0

TUẦN 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

26 665 1
  • TUẦN 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:55

Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TUN Thứ hai ngy 24 tháng năm 2018 Toán: TìM Số TRUNG BìNH CéNG (t1) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Bước đầu hiểu biết số TBC nhiều số - Biết tìm số trung bình cộng 2,3,4 số 2/ Kĩ năng: HS vận dụng vào sống 3/ Thái độ: GD lòng say mê học tốn 4/ Năng lực: Giúp HS phát triển lực tính tốn, tư II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Bng ph, PHT III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: H 1: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí đánh giá: + HS điền số vào chỗ chấm + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở HĐ 2: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS điền số vào chỗ chấm + Rút cách tìm số TBC + Thuộc cách tìm số trung bình cộng + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở 3.HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS tìm số trung bình cộng số cho trước + Trình bày tốn + Chia sẻ tốt với bạn - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi m, nhn xột bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Hớng dẫn cho HSCHT BT3: - Trớc tiên cộng số với nhau, đếm xem có tất số lấy tổng vừa tính đợc chia cho số * Bài toán nâng cao cho HSHT: Tìm số tự nhiên cho trung bình cộng chúng 16 chúng có số chẵn V Hớng dẫn phần ứng dụng: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 o cân nặng thành viên gia đình em Sau tính trung bình cộng cân nặng người TiÕng ViƯt: bµi 5a: lµm ngêi trung thùc, dòng c¶m (t1) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức:Hiểu ND: Ca ngợi cậu bé Chơm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật (trả lời câu hỏi HĐ 5) 2/ Kĩ năng: Biết đọc với giọng kể chậm rãi, phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện * KNS: xác định giá trị, tự nhận thức thân, tư phê phán 3/ Thái độ: Giáo dục HS có ý thức trung thực dũng cảm Năng lực: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, tranh - HS: SHD III §iỊu chØnh ND DH: IV §iỊu chØnh hoạt động: H 1: Theo ti liu * ỏnh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Trả lời câu hỏi tranh + Dự đoán đọc nói câu chuyện gì? - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ 2, 3,4: Theo TL * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Nối nghĩa từ: 1-b, 2-a, 3-d, 4-e, 5-c + Đọc lưu loát toàn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình biến chuyển truyện, phù hợp với lời nói nhân vật( Chú bé Chôm giọng thể lo lắng, giọng nhà vua ôn tồn, dõng dạc.) - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh +Câu 1: Vua phát cho người dân thúng thóc luộc kĩ đem gieo hẹn thu nhiều thóc người truyền ngơi, người khơng có thóc bị trừng trị + Câu 2: Mọi người không dám trái lệnh vua, sợ bị trừng trị, Chơm dũng cảm dám nói lên thật + Câu 3: Trước phát thóc, nhà vua cho luộc kĩ thóc giống +Câu 4:ý b + HS nêu ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện ca ngợi cậu bé Chôm trung thực, dũng cảm, dám nói lên thật - PP: ỏp Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Tiếp cận giúp em đọc cha tt ,luyện đọc nắm ND - HSHT: Tiếp cận giúp em đọc din cảm hiểu đợc nội dung VI Hớng dẫn phần ứng dụng: c cho người thân nghe câu chuyện “Những hạt thóc giống” cho biết trung thực đức tính quý người *********************** TiÕng ViÖt: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 5A: LÀM NGƯỜI TRUNG THỰC, DŨNG CẢM (T2) I.Mục tiêu: 1/Kiến thức: Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Trung thực - Tự trọng (BT4) - Tìm hai từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực đặt câu với từ tìm (BT1, BT2); nắm nghĩa từ “tự trọng” (BT3) 2/ Kĩ năng: Biết cách dùng từ thuộc chủ điểm để đặt câu 3/ Thái độ: DG HS lòng say mê học TV 4/ Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề II Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * GV giới thiệu - GV ghi đề bảng; HS ghi * Tìm hiểu mục tiêu học: Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học có nội dung gì? Việc 3: CTHĐTQ mời bạn đọc mục tiêu nêu cách làm để đạt mục tiêu * Hình thành kiến thức: Trò chơi: Chọn từ nghĩa, trái nghĩa với từ trung thực Việc 1: Cá nhân chọn từ có ngoặc đơn xếp từ vào hai cột từ nghĩa trái nghĩa với trung thực vào phiếu HT Từ nghĩa với từ “trung thực” … … Việc 2: Em bạn thảo luận Từ trái nghĩa với từ trung thc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 CTHĐTQ tổ chức cho bạn thi tìm từ xếp từ Đội xếp nhanh có nhiều từ chiến thắng *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: -Tìm từ có tiếng nhân Tiêu chí HTT HT CHT 1.Xếp nhóm Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp -HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: phiếu đánh giá tiêu chí Mỗi bạn nói câu có từ nghĩa trái nghĩa với từ trung thực Việc 1: Em tìm câu có từ nghĩa trái nghĩa với từ trung thực viết vào Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn đọc câu mà vừa tìm CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày kết trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS nói câu có từ nghĩa trái nghĩa với từ trung thực + Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn Dòng nêu nghĩa từ “ tự trọng” Việc 1: Em tìm câu trả lời Việc 2: Em bạn trao đổi với Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho cá bạn chia sẻ * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ HS chọn nghĩa từ " tự trọng" (ý c) - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 CTHTQ t chc cho bạn tìm câu trả lời trước lớp chia sẻ mục tiêu đạt sau tiết học Đạo đức: BÀY TỎ Ý KIẾN (T1) I Mục tiêu 1.KT: Biết được: trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em KN: Bước đầu biết bày tỏ ý kiến thân lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác TĐ: Biết tôn trọng ý kiến củan hững người khác NL: phát triển lực tự giải vấn đề *GDBVMT: Trẻ em có quyền bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em, có vấn đề mơi trường III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1:Nhận xét tình Việc : Cá nhân nghe tình từ giáo + Nhà bạn Tâm khó khăn Bố Tâm nghiện rượu, mẹ Tâm phải làm xa nhà Hôm qua bố Tâm bắt em phải nghỉ học mà không cho em nói điều Theo em bố Tâm làm , hay sai ? Vì ? Việc : Em với bạn bàn đưa cách giải Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, giải tình *GDBVMT : + Em làm em thấy bố mẹ vứt xác chuột chết đường ? Vì em làm ? + Điều xảy em không bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến em ? + Vậy, việc có liên quan đến mình, em có quyền ? + KL : Trẻ em có quyến bày tỏ ý kiến việc có liên quan đến trẻ em * Đánh giá - Tiêu chí đánh giá: HS xử lý tình giải thích xử lý - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi *Hoạt động 2: Em làm Việc :Em đọc câu tình SGK thảo luận trả lời theo hng dn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Vic : Em bạn thảo luận đưa cách giải hỏi bạn Vì bạn chọn cách giải đó? Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày trước lớpvà chia sẻ : Theo bạn, ngồi việc học tập việc có liên quan đến trẻ em? * Giáo dục : Những việc diễn xung quanh môi trường em sống, chỗ em sinh hoạt, …, em có ý kiến thẳng thắn, chia sẻ mong muốn * Đánh giá - Tiêu chí đánh giá: HS xử lý tình giải thích xử lý - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ Việc : Cá nhân suy nghĩ thảo luận : - Trẻ em cần lắng nghe ý kiến người khác - Người lớn cần lắng nghe ý kiến trẻ em - Mọi trẻ em đưa ý kiến ý kiến phải thực Việc : Chia sẻ câu trả lời với bạn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh * Đánh giá - Tiêu chí đánh giá:+ HS bày tỏ thái độ(tán thành, phân vân không tán thành) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi *********************** 5a: làm ngời trung thực, dũng cảm Tiếng ViÖt: (t3) I.Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Nghe - viết đẹp đoạn văn từ: Lúc ấy….ông vua hiền minh hạt thóc giống 2/ Kĩ năng: Làm tập tả phân biệt tiếng có âm đầu l / n vần en / eng 3/ Thái độ: HS có ý thức rèn chữ viết trình bày cản thận Năng lực: phát triển nng lc thm m II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, Phiếu 4b - HS: SHD III Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động : Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 HĐTH4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: luộc kĩ, thóc giống, dõng dạc, truyền ngơi +Viết tên riêng: Chơm +Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ đều, trình bày đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn, viết nhận xét 2.HĐTH5b: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS phân biệt đc tiếng có chứa en/eng + 5b.chen - leng- đen- khen - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhn xột bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Bài 3: Tiếp cận giúp em nghe - viết đoạn văn - HSHT: Làm thêm BT4b VI Hoạt động ứng dụng: Luyện viết lại lần *********************** KHOA HỌC : BẠN ĂN NHƯ THẾ NÀO ĐỂ ĐỦ CHẤT DINH DƯỠNG CHO CƠ THỂ (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: Biết lí cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn Kĩ năng: Biết lựa chọn thực đơn với đủ chất dinh dưỡng cho bữa ăn ngày Thái độ: Có ý thức thực ăn uống cân đối đủ lượng, đủ chất để đảm bảo sức khỏe Năng lực: phát triển lực giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS HS: - Tài liệu hướng dẫn HS I Khởi động: - Hội đồng tự quản điều hành cho lớp chơi trò chơi “ truyền điện” - Mỗi nhóm thảo luận đặt câu hỏi có nội dung khơng khí - Hội đồng tự quản mời giáo vào học - GV giới thiệu II Hoạt động thc hnh Quan sỏt v la chn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 a Quan sỏt tranh cỏc loại thức ăn, đồ uống bày bán “ siêu thị đồ ăn” tranh b Lựa chọn tên thức ăn, đồ uống cho ngày viết vào bảng nhóm Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu tập (2 lần) Việc 2: Cá nhân tự trả lời Việc 3: NT huy động * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Thực đơn đảm bảo đủ nhóm chất dinh dưỡng + Khả phối hợp nhóm, khả trình bày trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời - Giới thiệu thảo luận: A Các nhóm giới thiệu thực đơn ba ngày nhóm B Các bạn nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Thực đơn đảm bảo đủ nhóm chất dinh dưỡng +Thực đơn đảm bảo nhóm thức ăn cần ăn đủ ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ăn hạn chế + Khả phối hợp nhóm, khả trình bày trước lớp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người thân xây dựng tháp dinh dưỡng - Tìm hiểu, nhận xét thực đơn bữa ăn gia đình - *********************** HĐNGLL : AN TỒN GIAO THƠNG Bài : BIỂN BÁO HIỆU GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ I.Mục tiêu : 1.KT : - HS biết giải thích nội dung 12 biển báo giao thông học Hiểu ý nghĩa, tác dụng, tầm quan trọng biển báo hiệu GT 2.KN : HS nhận biết nội dung biển báo hiệu khu vực gần trường học, gần nhà thường gặp 3.TĐ : Khi đường có ý thức ý đến biển báo - Có ý thức tuân theo hiệu lệnh biển báo hiệu GT đường Tham gia tuyên truyền, vận ng mi ngi, thc hin lut GTB Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 4.NL : NL TN- XH II: Chuẩn bị GV: Bộ biển báo giao thông Phiếu học tập HS: Sách ATGT III HOẠT ĐỘNG HỌC A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Hoạt động 1: Trò chơi phóng viên Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chơi trò chơi phóng viên theo câu hỏi: - Ở gần nhà bạn có loại biển báo gì? - Những biển báo đặt đâu? - Những người có biết nội dung biển báo khơng? - Họ có thấy biển báo có ích khơng? -GV theo dõi -GV kết luận HS lắng nghe * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Biết số loại biển báo thường gặp đường như:BB rẽ trái, rẽ phải, đường dành cho người bộ, giao với đường sắt, + Biết ích lợi biển báo GT - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Hoạt động Nhận biết biển báo hiệu GTĐB - Cho HS quan sát loại biển báo - Xác định, phân loại, mơ tả hình, màu sắc biển báo - Thảo luận nhóm Tìm phân loại biển báo - Phát biểu trước lớp - Lớp góp ý, bổ sung * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Biết nhóm biển báo: +Biển báo cấm: Đặc điểm: Hình tròn, màu trắng có viền đỏ(riêng biển cấm ngược chiều có hình màu đỏ, có vạch trắng) + Biển hiệu lệnh: Để báo hiệu lệnh phải tuân theo Đặc điểm: Hình tròn, màu xanh lam, có hình vẽ kí hiệu biểu thị hiệu lệnh phải theo +Biển báo nguy hiểm: Đặc điểm: Hình tam giác, màu vàng có viền màu đỏ.Có hình vẽ, kí hiệu màu đen biểu thị nguy hiểm +Có ý thức tuân theo hiệu lệnh biển báo hiệu GT đường - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG THC HNH Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Hot động 1: Luyện tập nhận biết biển báo hiệu - GV gỡ biển tên biển báo xuống - Gắn 10 tên biển vị trí khác - Y/c học sinh lên gắn biển vào tên biển (Có 33 biển báo GT 33 tên biển báo) - Y/c học sinh nhắc lại hình dáng, màu sắc 1, biển báo số biển báo -GV hướng dẫn, quan sát * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nhận biết thành thạo nhóm biển báo: +Biển báo cấm + Biển hiệu lệnh: +Biển báo nguy hiểm: +Có ý thức tuân theo hiệu lệnh biển báo hiệu GT đường - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, đúng” - Trưởng ban học tập phát nhóm nhận 5-6 bảng tên Chia bảng thành cột Sau hiệu lệnh bạn nhanh chóng tìm biển báo có tên Nhóm nhanh nhiều chiến thắng - TBHT nhận xét, tuyên dương nhóm thắng *Đánh giá: Tiêu chí: Tìm BBGT xếp vào nhóm: Biển báo cấm, Biển hiệu lệnh.Biển báo nguy hiểm: Tiêu chí 1.Tìm nhóm BB Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Thời gian nhanh HTT HT CHT HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ Nêu ý nghĩa nhóm biển báo - PP: quan sát - KT: phiếu đánh giá tiêu chí C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng với giúp đỡ gia đình em sưu tầm số biển báo hiu giao thụng ng b Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Em làm tập vào 2,3 Em bạn trao đổi soát lỗi Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ làm lấy ý kiến bạn nhóm *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nắn cách tìm số TBC + Trình bày tốn + Thao tác làm + Chia sẻ tốt với bạn - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời Giải toán 3,4 Việc 1: Cá nhân đọc toán Việc 2: Trao đổi với bạn cách giải Việc 3: Em tự hoàn thành vào Việc 4: Em bạn trao đổi sốt lỗi *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách tìm số TBC + Trình bày toán + Thao tác làm + Chia sẻ tốt với bạn - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời CTHĐTQ điều hành hoạt động trước lớp - GV tương tác với HS C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Đo chiều cao bạn nhóm em tính số đo trung bỡnh ca mi bn ************************ Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Tiếng Việt: Bài 5B: Đừng vội tin lêi ngät ngµo (T1) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Hiểu ý nghĩa: Khuyên người cảnh giác, thông minh Gà Trống, tin lời lẽ ngào kẻ xấu Cáo (trả lời câu hỏi, thuộc đoạn thơ khoảng 10 dòng) 2/ Kĩ năng: Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ lục bát với giọng vui, dí dỏm - HS biết vận dụng học vào sống thực tiễn 3/ Thái độ: GD HS lòng say mê học TV 4/ Năng lực: - Giúp HS phát triển lực ngụn ng II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bng phụ - HS: SHD III §iỊu chØnh ND DH phï hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động : H 1: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí đánh giá: +Thái độ HS tham gia trò chơi + Dự đốn tính cách nhân vật Cáo Gà trò chơi + Sự hợp tác chơi - Phương pháp:, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐCB 2, : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nghĩa từ: đon đả, dụ, hồn lạc phách bay - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc trơi chảy, lưu lốt + Ngắt nghỉ nhịp thơ + Nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm: vắt vẻo, tinh nhanh, hồn lạc phách bay, khối chí + Đọc diễn cảm tồn phù hợp với nội dung - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐCB : (Theo tài liệu) * Đánh giá: Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Tiờu ỏnh giá: + Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh +Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời, hiểu nội dung đọc học sinh + Câu 1: Cáo đon đả mời Gà xuống đất để thông báo tin: từ mn lồi kết thân, Gà xuống để Cáo hôn Gà + Câu 2: Gà biết Cáo vật hiểm ác + Câu 3: Ý b + Câu 4: Ý c + Hiểu nội dung câu chuyện: Bài thơ muốn nói lên phải cảnh giác, tin lời kẻ xấu cho dù lời nói ngào - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS đọc giọng đọc tưng nhân vật + HS thuộc đoạn đầu đoạn cuối thơ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Tiếp cận giúp em đọc yếu luyện thêm từ: sung sớng, bạn hữu, sống, săn; đọc nắm ND - HSHT: Tiếp cận giúp em đọc din cảm hiểu đợc VI Hớng dẫn phần ứng dụng: Không ********************* Thứ t ngy 26 tháng năm 2018 Toán: biểu đồ tranh (T1) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Bước đầu có hiểu biết biểu đồ tranh - Biết đọc thông tin biểu đồ tranh 2/ Kĩ năng: HS biết vận dụng vào sống 3/ Thái độ: GD ý thức tự giác, tích cực học tốn 4/ Năng lực: phát triển lực tự học, giải vấn đề, tính tốn I Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát tập thể II Hoạt động chính: - GV giới thiệu tên bài.HS ghi đầu - Học sinh đọc mục tiêu Hoạt động bản: Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 H 1: c k giải thích nhóm đoạn viết biêu đồ tranh viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: - Năm gia đình ghi tên biểu đồ là: Gia đình Diệp, gia đình , gia đình , gia đình - Gia đình Diệp có con; Gia đình Chi có trai Gia đình Vân có Gia đình Đào có gái; Gia đình Mận có con; Việc 1: HS tự đọc nội dung SHD Việc 2: cá nhân trả lời nội dung khuyết Viêc 3: NT huy động kết Báo cáo với thầy cô giáo việc em làm * Đánh giá + Tiêu chí : -Trả lời câu hỏi, Hiểu biểu thị cột biểu đồ tranh,và lại gọi biểu đồ tranh + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng với người lập biểu đồ tranh chủ đề ú ca gia ỡnh ********************* Tiếng Việt: Bài 5B: Đừng vội tin lời ngào (T2) I Mc tiờu: 1/ Kiến thức: Viết thư thăm hỏi, chúc mừng chia buồn thể thức (đủ phần: đầu thư, phần chính, phần cuối thư) - Trình bày thư sạch, đẹp 2/ Kĩ năng: HS biết viết thư gửi cho người thân 3/ Thái độ: GD ý thức tự giác học tập 4/ Năng lực: Giúp HS phát triển lực tự hc, NL ngụn ng II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, phiÕu - HS: SHD,vë III §iỊu chØnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động: 1.HTH 1: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí đánh giá: HS nắm nội dung c bn ca mt bc th Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 + Phần đầu thư: Địa điểm thời gian viết thư; Lời thưa thư +Phần chính: Nêu mục đích, lí viết thư; Thăm hỏi tình hình người nhận thư;Thơng báo tình hình người viết thư; Hỏi ý kiến trao đổi bày tỏ tình cảm +Phần cuối thư: Lời chú, lời cảm ơn, lời hứa hẹn; Chữ kí, tên họ, tên + Khả hợp tác, chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 1.HĐTH 2: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS xác định yêu cầu đề + Em viết thư cho ai? Người có quan hệ với em nào? + Em cần xưng hô nào? + Em viết thư để chúc mừng hay thăm hỏi, động viên, an ủi người đó? - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 1.HĐTH 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS viết thư hoàn chỉnh với đề chọn +Bức thư có đủ nội dung chính, yêu cầu, bố cục rõ ràng, diễn đạt,lời lẽ chân thành thể quan tâm, viết tả - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn 1.HĐTH 4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS biết đánh giá theo tiêu chí:sắp xếp ý, tả, dùng từ, viết câu +HS biết sửa lại lỗi sau nghe nhận xét, đánh giá bạn giáo viên +Khả làm việc nhóm đơi, kĩ nhận xét, đánh giá - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chộp ngn V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Bài - HĐTH: Tiếp cận gợi ý em xem lại phần ghi nhớ 3C - Bài - HĐTH: Tiếp cận giúp em xác định yêu cầu đề VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Em đọc thư cho ngi thõn nghe ******************** Tiếng Việt: Bài 5B: Đừng vội tin lời ngào (T3) I Mc tiờu: 1/ Kiến thức: Dựa vào gợi ý (HDH), biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc núi v tớnh trung thc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 2/ Kĩ năng: Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - HS chăm nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn 3/ Thái độ: GD ý thức tự giác học tập, lòng say mê học TV 4/ Năng lực: Phát triển lực tư sáng tạo, NL ngôn ng II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, phiếu HT - HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động : 1.HĐ TH5: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS chọn câu chuyện nói người trung thực + Xác định nội dung câu chuyện, việc , nhân vật có truyện + Khả tự học - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 2.HĐ TH6: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS kể câu chuyện người trung thực +Kể phần mở đầu, diễn biến, kết thúc + Lời kể (rõ ràng, dễ hiểu, có truyền cảm khơng?) +Khả kết hợp cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, vẻ mặt vời lời kể + Phong thái kể(tự tin) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho ®èi tỵng HS: - HSCHT: Nắm nội dung cốt truyện Có thể chọn đọc sách HDH - HSHT: Khuyến khích HS kể câu chuyện nghe, đọc VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Kể cho người thân nghe câu chuyện em vừa kể ********************* Thứ nm ngy 27 tháng năm 2018 Toán: biểu ®å tranh (T2) 1.Mục tiêu: - KT: Em biết: -Đọc số thông tin biểu đồ tranh -KN: Lập biểu đồ tranh đơn giản,biết xử lí tính tốn số liệu biểu đồ tranh - TĐ: Có thái độ nghiêm túc kiên trí học tập, u thích mơn học - NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lp hỏt mt bi Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 HĐ 2,3: (theo tài liệu) Nhìn biểu đồ trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: nhìn vào biểu đồ HS trả lời thơng tin câu hỏi Biết nhìn vào sơ đồ tính tốn so sánh số liệu ghi biểu đồ - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ :Lập sơ đồ tranh chủ đề tự chọn *Đánh giá: - Tiêu chí: Dựa vào thực tế lập sơ đồ tranh theo chủ đề tự chọn Sơ đồ rõ ràng - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Giúp đỡ em HS chậm: hiĨu vµ hoµn thµnh BT3 - HSNK : Hoµn thµnh tốt tập làm thêm BT sau: Tự lập biểu đồ kêt thị đua c¸c nhãm nhãm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Tiếng Việt: Bài 5C: hiền gặp lành (T1) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Hiểu danh từ từ vật (người, vật, tượng) - Làm tập phần nhận xét 2/ Kĩ năng: Biết đặt câu với danh từ 3/ Thái độ: GD lòng say mê học TV 4/ Năng lực: Phát triển lực tự học, NL ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐD DH:SHD, BP III.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: - Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động : 1.HCB 1: Theo ti liu *ỏnh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS xác định từ người, vật cối, vật, tượng: Tõ chØ ngêi: ngêi Tõ chØ vật: ve, chim cuốc Từ cối: sấu, phợng Từ vật: nhà, bản, bếp, suối Từ tỵng: giã +Biết từ vừa tìm là danh từ + Thuộc định nghĩa danh từ + Lấy ví dụ danh từ + Khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: ỏp Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 1.HĐCB 2,3: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Viết danh từ người, vật, tượng thiên nhiên( người: học sinh, giáo viên, bố, mẹ ; vật: bút, thước, bà, ghế ; tượng thiên nhiên: nắng, mưa, gió, bão ) + Đặt câu với từ vừa tìm Câu văn hình thức, dùng từ xác + Khả tự học, giải vấn đề - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dù kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Bài 1: Tiếp cận giúp em xác định đợc từ vật thích hợp - Bài 2: Tiếp cận giúp em tìm đợc danh từ ngời, vật, tợng thiên nhiên - Bài 3: Tiếp cận giúp em đặt câu có dùng danh từ tìm đợc BT2- HSHT: BT giao thêm Gạch dới danh từ câu sau: a, Trẻ em măng non đất nớc b, Chúng học tập lao động c, Học tập sức mạnh giúp ngời vợt qua khó khăn d, Chúng ta có quyền tự hào cha anh VI Hớng dẫn phần ứng dơng: Cùng người thân tìm 10 danh từ vật có nhà em ********************* TiÕng ViƯt: Bµi 5C: hiền gặp lành (T2) I Mc tiờu: 1/ Kin thức: Có hiểu biết ban đầu đoạn văn kể chuyện (ND ghi nhớ) 2/ Kĩ năng: Biết vận dụng hiểu biết có để tập tạo dựng đoạn văn kể chuyện 3/ Thái độ: HS yêu thích môn học 4/ Năng lực: Phát triển lực ngôn ng II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD, bng phụ - HS: SHD,vë III §iỊu chØnh ND DH phï hợp với vùng miền: - Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động : 1.HCB4: Theo ti liu *ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Tiờu đánh giá: + HS xếp việc trình tự câu chuyện: 2-1-4-3 + HS tìm đoạn kể tương ứng việc câu chuyện: việc 2đoạn 1; việc 1-đoạn 2; việc 4- đoạn 3; việc 3- đoạn +Tìm dấu hiệu mở đầu kết thúc đoạn: mở đầu đoạn viết hoa lùi vào khoảng, kết thúc đoạn dấu chấm xuống dòng + HS nắm ghi nhớ học + Khả tự hoàn thành nhiệm vụ học tập - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 2.HĐTH1: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS xếp việc trình tự câu chuyện: c-a-b +Khả hợp tác nhóm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.HĐTH2: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS đọc đoạn thơ phù hợp với việc: đoạn 1- việc c; đoạn 2-sự việc a; đoạn 3-sự việc b + Giọng đọc phù hợp với nội dung bài, đọc giọng nhân vật + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 4.HĐTH3,4: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS hồn thiện đoạn văn với việc cho trước + Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, viết tả + Khả tự học + Khả nhận xét, đánh giá làm bạn +Khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HSCHT: Bài 4-HĐCB: Tiếp cận giúp em xếp việc theo trình tự câu chuyện Những hạt thóc giống - Bài 1-HĐTH: Tiếp cận giúp em xếp việc theo trình tự câu chuyện Gà Trống Cáo - Bài 2-HĐTH: Tiếp cận giúp em đọc lại đoạn thơ ứng với việc chọn kể lại việc câu chuyện Gà Trống Cáo Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Bài 3-HĐTH: Tiếp cận giúp em hoàn thiện đoạn văn câu chuyện Gà Trống Cáo - HSHT: Bài 3-HĐTH: Các em hoàn thiện đ/văn câu chuyện Gà Trống Cáo VI Hoạt ®éng øng dông: Đọc lại câu chuyện em sau viết thêm cho người thân nghe ******************* Thø sỏu ngy 28 tháng năm 2018 Toán: biểu đồ cét (t1) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Bước đầu biết biểu đồ cột Biết đọc số thông tin biểu đồ cột.Bước đầu xử lí số liệu biểu đồ cột 2/ Kĩ năng: Biết vận dụng vào đời sống thực tiễn 3/ Thái độ: GD lòng say mê học tốn 4/ Năng lực: Năng lực tớnh toỏn, t II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Biểu đồ HS chuẩn bị (nếu có) III Điều chỉnh hoạt động: 1.HCB 1: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí đánh giá: + HS nhận biết biểu đồ cột + HS đọc tên biểu đồ, xác định số liệu biểu thị đồ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 1.HĐCB 2, HĐ TH1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS xác đinh số liệu biểu đồ cột + Biết xử lí số liệu biểu đồ + Khả hợp tác nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn IV §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - HD kÜ cho HS cách đọc biểu đồ * HSHT: - Biết đọc xử lí thơng tin biểu đồ VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Quan sát biểu đồ có phòng thư viện để biết số thông tin số lượt đọc sách ******************* KHOA HỌC : CẦN ĂN THỨC ĂN CHỨA ĐẠM, CHẤT BÉO NHƯ THẾ NÀO ĐỂ CƠ THỂ KHỎE MẠNH ? I Mc tiờu: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 1/ Kiên thức: Biết cần ăn phối hợp chất đạm có nguồn gốc động vật chất đạm có nguồn gốc thực vật - Biết cần ăn phối hợp chất béo có nguồn gốc động vật chất béo có nguồn gốc thực vật 2/ Kĩ năng: HS biết vận dụng vào bữa ăn hàng ngày 3/ Thái độ: GD HS Có ý thức ăn uống hợp lý 4/ Năng lực: Giúp HS phát triển lực tự học, giải vấn đề, lực tư duy, sáng tạo, NL tin học II Chuẩn bị: - GV: Tài liệu hướng dẫn GV, HS Phiếu học tập cho HĐ phần HĐTH - HS: Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với vùng miền: - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động 1.HĐCB1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu tên thức ăn thường ngày chứa nhiều chất đạm, chất béo(chất đạm: cá, thịt, tôm, trứng ; chất béo: thịt mỡ, dầu ăn, lạc, vừng ) +Xác định thức ăn có nguồn gốc từ động vật hay thực vật - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 1.HĐCB2,3,4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm thơng tin cần thiết hình + Giải thích khơng nên ăn đạm động vật ăn đạm thực vật/ + Biết cách ăn loại chất béo náo để tốt cho sức khỏe + Khả nắm thông tin, chia sẻ thơng tin nhóm, lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 1.HĐTH1,2,3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS thực HDDTH1,2,3 + Khả làm việc nhóm, trình bày trước lớp + Ý thức tự học - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em hoàn thành tập phần HĐTH - HSHTT: Hoàn thành hoạt động, giúp đỡ bạn CHT nhóm V Hướng dẫn phần ứng dụng: - Theo tài liu Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 ******************* ễLTV: TUẦN I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc hiểu câu chuyện Cây khế 2.Kĩ năng: - Đọc lưu loát rõ ràng đọc -Biết bày tỏ thái độ nhân vật truyện - Viết từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi; ân/ âng - Phân biệt từ láy, từ ghép - Xây dưng cốt truyện theo ý tưởng 3.Thái độ: - GD học sinh ý thức trung thực, biết u thương người thân, khơng nên tham tham, ích kỉ Năng lực: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm, chia sẻ với bạn bè II Chn bÞ đồ dùng dạy học: Khụng III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: - H Khởi động thay lơgơ theo hình thức nhóm lớn – tồn lớp 1.HĐ 1,2: (HĐ Khởi động thay lơgơ theo hình thức cá nhân – nhóm lớn – tồn lớp.) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá +HS nêu đức tính người thơng qua hình ảnh măng mọc thẳng (ngay thẳng, trực, chịu khó ) +Nêu ý ngĩa hình ảnh búp măng non huy hiệu đội: Măng non tượng trưng cho lứa tuổi thiếu niên hệ tương lai dân tộc Việt Nam anh hùng - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ ôn luyện 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc rõ ràng lưu lốt đọc + Hiểu nội dung đọc học sinh + Câu a: Người anh chiếm hết nhà cửa, ruộng vườn đẻ lại cho người em túp lều mảnh vườn nhỏ có khế + Câu b: Vì người anh tham lam + Câu c: Người anh bị rơi xuống biển Kết thúc chuyệ có ý nghĩa người tham lam bị trừng phạt + Câu d: Khuyên không nên tham lam, ích kỉ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 3.HĐ Ôn luyện 4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS điền r/d/gi: rá rổ, dang tay, bán hàng rong, giá sách, rang tôm, dong buồm, giá tin, giang sn, dong dng cao Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 + Điền ân/ âng: tảo tần, nhà cao tầng, nhân ái, nhâng nháo, tâng bóng, tân tiến - PP:quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời 4.HĐ ôn luyện 5:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Phân biệt từ ghép, từ láy + Câu a: nhỏ xinh; câu b: nhỏ nhắn; câu c: rộng lớn; Câu d: rộng rãi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời - Sau HĐ Thực hành HĐTQ tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp - HĐ Vận dụng Hs thc hin nh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HSCHT: * Đối với HSCHT: - c - hiểu văn - Nắm quy tắc viết tả - Nhận biết từ ghép, từ láy * §èi víi HSHT: - Trả lời tốt câu hỏi liên hệ, vận dụng VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Khơng ******************* ƠL Tốn: TUẦN I Mục tiêu: Kiến thức:- Biết so sánh, xếp thứ tự số tự nhiên - Nắm mối quan hệ đơn vị đo thời gian Kĩ năng: - Thành thạo việc so sánh, xếp số tự nhiên; thực phép chuyển đổi, phép tính với đơn vị đo khối lượng; chuyển đổi thành thạo đơn vị đo thời gian Xác định năm cho trước thuộc kỉ 3.TĐ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn NL: - Giúp HS phát triển tính tốn, NL tự hc II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: PHT III Điều chỉnh hoạt động: - H2,3,4 HS lm cỏ nhõn Sau đổi kiểm tra KQ nói cho nghe cách làm 1.HĐ1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + So sánh số tự nhiên + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời 2.HĐ2,3,4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hồn thành bảng đơn vị đo khối lượng + Chuyển đổi với đơn vị o lng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 + Thực phép tính có đơn vị đo khối lượng - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời 3.HĐ5:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS xếp thứ tự số tự nhiên theo thứ tự từ lớn đến bé từ bé đến lớn + Khả chia sẻ với bạn, nhận xét làm bạn - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi – nhận xét lời 4.HĐ6:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tìm số tự nhiên với yêu cầu + Trình bày logic - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi – nhận xét lời §iỊu chØnh néi dung d¹y häc: - HS thực HĐ 2-6 lớp - Các HĐ lại HS thực HĐ vận dụng Dù kiÕn phương án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: Yêu cầu HS nhắc lại bảng đơn vị đo khối lượng, đơn vị đo thời gian Cách chuyển đổi đơn vị đo * HSHT: Hoàn thành tốt tất HĐ Hướng dÉn phÇn øng dơng: Thực theo yêu cầu ******************* Sinh hoạt tập thể: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần - Triển khai kế hoạch hoạt động tuần - Giáo dục tinh thần tập thể, ý thức tự giác II HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Sinh hoạt văn nghệ: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi 2.Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp - HS tham gia phát biểu ý kiến * Đánh giá: - Tiêu chí: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hng phỏt huy v khc phc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li 3.Bình bầu thi đua nhúm, cá nhân xuất sắc tn *Đánh giá: -Tiêu chí: Đạt tiêu chí mà lớp đề ra,có thành tích bật, tiến có ý thức vươn lên - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Việc 1: GVCN bổ sung góp ý thêm Việc 2: nhắc nhở bạn mắc khuyết điểm tránh tái phạm lần sau Kế hoạch tuần 6: GV phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới : + Tiếp tục ổn định nề nếp + Chuẩn bị điều kiện để tổ chức đại hội chi đội liên đội + Bổ sung đầy đủ dụng cụ học tập, sách + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân công, giữ VS cá nhân + Trang trí lớp học + Trồng, chăm sóc bồn hoa Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thñy ... (Theo ti liu) * ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá: + Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học. .. túc kiên trí học tập, u thích mơn học - NL: Phát triển lực quan sát Năng lực hợp tác, chia sẻ học tập, lực tự học HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho lớp hỏt mt bi Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên... tình SGK v tho lun tr li theo hng dn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Vic : Em v bạn thảo luận đưa cách giải hỏi bạn Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 5 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo ,

Từ khóa liên quan