0

Tam quốc diễn nghĩa hồi 1

14 447 0
  • Tam quốc diễn nghĩa hồi 1

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:01

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu) Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Tiệc vườn đào, anh hùng kết nghĩa Chém Khăn Vàng, hào kiệt lập công Thế lớn thiên hạ, tan lâu lại hợp, hợp lâu lại tan: cuối đời nhà Chu, bảy nước tranh giành xâu xé sau lại hợp nhà Tần Đến nhà Tần mất, Hán Sở tranh hùng sau thiên hạ lại hợp tay nhà Hán Nhà Hán, từ lúc vua Cao tổ (Bái Công) chém rắn trắng khởi nghĩa, thống thiên hạ, sau vua Quang Vũ lên ngôi, truyền đến vua Hiến đế; lúc lại chia thành ba nước Nguyên nhân gây biến loạn hai vua Hoàn đế, Linh đế Vua Hoàn đế tin dùng lũ hoạn quan, cấm cố người hiền sĩ Đến lúc vua Hoàn đế băng hà, vua Linh đế lên nối nghiệp; quan đại tướng quân Đậu Vũ, quan thái phó Trần Phồn giúp đỡ Khi ấy, triều có bọn hoạn quan lũ Tào Tiết lộng quyền Đậu Vũ, Trần Phồn lập mưu định trừ bọn đi, mưu tiết lộ nên lại bị chúng giết Từ đấy, bọn hoạn quan ngày ngạo ngược Ngày rằm tháng tư năm Kiến Ninh thứ hai (167 sau công lịch) vua ngự điện Ôn Đức Tự nhiên có gió to ầm ầm từ góc điện lên, thấy rắn xanh lớn xà nhà quăng xuống quằn quại long án Vua kinh hoàng ngã đùng ra, quan tả hữu vội cứu vực vào cung; văn võ sợ chạy Được lát rắn biến nhiên mưa to, sấm sét ầm ầm; lại thêm mưa đá rào rào đến nửa đêm tạnh, đổ nhà đổ cửa mà kể Tháng hai, năm Kiến Ninh thứ tư (169) tỉnh Lạc Dương có động đất, nước bể dâng lên ngập lưng trời, dân cư ven bể bị sóng lớn trôi Năm Quang Hoá thứ (178), gà mái tự dưng hoá gà trống Mồng tháng sáu năm ấy, luồng khí đen dài chừng mươi trượng bay vào điện Ôn Đức Qua sang tháng bảy, lại có điều gở lạ: cầu vồng mọc Ngọc đường; rặng núi Ngũ Nguyên dưng lở sụt xuống Vua hạ chiếu, hỏi chư thần từ đâu mà sinh điềm quái gở Có quan nghị lang Sái Ung dâng sớ lên, lời lẽ thống thiết, nói rằng: “Cầu vồng sa xuống, gà mái hoá trống, quyền nước tay đàn bà tay hoạn quan” Vua xem sớ ngậm ngùi thở dài, đứng dậy thay áo Tào Tiết đứng hầu sau ngai nghe trộm thấy, lòng căm giận, mách bảo đồng bọn, bàn mưu kiếm cớ vu hãm Sái Ung, cách quan đuổi quê quán Về sau bọn hoạn quan Trương Nhượng, Triệu Trung, Phong Tư, Đoan Khuê, Tào Tiết, Hầu Lãm, Kiển Thạc, Trình Khoáng, Hạ Huy, Quách Thắng, thảy mười người gọi mười quan “thường thị” bè đảng với kéo cánh làm càn Nhà vua tin dùng tôn trọng Trương Nhượng, gọi “Á phụ” (nghĩa vua coi cha) Từ triều ngày đổ nát, lòng người náo loạn, giặc cướp lên ong Khi đất Cự Lộc, có nhà ba anh em: anh Trương Giác, em hai Trương Bảo, em út Trương Lương Trương Giác vốn thi tú tài trượt, nhân bực vào núi hái thuốc Đi đường gặp ông cụ già mặt tròn mắt biếc, tay chống gậy lê, gọi Trương Giác vào động, trao cho ba sách bảo rằng: “Đây “Thái bình yêu thuật”, có nên thay trời dạy người, để cứu lấy đời Nếu sau manh tâm tà gian bị ác báo” Trương Giác sụp xuống lạy, hỏi họ tên cụ già nói: “Ta Nam Hoa lão tiên”, nói đoạn hoá trận gió biến Trương Giác ba sách đem ngày đêm học tập, đủ phép hô gió mưa, tự xưng Thái Bình đạo nhân Đến tháng giêng, năm Trung Bình thứ (184), có bệnh ôn dịch Trương Giác làm nước phép chữa bệnh, cứu nhiều người, tự xưng Đại hiền lương sư Giác có đồ đệ năm trăm người, dạo nơi, biết phép thư phù niệm Về sau đồ đệ ngày đông; Giác chia học trò ba mươi sáu phương, phương lớn vạn người, phương nhỏ sáu bảy ngàn người, phương đặt người làm thủ lĩnh xưng tướng quân Giác nói phao lên rằng: “Trời xanh chết, trời vàng nên dựng”, “Đến năm Giáp Tý, thiên hạ thái bình” Rồi sai người lấy đất thó trắng viết hai chữ “Giáp Tý” cửa Nhân dân tám châu Thanh, U, Từ, Ký, Kinh, Dương, Duyện, Dư nhà thờ chữ hiệu: “Đại hiền lương sư Trương Giác” Trương Giác lại sai đồng đảng Mã Nguyên Nghĩa mật đem vàng lụa vào kinh kết giao với tên hoạn quan Phong Tư, làm nội ứng, bàn với hai em rằng: - Không khó thu phục lòng dân, lòng dân quy thuận ta, không thừa chiếm lấy thiên hạ thật đáng tiếc Bèn mặt sai may cờ vàng hẹn ngày khởi sự, mặt sai đồ đệ Đường Châu đem thư báo cho Phong Tư biết Nhưng Đường Châu lại thẳng đến cửa cung tố cáo Được tin, vua liền triệu quan đại tướng quân Hà Tiến điều binh bắt chém Mã Nguyên Nghĩa bắt bọn Phong Tư bỏ ngục Trương Giác thấy việc tiết lộ, vội vàng cử binh khởi sự, tự xưng Thiên công tướng quân, Trương Bảo xưng Địa công tướng quân, Trương Lương xưng Nhân công tướng quân; nói với người rằng: “Nay vận nhà Hán hết, đại thánh nhân đời Các nên thuận mệnh trời, theo ta để vui hưởng thái bình!” Nhân dân bốn phương đội khăn vàng, theo Trương Giác có tới bốn năm mươi vạn người Thế giặc dội, quan quân thua chạy vịt Hà Tiến mặt tâu vua, xin hoả tốc xuống chiếu cho nơi phòng giữ giết giặc lập công; mặt sai ba quan trung lang tướng Lư Thực, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đem quân tinh nhuệ chia làm ba ngả dẹp giặc Trong ấy, quân Trương Giác có toán xâm phạm vào bờ cõi U Châu Quan thái thú châu Lưu Yên, người làng Kính Lăng, đất Giang Hạ, dòng dõi Lỗ Cung vương nhà Hán, nghe tin quân giặc đến, liền triệu quan hiệu uý Châu Tĩnh đến bàn luận Tĩnh nói: - Quân giặc nhiều, quân ta ít, ông nên tức khắc chiêu mộ thêm quân kịp ứng phó Lưu Yên cho phải, sai treo bảng mộ quân Khi bảng treo đến Trác Quận có vị anh hùng ứng mộ Vị anh hùng không thích đọc sách mấy, tính ôn hoà, nói, mừng giận không lộ mặt, vốn có chí lớn, thích kết giao với tay hào kiệt thiên hạ Kể dáng người cao bảy thước rưỡi [1], hai tai chảy xuống gần vai, hai tay buông khỏi đầu gối, mắt trông thấy tai, mặt đẹp ngọc, môi đỏ son, tức dòng dõi Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, cháu năm đời vua Cảnh đế nhà Hán, họ Lưu, tên Bị, tự Huyền Đức Ngày trước Lưu Thắng Lưu Trinh, đời vua Hán Vũ, phong làm Trác Lộc đình hầu, sau tội góp thiếu tiền cúng tế bị chức, sót ngành Trác Quận Ông Huyền Đức Lưu Hùng, cha Lưu Hoằng Hoằng thi đỗ hiếu liêm[2], làm quan, sớm Huyền Đức mồ côi cha, thờ mẹ hiếu, nhà nghèo, phải làm nghề đóng dép, dệt chiếu kiếm ăn Nhà Huyền Đức thôn Lâu Tang, mé đông nam có dâu lớn, cao năm trượng, xa trông lớp xoè tán che cỗ xe Có người thầy tướng qua trông thấy khen rằng: “Nhà có dâu tất sinh quý tử” Lúc Huyền Đức thơ ấu, trẻ chơi gốc dâu, thường nói rằng: “Ngày sau ta làm vua, ngự xe có tán che dâu này” Người Lưu Nguyên Khởi nghe nói, lấy làm lạ bảo rằng: “Thằng bé người thường” Nhân thấy Huyền Đức nhà nghèo, thường tư cấp cho Huyền Đức, năm mười lăm tuổi, mẹ cho học, thờ Trịnh Huyền Lưu Thực làm thầy với Công Tôn Toản kết bạn học Lúc Lưu Yên treo bảng mộ quân, Huyền Đức hai mươi tám tuổi Bấy Huyền Đức đọc bảng văn thở dài Có người đứng phía sau nói lớn lên rằng: - Đại trượng phu ông, không giúp nước, đứng thở dài đó, việc chi? Huyền Đức ngoảnh lại nhìn: người cao tám thước, đầu báo, mắt tròn, râu hùm, hàm én, tiếng vang sấm, dáng ngựa phi, Huyền Đức thấy dung mạo khác thường, liền hỏi họ tên Người nói: - Tôi họ Trương tên Phi, tự Dực Đức, Trác Quận lâu đời Gia tư có trang trại ruộng vườn, lại có lò mổ lợn hàng bán rượu Tôi thích kết giao với hào kiệt thiên hạ Vừa thấy ông xem bảng văn thở dài, nên hỏi Huyền Đức nói: - Tôi vốn dòng dõi nhà Hán, họ Lưu tên Bị; thấy giặc Khăn Vàng loạn, muốn dẹp giặc yên dân, hiềm sức không làm nổi, nên thở dài Phi nói: - Nhà gia tư Ý muốn chiêu mộ trai tráng làng, ông mưu đồ việc lớn, ông tính sao? Huyền Đức mừng Hai người rủ vào hàng uống rượu Đương đánh chén, thấy người cao lớn lực lưỡng, đẩy cỗ xe đến cửa, vào hàng ngồi phịch xuống gọi nhà hàng: - Rượu mau lên! Để ta uống xong vào thành ứng mộ! Huyền Đức nhìn xem thấy người cao chín thước, râu dài hai thước, mặt đỏ gấc, môi tô son, mắt phượng, mày tằm, oai phong lẫm liệt Huyền Đức mời ngồi hỏi họ tên Người nói: - Tôi họ Quan tên Vũ, tự Trương Sinh, sau đổi Vân Trường, người làng Giải Lương, tỉnh Hà Đông Nhân thấy có đứa thổ hào ỷ hiếp người, giết chết làm kẻ giang hồ năm, sáu năm Nay nghe có lệnh chiêu binh phá giặc nên đến ứng mộ Huyền Đức đem chí nói, Vân Trường mừng Bèn đến trại Trương Phi bàn tính việc lớn Phi nói: - Sau trại có vườn đào nở hoa đẹp lắm, ngày mai ta nên làm lễ tế trời đất vườn, ba kết làm anh em, lòng hợp sức, sau tính việc lớn Huyền Đức, Vân Trường nói: - Như tốt lắm! Ngày hôm sau sửa soạn trâu đen ngựa trắng lễ vật vườn đào, ba người đốt hương lạy hai lạy thề rằng: - Chúng Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, khác họ, song kết làm anh em, phải lòng hợp sức, cứu khốn phù nguy, báo đền nợ nước, yên định muôn dân Chúng không cần sinh ngày, tháng, năm, muốn chết năm, ngày, tháng Hoàng thiên hậu thổ soi xét lòng Nếu bội nghĩa quên ơn trời người giết Thề xong tôn Huyền Đức làm anh cả, Quan Vũ thứ hai, Trương Phi em út Rồi mổ trâu đặt tiệc, tụ họp dũng sĩ làng ba trăm người, đến vườn đào uống bữa rượu thật say Hôm sau ba người sửa soạn khí giới, đương lo thiếu ngựa cưỡi, thấy báo có hai người buôn dắt đàn ngựa đến trại Huyền Đức nói: - Thực trời giúp chúng ta! Nói đoạn ba người cửa trại đón Nguyên hai người khách lái buôn lớn Trung Sơn, người tên Trương Thế Bình, người tên Tô Song, hàng năm đem ngựa lên bán miền Bắc, lúc dọc đường có nhiều giặc cướp nên quay trở Huyền Đức mời hai người vào trại, làm rượu khoản đãi nói rõ ý muốn dẹp giặc yên dân Hai người mừng, tình nguyện tặng năm mươi ngựa tốt, năm trăm lạng vàng bạc nghìn cân sắt để làm khí giới Huyền Đức cảm tạ hai người khách tiễn lên đường, sai gọi thợ đến rèn hai kiếm Vân Trường đánh long đao nặng tám mươi hai cân, Trương Phi đánh xà mâu dài trượng tám thước Mỗi người làm áo giáp, họp hương dũng năm trăm người đem đến gặp Châu Tĩnh Châu Tĩnh đưa yết kiến quan thái thú Lưu Yên Ba người thi lễ xong, xưng họ tên Huyền Đức kể rõ tôn phái Lưu Yên mừng nhận Huyền Đức cháu Vài hôm sau, có tin báo tướng giặc Khăn Vàng Trình Viễn Chí đem năm vạn quân đến đánh Trác Quận Lưu Yên sai Châu Tĩnh dẫn ba anh em Huyền Đức đem năm trăm quân trước phá giặc Ba anh em Huyền Đức vui mừng hớn hở Lúc đến núi Đại Hưng, thấy quân giặc xoã tóc chít khăn vàng Hai bên đối trận, Huyền Đức nhảy ngựa ra, tả có Vân Trường, hữu có Dực Đức, giơ roi mắng lớn: - Quân giặc phản nước kia! Sao không xuống ngựa hàng đi? Trình Viễn Chí giận, sai phó tướng Đặng Mậu đánh Trương Phi cầm mâu xông đâm trúng vào bụng Đặng Mậu Đặng Mậu ngã lăn xuống ngựa chết Trình Viễn Chí thấy vậy, thúc ngựa múa đao xông thẳng vào định chém Trương Phi Tức Vân Trường múa long đao tế ngựa đón địch Trình Viễn Chí trông thấy hoảng sợ, chưa kịp trở tay bị đao Vân Trường xả làm hai đoạn Đời sau có thơ khen hai người rằng: Anh hùng xuất buổi sơ đầu Người thử long đao kẻ thử mâu Mới bước chân uy Tiếng tăm lừng lẫy ganh Quân giặc thấy Trình Viễn Chí bị chém, vác ngược giáo ù té chạy, Huyền Đức thúc quân đuổi theo, giặc hàng mà kể Ba người đại thắng kéo quân trở Lưu Yên thân đón tiếp, khao thưởng ba quân Hôm sau Lưu Yên tiếp tờ điệp quan thái thú Thanh Châu tên Cung Cảnh, báo tin bị giặc Khăn Vàng bao vây, thành vỡ, kịp xin cho quân đến cứu Lưu Yên bàn với Huyền Đức Huyền Đức nói: - Bị tình nguyện đem quân cứu Lưu Yên sai Châu Tĩnh đem năm nghìn quân Huyền Đức, Quan, Trương kéo đến Thanh Châu Giặc thấy có quân đến cứu, chia quân đón đánh Huyền Đức thấy quân ít, khó đánh được, lui ba mươi dặm đóng trại, bảo Quan, Trương rằng: - Giặc nhiều, ta ít, tất phải dùng kỳ binh thắng Bèn sai Vân Trường dẫn nghìn quân phục bên tả núi, Trương Phi dẫn nghìn quân phục bên hữu núi, hẹn nghe tiếng chiêng kéo tiếp ứng Ngày hôm sau Huyền Đức Châu Tĩnh dẫn quân đánh trống hò reo thẳng tiến Quân giặc vội vã kéo đón đánh, Huyền Đức lui binh Giặc thừa đuổi tràn Vừa qua sườn núi, quân Huyền Đức khua chiêng vang lên Hai đạo quân tả hữu xô Huyền Đức thúc quân quay lại, ba mặt giáp đánh, quân giặc thua to, chạy đến thành Thanh Châu, quan thái thú Cung Cảnh đem dân binh trợ chiến, quân giặc bị chết nhiều, giải vòng vây Đời sau có thơ khen Huyền Đức rằng: Bày mưu đặt mẹo khéo công Đôi hổ rồng Buổi nên công trạng lớn Chia ba chân vạc đáng anh hùng Cung Cảnh khao quân xong, Châu Tĩnh muốn Huyền Đức nói: - Mới nghe tin quan trung lang tướng Lư Thực Trương Giác đánh Quảng Tôn Bị trước có học Lư tướng quân, nghĩa đạo thầy trò, muốn sang giúp sức Châu Tĩnh dẫn quân mình, Huyền Đức Quan, Trương dẫn năm trăm quân sang Quảng Tôn Khi ba người đến dinh quân Lư Thực, vào trướng thi lễ, bày tỏ ý kiến mình, Lư Thực mừng lắm, lưu trướng tiền đợi dùng đến Bấy quân Trương Giác mười lăm vạn, quân Lư Thực năm vạn, chống Quảng Tôn, chưa rõ bên thua Một hôm Lư Thực bảo Huyền Đức rằng: - Trương Giác bị ta vây Duy hai em Trương Bảo, Trương Lương chống với Hoàng Phủ Tung Chu Tuấn Dĩnh Xuyên Ông nên đem quân nghìn quân ta giúp thêm, đến thẳng Dĩnh Xuyên dò xem tin tức sao, hẹn ngày tiến đánh Huyền Đức lĩnh mệnh, đem quân ngày đêm đến Dĩnh Xuyên Lúc Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn đem quân đánh giặc, giặc bị thua luôn, phải lui Trường Xã, dựa theo bụi rậm đóng trại Tung bàn với Tuấn rằng: - Quân giặc dựa vào chỗ có cỏ rậm đóng quân ta nên dùng mẹo hoả công Bèn sai quân sĩ người bó bó cỏ, ngầm mai phục Đêm trời gió lớn, vào khoảng canh hai, quân phục kéo vào phóng hoả, Tung Tuấn dẫn quân đến đánh, khói lửa ngụt trời, quân giặc hoảng sợ, người không kịp mặt giáp, ngựa không kịp thắng yên, xô mà chạy Đôi bên đánh đến sáng, Trương Lương, Trương Bảo phải dẫn tàn quân cướp đường mà chạy Bỗng thấy toán quân mã kéo toàn cờ đỏ xông chặn đường Một tướng đầu, cao bảy thước, mắt nhỏ râu dài Viên tướng ai? Tức quan kỵ đô uý, người Tiên Quận nước Bái, họ Tào tên Tháo, tự xưng Mạnh Đức Cha Tào Tháo Tào Tung, vốn xưa họ Hạ Hầu nhận làm nuôi quan trung thường thị Tào Đằng, nên đổi theo họ Tào Tháo tiểu tự A Man đặt tên Cát Lợi Lúc Tháo trẻ, thích săn bắn, ham múa hát, tiếng tay biến quyền mưu Người Tháo thấy Tháo chơi bời vô độ, giận lắm, mách với Tào Tung Tung trách mắng Tháo Tháo nghĩ kế, lúc thấy đến, giả tảng nằm quay đất, làm trúng phong Chú Tháo thấy sợ, chạy đến bảo Tung, Tung vội lại xem, thấy Tháo bệnh chi cả, hỏi: - Chú mày nói mày trúng phong, khỏi à? - Thưa cha, thuở bé đến có bệnh đâu! Chẳng qua ghét con, đặt điều Tung tưởng thật Từ người kể tội Tháo, Tung không nghe nữa, nhân thể Tháo tự phóng đãng xưa Bấy có người tên Kiều Huyền bảo Tháo rằng: - Thiên hạ loạn, phi có tay tài giỏi đời không dẹp loạn Làm có lẽ có bác! Người đất Nam Dương Hà Ngung, hôm trông thấy Tháo tán tụng rằng: - Nhà Hán mất, yên thiên hạ có người này! Người đất Nhữ Nam Hứa Thiệu có tiếng giỏi biết người, Tháo thân đến hỏi: - Như người nào? Thiệu không trả lời Tháo hỏi lại lần Thiệu nói: - Anh thần[3] đời trị gian hùng đời loạn! Tháo nghe nói mừng Năm Tháo hai mươi tuổi thi đỗ hiếu liêm, bổ làm quan lang, sau lại thăng chức đô uý huyện Lạc Dương Lúc đến nhận chức, Tháo sai treo mười roi ngũ sắc bốn cửa huyện, không kể hào quý, phạm pháp không tha Chú quan trung thường thị Kiển Thạc vác dao đêm, Tháo tuần bắt đem nọc đánh Bởi kinh sợ, không dám làm trái phép Sau Tháo thăng chức lệnh doãn đốn kỷ Nhân giặc Khăn Vàng loạn, Tháo lại thăng làm quan kỵ đô uý, đem năm nghìn quân kỵ mã binh đến Dĩnh Xuyên giúp đánh Tình cờ dọc đường, gặp Trương Lương, Trương Bảo thua chạy, Tháo đón đánh trận kịch liệt, chém giết vạn người, cướp cờ, trống, ngựa, khí giới nhiều Lương, Bảo cố chết chạy thoát Tháo vào hội kiến Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn lại dẫn quân đuổi Trương Lương, Trương Bảo Nhắc lại Huyền Đức dẫn Quan, Trương gần đến Dĩnh Xuyên, nghe tiếng reo hò đánh nhau, lại trông thấy lửa sáng rực trời, vội thúc quân kéo đến, tới nơi giặc chạy tan hết Huyền Đức vào yết kiến Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn, nói lại ý kiến Lư Thực Tung nói: - Nay Trương Lương, Trương Bảo lực kiệt tất chạy đến Quảng Tôn nương nhờ Trương Giác Ông nên gấp đường giúp Lư Thực Huyền Đức nghe lời, dẫn quân trở lại Khi nửa đường, gặp toán người ngựa, áp giải xe tù, xe có cũi nhốt người tù, té Lư Thực Huyền Đức giật kinh hãi, vội xuống ngựa chạy đến hỏi thăm Thực nói: - Ta vây đánh Trương Giác, sửa phá tan, Giác dùng yêu thuật, nên nhùng nhằng chưa phá hẳn Triều đình sai viên hoạn quan tên Tả Phong đến dò xét quân tình Phong đòi ăn đút mà không được, lương quân ta thiếu, tiền đâu mà cung đốn họ, Tả Phong căm giận, triều tâu man cho ta ru rú luỹ cao không chịu đánh giặc, làm cho lòng quân chán nản Triều đình giận, sai quan trung lang tướng Đổng Trác đến cầm quân thay ta, bắt ta kinh hỏi tội Trương Phi nghe nói, giận đùng đùng, toan giết hết toán quân áp giải để cứu Lư Thực Huyền Đức vội ngăn lại bảo rằng: - Không nên, triều đình có công luận, không xử cách nóng nảy Quân sĩ lại giải Lư Thực Quan Công nói: - Nay Lư trung lang bị bắt, người khác thay quyền, đến vô ích, chi Trác Quận Huyền Đức lấy làm phải, dẫn quân phía bắc Đi hai ngày, nghe sau núi có tiếng đánh hò hét Huyền Đức Quan, Trương cưỡi ngựa lên đồi cao trông xem, thấy quân Hán bị thua đương chạy, giặc khăn vàng đông kiến cỏ đương đuổi theo sau, cờ viết bốn chữ “Thiên công tướng quân” lớn Huyền Đức nói: - Trương Giác rồi, đánh đi! Ba người phi ngựa dẫn quân đánh Lúc Trương Giác đương thừa thắng đuổi Đổng Trác, gặp ba người đem quân chẹn đánh, quân Giác hoảng loạn, phải thua chạy đến năm mươi dặm Ba người cứu Đổng Trác trại Trác hỏi ba người làm quan gì? Huyền Đức nói: “Chân trắng”[4] Trác khinh thường, không thèm đáp tạ lại Huyền Đức bỏ Trương Phi giận nói rằng: - Thằng cha láo quá! Chúng ta lăn lộn vào đất chết để cứu ra, không ơn chớ, lại làm phách khinh người đến thế, không giết nó, giận này? Bèn cầm dao vào trướng định giết Đổng Trác Đó là: Nhân tình thái xưa Ai biết anh hùng lúc trắng tay! Nếu người người Dực Đức Trên đời hẳn hết kẻ không hay! Muốn biết tính mạng Đổng Trác nào, xem hồi sau rõ [...]... định giết Đổng Trác Đó chính là: Nhân tình thế thái vẫn xưa nay Ai biết anh hùng lúc trắng tay! Nếu được người người như Dực Đức Trên đời hẳn hết kẻ không hay! Muốn biết tính mạng Đổng Trác thế nào, xem hồi sau sẽ rõ ... đêm học tập, đủ phép hô gió mưa, tự xưng Thái Bình đạo nhân Đến tháng giêng, năm Trung Bình thứ (18 4), có bệnh ôn dịch Trương Giác làm nước phép chữa bệnh, cứu nhiều người, tự xưng Đại hiền lương... mặt, vốn có chí lớn, thích kết giao với tay hào kiệt thiên hạ Kể dáng người cao bảy thước rưỡi [1] , hai tai chảy xuống gần vai, hai tay buông khỏi đầu gối, mắt trông thấy tai, mặt đẹp ngọc, môi... tay! Nếu người người Dực Đức Trên đời hẳn hết kẻ không hay! Muốn biết tính mạng Đổng Trác nào, xem hồi sau rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa hồi 1, Tam quốc diễn nghĩa hồi 1, Tam quốc diễn nghĩa hồi 1