.*C&&YGGGxG y,%!$""$"O%!Z-Y34!%];<& y$%%]"J*%)-Y"8Vƒ3F&"_,C!3".0@&7"$"3E%!85! 34"56"_,"$"(&+1%3:;<&V$",8!2%"$"!1%*%)V$",8GC!!/ . -!/!0+1&V$""%ZV.&M–!0.&!J&V%&2"c8 !V8&(,G 4.3 Bao bì sản phẩm quốc tế 4.3.1. Chức năng bao bì sản phẩm quốc tế 0.&.2!*C&,0VS!%&`8F"!Z7"$"`8=Z!*/-Y,.'0. !0+1&+E"&.%."E%!,&%,.2!*C&c8 !V8G a) Các cách phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. Xuất khẩu sản phẩm trong nước. Q.,&%]%"(H&&%%$"e"a-Y$!!0%)3c8
- Xem thêm -

Xem thêm: CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ, CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ