0

Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22 40 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2019, 08:21

Đề cương báo cáo chuyên đề: Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đề cương báo cáo chuyên đềChỉ thị 05 và chủ đề năm 2016: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MinhBáo cáo chuyên đề về Chỉ thị 05CTTW của Bộ Chính trị và chủ đề thực hiện Chỉ thị năm 2016.– Nội dung trình bày gồm 3 vấn đề:1 Sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay,2 Nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh3 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như thế nào.Nội dungPhần thứ nhất:SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY1 Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam– Hội nghị thành lập Đảng 321930– Hội nghị Trung ương 8, tháng 51941– Đại hội II (11951)– Đại hội VII (61991) khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng.– Đại hội IX (42001), đã khẳng định “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”; “tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.2 Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và vấn đề chống suy thoái, về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và xã hội.3 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán, lâu dài, liên tục của Đảng ta– Từ ngày thành lập, thực hiện Chính cương, sách lược văn tắt…– Mặt trận Việt Minh và cao trào giải phóng dân tộc.– Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội: Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.– Bắt đầu đường lối đổi mới toàn diện đất nước, Đại hội VI (1986) đã yêu cầu; “Mỗi người cộng sản chúng ta cần phải suốt đời học tập, noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng là người lãnh đạo và người đày tớ thật trung thành của nhân dân”.– Chỉ thị 23CTTW ngày 2732003, Ban Bí thư khóa IX đã ban hành Chỉ thị 23CTTW, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đảng và tuyên truyền rộng rãi trong xã hội.– Thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, ngày 07112006, Bộ Chính trị khoá X đã ban hành Chỉ thị 06CTTW về triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.– Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, ngày 1452011, Bộ Chính trị kháo XI đã ban hành Chỉ thị 03CTTW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.– Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “… đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.– Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, ngày 1552016, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành một Chỉ thị 05CTTW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Phần thứ haiNHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINHI. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH1. Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh– Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (tháng 61991) lần đầu tiên Đảng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Mác – Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động. Văn kiện của Đại hội đã nêu: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta”.– Đại hội IX của Đảng (tháng 42001) đã khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, “soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”.– Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh:+ Truyền thống dân tộc+ Tinh hoa văn hóa nhân loại (đông – tây)+ Chủ nghĩa Mác – Lênin+ Những nhân tố chủ quan của con người Hồ Chí Minh.2 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh:(1) Tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người;(2) Tư tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;(3) Tư tưởng về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc;(4) Tư tưởng về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân;(5) Tư tưởng về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân;(6) Tư tưởng về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân;(7) Tư tưởng về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;(8) Tư tưởng về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau;(9) Tư tưởng về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân…3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh3.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển của dân tộc Việt Nam3.1.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam3.1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam3.2. Ý nghĩa quốc tế của Tư tưởng Hồ Chí Minh3.2.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời đại.3.2.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ ra giải pháp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng con người3.2.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả4. Về nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh – Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” cần tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sáu nhóm vấn đề: Về con đường của cách mạng Việt Nam; Về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Về nhân dân, đại đoàn kết toàn dân; Về xây dựng văn hóa và con người; Về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân; Về xây dựng đảng.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường của cách mạng Việt Nam1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người1.1.1. Về vấn đề dân tộc thuộc địa1.1.2. Về mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong phong trào giải phóng dân tộc1.1.3. Về cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng con người1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội– Về chính trị: xác định và xây dựng các yếu tố của hệ thống chính trị do giai cấp công nhân lãnh đạo.– Về kinh tế: bước đầu xây dựng được các cơ sở kinh tế mang tính chất xã hội chủ nghĩa, từng bước cải thiện đời sống nhân dân.– Về văn hóa, xã hội, đời sống tinh thần: trong cách mạng dân tộc, dân chủ, khối quần chúng công – nông – trí thức và các giai tầng xã hội khác đã có ý thức giác ngộ, đoàn kết trong một mặt trận dân tộc thống nhất; những nhân tố mới của văn hóa, giáo dục đã được hình thành dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội– Chủ nghĩa xã hội là một chế độ do nhân dân làm chủ.– Chủ nghĩa xã hội có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.– Chủ nghĩa xã hội là một xã hội phát triển cao về văn hoá, đạo đức,– Chủ nghĩa xã hội là một xã hội công bằng và hợp lý.– Chủ nghĩa xã hội là công trình tập thể của nhân dân, do nhân dân tự xây dựng lấy dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đề cương báo cáo chuyên đề: Chỉ thị 05 chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đề cương báo cáo chuyên đề Chỉ thị 05 chủ đề năm 2016: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Báo cáo chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị chủ đề thực Chỉ thị năm 2016 – Nội dung trình bày gồm vấn đề: 1- Sự cần thiết phải đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nay, 2- Nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 3- Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nội dung Phần thứ nhất: SỰ CẦN THIẾT ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 1- Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng cách mạng Việt Nam – Hội nghị thành lập Đảng 3-2-1930 – Hội nghị Trung ương 8, tháng 5-1941 – Đại hội II (1-1951) – Đại hội VII (6-1991) khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng – Đại hội IX (4-2001), khẳng định “Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin điều kiện cụ thể nước ta”; “tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” 2- Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vấn đề chống suy thối, tư tưởng trị, đạo đức, lối sống Đảng xã hội 3- Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chủ trương quán, lâu dài, liên tục Đảng ta – Từ ngày thành lập, thực Chính cương, sách lược văn tắt… – Mặt trận Việt Minh cao trào giải phóng dân tộc – Trong kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, xây dựng chủ nghĩa xã hội: Sống chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại – Bắt đầu đường lối đổi toàn diện đất nước, Đại hội VI (1986) yêu cầu; “Mỗi người cộng sản cần phải suốt đời học tập, noi gương đạo đức, tác phong Bác Hồ, người thầy vĩ đại cách mạng Việt Nam, ghi nhớ làm theo lời dạy Người, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, xứng đáng người lãnh đạo người đày tớ thật trung thành nhân dân” – Chỉ thị 23-CT/TW ngày 27-3-2003, Ban Bí thư khóa IX ban hành Chỉ thị 23CT/TW, tổ chức đợt sinh hoạt trị sâu rộng, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng tuyên truyền rộng rãi xã hội – Thực Nghị Đại hội X Đảng, ngày 07-11-2006, Bộ Chính trị khoá X ban hành Chỉ thị 06-CT/TW triển khai Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Thực Nghị Đại hội XI, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị kháo XI ban hành Chỉ thị 03-CT/TW “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định “… đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi cơng việc thường xun tổ chức đảng, cấp quyền, tổ chức trị – xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ” – Thực Nghị Đại hội XII, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Phần thứ hai NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh – Tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tại Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII (tháng 6-1991) lần Đảng ta khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác – Lênin tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Văn kiện Đại hội nêu: “Tư tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin điều kiện cụ thể nước ta” – Đại hội IX Đảng (tháng 4-2001) khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, “soi đường cho đấu tranh nhân dân ta giành thắng lợi, tài sản tinh thần to lớn Đảng dân tộc ta” – Nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh: + Truyền thống dân tộc + Tinh hoa văn hóa nhân loại (đơng – tây) + Chủ nghĩa Mác – Lênin + Những nhân tố chủ quan người Hồ Chí Minh 2- Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh: (1)- Tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; (2)- Tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; (3)- Tư tưởng sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; (4)- Tư tưởng quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; (5)- Tư tưởng quốc phòng tồn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; (6)- Tư tưởng phát triển kinh tế văn hóa, khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; (7)- Tư tưởng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (8)- Tư tưởng chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; (9)- Tư tưởng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân… Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh 3.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc Việt Nam 3.1.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng Việt Nam 3.1.2.Tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vơ giá dân tộc Việt Nam 3.2 Ý nghĩa quốc tế Tư tưởng Hồ Chí Minh 3.2.1.Tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời đại 3.2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh giải pháp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng người 3.2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ dân tộc đấu tranh mục tiêu cao Về nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh – Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh” cần tập trung nghiên cứu, quán triệt nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh sáu nhóm vấn đề: Về đường cách mạng Việt Nam; Về xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam; Về nhân dân, đại đoàn kết toàn dân; Về xây dựng văn hóa người; Về phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân; Về xây dựng đảng Tư tưởng Hồ Chí Minh đường cách mạng Việt Nam 1.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người 1.1.1 Về vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1.2 Về mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp phong trào giải phóng dân tộc 1.1.3 Về cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng người 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Về trị: xác định xây dựng yếu tố hệ thống trị giai cấp cơng nhân lãnh đạo – Về kinh tế: bước đầu xây dựng sở kinh tế mang tính chất xã hội chủ nghĩa, bước cải thiện đời sống nhân dân – Về văn hóa, xã hội, đời sống tinh thần: cách mạng dân tộc, dân chủ, khối quần chúng cơng – nơng – trí thức giai tầng xã hội khác có ý thức giác ngộ, đồn kết mặt trận dân tộc thống nhất; nhân tố văn hóa, giáo dục hình thành ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội – Chủ nghĩa xã hội chế độ nhân dân làm chủ – Chủ nghĩa xã hội có kinh tế phát triển cao, dựa lực lượng sản xuất đại chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu – Chủ nghĩa xã hội xã hội phát triển cao văn hoá, đạo đức, – Chủ nghĩa xã hội xã hội công hợp lý – Chủ nghĩa xã hội cơng trình tập thể nhân dân, nhân dân tự xây dựng lấy lãnh đạo Đảng 2.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam Về mục tiêu: Hồ Chí Minh khẳng định, xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng người Về động lực: Người rõ, định người, nhân dân lao động, nòng cốt cơng – nơng – trí thức 2.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam – “Tuỳ hoàn cảnh mà dân tộc phát triển theo đường khác Có nước thẳng lên đường chủ nghĩa xã hội (cộng sản),… có nước phải qua chế độ dân chủ tiến lên chủ nghĩa xã hội (cộng sản)…” – “Xây dựng chủ nghĩa xã hội đấu tranh cách mạng phức tạp, gian khổ lâu dài” – Về nhân tố bảo đảm thực thắng lợi chủ nghĩa xã hội Việt Nam: giữ vững tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng; nâng cao vai trò quản lý Nhà nước; phát huy tính tích cực, chủ động tổ chức trị – xã hội; xây dựng đội ngũ cán đủ đức tài, đáp ứng yêu cầu nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa – Về phương châm xây dựng chủ nghĩa xã hội: “Ta xây dựng chủ nghĩa xã hội từ hai bàn tay trắng lên khó khăn nhiều lâu dài” , “phải làm dần dần”, “không thể sớm, chiều”, “ai nói dễ chủ quan thất bại” – Xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có kế hoạch, biện pháp, đặc biệt tâm (chỉ tiêu một, biện pháp mười, tâm hai mươi) để thực thắng lợi kế hoạch đề 2.4 Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam 2.4.1 Phát triển kinh tế nhiệm vụ quan trọng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 2.4.2 Phải xây dựng cấu kinh tế công nghiệp nông nghiệp hợp lý 2.4.3 Tất yếu khách quan phải tiến hành cơng nghiệp hóa 2.4.4 Các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế định hướng lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ Việt Nam Đề xây dựng phát triển kinh tế có nhiều thành phần trên, Hồ Chí Minh đưa sách kinh tế Đảng Chính phủ gồm bốn điểm mấu chốt: Một là, công tư lợi Hai là, chủ thợ lợi Ba là, công nông giúp Bốn là, lưu thơng ngồi 2.4.5 Phát triển kinh tế phải đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu 2.5 Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ Tổ quốc 2.5.1 Về xây dựng lực lượng trị, lực lượng vũ trang nhân dân 2.5.2 Về xây dựng chất cách mạng ý thức trị cho quân đội 2.5.3 Về xây dựng trận lòng dân, quốc phòng tồn dân Tư tưởng Hồ Chí Minh nhân dân, xây dựng văn hóa, người 3.1.1 Về phạm trù nhân dân 3.2 Về không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Người nêu rõ mục tiêu Nhà nước là: “1 Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” 3.3 Về đại đồn kết tồn dân tộc 4.Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa người 4.1 Khái niệm văn hố theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hóa hiểu theo nghĩa rộng, hẹp hẹp 4.2 Quan điểm xây dựng văn hố Theo Hồ Chí Minh, văn hố dân tộc phải xây dựng điểm lớn sau đây: “(1) Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường (2) Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng (3) Xây dựng xã hội: nghiệp liên quan đến phúc lợi nhân dân xã hội (4) Xây dựng trị: dân quyền (5) Xây dựng kinh tế” 4.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng người 4.3.1 Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người – “Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công nghiệp cách mạng” Theo Người, “vơ luận việc gì, người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, cả” – Con người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng 4.3.2 Về chiến lược “trồng người” Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân 5.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy dân chủ 5.1.1 Quan niệm Hồ Chí Minh dân chủ 5.1.2.Quan điểm Hồ Chí Minh thực hành dân chủ a) Xây dựng hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi b) Xây dựng tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận đồn thể trị – xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ xã hội 5.2 Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân 5.2.1 Về Nhà nước pháp quyền Nhà nước dân Nhà nước dân” Nhà nước dân 5.2.2 Về chất giai cấp công nhân Nhà nước – Nhà nước Đảng Cộng sản lãnh đạo – Nhà nước bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước – Nguyên tắc tổ chức hoạt động nguyên tắc tập trung dân chủ 5.2.3 Về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Hoạt động quản lý nhà nước Hiến pháp, pháp luật trọng đưa pháp luật vào sống Ở cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh hai lần đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp ( Hiến pháp 1946 1959), ký công bố 16 đạo luật, 613 sắc lệnh nhiều văn luật khác Phép trị nước Hồ Chí Minh kết hợp “pháp trị “ “đức trị – nhân trị” Trong “pháp trị” nghiêm khắc, cơng minh “đức trị – nhân trị” tình người, bao dung, thấu tình đạt lý Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức tài Những yêu cầu cảu Người đội ngũ cán bộ, công chức bao gồm: – Tuyệt đối trung thành với cách mạng – Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ – Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân – Cán bộ, công chức phải người dám phụ trách, dám đoán, dám chịu trách nhiệm, tình khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản” Phải thường xuyên tự phê bình phê bình, ln ln có ý thức hành động lớn mạnh, Nhà nước Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đảng 6.1 Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng 6.1.1 Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam 6.1.2 Về vai trò lãnh đạo chất Đảng 6.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn Đảng 6.2.1 Tính tất yếu khách quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 6.2.2 Nội dung cơng tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh a) Xây dựng Đảng trị, tư tưởng b) Xây dựng Đảng tổ chức c) Xây dựng Đảng đạo đức 6.2.3 Về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng a) Nguyên tắc tập trung dân chủ b) Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách c) Nguyên tắc tự phê bình phê bình d) Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác đ) Ngun tắc đồn kết thống Đảng Có thể tóm tắt tập trung vào vấn đề Một là, Tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc 1- Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người – Về vấn đề dân tộc thuộc địa – Về mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp phong trào giải phóng dân tộc – Về cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng người 2- Tư tưởng Hồ Chí Minh đường lên dân tộc: độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội – Về trị: xác định xây dựng yếu tố hệ thống trị giai cấp cơng nhân lãnh đạo – Về kinh tế: bước đầu xây dựng sở kinh tế mang tính chất xã hội chủ nghĩa, bước cải thiện đời sống nhân dân – Về văn hóa, xã hội, đời sống tinh thần: cách mạng dân tộc, dân chủ, khối quần chúng cơng – nơng – trí thức giai tầng xã hội khác có ý thức giác ngộ, đoàn kết mặt trận dân tộc thống nhất; nhân tố văn hóa, giáo dục hình thành ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh 3- Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng bảo vệ Tổ quốc – Tư tưởng Hồ Chí Minh mục tiêu động lực xây dựng chủ nghĩa xã hội Việt Nam +Về mục tiêu: Hồ Chí Minh khẳng định, xây dựng chủ nghĩa xã hội bao gồm trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, xây dựng người Về động lực: Người rõ, định người, nhân dân lao động, nòng cốt cơng – nơng – trí thức + Phát triển kinh tế nhiệm vụ quan trọng thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội + Tính tất yếu khách quan phải tiến hành cơng nghiệp hóa; Các hình thức sở hữu, thành phần kinh tế định hướng lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ độ Việt Nam + Đề xây dựng phát triển kinh tế có nhiều thành phần trên, Hồ Chí Minh đưa sách kinh tế Đảng Chính phủ gồm bốn điểm mấu chốt: công tư lợi; chủ thợ lợi ; cơng nơng giúp ; lưu thơng ngồi + Phát triển kinh tế phải đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham ơ, lãng phí, quan liêu – Tư tưởng Hồ Chí Minh bảo vệ Tổ quốc + Về xây dựng lực lượng trị, lực lượng vũ trang nhân dân + Về xây dựng chất cách mạng ý thức trị cho quân đội + Về xây dựng trận lòng dân, quốc phòng tồn dân Hai là, tư tưởng Hồ Chí Minh dân chủ 1- Tư tưởng Hồ Chí Minh phát huy dân chủ – Quan niệm Hồ Chí Minh dân chủ – Quan điểm Hồ Chí Minh thực hành dân chủ + Xây dựng hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi +Xây dựng tổ chức đảng, nhà nước, mặt trận đồn thể trị – xã hội vững mạnh để bảo đảm dân chủ xã hội 2- Quan điểm Hồ Chí Minh xây dựng Nhà nước pháp quyền dân, dân, dân – Về Nhà nước pháp quyền + Trăm phải có thần linh pháp quyền + Nhà nước dân; Nhà nước dân; Nhà nước dân – Về chất giai cấp công nhân Nhà nước + Nhà nước Đảng Cộng sản lãnh đạo + Nhà nước bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước + Nguyên tắc tổ chức hoạt động nguyên tắc tập trung dân chủ – Về xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ + Hoạt động quản lý nhà nước Hiến pháp, pháp luật trọng đưa pháp luật vào sống + Ở cương vị Chủ tịch nước, Hồ Chí Minh hai lần đứng đầu Ủy ban soạn thảo Hiến pháp ( Hiến pháp 1946 1959), ký công bố 16 đạo luật, 613 sắc lệnh nhiều văn luật khác + Phép trị nước Hồ Chí Minh kết hợp “pháp trị “ “đức trị – nhân trị” Trong “pháp trị” nghiêm khắc, cơng minh “đức trị – nhân trị” tình người, bao dung, thấu tình đạt lý – Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức tài Những yêu cầu cảu Người đội ngũ cán bộ, công chức bao gồm: + Tuyệt đối trung thành với cách mạng + Hăng hái, thành thạo công việc, giỏi chun mơn, nghiệp vụ +Phải có mối liên hệ mật thiết với nhân dân + Cán bộ, công chức phải người dám phụ trách, dám đoán, dám chịu trách nhiệm, tình khó khăn, “thắng không kiêu, bại không nản” Phải thường xuyên tự phê bình phê bình, ln ln có ý thức hành động lớn mạnh, Nhà nước Ba là, Tư tưởng Hồ Chí Minh nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân 1- Về phạm trù nhân dân “Trong bầu trời khơng có q nhân dân Trên giới khơng có lực lượng mạnh sức mạnh đại đồn kết tồn dân” 2- Về khơng ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân Người nêu rõ mục tiêu Nhà nước là: “1 Làm cho dân có ăn Làm cho dân có mặc Làm cho dân có chỗ Làm cho dân có học hành” 3- Về đại đồn kết tồn dân tộc Bốn là, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng văn hóa người 1-Khái niệm văn hố theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hóa hiểu theo nghĩa rộng, hẹp hẹp 2- Quan điểm xây dựng văn hoá – Theo Hồ Chí Minh, văn hố dân tộc phải xây dựng điểm lớn sau đây: “(1) Xây dựng tâm lý: tinh thần độc lập tự cường (2) Xây dựng luân lý: biết hy sinh mình, làm lợi cho quần chúng (3) Xây dựng xã hội: nghiệp liên quan đến phúc lợi nhân dân xã hội (4) Xây dựng trị: dân quyền (5) Xây dựng kinh tế” 3- Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng người – Quan điểm Hồ Chí Minh vai trò người + “Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công nghiệp cách mạng” Theo Người, “vơ luận việc gì, người làm ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa, cả” + Con người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng – Về chiến lược “trồng người” Năm là, Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng đảng 1-Tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng – Về đời Đảng Cộng sản Việt Nam – Về vai trò lãnh đạo chất Đảng 2- Tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Tính tất yếu khách quan công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng – Nội dung cơng tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh +Xây dựng Đảng trị, tư tưởng + Xây dựng Đảng tổ chức +Xây dựng Đảng đạo đức – Về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng + Nguyên tắc tập trung dân chủ + Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách + Nguyên tắc tự phê bình phê bình +Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác + Nguyên tắc đoàn kết thống Đảng II ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức 1.1 Vị trí, vai trò đạo đức xã hội đời sống người – Có đạo đức cách mạng hồn thành nghiệp cách mạng vẻ vang – Đạo đức tiêu chí đánh giá văn minh, cao thượng xã hội, người – Đạo đức giúp người giữ nhân cách, lĩnh làm người hồn cảnh, khơng dễ bị thay đổi trước xoay vần, biến thiên thời cuộc: Giàu sang rũ, nghèo khó khơng thể chuyển lay, uy lực khuất phục – Đạo đức gốc, nguồn, tảng, lẽ, có tâm, có đức giữ vững chủ nghĩa Mác – Lênin, đưa chủ nghĩa Mác – Lênin vào sống – Trong quan niệm Hồ Chí Minh, cấu trúc nhân cách bao gồm hai mặt: đạo đức tài năng, phẩm chất lực, hồng chuyên, đó, Người xác định đạo đức, phẩm chất, hồng gốc, tảng, điều khơng có nghĩa tuyệt đối hóa mặt đức, coi nhẹ mặt tài – Đối với Đảng, tổ chức tiền phong chiến đấu giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật sạch, Đảng phải “là đạo đức, văn minh” Người thường nhắc lại ý V I Lênin: Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm dân tộc thời đại – Vấn đề đạo đức Hồ Chí Minh đề cập đến cách tồn diện 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng 1.2.1 Trung với nước, hiếu với dân 1.2.2 Yêu thương người, sống có nghĩa, có tình 1.2.3 Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư 1.2.4 Tinh thần quốc tế sáng 1.3 Ngun tắc xây dựng đạo đức 1.3.1 Nói đơi với làm, phải nêu gương đạo đức 1.3.2 Xây đôi với chống 1.3.3 Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2.1 Suốt đời dân, nước Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gương người đời phấn đấu hy sinh, tất dân, nước, hạnh phúc người Hồ Chí Minh có ham muốn, ham muốn bậc, nước nhà hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn tự do, đồng bào có cơm ăn, áo mặc, học hành Nói chuyện với đồng bào trước sang thăm Pháp (ngày 30-5-1946), Hồ Chí Minh khẳng định: Cả đời tơi có mục đích, phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, hạnh phúc quốc dân Những ẩn nấp nơi núi non, vào chốn tù tội, xông pha hiểm nghèo – mục đích Đến lúc nhờ quốc dân đồn kết, tranh quyền, ủy thác cho tơi gánh việc Chính phủ, tơi lo lắng đêm ngày, nhẫn nhục cố gắng – mục đích đó… Bất kỳ bao giờ, đâu, đeo đuổi mục đích, làm cho ích quốc lợi dân Là lãnh tụ dân tộc, Người đứng đầu Đảng Nhà nước, Hồ Chí Minh nhận thức rõ trách nhiệm cá nhân: Lo cho dân, cho nước từ việc lớn đến việc nhỏ Hồ Chí Minh gắn bó với đồng bào theo nghĩa anh em, chị em, cháu thật Người có tình cảm, trách nhiệm với họ người ruột thịt Khi nhà báo nước vấn (ngày 14-7-1969), Hồ Chí Minh trả lời: “Đồng chí muốn biết tình cảm tơi miền Bắc miền Nam phải không? Tôi yêu đồng bào miền Bắc yêu đồng bào miền Nam Tôi hiến đời cho dân tộc tôi… Mỗi người, gia đình có nỗi đau khổ riêng gộp nỗi đau khổ riêng người, gia đình lại thành nỗi đau khổ tơi” Trong Di chúc, Hồ Chí Minh viết: “Về việc riêng – suốt đời tơi hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân Nay dù phải từ biệt giới này, tơi khơng có điều phải hối hận, tiếc tiếc không phục vụ lâu nữa, nhiều nữa” 2.2 Ý chí nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua thử thách, khó khăn để đạt mục đích Được ni dưỡng truyền thống đạo đức dân tộc, Hồ Chí Minh hình thành lý tưởng hoài bão đắn, tạo động lực cho Người vượt qua thử thách, chông gai để đưa cách mạng đến thắng lợi cuối Trên chặng đường cách mạng, Hồ Chí Minh sống sống kham khổ, hành trình qua bốn đại dương, năm châu lục Ý chí nghị lực tinh thần to lớn Hồ Chí Minh trưởng thành qua thực tiễn cách mạng, kết hợp với niềm tin, tinh thần lạc quan từ tâm hồn Người Trong đời hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh bị tù đày nhiều nơi, giữ thái độ lạc quan, tin tưởng vào sức mạnh người, vào sống, nghĩa, với ý chí, nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua thử thách, khó khăn 2.3 Hết lòng thương yêu, quý trọng, phục vụ nhân dân – Là gương mẫu mực phục vụ nhân dân, Hồ Chí Minh ý thức rõ rằng, cán phải có trách nhiệm với dân, làm cán quan cách mạng, từ việc nhỏ đến lớn phải nhân dân; cương vị phải nhân dân mà phục vụ “Làm Chủ tịch nước, trăm điều phải lo Trời mưa, trời nắng, gió bão… chưa lo, phải lo Các cháu choẹt mắt, chưa lo, phải lo” Hồ Chí Minh định nghĩa có lợi cho nhân dân, cho dân tộc chân lý, Người xem phục vụ nhân dân phục tùng chân lý; làm công bộc cho dân việc làm cao thượng Hồ Chí Minh dặn dò: “Chúng ta phải u dân, kính dân dân u ta, kính ta” Hồ Chí Minh người thấu hiểu dân tình, chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí để khơng ngừng thực hành dân chủ cho dân Ngày đêm Người đau đáu điều “giành độc lập rồi, phải làm cho dân ăn no mặc ấm” Nếu không, độc lập chẳng có giá trị gì; để dân đói, dân rét Đảng Chính phủ có lỗi với dân 2.4 Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, ln người Giáo sư Trần Văn Giàu khẳng định: “Tầm cỡ hiền triết mức quan tâm đến người, người thật phải sống đất sống lâu dài đến vơ tận thời gian, lấy làm trung tâm suy tư chủ đích hành động Cụ Hồ thuộc loại hiền triết đó; mà Cụ lớn” Mo-ha-med La-ma-ri, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân An giê ri Việt Nam, khẳng định: “Ưu điểm lớn Chủ tịch Hồ Chí Minh khơng đấu tranh cho cờ, cho giải phóng bề mặt bên ngoài, Người muốn tiến hành chiến đấu cho phẩm giá người, cho giải phóng phúc lợi toàn dân nhờ mà cách mạng Người phát động mang tầm cỡ giới…” Trong Di chúc, Bác viết: “Đầu tiên cơng việc người” Lòng khoan dung nhân Hồ Chí Minh ln dành cho kiếp người Người cảm thấy đau khổ nhìn thấy niên Mỹ chết cách vơ ích Việt Nam Hiếm có lãnh tụ chiến tranh mà lại thấy máu máu, người người, quý Ngay kẻ thù xâm lược gây nên bao đau thương cho dân tộc mình, gây bao tội ác man rợ nhân dân, chúng bị bắt, Người dặn cán bộ, chiến sĩ ta phải đối xử với họ cách khoan hồng, phải làm cho giới thấy dân tộc Việt Nam dân tộc văn minh, tiến bộ, văn minh bọn giết người, cướp nước 2.5 Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị khiêm tốn Hồ Chí Minh thực hành triệt để tất Người quan niệm, chí Người làm nhiều Người nói Hồ Chí Minh gương sáng thực hành tiết kiệm ăn, mặc, ở, lại… Mọi Người sử dụng cách hợp lý Ở Hồ Chí Minh, tiết kiệm trở thành nếp sống, sinh hoạt, kết tinh đọng lại thành giá trị văn hoá, triết lý nhân sinh, biểu trưng lối sống văn minh, đại làm sở cho việc thực tinh thần nhân văn cao giới nghèo đói, khó khăn, vật lộn để sinh tồn phát triển Giữ liêm khiết, sạch, Hồ Chí Minh sống trung thực, chân thành với với người khác, tôn trọng nhân cách người khác Người biết nâng người lên, khuyến khích, động viên để người thấy rõ giá trị đích thực sống, có khát vọng sống Hồ Chí Minh gương đấu tranh không mệt mỏi chống lại ác, xấu xã hội, người, biểu tiêu cực, bệnh tham ơ, lãng phí, quan liêu máy tổ chức Đảng, Nhà nước Hồ Chí Minh có thái độ rõ ràng, công minh trước công tội Người viết nhiều báo giáo dục, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên không phép làm “quan cách mạng”, phòng tránh cám dỗ đời thường để khơng bị ngã gục trước “viên đạn bọc đường” Người trực tiếp đạo xét xử vụ án lớn; phân tích thấu tình đạt lý ngun nhân dẫn đến lỗi lầm cán bộ, đảng viên, có đảng viên có chức có quyền, củng cố niềm tin nhân dân vào cán cân công lý luật pháp, vào lãnh đạo sáng suốt Đảng chất tốt đẹp chế độ ta III PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Khái niệm phong cách phong cách Hồ Chí Minh 1.1 Khái niệm phong cách – Trước Đại hội VII (tháng 6-1991), Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói “tác phong Hồ Chủ tịch” Hai chữ “tác phong” hiểu phong cách làm việc phong cách công tác Hồ Chí Minh Từ Đại hội VII, “tác phong” thay “phong cách” cụm từ “Tiếp tục bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên nhân dân ta nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Nói phong cách Hồ Chí Minh nói đến đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với tư tưởng, đạo đức Người; thể nhân cách lớn, siêu việt, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức sáng, nhân văn Đó phong cách vĩ nhân, chiến sỹ cộng sản lỗi lạc, nhà văn hóa lớn – Phong cách cách mạng Hồ Chí Minh thể lĩnh vực sống hoạt động Người, tạo thành chỉnh thể quán, có giá trị khoa hoc, đạo đức, thẩm mỹ Phong cách Hồ Chí Minh gồm điểm bật sau đây: Phong cách tư Hồ Chí Minh người mác-xít, phong cách tư Người trước hết phương pháp biện chứng vật: xuất phát từ thực tiễn để trở lại biến đổi thực tiễn Hồ Chí Minh thể phong cách tư khoa học hiệu với đặc trưng bật sau: 1.1.Phong cách tư khoa học, cách mạng đại Từ cách tiếp cận vấn đề cách khoa học, gắn với yêu cầu thực tiễn điều kiện lịch sử, Người vượt qua lớp sĩ phu yêu nước tiền bối, sớm nhận thức vấn đề thời đại Phong cách tư giúp Nguyễn Ái Quốc có định sang phương Tây để tìm đường cứu nước Nhờ đó, Người có dịp sống trung tâm văn hóa – khoa học – trị tiếng giới thời đó, Niu Ooc, Pari, Luân đôn, Mat-xcơva…, tiếp xúc, hoạt động gần gũi với đại diện xuất sắc trí tuệ thời đại – nhà văn, nhà báo, nghệ sĩ, nhà hoạt động trị, cách mạng tiếng,… nhanh chóng trưởng thành nhiều mặt, có tư biện chứng đại Nhờ có phong cách tư đó, với cần cù chịu khó, óc quan sát suy nghĩ từ thực tiễn, Nguyễn Ái Quốc tự trang bị cho vốn học vấn sâu rộng chắn, để trở thành trí thức tự học, khơng cấp, uyên bác nhiều mặt Đó phong cách tư không tiếp thu cách thụ động, khơng dừng lại vật, tượng bề ngồi, mà sâu phân tích, so sánh, chắt lọc, lựa chọn, tổng hợp, rút phán đoán, tới kết luận mới, đề luận điểm mới, vừa kế thừa, vừa phát triển sáng tạo để tiếp tục vượt lên phía trước Vì vậy, Hồ Chí Minh bắt kịp với nhịp sống phát triển thời đại, để lựa chọn đường cho dân tộc dự kiến bước phát triển lịch sử 1.2.Phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo Đó phong cách tư không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn người khác, tránh lối cũ, đường mòn, tự tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận chất vật, tượng để tìm chân lý, phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tiễn Hồ Chí Minh khơng ngừng làm giàu trí tuệ vốn văn hóa – tư tưởng nhân loại Người tìm hiểu, tiếp thu yếu tố dân chủ, tiến bộ, nhân văn học thuyết khác, theo tư tưởng đạo Lênin: “Chỉ người cách mạng chân thu hái điều hiểu biết quý báu đời trước để lại” Tư sáng tạo Hồ Chí Minh bắt nguồn từ thấm nhuần sâu sắc di huấn bậc thầy cách mạng vô sản, “không coi lý luận Mác xong xi hẳn bất khả xâm phạm”, mà “phải tự phát triển lý luận Mác, lý luận đề nguyên lý đạo chung, việc áp dụng nguyên lý ấy, xét riêng nơi, Anh không giống Pháp, Pháp không giống Đức, Đức khơng giống Nga” Đó quan điểm thực tiễn, sở sáng tạo 1.3 Phong cách tư hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình Thể rõ phong cách tư Hồ Chí Minh ln biết xuất phát từ chung, nhân loại, từ chân lý phổ biến, “lẽ phải không chối cãi được” để nhận thức lý giải vấn đề thực tiễn Người viết: “Tuy phong tục dân khác, có điều dân giống nhau: Ấy dân ưa lành ghét dữ”; hay: “Trừ bọn Việt gian bán nước, trừ bọn phát xít thực dân, ác quỷ mà ta phải kiên đánh đổ, tất người khác ta phải yêu quý, kính trọng, giúp đỡ” Để đàm phán, thuyết phục đối phương tới đồng thuận, Người thường lập luận sở nguyên tắc tính đồng nguyên lý Người viết: “Quyền độc lập, tự nước vậy, xương máu nghĩa sĩ đoàn kết toàn quốc dân mà xây dựng nên Vậy nên, người chân ham chuộng độc lập, tự nước phải kính trọng độc lập, tự dân tộc khác” Trong thư gửi người bạn Pháp Đông Dương năm 1946, Người viết: “Các bạn yêu nước Pháp bạn muốn độc lập Các bạn yêu đồng bào bạn muốn họ tự do… Chúng phải yêu nước chúng tơi muốn độc lập chứ! Chúng phải phép yêu đồng bào muốn họ tự chứ! Cái mà bạn coi lý tưởng, phải lý tưởng chúng tôi” Với phong cách tư này, Hồ Chí Minh phê phán thói “kiêu ngạo cộng sản”, Người nói: “Vì giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động, biết trung thành với giai cấp vô sản, tâm đấu tranh cho nhân dân Thế thơi” Hồ Chí Minh coi công việc làm hôm – giải phóng dân tộc, xây dựng xã hội mới, bảo vệ Tổ quốc nối tiếp nghiệp cha ông mở từ nghìn năm trước Người nói: “Các vua Hùng có cơng dựng nước, Bác cháu ta phải giữ lấy nước” Vì “cuộc chiến đấu thời kết tinh trường kỳ đề kháng mà ông cha, anh em tiếp tục tám mươi năm Pháp thuộc” Sự hài hòa, uyển chuyển, lý tưởng đạo đức nhân văn thể rõ “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” Người Bản thân Lời kêu gọi có sức mạnh giục giã lời hịch núi sơng, thơi thúc người cầm vũ khí, đứng lên chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, lại viết lời lẽ hòa bình, nhân danh nghĩa mà chiến đấu, khơng có chữ nói đến căm thù chém giết Trong thư gửi tướng R.Salan – người tháp tùng Hồ Chí Minh chuyến thăm nước Pháp – vừa cử làm Tổng huy quân đội Pháp thay tướng J.Valluy, Người viết: “Chúng ta người bạn tốt… Nhưng hoàn cảnh ý muốn biến thành hai kẻ đối địch Điều thật đáng tiếc!”… Phong cách làm việc 2.1 Phong cách lãnh đạo Là lãnh tụ cách mạng Việt Nam, phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể trước hết phong cách lãnh đạo 2.1.1.Phong cách dân chủ, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Người giải thích: “Tập thể lãnh đạo dân chủ Cá nhân phụ trách tập trung Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách dân chủ tập trung” Người thường nói: đề cơng việc, đẻ nghị quyết, khơng khó, vấn đề thực Ai thực hiện? – Tập thể, quần chúng Vì vậy, có dân chủ, bàn bạc tập thể trí, tâm thực hiện, tránh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” Sở dĩ xảy đồn kết người lãnh đạo chun quyền, độc đốn, áp đặt chủ quan, hội nghị người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị, khơng thơng khơng tâm thực Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh biểu từ việc lớn việc nhỏ Từ soạn thảo Tuyên ngôn độc lập đến viết báo…, Người tham khảo ý kiến Bộ Chính trị, hay người xung quanh Người tuân thủ chặt chẽ quy trình định Mọi vấn đề kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao, khoa học – kỹ thuật,… Người dựa vào đội ngũ trí thức, chuyên gia máy Đảng Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, cho chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước phải cân nhắc, lựa chọn thận trọng, để sau ban hành, phải thay đổi, bổ sung Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh biết động viên, khuyến khích “khiến cho cán gan nói, gan đề ý kiến”, tức phải làm cho cấp khơng sợ nói thật cấp không sợ nghe thật Khi cần thiết, để lấy ý kiến tầng lớp nhân dân, Người định triệu tập Hội nghị trị đặc biệt (1964) – “Hội nghị Diên Hồng” thời đại Hồ Chí Minh gương sáng phong cách làm việc thật dân chủ, tôn trọng tập thể, không phân biệt chức vụ cao thấp Thực dân chủ, tôn trọng tập thể vấn đề có tính ngun tắc xuất phát từ ngun tắc tập trung dân chủ tổ chức hoạt động đảng kiểu Theo Người, thực hành dân chủ, tôn trọng định tập thể, biết lắng nghe ý kiến người phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo quy tụ đồng tình, ủng hộ nhiều người, tạo nên sức mạnh to lớn để giải nhiệm vụ Người sớm cảnh báo tượng dân chủ, không tôn trọng tập thể công tác cán bộ, người có chức, có quyền cao Phong cách làm việc dân chủ, tôn trọng tập thể Hồ Chí Minh hồn tồn đối lập với phong cách làm việc theo kiểu áp đặt mệnh lệnh hành chính, độc đốn chun quyền, chủ quan ý chí, dân chủ hình thức dân chủ cực đoạn tùy tiện, tự vơ phủ Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, lối làm việc dân chủ, tơn trọng tập thể liền với đoán, tinh thần trách nhiệm cá nhân 2.1.2 Tổ chức việc kiểm tra, kiểm sốt cụ thể, thường xun Theo Hồ Chí Minh, sau nghị ban hành, phải tổ chức tốt để nghị vào sống; điều gắn liền với cơng việc kiểm tra, kiểm soát Muốn tốt, “phải tận nơi, xem tận chỗ” Sở dĩ thật bị bưng bít kiểm tra, kiểm sốt ngành, cấp, khơng nghiêm túc, chưa chặt chẽ, tệ quan liêu “nồng” Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh gương sáng tác phong kiểm tra sâu sát Theo tài liệu thống kê Bảo tàng Hồ Chí Minh, tính vòng 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Người thực 700 lượt thăm địa phương, cơng trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đội…, từ miền núi đến hải đảo, việc thăm hỏi chiến sĩ đồng bào, để xem xét tình hình, kiểm tra cơng việc Tính năm có 70 lượt Người xuống sở, tháng có khoảng lần lãnh tụ gặp gỡ quần chúng Đó kỷ lục khó vượt qua, lãnh tụ tuổi cao Ngoài ra, ngày Người đọc báo, đọc thư nhân dân gửi lên, thấy có ý kiến hay, cần tiếp thu, việc gấp cần giải quyết, Người dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển tới quan có trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu giải 2.1.3.Phong cách quần chúng, luôn gần dân, tin dân, trọng dân, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân Trong đời hoạt động Hồ Chí Minh ln gần gũi với nhân dân, qua thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng dân Tư tưởng trọng dân tin dân quán từ suy nghĩ hành động thường nhật hàng ngày Hồ Chí Minh Chính trọng dân, tin dân thương dân, nên Người lấy dân làm đối tượng phục vụ Hồ Chí Minh ln tin dân, tin tưởng vào khả sức mạnh nhân dân Phong cách quần chúng Hồ Chí Minh bắt nguồn từ tư tưởng Người: “Nước lấy dân làm gốc” Người nhấn mạnh: “Học hỏi quần chúng không theo đuôi quần chúng” “không phải dân chúng nói gì, ta nhắm mắt theo” Trong cách làm việc với quần chúng cần phải nắm vững tình hình chất lượng quần chúng, phân loại hạng mức khác để có biện pháp làm việc cho hiệu quả, mặt khác phải nắm rõ đặc điểm bật tư tưởng dân chúng “họ hay so sánh” họ so sánh tai mắt họ nhiều, việc họ nghe, thấy Vì “người cán phải dùng cách so sánh dân mà tự so sánh” Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở cán cán phải phê phán đấu tránh khắc phục cách làm việc quan liêu, mệnh lệnh Người yêu cầu đồng chí phụ trách bộ, ban, ngành Trung ương phải thường xuyên kiểm tra giải công việc chỗ, phải chống bệnh giấy tờ, hội họp nhiều, kiểm tra giúp đỡ Trong lãnh đạo, Người xuất phát từ lợi ích nhân dân, đặt lợi ích nhân dân, tập thể lên trên, lên trước Người ln thực “việc có lợi cho dân phải làm, việc có hại cho dân phải tránh” 2.1.4 Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh cho rằng: “Nói chung dân tộc phương Đơng giàu tình cảm, họ, gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” Người đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu công tác lối sống, lúc, nơi, nói phải đôi với làm để quần chúng noi theo Hồ Chí Minh dạy: “Nói miệng, nói Ta cần phải thực hành Kháng chiến, kiến quốc, ta phải cần kiệm Nhưng tự phải cần kiệm trước Trước hết, phải làm gương, gắng làm gương anh em, công tác, gắng làm gương cho dân Làm gương ba mặt: Tinh thần, vật chất văn hóa Khơng có khó Khó cách mạng mà ta làm thành công Muốn làm ta phải: Quyết tâm, trí tâm đồng tâm Ta nhớ ba chữ ấy, thực hành làm gương nêu ba chữ lên, tất đồng chí phải thành cơng” “Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước” Tự phải trước giúp người khác Mình khơng chính, mà muốn người khác vơ lý Đề giáo dục nêu gương đạt kết cao, Người chủ trương: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng giáo dục lẫn cách tốt để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng người mới, sống mới” 2.2 Phong cách làm việc khoa học đổi 2.2.1.Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm thực chất tình hình, “Đảng có hiểu rõ tình hình, đặt sách đúng” Về phần mình, để nắm tình hình, Người khơng dựa vào máy giúp việc, mà trực tiếp xuống sở Cách Người thường không báo trước; xem xét từ vào trong, từ sau trước, từ nơi ăn, chốn chỗ làm việc, hội trường… Người muốn khơng để nói dối Người lên án thói che đậy, bưng bít thật, cho dối trá với dân, “dối trá với Đảng, có tội với Đảng” Phong cách làm việc khoa học, khách quan, trung thực Hồ Chí Minh không né tránh việc tiêu cực, thường đội danh “nhạy cảm”, không cho phép lợi dụng hai chữ “nhạy cảm” để che chắn sai lầm, bưng bít thật, bênh che cho Người coi khơng đạo đức, khơng minh bạch trị khơng trung thực khoa học Người viết: “…một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm Đảng hỏng Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm mình, vạch rõ đó, xét rõ hồn cảnh sinh khuyết điểm đó, tìm cách sửa chữa khuyết điểm Như đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắn, chân chính” Người nêu cao gương trung thực, thẳng thắn, thực cầu thị đảng chân cầm quyền Trong cải cách ruộng đất, Người gạt nước mắt nhận lỗi trước nhân dân Hồ Chí Minh làm việc có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, việc Vì làm việc có kế hoạch, dù bận trăm cơng, nghìn việc Đảng Nhà nước, Người lúc ung dung, tự tại, có thời học tập, đọc sách, xem văn nghệ, xuống địa phương, thăm danh lam, thắng cảnh,… Từ thực tế kinh nghiệm mình, Người dạy: việc đặt kế hoạch “không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao, “chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát, kể hàng triệu, không thực được” Hồ Chí Minh khơng lòng với thói quen chậm chạp, tùy tiện, khơng nhiều cán bộ, coi thái độ khơng tôn trọng thời người khác Tháng 11-1945, đến dự lễ tốt nghiệp khóa V Trường huấn luyện cán Việt Nam, Người thẳng thắn góp ý: “Trong giấy mời tới đây, nói bắt đầu, 10 phút mà nhiều người chưa đến Cách làm việc Tôi khuyên anh em phải làm việc cho giờ, thời gian quý báu lắm” Người phê bình vị tướng đến chậm để người phải đợi, coi 10 phút đến chậm phải “nhân lên với 500 người đợi đây”… 2.2.2.Phong cách làm việc đổi Hồ Chí Minh có phong cách làm việc khơng cố chấp, bảo thủ, ln đổi Người nói: “Tư tưởng bảo thủ sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm” Cuộc đời Người gương tuyệt vời đổi mới, có sức khêu gợi, kích thích đổi mới, sáng tạo cho Khi dự thảo công văn cho Bác, anh em giúp việc thường dựa vào văn cũ Người duyệt để làm theo Khơng ngờ, có lần Người lại sửa khác Anh em giúp việc có ý minh: Thưa Bác, cháu thấy văn trước Bác thông qua câu Người nói: lần trước Bác chưa nghĩ ra, lần Bác phải sửa tiếp cho tốt Có thể thấy phong cách Người ln ln đổi mới, khơng chấp nhận tư “lối mòn”, kinh nghiệm chủ nghĩa, mà phải cải tiến để ngày tốt Đó phong cách mà thời đại đòi hỏi Phong cách diễn đạt 3.1.Cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực Mở đầu tác phẩm Đường kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc nói rõ chủ kiến mình: “Sách muốn nói cho vắn tắt, dễ hiểu, dễ nhớ… Đây nói việc nói giản tiện, mau mắn, chắn hai lần hai bốn, không tô vẽ, trang hồng cả… Văn chương hy vọng sách hai chữ: Cách mệnh! Cách mệnh!! Cách mệnh!!!” 3.2.Diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, sáng, có lượng thơng tin cao Bác Hồ thường viết ngắn, có ngắn: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, chữ mà khái quát ba giai đoạn đầy biến động đất nước Nhiều câu cô đúc lại châm ngôn: “Nước lấy dân làm gốc”, “Khơng có q độc lập, tự do”, “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, v.v Chính vậy, tư tưởng lớn Người trở nên dễ thuộc, dễ nhớ, nhanh chóng vào quần chúng, hướng dẫn họ hành động 3.3.Sinh động, gần gũi với cách nghĩ quần chúng, gắn với hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể Khi nói, viết, Bác Hồ thường kết hợp với kể chuyện, đan xen câu thơ, câu ca dao có vần điệu, làm cho nói hay viết trở nên sinh động, gần gũi với lối cảm, lối nghĩ quần chúng Người dùng hình ảnh “con đỉa hai vòi” để nói chất chủ nghĩa đế quốc; ví “lý luận tên (hoặc viên đạn) Thực hành đích để bắn”; “có kinh nghiệm mà khơng có lý luận mắt sáng, mắt mờ”; người đọc nhiều lý luận mà đem thực hành, vận dụng “cái hòm đựng sách”… 3.4.Phong cách diễn đạt ln ln biến hóa, quán mà đa dạng Trên sở thống mục đích nói viết, phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh thể phong phú, phù hợp với nội dung trình bày Đó đanh thép với số liệu rõ ràng tố cáo (trong tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp), sôi tranh luận, thiết tha kêu gọi, ân cần giảng giải, sáng sủa thuyết phục… Người dạy: “Mỗi tư tưởng, câu nói, chữ viết, phải tỏ rõ tư tuởng lòng ước ao quần chúng” Phong cách ứng xử 4.1.Khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp Trong tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không đặt cao người khác, mà trái lại, ln hòa nhã, quan tâm chu đáo đến người chung quanh Đến thăm lớp học hay dự buổi nói chuyện, Người ý hỏi thăm vị nhân sĩ, trí thức có danh vọng, bậc cao tuổi, đại biểu phụ nữ, trân trọng mời ngồi lên trên, thể phong cách cao nhã, mực Á Đông Tiếp khách khách sạn Pa-ri năm 1946, Hồ Chí Minh bắt tay người, nói chuyện thân mật, tự nhiên với phụ nữ Pháp, kèm theo lời khen áo đẹp, câu ca tụng nước Pháp… Người Pháp có cảm tình với Bác 4.2.Chân tình, nồng hậu, tự nhiên Khi gặp gỡ người, với cử thân mật, lời hỏi thăm chân tình, hay câu nói đùa, Người tạo bầu khơng khí thân mật, thoải mái, thân thiết gia đình Hồ Chí Minh ln xuất với thái độ tươi cười cách tự nhiên ánh mắt đôi môi Sự vui vẻ với khiếu hài hước thể đa dạng, phong phú xóa cách bức, nghi thức trịnh trọng không cần thiết, tạo khơng khí chan hòa, gần gũi lãnh tụ với quần chúng, người bạn… Điều lý giải Bác Hồ xuất đâu rộn lên niềm vui tiếng cười hồ hởi không dứt Không đùa vui với người khác, đơi lúc Người nói đùa thân Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, đến thăm lớp chỉnh huấn lúc mưa to, hội trường vang lên tiếng hô “Hồ Chủ tịch mn năm!”, Người hiệu im lặng, nói: Mn năm làm gì? Trăm năm q Còn Bác “muốn nằm” tí thơi! Một nét nhân cách bật giao tiếp, ứng xử Hồ Chí Minh khiêm tốn chân thành, thân thiện thực lòng với người, khơng chút gợi cho sùng bái cá nhân Sự ân cần, nồng hậu, xóa bỏ nghi thức, thẳng đến trái tim người tình cảm chân thực, tự nhiên, nét bật phong cách ứng xử nhà văn hóa lớn thời đại 4.3.Linh hoạt, chủ động, biến hóa Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới kết hợp hài hòa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, nên linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng lớn mà châm chước nhỏ Năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm thức nước Pháp Khi tới Biarít, sân bay đón Người có ơng Tỉnh trưởng, sau họ đưa Người nghỉ khách sạn sang, bên ngồi sơn phết dang dở Chị Phương Tiếp, trí thức Việt kiều, cử làm phiên dịch cho Người, tỏ ý thắc mắc đón tiếp khơng trịnh trọng: “Tại họ chưa có phủ mà Cụ sang?” Người trả lời hóm hỉnh: “Thế có phủ rồi, họ đổi ý khơng mời sang sao?” Với tầm suy nghĩ vừa xa rộng, vừa uyển chuyển, Người tranh thủ hội đưa cờ đỏ vàng Tổ quốc ta tới Pari, vào lúc nước ta chưa quốc gia công nhận Phong cách sống 5.1 Sống cần, kiệm, liêm, Cả lời nói việc làm, Hồ Chí Minh ln ln tự thực cần, kiệm, liêm, Về ăn, Pari hoa lệ hay lúc hoạt động bí mật vùng Pác Bó, kể trở thành Chủ tịch nước, Người thích lối ăn đạm bạc, mang tính truyền thống q hương Có “của ngon, vật lạ”, Người thường không chịu ăn mình, san sẻ cho người đi, để phần cho người vắng… Khi ăn xong, Người xếp lại mâm, bát cho gọn ghẽ, thể tôn trọng người phục vụ Về mặc, quần áo cách mặc Bác Hồ vô giản dị, gần gũi thân quen người xung quanh mà lịch sự, tao nhã Khi miền núi, Người mặc đồ chàm ông ké người Nùng Đến với nông dân, Người mặc cánh nâu, khăn mặt vắt vai, lão nông, dép cao su người lính Đi chiến dịch, Người mặc quân phục chiến binh Hành trang vị Chủ tịch nước, thượng khách nước Pháp, có hai quần áo ngồi, kaki, vài đồ lót, vừa xếp gọn valy nhỏ Dùng lâu, cổ áo tay áo sờn, Người không chịu cho may mới… Về chỗ ở, Hồ Chí Minh đề gần gũi với thiên nhiên: “trên có núi, có sơng; có đất ta trồng, có bãi ta chơi; nhà thống ráo, kín mái; gần dân, khơng gần đường” Chính mà sau giải phóng Thủ đô, Hà Nội, Người không chịu vào Dinh Tồn quyền, nói thác “nó có mùi thực dân”! Trong sinh hoạt đời thường, việc làm, Người tự làm lấy, không muốn phiền người khác Thật cảm động gần gũi xem hình ảnh dọc đường cơng tác, Người tắm suối, tự giặt lấy quần áo, phơi lên sào vác vai tiếp, bình dị, tự nhiên lão nông, thật gần gũi với Mỗi cơng tác đến sở, Bác báo trước, u cầu địa phương khơng tổ chức đón tiếp linh đình Người dặn, thấy thật Nếu báo trước khơng thấy hết Thế địa phương lại lấy cớ ta ăn mà mổ gà, mổ lợn Đồn cơng tác ăn một, cán địa phương ăn hai kết cuối gì? Nhân dân lại è vai mà gánh… Khi công tác sở, Bác dặn dò đồng chí Văn phòng Chính phủ phải chuẩn bị thứ để ăn trưa làm việc 5.2.Sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đơng – Tây Đó phong cách sống vừa thấm nhuần văn hóa Nho – Phật – Lão, vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Âu – Mỹ giữ vững, yêu quý tự hào văn hóa Việt Nam Đoạn văn cụ Hoàng Đạo Thúy khái quát phong cách đặc sắc ấy: Mấy nhà nho cũ thấy Cụ ngồi cạnh hòm nhỏ tráp, hí hốy viết, bảo Cụ ơng đồ Nghệ Đeo kính vào rõ ràng ơng đốc học Những người nước về, hay quen đọc sách Tây, bảo Cụ văn minh, người châu Âu lịch Nghệ sĩ nghe Cụ nói tác phẩm, thấy Cụ đồng Cụ tiếp cụ Võ Liêm Sơn, tặng quạt, làm thơ tiễn, Cụ nhà đạo đức văn chương bậc thầy Một người Pháp nghe Cụ nói chuyện, cảm đến nhà ông bác bên bờ sông Xen Tay nâng chén rượu chúc mừng, trang trọng, mà vung đũa đánh nhịp vô tự nhiên… 5.3.Tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên Những người sống bên Bác cho biết: chưa thấy Người phàn nàn thời tiết, mưa khơng bực, nắng khơng than, bình thản trước diễn biến đất trời, dung mạo lúc vui vẻ, trán không nhăn, mày không nhíu, mát mẻ mùa thu, ấm áp mùa xuân, thuận theo tự nhiên mà sống Như trí thức phương Đơng khác, rỗi rãi, Người làm thơ – thơ trữ tình – nhiều chữ Hán Trong thơ có trăng có hoa, mai vàng, tuyết trắng, chim rừng tổ, mây lượn tầng khơng, có hồng hơn, nắng sớm… Tất nhân cách hóa, giao hòa với người Điều khác biệt Người “tiên” mà khơng tục, ln gắn bó với dân, với nước, theo đuổi khát vọng nhân văn cao Khi 70 tuổi, minh mẫn, sức khỏe giữ trọng trách lãnh đạo Đảng Nhà nước, Người chủ động bước chuyển giao cho lớp kế cận đào tạo Người chủ động viết “Di chúc” với lời dặn dò tâm huyết với Đảng; để lại mn vàn tình thương cho đội, chiến sĩ, niên, thiếu niên nhi đồng, lời chào mong muốn đoàn kết với bạn bè quốc tế… Người cơng khai nói lên ước muốn điều tiếc…; tất từ phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân Phần thứ ba HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY I Thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị khóa XII, tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 1- Về Mục đích, yêu cầu việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động Đảng, hệ thống trị nhân dân, đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành cơng việc tự giác, thường xuyên cấp uỷ, tổ chức đảng, quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị – xã hội cấp, địa phương, quan, đơn vị, trước hết người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên – Việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xác định “một nội dung quan trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, đội ngũ cán cấp chiến lược đủ lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu” – Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày sâu sắc nội dung giá trị to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Người thật trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh Về nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bao gồm: – Hệ thống quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh – Các quan điểm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Phong cách Hồ Chí Minh, gồm: phong cách tư độc lập, tự chủ, sáng tạo, gắn chặt lý luận với thực tiễn; phong cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn; phong cách ứng xử văn hố, tinh tế, đầy tính nhân văn, thấm đậm tinh thần yêu dân, trọng dân, dân; phong cách nói đơi với làm, vào lòng người; nói viết ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm; phong cách sống cao, sạch, giản dị; phong cách quần chúng, dân chủ, tự nêu gương,… 3- Về phương thức thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là: – Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực Nghị Đại hội XII Đảng, nghị cấp uỷ nội dung sinh hoạt thường xuyên chi bộ, gắn với vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc thực nhiệm vụ trị giải vấn đề xúc, cộm địa phương, quan, đơn vị; – Gắn với việc xây dựng phát triển văn hoá, người Việt Nam, xây dựng hệ giá trị văn hoá hệ giá trị chuẩn mực người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá hội nhập quốc tế – Lấy kết học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng năm 4- Những công việc chủ yếu thực Chỉ thị là: – Lãnh đạo, đạo chặt chẽ việc triển khai thực theo phương châm trước, sau; trước, ngồi sau; học đơi với làm theo, trọng việc làm theo hành động việc làm cụ thể – Xây dựng, tổng kết nhân rộng điển hình tiên tiến làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, kết hợp “xây” với “chống” – Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương người đứng đầu cán chủ chốt cấp, cán bộ, đảng viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm nhiệm kỳ – Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ địa phương, quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực đánh giá việc thực hiện” Hoàn thiện sách, pháp luật liên quan đến đạo đức công vụ – Tiếp tục đạo biên soạn chương trình, giáo trình tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để giảng dạy hệ thống giáo dục quốc dân học viện, trường trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán cấp, bảo đảm phù hợp với cấp học, bậc học với yêu cầu giáo dục, đào tạo Thực Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị, ngày 25 tháng năm 2016 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII ban hành Kế hoạch 03 triển khai thực II Giải pháp tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn Một là, thực “trung với nước, hiếu với dân”, cán bộ, đảng viên phải trung thành vô hạn với mục tiêu lý tưởng Đảng, dân tộc, tham gia tích cực vào việc đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng bằng, văn minh Hai là, thực lời dạy: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư”, nêu cao phẩm giá người Việt Nam thời kỳ Ba là, nâng cao ý thức dân chủ kỷ luật, gắn bó với nhân dân, nhân dân phục vụ Bốn là, nâng cao trách nhiệm tính tiên phong gương mẫu Năm là, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế sáng, đoàn kết, hữu nghị dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế III Đẩy mạnh xây dựng Đảng đạo đức Báo cáo Chính trị thơng qua Đại hội XII Đảng nêu nhóm nhiệm vụ xây dựng Đảng đạo đức sau: Một là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Hai là, kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống hội, thực dụng, bè phái, “lợi ích nhóm”, “nói khơng đơi với làm” Ba là, xây dựng thực tốt quy định để phát huy vai trò gương mẫu rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác cán bộ, đảng viên, cán lãnh đạo cấp, người đứng đầu quan, đơn vị Bốn là, thực nghiêm chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát tổ chức đảng, giám sát phản biện xã hội Mặt trận Tổ quốc, tổ chức trị – xã hội nhân dân phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên IV Những công việc cần thực hiện: 1-Cơ sở pháp lý: – Chỉ thị 05-CT/TW Bộ Chính trị – Kế hoạch o3-KH/TW Ban Bí thư – Hướng dẫn 08-HD/BTGTW Ban Tuyên giáo Trung ương – Kế hoạch số 23- KH/TU, ngày 13-12-2016 học tập, quán triệt tuyên truyền NQTW khóa XII Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – Kế hoạch số 24 -KH/TU, ngày 15 -12 -2016 thực thị số 05 – CT/TW, ngày 15 – -2016 Bộ Chính trị đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2-Nội dung: – Tổ chức nghiên cứu, quán triệt kỹ Chỉ thị 05-CT/TW, ý điểm mới; – Tổ chức học tập, liên hệ chủ đề 2016: Những nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; – Xây dựng, thơng qua chương trình, kế hoạch thực Chỉ thị 05-CT/TW tồn khóa, gắn với thực Nghị Đại hội XII, nghị BCHTW khóa XII, với nhiệm vụ trị quan, đơn vị, quán triệt toàn đảng bộ; – Lựa chọn vấn đề xúc, cộm, dư luận quan tâm, tập trung thực có kết cụ thể; thực tốt “Xây đôi với chống Xây dựng bản, lâu dài; chống cấp bách trước mắt” – Tổ chức thực vai trò, trách nhiệm nêu gương việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quan, đơn vị địa phương; – Quan tâm đến giáo dục trị tư tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa, nhân cách quan đơn vị; giáo dục thiếu niên… *********** Chủ tịch Hồ Chí Minh Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất Người để lại cho Đảng ta, dân tộc ta di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách vô quý giá; đuốc soi đường, lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua mn vàn khó khăn, thử thách trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tiến hành công đổi đạt thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín Việt Nam trường quốc tế nâng cao Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh yêu cầu, trách nhiệm, đồng thời tình cảm, nguyện vọng tha thiết cán bộ, đảng viên người dân Việt Nam yêu nước, để xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp, dân chủ; dân tộc Việt Nam độc lập, tự do; nhân dân Việt Nam ấm no, hạnh phúc./ ... Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người 1.1.1 Về vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1.2 Về mối quan hệ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp phong trào giải... vấn đề Một là, Tư tưởng Hồ Chí Minh dân tộc 1- Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người – Về vấn đề dân tộc thuộc địa – Về mối quan hệ vấn đề. .. Đảng Cộng sản phải tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm dân tộc thời đại – Vấn đề đạo đức Hồ Chí Minh đề cập đến cách tồn diện 1.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh phẩm chất đạo đức cách mạng 1.2.1
- Xem thêm -

Xem thêm: Chỉ thị 05 và chủ đề năm 2016 – Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Từ khóa liên quan