0

TUẦN 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

27 679 0
  • TUẦN 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:54

Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 TUN Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 TON: luyện tập ( T1) I Mục tiêu: - Đọc, viết thành thạo số đến lớp triệu Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí số - Giúp HS nắm cách đọc, viết ,giá trị chữ số cách thành thạo,chính xác - Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học toán - Giúp HS phát triển lực đọc vit s t nhiờn II Chuẩn bị đồ dùng dạy häc: - B¶ng phơ - PHT theo néi dung BT2 cđa H§TH - Xác định thành thạo lớp , hng mi s III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: - BT3 cho HS hoạt động nhóm đôi đọc miệng H 1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số có năm chữ số, đọc số viết - PP:Vấn đáp, quan sát - KT: Nhận xét lời,, ghi chép ngắn HĐ 2: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nắm quan hệ đơn vị hàng liền kề - Đọc viết số có chữ số - Biết giá trị chữ số theo vị trí số - Viết cẩn thận, nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: - Đọc thành thạo số có chữ số - Biết giá trị chữ số theo vị trí số - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời V Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - HD cho HS bµi tËp : * HSHT: Hồn thành tốt HĐTH VI Híng dÉn phÇn øng dông: Cùng với người thân thực hiện: người thân đọc số đến lớp triệu, em viết giấy kiểm tra kết ********************** Bµi 3a: thông cảm chia sẻ ( T1) Tiếng Việt: I.Mc tiêu: - Đọc – hiểu Thư thăm bạn Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 Bc u bit c diễn cảm đoạn thư thể cảm thông, chia sẻ với đau bạn Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn bạn gặp chuyện buồn, khó khăn sống - Đọc từ ngữ khó, đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể ngữ điệu phù hợp với nội dung; nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm - Giáo dục học sinh biết cách chia sẻ,thông cảm với bạn - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin - Tích hợp GDBVMT: Lũ lụt gây nhiều thiệt hại lớn cho sống người Để hạn chế lũ lụt, người cần tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên ( - Khai thác gián tiếp ni dung bi.) II Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bảng phụ III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không H 1: Theo TL *Đánh giá: -Tiêu chí: Quan sát tranh nói tranh vẽ cảnh người quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt bạn nhỏ ngồi viết thư HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi,, nhận xét lời HĐ 2, 3,4: Theo TL + Tiêu chí đánh giá: - Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể giọng trầm buồn, chân thành Thấp giọng câu văn nói mát( Mình xúc động Mình gửi thư ) - Giải thích nghĩa từ bài: xã thân, quyên góp, khắc phục, + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.HĐ5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS hiểu nội dung đọc - Câu 1: Nhờ đọc báo Thiếu niên Tiền phong bạn Lương biết bạn Hồng hoàn cảnh bạn Hồng - Câu 2: An ủi, chia sẻ nỗi đau với Hồng động viên Hồng vượt qua khó khăn - Câu 3: Hôm nay, đọc báo TNTP ba Hồng mãi - Câu 4: Nhưng Hồng tự hào .dòng nước lũ Mình tin nỗi đau Bên cạnh Hồng người bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình by ming V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * HSCHT:- HD giọng đọc cho HS ®o¹n b¹n nhá an b¹n Hång: ®äc víi giäng nhẹ nhàng, thiết tha, cảm thông đồng thời phải phấn khởi, tự hào Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 * HS HTT:- Nêu đợc ý nghĩ liên hệ đợc thực tế thân VI Hớng dÉn phÇn øng dơng: Cùng người thân bạn bè tham gia giúp đỡ bạn nhỏ gặp hoàn cảnh khú khn ********************** Tiếng Việt: Bài 3a: thông cảm chia sỴ (T2) I Mục tiêu: Giúp HS: -Hiểu khác tiếng từ, phân biệt từ đơn từ phức (ND Ghi nhớ) - Nhận biết từ đơn, từ phức ; bước đầu làm quen với từ điển (hoặc sổ tay từ ngữ) - HS có ý thức học - HS ngơn ngữ, hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, II ChuÈn bị đồ dùng dạy học:- Bng nhúm, t in III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Khụng HCB : Theo TL *ỏnh giá: - Tiêu chí: HS Tìm từ gồm tiếng(từ đơn); từ gồm nhiều tiếng(từ phức); Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp +Nắm cấu tạo từ đơn, từ phức +Tiếng cấu tạo nên từ, từ dùng để tạo câu Tiếng có nghĩa khơng có nghĩa, từ có nghĩa - PP: quan sát, vấn đáp - KT: phiếu đánh giá tiêu chí, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐTH : Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: + Dùng gạch chéo để phân cách từ hai câu thư cuối Viết từ đơn (rất, vừa, lại); từ phức (công bằng, thông minh, độ lượng, đa tình, đa mang) +HS sống nhân hậu, tinh thần đoàn kết; sẵn sàng giúp đỡ người gặp hồn cảnh khó khăn - PP: vấn đáp,quan sát - KT: nhận xét lời, ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở HĐTH : Theo TL *Đánh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Tiờu chí: + Nêu từ đặt câu VD:Nhóm nêu từ “ đồn kết” Nhóm đặt câu “Đoàn kết sức mạnh.” +Nêu nhiều từ đặt nhiều câu hay + Phản xạ nhanh - PP: vấn đáp, - KT: nhận xét lời, đặt cõu hi gi m V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * HSCHT:- Hớng dẫn cho HSCHT tìm từ phức phải có nghĩa, không tách từ phức thành hai từ đơn + 2,có thể cho 2HSHTT thùc hiƯn mÉu cho líp thùc hiƯn theo * HSHT:- Yêu cầu HSG đặt câu phải đủ ý hay, không đặt câu đơn điệu - Xác định từ đơn, từ phức câu sau: Em yêu màu đỏ Nh máu tim Lá cờ Tổ quốc Khăn quàng đội viên VI Hớng dẫn phần ứng dụng: Cựng ngi thân tìm 3- từ đơn; - từ phc ********************* Tiếng Việt: Bài 3a: thông cảm chia sỴ (T3) I.Mục tiêu: - Nghe-viết trình bày tả sẽ; biết trình bày dòng thơ lục bát, khổ thơ - Biết trình bày dòng thơ lục bát, khổ thơ - Làm tập - Giáo dục HS có ý thức rèn chữ viết,trình bày -Tự học, hp tỏc nhúm, ngụn ng, II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi sẵn 4b III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không H 3: Theo TL ỏnh giỏ: - Tiêu chí đánh giá : Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: mỗi, dẫn, bng,rng rng,lạc, nhòa, + Vit hoa ch cỏi u mi dòng thơ; + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - PP: quan sát, vấn đáp;viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 4, 5: Theo TL Đánh giá: - Tiêu chí: Điền vào chỗ trống chữ ch hay chữ tr ( tre, chịu, trúc, cháy, tre, tre, chí, tre); đặt dấu hỏi hay dấu ngã trờn ch in m.(trin lóm, bo, Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 thử, vẽ cảnh, cảnh hồng hơn, vã cảnh, khẳng định, vì, họa sĩ, vẽ tranh, ở, chẳng) + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: quan sát, vấn đáp, - KT: ghi chép ngắn, nhận xét li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * HSCHT:- Híng dÉn cho HSCHT c¸ch viÕt c¸c tõ khó: lạc, nhòa, rng rng, nhiên bảng + Lu ý viết thơ theo kiểu thơ lục bát * HSHT:- HS làm xác tập 4b VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Tham gia đng hộ giúp đỡ bạn nghèo học giỏi trờng ********************* LỊCH SỬ: BÀI 2: BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC (tiết 1) I/ Mục tiêu: - Nắm số kiện nhà nước Văn Lang: thời gian đời, nét đời sống vật chất tinh thần người văn Lang Âu Lạc - Trình bày đời nước văn Lang Âu Lạc - Giáo dục lòng tự hào quê hương đất nước - Phát triển lc hp tỏc II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS -Hình SGK phóng to -Phiếu học tập HS HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Nêu điểm chung người dân Lạc Việt Âu Việt, họ sống với Xác định lược đồ khu vực sinh sống của người dân Lạc Việt Âu Việt - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Nêu đời nước Văn Lang – Âu Lạc: + Ra đời hoàn cảnh + Kinh đóng đâu + Người đứng đầu nước Âu Lạc gọi + Tích cực chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sỏt Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Xác định nội dung hình tài liệu hoạt động sản xuất ; ăn, mặc, hay hoạt động vui chơi - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi , nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em nắm đời nước văn Lang Âu Lạc - HSHTT: Biết điểm giống người Lạc Việt người Âu Việt VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà chia sẻ người thân kiến thức học **************** Khoa học: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CĨ VAI TRỊ GÌ (T1) I Mục tiêu: - Nêu vai trò nhóm chất dinh dưỡng đối thể Kể tên thức ăn chứa nhiều chất đạm (thịt, cá, trứng, tôm, cua ) số thức ăn chứa nhiều chất béo(mỡ, dầu, bơ )và số thức ăn chứa nhiều chất bột đường (cơm, khoai, sắn, bột mì ); số thức ăn chứa nhiều vi-ta-min khoáng chất.( loại rau, cà chua, ) + Chất đạm giúp xây dựng đối thể + Chất béo giàu lượng giúp thể hấp thụ vi-ta-min A, D ,E, K + Chất bột đường cung cấp nhiều lượng giúp thể hoạt động + Vi -ta - C khoáng chất cần cho hoạt động sống thể - Phân biệt kể tên nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường; nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo, nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm - Giáo dục HS có thói quen ăn đủ chất, bảo vệ sức khoẻ hàng ngày - Giải vấn đề, tìm hiểu giới xung quanh II Chuẩn bị: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập cho HĐCB HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh IVĐiều chỉnh hoạt động lô gô:- Không điều chỉnh HĐ1: (Theo tài liệu) Hát thảo luận theo lời hát * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+HS hát thuộc hát “ Quả ” Nhận biết khế dùng để nấu canh; Ăn trứng giúp phát triển chiều cao; ăn mít thơm +Kể thêm: Quả cam: giàu vi-ta -min C; cà chua: vi- ta-min C chất khống; +Hát sơi nổi, hào hứng, tìm nhanh tên loại nêu ích lợi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xột bng li Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 HĐ2: (Theo tài liệu) Quan sát trả lời * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ Nhận biết nhóm thức ăn + Chất đạm giúp xây dựng đối thể:(thịt, cá, trứng, tôm, cua ) + Chất béo giàu lượng giúp thể hấp thụ vi-ta-min A, D ,E, K.(mỡ, dầu, bơ ) + Chất bột đường cung cấp nhiều lượng giúp thể hoạt động.cơm, khoai, sắn, bột mì ); + Vi -ta - C khoáng chất cần cho hoạt động sống thể ( loại rau, cà chua, ) +Hợp tác nhóm mạnh dạn, tự tin +Trình bày rõ ràng, mạch lạc + HS có thói quen ăn đủ chất, bảo vệ sức khoẻ hàng ngày - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ13 (Theo tài liệu) Làm việc với phiếu học tập * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+Hồn thành phiếu tập”Nguồn gốc loại thức ăn, đồ uống” Tiêu chí HTT HT CHT 1.Nối nguồn gốc thức ăn 2.Hợp tác tốt Thời gian nhanh Trình bày đẹp +Tìm thức ăn có nguồn gốc từ động vật thức ăn có nguồn gốc từ thực vật + HS có thói quen ăn đủ chất, bảo vệ sức khoẻ hàng ngày - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em nêu vai trò nhóm thức ăn - HSHTT: Hoàn thành hoạt động, giúp đỡ bạn học yếu nhóm hồn thành phiếu học tập HĐCB VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Nói với người thân loại thức ăn gia đình sử dụng thuộc nhóm chất dinh dưỡng ********************** Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 TON: luyện tËp ( T2) I Mục tiêu: - Đọc, viết thành tho cỏc s n lp triu Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí số - Giúp HS nắm cách viết ,giá trị chữ số cách thành thạo,chính xác - Giáo dục HS tính cẩn thận, yêu thích học toán - Giúp HS phát triển lực đọc viết s t nhiờn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- Bảng phụ III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Khụng 1.H 4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: -HS nắm quan hệ đơn vị hàng liền kề - Viết số có chữ số - Biết giá trị chữ số theo vị trí số - Viết cẩn thận, nhanh 2.HĐ 5: Theo TL *Đánh giá Tiêu chí: -HS nắm quan hệ đơn vị hàng - Viết số có chữ số - Biết giá trị chữ số theo vị trí số - Viết cẩn thận, nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - HD cho HS tập : hàng điền vào hàng đó, không đợc bỏ qua hàng * Bài toán nâng cao cho HSHT: - Viết số gồm trăm triệu, chục; chục triệu đơn vị VI Hớng dẫn phần ứng dụng: - Đọc kĩ nội dung viết lại số tỉ ********************** TiÕng ViƯt: Bµi 3b: cho vµ nhËn (t1) I.Mục tiêu: - Giúp HS:- Giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể cảm xúc, tâm trạng nhân vật câu chuyện Hiểu nội dung ý nghĩa truyện: Ca ngợi cậu bé có lòng nhân hậu, biết đồng cảm, thương xót trớc bất hạnh ơng lão ăn xin nghèo khổ - Đọc từ ngữ khó, đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ đúng, biết thể ngữ điệu phù hợp với nội dung; biết đọc văn với giọng nhẹ nhàng, thông cảm - Giáo dục HS có lòng nhân hậu, biết thông cảm,giúp đỡ người nghèo khổ - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lc, t tin Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT ghi nội dung tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không HĐ 1: Theo TL *Đánh giá: -Tiêu chí: - HS biết nhiều câu chuyện, nêu tên nhân vật tên câu chuyện có nhân vật - HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ - Phản xạ nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi,, nhận xét lời HĐ 2, 3,4: Theo TL + Tiêu chí đánh giá: - Đọc từ ngữ (lọm khọm, rên rỉ, tả tơi, thảm hại, lẩy bẩy, đỏ đọc, bẩn thỉu); đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ đúng,biết đọc văn với giọng nhẹ nhàng, thông cảm Đọc phân biệt lời nhân vật: lời cậu bé đọc với giọng xót thương, lời ơng lão xúc động + Giải thích nghĩa từ bài: lọm khọm, thảm hại, đỏ đọc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.HĐ5: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: HS hiểu nội dung đọc - Câu 1: Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, bàn tay sưng húp, bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin - Câu 2: Cố gắng tìm quà tặng, lời xin lỗi chân thành, nắm tay chặt - Câu 3: Cậu bé nhận biết ơn, lòng kính trọng từ ơng lão ăn xin + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bng li, trỡnh by ming V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * HSCHT:- HD ging c cho HS đoạn: đoạn 1: giọng chậm rãi, nhấn giọng từ ngữ tả ông lão ăn xin; đoạn 2: tốc độ nhanh đoạn 1, hạ giọng lời nhân vật “tôi”; đoạn 3: đọc chậm, thể cảm thông lời ông lão * HS HTT:- Đọc diễn cm ton bi Nêu đợc ý nghĩ liên hệ đợc thực tế thân IV Hớng dÉn phÇn øng dơng: - Đọc diễn cảm văn cho người thân nghe ********************* TiÕng ViƯt: Bµi 3b: cho vµ nhËn (t2) I.Mục tiêu: - Biết hai cách kể lại lời nói,ý nghĩa nhân vật tác dụng nó:nói lên tính cách nhân vật ý ngha ca cõu chuyn.(ND ghi nh) Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo cách: trực tiếp gián tiếp - Giáo dục học sinh u thích mơn kể chuyện.- NL ngụn ng, hp tỏc nhúm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT ghi nội dung tập III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Không H 6: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS hiểu lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện Trả lời câu hỏi: Câu 1: Lời nói, ý nghĩ cậu bé: Chao ôi ! Cảnh nghèo đói .nhường !Cả tơi ơng lão Ơng đừng giận cháu, cháu khơng có ơng Câu 2: Lời nói ý nghĩ cậu bé cho thấy cậu người nhân hậu, giàu lòng trắc ẩn, thương người Câu 3: Cách 1:Tác giả dẫn trực tiếp, nguyên văn lời ông lão Do từ xưng hơ từ xưng hơ ông lão với cậu bé ( cháu - lão) Cách 2: Tác giả ( nhân vật xưng tôi) thuật lại gián tiếp lời ông lão Người kể xưng tôi, gọi người ăn xin ông lão HS hiểu văn kể chuyện, nhiều phải kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật Lời nói ý nghĩ nói lên tính cách ý nghĩa câu chuyện.Có hai cách kể: lời dẫn trực tiếp - lời dẫn gián tiếp - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời 2.HĐTH1: Theo TL - Tiêu chí đánh giá: Tìm lời dẫn trực tiếp: + Còn tớ, tớ nói gặp ơng ngoại +Theo tớ, tốt nhận lỗi với bố mẹ - PP: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngăn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐTH 2,3: Theo TL + Tiêu chí đánh giá: Biết chuyển lời dẫn gián tiếp đoạn văn thành lời dẫn trực tiếp ngược lại A, Vua hỏi: - Xin cụ cho biết têm trầu Bà lão đáp: -Tâu Bệ hạ, trầu già têm ! Vua gặng hỏi mãi, bà lão đành nói thật: - Thưa, trầu gái già têm B.Bác thợ hỏi Hòe cậu có thích làm thợ xây khơng Hòe đáp Hòe thích + Biết thay đổi xng hụ tin hnh chuyn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Kể thành lời, có mở đầu, diễn biến, kết thúc câu chuyện - Lời kể mạch lạc, tự tin - Nêu ý nghĩa câu chuyện trao đổi với bạn ý nghĩa truyện - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi nhn xột bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - GV kể tên số câu chuyện cổ tích cho HS: Cây khế, Tấm Cám, Sự tích hồ Ba Bể, Sọ Dừa, Cây tre trăm đốt cho HS trả lời câu hỏi * Câu hỏi cho HSHT:- Trong câu chuyện cổ tích đợc đọc, em thích câu chuyện ? Vì sao? VI Hớng dÉn phÇn øng dơng: Kể cho người thân nghe câu chuyện lòng nhân HĐNGLL: I II III LỄ HỘI Q EM TÌM HIỂU VỀ HỊ KHOAN LỆ THỦY Mục tiêu: - Biết Lệ Thủy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Hát vài điệu Lệ Thủy -Giúp Hs thêm yêu quý, tôn trọng hiểu biết quê hương - Phát triển lực thẩm thấu âm nhạc Chuẩn bị: Băng , đĩa Lệ Thủy Hoạt động chính: Khởi động: Vấn đáp -Những lể hội mà em biết quê hương mình? GV giới thiệu bài: Viết tên nêu mục tiêu cho HS nghe Hoạt động bản: *HĐ 1: Tìm hiểu Lệ Thủy HS trả lời câu hỏi sau: +Nêu cảm nhận em Lệ Thủy + Các trường học làm để phát huy truyền thống Lệ Thủy quê hương? - GV tương tác - Tiêu chí: HS nêu cảm nhận Lệ Thủy Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 Cỏc trng hc ó thành lập “Câu lạc Lệ Thủy”, mở buổi giao lưu, thi hát “Em hát dân ca” - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời *HĐ2: Hát Lệ Thủy -HS thi hát giai điệu Lệ Thủy -Gv lắng nghe, khuyến khích động viên - Tiêu chí: - Hát giai diệu - Tự tin biểu diễn - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời Nhận xét tiết học, tuyên dương Hs tích cực Thø nm ngày 13 tháng năm 2018 TON: HC Bi: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN d·y sè tự nhiên viết số tự nhiên hệ thập phân (t2) I Mục tiêu: - Bước đầu nhận biết về, số tự nhiên, dãy số tự nhiên số đặc điểm dãy STN Em biết sử dụng mười chữ số để viết số hệ thập phân - Sử dụng thành thạo mười chữ số để viết số hệ thập phân - HS ham thích học toán - Giúp HS phát triển lực đọc viết số tự nhiên, NL tính tốn, hợp tác nhóm II, Chuẩn bị ĐDDH: Bảng phụ III.Hoạt động học: *Tìm hiểu mục tiêu học: A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Trong hệ thập phân mười đơn vị hàng lại hợp thành đơn vị hàng tiếp liền - Em đọc kĩ nội dung HTH sỏch HDH Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Em trao đổi với bạn, giải thích cho bạn hiểu lấy ví dụ nội dung – trang 29 - NT tổ chức thành viên nhóm chia sẻ *Đánh giá: Tiêu chí: HS biết: 10 đơn vị = chục 10 chục = trăm 10 trăm = nghìn - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời Viết số tự nhiên hệ thập phân - Em đọc kĩ nội dung HĐTH sách HDH - Em trao đổi với bạn, giải thích cho bạn hiểu lấy ví dụ nội dung –trang 29 - NT tổ chức thành viên nhóm chia sẻ *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết: - Với mười chữ số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 viết số tự nhiên - Ở hàng viết chữ số, mười đơn vị hàng lại hợp thành đơn vị hàng tiếp liền - Giá trị chữ số phụ thuộc vào vị trí số - Lấy ví dụ nêu giá trị số số -PP: vấn đáp -KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời Đọc số tự nhiên hệ thập phân - Em đọc kĩ nội dung HĐTH sách HDH - Em trao đổi với bạn, giải thích cho bạn hiểu lấy ví dụ nội dung –trang 30 - NT tổ chc cỏc thnh viờn nhúm chia s Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 Trng ban HT t chc cho bạn chia sẻ trước lớp, nhận xét, bổ sung - Báo cáo với cô giáo kết việc em làm - GV tương tác với HS *Đánh giá: Tiêu chí: HS biết: - Đọc số tự nhiên hệ thập phân, biết tách số thành lớp từ lớp đơn vị đến lớp nghìn lớp triệu -PP: vấn đáp -KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời Thảo luận trả lời ví dụ sau Việc 1:Em đọc thông tin HĐ4 Việc 2: Em làm BT Ví dụ 1,2 Việc 3: Trao đổi làm với bạn bên cạnh Việc 4: Chia sẻ nhóm.Nhóm trưởng điều hành, tổ chức cho bạn trao đổi thống câu trả lời - Trưởng ban HT tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp, nhận xét, bổ sung - Báo cáo với cô giáo kết việc em làm - GV tương tác với HS *Đánh giá: Tiêu chí: HS biết: - Đọc số nêu chữ số thuộc hàng nào, lớp - Viết số từ số viết thành tổng -PP: vấn đáp, quan sát -KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời, ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Theo SHD - Báo cáo kết với giáo ********************** TiÕng ViƯt: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC Bµi 3C: NHÂN HẬU – ĐỒN KẾT (T1) I.Mục tiêu: - Ôn luyện cách viết thư, viết thư thăm hỏi Nắm mục đích việc viết thư, nội dung kết cấu thông thường thư (Nội dung ghi nhớ) - Vận dụng kiến thức học để viết thư thăm hỏi, trao đổi thụng tin vi bn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 HS biết viết thư cho người thân - GD HS biết quan tâm chia sẻ với người thân người xung quanh - Giúp HS phát triển lực ngơn ngữ, tự tin, hợp tác nhóm, viết mạch lạc, gãy gọn II Hoạt động học: *Tìm hiểu mục tiêu: Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu(2 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học - Để đạt MT bạn cần làm gì? 1.Thi vẽ trang trí phong thư - Em thành viên nhóm vẽ trang trí phong thư cho đẹp - HĐTQ tổ chức cho nhóm trưng bày sản phẩm nhận xét, bình chọn nhóm có phong thư đẹp *Đánh giá: Tiêu chí: - Trang trí phong bì, đẹp, có thẩm mĩ - Thao tác nhanh, hợp tác nhóm mạnh dạn, tự tin - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời Tìm hiểu cách viết thư Việc 1: Cá nhân đọc thông tin trang 52 sách HDH trả lời câu hỏi Việc 2: Các thành viên nhóm thảo luận chốt câu trả lời Việc 3: Thư kí ghi lại kết thảo luận - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ - Ban học tập cho lớp chia sẻ câu trả lời - Nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn -GV tương tác với HS + Một thư thường gồm có phần Phần đầu thư Phần Phần cuối thư + Mỗi phần gm cú nhng ni dung riờng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - HS đọc Ghi nhớ sách HDH *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS nắm cấu tạo thư gồm: 1.Phần đầu thư: - Địa điểm thời gian viết thư - Lời thưa gửi 2.Phần chính: - Nêu mục đích, lí viết thư - Thăm hỏi tình hình người nhận thư - Thơng báo tình hình người viết thư - Nêu ý kiến trao đổi bày tỏ tình cảm với người nhận thư 3.Phần cuối thư: - Lời chúc, lời cảm ơn, hứa hẹn - Chữ kí họ tên -Trá lời câu hỏi: Câu 1: Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để chia buồn bạn Hồng Người ta viết thư để thăm hỏi, thông báo tin tức cho nhau, trao đổi ý kiến, chia vui, chia buồn Câu 2: Mở đầu thư viết Địa điểm thời gian viết thư - Lời thưa gửi Câu 3: Đọc báo biết ba Hồng hi sinh Câu 4: Lời chúc, hứa hẹn - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời 3.Viết thư gửi bạn trường khác để thăm hỏi kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em - Em đọc thông tin sách HDH làm theo yêu cầu HĐ CB - Đọc cho bạn bên cạnh nghe nội dung thư viết - NT tổ chức chia sẻ nhóm CTHĐTQ cho lớp chia sẻ Đại diện nhóm đọc nội dung thư - Bình chọn người có thư hay GV tương tác với HS *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS nắm cấu tạo thư gồm: 1.Phần đầu thư: 2.Phần chính: 3.Phần cuối thư: Viết thư gửi bạn trường khác để thăm hỏi kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em theo gợi ý: + Đề em viết thư cho bạn trường khác Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 + Mc ớch vit thư để thăm hỏi kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em +Xưng hơ: cậu - tớ, bạn - +Hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập, +Kể cho bạn nghe tình hình học tập, sức khỏe mình, +Chúc mạnh khỏe, học giỏi, hứa thi đua học tập - Sử dụng từ ngữ hợp lí, diễn đạt mạch lạc - Ghi chép nhanh - Trình bày khoa học - PP: vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi – nhn xột bng li, ghi chộp ngn B Hoạt động øng dông: Em viết thư thăm hỏi người thân xa ********************* TiÕng viƯt: Bµi 3C: Nhân hậu - đoàn kết (T2) I Mc tiờu: - Biết thêm số từ ngữ (gồm thành ngữ,tục ngữ từ Hán Việt thông dụng) chủ điểm Nhân hậu-Đoàn kết (BT2,BT3,BT4); biết cách mở rộng vốn từ có tiếng hiền, tiếng ác (BT1) -Vận dụng hồn thành tốt tập - HS có ý thức đồn kết, có lòng nhân hậu - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm - Tích hợp GD BVMT: Giáo dục tính hướng thiện cho HS (biết sống nhân hậu đoàn kết với người).( Khai thác trực tiếp ni dung bi) II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, Phiu hc H2, bảng phụ, từ điển TV HS: SHD,vở III Điều chỉnh ND DH: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động: Không điều chỉnh 1.HTH1 : (Theo ti liệu) Tìm nhanh từ chứa tiếng “ hiền” “ ác” * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tìm từ chứa tiếng “ hiền”: hiền dịu, hiền đức, hiền hậu, hiền hòa, hiền lành, hiền thảo, hiền từ, dịu hiền + Tìm từ chứa tiếng “ ác”: ác, ác nghiệt, ác độc, độc ác, ác ôn, tàn ác, ác liệt, tội ác, ác cảm, + Hiểu nghĩa số từ +Phản xạ nhanh, hào hứng tham gia - Phương phỏp: ỏp, quan sỏt Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn 2.HĐTH2 : (Theo tài liệu) Xếp từ vào thích hợp bảng * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Xếp từ cho vào hai nhóm: từ thể lòng nhân hậu tinh thần đoàn kết Từ trái nghĩa với nhân hậu,nhân hậu vào bảng Từ thể lòng nhân hậu Từ trái nghĩa với nhân tinh thần đoàn kết hậu,nhân hậu Nhân hậu Nhân ái, hiền hậu, phúc Độc ác, tàn ác, ác, tàn hậu, đôn hậu, nhân từ, nhân bạo từ Đoàn kết Cưu mang, che chở, đùm Bất hòa, lục đục, chia rẽ bọc + Hiểu nghĩa số từ diễn đạt theo cách hiểu +Ghi chép nhanh Phản xạ nhanh +HS sống nhân hậu, có tinh thần đồn kết; - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn 3.HĐTH3 : (Theo tài liệu) Hoàn thành câu thành ngữ * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Chọn từ ngữ thích hợp để hoàn thành câu thành ngữ: -Hiền đất -Lành Bụt -Dữ cọp Thương chị em gái + Hiểu nghĩa thành ngữ +Ghi chép nhanh +HS sống nhân hậu, có tinh thần đồn kết; - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn 4.HĐTH4 : (Theo tài liệu) Em hiểu nghĩa câu thành ngữ, tục ngữ sau nào? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nghĩa số câu thành ngữ, tục ngữ ,diễn đạt theo cách hiểu + Hiểu nghĩa câu thành ngữ,tục ngữ sau : Câu Nghĩa đen Nghĩa bóng a Máu chảy Máu chảy đau tận Người thân gặp nạn, người khác ruột mềm ruột gan đau đớn b.Nhường Nhường cơm áo cho Giúp đỡ, san sẻ cho lúc khó cơm sẻ áo khăn, hoạn nạn c Lá lành Lấy lành bọc rách Người khỏe mạnh cưu mang, giúp đỡ đùm rách cho khỏi hở người yếu Người may mắn giúp Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 ngi bt hạnh Người giàu giúp người nghèo +HS sống nhân hậu, có tinh thần đồn kết; biết u thương, giúp đỡ người xung quanh +Diễn đạt mạch lạc, tự tin - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét bng li, V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS CHT: Bài : Tiếp cận giúp em nhớ lại cấu tạo từ phức, HD em tìm chứa tiếng hiền, tiếng ác từ điển TV - Bài : Tiếp cận gióp c¸c em biÕt chän tõ cïng nghÜa, tõ tr¸i nghĩa với nhân hậu, đoàn kết - Bài : Tiếp cận giúp em hoàn chỉnh thành ngữ - Bài iếp cận giúp em nắm nghĩa thành ngữ, tục ngữ -HS HT: Bài 4: HS nêu nghĩa thành ngữ, tục ngữ VI Hoạt động ứng dụng: Cựng ngi thõn tỡm thnh ng, tục ngữ lòng nhân hậu ghi vào sổ tay Thứ sỏu ngày 14 tháng năm 2018 TON: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN ( T1) I Mục tiêu: - Bước đầu hệ thống hoá số hiểu biết ban đầu so sánh hai số tự nhiên, xếp thứ tự số tự nhiên - HS vận dụng làm tập - GD HS u thích học tốn, tính cẩn thận làm - Phát triển lực hợp tác nhóm, so sánh hai số tự nhiên, NL ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT theo nội dung BT1 HĐTH III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: Khụng H 1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: -HS điền dấu < > vào chỗ chấm - HS nói với bạn cách so sánh - Viết cẩn thận, nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét li 2.H 2: Theo TL Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết : + Trong hai số tự nhiên số có nhiều chữ số lớn ngược lại + Nếu hai số có số chữ số so sánh cặp chữ số hàng kể từ trái sang phải + Trong dãy số tự nhiên kể từ trái sang phải số đứng trước bé số đứng sau Số số tự nhiên bé + Diễn đạt mạch lạc, trôi chảy - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: -HS điền dấu < > = vào chỗ chấm - HS nói với bạn cách so sánh - Viết cẩn thận, nhanh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi , nhận xét lời 4.HĐ 4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: -HS so sánh xếp số tự nhiên theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại - HS nói với bạn cách so sánh - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời V Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - HD cho HS bµi tËp : nÕu hµng có giá trị không ghi vào tổng * Bài toán nâng cao cho HSHT: Viết số có chữ số mà tổng chữ số ®ã b»ng VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Quan sát kĩ bảng số liệu SGK trả lời thông tin theo câu hỏi gợi ý ********************* Khoa học: ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC MÔN KH HỌC LỚP BÀI 4: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ VAI TRỊ GÌ ? (T2) I Mục tiêu: Sau học, em: - Kể tên số thức ăn có nguồn gốc thực vật nguồn gốc động vật Kể tên thức ăn chứa nhiều vi- ta- min(cà rơt, lòng đỏ trứng, loại rau ), chất khống(Thịt, cá, trứng, loại rau có xanh thẫm) chất xơ (các loại rau) - Nêu vai trò vi-ta-min,chất khoáng chất xơ thể: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 + Vi-ta-min rt cần cho thể, thiếu thể bị bệnh + Chất khoáng tham gia xây dựng thể, tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống, thiếu bị bệnh + Chất xơ khơng có giá trị dinh dưỡng cần để đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hố - Giáo dục HS ăn uống đủ chất - Giải vấn đề, tìm hiểu giới xung quanh II Đồ dùng dạy học: PHT III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: - TBVN điều hành: Các bạn ! Các bạn thích chơi trò chơi hay hát ? - Lớp đồng thanh: Thích hát Vậy lớp hát “Quả” ! “Quả mà ngon ngon ? Hai ba Bây có câu hỏi dành cho bạn ? Trong hát nhắc đến loại ? ? Các loại thuộc nhóm chất dinh dưỡng ? - Em mời cô giáo nhận lớp GV giới thiệu học ghi nhan đề lên bảng - Cá nhân ghi tên vào * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+HS hát thuộc hát “Qủa” Nhận biết khế dùng để nấu canh; Ăn trứng giúp phát triển chiều cao; ăn mít thơm +Kể thêm: Quả cam: giàu vi-ta -min C; cà chua: vi- ta-min C chất khống; +Hát sơi nổi, hào hứng, tìm nhanh tên loại nêu ích lợi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Nhóm trưởng hỏi: ? Mục tiêu có nội dung ? Đó nội dung ? ? Để đạt mục tiêu cần thực hoạt động ? Mời bạn thực hoạt động 1: Làm việc với phiếu học tập * Hình thành kiến thức: HĐCB 4: (Theo tài liệu) Suy nghĩ viết: Tên loại thức ăn, đồ uống có nguồn gốc từ động vật …………………………………………………………………………………… …… Tên loại thức ăn, đồ uống có ngun gc t thc vt Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 …………………………………………………………………………………… …… Chủ động TĐ với bạn bên cạnh lắng nghe ý kiến bạn câu hỏi Báo cáo với thầy/cô giáo kết việc em làm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ Tên loại thức ăn, đồ uống có nguồn gốc từ động vật: Thịt gà, thịt lợn, sữa bò tươi +Tên loại thức ăn, đồ uống có nguồn gốc từ thực vật: Sữa đậu nành, nước chanh, chuối +Có thói quen ăn đủ chất, bảo vệ sức khoẻ hàng ngày - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐCB5 : (Theo tài liệu) Đọc thông tin Việc 1: Đọc thầm thông tin sách HDH (2 lần) Việc 2: Nêu vai trò chất dinh dưỡng thể Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh hỏi bạn ích lợi nhóm thức ăn Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu: Một bạn trình bày làm Việc 2: Nhóm trưởng hỏi: Trong nhóm có bạn khơng đồng ý với câu trả lời bạn Nếu có, mời ý kiến bạn Nếu khơng, thống câu trả lời nhóm TBHT tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung học: Nêu vai trò vi-ta-min,chất khoáng chất xơ thể + Chất xơ khơng có giá trị dinh dưỡng cần để đảm bảo hoạt động bình thường máy tiêu hoá GV tương tác với học sinh * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Kể tên số thức ăn có nguồn gốc thực vật nguồn gốc động vật - Kể tên thức ăn chứa nhiều vi- ta- min(cà rơt, lòng đỏ trứng, loại rau ), chất khoáng(Thịt, cá, trứng, loại rau có xanh thẫm) chất xơ (các loại rau) +Có thói quen ăn đủ chất, bảo vệ sức kho hng ngy Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng với với gia đình để liệt kê số thức ăn gia đình có nguồn gốc từ động vật thực vật để báo cáo vào tiết học sau ********************* ÔL Tiếng Việt: ÔN LUYỆN TUẦN ( Tiếp) I Mục tiêu: - Nắm tác dụng dấu hai chấm - Dùng dấu hai chấm Viết từ chứa tiếng bắt đầu s/xPhân tích cấu tạo tiếng Tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện - Gd học sinh lòng yêu thương người, biết giúp đỡ gặp khó khăn, hoạn nạn - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm, chia s vi bn bố II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Bảng nhóm III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV.Điều chỉnh hoạt động: 3.H ễL 4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS tìm câu viết tả s/x( Cao chạy xa bay; Nói trước quên sau ) - PP:quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời 4.HĐ ƠL5,6:Theo TL *Đánh giá: -Tiêu chí: -Điền dấu hai chấm thích hợp; sử dụng dấu hai chấm hợp lí (Sương tan nhanh: mặt trời lên cao) - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời - Sau HĐ Thực hành HĐTQ tổ chức cho HS chia sẻ trước lớp - HĐ Vận dụng Hs thực nhà V Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HSCHT: * Đối với HSCHT: - Nắm quy tắc viết tả * §èi víi HSHT: - Trả lời tốt câu hỏi liên hệ, vận dụng VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Theo v ụn luyn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 ********************** ƠL Tốn: ƠN LUYỆN TUẦN (Tiếp ) I Mục tiêu: - Biết cách đọc viết, so sánh, xếp thứ tự số TN đến lớp triệu - Kĩ hoàn thành tập - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn - Giúp HS phát triển lực đọc viết số tự nhiên, tớnh toỏn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: PHT III Điều chỉnh nội dung dạy học: IV Điều chỉnh hoạt động: 1.H6: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiờu chớ: - Tìm số lớn để khoanh tròn - Sắp xếp ố theo thứ tự từ bé đến lớn - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời 2.HĐ7:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: Viết cách đọc số 254 789; 17305; 405031 - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhận xét lời 3.HĐ 8:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: Viết số thích hợp vào chỗ chấm Nêu quy tắc điền dãy số - PP: vấn đáp - KT:, đặt câu hỏi – nhn xột bng li Dự kiến phng án hỗ trỵ cho HS: * Gỵi ý cho HSCHT: - u cầu HS nhắc lại nắm hàng, lớp Cách so sánh số tự nhiên * HSHT: Hoàn thành tốt tất HĐ Hướng dÉn phÇn øng dông: Thực theo yêu cầu ********************* SHTT: sinh ho¹t LíP I Mục tiêu: - Nhận xét đánh giá tình hình học tập tuần - Triển khai kế hoạch tuần tới - Giáo dục ý thức tự giác, trung thực sinh hoạt II Tiến trình: a Các nhóm trưởng tổng kết tình hình nhóm - Trang phc, n np, t l chuyờn cn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm häc 2018 - 2019 - Học tập b.CTHĐTQ tổng kết: - Lao động: Vệ sinh phong quang, trồng chăm sóc hoa - Các hoạt động khác: Sinh hoạt tập thể c Khen thưởng: HS tự bình chọn - Cá nhân: - Nhóm * Ý kiến bạn: * Ý kiến cô giáo chủ nhiệm: - Nêu ưu điểm - Nêu hạn chế số biện pháp khắc phục * CTHĐTQ xin thay mặt lớp tiếp thu ý kiến cô giáo h ứa c ố gắng để thực tốt Kế hoach tuần tới: - Nêu việc làm - Cách khắc phục tồn * Ý kiến cô giáo chủ nhiệm: - Thực tốt ATGT, AT TT trường học - Đi học Học đầy đủ trước đến lớp, - Cùng giúp bạn tiến - SH gia gi cú hiu qu Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyªn – Trêng TiĨu häc Phó Thđy ... tháng năm 2018 TON: luyện tập ( T2) I Mục tiêu: - Đọc, viết thành thạo cỏc s n lp triu Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018. .. Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo cách: trực tiếp gián tiếp - Giáo dục học sinh u... lời 2.HĐ 5,6: Theo TL *Đánh giá: - Tiờu chớ:- Bit gii thiu cõu chuyn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần 03- Năm học 2018 - 2019 - K c thnh
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 3 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo ,

Từ khóa liên quan