Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

36 1K 25
Tuần 32 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

... Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: Đề toán để HS kiểm tra - Học sinh: Giấy kiểm tra 11 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 III-CÁC HOẠT... 4: Lớp 1A có 37 học sinh, sau có học sinh chuyển sang lớp khác Hỏi lớp 1A lại học sinh? Bài 5: Viết số thích hợp vào trống + 21 - 21 35 -  GV thu bài, nhận xét tiết học III/ CÁCH ĐÁNH... cân đối trước dán * Lưu ý: HS M1, M2 cắt dán hình ngơi nhà chưa cân đối * Bài tập phát triển lực: ( Dành cho HS 14 Tên GV Trường Tiểu học Giáo án tổng hợp lớp 1A Năm học 2 017 - 2 018 M3, M4): -

Ngày đăng: 01/04/2018, 15:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • --------------------------------------------------------

  • .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... Đạo đức

  • Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2018

  • ------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Toán

  • KIỂM TRA

  • I/ MỤC TIÊU :

  • Lớp 1A có 37 học sinh, sau đó có 3 học sinh chuyển sang lớp khác. Hỏi lớp 1A còn lại bao nhiêu học sinh?

  • Thứ năm ngày 19 tháng 4 năm 2018

  • Thứ sáu ngày 20 tháng 4 năm 2018

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan