CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ

40 4.1K 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 16:18

4.1 Kế hoạch và phát triển sản phẩm. Khái niệm sản phẩm. Sản phẩm là bất cứ cái gì có thể đưa vào thị trường để tạo sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu dùng nhằm thỏa mãn một nhu cầu hay ước muốn. Nó có thể là những vật thể, dịch vụ, con người, địa điểm, tổ chức và ý tưởng. SP gồm 3 thành phần chính hợp thành: • Thành phần vật lý • Bao bì sản phẩm • Dịch vụ hỗ trợ Theo Gerald Albaum, Jesper Strandskov và Edwin Duerr đề nghị, kế hoạch và phát triển sản phẩm gồm: - Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới - Thay đổi sản phẩm hiện có - Tìm ra công dụng mới của sản phẩm. - Loại bỏ sản phẩm 4.1.1. Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. Có nhiều cách mà một công ty quốc tế có thể thêm sản phẩm mới vào danh mục sản phẩm. cách đầu tiên đơn giản, dễ dàng nhất, ít tốn chi phí, là sản xuất các sản phẩm trong nước. Cách thức này đặc biệt thích hợp với công ty có quy mô vừa và nhỏ, ít kinh nghiệm về thị trường nước ngoài hoặc mới tham gia hoạt động xuất khẩu.  4.1 Kế hoạch và phát triển sản phẩm. Khái niệm sản phẩm.  !"#"$%&'"(!)*+,-.!/!0+1&*)!2.34"5678,3973:;<&,= !%>8;?&@!A,BC!8"D8,=+E"8FG("(!)H&-I!!)7;/"-<7 ".&+1%7*/,*%)7!J"#"-6!+K&G &LM!D"NO! • D-I!6 • P,.'3 • Q/"-<R!0O S.S0,;T,87US3S0!0,;3V.--W;X%Q8S00*Y&/7VZ.2"-$!!0%) 3&L [ $!!0%).\"!>3E% [ ,=*J%3%]"( [ '0,"^&;<&E%"_,3G [ .2%A3 4.1.1. Phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. (%Y8"$"C!"^&!=`8F"!Z"(!)!>3E%-.;,<"3G "$"*D8!%>*a&%7;b;& !7N!!F"%N73c8 !"$"3!0.&+E"G $"!#"=*\"%]!!N"O-E%"^&!="(`8=^-d,-A7N!V%&%]-Y!/ !0+1&+E"&.%.\"E%!,&%,.2!*C&c8 !V8G a) Các cách phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. Xuất khẩu sản phẩm trong nước. Q.,&%]%"(H&&%%$"e"a-Y$!!0%)3c8 !7"5!0f&g&",. e&38 !7" !+O&7&%$!0/3GGG 0.&H&e`8,7c8 !V8&(,3,&"$"!/!0+1&E8^<"!%>8"$" ;.,&%]h%]!,+E&!E%G8=%>7*)c8 !V8Y-H&-"("R*#&-H& "9"!2%"$"!/!0+1&=!0.&F%"V%!ZV(Ve+%],=2%%!.$V( "."$";.,&%]G S.^&i.&f"+a&7(h<!0+K&h<!/!0+1&g8j[$%P'Q+a&7 PC^&+a&7H&e&D*g=7#"!0,V%!Z"_,h%]!,-!Z&%E%*BVK% 39"0 !%Y8GZ8+ekllm7"5&!,9!*D8I3%>8!d08&8F"7!'*Z,= *B9!*D8c8 !3%>8GC!!0.&H&!/!0+1&*+O"".%*%)3$&!0.&c8 !V8 "_,h%]!,g8j[$%P'Q+a&Geklmk7c8 !V83,&!/!0+1&=*2! V%&2"ano!pQ7& ak7nDV%&2"c8 !V83,&!/!0+1&"g8q8G ig=*+O"".%!/!0+1&!%Ye&&(,"_,h%]!,"(%Y8O%!Z"2 !0,;.&.2!%]*/!+a&2%!4;.&%H,h%]!,-"$"+E"!0.&V8-4" *B-*,&*+O"V6VZ!G r&i.&f"+a&g!N"i)c8 !V8&(,-.V8-4"=7"$";., &%]h%]!,"Dcg=;4&"%Z+O"7!'%)8Vs!/!0+1&-!/%Z8"_,&+1% ;gGaH,7R%+E"*Y8"(H&`8=*/-=>8"D8-Y!%>8"8" !+O&*F% -E%&IV87;.-I=7-%]"*,;2&(,3c8 !V8".?OC!=Z8 !F`8,!0f&`8=Z!*/!"^&G Sát nhập, kết hợp giữa hai hay nhiều công ty để tạo ra một sản phẩm mới hoặc một công ty mới. C!"$"!#"V$""(D!+a&!4-%]"8,2%3$!I7VZ!O&%H,,%,=%Y8 "^&!=*)!2.0,C!3E%.\"C!"^&!=E%GhE%"$"!#"=7"^&!="( !)VZ!OO%!Z"_,"^&!=-*F%!$"*)"8&" "$"3"(" !+O&",. !7 "(O%!Z"2!0,!F!a-%]"&%>"#8$!!0%)3G Mua lại toàn bộ hoặc một phần một cty, bằng sáng chế, phát minh đang sản xuất, các sản phẩm tiềm năng hoặc đang có thị trường ngoại quốc. C!"$"!#"*+O"".%;b;&-,"(&+&"(!)!FVt%Y8"%N !^&`8,-%]"8,2%7@&"$"8,2%"^&!=7C!@&3$&"Z7C!&% =Z*) 3c8 !C!3u^&!=*+O"8,"(!)"^&!=+E"&.%.\""^&!= !0.&+E"73"_,"^&!=*+O"8,*+O"".%!%Ye&!%>8!<!2%C!!/ !0+1&+E"&.%.\"!0.&8."3"_,"^&!=G$"!#"=!N"O-E%"^&!="( &8L4"27;,!%Z&GP@&"$"!#"=7C!"^&!="(!),"(&!g I-.!/!0+1&+E"&.%7cg=;4&*+O"-/!0N"9"!0>!/!0+1&u8=%>*) !4"%]"$"!#"=!'"^&!="D%!F%Y8"%N".-%]"8,2%GQ.*(7*) "$"!#"=!4"%]8`87"^&!="D%"g9"O%N"!d-%]"8,3-E% "$""%NA0,3.-E%-%]""^&!=!4&%>"#8$!!0%)C!3E%G Mô tả các sản phẩm thành công của công ty khácG hE%-%]"^A&=7"^&!=3v;b;&a!0.&-%]"!gI!/!0+1&+E" &.%;."/8N!JN!a-3"w&!N"&%!F!aG8=%>-%]"^! "D%"g9"-%]"`8=Y7@&3$&"Zu Tự nghiên cứu và phát triển. h%]"!4&%>"#8-$!!0%)"(!)&%5"^&!=!A,B!F!a8"D8K!/ !0+1&+E"&.%7!8=%>("w&+K&!E%-%]"-I;<&"$""aC%!/ !0+1&7"%N",.7!F%Y8!1%&%,G x Các giai đoạn chính trong việc triển khai sản phẩm. [ yK%*C&6!+K& [ !0,6!+K& [ g!N"V%;., [ 0%)V,%3 [ :&%]!/!0+1& [ +a&2%(, Khởi động ý tưởng Q.,&%]"("&%Y86!+K&!'Ve&"f*+O"6!+K&!F!"&",.G $"&8L"_,6!+K&"(!)@!0.&C%C;.,&%]7!d"$"g-%>7 `86GC!3F&8L`8,!0f&V$"!d>&.%+7!d+O&`8=YV% ;.,7!d8,2%!J"#"!2.0,3E%7!dV$"&7!d*F%!_"2 !0,.\"  !d  "$"  !0+1&7  -%]  &%>  "#8G Q.,&%]A>"_*C&V,%!$"&8L6!+K&!dC%C;.&8L=;b !$"*C&7N!!FVt-Y!%Y-!1%&%,*)V,%!$"Gh2%"$"6!+K&!+1&V !%73$!-E%!4"!ZaK%-'"$"6!+K&!dC%C!+1&=3%;.-,"2-E% !4"!Z7!%Zc5"-E%V$"&7`8,3$!*J%!_"2!0,G Các ý tưởng cần xem xét khi đánh giá một ý tưởng về sản phẩm • /!0+1&"_,3;4V%Z • 43z"(-Y%>%]8 • 43z"(-Y,.*C&V{e& • #"#"!2"_,3c8 ! • |>8"D8-Y"a3K2!D& • |>8"D8-Y-F Thẩm tra ý tưởng y^&%f%6!+K&*Y8"(!)!4"%]*+O"7>;.,&%]"D"("^& *.23&f"6!+K&V!%GhY"a7"$"6!+K&*+O""f>!+a&O-E% &8L4""_,;.,&%]7H&6!+K&!$.2.3v"D%Y8!1%&%,-"^& 3#"*)&%>"#8-!0%)V,%G}!+K&!F!3vR!0O"."%Z+O"V%;., "_,;.,&%]+9!E%&8LV$"&<"!%>8.\"!.B8"D8 E%*_E7V,%!$"%]8`8aV>gF%7"9!&%"%NV^&"D !%Z!7.\"!I;<&*+O""$"&8L4"3z"(V^& !!%YG Phân tích kinh doanh g!N"V%;.,*$&%$Vsa-Y<"!%>8O%8I7"$"O%N""_,3 *S2%GP>"2*(7(*$&%$"%!%Z!a"$"<"!%>8"_,37H&;4 $.".!/!0+1&-!$"*C&"_,3E%=-E%"$"3%]"(Gi%Y8 *("(&{,7*$&%3E%="(&g=+K&c 8*Z"$"3 %]  "(  ,=  V^&~ 8=%>7!0.&!4"!Z7V^&%5"."w&"(!)*$&%$"Nc$"*+O"V e&!/!0+1&37-E%"$";.,&%]A!+1&!'-d,-d,*%)8 "N7!:3,%*)05!!•,V%&%]G.>7-E%;.,&%]A7-,%!0€B*2.7 Ve&"I-`8=Z!!g!0%)V,%*^%V%`8,!0f&aH&g!N" !0>&% =G Triển khai sản phẩm P+E"=%>`8,*Z$!!0%)\!-I!67Vs!8I!7.\"!"<!)GQ., &%]"D•87*D8!+"Z!2.!:&%]Gi)&%!1%&%,$!!0%)3 -"%N&%>"#87"$""$C&%>"#8>"5!0f&-%]"!'V%Z!^&!%7!8 !I"$"&%>"#8"(3z.\"%>`8,*)!0$ !!1%&%,2%H&&'*B "(G Thử nghiệm thị trường :&%]!/!0+1&&%,%*.23E%*+O"c$"*/B%]87,.'- C!"+a&!0',0VS!%&3aC*)*+,-.*%Y8V%]!4"!Z"_,!/!0+1&G H&!:&%]="w&".t;.,&%]V%)&%]!.CVZ.2" ,0VS!%&".3*(7,.&L"%Z+O"*/-/37`8&"$.7gF%7 */&%$7IB%]87,.'-&g3$",0VS!%& i)"I!Ia7;.,&%]"(!)!4"%]-%]"V%)&%]!/!0+1&@&"$" ".!0%)V,%KH&-?&!/!0+1&AG^&-%]"=@<"*N""N*$ &%$"$"=Z8!F%>`8,*Z"#"e&!%Z!/+&%$"7V>gF%7!/!0+1&7 !^&*%]`8&"$..\"*/-/3G Thương mại hóa sản phẩm +a&2%.$3-%]"!8&3!4"34-.!/!0+1&;.,&%]3v %c$"*/!/!0+1&!0%)V,%7"$"!#"!0%)V,%7"$"CI!$"&%]%>`8, +$&7`8&"$.7VZ!.$7"e3("V$"&7.\"&%,.I (2%7$!!0%)3E%V^&%C!"^&-%]"*C"I7(%>`8,!E% "%Z+O"7"N3$"7"a3K2!D&7&8L4""_,;.,&%]G$!!0%)3 E%"D&9%Y7R!0O!N!F& !-E%!.C.2!*C&"_,;.,&%]G DcSct!-*$&%$%Y8\!"_,6!+K&-37!0.&*(+a&;%]8 "D8"_,!/!0+1&"D*+O"!^!0f&-8^9!E%Gh'-%]"3$&!2.-*J%E%!%Z8 +a&$7V^&"(<"*N""Nc$"3v"•&g=!J! !G i)!"^&!0.&-%]"$!!0%)3E%7"DVN"!N"343$&!2.-e&4" *J%E%".&8Lg4"*)g&",.342=t7Ve&99!"aC%".;., &%]7;.=Z8!F"_"F!".-%]"*+,0,*+O"3E%!"^&".&+1%7 *\"%]!-,%!0€*/+E&-!5"*="_,B*2.G 4.1.2 Thay đổi sản phẩm hiện có C!!4"!ZV$"`8,%],="$";.,&%]*,&%*+a&*D8-E%*%Y8V%] V%;.,&="&!0K>V9!VSa • 34$!!0%),"(&"_,!%ZCV.,f"-"^&&]=3%!> H&8"D8E%‚ • 34*€%A%-4,"f&="&V9!VS"_,V$"&-E%"$".2%3 V$",8‚ • Ve&!,=!Z,8"_,"$"3‚ • !'!02&"2!0,!0>!/!0+1&&="&&,=&9!aGGG 0.&H&*%Y8V%]*(7"$";.,&%]%V^&&d&*J%E%-!4.!%] '!0>! !"+a&;%]"$"&8L4"3c8 !7`863c8 !V%;.,734#& c:,2=-E%H&%Z*C&"_,^%!0+1&V%;.,GGG (%"8&C!;.,&%]!+1&3c8 !V%;.,C!3F3 !*/G _&.2%-3F+O&3 =!2.!;,<"3"_,;.,&%]G$" 3!0.&;,<""(!)"(`8,]-E%,8!S.H&V%)8V$",8`8,] !0.&3c8 !7`8,]!0.&!%>8;?&7"$"3"(!)!,=!Z,8GGG"_&.2%3 !0.&;,<"%Y8,=N!!8ƒ!8C"-."N3$"3;.,&%] !S.*8J%„"N3$""8=>^.$,="N3$"*,;2&.$3xG0.&`8$ !0'$!!0%);.,&%]7;,<"3!+1&V^&"F*/"(34!,=*J% !N"#&-E%34!,=*J%"_,^%!0+1&78"D8"_,!/!0+1&-*%Y8V%]V%;.,G i%Y8=!)%]34e&*C&-2=t"_,;.,&%]-E%34!,=*J%"_,^% !0+1&V%;.,-8"D8V$"&7!2.".;.,&%]Ve&"2!0,",. !0.&-%]"!.B8"D8"_,V$"&G4%Z*J%;,<"3"_,;., &%]&9%Y-E%34$!!0%)3!S.%Y8+E&V$",8 • .!%]"$"3%]"(‚ • $!!0%)3E%!+a&*F%‚ • $!!0%)3E%!8=]!*F%-.2%A"$"3V^&3%1%G $!!0%);,<"3!S."%Y83g8-!S."%Y80C&+E&$!!0%)V$ J%ZG4$!!0%)3!S."%Y83g8!)%]K-%]"*,;2&(,V%)8"$"7 •8B7VN""…"_,C!.2%3@*$#&!/%Z8*,;2&"$"(V$" &V$",8G4$!!0%)3!S."%Y80C&!)%]K-%]""(!>C!3F .2%3@*$#&*L&CC!.2%8"D8"_,V$"&G .X!.%%!%,!%-S,%;S,.†SX0.;8"!~ C!"^&!="(!)*%!S.,".*+1&*)$!!0%)3E% 1. 8,@&3$&"Z.\"&% =t3c8 !3"_,;.,&%]V$"7!d -%]&%>"#8V.,f"-"^&&]‚ 2. 4!J"#"`8$!0'&%>"#8!%Z!VZ3E%@&&8L4""_,'‚ 3. %>VZ!7F%O-E%"$";.,&%]V$"7-E%-%]&%>"#8*)!4"%]`8$ !0'=G  ,%+a&$$!!0%)3E%  .!%]3%]"( 4.!%]3=@*$#&C!"$"!F!a*€%A%&+1%!%>8;?&7V e&"2!0,!0>!/!0+1&G4.!%]3%]"(2%*+O"!4"%]-E% H&#"*CV$",8 • .!%]3%]"(-Y'!#"%$!0/3:;<&"_,3V^&"( &'!,=*J%+&';$&>&.%"_,3!,=*J%+!,=*J%B $"7!>&f%3*)!2.>34 ;•a-E%V$"&71*(!e&- ;8=!0'+O&$G • .!%]3-YC%;8&(34!,=*J%-Y&8=>%]83:;<&*)3 c8 !3*)g&",." !+O&3.\"2&%$!3 " !+O&3V^&*J%GhN;<*(34!,=*J%"^&&]3G • .!%]3"-Y'!#"•C%;8&("34!,=*J%-Y';$& >&.%7,.'-B%]83•34!,=*J%-Y" 8!05"7-I!%]8"Z!2. 3G  $!!0%)3E%.!. • y(Ve"%N",.70_%0.E7"D"(VZ.2";%27"^&&]V.,f"!%> !%Z-VZ!`8&%>"#8!/!0+1&*5&G • O%N"5&"w&"(!)*S!E%C!&8LO%E-`8,!0f&*F%-E%C!3F ;.,&%]Z8f%!0$/$3.\"/*F%!_"2!0,8,2%G Z8"$";.,&%]h%]!,V^&*D8!+-.$!!0%)3E%70 !;b/‡`8t! 3$"‡VA%!/!0+1&K%"$"*F%!_"2!0,+E"&.%G $"+E"*)*Z!"^& • g*.2V$"&*)!'0,H&"aC%3E%GDV$"&= 3vH&&+1%"(6*/8,&G • 'V%Z6!+1&-Y3E%@&"$""8C"*%Y8!0,#&"_,V$" &G‡$";b;& !*)*%Y8!0,!/%Z8"_,V$"&*Y&/fcZ 2&e*Z+1%3f=>8!N" !-&%%!N"N;.4,"fH& 3*(G • D!I;<&!0%]!*)Ve&"_,"$"%>;.,7%>VZ!,0VS!%&"8=> &%]G P$&"."$"V>gF%!0+E"G‡%E%!%]8C!3E%"D"(*GZ8+ !/!0+1&".%3E%*(‡!F!‡7(3v$"2=G‡ • 8 bước phát triển sản phẩm mới (%Y86;.`8,!0f&*)!%Z*J%E%3Gy%!/!0+1&!,=*J%%>!<"7 8"D8"_,V$"&&="&*,;2&7;.,&%]"D!,=*J%3"w*) <"-<!F!a8"D8%]!2%.\"!2.0,3E%*)*$#&H&8"D8"+, *+O"!.B7(%0C&a7*J%E%3&%5;.,&%]99!"aC%!d^% !0+1&V%;.,G P>"2*(7*J%E%3&%5;.,&%]!2.;4&34V$"%]!-E%*F%!_- $!8=O%!Z"2!0,"_,'G !%>7-%]"*J%E%3V^&!)@ &.%<"*N"&%,!e&O%8I.\""9!&%"%NG Quy trình phát triển sản phẩm mới (ˆ+E""a*)$!!0%)3E%7$!6!+K&74,"f6!+K&7*$&%$- $!!0%)6!+K&7cg=;4&"%Z+O"!%Z!/7g!N"V%;.,7.!%]3 7V%)&%]!/!0+1&-!+a&2%.$3G Bước 1: Phát ý tưởng Q.,&%]"("&%Y86!+K&!'Ve&"f*+O"6!+K&!F!"&",.G$" &8L"_,6!+K&"(!)@!0.&C%C;.,&%]7!d"$"g-%>7`86G C!3F&8L`8,!0f&V$"!d>&.%+7!d+O&`8=YV%;.,7!d8,2% !J"#"!2.0,3E%7!dV$"&7!d*F%!_"2!0,.\"!d"$"!0+1&7-%] &%>"#8G Q.,&%]A>"_*C&V,%!$"&8L6!+K&!dC%C;.&8L=;b!$" *C&7N!!FVt-Y!%Y-!1%&%,*)V,%!$"Gh2%"$"6!+K&!+1&V!%73$! -E%!4"!ZaK%-'"$"6!+K&!dC%C!+1&=3%;.-,"2-E%!4"!Z7!%Z c5"-E%V$"&7`8,3$!*J%!_"2!0,G Bước 2: Sàng lọc ý tưởng y^&%f%6!+K&*Y8"(!)!4"%]*+O"7>;.,&%]"D"("^&*.2 3&f"6!+K&V!%GhY"a7"$"6!+K&*+O""f>!+a&O-E%&8L4" "_,;.,&%]7H&6!+K&!$.2.3v"D%Y8!1%&%,-"^&3#"*)&%>"#8 -!0%)V,%G}!+K&!F!3vR!0O"."%Z+O"V%;.,"_,;.,&%]+9 !E%&8LV$"&<"!%>8.\"!.B8"D8E%*_E7V,%!$"%]8`8a V>gF%7"9!&%"%NV^&"D!%Z!7.\"!I;<&*+O""$"&8L4"3z"( V^& !!%YG Bước 3: Phản biện và phát triển ý tưởng ,8V%3&f"*+O"H&6!+K&‰.,V^%Š7;.,&%]"(!)!J"#"C!, %]"$"6!+K&=7,=>"(%Y8!D*)"(*+O"%Y8"$"*$ &%$-%]".6!+K&GiF%-E%;.,&%]‰3%>8ŠA7!+1&"_;.,&%] 3v*(&-,%!0€".",7!'"_;.,&%]>*(&%Y8-,%*)!+;8=-g!N" 6!+K&;+E%%Y8&(""27+VN,"2!%Z!/7g4"7&8L-F7!1%&%,7 #&"_,*F%!+O&%>`8,G ^&`8,`8$!0'g!N"-*$&%$76!+K&3v*+O"Jc‹;+E%%Y8&(""27 `8,!0f&a".6!+K&*(*+O"0Œ0&7"<!)a-2"Z*+O"H&!: &%]V^&"D!%Z!.\"!0$E!H&3,%2V^&*$&"(G+-I=73,8+E" =6!+K&-Y3E%3v*D=*_-Y"$"=Z8!F+!Ne&"N"_,(7"$" !#"!%Z!VZ7"$"&%$!0/&%,!e&-`8,!0f&aZ!c$"*/*+O"-,%!0€76&{,- <"*N"8F9!E%V%$!!0%)3=G Bước 4: Chiến lược tiếp thị i)!e&Ve&!"^&"_,3E%!0>!/!0+1&7;.,&%]"D!%Z! &{*Z-%]"!+a&2%.$(3v+!Z.!^&`8,-%]"$"!.VZ.2" !%Z!/&9&fG0.&*("(g!N""$"=Z8!F!$"*C&"N!d^%!0+1&V% ;.,7e&4""_,;.,&%]-Y"$"\!+g347!%"N7!0,&!%Z!/GiL& !1%VZ.2"3a!.="D;4$.*+O";.,!87O%8I7!/D!0.&&9 2-;%2G •g=;4&VZ.2"!%Z!/3a+O"@,%6;.G C!!0$$!!0%)H&3 E%N!"(!/!+1&!%Ye&72"Z-%]"!J! !-Y!1%&%,73#"4"G,% */+E&*+O"•8B7V%)8;$&7!Ne&7.\"*\"!N"D!%Z!"_,3*) -%]"$!!0%)("(*/+E&0Œ0&3$!-E%*€%A%"_,V$"&G Bước 5: Phân tích kinh doanh g!N"V%;.,*$&%$Vsa-Y<"!%>8O%8I7"$"O%N""_,3*S 2%GP>"2*(7(*$&%$"%!%Z!a"$"<"!%>8"_,37H&;4$.".!/ !0+1&-!$"*C&"_,3E%=-E%"$"3%]"(Gi%Y8*("(&{,7 *$&%3E%="(&g=+K&c 8*Z"$"3%]"(,=V^&~ 8=%>7!0.&!4"!Z7V^&%5"."w&"(!)*$&%$"Nc$"*+O"Ve& !/!0+1&37-E%"$";.,&%]A!+1&!'-d,-d,*%)8"N7!:3,% *)05!!•,V%&%]G.>7-E%;.,&%]A7-,%!0€B*2.7Ve&" I-`8=Z!!g!0%)V,%*^%V%`8,!0f&aH&g!N"!0>&% =G Bước 6: Phát triển sản phẩm P+E"=%>`8,*Z$!!0%)\!-I!67Vs!8I!7.\"!"<!)GQ., &%]"D•87*D8!+"Z!2.!:&%]Gi)&%!1%&%,$!!0%)37- "%N&%>"#87"$""$C&%>"#8>"5!0f&-%]"!'V%Z!^&!%7!8!I "$"&%>"#8"(3z.\"%>`8,*)!0$ !!1%&%,2%H&&'*B"(G Bước 7: Kiểm nghiệm thị trường i)"I!Ia7;.,&%]"(!)!4"%]-%]"V%)&%]!/!0+1&@&"$" ".!0%)V,%KH&-?&!/!0+1&AG^&-%]"=@<"*N""N*$ &%$"$"=Z8!F%>`8,*Z"#"e&!%Z!/+&%$"7V>gF%7!/!0+1&7 !^&*%]`8&"$..\"*/-/3G Bước 8: Thương mại hoá sản phẩm +a&2%.$3-%]"!8&3!4"34-.!/!0+1&;.,&%]3v %c$"*/!/!0+1&!0%)V,%7"$"!#"!0%)V,%7"$"CI!$"&%]%>`8, +$&7`8&"$.7VZ!.$7"e3("V$"&7.\"&%,.IG (2%7$!!0%)3E%V^&%C!"^&-%]"*C"I7(%>`8,!E% "%Z+O"7"N3$"7"a3K2!D&7&8L4""_,;.,&%]G$!!0%)3 E%"D&9%Y7R!0O!N!F& !-E%!.C.2!*C&"_,;.,&%]G DcSct!-*$&%$%Y8\!"_,6!+K&-37!0.&*(+a&;%]8 "D8"_,!/!0+1&"D*+O"!^!0f&-8^9!E%Gh'-%]"3$&!2.-*J%E%!%Z8 +a&$7V^&"(<"*N""Nc$"3v"•&g=!J! !G i)!"^&!0.&-%]"$!!0%)3E%7"DVN"!N"343$&!2.-e&4" *J%E%".&8Lg4"*)g&",.342=t7Ve&99!"aC%".;., &%]7;.=Z8!F"_"F!".-%]"*+,0,*+O"3E%!"^&".&+1%7 *\"%]!-,%!0€*/+E&-!5"*="_,B*2.G 4.1.3 Tìm ra công dụng mới của sản phẩm C!"$"!#"V$""(!)&%53!%>8!<.\"Vt.;%"8V'3F&"_,(!'0, "^&;<&E%"_,3G0>!4"!Z7Ž"$%(&•"_,H&&+1%*%!0+E"-•"( !)/"$""^&!="•!,&%,3,8V%!/!0+1&*B$!!0%)2v7;•>-‡`8, \!‡Gi%Y8=*\"%]!*5&Z8!/!0+1&"(C!!0.&3F"$"*\"!N3,8 [/!0+1&&LH&3*S2%H&!%]N"!+a&!4,8V^&"(3 .J%!0C%a•‚ [4!e&!0+K&"_,!/!0+1&!+a&*F%"I+&*+O"Vƒ-f&3v!e&!F"V%&= "&"(%Y8V$"&I0,N"O%"_,3‚ [y$"&8,3V^&%€&9-E%H&3%]"(‚ [DE"$"gF%3"+,*+,3=-.H&&(,"_, f.\""+,"D&,*8,*)!e&!>344,"f".V$"&G 0.&DE"$"!0+1&O7"',V.$!"^&".H&&+1%*Z3,8"  I-/!Z‡"I"g‡"_,'-!d,I0@&7!0K!&+1%;•*D8!/!0+1& "(!)V^&@!0.&"%Z+O"$!!0%)"_,f„\";?V^&%V^&!)xG ^&!+1&7H&&+1%*%3,83v%.2!*C&!F!a*)&%-/!0NK&!#,% .\"!I!08&V,%!$"RJ&!/!0+1&G\";?V^&"(*+O"-/!0N,.`8$!"_, &+1%*%!0+E"7+&-/!0N!#,%"w&"(Ve&!8*+O"O%8I*$&V)7N! ! V%!/!0+1&*,&!e&!0+K&!F!G Tạo ra hoặc tăng thêm giá trị gia tăng của sản phẩm h'!,&%,"8C""%Z&%$"C!"%Z+O""(!N2.%)E7>"5&!^%c% *+,0,C!4,"fV$""(Ve&,&2%!"^&Ea-Y-H&a*( *+,0,"$"!%]N"V$"V‘!S.3"NGhN;<7"^&!="(!)!e&&%$!0/". 3"_,'@&"$"3:;<&,.'9!9!7+E&;•3:;<&3"% !%Z!7;b%)87cg=;4&"$"!08&!g;/"-<I8B%KH&*/,*%)V$"&;b ;&!%Z"I-"$""+a&!0'.K0C&G&.%0,7"^&!=*Z3,8"(!) V^&"D!2.!>&%$!0/@&"$"J38&"^&;<&E%7!%Z!/"•"D!I !08&`8&$"$"*\"!N3*B"(+&"+,*+O"V,%!$"%Y87"•&27 @&"$"3.3$3E%-E%H&3*B"(!0>!/!0+1&.\"+E&34 "56"_,V$"&!E%"$"+8!Z!0.&`8%!0'3c8 !„"•&2+3c8 !&,= !2%*/,+a&7"^&&]3c8 !!%>!%Z7,.*C&&YGGGxG y,%!$""$"O%!Z-Y34!%];<& y$%%]"J*%)-Y"8Vƒ3F&"_,C!3".0@&7"$"3E%!85! 34"56"_,"$"(&+1%3:;<&V$",8!2%"$"!1%*%)V$",8GC!!/ . -!/!0+1&V$""%ZV.&M–!0.&!J&V%&2"c8 !V8&(,G 4.3 Bao bì sản phẩm quốc tế 4.3.1. Chức năng bao bì sản phẩm quốc tế 0.&.2!*C&,0VS!%&`8F"!Z7"$"`8=Z!*/-Y,.'0. !0+1&+E"&.%."E%!,&%,.2!*C&c8 !V8G a) Các cách phát triển hoặc thêm sản phẩm mới. Xuất khẩu sản phẩm trong nước. Q.,&%]%"(H&&%%$"e"a-Y$!!0%)3c8

Hình ảnh liên quan

Cánh chim:Biểu tượng của tự do. Hìnhảnh gợi lên sự giải thoát khỏi những ràng buộc thường ngày và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn - CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ

nh.

chim:Biểu tượng của tự do. Hìnhảnh gợi lên sự giải thoát khỏi những ràng buộc thường ngày và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn Xem tại trang 28 của tài liệu.
Bờ môi: Tượng trưng cho vẻ đẹp, ngoại hình và vị giác. - CHIIẾN LƯỢC SẢN PHẨM QUỐC TẾ

m.

ôi: Tượng trưng cho vẻ đẹp, ngoại hình và vị giác Xem tại trang 29 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan