0

MỘT số đặc TRƯNG của THỂ LOẠI KỊCH và đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy văn bản KỊCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn THCS

31 147 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/09/2018, 22:11

... kịch đổi phương pháp dạy văn kịch Thực tế trường THCS An Khánh gặp nhiều khó khăn trình đổi phương pháp dạy Ngữ văn, đặc biệt dạy văn kịch Để có dạy tốt cần có đầu tư thích đáng thời gian, đời sống... sinh xem kịch học sinh đóng kịch để em sống với tác phẩm sân khấu Trên vài kinh nghiệm nhỏ bước đầu tìm hiểu đặc trưng thể loại kịch vận dụng đổi phương pháp dạy văn kịch trường THCS Trong trình. .. vừa thể đặc trưng thể loại kịch Sự kết hợp hai phương diện vừa tạo nên sức hấp dẫn riêng loại văn bản, lại vừa thử thách không dễ vượt qua cho người dạy người tiếp nhận Đổi phương pháp dạy văn kịch
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số đặc TRƯNG của THỂ LOẠI KỊCH và đổi mới PHƯƠNG PHÁP dạy văn bản KỊCH TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ văn THCS ,

Từ khóa liên quan