0

Tuần 4 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

35 2,751 16

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2017, 15:40

Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 TUẦN 4: Thø hai ngµy 18 th¸ng n¨m 2017 Tập đọc – Kể chuyện NGƯỜI MẸ I MỤC TIÊU: A.Tập đọc Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật Đọc đúng, hiểu: Nhanh gió, chẳng bao giờ, hớt hải, khẩn khoản Hiểu nội dung: Người mẹ u con.Vì con, người mẹ làm tất (Trả lời câu hỏi SGK) B Kể chuyện - Bước đầu biết bạn dựng lại đoạn câu chuyện theo cách phân vai II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, PP giải nghĩa từ Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh minh họa đọc SGK, bảng phụ viết sẵn câu văn dài - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát bài: Mẹ u - Kết nối nội dung với học Hoạt động luyện đọc: ( 30 phút) • Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn • Cách tiến hành: a GV đọc tồn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - HD phát âm từ khó: hớt hải, khẩn khoản - Nhận xét cách đọc phát âm HS * Đọc đoạn trước lớp - GV hướng dẫn số câu: + Thần Chết chạy nhanh gió / chẳng trả lại người lão cướp đâu.// + Tơi đường cho bà,/ bà ủ ấm tơi.// + Tơi giúp bà, bà phải cho tơi đơi mắt.// Hãy khóc đi,/ đơi mắt rơi xuống!// Giáo viên: - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó - 4HS đọc nối tiếp - Đọc cá nhân Trường tiểu học Giáo án lớp + Làm tìm đến tận nơi ?// + Vì tơi mẹ.// Hãy trả cho tơi.// • HS cần giúp đỡ: + Đọc câu: Hoa, Ninh, Thúy + Đọc đoạn: Lan, Minh • Nhận xét - Từ ngữ cần hiểu: đêm ròng, thiếp đi, khẩn khoản, lã chã • GVKL: - Đoạn 1: Giọng hồi hộp, dồn dập thể tâm trạng hoảng hốt người mẹ bị - Đoạn 3: Giọng đọc tha thiết, thể sẵn lòng hi sinh người mẹ đường tìm - Đoạn 4: Giọng chậm, rõ ràng câu • Đọc đoạn nhóm Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) • Mục tiêu: HS nắm nội dung thơng qua việc trả lời câu hỏi • Cách tiến hành: - Kể vắn tắt nội dung truyện đoạn Năm học: 2017 - 2018 - HS đọc phần giải SGK - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc tồn - Đọc kể vắn tắt ND (nhóm 4) - Đại diện số nhóm trình bày - Các nhóm khác nhận xét + Ơm ghì bụi gai vào lòng để sưởi -Người mẹ làm để bụi gai đường ấm cho cho bà ? +Bà mẹ khóc đơi mắt theo -Người mẹ làm để hồ nước đường dòng lệ rơi xuống hồ, hóa thành cho bà ? viên ngọc + Ngạc nhiên khơng thể hiểu - Thái độ thần chết nhìn người mẹ tìm đến tận nơi thấy bà mẹ ? + Người mẹ làm tất -Người mẹ trả lời ? - Ý C: Người mẹ hi sinh tất - Chọn ý nói lên nội dung câu chuyện? • GV KL: Câu chuyện ca ngợi người mẹ u con.Vì con, người mẹ có Giáo viên: Trường tiểu học Giáo án lớp thể làm tất H.động luyện đọc diễn cảm( phút) • Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn • Cách tiến hành: - Gv đọc đoạn - GV chia HS thành nhóm, nhóm HS HS nhóm tự phân vai đọc *Đọc nâng cao HS cần giúp đỡ: Nam, Thảo - Gv lớp bình chọn nhóm đọc hay Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) • Mục tiêu: HS biết dựng lại đoạn câu chuyện theo cách phân vai nhân vật: Người dẫn chuyện, Thần Đêm Tối, bụi gai, hồ nước, Thần Chết • Cách tiến hành: a Kể chuyện nhóm: - Chia HS thµnh nhãm, mçi nhãm HS vµ yªu cÇu HS thùc hµnh kĨ nhãm - GV theo dâi vµ gióp ®ì tõng nhãm Hoa Hồng b Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện - Cả lớp GV nhận xét, tun dương HS tốt Năm học: 2017 - 2018 - HS lắng nghe - Đọc phân vai nhóm - Các nhóm thi đọc trước lớp - Nhận xét - Thùc hµnh dùng l¹i c©u chun theo vai nhãm.( ngêi dÉn chun, bµ mĐ, ThÇn §ªm Tèi, bơi gai, hå níc, ThÇn ChÕt) - ®Õn nhãm thi kĨ tríc líp, c¶ líp theo dâi vµ b×nh chän nhãm kĨ hay nhÊt Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Qua truyện đọc này, em hiểu -Người mẹ u con, dũng cảm lòng người mẹ? Người mẹ làm tất - Nhận xét tiết học - Về nhà đọc xem trước bài“ Ơng ngoại” Điều chỉnh: Giáo viên: Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Tốn LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: Giúp HS: Kiến thức: - Củng cố kĩ cộng trừ, nhân chia học, vẽ hình theo hình mẫu - Giải tốn nhiều - Củng cố cách tìm thành phần chưa biết Kĩ năng: Rèn kĩ tính tốn kĩ giải tốn Thái độ: GDHS u thích mơn học II CHUẨN BỊ Phương pháp: Hỏi đáp, Thảo luận nhóm, Dạy học hợp tác Đồ dùng: - GV: SGK, phiếu học tập - HS: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động khởi động:( phút) - Cả lớp hát bài: Năm ngón tay ngoan - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) • Mục tiêu: Củng cố kỹ cộng trừ, nhân chia học, vẽ hình theo hình mẫu Giải tốn nhiều Củng cố cách tìm thành phần chưa biết • Cách tiến hành: Bài 1: Đặt tính tính -2 HS lên bảng, lớp làm bảng -GV lớp nhận xét 415 234 356 728 (Giúp đỡ em Hằng, Bình cách đặt tính) + 415 +423 - 156 - 245 830 657 200 483 -GVCủng cố cách cộng, trừ Bài 2: Tìm x -Muốn tìm thành phần chưa biết ta làm HS TL… nào? X x = 32 X:8=4 (Giúp đỡ em Thắng, Hòa cách tìm thừa X = 32 : X=4x8 số chưa biết, tìm số bị chia…) X=8 X = 32 -GVKL: Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số biết; Tìm SBS = thương nhân với số chia) Bài 3:Tính - HS nêu u cầu tập -u cầu HS làm vào - HS trao đổi N2 tự làm vào Giáo viên: Trường tiểu học Giáo án lớp -GV chấm, đánh giá Năm học: 2017 - 2018 - HS lên bảng làm thống cách làm a) x + 27 = 45 + 27 = 72 b) 80 : – 13 = 40 – 13 = 27 Thùng thứ hai nhiều thùng thứ số lít dầu là: 160 – 125 = 35 (l) Đ/S: 35 lít dầu Bài 4:Giải tốn - YC HS đọc tốn - Phân tích bìa tốn - YC HS làm (HS cần giúp đỡ: Thúy, Nam) *GV chốt kiến thức giải tốn nhiều - Hs trao đổi nhóm Bài -Thống cách vẽ -u cầu HS quan sát hình vẽ vẽ hình -Vẽ hình vào phiếu học tập theo mẫu * GV đánh giá Hoạt động nối tiếp: (2 phút) -Tổng kết: + Nêu lại cách tìm thừa số chưa biết, tìm SBC chưa biết, cách tính giá trị biểu thức,… - Nhận xét học Điều chỉnh: Đạo đức BÀI 2: GIỮ LỜI HỨA (TIẾT 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết: -Nêu vài ví dụ giữ lời hứa - Vì phải giữ lời hứa? Kỹ năng: Học sinh biết giữ lời hứa với bạn bè người Giáo dục: Học sinh có thái độ q trọng người biết giữ lời hứa khơng đồng tình với người hay thất hứa II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: Thảo luận nhóm; Vận dụng PP dạy học theo tình huống; PP trò chơi 2.Đồ dùng Giáo viên: Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 + Giáo viên:Phiếu học tập + Học sinh: Vở tập Đạo đức, thẻ màu xanh, đỏ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - Trò chơi: “Làm theo lời tơi nói- khơng làm theo lời tơi làm” - Bạn thực điều Bác Hồ dạy? - Thế giữ lời hứa? -Gv kết nối nội dung học 2.Hoạt độngthực hành (30 phút) • Mục tiêu: Học sinh biết giữ lời hứa với bạn bè người • Cách tiến hành Bài HS đọc VBT trang -GV u cầu HS tao đổi nhóm đơi - Thảo luận -Thống ý kiến -GV giúp đỡ nhóm Hòa - Bình -Đại diện nhóm báo cáo -Các nhóm khác nhận xét, bổ sung -Qua tình bài, VD tình 1: Vân biết giữ lời hứa nhân vật biết giữ lời hứa chưa? với mẹ Vân nhà bạn chơi vui -Thơng qua tình - Cần phải giữ lời hứa tập em rút điều gì? -Và cần thực điều nói, hứa hẹn với người khác Lưu ý HS chưa thật nghiêm túc lời hứa với nhà ơn : LAn, Tùng + Người biết giữ lời hứa - Sẽ người q trọng, tin cậy người khác đánh nào? noi theo • GVKL; Người biết giữ lời hứa người khác q trọng, tin cậy noi theo Bài 5: Xử lý tình huống: -GV treo bảng phụ ghi tình -GVYC HS thảo luận nhóm +Giáo viên cho học sinh đọc tình cho học sinh suy nghĩ đưa cách giải Giáo viên: - Đọc tình -Thảo luận nhóm theo YC BT - Học sinh suy nghĩ thực +Chọn cách xử lí tình +Đóng vai nhóm đẻ thể cách xử lí tình + Các nhóm khác chia sẻ +Chọn cách giải D “Khơng làm, giải thích lí dovaf khun bạn Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 khơng nên làm điều sai trái” • GV Kl: + Kết luận xử lý tình - Học sinh nghe + Cần phải giữ lời hứa giữ lời hứa tự trọng tơn trọng người khác + Khi lý đó, em khơng thực lời hứa với người khác em cần xin lỗi họ giải thích rõ lý Bài 6: -GV nêu tình hng HS suy nghĩ lựa chon đáp án cách giơ thẻ màu +Tán thành: Thẻ màu đỏ +khơng tán thành: Thẻ màu xanh + Còn phân vân: Thẻ màu vàng - Lưu ý gọi HS giải thích lựa chọn thẻ đỏ ( vàng, ) * Tự liên hệ: - Khi thực điều hứa, em cảm - Em cảm thấy thực thấy vui tự hào điều hứa? - Em cảm thấy khơng - Khi khơng thực điều hứa, thực điều hứa? em cảm thấy buồn, ân hận 4.Hoạt động tiếp nối (2 phút) + Thực giữ lời hứa khun người cần phải biết giữ lời hứa + Sưa tầm gương biết giữ lời hứa bạn bè trường, lớp, làng xóm, + Nhận xét tiết học Điềuchỉnh: Thứ ba ngày 19 tháng năm 2017 Tập đọc ƠNG NGOẠI I.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: Đọc trơi chảy Chú ý đọc đúng: nóng, luồng khí, lặng lẽ, vắng lặng, loang lổ Đọc kiểu câu Phân biết lời người dẫn chuyện lời nhân vật 2.Kĩ năng: Hiểu nghĩa biết cách dùng từ Giáo viên: Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Hiểu nội dung bài, hiểu tình cảm ơng cháu sâu nặng Ơng hết lòng chăm lo cho cháu, cháu mãi biết ơn ơng - Người thầy cháu trước ngưỡng cửa trường tiểu học 3.Giáo dục: Kỹ sống; giao tiếps ứng xử II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp, nêu vấn đề, thảo luận nhóm Đồ dùng: - Giáo viên: Tranh minh họa đọc SGK, bảng phụ viết đoạn đoạn - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động khởi động: ( phút) -Trò chơi: Con thỏ (Con thỏ- ăn cỏ - chui vào hang tác…) - Giới thiệu Hoạt động luyện đọc: ( 12 phút) • Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn • Cách tiến hành a GV đọc tồn b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ thực bằngthao * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp câu - HD đọc phát âm từ khó: xanh ngắt, - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó vắng lặng, loang lổ, trẻo - Nhận xét cách đọc phát âm HS * Đọc đoạn trước lớp - HS đọc nối tiếp đoạn - HDHS chia thành đoạn: +Đoạn 1: Thành phố hè phố +Đoạn 2: Năm +Đoạn 3: Ơng chậm rãi sau +Đoạn 4: Phần lại - GV hướng dẫn số câu: - Đọc cá nhân + Trời xanh ngắt cao,/ xanh dòng sơng trong,/ trơi lặng lẽ/ hè phố.// + Tiếng trống buổi sáng trẻo ấy/ tiếng trống trường đầu tiên,/ âm vang đời học tơi sau này.// + Trước ngưỡng cửa trường tiểu học,/ tơi may mắn có ơng ngoại // thầy giáo tơi.// Giáo viên: Trường tiểu học Giáo án lớp ( HS cần giúp đỡ đọc câu: Lan, Hồng, Thắng) - Từ ngữ cần hiểu: loang lổ GV KL: Tồn đọc với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng thể tình cảm kính u biết ơn cháu ơng * Đọc đoạn nhóm * Cả lớp đọc ĐT Hoạt động tìm hiểu bài: ( 10 phút) • Mục tiêu: HS nắm nội dung thơng qua việc trả lời câu hỏi • Cách tiến hành: - Thành phố vào thu có đẹp? Năm học: 2017 - 2018 - HS đọc phần giải SGK - HS lắng nghe GV hướng dẫn cách đọc tồn - Đọc nhóm bốn - Cả lớp đọc ĐT - Khơng khí mát dịu: Trời xanh ngắt cao, xanh dòng sơng trơi lặng lẽ hè phố - Ơng ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị - Dẫn bạn mua vở, chọn bút, hướng dẫn bạn bọc vở, pha mực, dạy bạn học nào? chữ - Tìm hình ảnh đẹp mà em thích - Ơng chậm rãi nhấn nhịp chân đoạn ơng dẫn cháu đến thăm xe đạp cũ, đèo bạn nhỏ tới trường trường? - Vì bạn nhỏ gọi ơng ngoại người - Ơng dạy bạn chữ đầu tiên, ơng người dẫn bạn đến trường học, thầy đầu tiên? nhấc bổng bạn tay, cho bạn gõ thử vào trống trường, nghe tiếng trống Hoạt động luyện đọc diễn cảm( trường phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn * Cách tiến hành: - Gv đọc đoạn - GV treo bảng phụ, hướng dẫn em ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng đoạn 1và - Gọi HS thi đọc diễn cảm đoạn văn - Gọi HS thi đọc - Gv lớp bình chọn người đọc hay Giáo viên: - HS lắng nghe - HS thi đọc, lớp theo dõi - HS thi đọc - Nhận xét Trường tiểu học Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Hoạt động nối tiếp: ( 2phút) - Nhận xét tiết học -Về nhà đọc bài, xem trước “Người lính dũng cảm ” Điều chỉnh: Tốn KIỂM TRA I MỤC TIÊU: Giúp HS: Kiến thức: Tập trung kiểm tra: phép cộng ,trừ (có nhớ lần) số có chữ số Giải tốn đơn Tính độ dài đường gấp khúc 2.Kĩ năng: Kỹ thực phép cộng ,trừ Nhận biết số phần đơn vị Kỹ giải tốn đơn, tính độ dài đường gấp khúc II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Thực hành Đồ dùng: +GV: Đề kiểm tra +HS: Giấy kiểm tra III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Cả lớp hát bài: A – li – ba - ba - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 32 phút) • Mục tiêu: Thự phép cộng ,trừ (có nhớ lần) số có chữ số Giải tốn đơn Tính độ dài đường gấp khúc • Cách tiến hành: HS làm theo đề GV: Bài 1:Đặt tính tính: 237 +416 561 - 244 462 + 354 728 - 456 Bài 2:Tơ màu vào số hình tròn O O O O O O O O O O O O Bài 3: Mỗi hộp cốc có cốc Hỏi hộp cốc có cốc ? Bài 4:Tính độ dài đường gấp khúc ABCD B D Giáo viên: Trường tiểu học 10 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: Đ lượng Phần Nội dung Số Thời Phương pháp lần gian - Giáo viên u cầu cán 1’ - Cán lớp tập hợp lớp theo lớp tập hợp lớp hàng dọc - Giáo viên phổ biến nội 1’ - Theo hàng ngang dung, u cầu học Mở - Dậm chân chỗ, vỗ tay 1’ - Theo hàng dọc đầu theo nhịp hát - Chạy chậm theo hàng 2’ - Theo hàng dọc dọc theo địa hình tự nhiên - Ơn đứng nghiêm, đứng 2-3 2’ - Theo hàng ngang nghỉ, quay phải, quay trái, điểm só từ đến hết theo tổ * Ơn tập: Tập hợp hàng 12’ - Giáo viên hướng dẫn, học sinh ngang, dóng hàng, điểm số, thực theo hàng dọc, ngang quay phải, quay trái + Lần 1-3 : Giáo viên hướng dẫn Cơ học sinh tập + Lần – 6: Chia tổ tập luyện Học sinh tổ thay làm huy + Lần 7:Thi đua tổ (tổ thua phải nắm tay nhau, vừa vừa hát quanh lớp) * Học trò chơi: Thi xếp 2-3 hàng - Giáo viên nêu tên trò chơi - Giáo viên hướng dẫn nội dung trò chơi cách chơi 10’ * Chạy chậm theo địa hình 2-3 2’ tự nhiên - Đi thường, vừa vừa thả 2’ lỏng Kết - Giáo viên học sinh 2’ thúc hệ thống lại - Về nhà: Ơn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số Điều chỉnh: - Học sinh học thuộc vần điệu trò chơi Học sinh chơi thử 12 lần - Học sinh lớp chơi - Trong q trình chơi, giáo viên thay đổi vài vị trí đứng - Theo hàng dọc - Theo vòng tròn - Theo hàng ngang - Ơn luyện nhà Giáo viên: Trường tiểu học 21 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Thứ năm ngày 21 tháng 09 năm 2017 Chính tả ƠNG NGOẠI I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: -Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xi (đoạn văn : Ơng ngoại ) -Tìm - tiếng có vần oay (BT2) -Làm tập tả phân biệt tiếng có âm vần dễ lẫn r /d,gi 2.Kĩ năng: Rèn kỹ viết tả, trình bày đoạn văn 3.Thái độ: Viết cẩn thận, sạch, đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp, thảo luận nhóm, trò chơi học tập Đồ dùng: - GV: Bảng phụ viết nội dung BT3a - HS: Vở tả, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động khởi động:( phút) - Cả lớp hát bài: Mùa hè đến - Giới thiệu Hoạt động chuẩn bị viết tả: ( phút) • Mục tiêu: HS nắm nội dung tả cách viết từ khó, dễ lẫn • Cách tiến hành: a.HD HS chuẩn bị - GV đọc mẫu -1 Hs đọc lại -Khi đến trường, ơng ngoại làm để -Ơng dẫn cậu lang thang lớp học, cậu bé u trường hơn? cho cậu gõ tay vào trống trường -Trong đoạn văn có hình ảnh đẹp mà -Hình ảnh cậu bé ghi nhớ tiếng em thích? trống… b HD cách trình bày -Đoạn văn gồm câu ? -…có câu, câu đầu đoạn văn viết lùi -Những chữ đoạn văn vào viết hoa ? +Những chữ đầu câu: Trong, Ơng, Tiếng c HD viết từ khó: -u cầu HS đọc lại đoạn văn - Hs đọc lại -GVđọc +3HS lên bảng viết Giáo viên: Trường tiểu học 22 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 +YC HS viết từ khó bảng +HS lớp viết bảng con: Vắng lặng, (HS cần giúp đỡ: Nguyệt, Hòa) loang lổ, trẻo Hoạt động viết tả: ( 15 phút) • Mục tiêu: Nghe – viết xác, trình bày đoạn • Cách tiến hành: - GV đọc cho HS viết theo u - HS viết vào cầu - GV theo dõi, uốn nắn giúp em - HS đổi vở, tự chữa lỗi bút chì vào Hồng, Thúy cuối chép - GV đọc lại tồn Hoạt động nhận xét, đánh giá viết: ( phút) • Mục tiêu: Giúp HS nhận lỗi sai tả, biết sửa lỗi ghi nhớ luật tả • Cách tiến hành: - GV thu nhận xét - HS thu nộp Hoạt động làm tập tả: ( phút) • Mục tiêu: Làm tập, phân biệt • Cách tiến hành: Bài tập 2: T35 -Gọi HS đọc đề -1 HS đọc đề - Thảo luận nhóm đơi - Cho lớp thảo luận nhóm đơi - Gọi đại diện nhóm báo cáo kết - Báo cáo kết -YC lớp làm vào - u cầu lớp đọc lại từ vừa - Làm vào - Cả lớp đọc thầm tìm Đáp án: Xoay, nước xốy, khốy, ngốy, ngúng • GV chốt lời giải nguẩy, tí tốy, loay hoay, hí hốy, nhoay nhốy, ngọ ngoạy, xốy tai Bài tập 3a: T 35 -1 HS đọc đề -Gọi HS đọc đề -Thi nối tiếp viết bảng -Thi giải nhanh ,tìm kết -Nhận xét thống kết - Chia 3đội HS lên bảng Đáp án: giúp – - • GV chốt lời giải Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà làm 3b Chuẩn bị Người lính dũng cảm Điều chỉnh: Giáo viên: Trường tiểu học 23 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Tốn LUYỆN TẬP I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Thuộc bảng nhân vận dụng tính giá trị biểu thức, giải tốn - Bài tập cần làm: Bài 1, 2, 3, 2.Kĩ năng: Rèn kĩ tính giá trị biểu thức, giải tốn Thái độ: u thích tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Dạy học hợp tác; Thảo luận nhóm; Phát giải vấn đề Đồ dùng: - GV: SGK, bảng phụ BT4 - HS: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Trò chơi: Bác đưa thư - Giới thiệu 2.Hoạt động thực hành: ( 35 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ học thuộc bảng nhân áp dụng tính giá trò biểu thức, giải toán * Cách tiến hành: Bài ( T20) - YC HS đọc tốn -2HS đọc - Gọi Hs đọc tiếp nối KQ phép nhân -9HS nối tiếp đọc KQ BT a)6 x = 30 x 7x= 42 - GV giúp HS hiểủ : Trong phép nhân x = 54 x 10 = 60 (….) ta thay đổi thứ tự thừa số …thì tích khơng thay đổi b)6 x = 12 x = 18 (HS cần giúp đỡ : Hoa, Nhật Linh) x = 12 x = 18 Bài (T20) -YC HS đọc 2HS đọc x + = 54 + -Gọi 3Hs lên bảng = 50 -YC lớp làm -GV đánh giá KQ ( chấm bài) x + 29 = 30 + 29 -Thống kết làm = 59 x + = 36 + = 42 Giáo viên: Trường tiểu học 24 Giáo án lớp Bài 3(T20) -Gọi HS lên bảng : Tóm tắt 1HS : 4HS : …quyển ? -Phân tích đề, HD giải -GV lưu ý phép tính (6 x 4) Bài 4:Viết số thích hợp vào chỗ chấm -GV treo bảng phụ (BT) -u cầu HS đọc -YC HS tìm đặc điểm dãy số? +Mỗi số dãy số đứng trước cộng với mấy? -Hãy đọc tiếp số dãy số này? Năm học: 2017 - 2018 -HS đọc -Trao đỏi theo cặp -HS tự hồn thành giải vào Bài giải 4Hs mua số là: 6x = 24 ( quyển) Đáp số: 24 -2HS đọc -Cả lớp tìm đặc điểm dãy số + Mỗi số dãy số đứng trước cộng thêm đơn vị - 30, 36, 42, 48 a 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 -Thống kết -u cầu HS nêu cách điền b 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; b) Làm tương tự 36 (HS cần giúp đỡ: Mai, Tùng) (Thực tương tự câu a) -GV chốt đáp án 3.Hoạt động nối tiếp:( phút) -Chuẩn bị bài: Nhân số có hai chữ số với số có chữ số (khơng nhớ) -Đánh giá học Điều chỉnh: Tập làm văn NGHE- KỂ “DẠI GÌ MÀ ĐỔI” ĐIỀN VÀO GIẤY IN SẴN I.MỤC TIÊU : Giúp học sinh: 1.Kiến thức: Nghe kể câu chuyện “Dại mà đổi” nhớ nội dung câu chuyện kể lại tự nhiên, giọng hồn nhiên - Điền nội dung vào mẫu điện báo - Điều chỉnh: Khơng làm tập 2.Kĩ năng: Kỹ sống: Giao tiếp, tìm kiếm, xử lí thơng tin 3.Giáo dục: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên: Trường tiểu học 25 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Phương pháp: Quan sát, PP Phân tích ngơn ngữ; PP thực hành giao tiếp Đồ dùng: - GV: Tranh minh họa truyện Dại mà đổi Bảng phụ ghi câu hỏi SGK - HS: SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát bài: A – li – ba - ba - Giới thiệu Hoạt động thực hành: ( 30 phút) • Mục tiêu: : Nghe kể câu chuyện “Dại mà đổi” nhớ nội dung câu chuyện kể lại tự nhiên, giọng hồn nhiên • Cách tiến hành: Bài tập 1/ 36 - HS đọc đề - Gọi HS đọc đề - u cầu lớp quan sát tranh minh - Quan sát tranh đọc thầm gợi ý họa SGK, đọc thầm gợi ý - HS lắng nghe - GV kể mẫu lần -GV đặt câu hỏi gợi ý để giúp HS nhớ lại nội dung câu chuyện? + Vì cậu nghịch + Vì mẹ dọa đổi cậu bé? + Mẹ chẳng đổi đâu + Cậu bé trả lời mẹ nào? + Cậu cho khơng đổi đứa + Vì cậu bé nghĩ vậy? ngoan lấy đứa nghịch ngợm + Truyện buồn cười điểm nào? + Cậu bé nghịch ngợm tuổi biết khơng muốn đổi đứa ngoan lấy đứa nghịch ngợm - HS lắng nghe - GV kể lần - HS kể câu chuyện GV gọi HS M3 kể lại câu chuyện -Gv tổ cho HS kể chuyện theo nhóm đơi - HS kể nhóm ( Nhóm Hs cần giúp đỡ: Tuyết, Bình,) -Tổ chức thi kể chuyện -Nhận xét tun dương HS kể chuyện - Từng cặp HS thi kể chuyện hay - Truyện buồn cười cậu bé nghịch - Truyện buồn cười điểm nào? ngợm tuổi biết khơng *Lưu ý cho Hs tham khảo thêm nội muốn đổi đứa ngoan lấy đứa dung: Điền nội dung vào mẫu nghịch ngợm điện báo Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Nhận xét tiết học Giáo viên: Trường tiểu học 26 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 - Về nhà kể lại truyện cho gia đình nghe Điều chỉnh: Thể dục TIẾT 8: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRỊ CHƠI: “ THI XẾP HÀNG” I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Tiếp tục ơn hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số u cầu học sinh thực động tác mức tương đối xác - Học vượt chướng ngại vật thấp u cầu biết cách thực thực động tác mức - Học trò chơi: Thi xếp hàng u cầu biết cách chơi biết tham gia chơi cách chủ động Kỹ : Rèn số kỹ đội hình, đội ngũ Giáo dục: Tích cực, tự giác tập luyện II ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIÊN: - Địa điểm:Trên sân trường, vệ sinh sẽ, đảm bảo an tồn tập luyện - Chuẩn bị sẵn khu vực cho lớp tập luyện theo tổ - Phương tiện: còi, kẻ sân cho chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP: Đ lượng Phần Nội dung Số Thời Phương pháp lần gian - Giáo viên u cầu cán 1’ - Cán lớp tập hợp lớp lớp tập hợp lớp theo hàng dọc - Giáo viên phổ biến nội 1’ - Theo hàng ngang dung, u cầu học Mở - Giậm chân chỗ, đếm to 1’ - Theo hàng dọc đầu theo nhịp - Chạy nhẹ nhàng theo 1 1’ - Theo hàng dọc hàng dọc sân * Chơi trò chơi: Chạy đổi 2-3 1’ chỗ, vỗ tay * Ơn tập: Tập hợp hàng 10’ - Giáo viên hướng dẫn, học ngang, dóng hàng, điểm số sinh thực theo hàng dọc, ngang Cơ (HS cần giúp đỡ : Lan + Lần 1-3 : Giáo viên hướng Giáo viên: Trường tiểu học 27 Giáo án lớp Minh) * Học động tác: Đi vượt 2-3 chướng ngại vật thấp - Giáo viên nêu tên động tác, làm mẫu kết hợp giải thích động tác - Khẩu lệnh: “Vào chỗ, bắt 2-3 đầu” - “Thơi” - Giáo viên uốn nắn, sửa chữa * Trò chơi: Thi xếp hàng - Giáo viên nêu tên trò chơi - Giáo viên hướng dẫn nội dung trò chơi cách chơi - Đi chậm theo vòng tròn vỗ tay hát Kết - Giáo viên học sinh hệ thúc thống lại - Về nhà: Ơn động tác vượt chướng ngại vật thấp Năm học: 2017 - 2018 dẫn học sinh tập + Lần – 6: Chia tổ tập luyện Học sinh tổ thay làm huy + Lần 7, 8:Thi đua tổ (tổ thua phải nắm tay nhau, vừa vừa hát quanh lớp) 6’ - Lần 1: Học sinh Làm thử - Lần 2: Các tổ thực theo hàng ngang Sau thục cho học sinh luyện tập theo hàng dọc 2-3 12’ - Học sinh tiến hành chơi - Lần cuối thi đua tổ 1’ - Theo vòng tròn 1’ - Theo hàng ngang - Ơn luyện nhà Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 22 tháng 09 năm 2017 Tốn NHÂN SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ VỚI SỐ CĨ MỘT CHỮ SỐ (KHƠNG NHỚ) I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có chữ số (khơng nhớ ) Củng cố ý nghĩa phép nhân - Bài tập cần làm: bài1, 2(a), 2.Kĩ : Rèn kĩ tính tốn 3.Thái độ : Thích khám phá tốn học Giáo viên: Trường tiểu học 28 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp: Hỏi đáp; Dạy học theo quan điểm lí thuyết tình huống; Dạy học hợp tác Đồ dùng: - GV: Phấn màu, bảng phụ - HS: Bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Hoạt động khởi động:( phút) - Cả lớp hát bài: Giơ tay - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến kiến mới: ( 15 phút) *Mục tiêu: Biết thực hành nhân số có hai chữ số với số có chữ số (khơng nhớ ) * Cách tiến hành: a.Việc 1: Thực phép nhân 12 x -Giới thiệu viết bảng : 12 x =? -u cầu HS tìm kết phép HS tìm cách tính kết phép nhân : nhân 12 x3 =12 +12 +12 =36 -u cầu HS nêu kết quả, cách tính -GV giới thiệu hướng dẫn 12 * nhân 6, viết bước thực x3 * nhân bằng, viết + Đặt tính: u cầu HS làm 36 * Vậy 12 nhân 36 bảng, lớp làm vào bảng - HS nªu l¹i c¸ch nh©n -HS thực -Nhận xét + u cầu HS thực tính 12 × -GV nhận xét, hướng dẫn HS -Thực tính bước tính ghi kết 36 b.Việc 2: u cầu HS thực phép -HS thực phép nhân nhân 11 x (Thực tương tự 12 x 3) -HS nêu lại cách nhân:11 x + Lưu ý HS Hòa, Thúy cách đặt tính, tính ghi kết • GVKL: Khi thực phép nhân … ta hàng đơn vị đến hàng chục 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) • Mục tiêu: Củng cố ý nghĩa phép nhân Vận dụng để giải tốn • Cách tiến hành: Giáo viên: Trường tiểu học 29 Giáo án lớp Bài 1: Tính -u cầu HS tự làm ( HS cần giúp đỡ: Lan, Hải) -GV lớp nhận xét Năm học: 2017 - 2018 - Nêu u cầu tập -1HS lên bảng làm -Lớp nhận xét bổ sung 24 22 11 33 20 x x x x -Khi thực phép nhân … ta bắt đầu x từ hàng nào? 48 88 55 99 -GV KL 80 Bài 2:Đặt tính tính - Khi thực phép nhân … ta bắt đầu -u cầu HS thực từ hàng đơn vị đến hàng chục - Chữa -2 HS làm bảng -Lớp làm vào bảng -Chữa -nhận xét, bổ sung a 32 11 Bài 3: Áp dụng giải tốn x x -u cầu HS tự làm 96 66 Tóm tắt -Nêu u cầu tập hộp : 12 bút -HS tự làm bài, chữa thống hộp : … bút màu? kết quả: Chữa Bài giải Lưu ý em Hoa, Hồng phép tính giải Số bút màu bốn hộp là: (12 x 4) 12 x = 48 ( bút) -GV chốt bài… Đáp số : 48 bút màu Hoạt động nối tiếp:( phút) - Nhận xét tiết học - Về nhà làm phần b chuẩn bị cho tốt Điều chỉnh: Thủ cơng BÀI 2: GẤP CON ẾCH ( TIẾT 2) I MỤC TIÊU Giáo viên: Trường tiểu học 30 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 1.Kiến thức: Gấp ếch giấy qui trình kỹ thuật, nếp gấp tương đối phẳng 2.Kĩ năng: Rèn kĩ khéo léo gấp ếch giấy làm cho ếch nhảy 3.Giáo dục: Có hứng thú với học gấp hình II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: PP QS tranh TLCH; PP trực quan; PP thực hành- Luyện tập 2.Đồ dùng: +GV: Mẫu ếch gấp giấy màu Tranh qui trình gấp ếch giấy +HS: Giấy màu (giấy trắng), kéo thủ cơng Bút màu đen bút màu sẫm III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 1.Hoạt động khởi động (3 phút) - Hát bài: Kìa ếch - Kết nối với nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) • Mục tiêu: Gấp ếch giấy qui trình kỹ thuật • Cách tiến hành: - u cầu nhắc lại qui trình gấp -1 đến hs lên bảng nhắc lại thực thao tác gấp ếch ếch tiết nhận xét - Treo tranh qui trình gấp ếch để +B1: Gấp, cắt tờ giấy hình vng học sinh nhắc lại bước +B2: Gấp tạo chân trước ếch +B3: Gấp tạo chân sau thân ếch - Cả lớp chia làm nhóm thực hành - Tổ chức cho HS thực hành gấp ếch theo nhóm -Giáo viên quan sát giúp đỡ, uốn nắn - HS thực hành gấp - Thi nhóm xem ếch nhảy HS lúng túng ( HS cần giúp đỡ: Hoa, Hồng, Nhật xa hơn, nhanh Linh) - Cuối học giáo viên gọi số - HS lên thực hành HS mang ếch lên dùng ngón tay trỏ để miết nhẹ cho ếch nhảy -GV gọi HS nêu ngun nhân ếch - đường gấp phần cuối khơng nhảy ếch nhảy chậm ? gấp q kỹ, gấp phần cuối thân Giáo viên: Trường tiểu học 31 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 -Giáo viên HS bình chọn sản phẩm chưa đẹp -Nhận xét, đánh giá, khen ngợi, động viên, khuyến khích học sinh - Đánh giá sản phẩm học sinh - HS bình chọn theo mức A, A+, B 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GVNX chuẩn bị, tinh thần -Lắng nghe thái độ học tập học sinh - Dặn sau mang giấy nháp, đồ dùng học tập để cắt ngơi năm cánh cờ đỏ vàng Điều chỉnh: Tự nhiên Xã hội VỆ SINH CƠ QUAN TUẦN HỒN I MỤC TIÊU: Giúp HS Kiến thức: Hiểu biết mức độ làm việc tim trẻ con, người lớn, lúc chơi đùa, lúc nghỉ ngơi 2.Kĩ năng: Biết thực việc nên khơng nên làm để bảo vệ tim mạch Thái độ: GD HS có ý thức làm theo việc nên làm vừa sức với thân để bảo vệ quan tuần hồn II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: Đồ dùng: Thảo luận nhóm, PP trò chơi học tập, PP phát giải vấn đề +GV:Phiếu học tập, tranh ảnh +HS: Giấy khổ to, bút III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: • Hoạt động khởi động (3 phút): Hát bài: …Giơ tay lên Kiểm tra HS đọc nội dung bạn cần biết hoạt động tuần hồn Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến kiến mới: ( 27 phút) Mục tiêu: Hiểu biết mức độ làm việc tim trẻ con, người lớn, lúc chơi đùa, lúc nghỉ ngơi Biết thực việc nên khơng nên làm để bảo vệ tim mạch Giáo viên: Trường tiểu học 32 Giáo án lớp • Cách tiến hành Việc 1: Tìm hiểu hoạt động tim - u cầu HS thảo luận nhóm đơi, viết giấy hiểu biết hoạt động tim -Trong hoạt động tuần hồn, phận co bóp, đẩy máu kháp thể? -Cơ thể chết phận ngừng làm việc? - Hãy so sánh nhịp tim em vừa học xong tiết thể dục với tiết học bình thường; so sánh nhịp tim người lớn với nhịp tim trẻ em Lưu ý: nhóm Lan- Hồng , chia sẻ thơng tin nhóm • GV chốt KT: Tim ln hoạt động, ta vận động, nhịp đập tim nhanh mức bình thường, nêu vui chơi q sức tim bị mệt Cần phải bảo vệ tim Việc 2: Nên khơng nên -u cầu HS quan sát tranh SGK /19, thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Các bạn tranh làm gì? - Theo em, bạn làm nên hay khơng nên để bảo vệ tim mạch? Vì sao? Năm học: 2017 - 2018 - Thảo luận nhóm đơi - Ghi giấy, đại diện nhóm trình bày kết trước lớp - Tim - Tim ngừng đập - Vài HS nêu kết so sánh, lớp nhận xét - Lắng nghe, ghi nhớ - Quan sát, thảo luận nhóm 4, cử đại diện trình bày + H2: ném bóng, nên làm, tốt cho tim mạch + H3: Chăm sóc cây, nên làm, việc làm phù hợp + H4: Bạn nhỏ vác gỗ nặng, khơng nên, ảnh hưởng xấu đến tim mạch + H5: Ăn uống đủ chất dinh dưỡng, nên + H6: Khơng nên, kích thích khơng tốt đến tim mạch -Chỉ nói đường máu vòng - Tùy cá nhân HS… tuần hồn lớn vòng tuần hồn nhỏ? - u cầu HS nêu nhiệm vụ động mạch, mao mạch, tĩnh mạch + Em làm để bảo vệ tim mạch? • GV chốt: Để bảo vệ tim mạch cần sống vui vẻ, ăn uốg điềuđộ đủ hất, hơng sử dụng chất kích Giáo viên: Trường tiểu học 33 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 thích, 3.Hoạt động tiếp nối ( phút) - Tổ chức cho HS chơi trò chơi “nếu thì” - Ghi nhớ nội dung học Xem trước Phòng bệnh tim mạch - Nhận xét: Điều chỉnh …………………… SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Tổ chức trò chơi dân gian II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát tập thể Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét hoạt động giáo dục thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban phụ trách - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban PCT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tun dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Giáo viên: Trường tiểu học 34 Giáo án lớp Năm học: 2017 - 2018 Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt, siêng lao động Tun dương – Phê bình: Tun dương: Phê bình: Giáo viên: Trường tiểu học 35 ... 2HS đọc x + = 54 + -Gọi 3Hs lên bảng = 50 -YC lớp làm -GV đánh giá KQ ( chấm bài) x + 29 = 30 + 29 -Thống kết làm = 59 x + = 36 + = 42 Giáo viên: Trường tiểu học 24 Giáo án lớp Bài 3( T20) -Gọi HS... đứng trước cộng thêm đơn vị - 30 , 36 , 42 , 48 a 12 ; 18 ; 24 ; 30 ; 36 ; 42 ; 48 -Thống kết -u cầu HS nêu cách điền b 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; b) Làm tương tự 36 (HS cần giúp đỡ: Mai, Tùng)... - Giáo viên u cầu cán 1’ - Cán lớp tập hợp lớp theo lớp tập hợp lớp hàng dọc - Giáo viên phổ biến nội 1’ - Theo hàng ngang dung, u cầu học Mở - Dậm chân chỗ, vỗ tay 1’ - Theo hàng dọc đầu theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 4 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

-GV treo bảng phụ ghi cỏc tỡnh - Tuần 4 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

treo.

bảng phụ ghi cỏc tỡnh Xem tại trang 6 của tài liệu.
1.Kiến thức: Thuộc bảng nhõn 6 và vận dụng được trong tớnh giỏ trị biểu thức, giải - Tuần 4 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

1..

Kiến thức: Thuộc bảng nhõn 6 và vận dụng được trong tớnh giỏ trị biểu thức, giải Xem tại trang 24 của tài liệu.

Từ khóa liên quan