0

Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 1,517 48

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2018, 20:26

... Tổng 3A 10 15 30 3B 20 29 3C 22 32 3D 19 30 Tổng 34 76 11 121 µBài tập PTNL: Bài tập 3b (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -Hs đọc YC -> Thực YC -Báo cáo KQ với GV Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: ... YC -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết + Học sinh tự làm vào BT - GV chốt đáp án báo cáo với giáo viên HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Chọn số học sinh viết... khoa học *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu gọi HS đọc tả - Học sinh đọc - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi -> Giáo viên: 27 Trường Tiểu học: Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan