0

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS.

63 546 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2017, 16:35

SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẬN ĐỐNG ĐA MÃ SKKN SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY TINH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA TRỊ CHƠI HỌC TẬP TRONG MƠN SINH HỌC LỚP TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Môn : Sinh học Cấp học : Trung học sở Năm học: 2015 - 2016 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS MỤC LỤC Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS PHẦN I: MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Học sinh nhân tố quan trọng nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Học sinh lực lượng nhận quan tâm khơng gia đình, nhà trường mà Đảng, Nhà nước toàn xã hội Bởi lẽ việc tìm chọn bồi dưỡng học sinh nhằm tạo người phát triển toàn diện điều không riêng môn học nào, bậc học giáo dục nước nhà Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Điều 28 qui định: “Phương pháp giáo dục phổ thơng phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh; phù hợp với đặc điểm lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh“ Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020 ban hành kèm theo Quyết định 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 Thủ tướng Chính phủ rõ: “Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học” Yêu cầu chất lượng nguồn nhân lực đặt đòi hỏi phải đổi mục tiêu, nội dung trình đào tạo cấp học, bậc học hệ thống giáo dục quốc dân nước ta Hệ thống sở giáo dục nói chung trường THCS nói riêng có nhiều cải tiến cơng tác đảm bảo chất lượng đào tạo Nhiều hoạt động nhằm đổi phương pháp dạy học phát động triển khai nhiều hình thức khác Tuy nhiên, nhiều biện pháp dạy học phát huy tính tích cực học tập cho học sinh chưa triển khai, kỹ thuật dạy học chưa đông đảo giáo viên quan tâm sử dụng kỹ thuật sử dụng trò chơi dạy học Việc sử dụng trò chơi dạy học biện pháp dạy học phù hợp với xu hướng đổi dạy học đại trường THCS môn Sinh hoc mơn khoa học tự nhiên, khơng mơn khoa học gắn liền với vật, mơi trường xung quanh, việc sử 3/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS 4.1 dụng phương pháp dạy học giáo viên có ảnh hưởng lớn đến việc học tập kinh nghiệm giảng dạy tổ chức hoạt động giáo dục học sinh sau Trong chương trình dạy học mơn Sinh học, nhiều nội dung thiết kế để tổ chức trò chơi học tập phát huy tính tích cực học tập học sinh mang lại hiệu cao trình dạy học theo xu hướng Xuất phát từ lý trên, tơi chọn đề tài “Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường Trung học sở.” Mục đích nghiên cứu: Thơng qua nghiên cứu sở lý luận thực tiễn vấn đề xây dựng trò chơi học tập nhằm thiết kế thành modul giảng có sử dụng trò chơi học tập dạy học mơn Sinh học lớp để tích cực hóa hoạt động học tập học sinh, qua góp phần nâng cao chất lượng học tập mơn Sinh học cho học sinh cấp THCS Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống trò chơi học tập dạy học môn Sinh học lớp Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa nguồn tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng sở lý luận cho đề tài 4.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 4.3 Phương pháp quan sát Quan sát hoạt động dạy học môn sinh học lớp thông qua dự Giáo viên trường để thu thập thông tin liên quan đến viêc sử dụng trò chơi dạy học Quan sát hoạt động học học sinh thong qua dạy Giáo viên 4.4 Phương pháp vấn Thông qua vấn Giáo viên học sinh việc xây dựng sử dụng trò chơi dạy học nhận xét Giáo viên học sinh trò chơi dạy học mà đề tài đưa 4.5 Phương pháp thực nghiệm Thực nghiệm kết nghiên cứu, so sánh, đối chiếu với thực trạng, đồng thời quan sát, điều tra, vấn học sinh giáo viên hiệu việc vận dụng sáng tạo trò chơi học tập môn Sinh học lớp 4.6 Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục Căn vào sản phẩm nghiên cứu tác giả khác, trò chơi giáo trình tài liệu khác để xây dựng trò chơi dạy học phù hợp 4/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS 4.7 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp để xử lý kết thu thập Phục vụ cho việc phân tích, đánh giá trình nghiên cứu Phạm vi kế hoạch nghiên cứu: 5.1 Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc vận dụng sáng tạo trò chơi học tập mơn Sinh học lớp năm học 2014 - 2015 Nghiên cứu từ 15/08/2014 đến tháng 01/2015 5.2 Kế hoạch nghiên cứu 5.2.1 Nghiên cứu sở lý luận sở thực tiễn việc vận dụng sáng tạo trò chơi học tập môn Sinh học lớp nhằm phát huy tính tích cực học sinh 5.2.2 Xây dựng hệ thống trò chơi học tập dạy học môn Sinh học lớp nghiên cứu biện pháp sử dụng hệ thống trò chơi học tập thiết kế 5.2.3 Thực nghiệm lớp 6A1, 6A2 5/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS PHẦN II: NỘI DUNG CƠ SỞ LÍ LUẬN I Những vấn đề chung Một số khái niệm 1.1 Phương pháp dạy học gì? Thuật ngữ phương pháp dạy học bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp (Methodos) có nghĩa đường để đạt mục đích dạy học Ta hiểu phương pháp dạy học phương pháp xây dựng vận dụng vào trình cụ thể - trình dạy học Đây q trình đặc trưng tính chất hai mặt, nghĩa bao gồm hai hoạt động: hoạt động hoạt động trò Hai hoạt động tồn tiến hành mối quan hệ biện chứng Hoạt động đóng vai trò đạo (tổ chức, điều khiển), hoạt động đóng vai trò tích cực, chủ động (tự tổ chức, tự điều khiển) Phương pháp dạy học phải nhằm thực tốt hoạt động dạy học là: + Trang bị cho học sinh hệ thống tri thức khoa học phổ thông bản, đại, phù hợp với thực tiễn đất nước, hệ thống kĩ năng, kĩ xảo tương ứng + Phát triển em lực hoạt động trí tuệ + Hình thành học sinh sở giới quan khoa học phẩm chất đạo đức người Như vậy, phương pháp dạy học tổ hợp cách thức hoạt động trò q trình dạy học, hình thành vai trò đạo cô nhằm thực tốt nhiệm vụ dạy học - Tính tích cực học tập Theo từ điển Tiếng Việt (Viện ngơn ngữ học, 1999) tích cực nghĩa có ý nghĩa, có tác dụng khẳng định thúc đẩy phát triển Người tích cực người tỏ chủ động nhằm tạo biến đổi theo hướng phát triển Theo nghĩa khác, tích cực đem hết khả tâm trí vào việc làm Tích cực nét quan trọng tính cách, theo Kharlanop: “Tính tích cực học tập có nghĩa hoàn thành cách chủ động, tự giác, có nghị lực, có hướng đích rõ rệt, có sáng kiến đầy hào hứng hành động trí óc tay chân nhằm nắm vững kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo, vận dụng chúng vào học tập thực tiễn” (Theo Lê Công Triêm (chủ biên) – Nguyễn Đức Vũ – Trần Thị Tú Anh (2002) Một số vấn đề phương pháp dạy học đại học, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội) A 6/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Tính tích cực phẩm chất vốn có người Con người sản xuất cải vật chất cần thiết cho tồn tại, phát triển xã hội, sáng tạo văn hóa thời đại Tính tích cực người biểu hoạt động, học tập hoạt động chủ đạo lứa tuổi học Tính tích cực học tập tính tích cực nhận thức, đặc trưng khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ nghị lực cao trình chiếm lĩnh tri thức, lĩnh hội tri thức loài người đồng thời tìm kiếm, “khám phá” hiểu biết cho thân Qua thơng hiểu, ghi nhớ nắm qua hoạt động chủ động, nỗ lực Tính tích cực học tập biểu dấu hiệu hăng hái, chủ động, tự giác tham gia hoạt động học tập, thích tìm tòi, khám phá điều chưa biết dựa biết; sáng tạo vận dụng kiến thức học vào thực tế sống … Tính tích cực biểu qua cấp độ : + Bắt chước: cố gắng thực theo mẫu hành động của bạn… + Tìm tòi: độc lập giải vấn đề nêu ra, tìm kiếm cách giải khác vấn đề… + Sáng tạo: tìm cách giải độc đáo, hữu hiệu -Tích cực hóa người học hoạt động hóa người học Tích cực hóa người học hoạt động hóa người học mặt thiếu dạy học theo quan điểm “Dạy học phát triển” Bởi gợi ý khéo léo, có tính chất gợi mở giáo viên có tác dụng kích thích tính tự lực tư sáng tạo học sinh, lôi kéo họ chủ động tham gia vào q trình dạy học cách tích cực tự giác, J.Piaget kết luận: “Người ta khơng học hết, trải qua chiếm lĩnh hoạt động, học sinh phải phát minh lại khoa học thay nhắc lại cơng thức lời cho nó”(Thuyết J.Piaget phát triển trí tuệ trẻ em, Nhà xuất Giáo dục Hà Nội, 1985) + Tích cực hóa người học Việc tạo tính tích cực hóa người học nhiệm vụ chủ yếu người giáo viên Một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng mạnh tới tính tích cực hoạt động học tập học sinh vận dụng cách thích hợp phương pháp giảng dạy Theo Thái Duy Tiên “Tích cực hóa người học tập hợp hoạt động nhằm làm chuyển biến vị trí người học từ đối tượng tiếp nhận tri thức sang chủ thể tìm kiếm tri thức để nâng cao hiệu học tập”(Thái Duy Tiên, Giáo dục học đại, Nhà xuất Đại học Quốc gia, 2001) 7/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Tính tích cực học tập học sinh thể qua số đặc điểm sau:  Trong học sinh có ý tới giảng hay không?  Mức độ tự giác tham gia vào xây dựng học, trao đổi, thảo luận…  Thực tốt nhiệm vụ giao khơng?  Hiểu trình bày lại theo cách hiểu  Có hứng thú học tập  Biết vận dụng tri thức học vào thực tiễn  Có sáng tạo q trình học tập + Hoạt động hóa người học Hoạt động hóa khái niệm triết học, phạm trù quan trọng tâm lý học Hoạt động xem đáp ứng chủ thể trước tác động tác động bên ngồi Hoạt động hóa người học hoạt động nhằm huy động nội lực thân người học (động cơ, ý chí…) Nội lực phát huy cao việc học tập diễn tốt nhiêu Do đó, hoạt động hóa người học làm thay đổi người học Ai học người phát triển, không học thay được, người học cần phải có trách nhiệm với thân Phương hướng chung việc hoạt động hóa người học quan tâm tạo điều kiện để người học trở thành chủ thể hoạt động học 1.2 Trò chơi học tập gì? 1.2.1 Hoạt động “chơi” - Có nhiều định nghĩa khác thuật ngữ “chơi”, điểm qua vài định nghĩa “chơi” như: + “Chơi hoạt động nhằm cho vui mà thơi, khơng có mục đích khác” + “Chơi hoạt động giải trí nghỉ ngơi” + “Chơi hoạt động vô tư, người chơi không tâm vào lợi ích thiết thực cả, chơi mối quan hệ người với tự nhiên với xã hội mô lại, mang đến cho người chơi trạng thái tinh thần vui vẻ, thoải mái, dễ chịu” + “Chơi kiểu hành vi hoạt động tự nhiên, tự nguyện, có động thúc đẩy yếu tố bên q trình chơi chủ thể khơng thiết theo đuổi mục tiêu lợi ích thực dụng cách tự giác q trình Bản thân q trình chơi có sức hút tự thân yếu tố tâm lý người chơi nói chung mang tính chất vui đùa, ngẫu hứng, tự do, cởi mở, thư giản, có khuynh hướng thể nghiệm tâm trạng tạo khuây khỏa cho mình”.Rõ ràng khó đưa khái niệm chung cho 8/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS - tượng “chơi” toàn phạm vi hoạt động rộng lớn người hình thức thể hoạt động chơi vô đa dạng nội dung lẫn hình thức Hoạt động chơi hình thái đặc biệt chơi có người Quá trình chơi diễn cấp độ: cấp độ hành vi cấp độ hoạt động Với tư cách hoạt động, chơi diễn theo nhu cầu chủ thể, điều khiển động bên trình chơi Yếu tố động phân biệt rõ hoạt động chơi với dạng hoạt động khác Hoạt động chơi dạng chơi có ý thức, nội dung văn hóa xã hội, dựa chức tâm lý cấp cao có người, khơng có động vật “Loại hoạt động có cấu trúc động nằm q trình hoạt động, hoạt động chơi” Tóm lại, hoạt động chơi trẻ em người lớn có chất tự nhiên, ngây thơ, vơ tư trường hợp chơi dạng chơi người có ý thức, có động xã hội văn hóa, có nội dung nhận thức, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ Hoạt động chơi đương nhiên chơi tượng chơi hoạt động chơi – có nhiều tượng chơi hành vi hay động thái biểu khả nhu cầu cá thể sinh vật người Một số nhà tâm lý – giáo dục học theo trường phái sinh học K.Gross, S.Hall, V.Stern cho rằng, trò chơi quy định, chơi giải tỏa lượng dư thừa Còn G.Piagie cho rằng, trò chơi hoạt động trí tuệ túy, nhân tố quan trọng phát triển trí tuệ Trên quan điểm macxit, nhà khoa học Xơ Viết khẳng định rằng, trò chơi có nguồn gốc từ lao động mang chất xã hội Trò chơi truyền thụ từ hệ sang hệ khác chủ yếu đường giáo dục Còn tác giả Đặng Thành Hưng trò chơi thuật ngữ có hai nghĩa khác tương đối xa: + Một kiểu loại phổ biến chơichơi có luật (tập hợp quy tắc định rõ mục đích, kết u cầu hành động) có tính cạnh tranh tính thách thức người tham gia + Hai thứ công việc tổ chức tiến hành hình thức chơi, chẳng hạn: học chơi, giao tiếp chơi, rèn luyện thân thể hình thức chơi Các trò chơi có luật lệ, quy tắc, nhiệm vụ, yêu cầu tức có tổ chức thiết kế, khơng có thứ khơng có trò chơi mà có chơi đơn giản Như vậy, trò chơi tập hợp yếu tố chơi, có hệ thống có tổ chức, luật hay quy tắc phương tiện tổ chức tập hợp Tóm lại, trò chơi chơi có luật, hành vi chơi tùy tiện, khơng gọi trò chơi 9/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS 1.2.2 Trò chơi học tập: - Có quan niệm khác trò chơi học tập Trong lý luận dạy học, tất trò chơi gắn với việc dạy học phương pháp, hình thức tổ chức luyện tập khơng tính đến nội dung tính chất trò chơi gọi trò chơi học tập - Do lợi trò chơi có luật quy định rõ ràng (gọi tắt trò chơi có luật), trò chơi dạy học hiểu loại trò chơi có luật có định hướng phát triển trí tuệ người học, thường giáo viên nghĩ dùng vào mục đích giáo dục dạy học.Trò chơi học tập có nguồn gốc giáo dục dân gian, trò chơi mẹ với con, trò vui hát khôi hài làm cho đứa trẻ ý đến vật xung quanh, gọi tên vật dùng hình thức để dạy con,những trò chơi có chứa đựng yếu tố dạy học - Tổng hợp lý thuyết nghiên cứu trò chơi học tập nhà nghiên cứu Xô Viết, tác giả Trương Thị Xn Huệ cơng trình nghiên cứu: “Sử dụng phương pháp trò chơi cơng tác chuẩn bị trí tuệ cho trẻ em học toán lớp 1”, khẳng định trò chơi dạy học hiểu trò chơi có nhiệm vụ giáo dục, trò chơi dạy học trò chơi có nội dung luật chơi cho trước người lớn sáng tác đưa vào sống trẻ Còn theo tác giả Đặng Thành Hưng trò chơi giáo dục lựa chọn sử dụng trực tiếp để dạy học, tuân theo mục đích, nội dung, nguyên tắc phương pháp dạy học, có chức tổ chức, hướng dẫn động viên trẻ hay học sinh tìm kiếm lĩnh hội tri thức, học tập rèn luyện kỹ năng, tích lũy phát triển phương thức hoạt động hành vi ứng xử xã hội, văn hóa, đạo đức, thẩm mỹ, pháp luật, khoa học, ngôn ngữ, cải thiện phát triển thể chất, tức tổ chức hướng dẫn trình học tập học sinh họ tham gia trò chơi gọi trò chơi dạy học.Các nhiệm vụ, quy tắc, luật chơi quan hệ trò chơi dạy học tổ chức tương đối chặt chẽ khuôn khổ nhiệm vụ dạy học định hướng vào mục tiêu, nội dung học tập Trò chơi dạy học sáng tạo sử dụng nhà giáo người lớn dựa khuyến nghị lý luận dạy học, đặc biệt lý luận dạy học môn học cụ thể Chúng phản ánh lý thuyết, ý tưởng, mục tiêu nhà giáo, hoạt động giáo dục không tuân theo cứng nhắc học Cần lưu ý rằng, cách gọi tên trước trò chơi học tập thật chưa xác, học sinh khơng xây dựng thiết kế chúng, ý tưởng mục tiêu trò chơi khơng phải học sinh đề ra, học sinh khơng tiến hành trò chơi mà tham gia trò chơi Đó loại hoạt động giáo dục GV tiến hành để dạy học “trò” GV khơng phải trò học sinh 10/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Chuẩn bị: - Giáo viên chuẩn bị sâu ngộ nghĩnh hình vẽ Trên thân sâu có để trống để điền kết Cách chơi: - Gv phát phiếu học tập cho học sinh, phiếu có câu hỏi trắc nghiệm ứng với nội dung học - Cử hai đội đội em chơi tiếp sức - Sau hiệu lệnh bắt đầu bạn số hai đội phải nhanh chóng chọn đáp án lên bảng dán miếng ghép vào thân sâu theo thứ tự Sau nhanh chóng chạy chạm vào bạn số Bạn lại lên làm tiếp tục đội làm đúng, xong trước thắng - Thời gian chơi phút Hướng dẫn cách làm a Nguyên vật liệu: - Xốp nhiều màu - Bìa nilon - Một đoạn dây điện có lõi đồng cứng - Kéo, keo 502, thước kẻ, bút chì b Tiến hành: - Vẽ hình sau xốp màu 49/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS - Dán bìa nilon lên bảng mà sâu cầm để dễ dàng viết số sử dụng nhiều lần - Dùng bút màu trang trí đầu sâu, dùng dây điện uốn râu sâu - Phần thân sâu sử dụng thẻ số hình tròn trò chơi - In chữ A,B,C,D tương ứng với đáp án câu hỏi 50/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Kết đạt được: - Học sinh rèn kĩ phán đoán nhanh, tư logic để chọn đáp án đáp án Từ giúp học sinh nhớ hiểu nội dung học Ứng dụng phần củng cố 41: Hạt kín – Đặc điểm thực vật hạt kín PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Đặc điểm thể thực vật hạt kín tiến hóa thực vật hạt trần cấu tạo quan sinh dưỡng? A Đa dạng phong phú B Kích thước lớn phân bố rộng C Có hệ thống mạch dẫn hồn thiện D Lá có nhiều lỗ khí hạt lục lạp Câu 2: Cơ quan sinh sản thực vật hạt kín gì? A Bào tử C Nón hạt B Hoa quả, hạt D Đứt đoạn thân cành Câu 3: Vì thực vật hạt kín lại phát triển phong phú đa dạng ngày nay? A Noãn bảo vệ đài tràng, hạt nằm nên bảo vệ tốt B Noãn nằm bầu hạt nằm nên bảo vệ khỏi tác động môi trường C Có khả sinh sản nhanh nhiều, hình thức phát tán hạt phong phú D Do sinh sản hoa nên hiệu thụ phấn cao dẫn đến số lượng đậu hạt nhiều Câu 4: Tính chất đặc trưng Hạt kín là: A Sống cạn C Có rễ, thân, B Có sinh sản hạt D Có hoa, quả, hạt nằm Câu 5: Môi trường sống thực vật hạt kín: … A Đa dạng phong phú B Trong môi trường cạn nước C Môi trường cạn nước lợ D Môi trường cạn vùng đầm lầy Câu 6: Hiện thực vật hạt kín coi là… A Nhóm thực vật có khả sinh sản tốt B Nhóm thực vật có khả chống bệnh tốt 51/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Nhóm thực vật có kích thước đa dạng D Nhóm thực vật tiến hóa giới thực vật Câu 7: Hạt phận phát triển thành? A Bầu nhụy C Lá noãn B Noãn bào D Tinh trùng Câu 8: Hãy nhóm thực thực vật hạt kín có dạng thân, lá, hoa khác nhau? Đội A Cây bưởi, cau, tùng B Cây đậu Hà Lan, cau, phi lao C Cây đa, dừa, cau D Cây phượng vĩ, đào, bách tán Câu 9: Các hạt kín khác đặc điểm nào? A Đặc điểm hình thái quan sinh dưỡng quan sinhh sản B Đặc điểm cấu tạo quan sinh dưỡng quan sinh sản C Đặc điểm cấu tạo chức quan sinh dưỡng D Đặc điểm hình thái chức quan sinh sản Mơ hình làm cho học sinh tham gia chơi: C Đội 52/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Trò chơi thứ 9: Bơng hoa bí ẩn Chuẩn bị: - Phần mềm thiết kế trò chơi Microsoft PowerPoint 2007 - Máy tính, máy chiếu, loa Cách chơi: - Có bơng hoa bí ẩn, học sinh lựa chọn bơng hoa phải trả lời câu hỏi - Học sinh trả lời nhận phần quà; sai giành quyền trả lời cho bạn khác Cách thiết kế trò chơi: B1: Tạo slide chung trò chơi có ghi tên trò chơi, hình ảnh bơng hoa số thứ tự hoa B2: Tạo slide chưa nội dung câu hỏi câu trả lời B3: Tạo hiệu ứng cho slide + Liên kết slide hiệu ứng Hyperlink Kích chuột phải vào số chọn Hyperlink Tại xuất hộp thoại Insert Hyperlink, ta chọn Place in This document góc bên trái hộp thoại Sau ta chọn vào slide có chứa câu hỏi tương ứng với số (Các ô sau làm tương tự.) + Làm hiệu ứng Trigger để ta kích chuột vào miếng ghép câu hỏi xuất hiện, đồng thời miếng ghép biết để lộ phần ảnh bí ẩn ta kích chuột vào slide Kích chuột vào miếng ghép đặt kiểu hiệu ứng Edit để làm biến miếng ghép Tại hiệu ứng biến này, ta chọn Timing  Triggers  Start effect on click of…  chọn tên hiệu ứng biến  chọn OK Kết đạt được: - Trò chơi thực chất sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan để hỏi học sinh Nhưng biến tấu thành bơng hoa, để học sinh không bị nhàm chán tạo hứng thú cho học sinh học  u thích mơn học A B C 53/62 D Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS - Qua trò chơi, học sinh hiểu nội dung học nhớ kiến thức lâu Ứng dụng phần củng cố 13: Cấu tạo thân 54/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Trò chơi thứ 10: Rung chng vàng 55/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS - - Chuẩn bị Phần mềm thiết kế trò chơi Microsoft PowerPoint 2007 Máy tính, máy chiếu, loa Bảng đen, phấn, khăn lau bảng Phần thưởng Cách chơi Trò chơi có 10 câu hỏi, với mức độ khó tăng dần Chọn 20 học sinh để tham gia, học sinh phát bảng đen Nhiệm vụ sau: MC mở từ câu hỏi số đến số 10, có 15s suy nghĩ học sinh phải ghi đáp án bảng Đúng tiếp tục lại thi, sai phải khỏi sân chơi Sau kết thúc 10 câu hỏi, học sinh lại giành chiến thắng nhận phần quà Giáo viên Nếu chưa đến câu thứ 10, sân khơng người chơi số câu hỏi giành cho khan giả Cách thiết kế trò chơi B1: Tạo slide chung cho trò chơi, có tên trò chơi, nội dung câu hỏi, đáp án Sử dụng khung vuông để điền số thứ tự câu hỏi B2: Chèn âm nhạc hiệu trò chơi B3: Thiết kế đồng hồ cho câu hỏi 1/ Tạo khung chữ (text box), điền chữ “Hết giờ” (hoặc 0:0 - tuỳ bạn) Click vào khung chữ, ấn Ctr-C Ctr-V (15 lần muốn 15 giây, n lần muốn n giây) 2/ Trước điều chỉnh cho khung sau chồng lên khung trước, bạn sửa lại số 01, 02, 03 15 3/ Ấn Ctr-A để chọn tất 16 khung 4/ Vào Slide Show >Custome Animiation> Add > Effect > Exit > Disappear 5/ Trong bảng Custome Animiation, chọn After Previous ô Start 6/ Kích giữ chuột trái để kéo mục danh sách theo thứ tự 15, 14, 13 “Hết giờ” 7/ Chọn Ctr-A, hàng cuối cùng, chọn vào mũi tên, chọn Timing Trong hộp Disappear, gõ vào ô Delay Rồi bấm OK xong Bạn gõ F5 để xem thử B4 : Tạo hiệu ứng cho câu hỏi đáp án xuất Làm hiệu ứng Trigger để ta kích chuột vào miếng ghép câu hỏi xuất hiện, đồng thời miếng ghép biết để lộ phần ảnh bí ẩn ta kích chuột vào slide 56/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS - - - Kích chuột vào miếng ghép đặt kiểu hiệu ứng Edit để làm biến miếng ghép Tại hiệu ứng biến này, ta chọn Timing  Triggers  Start effect on click of…  chọn tên hiệu ứng biến  chọn OK Kết đạt được: Trò chơi tơi sử dụng tiết ôn tập bởi: số lượng câu hỏi tạo nhiều hình thức chơi thú vị nhiều Trước tham gia chơi, Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập trước nhà để hình thành cho học sinh lực tự học Khi đến lớp, học sinh sẵn sàng để tham gia vào trò chơi ln Trong trò chơi này, tơi thiết kế 10 câu hỏi, copy slide để tạo slide khác Sau sửa câu hỏi đáp án để tăng thêm số lượng câu hỏi cho trò chơi Ngồi việc đưa câu hỏi dạng văn bản, biểu thị câu hỏi dạng hình ảnh, âm hay đoạn clip Sau chơi xong, chắn học sinh yêu thích Giáo viên u ln mơn học Ứng dụng trò chơi tiết ơn tập học kì I 57/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS 58/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS - - - D KẾT QUẢ Sau thời gian nghiên cứu, áp dụng vào giảng dạy lớp theo dõi kết học tập em, nhận thấy : Các em say mê với mơn học Khơng tâm lý sợ sệt, lảng tránh môn học đầy thú vị Các em học sinh có tiến rõ rệt Khơng em nắm nội dung học mà nhớ lâu kiến thức học Lượng kiến thức học em đón nhận luyện tập thơng qua trò chơi cách tự nhiên, nhẹ nhàng, không gây áp lực học tập em Thơng qua trò chơi học tập, em phát huy tinh thần tự giác, đồn kết, mạnh dạn, tự tin tham gia vào họat động lớp Điều đáng mừng em hào hứng chờ đợi đến Sinh học, tạo cho em lòng u thích, ham mê tích cực với môn Sinh học - Hơn nữa, qua năm giảng dạy khối lớp 6, tự làm tích lũy đồ dùng trò chơi Sinh học, thực nhiều học với hiệu sử dụng cao, chia sẻ với bạn đồng nghiệp tổ chuyên môn, giúp cho học lớp sinh động đạt hiệu cao - Các trò chơi tơi áp dụng vào lại có hình thức khác nhau, không gây nhàm chán cho học sinh Và cho học sinh chơi thay đổi học, không thiết phải để trò chơi phần củng cố Người giáo viên phải ln thay đổi để đa dạng hóa tính tích cực học sinh học - Trong học kì I, năm học 2015 – 2016, tơi tiến hành khảo sát lớp 6G1, 6G2 chất lượng đầu vào lớp Số lượng học sinh tham gia nghiên cứu : Lớp 6G1: 34 học sinh (có vận dụng sáng tạo trò chơi vào tiết học.) Lớp 6G2: 33 học sinh Khảo sát học sinh qua phần kiểm tra cũ tiết sau cách làm kiểm tra giấy: Lớp 6G1 Lớp 6G2 Giỏi 82% 52% Khá 12% 30% Trung bình 6% 18% Biểu đồ kết nghiên cứu chất lượng kiểm tra cũ 6G1 & 6G2 59/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS Khảo sát học sinh qua điểm tổng kết học kì I, năm học 2014 – 2015 môn Sinh học sau: Lớp 6G1 Lớp 6G2 Giỏi 87% 42% Khá 12% 49% Trung bình 1% 9% Từ bảng số liệu ta nhận thấy học sinh lớp 6G1 (có vận dụng trò chơi học tập vào dạy) nắm lớp tốt học sinh lớp 6G2, với số học sinh đạt loại Khá giỏi nhiều • Phỏng vấn lớp 6G1 vận dụng trò chơi học tập vào học: Kết sau: 86% học sinh hứng thú với tiết học 13% học sinh cảm thấy bình thường 1% học sinh chưa có hứng thú với tiết học Hầu hết 86% học sinh có hứng thú với tiết học trả lời: Chúng em thích Sinh học, học chúng em không bị căng thẳng, vừa học vừa chơi nên vui, chơi chúng em nhận quà Giáo viên vui vẻ ln tạo tò mò cho chúng em, khơng làm chúng em phải lo sợ, rụt rè Chúng em mong muốn khơng có Sinh học “Học mà chơi, chơi mà học” nữa, mà học khác Vì học chúng em cần tập trung lắng nghe cô giảng tích cực giơ tay phát biểu sau củng cố trò chơi, chúng em lại nhớ học hơn, nhà không nhiều thời gian để ôn lại - Tất trò chơi trên, bạn đồng nghiệp sử dụng họ đánh giá cao hiệu trò chơi Tơi mong rằng, trò chơi lan rộng nữa, để giúp học sinh phát huy tính tích cực phát triển tồn diện lực vận dụng sống 60/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS PHẦN III: KẾT LUẬN I Những học rút cho thân đồng nghiệp sau trình thực nghiên cứu Đưa trò chơi học tập vào dạy học Sinh học cách đổi hình thức tổ chức dạy học nhiều người quan tâm nhằm gây "hứng thú phát triển tính tích cực cho học sinh học mơn Sinh học" lớp nói riêng lớp 7,8,9 nói chung Bản thân đồng nghiệp rút nhiều kinh nghiệm sau : Muốn dạy tốt mơn Sinh học cần phải: - Tìm hiểu nắm bắt vấn đề đổi phương pháp dạy học THCS "lấy học sinh làm trung tâm" - Tìm hiểu thực trạng việc dạy học có chất lượng trường trường bạn - Tìm hiểu cách thiết kế dạy theo kiểu dạy học tích cực Tổ chức cho học sinh học tập hoạt động nhiều hoạt động tự giác, tích cực, sáng tạo tự tin - Giáo viên việc nâng cao, bồi dưỡng kiến thức chun mơn ra, phải hiểu, đồng cảm tâm lí học sinh để rút ngắn khoảng cách Giáo viên học sinh II Những ý kiến đề xuất - Để đạt hiệu giáo dục cao người giáo viên cần quán triệt tốt mục tiêu, nhiệm vụ nội dung giáo dục - Trước dạy mới, giáo viên cần phải xem kỹ nội dung định hướng việc sử dụng phương pháp dạy học tiết dạy cho hợp lý nhất, đạt hiệu cao - Tránh phương pháp dạy cổ hủ : đọc chép, dạy máy móc - Đặc biệt tránh chạy theo hình thức, tiêu số lượng (mà khơng có chất lượng) - Cần đầu tư đổi trang thiết bị đồ dùng dạy học - Tăng cường phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc dạy học hoạt động trò chơi học tập nhằm đa dạng hóa tính tích cực cho học sinh học tập có hiệu Vì em chịu nhiều ảnh hưởng mặt tâm sinh lý - Từ kết thu sau trình viết sáng kiến kinh nghiệm, tơi mong tiếp tục số sáng kiến kinh nghiệm cho việc thiết kế trò chơi phong phú bậc THCS: "Nhằm phát huy tính tích cực học sinh môn Sinh học lớp 6" phát huy tích cực, chủ động, sáng 61/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS tạo tự tin học sinh, đồng thời định hướng đổi phương pháp giáo dục Trong trình viết sáng kiến kinh nghiệm, có nhiều cố gắng không tránh khỏi thiết sót Kính mong Ban Giám hiệu bạn đồng nghiệp góp ý để có biện pháp hay nhằm phát huy tính tích cực học sinh học môn Sinh học Tôi xin chân thành cảm ơn ! 62/62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, sáng kiến kinh nghiệm viết, không chép nội dung người khác Xác nhận Ban giám hiệu Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016 Người viết Quách Thị Việt Anh 63/62 ... sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS 26/ 62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS 27 /62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học. .. 22 /62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS 23 /62 Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS 24 /62 Phát huy tính. . .Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập môn Sinh học lớp trường THCS MỤC LỤC Phát huy tính tích cực học sinh qua trò chơi học tập mơn Sinh học lớp trường THCS PHẦN I: MỞ ĐẦU
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS., SKKN Phát huy tính tích cực của học sinh qua trò chơi học tập trong môn Sinh học lớp 6 ở trường THCS., , PHẦN I: MỞ ĐẦU, PHẦN II: NỘI DUNG, 2 Trò chơi học tập là gì?, Ngoài những kiến thức lí thuyết trên, các em cũng sẽ được phát triển các kĩ năng chung, cũng như các kĩ năng chuyên biệt riêng. Qua sáng kiến này, tôi hy vọng các em học sinh sẽ phát triển được một cách toàn diện về năng lực và phẩm chất., B. CƠ SỞ THỰC TIỄN:, C VẬN DỤNG TRÒ CHƠI VÀO GIỜ HỌC MÔN SINH HỌC LỚP 6

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm