0

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

95 396 0
  • TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 36 Lưu Bị định kế đoạt Phàn Thành Từ Thứ tiến cử Gia Cát Lượng Ðang thương nghị thì có quân báo cáo Tào Nhơn đánh Tân Giả. Huyền Ðức hỏi thì Ðơn Phước ghé tai thì thầm . . . cứ làm như thế, như thế. Rồi Huyền Ðức ra thành nghênh địch . Tào Nhơn xông tới thì Triệu Vân ra đón đánh. Ðược ít hiệp, Tào Nhơn thấy cự không lại nên lui binh. Triệu Vân rượt tới, nhưng bị Lý Ðiển cho bắn tên ra như mưa nên Triệu Vân cũng phải rút về. Tào Nhơn về trại bảo Lý Ðiển : - Giặc quả là tinh nhuệ, để mai ta bày trận thì thì mới thắng được nó . Lý Ðiển khuyên hãy nên rút về giữ Phàn Thành cho chắc, sau đó báo cáo lên Thừa Tướng tình hình thì hơn. Tào Nhơn không chịu, bảo Lý Ðiển : - Sao ông coi thường binh pháp của tôi như vậy ? Hôm sau, Tào Nhơn kéo đại binh tới chân núi bầy binh bố trận, cờ xí rợp trời, khí thế mạnh mẽ lắm, xông tới bên Huyền Ðức mà khiêu chiến. Huyền Ðức lúc đó cùng Ðơn Phước lựa chỗ cao nhìn xuống xem Tào Nhơn lập trận. Ðơn Phước bảo Huyền Ðức : - Ðây là trận Bắc Môn Kim Tỏa, gồm tám cửa, muốn phá phải vào cửa Ðông Nam tức cửa sanh, rồi đánh qua chánh Tây mới đặng. Trận nầy lợi hại, song Tào Nhơn lập trận thiếu chủ trì . Huyền Ðức sai Triệu Vân đánh vào cửa Ðông Nam mà tiến tới. Quả nhiên, binh Tào bị xao động, đạp nhầu lên nhau mà chạy, chết vô kễ. Triệu Vân lại tìm cửa chánh Tây mà đánh ra y theo lời dạy của Ðơn Phước. Tào Nhơn thấy trận đồ bị phá thì thất kinh nói với Lý Ðiển : - Nhất định bên Huyền Ðức có nguời tài phù tá. Nói rồi lui binh, Huyền Ðức toan rượt theo, nhưng Ðơn Phước ngăn lại. Binh Tào Nhơn khi kiểm lại thì mười phần hao tới bảy phần . Trong lúc đó Tào Nhơn buồn bã nói với Lý Ðiển : - Vì chẳng nghe lời ông nên mới bị cớ sự như vầy . Nói rồi cùng nhau trở về Phàn Thành kêu cửa thì quân trên hô lớn : Phàn Thành đã bị lấy lâu rồi ! Nhìn lên thì quả có Quan Vân Trường ! Tào Nhơn cấm cỗ chạy tuốt về Hứa Xương. Ði dọc đường hỏi thăm mới biết Huyền Ðức đang dùng Ðơn Phước làm quân sư. Huyền Ðức dẫn quân vào Phàn Thành, có quan lịnh là Luu Bật mời về nhà đãi yến. Huyền Ðức thấy có một người khôi ngô đứng hầu thì hỏi thăm. Lưu Bật thưa : - Ðó là cháu tôi tên Lưu Phong, mỗ côi cả cha lẫn mẹ nên theo tôi nương tựa. Huyền Ðức bèn nói : - Ông có khứng cho nó làm con nuôi tôi không ? Lưu Bật mừng rỡ vâng lời, cho Lưu Phong ra lạy Huyền Ðức nhận làm cha. Sau đó Huyền Ðức bàn với Ðơn Phước để Triệu Vân lãnh một ngàn quân giử Phàn Thành, còn lại bao nhiêu kéo hết về Tân Giả . Còn Tào Nhơn, Lý Ðiển chạy về Hứa đô thì tìm vào yết kiến Tào Tháo để tạ tội. Tào Tháo bảo : - Việc binh thắng bại lẽ thường, các ngươi chớ lo . Tào Nhơn lại kễ sở dĩ bị thua là vì bên địch có Ðơn Phước làm quân sư. Tào Tháo hỏi các mưu sĩ : - Ðơn Phước la ai ? Trình Dục cười mà rằng : - Thực ra người ấy không phải là Ðơn Phước, mà đích thị Từ Thứ, lúc nhà ham học, lớn lên làu thông thế sự, hay chơi với Tư Mã Huy. Tào Tháo hỏi : - Tài ông so với Từ Thứ thế nào ? Trình Dục thưa : - So với y tôi là kẻ bất tài !. Tháo lại hỏi làm sao mà vời Từ Thứ về được với mình. Trình Dục nói : - Từ Thứ là con chí hiếu, chỉ còn mẹ. Nay sai bắt mẹ y, bảo bà ấy viết thư gọi con về là Từ Thứ phải vâng lời . Tào Tháo liền cho đi bắt Từ mẫu đưa về, đối đãi rất trọng hậu rồi hỏi han : - Tôi nghe con bà là người hào kiệt trong thiên hạ, nay lại đem tài phò kẻ phản phúc triều đình là Huyền Ðức, vậy xin bà viết bức tâm thư bảo Từ Thứ về đây tất triều đình sẽ trọng đãi. Từ mẫu lại hỏi tánh tình Lưu Bị ra sao ? Tào Tháo nói : - Nó là kẻ tiểu tốt, mạo nhận họ nhà vua, bề ngoài ra vẻ quân tử mà trong thì lòng dạ tiểu nhơn . Nghe xong, Từ mẫu liền quát lớn : - Huyền Ðức là dòng dõi nhà Hán, vua cũng gọi là hoàng thúc, lại là kẻ anh hùng, thiên hạ đều biết tiếng, con ta phò người thì lựa đáng minh chúa, còn ngươi mới thiệt là gian thần phản trắc đó . Tào Tháo đã toan cho đem chém thì Trình Dục vội can ? Từ mẫu dám nói lớn là cầu cho được chết để trọn nghĩa. Từ mẫu mà chết thì Từ Thứ sẽ hết lòng giúp Lưu Bị. Vả lại còn Từ mẫu là còn có cách cho Từ Thứ quay về. Sau đó Trình Dục tự nhận là bạn của Từ Thứ đến thăm viếng Từ mẫu luôn luôn, Từ mẫu cảm động có viết thư để cảm tạ. Trình Dục liền bắt chước tuồng chữ của Từ mẫu viết cho Từ Thứ một bức thư rằng . " Từ khi em con là Từ Khương khuất bóng theo thân phụ mẹ ở lại đây vò võ một mình. Nay vì tin con bội phản, chống lại triều đình, mẹ bị Thừa Tướng cho bắt mang về Hứa đô. May thay có bọn Trình Dục bảo lãnh, nay nếu con quay về mau thì mẹ được thư thả ngày bắt được thư này, mong con nhớ nghĩa cù lao trở về cùng mẹ cho trọn hiếu đạo. Mẹ không cần viết nhiều, vì nếu con trái lời mẹ không về đầu thì tánh mạng của mẹ cũng như chỉ mành truớc gió mà thôi !". Từ Thứ được thư thì nước mắt tuôn xuống như mưa, vào ra mắt Lưu Bị mà rằng : -Tôi , chẳng phải Ðơn Phước mà là Từ Thứ, vốn muốn dốc lòng phò Chúa Công, nhưng nay mẹ già bị Tào Tháo bắt giử, mẹ tôi lại viết thư cho tôi nên không thể không về cứu mẹ. Vậy xin Chúa Công cho tôi về báo đền ơn mẹ, sau này gặp nhau lại không biết . Huyền Ðức khóc róng mà nói : -Tình nào cho bằng tình mẹ con, còn làm sao mà nói nữa. Xin quân sư đừng lo gì cho tôi nữa mà ráng tròn chữ hiếu . Từ Thứ toan đi ngay, Huyền Ðức xin hãy nán lại một đêm thôi. Ðêm ấy Tôn Càng lén khuyên Huyền Ðức : - Việc binh cơ của ta,Từ Thứ biết hết, chớ để va đi. Huyền Bức nói : - Tào Tháo giết Từ mẫu rồi , mình dùng con, đó là mình bất nhơn. Không cho đi để tình mẹ con không trọn, đó là bất nghĩa . Ðừng bảo ta làm điều quấy . Rồi sau đó Huyền Ðức và Từ Thứ chuyện trò khóc lóc tới sáng thì quân sĩ bày tiệc tiễn hành. Từ Thứ bước đi, Huyền Ðức đi theo mãi rồi mới chịu lên ngựa. Huyền Ðức lại dặn : - Tôi vô Phước chẳng đặng tiên sanh giúp . Vậy về với tân chúa, xin rán lập công danh để tiếng ngàn đời . Từ Thứ khóc nói : - Tội dù có buộc ở bên Tào cũng nguyện không bao giờ giúp Tào một mưu kế nào hết . Nói rồi Từ Thứ ra đi, Huyền Ðức khóc trông theo mãi. Chợt Từ Thứ quay lại dặn Lưu Bị rằng : - Lòng tôi rối rắm, quên dặn Chúa Công gần đây có kỳ sĩ ở cách Tương Dương hại mươi dặm, sao Chúa Công không tìm vị đó ? Huyền Ðức vội nhờ Từ Thứ thỉnh dùm. Từ Thứ nói : - Bổn thân Chúa Công phải đi cầu, may ra mới được. Tài người đó chẳng khác Lữ Vọng, Trương Lương . Huyền Ðức lại hỏi : - So với tiên sanh thế nào ? Từ Thứ đáp : - Cũng như loan so với quạ, kỳ lân mà sánh ngựa hèn . Huyền Ðức lại hỏi tên ho. Từ Thứ đáp : - Người ấy vốn quê ở Lang Nha, tên Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh, lại có tên hiệu là Ngọa Long tiên sanh . Huyền Ðức lại hỏi : - Có phải Phục Long , Phụng Sồ đó không ? Từ Thứ lại đáp : -Phụng Sồ là Bàng Thống ở Tương Dương, còn đây chính là Phục Long Gia Cát Khổng Minh đó . Huyền Ðức mừng rỡ khôn xiết mà rằng : - Thế mà tôi không biết, may mà gặp được tiên sanh chỉ dẫn cho thực là may mắn ! Nói xong thì Từ Thứ đã tạ từ ra đi. Huyền Ðức trở về Tân Giả cùng Quan Trương sắm sửa lễ vật đặng đi cầu Khổng Minh. Từ Thứ vừa đi vừa ngại Khổng Minh không khứng giúp Lưu Bị nên vội ghé tới thăm Khổng Minh. Khổng Minh hỏi có việc gì ? Từ Thứ đáp : - Tôi đã quyết phò Lưu Dự Châu, nhưng Tào Tháo bắt giữ mẹ tôi, mẹ tôi lại biên thư kêu tôi về nên cực chẳng đã phải từ giã Lưu Bị. Tuy nhiên tôi đã tiến cử tiên sanh với Lưu Dự Châu, vì Lưu Dự Châu quả là người có đức lớn. Thế nào cũng tìm tới tiên sanh bây giờ, dám xin tiên sanh nhận lời là may mắn cho tôi . Khổng Minh không vui mà đáp : - Ông muốn đem tôi làm vật hy sinh hay sao ? Nói rồi quay vào . Từ Thứ cũng thẹn thùng mà tiếp tục lên đường về Hứa đô tìm mẹ cho tròn đạo hiếu Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 37 Tư Mã hai lần cử danh sĩ Lưu Bị ba Phen tới thảo lư Hay tin Từ Thứ tới Hứa Xương. Tào Tháo bèn ra khỏi thành mà nghênh đón. Từ Thứ vào tận phủ bái yết rồi xin đi thăm mẹ. Tào Tháo dò ý Từ Thứ : - Bậc cao minh như tiên sinh sao thờ Lưu Bị làm vậy ? Từ Thứ nói . - Tôi luân lạc giang hồ, gặp được Huyền Ðức kết bạn rất thân . Nay mẹ tôi ở đây thì lại mong ơn Thừa Tướng, thiệt chẳng dám quên. Tháo nói : - Ông thì phụng dưỡng mẹ già, tôi lại được nghe lời ông chỉ bảo . Từ Thứ liền tới hầu mẹ, lạy khóc ở dưới chân. Tù Thứ bẫm : - Ðược thư mẹ, con xin về hầu. Từ mẫu ngạc nhiên và nỗi giận : - Ôi thôi, mi thờ đặng minh chúa mà mi không hiễu câu trung hiếu khó lưỡng toàn sao ? Tào Tháo là đứa dối vua hại dân, Lưu Bị là bậc nhơn đức, dòng dõi nhà Hớn. Nay lại tin ở mấy chữ giả dối mà về đây, thiệt còn mặt nào mà ngó tới ai nũa ! Từ Thứ chỉ lạy phục không dám ngó lên. Từ mẫu xô bàn rồi bước vào nhà trong. Từ Thứ cứ quì mà chờ lệnh giây lát gia nhân hớt hơ hớt hãi chạy ra báo : - Lão phu nhân treo cỗ tự vận rồi ! . Từ Thứ thất kinh vào đỡ thây mẹ mà khóc rống. TàoTháo hay tin lật đật cho đem lễ vật trọng hậu đem tới phúng điếu. Từ mẫu được chôn ở phía Nam thành Hứa Xưong, Từ Thứ cư tang giữ mộ. Phàm ai có tặng chi cũng chẳng thiết nhận. Nói về Lưu Bị tới Ngọa Long San cầu Gia Các Lượng, mới ra cỗng đã có quân báo, có một đạo nhơn đang đi tới. Huyền Ðức vội vã ra rước, té ra bạn Thủy Kính tiên sanh tức Tư Mã Huy. Huyền Ðức vội rước vào dinh và tạ từ vì quá bận không năng lui tới viếng thăm được. Tư Mã Huy nói : - Tôi nghe Từ Thứ ở đây nên tới thăm nguời . Huyền Ðức nói : - Tào Tháo cầm tù mẹ Từ Thứ nên người phải đi Hứa Xương rồi . Tư Mã Huy kêu lên : - Thế là trúng kế Tào Tháo. Từ mẫu khi nào viết thư như vậy. Ðó là thư giả, Từ Thứ không về thì mẹ còn, mà về thì mẹ chết . Huyền Ðức hỏi cớ vì sao ? Tư Mã Huy nói : - Bà sẽ không chịu nhục đâu . Huyền Ðức đem việc cầu Khổng Minh hỏi Tư Mã Huy và dò xem tánh tình Khổng Minh ra sao ? Tư Mã Huy nói : - Ta thường ví mình như Quản Nhạc. Nhưng thực ra va hơn thế nữa, có thể ví như Khương Tử Nha, Trương Lương vậy . Nói rồi Tư Mã Huy ra đi, tới cỗng than thở một mình : - Gặp Chúa xong không gặp thời. Tiếc thay ! Hôm sau, Huyền Ðức cùng Quan, Trương và thủ hạ lên núi ngó xa xa có mấy nông dân vừa cày vừa hát. Lưu Bị hỏi một người : - Bài ca của ai vậy ? Người kia đáp : - Của Ngọa Long tiên sanh. Huyền Ðức hỏi : - Tiên sanh ở đâu ? Người kia nói : - Trước mặt có hòn núi Ngọa Long Cang. Một bên có khoảng rừng. Cứ vào đó, gặp túp lều thì chính là nhà tiên sanh đó . Huyền Ðức dẫn cả đoàn đi, xa xa phong cảnh thật hữu tình. Vào rừng, tìm được nhà bèn gõ cửa. Tiểu đồng chạy ra. Huyền Ðức nói : - Ta là Dự Châu Mục, Hoàng thúc nhà Hớn đến cầu ra mắt tiên sanh . Tiểu đồng nói : - Thầy tôi đi từ sớm rồi, mà cũng không biết là đi đâu. Huyền Ðức từ biệt mà về và dặn tiểu đồng : - Tiên Sanh về, xin nói dùm có Lưu Bị tới thăm . Ðược vài dặm, Lưu Bị thấy một ông già cốt cách, đầu bịt khăn tiêu diêu, mình mặc áo vải xám , cầm gậy lê từ phía đường nhỏ đi ra. Huyền Ðức cho là Khổng Minh bèn gò ngựa lại cung kính mà hỏi : - Tiên sanh phải chăng là Ngọa Long ? Người kia hỏi lại. : - Ông là Huyền Ðức chăng ? Huyền Ðức thưa : - Chính tôi là Lưu Bị ! Nguời ấy nói : - Tôi là bạn của Khổng Minh tên là Châu Bình. Chẳng hay tướng quân tìm tới Ngọa Long Cang có việc chi ? Huyền Ðức thưa : - Lúc này thiên hạ đại loạn, dân tình lầm than. Tôi cầu Gia Các Khổng Minh để xin dạy bảo về kế an bình thiên hạ vậy . Châu Bình nói : - Mong dẹp yên loạn lạc là có lòng nhơn đó. Song từ xưa tới nay, hết loạn rồi đến trị, trị lâu rồi lại loạn, ấy cũng là cơ trời. Nay thiên hạ thanh bình đã lâu thì sanh loạn, mà cái thế loạn nầy còn kéo dài, chưa dễ hưng được. Cứ thuận lòng trời mà tùy cơ khu xử, hà tất cầu cạnh làm chi . Huyền Ðức thưa : - Lời tiên sanh dạy thật quí báu, tuy nhiên tôi cũng trong tôn tộc nhà Hớn, chẳng lẽ khoanh tay mà nhìn sao ? Châu Bình thấy mình nói cũng lỡ lời nên nói cho xuôi rằng : - Chẳng qua tướng quân hỏi nên tôi mạn phép bình luận đấy thôi . Dọc đường, Trương Phi càu nhàu : - Khổng Minh chẳng thấy mà lại còn gặp hủ nho nói lôi thôi quá ! Huyền Ðức về Tân Giả rồi hàng ngày vẫn cho dò tin Khỗng Minh. Bữa nọ được tin Khỗng Minh về nhà rồi, nên Huyền Ðức lật đật sắm sửa ra đi . Trương Phi nói : - Cầu với cạnh mãi, cứ sai quân kêu y tới đây là được . Huyền Ðức nạt : - Cầu người hiền mà không theo đạo lý y như muốn vào nhà mà cửa đóng bít. Khổng Minh là bậc đại hiền mà ngươi nói vậy nghe sao đuợc ! Nói rồi lại cùng Quan, Trương đi cầu phen nữa . Lần này nhằm tiết đông , sương sa mù mịt, nước trắng tràn đồng. Trương Phi nói : - Trời đông lạnh buốt, việc binh cũng còn phải đình mà lại đi tìm một người khùng như vậy ! Huyền Ðức nói : - Ta muốn Khổng Minh thấy rõ tâm thành của ta, còn các em rét thì cứ việc ra về, mặc anh . Trương Phi nói : - Chết còn chẳng sợ thì đâu sợ rét, sợ là sợ công toi mà thôi ! Huyền Ðức la : - Thôi thôi im đi, cứ theo ta, đừng nói nữa . Khi tới Mạc Lư, bỗng từ trong quán bên đường có tiếng ca ngâm. Huyền Ðức dừng lại nghe thì thấy một người thứ hai cũng vỗ ghế ca tiếp. Huyền Ðức lại chắc có Ngọa Long ở đây nên xuống ngựa vào ra mắt , thấy một người mặt trắng râu dài, một ngưòi tướng mạo thanh kỳ . Huyền Ðức chắp tay thưa : - Tôi tìm Ngọa Long để xin chước cứu dân. Người râu dài đáp : - Chúng tôi là bạn của Ngọa Long, vị này là Mạnh Công Oai, còn tôi là Thạch Quảng Nguyên. Huyền Ðức thỉnh hai người cùng đi lên Ngọa Long Cang. Quảng Nguyên nói : - Bọn tôi quê mùa không biết gì tới việc trị nước. Xin chúc ông tìm được Ngọa Long . Huyền Ðức lại ra đi, khi tới trước lều thì hỏi thăm đồng tử : - Tiên sanh có nhà không ? Ðồng tử đáp : - Ðang đọc sách. Huyền Ðức rón rén đi vào thì có tiếng ca ngâm ở trong vọng ra, nhìn kỹ thì đó là một thiếu niên đang nhịp đầu gối mà hát. Huyền Ðức bước vào mà rằng : - Bị nầy hâm mộ tiên sanh đã lâu, nay mới được yết kiến, thiệt là vạn hạnh . Thiếu niên lật đật đáp lễ rồi hỏi : - Ngài có phải là Lưu Dự Châu muốn tìm anh tôi chăng ? Huyền Ðức nói : - Tiên sanh không phải là Ngọa Long ? Thiếu niên đáp : - Tôi là Gia Các Quân, em của Ngọa Long. Anh của tôi là Gia Các Càn hiện phò tá Tôn Quyền, Khổng Minh là anh thứ hai . Huyền Ðức được lưu lại uống trà. Gia Các Quân nói : - Anh tôi hôm nay có việc nên vừa đi, xin để khi khác vậy . Trương Phi giục Lưu Bị : - Về đi thôi, ngồi đây mệt quá ! Huyền Ðức nạt rồi nói : - Phải để lời chi lại mới đặng . [...]... Huyền Ðức nghi ng đầu tha thiết nói: - Ðại trượng phu có kỳ tài kinh bang tế thế, há lại sống vất vả vô ích nơi suối hoang, rừng rậm, để tài lớn mai một đi chăng? Xin tiên sinh hãy thương lấy sinh linh thiên hạ, mà dạy bảo mở mang cái trí ngu cho Bị Khổng Minh khẽ mỉm cười, hỏi: - Xin cho nghe cái chí nguyện của Tướng quân? Huyền Ðức bèn ngồi ngay ngắn lên, trịnh trọng đáp: - Nay nhà Hán nghi ng đổ,... Minh trỏ tay bảo Huyền Ðức: - Ðây là bản đồ năm mươi bốn huyện Tây Xuyên Tướng quân muốn dựng nghi p Ðế thì phía Bắc phải nhường cho Tào Tháo chiếm thiên thời Phía Nam nhượng cho Tôn Quyền chiếm lấy địa lợi Còn Tướng quân phải chiếm lấy nhân hòa Vậy trước phải lấy Kinh châu làm nhà, sau lấy Tây Xuyên mà khai cơ nghi p, tạo thành cái thế chân vạc rồi sau mới mưu đồ đến cái đất Trung nguyên Huyền Ðức nghe... Xuyên đều là người trong tôn tộc nhà Hán, Bị nỡ nào thâu đoạt cho đành? Khổng Minh nói: - Ðêm qua, tôi xem thiên tượng thấy Lưu Biểu chẳng còn sống bao lâu nữa, còn Lưu Chương không phải là người nối nghi p, cơ nghi p này ngày sau ắt cũng về tay Tướng quân Huyền Ðức cúi đầu bái tạ Thế là chỉ qua một câu chuyện ngắn ngủi ấy, đủ thấy Khổng Minh chưa ra khỏi lều tranh mà đã dư biết "Thiên hạ chia ba" sau này... Chúa nghi ng lòng đem phó thác, Trận tiền gió lạnh, ánh sao rơi Lại có bài thơ cổ phong như sau: Cao Hoàng vung kiếm thần ba thước, Rắn trắng Mang đường đổ máu loang Diệt Sở, bình Tần, xây xã tắc, Hai trăm năm lẻ, dứt triều cương Lạc dương, Quang Vũ kế ngai rồng, Truyền đến Hoàn, Linh lại lở long Hiến Ðế dời đô về huyện Hứa, Bốn phương hào kiệt nổi như ong! Chuyên quyền Tào Tháo được thiên thời, Mở nghi p,... Nhắc lại Tôn Quyền từ ngày thừa kế sự nghi p của Tôn Sách, giữ vững Giang Ðông, rộng lòng thâu nạp hiền sĩ, mở quán nghênh tân ở Ngô Hội, sai Cố Ung và Trương Hoành túc trực đón tiếp tân khác bốn phương Luôn mấy năm, cứ người này tiến cử người kia, người kia lại tiến cử người nọ, số mưu sĩ tề tựu mỗi lúc một đông Bấy giờ đã được thêm Hám Trạch tự Ðức Thuận ở Cối Kê, Nghi m Tuấn tự là Man Tài người Bành... lúc hoài thai lại thấy nuốt mặt trời vào bụng Bốc sư đã nói rằng mộng thấy "nhật nguyệt nhập hoài" ắt sinh quý tử Không may Sách mất sớm, đem cơ nghi p Giang Ðông giao phó cho Quyền Vậy nếu ta có thác đi, hai tướng phải gắng hết sức phò tá Quyền giữ gìn sự nghi p của cha anh để lại Ðoạn, Ngô Thái phu nhân quay qua nói với Tôn Quyền: - Con phải đãi Tử Bố với Công Cẩn như thầy con vậy, không được khinh... - Hưng Bá đến đây, ta mừng vô hạn, đâu còn nghĩ đến chuyện cũ? Xin đừng nghi ngờ gì cả, và xin Tướng quân chỉ giáo cho kế sách phá Hoàng Tổ Ninh thưa: - Nay vận Hán đến ngày tàn, thế nào Tào Tháo cũng cướp ngôi Ðất Nam kinh Tháo không thể để yên ngồi ngó Lưu Biểu thì không biết tính xa, con cái lại ngu hèn, làm sao giữ nổi sự nghi p Minh công nên sớm khắc phục Kinh châu, nếu chậm e Tháo tính trước... - Gần đây nghe Tào Tháo đào ao Huyền Vũ ở Nghi p quận, luyện binh ắt có ý đánh Giang Nam Vậy chúng ta phải đề phòng mới được Huyền Ðức nói: - Tiểu đệ đã biết việc ấy rồi, xin hiền huynh cứ an tâm, để đệ lo liệu Huyền Ðức từ giữ ra về Lưu Biểu sai Lưu Kỳ lãnh ba ngàn quân ra đóng nơi Giang Hạ Nhắc lại Tào Tháo từ khi dẹp yên phương Bắc rồi, liền bãi bỏ chức Tam Công, lấy chức Thừa Tướng của mình kiêm... phải chân chúa thì khó mà giữ được Ðó là chỗ trời dành cho Tướng quân đó, chớ nên bỏ Ðất Ích châu hiểm trở, ngàn dặm đồng lầy, nổi tiếng là "cái kho nhà trời" Xưa vua Cao Tổ cũng nhờ vào đó mà nên đế nghi p Nay Lưu Chương nhu nhược, dân đông nước giàu, lại chẳng biết lo giữ vững Những kẻ trí năng đều chán nản, chỉ mong mỏi được thờ một đấng minh quân Nay Tướng quân là dòng dỏi nhà Hán, tín nghĩa sáng... tức là lối "khiên chế chư hầu" đó Nhưng nếu Chúa công không tuân theo thì Tháo sẽ hưng binh sang đánh Giang Ðông Với khí thế của Tào Tháo hiện nay, chúng ta cự sao lại! Châu Du nói: - Chúa công thừa kế nghi p của cha anh để lại gồm sáu quận, binh tinh lương đủ, tướng sĩ hết lòng theo mệnh lệnh, có gì bức bách mà phải đưa con vào làm tin nơi xứ người? Hễ đưa con sang tức là phải liên hòa với Tháo, mỗi . Biểu chẳng còn sống bao lâu nữa, còn Lưu Chương không phải là người nối nghi p, cơ nghi p này ngày sau ắt cũng về tay Tướng quân. Huyền Ðức cúi đầu bái tạ Thứ cũng thẹn thùng mà tiếp tục lên đường về Hứa đô tìm mẹ cho tròn đạo hiếu Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 37 Tư Mã hai lần cử danh sĩ Lưu Bị ba Phen tới thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45, TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45, TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45