0

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở trường mầm non nga phú

23 166 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2019, 14:15

1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài: Sự nghiệp giáo dục có vị trí quan trọng chiến lược phát triển đất nước trước mắt lâu dài “Giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội [1] Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình giáo dục xã hội Phát triển giáo dục đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng” Trong hệ thống Giáo dục quốc dân, Giáo dục Mầm non chiếm vị trí vơ quan trọng, bậc học hệ thống giáo dục quốc dân, tảng bậc giáo dục khác; Bác Hồ kính u nói: “Giáo dục mầm non tốt mở đầu cho giáo dục tốt” [2] Chính chất lượng chăm sóc, ni dưỡng, giáo dục trẻ trường mầm non tốt có tác động lớn đến chất lượng giáo dục bậc học tiếp theo, chất lượng Giáo dục mầm non định tới hình thành phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ thể chất, tình cảm, đạo đức, trí tuệ thẩm mỹ Có thể nói nhân cách người tương lai phụ thuộc lớn vào giáo dục trẻ Trường Mầm non Với nhiệm vụ người cán quản lý phụ trách trường mầm non, trăn trở, suy nghĩ làm để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ để trẻ phát triển tồn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ Đây nhiệm vụ quan trọng cần phải có nỗ lực phấn đấu, tâm cao; cần phải trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên để họ trì phát triển chất lượng giáo dục nhà trường; phải làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục trẻ nhằm đáp ứng với yêu cầu nghiệp giáo dục mầm non thời đại Chính mà chọn đề tài nghiên cứu: “Một số biện pháp đạo thực nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường mầm non Nga Phú” 1.2 Mục đích nghiên cứu: Nâng cao chất lượng hiệu thực đổi nội dung, phương pháp giáo dục Nâng cao lực đội ngũ đáp ứng yêu cầu GD giai đoạn Phát triển quy mô trường lớp, học sinh cân nâng cao chất lượng giáo dục Tăng cường sở vật chất, thiết bị dạy học, Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục Nếu cán quản lý người lo lắng, quan tâm, trăn trở đến công tác chăm sóc, ni dưỡng giáo dục cháu trường, ln tìm tòi học để có giải pháp tối ưu để nâng cao chất lượng nhà trường chất lượng nâng lên tạo niềm tin từ phụ huynh học sinh ngược lại người quản lý mà không quan tâm đến cơng tác chăm sóc, giáo dục cháu chất lượng trường mầm non ngày xuống dốc 1.3 Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tất giáo viên, học sinh nhà trường 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Đề tài sâu khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên trường Mầm non - Làm rõ yêu cầu cấp bách việc nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục đáp ứng nghiệp giáo dục, đào tạo giai đoạn - Khảo sát điều tra phân tích đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên, tìm nguyên nhân thực trạng NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN: Trong năm qua với phát triển bậc học khác, bậc học Mầm non bậc học có nhiều đóng góp to lớn, thực có trách nhiệm gieo hạt giống tốt, mầm non tốt tạo tiền đề vững cho nhiệm vụ giáo dục đào tạo hệ trẻ mai sau Để thực mục tiêu nhiệm vụ ngành giáo dục mầm non, người giáo viên phải người giúp trẻ phát triển cách tồn diện, thơng qua việc giáo viên tổ chức cho trẻ hoạt động, nắm bắt lĩnh hội tri thức kỹ vật, tượng giới xung quanh, rèn luyện cho trẻ tính tập trung, thái độ nghiêm túc tham gia vào hoạt động thực yêu cầu, nhiệm vụ giáo viên đề hình thành cho trẻ thành người động tình lĩnh hội kiến thức lĩnh vực Đây yêu cầu quan trọng đòi hỏi người giáo viên mầm non phải nhận thức xác định vai trò trách nhiệm tổ chức hoạt động cho trẻ trường mầm non Luôn đề phương châm" Lấy trẻ làm trung tâm" để khơng ngừng nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo đưa hình thức, phương pháp tổ chức cho trẻ lĩnh hội kiến thức cách nhẹ nhàng đạt kết cao Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng hiệu đào tạo lớp công dân tý hon đáp ứng với yêu cầu xu hội nhập toàn ngành giáo dục Thực chủ trương đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo toàn ngành giáo dục nói chung bậc học mầm non nói riêng, người giáo viên cần phải sáng tạo tổ chức hoạt động cho trẻ theo chương trình bồi dưỡng lực sư phạm cho giáo viên nội dung quan trọng 2.2 THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ: 2.2.1 Thuận lợi: Là người quản lý phụ trách chuyên môn, quan tâm sâu sát đến việc chăm lo chất lượng giáo dục nhà trường Bên cạnh đạo sát lãnh đạo ngành tơi khơng ngừng nghiên cứu chương trình để đưa hình thức, phương pháp phát huy tính tích cực, sáng tạo giáo viên Ban giám hiệu người động, có kế hoạch cụ thể cho việc bồi dưỡng giáo viên đưa phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngày đạt kết cao Trường đầu tư sở vật chất đạt chuẩn Quốc gia, có đủ điều kiện để thực chương trình chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ Được quan tâm ủng hộ cấp, ngành đồng thuận cao bậc phụ huynh tạo điều kiện cho nhà trường việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ để đảm bảo cho giáo viên thực tốt chương trình chăm sóc ni dưỡng, giáo dục trẻ Đội ngũ giáo viên trẻ, có trình độ chun mơn nghiệp vụ chuẩn chuẩn, nhiệt tình, u nghề, mến trẻ, tích cực tham gia vào hoạt động, luôn sáng tạo lĩnh vực, phần lớn giáo viên soạn máy vi tính, số giáo viên biết soạn giáo án điện tử, biết sử dụng công nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động cho trẻ 2.2.2 Khó khăn: Bên cạnh giáo viên có số hạn chế, chưa linh hoạt sáng tạo việc sử dụng phương pháp lồng ghép tích hợp, chưa mạnh dạn xây dựng chủ đề mang tính đổi mới, chưa tạo hội cho trẻ phát huy tính tích cực, sáng tạo trẻ, thiết kế đồ dùng, đồ chơi tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động chưa mang tính chất mở Một số giáo viên chưa nhận thức đầy đủ phương pháp “lấy trẻ làm trung tâm” giáo viên nói nhiều, lúng túng việc vận dụng phương pháp vào thực tế giảng dạy, chưa linh hoạt sáng tạo sử dụng phương pháp để tạo hội cho trẻ hoạt động tích cực Đồ dùng trang thiết bị dạy học cho trẻ mang tính chất đối phó chưa đầy đủ phong phú, để tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng thực Việc quan tâm chăm sóc em số phụ huynh chưa đáp ứng với nhu cầu giáo dục ngày cao * Thực trạng trước thực đề tài qua bảng khảo sát chất lượng đầu năm Bảng 1: Khảo sát chất lượng đầu năm trẻ : (Tổng số trẻ: 299) Nội dung khảo sát Trẻ hứng thú tham gia vào học Trẻ có ý thức thực tốt yêu cầu tiết học Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ vận dụng linh hoạt, sáng tạo Số lượng 299 299 299 Cháu đạt Chưa đạt 191 63,8% 108 36,2% 195 65,2% 104 34,8% 185 61,9% 114 38,1% Bảng 2: Khảo sát chất lượng đầu năm đối giáo viên :( Tổng số giáo viên: 18) Nội dung khảo sát - Nắm vững nội dung lĩnh vực - Biết thiết kế xây dựng chủ đề phù hợp với độ tuổi - Nắm vững phương pháp lĩnh vực - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo - Phát huy tốt ứng dụng CNTT vào tổ chức hoạt động Số Tốt lượng % Khá % TB % Kém % 18 39 28 33 0 18 50 33 17 0 18 10 55.6 33 17 0 Trước thực biện pháp tiến hành khảo sát thực tế trường mầm non sau: - Nhận thức giáo viên quan điểm tích hợp tổ chức hoạt động cho trẻ theo chương trình nặng nề, chưa làm bật chủ đề, máy móc, rập khn - Đối với trẻ cần phải có điều lạ để thu hút tập trung ý Trong cơng nghệ thơng tin lại phát triển nhanh mà ứng dụng rộng rải giáo viên thiết kế giáo án điện tử lỳng tỳng, cha sỏng to - dùng, đồ chơi để dạy trẻ có nhng cũn ớt, đơn điệu,cha sáng tạo, cha hấp dẫn, cha su tm cỏc ngun vật liệu sẳn có để làm đồ chơi, hÇu nh chØ cã ®å dïng nhựa sẵn có, có số đồ dùng đồ chơi c« tù làm, cha có sản phẩm trẻ - Cụng tỏc kiểm tra, đánh giá hoạt động trình tổ chức thực hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường chưa quy trình, thiếu thực tế - Nhận thức phụ huynh tầm quan trọng tổ chức hoạt động dạy học trường mầm non chưa cao, phụ huynh xem nhẹ vấn đề giáo dục trẻ họ nghĩ trẻ lớp cần học chữ , trẻ mầm non cần ăn giỏi, ngủ giỏi 2.3 GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 2.3.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên quan điểm tích hợp tổ chức hoạt động cho trẻ theo chương trình Giáo dục mầm non tích hợp cách thức cung cấp định hướng mở, linh hoạt cho giáo viên tổ chức hoạt động xoay quanh chủ đề cách phối hợp cách tự nhiên hoạt động cho trẻ trải nghiệm quan sát, tìm hiểu mơi trường tự nhiên, xã hội, vận động tham gia trò chơi, làm quen với âm nhạc, hát, kể chuyện đọc thơ, làm quen với toán hoạt động sáng tạo tơ, vẽ, nặn, cắt dán qua phát triển trẻ lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, thể lực, nhận thức tình cảm xã hội, cách tiếp cận cho phép giáo viên điều chỉnh giáo án cách linh hoạt đưa tình xảy tình cờ, ngẫu nhiên vào kế hoạch dạy, đưa nội dung tích hợp khơng nặng nề, ơm đồm, mang tính chất số cộng mà tích hợp nhằm tổ chức hoạt động thông qua chơi với nội dung nhẹ nhàng, mang tính bao quát theo nội dung hoạt động cá nhân làm bật chủ điểm cô đưa để đáp ứng hứng thú trẻ, làm phong phú dần vốn kinh nghiệm trẻ tạo khơng khí sinh động, nhẹ nhàng lớp học Để giúp giáo viên nhận thức điều qua họp chun mơn tơi giáo viên có thời gian nghiên cứu tài liệu đồng thời cho giáo viên có ý kiến đề xuất mặt thực tồn mắc phải q trình tích hợp nội dung giúp giáo viên dễ dàng thực tốt chương trình Ví dụ: Khi cho trẻ quan sát số trường “chủ đề xanh quanh bé” vào cho trẻ trình diễn thời trang, trang phục xanh làm giấy đề can dán bìa, trẻ mang tên gọi loại xanh tự giới thiệu tên sau tất đồng kêu gọi “chúng tơi xanh, người bảo vệ xanh để môi trường xanh đẹp” cô mở nhạc hát “Em yêu xanh ”và cho trẻ quan sát xung quanh trường Ví dụ: Trong hoạt động chung cho trẻ trò chuyện đồ dùng gia đình.” Chủ đề gia đình” Tổ chức cho trẻ chung sức ghép tranh “ áo, quần, nồi, bát, tủ, giường…” thơng qua trò chơi trẻ nhận biết tên gọi, đặc điểm, hình dạng, chất liệu, cơng dụng…của đồ dùng Tổ chức cho trẻ hoạt động làm sản phẩm đồ dùng gia đình theo ý tưởng trẻ Cô cần phải vừa cung cấp ,vừa thu hút trẻ tham gia hoạt động tích cực, đồng thời thơng qua hình thức, nội dung tích hợp nhẹ nhàng giúp trẻ lĩnh hội kiến thức chất liệu, công dụng, cách bảo quản đồ dùng, rèn luyện kỹ tạo hình phát triển tình cảm xã hội hiểu biết gia đình Nắm bắt quan điểm tích hợp, giáo viên biết vận dụng linh hoạt việc tổ chức hoạt, điều thể rõ qua q trình tơi kiểm tra kế hoạch giáo viên xây dựng mục tiêu chủ đề, lên mạng nội dung, mạng hoạt động chủ đề, qua soạn, qua việc thăm lớp dự Ví dụ: Trong hoạt động làm quen với tốn “ nhận biết phân biệt khối vng, khối chữ nhật ” chủ đề “ ngành nghề ”, từ lên kế hoạch tổ chức hoạt động giáo viên xác định tích hợp nội dung để thu hút trẻ tham gia làm bật chủ đề thực như: trò chuyện nghề nghiệp, hát “Cháu yêu cô công nhân” tên đồ dùng, đồi chơi lớp học có khối vng, khối chữ nhật Ví dụ: Làm quen thơ” Tết vào nhà” chủ đề mùa xuân Giáo viên tổ chức cho trẻ hội chợ xuân mua sắm đồ dùng, cảnh chuẩn bị ngày tết như: Hoa mai, hoa cúc, nụ tầm xuân, bánh kẹo thơng qua tên lồi hoa bánh kẹo giáo viên cho trẻ hiểu mùa xuân về, trẻ lớn thêm tuổi, loài hoa, ăn đặc trưng mùa xuân 2.3.2 Chỉ đạo giáo viên thiết kế hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm: Đổi phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi để sáng tạo, đổi cách thức tổ chức hoạt động nhằm tạo hội tốt để trẻ tham gia vào hoạt động, tiếp thu kiến thức cách chủ động giúp trẻ phát triển tồn diện thể lực trí thức? Với hình thức cho trẻ hoạt động như: Quan sát tranh vẽ, nghe hát, trẻ bắt chước cô…đã trở nên quen thuộc làm trẻ chóng chán nên hiệu dạy không cao Đối với trẻ cần phải có điều lạ để thu hút tập trung ý trẻ Trong cơng nghệ thông tin lại phát triển nhanh mà ứng dụng rộng rải thiết thực cho đời sống thu hút tập trung ý trẻ Chính sử dụng cơng nghệ thơng tin vào tổ chức hoạt động cho trẻ tạo điều lạ, kích thích tò mò, hứng thú trẻ, hiệu tiết học cao * Tổ chức hoạt động cho trẻ khám phá khoa học Trước hoạt động cho trẻ KPKH thường sử dụng phương pháp trực quan: Cho trẻ xem tranh, đồ dùng đồ chơi… hình thức chưa thật lơi trẻ Khi tiếp cận với máy vi tính, chúng tơi khai thác phần mềm kidsmat, truy cập vào mạng để tìm kiếm hình ảnh có liên quan Đặc biệt hình ảnh khó quan sát mơi trường xung quanh (vòng tuần hồn nước, phát triển cây; số loại côn trùng, số địa danh đất nước ) Hoặc chụp ảnh quay videclip hình ảnh gần gũi để đưa vào dạy tạo trò chơi máy số trò chơi mà ứng dụng từ phần mềm làm tập mở cho trẻ khám phá khoa học theo chủ đề Ví dụ: Chủ đề “Thế giới động vật” với hoạt động khám phá tìm hiểu “ Một số loại côn trùng” khai thác truy cập mạng với phim phát triến kiến việc dạy máy projector hình ảnh kiến giúp trẻ quan sát phát triển kiến kiến để trứng- trứng kiến nở thành hoạt động kiến: kiến tha mồi; kiến uống nước đọng cây; kiến cắn cây; kiến truyền tin; kiến tìm mồi bắt mồi…mà trẻ khó quan sát mơi trường xung quanh trẻ Ví dụ: Khi dạy trẻ chủ đề “Quê hương - Đất nước” với hoạt động tìm hiểu địa danh tiếng Việt Nam, chúng tơi tạo trò chơi “Du lịch bé” Mục đích trò chơi giúp trẻ hiểu thêm địa danh đất nước, giúp trẻ khám phá liên hệ địa danh đồ Hình thức chơi trò chơi trẻ kích chuột vào điểm xuất phát, điều khiển chuột tiến phía trước hay phía sau, sang phải hay sang trái theo yêu cầu Bằng cách kích chuột để di chuyển, trẻ thực trẻ xem phong cảnh vùng miền Trò chơi tơi sử dụng phần trò chơi luyện tập hoạt động có chủ đích, tiến hành chơi hoạt động chơi góc, hoạt động chiều lúc nơi Từ cách chơi máy với trò chơi trẻ chơi bìa cát tơng dụng nhà để chơi Hồ gươm thủ đô Hà Nội Lăng Bác Hồ thủ Hà Nội Ví dụ: Khi dạy trẻ tìm hiểu số tượng tự nhiên, chúng tơi cho trẻ xem số hình ảnh máy tính tượng thời tiết trời mưa, nghe tiếng sấm, chớp, quan sát bầu trời có nhiều mây, quan sát trời mưa to, mưa nhỏ, trẻ xem hình ảnh cầu vồng xuất hiện, số hình ảnh lũ lụt, vòng tuần hồn nước … Để tránh lạm dụng việc sử dụng máy với đề tài gần gũi loại rau, hoa, quả, vật sống gia đình, vật sống nước chủ yếu dùng vật thật Chỉ cho trẻ xem máy hình ảnh mở rộng để cố kiến thức Và tham gia chơi 1- trò chơi máy giải câu đố, tìm nhóm, phân loại … Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy trẻ khám phá khoa học thấy trẻ hứng thú say sưa trẻ quan sát cách tỉ mỉ nói xác đối tượng mà trẻ khám phá, trẻ có nhiều hội hoạt động cách độc lập, chủ động, sáng tạo, tích cực khám phá hiểu biết giới xung quanh từ góc độ đa dạng khác Chúng tơi thấy hiệu lên nhiều trở thành công cụ đắc lực cho việc dạy trẻ khám phá khoa học * Tổ chức hoạt động tạo hình Cũng giống hoạt động có chủ đích khác, việc tạo cảm xúc vào vấn đề quan trọng, đưa đến thành công sáng tạo trẻ suốt thời gian hoạt động Tuy phần chiếm thời gian có vị trí khơng phần quan trọng, vừa lôi trẻ, vừa khéo léo giúp trẻ hình thành vấn đề mà trẻ cần giải Ví dụ: Cho trẻ “ vẽ vườn hoa ” để sản phẩm trẻ sáng tạo đòi hỏi giáo phải cung cấp đầy đủ biểu tượng, hình ảnh vật, không đơn tranh ảnh mà trẻ phải trực tiếp quan sát lồi hoa Cơ cung cấp cho trẻ hình ảnh qua máy chiếu projector, cho trẻ trực tiếp xem lồi hoa rung rinh gió, đua khoe sắc Chắc chắn trẻ thích thú cho trẻ xem tranh, mơ hình xây dựng Hay cho trẻ nặn “ Con thỏ ” hình ảnh thỏ chạy tung tăng vui đùa với cỏ cây, hoa trẻ thích thú xem tranh Từ làm giàu hình ảnh, biểu tượng sản phẩm trẻ * Sử dụng máy chiếu projector cho trẻ làm quen với toán tổ chức trò chơi cố kiến thức Hay hoạt động cho trẻ làm quen với toán, sau truyền thụ kiến thức cho trẻ để cố lại vốn kiến thức Giáo viên nghiên cứu, sáng tạo đưa trò chơi Tuỳ thuộc vào nội dung học mà giáo viên lựa chọn trò chơi khác nhau, nhằm cung cấp cho trẻ nhận biết chữ số, tạo nhóm, hay so sánh thêm bớt tạo cách xác rèn cho trẻ kỹ lựa chọn chữ số, tạo nhóm, hay so sánh hình, khối theo u cầu qua trò chơi - Trong tiết học làm quen với tốn tơi sử dụng số thao tác ứng dụng công nghệ thông tin cho việc giảng Ví dụ: Trong tiết tạo nhóm số lượng chủ đề động vật tơi kể cho trẻ nghe câu chuyện gà trống tơi đưa nhóm gà trống gà xuất hình với vói tiếng gáy ó o .các hiệu ứng, âm thanh, tiếng động hình ảnh sinh động làm hứng thú với trẻ từ gây ý với trẻ Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động LQ với biểu tượng toán * Thiết kế giảng hướng dẫn trẻ làm quen tác phẩm văn học: Để tác phẩm thơ, truyện vào lòng trẻ cách nhẹ nhàng, thoải mái, đòi hỏi giáo khơng có giọng đọc, kể diễn cảm mà phải biết cách lựa chọn nội dung mạng phù hợp với nội dung dạy, hình ảnh phải sinh động nhằm thu hút tập trung ý trẻ VÝ dơ: Víi chđ ®iĨm “ ThÕ giới động vật kể câu chuyện cỏo th v g trng tụi gi ý giỏo viờn cho trẻ vµo vên cỉ tÝch ë phia sau khu rõng, võa vào rừng nghe tiếng ca g trng Đó lúc bắt đầu kể cho trẻ nghe, v kt hp cho trẻ xem qua hình chiếu Hình ảnh: “Cáo thỏ gà trống 2.3.3 Hướng dẫn, gợi ý, đạo giáo viên làm đồ chơi cho trẻ Trong sống đại ngày phụ phế phẩm từ gia đình vơ phong phú : lõi giấy vệ sinh, hộp bánh kẹo, túi, lon, hủ đựng đồ, đựng thức ăn, báo cũ, tạp chí kho nguyên liệu vô phong phú trẻ làm đồ chơi cho Tuy nhiên, để chương trình giáo dục thêm phong phú, tư vấn cho phụ huynh giúp trẻ sưu tầm thêm loại nguyên liệu khác như: loại hạt ngũ cốc, rau củ tươi khô, nhánh cây, khô, loại hạt, vỏ trứng, len Các loại đồ dùng đồ chơi mang tính chất đa dạng, phong phú nhiều thể loại, màu sắc hấp dẫn, nhằm phát triển tính tò mò ham khám phá, hiểu biết Qua trò chơi, lĩnh vực mà có đồ dùng đồ chơi để giúp trẻ phát triển óc thẩm mỹ, trí tuệ Chính cần phải tổ chức cho giáo viên tăng cường làm đồ dùng đồ chơi, sưu tầm nguyên vật liệu sẳn có Ví dụ: Với chủ đề “ Một số nghề ” hướng dẫn giáo viên làm bàn ghế que kem, dụng cụ xây dựng xốp sau qt màu sơn lên Hình ảnh làm đồ dùng đồ chơi tự tạo Theo kế hoạch nhà trường hàng tháng tổ chức chấm đồ dùng đồ chơi lần Gợi ý cho giáo viên vận động phụ huynh, cháu thu gom nguyên vật liệu, hướng cho giáo viên làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề, đồ dùng đồ chơi tự trẻ tạo đưa vào sử dụng trình cho trẻ tham gia hoạt động chơi học trẻ Ví dụ: Với chủ đề “ Quê hương đất nước ” Tôi hướng dẫn giáo viên làm mơ hình “Nhà sàn” que tăm 10 Hình ảnh giáo viên làm mơ hình que tăm que kem Ví dụ: Với chủ đề “ Thực vật ” Nhà trường phát động phong trào cô cháu sưu tầm nguyên vật liệu như: Lá cây, vỏ cây, cành khô, rơm, rạ, que kem Cơ vệ sinh ngun vật liệu phơi khô Sau thu gom phế liệu tổ chức cho giáo viên trẻ tạo sản phẩm, đồ dùng đồ chơi phù hợp chủ đề, trưng bày lên cho hội đồng nhà trường chấm Những lớp, cá nhân có đồ dùng đồ chơi đẹp hội đồng có phần thưởng xứng đáng, đưa vào đánh giá xếp loại giáo viên cuối tháng, cuối kỳ, năm, giáo viên cố gắng thi đua việc sưu tầm nguyên liệu làm đồ dùng đồ chơi phục vụ chơi học trẻ Từ nguyên vật liệu giáo viên kết hợp với trẻ tạo sản phẩm phù hợp chủ đề phục vụ cho lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức, thẩm mỹ, tình cảm Ví dụ: Với que kem gợi ý cho giáo viên trẻ tạo nên tranh vật chữ để trang trí lớp thật nghộ nghĩnh 11 Hình ảnh góc bé hoạt động với chữ cáí Ví dụ: Dùng cây, khơ cho trẻ học đếm, chia nhóm, thêm bớt, dùng cây, cành, vỏ tạo thành vật cho trẻ học đếm, chia nhóm, so sánh to, nhỏ, cao thấp, dài ngắn, rộng hẹp, tạo mô hình, tranh chủ đề tổ chức cho trẻ tìm hiểu mơi trường, giới xung quanh Cũng qua nguyên vật liệu cô tổ chức cho trẻ lắp ghép theo ý tưởng cây, vỏ, cành, quả, rơm, rạ… tạo sản phẩm tạo hình phong phú, dùng sơn nhiều màu sắc hấp dẫn nhằm gây ấn tượng cho trẻ, sử dụng tranh trẻ tạo để tổ chức cho trẻ làm quen tác phẩm văn học có nội dung giới thực vật, tổ chức hoạt động tìm hiểu mơi trường để trang trí theo chủ đề góc học tập tạo nên hấp dẫn lôi trẻ Thông qua hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên khả tự nghiên cứu tìm ta hình thức, cách thức hướng dẫn trẻ vào hoạt động tạo nên đồ dùng đồ chơi mang tính chất mở đồng thời kích thích trẻ tự trải nghiệm khám phá từ nguyên vật liệu đồ dùng, đồ chơi trẻ tự làm ra, điều đặc biệt tạo quan tâm bậc phụ huynh tạo điều kiện dễ dàng cho giáo viên thực công tác tuyên truyền Kết đợt phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi giáo viên học tập nhiều có đồ dùng đồ chơi để phục vụ trẻ chơi học đạt kết 2.3.4 Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn * Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên qua tổ chức hội thi Việc tổ chức hội thi cho giáo viên hình thức có tác dụng lớn cho việc nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, tạo hội để giáo viên học tập, trao đổi kinh nghiệm Khi tham gia thao giảng đòi hỏi giáo viên phải đầu tư công sức, nghiên cứu kỹ nội dung chương trình, tìm hình thức, phương pháp linh hoạt, sáng tạo để thu hút hứng thú trẻ vào tiết dạy; đồng thời giáo viên phải tự nghiên cứu, sưu tầm phương tiện, đồ dùng, đồ chơi phục vụ, bổ trợ tiết học; biện pháp hữu hiệu giúp giáo viên tích cực bồi dưỡng học tập lẫn Trong năm nhà trường tổ chức hội thi là: Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, hội thi làm đồ dùng, đồ chơi tự tạo Việc tổ chức hội thi nhà trường có tác dụng thúc đẩy phấn đấu vươn lên giáo viên Qua hội thi, họ có điều kiện khẳng định trước tập thể, bên cạnh đó, việc tổ chức hội thi tạo mối quan hệ thân ái, giúp đỡ tập thể giáo viên nhà trường để tiến Để hội thi thành cơng có kết tốt đẹp, tơi tham mưu với đồng chí Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch cụ thể cho tháng, thơng báo tới tồn chị em để họ nắm nội dung, thời gian thi 12 Hình ảnh giáo viên tham gia thi hội thi giáo viên giỏi trường * Bồi dưỡng giáo viên thông qua phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm Sáng kiến kinh nghiệm học quý báu, giải pháp sáng tạo mà trình chăm sóc, giáo dục trẻ, giáo viên tìm tòi, nghiên cứu chắt lọc đúc rút lại để thu kết tốt vận dụng vào thực tế Vì nhà trường thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để phong trào thi đua viết sáng kiến kinh nghiệm trì, phát triển có chiều sâu hiệu Đầu năm nhà trường đạo giáo viên đăng ký danh hiệu thi đua, đề tài sáng kiến kinh nghiệm để phấn đấu thực Giữa năm học nhà trường chấm sáng kiến kinh nghiệm, đánh giá, phân loại Các kinh nghiệm phổ biến áp dụng rộng rãi trường *Bồi dưỡng qua việc tổ chức cho giáo viên cốt cán thăm quan học tập, dự học hỏi kinh nghiệm đơn vị bạn huyện Phối hợp với đơn vị bạn huyện tổ chức cho số giáo viên nồng cốt đến trường điểm huyện để học tập Trước tham quan, nhắc nhở, quán triệt tư tưởng, có định hướng giúp giáo viên học tập trường bạn cách tạo mơi trường mở, cách trang trí nhóm lớp phù hợp với chủ điểm, tác phong lên lớp, cách tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ cho bậc phụ huynh, công tác vận động phụ huynh làm xã hội hố giáo dục, xây dựng cảnh quan mơi trường sư phạm Xanh - Sạch - Đẹp, hấp dẫn trẻ giúp trẻ thấy “mỗi ngày đến trường ngày vui” Sau đợt tham quan, cho chị em viết thu hoạch vấn đề học tập điều cần tránh Đặc biệt nhấn mạnh điều cần học tập, cần áp dụng theo dõi kết việc thực hiện, tránh tình trạng hời hợt, hình thức, gây tốn lãng phí, sau triển khai tiếp thu qua đợt tham quan cho tất giáo viên biết 13 Giáo viên dự học hỏi kinh nghiệm 2.3.5 Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục nhà trường, đánh giá cuối chủ đề để có điều chỉnh: Công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động khơng thể thiếu q trình tổ chức thực hoạt động chăm sóc giáo dục nhà trường Đây biện pháp giúp nhà quản lý nắm bắt thực trạng chất lượng dạy học để từ đưa biện pháp khắc phục yếu kém, tìm hạn chế tồn có kế hoạch đạo nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nhà trường Để cơng tác thực có hiệu áp dụng biện pháp sau; Phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho tổ trưởng, dám sát Ban giám hiệu nhà trường Bồi dưỡng mặt chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra cho người cốt cán, hướng dẫn kiểm tra theo quy định nhà trường nghành Tổ chức đánh giá, khảo sát chất lượng trẻ theo chủ đề, giai đoạn, năm học để từ có điều chỉnh phù hợp Đánh giá xếp loại theo tiêu chí hàng tháng, kỳ, xây dựng tiêu chí khen thưởng kịp thời để động viên, khích lệ nhằm nâng cao phong trào thi đua giáo viên nhà trường 2.3.6 Phối hợp nhà trường - giáo viên - phụ huynh tổ chức hoạt động cho trẻ Nhận thức tầm quan trọng tổ chức hoạt động cho trẻ Mẫu giáo tạo tiền đề cho trẻ lĩnh hội kiến thức tốt Ngay từ đầu cần phải lên kế hoạch phối hợp gia đình, phụ huynh, nhà trường, kế hoạch xây dựng cụ thể 14 theo chủ đề Tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, lớp Phối kết hợp kiểm tra đánh giá cơng tác chăm sóc, giáo dục trẻ nhà trường, lớp Theo dõi phát tiến bộ, thay đổi, biểu trẻ diễn hàng ngày, trao đổi kịp thời với giáo viên để điều chỉnh nội dung phương pháp chăm sóc trẻ Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng xanh, trồng rau, sưu tầm nguyên vật liệu thiên nhiên, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ trẻ chơi học Mỗi lớp xây dựng góc tuyên truyền, thông báo cho phụ huynh biết kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ, nội dung hoạt động trẻ lớp, chế độ ăn trẻ hàng ngày, yêu cầu nhà trường gia đình nội dung mà gia đình cần phối hợp với giáo…bắng hình ảnh tun truyền ngộ ngĩnh như: hình ảnh thuyền, cánh buồm nội dung tuyên truyền, hay hình ảnh ông mặt trời tỏa nắng, tia nắng nội dung tuyên truyền Thông qua họp phụ huynh giáo viên đưa kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cho phụ huynh nắm được, tuyên truyền phụ huynh tham gia vào giáo dục rèn luyện cháu, vận động phụ huynh đóng góp trang thiết bị, cung cấp tài liệu, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động cho cháu đầy đủ, phối hợp cô tổ chức cho cháu dạo chơi, tham quan tìm hiểu số ngành nghề phổ biến, hay di tích thắng cảnh quê hương Tuyên truyền phụ huynh biết hội thi tổ chức năm như: Tìm hiểu luật ATGT, Bé khỏe bé tài để phụ huynh nắm bắt phối hợp cô cháu tham gia hội thi đạt kết Tham gia hoạt động, khảo sát chất lượng trẻ theo chủ điểm với cô giáo nhà trường Đây việc làm thiết thực thu hút phụ huynh tham gia, giáo dục trẻ với cô giáo nhà trường nhằm tổ chức tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động cách đạt kết 2.4 Hiệu sáng kiến giải pháp sử dụng để giải vấn đề: Qua thực biện pháp giúp cho chất lượng chuyên môn trường ngày nâng lên rõ rệt * Đối với hoạt động giáo dục: Bảng 1: Chất lượng trẻ so với đầu năm:( Tổng số trẻ: 299 ) Nội dung khảo sát Số lượng Cháu đạt Chưa đạt Trẻ hứng thú tham gia vào học 299 290 97% 3% Trẻ có ý thức thực tốt yêu cầu 299 284 95% 15 5% tiết học Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ 299 282 94% 17 6% vận dụng linh hoạt, sáng tạo 15 Bảng 2: Khảo sát chất lượng so với đầu năm đối giáo viên :( Tổng số giáo viên: 18 ) Nội dung khảo sát - Nắm vững nội dung lĩnh vực - Biết thiết kế xây dựng chủ đề phù hợp với độ tuổi - Nắm vững phương pháp lĩnh vực - Vận dụng linh hoạt, sáng tạo - Phát huy tốt ứng dụng CNTT vào tổ chức hoạt động Số Tốt lượng % Khá % TB % Kém % 18 12 66.7 33.3 0 0 18 16 89 11 0 0 18 14 78 22 0 0 * Đối với thân: Để thực tốt việc tổ chức hoạt động cho trẻ trường mầm non, hiệu phó phụ trách chuyên môn trước hết phải quan tâm đến việc bồi dưỡng giáo viên, nắm bắt lực chun mơn giáo viên từ đó, có kế hoạch bồi dưỡng phù hợp cho đối tượng Từ việc làm cụ thể thân rút số học kinh nghiệm việc đạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên: - Thực tốt chương trình giáo dục mầm non có hiệu giáo viên phải nắm nội dung chương trình, Giúp giáo viên xác định vai trò nhiệm vụ thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, nắm bắt chương trình về: Nội dung, phương pháp, hình thức Chú ý đến xây dựng hoạt động mang tính lơgic khoa học, với đặc điểm tâm sinh lý trẻ * Đối với đồng nghiệp: Đội ngũ giáo viên vững vàng nhiều chuyên môn, linh hoạt sáng tạo nghiên cứu đổi hình thức phương pháp tổ chức, đặc biệt biết tận dụng hội để phát huy tính tích cực sáng tạo trẻ “ lấy trẻ làm trung tâm ” trình dạy học để giúp trẻ lĩnh hội kiến thức, vận dụng hoạt động lúc, nơi để cung cấp kiến thức cho trẻ nhằm giúp trẻ tham gia vào hoạt động đạt kết cao - 100% giáo viên sử dụng thành thạo soạn máy vi tính, đa số giáo viên biết sử dụng CNTT, truy cập Internet thu thập liệu phục vụ cho trẻ hoạt động theo chủ đề - 100% giáo viên biết sáng tạo trang trí mãng tường mở - Giáo viên có nhiều sáng kến kinh nghiệm hay, áp dụng vào thực tế 16 - Chất lượng sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi nâng lên rõ rệt cụ thể: Làm 80 đồ dùng đồ chơi phục vụ hoạt động với nhiều chức khác nhau, tổ chức nhiều hoạt động - 100% giáo viên biết kiểm tra, đánh giá hoạt động nhà trường, điều chỉnh nội dung phù hợp, có hiệu * Đối vớí nhà trường: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao, nhà trường có sở vật chất khang trang, gây niềm tin phụ huynh nhà trường Sự kết hợp chặt chẽ nhà trường, cô giáo phụ huynh tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức hoạt động theo chủ đề, phụ huynh tham gia sưu tầm, cung cấp nguyên vật liệu, tranh ảnh, họa báo, xây dựng mảng tường mở, thư viện bé, góc thiên nhiên, trang thiết bị phục vụ cho trẻ hoạt động, tham gia thi nhà trường, ngành tổ chức đạt kết cao, tham gia khảo sát trẻ cuối chủ đề, cuối kỳ, cuối năm có đánh giá chất lượng trẻ theo mục tiêu phát triển lĩnh vực theo độ tuổi KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận: Trước yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn nay, đổi toàn diện phát triển theo hướng cơng nghiệp hóa- đại hóa Để đáp ứng nhiệm vụ đòi hỏi phải có đội ngũ giáo viên ngang tầm, đủ lực, trí tuệ, phẩm chất "Là thuyền cách mạng" đến "Bên bờ thắng lợi", có ngiệp giáo dục bồi dưỡng đội ngũ nhân lực đủ tài đủ sức để thực thắng lợi công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Khâu then chốt thực thắng lợi nghiệp giáo dục đội ngũ nhà giáo Vì vậy, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo có ý nghĩa to lớn quan trọng nghiệp đổi giáo dục, quy luật tất yếu để phát triển kinh tế - xã hội đất nước Và động lực thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện để phát triển nguồn lực người Xây dựng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên vấn đề cấp bách cần thiết giai đoạn Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh Mỗi giáo viên cần phải nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí nghiệp trồng người lợi ích trăm năm dân tộc - Thực tốt chương trình giáo dục mầm non có hiệu giáo viên phải nắm nội dung chương trình, Giúp giáo viên xác định vai trò nhiệm vụ thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ, nắm bắt chương trình về: Nội dung, phương pháp, hình thức Chú ý đến xây dựng hoạt động mang tính lôgic khoa học, với đặc điểm tâm sinh lý trẻ - Tổ chức lớp học vi tính trường thu hút 100% cán giáo viên tham gia học tập, thường xuyên kiểm tra chất lượng giáo viên, khơng ngừng nâng cao trình độ CNTT Khuyến khích giáo viên soạn giáo án điện tử, ứng 17 dụng CNTT vào tổ chức hoạt động cho trẻ Truy cập mạng Internet thu thập tài liệu, liệu phục vụ chủ đề - Giúp giáo viên biết linh hoạt sáng tạo việc thiết kế hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ, lồng ghép tích hợp nội dung phù hợp - Luôn tạo hội kích thích trẻ tích cực sáng tạo, tìm tòi, nghiên cứu, giúp giáo viên suy nghĩ để tổ chức cho trẻ tham gia hoạt động mang tính chất mở, lấy trẻ làm trung tâm Hàng tháng tổ chức chấm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề để nhằm nâng cao phong trào thi đua giáo viên - Bồi dưỡng lực giáo viên biết sáng tao, sưu tầm trò chơi mới, sử dụng cơng nghệ thông tin vào tổ chức hoạt động cho trẻ, tạo điều lạ, kích thích tính tò mò hứng thú trẻ, hiệu tiết học cao - Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng giáo viên để phát huy mặt mạnh, khắc phục mặt hạn chế Hàng tháng có đánh giá, khen thưởng kịp thời để làm động lực thúc đẩy giáo viên thi đua - Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai rộng đến giáo viên công tác tuyên truyền bậc phụ huynh, qua góc tuyên truyền, qua nội dung chương trình mà chủ đề giáo viên thông báo với phụ huynh để tuyên truyền phụ huynh tham gia tổ chức hoạt động với giáo viên nhà trường 3.2 Kiến nghị đề xuất: - Các cấp lãnh đạo cần quan tâm việc hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị, cung cấp thêm máy chiếu đa để phục vụ công tác dạy học - Biên chế giáo viên tin học, giáo viên dạy khiếu âm nhạc cho trường mầm non để nâng cao chất lượng hoạt động, phong trào nhà trường - Tổ chức hội thảo CNTT giúp giáo viên có điều kiện trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, việc ứng dụng CNTT ngành học mầm non đạt kết cao Trên vài kinh nghiệm nhỏ thân trình quản lý đạo giáo viên nâng cao chất lượng, sáng tạo việc tổ chức hoạt động cho trẻ Rất Mong góp ý, đánh giá hội đồng khoa học, Phòng giáo dục bạn bè đồng nghiệp./ Tôi xin chân thành cảm ơn ! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Nguyễn Thị Hồng Nga phú, ngày 08 tháng 04 năm 2019 Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Người thực Mai Thị Yến 18 TÀI LIỆU THAM KHẢO Điều lệ trường MN năm 2000 Chuyên đề: quản lý nhân nhà trường – Tác giả: Th.s Nguyễn Thị Thu Hiền Chuyên đề: Hiệu trưởng quản lý hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ- Tác giả: Nguyễn Thị Bích Yến Chuyên đề: Quan điểm, đường lối phát triển giáo dục - Tác giả: Vũ Đình Chiến Lụật giáo dục năm 2006 Một số chuyên đề trọng tâm năm học 19 DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐẪ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Mai Thị Yến Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng - Trường mầm non Nga Phú TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non Nga Phú Một số biện pháp đạo thực chuyên môn trường mầm non Nga Phú Cấp đánh giá Kết đánh xếp loại giá xếp Năm học đánh (Phòng, Sở, loại(A, B giá xếp loại Tỉnh) C) Phòng GD&ĐT C Phòng GD&ĐT C 2014 – 2015 2016 – 2017 20 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA PHÚ Người thực hiện: Mai Thị Yến Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Mầm non Nga Phú SKKN thuộc lĩnh vực: Quản lý THANH HÓA, NĂM 2019 21 MỤC LỤC NỘI DUNG Mở đầu 1.1 Lí chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận 2.2 Thực trạng vấn đề 2.3 Giải pháp tổ chức thực 2.3.1 Nâng cao nhận thức cho giáo viên quan điểm tích hợp tổ chức hoạt động cho trẻ theo chương trình 2.3.2 Chỉ đạo giáo viên thiết kế hoạt động theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm 2.3.3 Hướng dẫn, gợi ý, đạo giáo viên làm đồ chơi cho trẻ 2.3.4 Tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn 2.3.5 Làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động giáo dục nhà trường, đánh giá cuối chủ đề để có điều chỉnh 2.4 Hiệu sáng kiến giải pháp sử dụng để giải vấn đề Kết luận, kiến nghị 3.1 Kết luận 3.2 Kiến nghị, đề xuất Trang 1 2 2 4 10 14 15 17 17 18 22 ... TRỞ LÊN Họ tên tác giả: Mai Thị Yến Chức vụ đơn vị cơng tác: Phó hiệu trưởng - Trường mầm non Nga Phú TT Tên đề tài SKKN Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng giáo dục trường Mầm non Nga Phú. .. lượng giáo dục trường Mầm non Nga Phú Một số biện pháp đạo thực chuyên môn trường mầm non Nga Phú Cấp đánh giá Kết đánh xếp loại giá xếp Năm học đánh (Phòng, Sở, loại(A, B giá xếp loại Tỉnh) C)... SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH THANH HĨA PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN NGA SƠN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện chuyên môn ở trường mầm non nga phú ,

Từ khóa liên quan