0

TUẦN 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

28 687 0
  • TUẦN 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:54

Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 TUN Thứ ba ngày tháng năm 2018 KHOA HC: C TH NGI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO (T) I.Mục tiêu: - Nêu số biểu trao đổi chất thể người với môi trường như: lấy vào khí ơ-xi, thức ăn, nước ng; thải khí các-bơ-níc, phân nước tiểu Kể tên số quan trực tiếp tham gia vào trình trao đổi chất người: tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn, tiết - Biết quan ngừng hoạt động, thể chết Hoàn thành trình bày sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường - Giáo dục HS ý thức giữ gìn, rèn luyện, bảo vệ sức khoẻ hàng ngày - Giải vấn đề, tìm hiêu th gii xung quanh II Chuẩn bị đồ dùng dạy häc: - GV: Tài liệu hướng dẫn GV, HS Sơ đồ trống HĐCB - HS: Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS hồn thành bảng: tìm từ phù hợp tên chức quan thể người thực TĐC: quan tiêu hóa lấy vào thức ăn thải phân Cơ quan hơ hấp lấy vào khí xi thải khí các- bơ- nic +Hồn thành nhanh - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Học sinh tham gia tích cực vào trò chơi, hồn thành xác sơ đồ Tiêu chí HTT HT CHT 1.Điền từ 2.Hợp tác tốt Thời gian nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, - Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét lời- tôn vinh học tập, ghi chép ngắn, V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - HSCHT: Tip cn giúp em nêu trình trao đổi chất người mơi trường - HSHTT: Hồn thành hoạt động, giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực tế sống thực tốt trình trao đổi chất đầy đủ để đảm bảo sức khỏe To¸n( TiÕt 6): ******************** CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ (T1) I Mục tiêu: -Giúp HS ôn lại quan hệ đơn vị hàng liền kề Biết đọc viết số có chữ số - HS vận dụng làm tập - Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học tốn - Giúp HS phát triển lực đọc viết số tự nhiên II Chuẩn bị ĐDDH: -PHT theo nội dung HĐ3 HĐCB III Điều chỉnh nội dung dạy học - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ 1: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số có năm chữ số, đọc số viết - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở HĐ 2, 3: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nắm quan hệ đơn vị hàng liền kề - Đọc viết số có chữ số - Biết giá trị chữ số theo vị trí số - Viết cẩn thận, nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời V Dự kiến phương án hố trợ HS: * Gỵi ý cho HSCHT: HD cho em phân tích cấu tạo số có chữ số * HSHT: Hon thành tốt HĐTH VI Híng dÉn phÇn øng dơng: đọc số báo, tivi phạm vi có ch s Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 TiÕng ViÖt: BÀI 2A: BÊNH VỰC KẺ YẾU( T1) I Mục tiêu: -Hiểu ND bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp, ghét áp bức, bất cơng, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối Chọn danh hiệu phù hợp với tính cách Dế Mèn (trả lời CH sgk) HS HTT chọn danh hiệu hiệp sĩ giải thích lí lựa chọn - Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình biến chuyển truyện( từ hồi hộp căng thẳng tới hê), phù hợp với lời nói suy nghĩ nhân vật( tính cách mạnh mẽ nhân vật Dế Mèn.) - GDHS yêu thương người - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin II Chuẩn bị ĐDDH: - B¶ng nhãm IV Điều chỉnh ND dạy học: Không III Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ 1: Theo TL Đánh giá: Tiêu chí: -Tìm từ có tiếng nhân Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp -HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ + PP: quan sát + KT: phiếu đánh giá tiêu chí HĐ 2, 3,4: Theo TL + Tiêu chí đánh giá: - Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể ngữ điệu phù hợp với cảnh tượng, tình biến chuyển truyện( từ hồi hộp căng thẳng tới hê), phù hợp với lời nói suy nghĩ nhân vật( tính cách mạnh mẽ nhân vật Dế Mèn.) + Giải thích nghĩa từ bài: chóp bu: đứng đầu, cầm đầu; nặc nơ: dữ, táo tợn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung c ca hc sinh Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - Câu 1: Trận địa mai phục bọn nhện đáng sợ:bọn nhên tơ kín đường, bố trí nhện gộc canh gác, tất nhà nhên núp hang với dáng vẻ - Câu 2: Dế Mèn làm bọn nhện sợ:đầu tiên DM chủ động hỏi với lời lẽ oai, giọng thách thức kẻ mạnh: đứng chóp bu bọn mày Thấy nhện xuất dáng vẻ nặc nô, DM oai hành động:quay lưng, đạp phanh phách - Câu 3: Để bọn nhện nhận lẽ phải, DM phân tích để bọn nhện thấy chúng hèn hà, đồng thời đe dọa - Câu 4: Nêu tên gọi phù hợp với DM - Lý giải chọn tên gọi - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu -HS hiểu yêu thương người xung quanh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Luyện cho HSCHT thêm từ: anh nhện gộc, nhện vách, bộo mỳp bộo mớp - Luyện thêm cho HSHT cách đọc diễn cảm câu nói hành động, lời nói nhân vật: giọng Dế Mèn dõng dạc, hïng dòng, oai vƯ VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Kể việc em làm để bảo vệ bạn nhút nhát, yếu ớt lớp xung quanh nơi em ********************* TiÕng ViÖt: HỌC ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN Bµi 2a: BÊNH VỰC KẺ YẾU (t2) I.Mục tiêu: - Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ, từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Thương người thể thương thân (BT1); hiểu nghĩa nắm cách dùng số từ có tiếng “nhân” theo nghĩa khác nhau: người, lòng thương người (BT2) - Vận dụng hiểu nghĩa từ đặt câu - HS sống nhân hậu, tinh thần đoàn kết; sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐDDH: - Từ điển TV III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp kể tên tập đọc tuần 1,2 Cỏc bi ú thuc ch no? Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - HS nghe GV gii thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *HĐ 6: HS suy nghĩ viết giấy từ ngữ phù hợp với yêu cầu - HS chia sẻ với bạn bên cạnh, nhóm - Ban học tập tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh, đúng” Mỗi nhóm cử em ghi tiếp sức Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ thể lòng nhân hậu, tình cảm yêu thương đồng loại, tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ - PP: quan sát - KT: phiếu đánh giá tiêu chí B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Phân loại từ có tiếng “ nhân” Việc 1: Cá nhân tự lấy thẻ từ ngữ góc học tập sau phân loại từ nhóm Việc 2: CTHĐTQ điều hành nhóm phân loại từ vào bảng HĐ2 Đặt câu với từ hoạt động viết vào Việc 1: Em đặt câu với từ hoạt động Việc 2: Hai bạn bàn đổi chéo với Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn đặt câu, đánh giá, nhận xét bạn Việc 4: CTHĐTQ mời đại diện nhóm c cõu va t ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - Tiêu chí: + Xếp từ vào nhóm thích hợp (Từ nhân có nghĩa “người”: nhân dân, công nhân, nhân loại, nhân tài; Từ nhân có nghĩa “lòng thương người”: nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ) + Đặt câu yêu cầu hay +HS sống nhân hậu, tinh thần đoàn kết; sẵn sàng giúp đỡ người gặp hồn cảnh khó khăn - PP: vấn đáp, - KT: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tìm ghi lại câu tục ngữ, thành ngữ lòng nhân Đánh giá: - Tiêu chí: +Tìm câu tục ngữ, thành ngữ lòng nhân ái.VD: Một làm chẳng nên non….Lá lành đùm rách… + Tìm nhiều câu +HS sống nhân hậu, tinh thần đoàn kết; sẵn sàng giúp đỡ người gặp hồn cảnh khó khăn - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Thứ t ngày tháng năm 2018 A L: BI LM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiết 1) I/ Mục tiêu: - Biết đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt trái đất theo tỉ lệ định Biết số yếu tố đồ: tên đồ, phương hướng, kí hiệu đồ - Nhận biết kí hiệu số đối tượng địa lí, lịch sử thể đồ - Kích thích say mê, nghiên cứu , tìm tòi - Phát triển lực giải vấn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập HĐTH HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: trả lời câu hỏi tài liệu theo ý kiến thân - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Chỉ vị trí hồ Hồn Kiếm đền Ngọc Sơn hình vẽ - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn ,nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ3,4,5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Biết đồ gì, đồ có yếu tố Biết cách sử dụng đồ - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em biết cách sử dụng đồ - HSHTT: Hoàn thành hoạt động giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà người thân vận dụng kiến thức hc vo thc t cuc sng ********************* Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 TING VIT: Bài 2a: bênh vực kỴ u ( t3) I Mục tiêu: - Biết cách viết hoa tên nhân vật - Nghe viết tả, viết đảm bảo quy trình; Viết từ dễ viết sai, tên riêng ,tiếng chứa s/x, vần ăn/ ăng - HS viết cẩn thận, trình bày đẹp - Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn b DDH: -BP III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không H 3: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá : Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: khúc khuỷu, gập ghềnh, liệt + Viết hoa tên riêng:Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tun Quang, Đồn Trường Sinh… + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - PP: quan sát, vấn đáp;viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 4, 5: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: Viết tiếng chứa s/x, vần ăn/ ăng( lát sau/ rằng/ phải chăng/ xin/băn khoăn/sao/xem), giải câu đố chứa tiếng có s/x(sáo/ sao) + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: quan sát, vấn đáp, - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: - HD cho HSCHT cách viết từ khó: quãng đờng, khúc khuỷu, gập ghềnh bảng Lu ý danh từ riêng cho HS: Vinh Quang, Chiêm Hóa, Tuyên Quang, Đoàn Trờng Sinh - HD HSHT: viết đúng, viết đẹp Trình bày VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - VỊ gơng nhân nhờ bố mẹ kể cho nghe câu chuyện có thật đời sách báo ********************** TON: CC S Cể SU CH SỐ( T2) I Mục tiêu: - Giúp HS ôn lại quan hệ đơn vị hàng liền kề Biết đọc viết số có chữ số Biết giá trị chữ số theo vị trí số - HS vận dụng làm tập: - Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học tốn - Giúp HS phát triển lực đọc viết số tự nhiên II Chuẩn bị ĐDDH: Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - Bộ đồ dùng Toán lớp - Bảng phụ theo mẫu: Trăm Chục nghì nghìn n Nghì n Trăm Chục Đơn vị Viết Sè §äc sè III Điều chỉnh nội dung hoạt động: Không IV Điều chỉnh HĐ dạy học: Không HĐ 1,2: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: - HS viết số có sáu chữ số, đọc số cho - Biết giá trị số theo hàng - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 3: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: - Viết số có chữ số - Đếm đúng, nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐ4: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: - HS viết số cho thành tổng - Biết giá trị số theo hàng - Viết đúng, đẹp - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời V Dự kiến phương án hố trợ HS: * Híng dÉn cho HSCHT đọc viết số: - Y/cầu HS đọc từ trái sang phải theo hàng - Khi viết ý: hàng phải điền vào * Bài toán nâng cao cho HSHT: Viết tổng sau thµnh sè: 800000 + 70 + = ……… 600000 + 30000 + = ………… VI Hướng dẫn HĐỨD HD HS tìm báo Thiếu niên tiền phong báo Nhi đồng mợn th viện để ghi lại thùc hiƯn + Tiêu chí đánh giá: - Tìm hiểu sách báo tạp chí số có chữ s v ghi li thụng tin liờn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm häc 2018 - 2019 - Trình bày rõ ràng xác, đọc số tìm hiểu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng ƠL Tiếng Việt: TUẦN I Mục tiêu: - Đọc hiểu câu chuyện Hai kiến nhỏ - Đọc lưu loát rõ ràng đọc.Nhận cần thiết phải giúp đỡ gặp khó khăn, hoạn nạn - Gd học sinh lòng yêu thương người, biết giúp đỡ gặp khó khăn, hoạn nạn - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm, chia sẻ với bạn bè II ChuÈn bị đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV.Điều chỉnh hoạt động: - HĐ Khởi động thay lơgơ theo hình thức nhóm lớn – toàn lớp 1.HĐ 1: (HĐ Khởi động thay lơgơ theo hình thức cá nhân – nhóm lớn – tồn lớp.) *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS đốn việc thể tranh: hai Kiến trôi sông,cùng cành Trả lời câu hỏi: sống người phải biết giúp đỡ gặp khó khăn, hoạn nạn - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời 2.HĐÔL 2,3: Theo TL *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc rõ ràng lưu loát đọc - Hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Kiến Đen bị rơi xuống sơng bò lên cành sát mép nước cố vớt hạt - Câu 2: Kiến Vàng nhảy lên lá, trôi sát cành có Kiến Đen, Kiến Vàng treo lên lấy làm buồm - Câu 3: Kiến Vàng: thông minh, nhanh nhẹn Kiến Đen: nhân hậu, thương bạn - Câu 4: Nêu điều câu chuyện muốn nói - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu -HS biết yêu thương người xung quanh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HSCHT: * §èi víi HSCHT: - Đọc - hiểu văn * Đối với HSHT: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 III Điều chỉnh ND hoạt động: Không IV Điều chỉnh HĐ dạy học: Không HĐ 1: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí:- HS nêu hành động người tron tranh - Liên tưởng tới câu chuyện đọc, nghe - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 2, 3,4: Theo TL + Tiêu chí đánh giá: - Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm + Giải thích nghĩa từ bài: độ trì:cứu giúp che chở; độ lượng:rộng rãi, dễ tha thứ; đa tình:giàu tình cảm; đa mang: lo lắn, quan tâm tới nhiều người + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá:- Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Câu thơ cho thấy tác giả yêu truyện cổ nước nhà :Tôi yêu truyện cổ nước - Câu 2: Bài thơ gợi cho em nhớ đến truyện cổ:Tấm Cám, Đẽo cày đường Ngồi có truyện:Nàng tiên Ốc, Sọ Dừa, Trầu cau - Câu 3: Ý hai dòng cuối bài:Truyện cổ cha ơng dạy cho con cháu điều hay lẽ phải - Nêu cảm nhận thân thơ - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu -HS hiểu yêu quê hương đất nước + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 6: Theo TL Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: đánh giá kĩ đọc diễn cảm HS - Đọc diễn cảm, biết ngắt cuối dòng nghỉ cuối khổ thơ - Học thuộc lòng thơ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: * Gỵi ý cho HSCHT: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - GV kể tên số câu chuyện cổ tích cho HS: Cây khế, Tấm Cám, Sự tích hồ Ba Bể, Sọ Dừa, Cây tre trăm đốt cho HS trả lời câu hỏi * Câu hỏi cho HSHT:Trong câu chuyện cổ tích đợc đọc, em thích câu chuyện nhất? Vì sao? VI Hớng dẫn phần øng dông: - Đọc cho người thân nghe thơ Truyn c nc mỡnh ********************* Bài 2b: cha ông nhân hËu tuyÖt vêi TiÕng ViÖt: (t2) I Mục tiêu: - Hs hiểu hành động nhân vật thể tính cách nhân vật, nắm cách kể hành động nhân vật Biết dựa vào tính cách để xác định hành động nhân vật , bước đầu biết xếp hành động theo thứ tự trước - sau để thành câu chuyện - Sắp xếp thứ tự câu chuyện - GDHS yêu môn học - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: PHT ghi néi dung cđa H§ cđa H§TH III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh HĐ dạy học: Không HĐ 7,8: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí:- HS trả lời câu hỏi câu chuyện:Thỏ sóc Câu 1: Sóc có hành động:Khi Thỏ định hái chùm quả, Sóc can ngăn Khi Thỏ trượt chân Sóc giữ lấy áo Thỏ Khi Cành gãy, chích chòe bảo bng Thỏ ra, Sóc định khơng bng….) Câu 2: Những hành động Sóc cho thấy Sóc tốt bụng, yêu quý bạn bè… Câu 3: Các hành động kể theo thứ tự: hành dộng xảy trước kể trước, hành động xảy sau kể sau HS hiểu kể chuyện hành động nhân vật thể tính cách nhân vật, nắm cách kể hành động nhân vật - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐTH1, 2: Theo TL Đánh giỏ: + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - Biết đền tên nhân vật phù hợp tính cách, buớc đầu biết xếp hành động theo thứ tự trước - sau để thành câu chuyện.( 1- Sẻ; 5- Sẻ, Chích; 2- Sẻ; 4- Sẻ; 7; 3- Chích; 6- Chích; 8-Chích, Sẻ; 9-Sẻ, Chích, Chích) - Nêu cảm nhận nhân vật u thích + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngăn, đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phương án hố trợ HS: * Gỵi ý cho HSCHT: * Gỵi ý cho HSCHT: - GV gợi ý cho HS trớc hết phải đọc kỹ ND HĐ HĐTH, sau điền tên nhân vật vào cho phù hợp với nội dung xếp trình tự câu chuyện cho phù hợp * C©u hái cho HSHT: ? Qua c©u chun em hiểu điều gì? VI Hớng dẫn phần ứng dụng: Kể lại câu chuyện lớp cho người thân nghe ********************** ĐẠO ĐỨC: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (T2) I Mục tiêu: - Nêu số biểu trung thực học tập - Biết được: Trung thực học tập giúp em học tập tiến , người yêu mến - Giáo dục tính trung thực học tập trách nhiệm học sinh - Kỹ tự nhận thức -Kỹ bình luận, phê phán -Kỹ làm chủ thân II/ Chuẩn bị: - Các mẫu chuyện, gương trung thực học tập III/ Hoạt động dạy - học 1/ HĐTH HĐ1: Giúp HS xử lý tình Việc : Cá nhân đọc tình xử lý tình Việc : Hs nêu cách giải tình với bạn bàn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm xử lý tình trước lớp Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: đánh giá kĩ xử lý tình + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ2: Giúp HS trình bày tư liệu sưu tầm Việc : Cá nhân đọc tư liệu sưu tầm trả lời câu hỏi : Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Hóy nờu suy nghĩ em mẫu chuyện,những gương đó? Việc : Hs đọc tư liệu với bạn bàn chia sẻ câu trả lời với bạn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày trước lớp Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: đánh giá mẫu chuyện,những gương trung thực học tập + PP: quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ3: Trình bày tiểu phẩm CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau học : Liên hệ nội dung giáo dục : tiếp tục thực vận động : “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: học sinh liên hệ xem thân thực tính trung thực học tập - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời B Hoạt động ứng dụng Sưu tầm mẩu chuyện, gng v trung thc hc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Thứ sỏu ngày 7tháng năm 2018 TỐN: Hµng vµ líp (t1) I Mục tiêu: - Biết hàng lớp đơn vị( hàng đơn vị-hàng chục- trăm), lớp nghìn( hàng nghìn-hàng chục nghìn- hàng trăm nghìn) Biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số số Biết viết số tổng theo hàng Biết đọc viết số tới lớp triệu - HS vận dụng làm tập: - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn - Giúp HS phát triển lực hợp tác nhóm, đọc viết số tự nhiên II Chuẩn bị ĐDDH: - PHT theo néi dung H§1, HĐ3 HĐTH III Điều chỉnh nội dung dạy học: Kh«ng IV Điều chỉnh ND hoạt động: Khơng HĐ 1: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: - HS biết vị trí giá trịtừng chữ số -Đọc số đến lớp triệu -HS hợp tác nhóm tốt - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 2, 3: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hàng nghìn tạo thành lớp đơn vị HS biết viết đọc số, biết giá trị chữ số hàng lớp Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Bit tỏch s thành lớp, lớp hàng để đọc từ trái sang phải Viết đúng, đẹp - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gỵi ý cho HSCHT: - HD cho HS kÜ phần lớp gồm hàng * Bài toán nâng cao cho HSHT: Viết số có chữ số mà tổng chữ số VI Hớng dÉn phÇn øng dơng: Cùng người thân thực hiện: Người thân viết số bất kì, em xác định chữ số thuộc hàng nào, lớp ********************* TiÕng Việt: Bài 2b: cha ông nhân hậu tuyệt vời (t3) I Mục tiêu: - Hs hiểu hành động nhân vật thể tính cách nhân vật, nắm cách kể hành động nhân vật - Kể lại hành động nhân vật văn kể chuyện - GDHS yêu môn học - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: PHT ghi néi dung cđa H§ cđa H§TH III Điều chỉnh ND hoạt động: Không IV Điều chỉnh HĐ dạy học: Khơng HĐ 1,2: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí:- HS trả lời câu hỏi câu chuyện:Nàng Tiên ốc + Bà lão nghèo mò ốc để sống + Bà lão bắt ốc xinh xinh, vỏ biêng biếc xanh + Bà lão thương tình khơng bán Ốc mà cho vào chum nước + Từ có ốc bà lão thấy nhà sẽ, cơm nước tinh tươm lợn gà ăn, vườn cỏ + Khi rình bà lão thấy nàng tiên bước từ chum nước HS biết kể lại câu chuyện lời mình( Nàng Tiên Ốc) dựa vào câu hỏi Lời kể mạch lạc, tự tin - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 V D kin phương án hố trợ HS: - Gỵi ý cho HSCHT phải biết chuyển lời thơ thành lời câu chuyện nhng giữ nguyên tình tiết - HSHT kể mẫu đoạn cho HSCHT nghe VI Hớng dẫn phần øng dơng: Theo TL Mỵn ë th viƯn trun cỉ tích Việt Nam để tham khảo thêm ********************* LM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiết 2) LỊCH SỬ: BÀI I/ Mục tiêu: - Biết số yếu tố đồ: tên đồ, phương hướng, kí hiệu đồ - Đọc đồ mức đơn giản - Kích thích say mê, nghiên cứu , tìm tòi - Phát triển lực giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV: - Ti liu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập HĐTH HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: hồn thành tập xác định câu đúng, câu sai BT1, - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Vẽ số kí hiệu đồ Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ chấm - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn ,nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Chỉ đối tượng đồ giáo viên yêu cầu Chỉ vàn hanh thắng - Phương pháp: quan sát , vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em biết cách sử dụng đồ - HSHTT: Hoàn thành hoạt động giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thc t cuc sng ********************* Thứ by ngày 8tháng năm 2018 Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Tiếng Việt: Bài 2c: đáng yêu hay đáng ghét (t1) I Mục tiêu: - Hs hiểu văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật cần thiết để thể tính cách nhân vật Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên Hs hiểu hành động nhân vật thể tính cách nhân vật, nắm cách kể hành động nhân vật - Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện, kể câu chuyện kết hợp tả ngoại hình - Gd học sinh lòng yêu thương người, yêu tốt, ghét xấu - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, kể chuyện mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - PHT ghi néi dung cña HDD2 HĐCB, HĐ1 HĐTH - Bảng nhóm III Điều chỉnh ND hoạt động: Không IV Điều chỉnh HĐ dạy học: Không HĐ 1: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí:- HS nêu tên nhân vật truyện học hay phim ảnh tìm từ đặc điểm nhân vật đó( mẹ bà góa- tốt bụng….) - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 2: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí:- HS trả lời câu hỏi: + Đặc điểm ngoại hình Nhà trò: sức vóc bé nhỏ, yếu ớt, cánh: mỏng, ngắn chùn chùn; trang phục: áo thâm dài + Ngoại hình chị NT nói lên tính cách yếu ớt thân phận bé nhỏ chị + Khi kể chuyện cần lưu ý ngoại hình đặc điểm ngoại hình nói lên tính cách số phận nhân vật, làm câu chuyện sinh động - Hs hiểu văn kể chuyện, việc tả ngoại hình nhân vật cần thiết để thể tính cách nhân vật - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét bng li H TH 1: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Đánh giá: - Tiêu chí:- HS thảo luận hồn thành theo nhóm tốt: Nêu đặc điểm bé liên lạc từ xác định tính cách chú: +Thân hình:gầy Tóc:húi ngắn.Áo quần:quần ngắn áo cánh nâu trễ xuống tận đùi Đôi măt: sáng, xếch Chân:nhỏ, ln động đậy.=>Tính cách: nhanh nhẹn - PP:quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ TH 2: Đánh giá: - Tiêu chí: -Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật kể lại đoạn câu chuyện Nàng tiên ốc có kết hợp tả ngoại hình bà lão nàng tiên Lời kể chân thực mạch lạc Nêu cảm nghĩ nhân vật để từ biết yêu thương người xung quanh - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời V Dự kiến phương án hố trợ HS: * Gỵi ý cho HSCHT: - GV gỵi ý cho HS tởng tợng quan sát tranh: "Nàng tiên ốc" để tả lại nàng tiên ốc HĐ HĐTH * HSHT kể lu loát, kết hợp tả ngoại hình nhân vật câu chuyện : "Nàng tiên ốc" VI Hớng dẫn phần ứng dụng: - Quan sát ngời bạn lớp ngời hàng xóm tả lại theo gợi ý: ngoại hình, tính cách, tình cảm ngời ngời ngời ********************* IU CHNH TI LIU HNG DN HC Bài 2c: đáng yêu hay đáng ghÐt TiÕng ViÖt: (t2) I Mục tiêu: -Hiểu tác dụng dấu hai chấm câu Nhận biết tác dụng dấu hai chấm ;bước đầu biết dùng dấu hai chấm viết văn - Giáo dục HS ý thức sử dụng dấu viết văn, u thích mơn học - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: PHT ghi néi dung cđa H§ cđa H§TH III Hot ng dy v hc A Khi ng: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 - Ban ngh T chức cho bạn lớp hát hát - GV giới thiệu tên bài: GV ghi đề bảng; HS ghi - Đọc mục tiêu - HS chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu B Hoạt động thực hành: HĐ Tìm hiểu tác dụng dấu hai chấm: * Em đọc thầm câu văn, câu thơ sau: * Nêu tác dụng dấu hai chấm: *Ghi nhớ: Việc 1: Cá nhân tự thực Việc 2: GV huy động Việc 3: Gv tương tác Đánh giá: - Tiêu chí:- HS Hiểu tác dụng dấu hai chấm câu :báo hiệu phận đứng sau lời nói nhân vật hay giải thích cho phận đứng trước -Trá lời câu hỏi: +Ở mục a, b: dấu hai chấm báo hiệu lời nói nhân vật + Ở mục a, dấu hai chấm phối hợp với dấu ngoặc kép Ở mục b phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng + Ở mục c dấu hai chấm báo hiệu giải thích cho vế trước +HS tìm Dế Mèn bênh vực kẻ yếu ví dụ đoạn có dấu hai chấm báo hiệu phận đứng sau lời nói nhân vật - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ4 Trong câu sau, dấu hai chấm có tác dụng gì? - Việc 1: Tự làm vào phiếu học tập - Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh - Việc 3: Ban học tập chia sẻ trước lớp HĐ Viết đoạn văn theo truyện Nàng tiên Ốc, có hai lần dùng dấu hai chấm: - Một lần dấu hai chấm dùng để giải thích - Một lần dấu hai chm dựng dn li nhõn vt Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Vic 1: T vit vo Việc 2: Chia sẻ với bạn làm xong trước Việc 3: Chia sẻ trước lớp *Giáo viên tương tác với học sinh Đánh giá: - Tiêu chí:- HS Hiểu tác dụng dấu hai chấm đoạn : a)Báo hiệu lời nói nhân vật b)Giải thích cho phận đứng trước HS viết đoạn văn theo câu chuyện Nàng tiên ốc, có sử dụng lần dấu hai chấm: giải thích dẫn lời nhân vật HS viết ngắn gọn, súc tích, sử dụng dấu câu hợp lý - PP: vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời, ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: Quan sát tả người bạn hay người hàng xóm Đánh giá: - Tiêu chí: -HS viết đoạn văn theo yêu câu HS diễn đạt rõ ràng mạch lạc, sử dụng dấu câu hợp lý, sử dụng dấu hai chấm nắm tác dụng dấu hai chấm mà sử dụng - PP: vấn đáp, viết - KT: trình bày miệng- đặt câu hỏi – nhận xét lời- tôn vinh học tập, viết nhân xét ******************** TỐN : Hµng vµ líp (t2) I Mục tiêu: - Biết hàng lớp đơn vị( hàng đơn vị-hàng chục- trăm), lớp nghìn( hàng nghìn-hàng chục nghìn- hàng trăm nghìn) Biết giá trị chữ số theo vị trí chữ số số Biết viết số tổng theo hàng Biết đọc viết số tới lớp triệu - HS vận dụng làm tập: - Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học toán - Giúp HS phát triển lực đọc viết số tự nhiên II Chuẩn bị ĐDDH: - PHT theo néi dung H§1, H§3 cđa H§TH III §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không IV iu chnh hot ng: Khụng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 H 1: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: - HS biết vị trí chữ số theo hàng lớp -Viết đọc số cho -Đọc viết nhanh, đẹp - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ 2: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc số đến lớp triệu, biết chữ số 9, chữ số số thuộc hàng lớp nào? - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐ3: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: - HS viết số cho thành tổng - Biết giá trị số theo hàng - Viết đúng, đẹp - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gỵi ý cho HSCHT: - HD cho HS HĐ 4: hàng có giá trị không ghi vào tổng * Bài toán nâng cao cho HSHT: - ViÕt sè lín nhÊt cã chữ số mà tổng chữ số 12 Vi Hớng dẫn phần ứng dụng: - Quan sát kĩ bảng số liệu SGK trả lời thông tin theo câu hỏi gợi ý Khoa hc: ********************* CC CHẤT DINH DƯỠNG NÀO CÓ TRONG THỨC ĂN CỦA CON NGƯỜI( T1) I.Mục tiêu: - Kể tên chất dinh dưỡng có thức ăn: chất bột đường, chất đạm, chất béo, vi-ta-min, chất khoáng Kể tên thức ănthuộc nhóm thức ăn, kể tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường: gạo, bánh mì, khoai, ngơ, sắn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Nờu c vai trò chất bột đường thể: cung cấp lượng cần thiết cho hoạt động trì nhiệt độ thể - Phân loại thức ăn hàng ngày theo nhóm - GDHS có thói quen ăn đủ chất - Giải vấn đề, tỡm hiu th gii xung quanh II Chuẩn bị đồ dïng d¹y häc: - GV: Tài liệu hướng dẫn GV, HS - HS: Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS kể tên thức ăn gia đình em ăn vào bữa sáng, trưa, tối - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Kể tên thức ăn đồ uống có hình +Kể nhóm thức ăn: bột đường, đạm, chất béo, vitamin khoáng chất + Kể tên số loại thức ăn thuộc nhóm: bột đường( gạo, ngơ ); đạm( thịt, tôm, cá ); chất béo(dầu, lạc, vừng ) vitamin khoáng chất( rau củ quả) +Hằng ngày em ăn thức ăn nào, loại thức ăn đó, thức ăn có chứa có chứa nhiều chất bột đường? - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, - Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em biết nhóm thức ăn kể tên loại thức ăn có nhóm - HSHTT: Hoàn thành hoạt động, giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực tế sống thực ăn, uống các thức ăn có chứa nhiều chất bột đường để đảm bảo sức khỏe ******************* ƠL Tốn: ƠN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - Biết cách đọc viết, so sánh, xếp thứ tự số TN đến lớp triệu - Nêu giá trị chữ số theo vị trí số - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn - Giúp HS phát triển lực đọc viết số tự nhiên, tớnh toỏn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: PHT Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh hoạt động: - HĐ2,3,4 HS làm cá nhân Sau đổi kiểm tra KQ nói cho nghe cách làm 1.HĐ1,2: Theo TL *Đánh giá: - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời - Tiêu chí: - Đọc viết số 2.HĐ3,4:Theo TL *Đánh giá: - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời Tiêu chí: - Nếu giá trị chữ số chữ số thuộc hàng tương ứng - Nêu số chữ số số số có chữ số 3.HĐ 5:Theo TL *Đánh giá: - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời Tiêu chí: - Điền dấu < > = - So sánh số TN Dù kiÕn phng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - Yêu cầu HS nhắc lại nắm hàng, lớp Cách so sánh số tự nhiên * HSHT: Hoàn thành tốt tất HĐ Hướng dÉn phÇn øng dơng: Thực theo u cầu SHTT: sinh hoạt I I Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phơng hớng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể II Các hoạt động - HTQ t chc cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu buổi sinh hoạt trước lớp Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua - CTHĐTQ đánh giá, lớp lắng nghe - CTHTQ mêi đại diện c¸c ban ph¸t biĨu ý kiÕn - HS phát biểu đề xuất ý kiến cá nhân - CTHTQ nhận xét hoạt động lớp Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 2018 - 2019 Đề kế hoạch hoạt động tuần tới - CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Tớch cc công tác làm vệ sinh + Ổn định nề nếp, thực nghiêm túc việc xếp hàng vào lớp + Thùc hiƯn trang phơc, ®i häc ®óng quy định + Tớch cc rốn ch vit, hc bi v lm bi y + Giúp đỡ bạn häc tËp cïng tiÕn bé + Thực tốt an tồn giao thơng đường - Các ban bàn đưa phương án để thực kế hoạch Sinh hoạt văn nghệ - CTHĐTQ yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tËp thĨ - Tỉ chøc cho HS s©n móa lại số ca múa hát tập thể trờng - Tổ chức cho bạn chi trũ chi - GV dặn dò hs chấp hành tốt quy định an tồn giao thơng trật tự trường hc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy ... Giúp HS phát triển lực đọc vit s t nhiờn II Chun b DDH: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 20 18 - 20 19 - Bộ đồ dùng Toán lớp -... đáp - KT: nhận xét lời Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 20 18 - 20 19 Thứ t ngày tháng năm 20 18 A L: BI LM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (tiết... hỏi – nhận xét lời HĐTH1, 2: Theo TL Đánh giỏ: + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 02- Năm học 20 18 - 20 19 - Biết đền tên nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo , , VI. H­íng dÉn phÇn øng dông:

Từ khóa liên quan