0

Tam quốc diễn nghĩa hồi 4

16 447 0
  • Tam quốc diễn nghĩa  hồi 4

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:21

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu) Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Phế Hán Đế, Trần Lưu lên Lừa Đổng tặc, Mạnh Đức dâng kiếm Ðổng Trác muốn giết Viên Thiệu, Lý Nho can rằng: - Việc chưa định xong không nên giết càn Viên Thiệu tay cầm bảo kiếm, cáo từ quan trở ra, treo trả cờ tiết cửa đông bỏ Ký Châu Trác bảo với quan thái phó Viên Ngỗi rằng: - Cháu vô lễ, ta tha cho nể Việc phế vua lập Trần Lưu, nghĩ nào? Ngỗi thưa rằng: - Thái uý nghĩ phải đấy! Trác lại nói: - Ai dám ngăn trở việc lớn này, ta lấy phép quân trị tội Các quan sợ hãi, nói: - Ngài dạy xin vâng! Cuộc yến tan, Trác hỏi quan thị trung Chu Bật quan hiệu uý Ngũ Quỳnh rằng: - Viên Thiệu phen đi, sao? Chu Bật đáp: - Viên Thiệu căm giận mà đi, truy nã riết tất sinh biến Vả lại họ Viên, bốn đời làm quan đến bậc tam công, thiên hạ nhờ nhiều lắm; học trò, đầy tớ củng có Nếu thu dùng hào kiệt, tập họp đồ đảng, anh hùng thiên hạ nhân khởi lên, đất Sơn Ðông không tay ông Không ông tha tội hắn, cho chức quận thú đấy, mừng khỏi tội, không gây hậu hoạn Ngũ Quỳnh nói: - Viên Thiệu người thích mưu kế, không đoán, không đáng lo cho Bất nhược cho chức quận thú để thu phục lòng dân! Trác nghe lấy làm phải, hôm sai người đến phong cho Thiệu làm thái thú quận Bột Hải Ðến mồng tháng chín, Trác rước vua ngự đền Ôn Ðức, họp hết văn võ lại Trác tay cầm kiếm nói rằng: - Thiên tử ngu yếu, không trị được, có sách văn đọc cho quan nghe Rồi sai Lý Nho tuyên đọc: “Vua Hiếu Linh sớm, vua sau nối ngôi, bốn bề ai trông mong Nay xét vua ta, thiên tử mỏng mảnh, vẻ uy nghi nghiêm chỉnh, cư tang biếng nhác, đức xấu rõ, không xứng lớn Hoàng thái hậu uy nghi người mẹ, nhiếp rối tung Việc bà Vĩnh Lạc thái hậu mất, dân chúng có nhiều dị nghị Ðối với đạo tam cương giường Trời Đất, phải có thiếu sót nhiều? Trần Lưu vương tên Hiệp, đức hạnh nghiêm trang, khuôn phép kính cẩn, cư tang thương xót, nói đính, lời hay tiếng tốt, thiên hạ ai biết Nên nối vua, làm phép cho vạn thế! Nay phế vua làm Hoằng Nông vương, thái hậu phải trả quyền Xin tôn Trần Lưu vương lên làm hoàng đế, Ứng thiên, thuận nhân, để yên bụng thiên hạ!” Lý Nho đọc xong chiếu, Trác thét tả hữu vực vua xuống điện, lột tỉ thụ, bắt quỳ, ngoảnh mặt phương Bắc, xưng thần nghe chiếu, lại bắt Hà thái hậu, cởi đồ phẩm phục mà đợi chiếu Vua thái hậu kêu khóc, quần thần trông thấy xót xa bi thảm Lúc thềm có viên quan to, tức tối thét to lên rằng: - Thằng giặc Ðổng Trác kia, mày dám lập mưu lừa trời dối đất, tao lấy máu cổ họng bôi vào mặt mày bây giờ! Nói cầm hốt ngà xông thẳng vào đánh Ðổng Trác Trác giận lắm, sai võ sĩ bắt lại xem ai, quan thượng thư Ðinh Quản Trác sai đem chém Quản mồm chửi mắng Ðổng Trác lúc chết; chết rồi, thần sắc lúc sống Người sau có thơ than rằng: Giặc Ðổng lòng mang khuyển lang Cơ đồ nhà Hán đổ tan hoang, Trong triều văn võ mồm câm Chỉ có Ðinh công thực giỏi giang! Trác mời Trần Lưu vương lên điện, Quần thần làm lễ mừng xong Trác sai bắt Hà thái hậu, vua vợ vua Ðường thị giam cung Vĩnh An, khoá cửa cung, cấm quần thần, không vào thăm Thương thay! Thiếu Đế lên tháng tư, đến tháng chín phải phế Trần Lưu vương, nhờ Trác lên trời, vốn tên Hiệp, tên chữ Bá Hoà, thứ vua Linh đế, tức Hiến đế sau Lúc lập lên, Hiến đế lên chín tuổi, đổi niên hiệu năm đầu Sơ Bình Ðổng Trác làm tướng quốc, lạy vua xưng tên, vào chầu bước rảo, lên điện đeo kiếm, tác uy tác phúc, không bì Lý Nho khuyên Trác nên dùng người có danh vọng để thu phục lòng người; nhân thể Lý Nho tiến cử tài Sái Ung Trác cho mời Sái Ung, Ung không chịu đến Trác giận sai người bảo Ung không đến giết họ Ung sợ, phải đến Trác thấy Ung đến, mừng lắm, tháng thăng chức ba lần, làm đến chức thị trung Trác hậu đãi Ung Thiếu đế, Hà thái hậu Ðường phi bị giam cung Vĩnh An, đồ ăn, thức mặc, ngày Thiếu đế không lúc nước mắt Một hôm Thiếu đế trông thấy hai chim én bay sân, ngâm thơ rằng: Xanh xanh khóm cỏ dày Cặp én phất phơ bay Trong dòng lạc thuỷ, Người đồng nội khen hay Xa trông mây thăm thẳm, Cung điện cũ ta Biết kẻ trung nghĩa, Gỡ cho oán hận này! Ðổng Trác thường sai người đến dò ý tứ; hôm có kẻ bắt thơ đem trình Ðổng Trác, Trác nói rằng: - Làm thơ oán vọng này, đem giết có cớ rồi! Bèn sai Lý Nho mười võ sĩ vào cung giết vua! Vua, thái hậu Ðường phi đương lầu, thấy người cung nữ báo có Lý Nho đến, vua sợ giật Nho đem rượu thuốc độc dâng vua Vua hỏi việc Nho thưa: - Ngày xuân mát mẻ, Ðổng tướng quốc sai đem dâng chén rượu thọ Thái hậu bảo Lý Nho: - Có phải rượu thọ thử uống trước đi! Nho giận lắm, hỏi vua: - Ngươi không uống phải không? Rồi gọi tả hữu cầm dao với lụa trắng, để trước mặt vua, mà nói rằng: - Rượu thọ chẳng uống, phải chọn hai thứ Ðường phi quỳ xuống nói rằng: - Thiếp xin thay vua uống chén rượu này, xin ngài để toàn mệnh cho hai mẹ vua Lý Nho quát mắng: - Ngươi đứa nào, mà dám đòi chết cho vua? Nho cầm chén rượu đưa cho Hà thái hậu bảo rằng: - Bà phải uống trước đi! Hà thái hậu nhiếc mắng Hà Tiến đồ vô mưu, đem giặc vào kinh đô, để có vạ ngày Nho vua phải uống rượu Vua nói: - Hãy khoan! Ðể ta thái hậu từ biệt Vua đau xót lắm, làm ca sau: Trời đất chao, trăng đổ Bỏ cao, chỗ phiên phong Bởi nên lạ lùng? Việc đời ngán ngẩm, ròng ròng châu tuôn Ðường phi làm ca rằng: Trời nghiêng đất lại lở tan, Phận thê thiếp, trái oan lạ thường! Tử sinh khác đường, Một người bóng xót thương lòng! Vua Ðường phi ca rồi, ôm mà khóc Lý Nho lại quát mắng: - Tướng quốc đứng chờ tin! Các người dùng dằng để mong cứu đấy? Thái hậu thét mắng: - Thằng giặc Ðổng kia! Ngươi hại mẹ ta, trời lại hại ngươi! Chúng bay tùng đảng với làm điều ác, chúng bay bị giết họ cho mà xem! Nho tức lắm, hai tay ôm lấy thái hậu ném xuống lầu, giết chết; lại sai võ sĩ thắt cổ Ðường phi, rót rượu độc bắt Thiếu Đế uống chết, báo Ðổng Trác Trác sai đem táng ba mẹ thành Tự giờ, Trác đêm vào cung thông dâm với cung nữ, đêm lên ngủ sập rồng Thường thường Trác hay đem quân thành Một bữa Trác đến Dương Thành Bấy tháng hai, dân mở hội hát, trai gái tụ họp xem hội đông Trác sai quân vây lại, giết sạch, cướp đàn bà gái cải chất đầy xe, treo nghìn đầu lâu xe, nối đuôi kéo kinh đô, nói phao lên đánh giặc thắng trận Trác lại sai đốt đầu lâu người cửa thành, đàn bà gái cải đem chia cho quân sĩ Quan việt kị hiệu uý tên Ngũ Phu, tên chữ Ðức Du, thấy Ðổng Trác tàn bạo quá, tức lắm, thường mặc áo giáp nhỏ vào áo đại trào, giắt dao ngắn, rình tiện dịp để giết Trác Một hôm Trác vào chầu, Phu đón Lúc Trác đến gác Phu rút dao đâm, không ngờ sức Trác khoẻ hơn, hai tay ôm chặt Phu, Lã Bố trông thấy, chạy lại ôm Phu vật ngã xuống Trác hỏi Phu rằng: - Ai xui mày làm phản? Phu trợn mắt thét mắng rằng: - Mày vua tao, tao mày, lại gọi phản được? Tội mày đầy trời, ai chẳng muốn giết mày? Tao tiếc không xé nhỏ xác mày để tạ thiên hạ! Trác tức lắm, sai Phu đem mổ Phu mắng chửi Ðổng Trác không buông miệng lúc chết Ðời sau có thơ khen Ngũ Phu rằng: Ngũ Phu bậc anh hùng Tiết liệt xem không? Ðánh giặc, danh tiếng để Nghìn thu vằng vặc mảnh gương chung! Ðổng Trác từ vào trường có quân sĩ mặc áo giáp theo hộ vệ Viên Thiệu Bột Hải, nghe thấy Trác lộng quyền, sai người đưa mật thư cho tư đồ Vương Doãn, thư rằng: “Giặc Trác dối trời bỏ chúa Người ta đau xót không nỡ nói, mà ông mặc kệ, để lăng ngược cá nhảy vượt qua đăng, làm thinh không nghe không thấy, gọi người trung thần quốc! Thiệu chiêu tập binh mã muốn nhà vua, quét quân giặc, chưa dám khinh động Ông lòng với tôi, xin tìm hội lo tính Có việc sai khiến, xin mệnh” Vương Doãn thư, nghĩ không tìm kế Một hôm lúc chầu nội các, Doãn thấy có đủ mặt cựu thần, nói với quan rằng: - Hôm sinh nhật lão phu Đến chiều xin mời quan bước đến nhà lão phu xơi rượu Các quan nhận lời, hẹn đến chiều đến chúc thọ Chiều hôm Doãn mở tiệc hậu đường Các quan đến Rượu vài tuần, tự nhiên Doãn che mặt hu hu khóc Các quan giật hỏi rằng: - Hôm sinh nhật quan tư đồ, ngài lại khóc vậy? Doãn thưa rằng: - Hôm có phải sinh nhật đâu! Tôi có việc muốn nói với vị, sợ Ðổng Trác sinh nghi, mượn cớ nói thác Thằng Trác dối vua lộng quyền, xã tắc mai đổ Ðức Cao Hoàng đánh nhà Tần, diệt nước Sở, công phu nên đồ này, ngờ đâu vào tay thằng Ðổng Trác Tôi khóc thế! Các quan nghe nói khóc Trong đám ngồi có người, vỗ tay cười ầm lên mà nói rằng: - Các quan thử khóc từ tối đến sáng, lại khóc từ sáng đến tối, xem khóc có chết thằng Ðổng Trác không? Doãn ngoảnh lại xem ai, kiêu kị hiệu uý Tào Tháo Doãn giận nói rằng: - Tổ tông nhà ăn lộc nhà Hán, nhà nghĩ cách báo quốc, lại cười à? Tháo nói: - Tôi cười, có phải cười đâu! Cười cười quan nghĩ kế trừ thằng Ðổng Trác Tháo tài cán gì, xin chặt đầu thằng Ðổng Trác, treo cửa phủ để tạ thiên hạ Doãn liền đứng dậy hỏi rằng: - Mạnh Ðức có kế tài thế? Tháo nói: - Tôi lâu nép thờ Ðổng Trác muốn thừa giết Nay tin tôi, gần Nghe quan tư đồ có dao thất bảo, xin cho mượn Tôi nguyện phen vào tận tướng phủ đâm chết thằng giặc Ðổng Trác, chết không oán hận Vương Doãn mừng nói rằng: - Nếu Mạnh Ðức có bụng thế, thực may cho thiên hạ lắm! Doãn thân hành rót chén rượu mời Tào Tháo Tháo đổ rượu [1], cất lời thề Doãn đem dao thất bảo đưa cho Tháo uống rượu xong, giắt dao đứng dậy Các quan ngồi lát Hôm sau Tháo giắt dao đến tướng phủ, hỏi: - Thừa tướng đâu? Ðầy tớ nói: - Ở gác Tháo vào, thấy Trác ngồi giường; Lã Bố đứng hầu bên cạnh Trác thấy Tào Tháo vào, hỏi rằng: - Sao hôm Mạnh Ðức đến chậm thế? Tháo nói: - Thưa, ngựa gầy hoá chậm Trác ngoảnh lại bảo Lã Bố rằng: - Ta có ngựa tốt Tây Lương tiến Phụng Tiên chọn đem lại cho Mạnh Ðức Bố lời lấy ngựa Tháo thấy Trác, bụng bảo rằng: - Thằng số đến lúc chết đây! Lập tức muốn rút dao đâm ngay, lại sợ Trác khoẻ chưa dám đâm vội Trác mẩy to béo, xưa không ngồi lâu, ngả nằm xuống; ngoảnh mặt vào Tháo lại nghĩ rằng: - Thằng thực số chết! Liền rút dao ra, chực đâm Không ngờ Trác trông vào gương, thấy bóng Tào Tháo rút dao sau lưng, vội vàng quay đầu lại hỏi: - Mạnh Ðức làm thế? Bấy Lã Bố vừa dắt ngựa đến gác Tháo tay đương cầm dao, vội quỳ xuống thưa: - Tháo có dao quý xin dâng thừa tướng Trác cầm lấy dao xem, thấy dao dài thước, cán ngọc thất bảo, lưỡi thực sắc, dao quý, đưa cho Lã Bố cất Tháo đeo vỏ dao lưng, liền cởi ra, đưa nốt cho Lã Bố Trác đem Tháo xem ngựa Tháo tạ xin phép đem ngựa cưỡi thử Trác sai đem yên cương đóng ngựa cho Tháo Tháo dắt ngựa cửa tướng phủ, lên yên, roi nước đại thẳng hướng đông nam mà chạy Tào Tháo khỏi Lã Bố nói với Trác rằng: - Vừa trông Tào Tháo có ý muốn đâm trộm thái sư! Vì thái sư trông thấy, nói lảng đến dâng dao Trác nói: - Ta nghi Ðang nói chuyện Lý Nho đâu đến Trác hỏi Lý Nho Nho nói: - Tháo vợ kinh, trọi quán trọ, nên sai người đến gọi Hắn đến dâng dao thật, thoái thác không đến, đích thích khách Lúc ta bắt mà hỏi Trác liền sai bốn người coi ngục gọi Tào Tháo Lính hồi lâu trở trình rằng: - Tháo không nhà trọ Có người gặp cưỡi ngựa cửa đông Lính canh hỏi đâu nói thừa tướng sai có việc kíp, tế ngựa thẳng Nho nói: - Thôi, không nghi ngờ nữa, chột chạy trốn, tất có bụng hành thích Trác nói: - Ta tin dùng thế, lại muốn hại ta? Nho thưa: - Tất nhiên có người đồng mưu Bắt Tào Tháo Trác liền tư nơi, chỗ vẽ hình ảnh Tào Tháo bắt thưởng nghìn vàng, lại phong cho làm vạn hộ hầu; chứa chấp bị trị tội Trong ấy, Tháo cắm đầu cắm cổ chạy Chạy đến Tiêu Quận, qua huyện Trung Mâu, bị quân canh cửa thành bắt được, đem nộp quan huyện Tháo khai khách buôn, họ tên Hoàng Phủ Quan huyện nhìn kĩ Tháo, nghĩ ngợi lúc nói: - Trước ta cầu quản Lạc Dương gặp ngươi, Tào Tháo, nói dối được? Lính đâu, đem giam xuống trại, đến mai ta giải kinh lĩnh thưởng Quan huyện nói cho quân canh cửa thành cơm no rượu say Ðến nửa đêm, quan huyện sai người thân tín xuống gọi Tào Tháo lên, bảo dẫn vào nhà sau để hỏi Tháo vào, quan huyện hỏi rằng: - Ta nghe thừa tướng hậu đãi ngươi, lại tự chuốc lấy vạ vào thân? Tháo nói: - Ngươi chim sẻ chí chim hồng! Đã bắt ta đem nộp mà lấy công, hà tất phải hỏi nhiều! Quan huyện đuổi tả hữu bảo Tháo rằng: - Anh đừng coi thường Tôi bọn tục lại đâu… Cũng chưa gặp chủ thôi! Tháo nói: - Ông cha ta, đời đời ăn lộc nhà Hán Nếu ta nghĩ cách báo quốc, có khác giống muông thú! Ta phải hạ thờ thằng Ðổng Trác muốn tìm hội thuận tiện giết Nay việc không xong, lòng trời! Quan huyện nói: - Mạnh Ðức định đâu? Tháo nói: - Ta muốn làng, phát lời kêu gọi, vời chư hầu thiên hạ khởi binh giết Ðổng Trác Ðó sở nguyện ta! Quan huyện nghe nói, cởi trói cho Tháo, mời ngồi lên thụp xuống lạy hai lạy mà nói rằng: - Ông thực người trung nghĩa đời này! Tháo lạy đáp lại, hỏi tên họ, quan huyện nói: - Tôi họ Trần, tên Cung, tên chữ Công Ðài; có mẹ già vợ Ðông Quận Nay cảm bụng trung nghĩa ông, xin bỏ chức quan này, theo ông trốn Tháo mừng Ngay đêm hôm ấy, Trần Cung thu xếp hành trang lộ phí, hai người thay quần áo, người đeo kiếm; cưỡi ngựa, quê Tào Tháo Ði ba hôm đến Thành Cao, trời xâm xẩm tối Tháo cầm roi ngựa, trỏ vào đám cối um tùm bảo Cung rằng: - Ở có Lã Bá Sa bạn kết nghĩa với cha Tôi muốn vào hỏi thăm tin nhà, ngủ đêm, nên không? Cung nói: - Thế hay lắm! Hai người, đến cửa trại xuống ngựa vào chào Lã Bá Sa, Sa hỏi Tháo rằng: - Ta nghe triều đình tầm nã anh gấp Cha anh phải lánh sang Trần Lưu Sao anh đến đây? Tháo đem chuyện đầu đuôi kể với Lã Bá Sa, lại trỏ vào Trần Cung nói: - Nếu không gặp quan huyện đây, thịt nát xương tan Lã Bá Sa vái Trần Cung nói: - Cháu không gặp ngài, họ Tào gì! Đêm xin ngài thong thả nghỉ lại Nói xong, đứng dậy vào nhà, chốc trở ra, bảo Trần Cung: - Nhà rượu ngon Để sang xóm tây, mua bình rượu ngon uống Nói lật đật cưỡi lừa Tháo với Cung ngồi nhà, nghe thấy sau nhà có tiếng mài dao Tháo bảo Trần Cung rằng: - Lã Bá Sa không thân thiết Chuyện đáng nghi đấy! Hai người rón bước vào sau nhà tranh, nghe thấy có tiếng người nói: - Trói lại mà giết! Tháo bảo Trần Cung: - Ðúng rồi! Nếu ta không hạ thủ trước, bị bắt mất! Tháo Cung hai người rút kiếm thẳng vào, gặp người nhà giết người ấy; giết lúc tám người Khi vào đến bếp, thấy lợn trói bốn vó, đem chọc tiết Cung giật nói: - Mạnh Ðức ơi! Ta đa nghi quá, giết nhầm phải người tử tế Hai người vội vàng trở lên ngựa đi độ hai mươi dặm gặp Lã Bá Sa cưỡi lừa về, trước yên treo hai bình rượu, tay xách nắm rau Lã Bá Sa hỏi hai người rằng: - Hiền điệt với sứ quân lại đi? Tháo nói: - Tôi người có tội, không dám lâu Lã Bá Sa nói: - Ta dặn người nhà làm thịt lợn Sứ quân với hiền điệt ngại đêm, xin quay ngựa lại cho! Tháo tế ngựa đi vài bước, rút kiếm ra, quay ngựa trở lại, gọi Lã Bá Sa hỏi: - Ai đằng sau ông đấy? Sa quay đầu lại xem Tháo chém ngay, Sa ngã xuống chết Cung sợ hỏi Tháo: - Lúc lầm đành, lại tay thế? Tháo nói: - Bá Sa nhà, thấy nhiều người chết, tất nhiên không để im, đem người đuổi ta bị vạ Cung nói: - Biết lầm rồi, lại cố ý giết người nữa, thực đại bất nghĩa! Tháo nói: - Thà ta phụ người, không để người phụ ta! Cung im lặng, không nói Ðêm trăng sáng ròi rọi, hai người phóng ngựa Đi vài dặm, hai người vào nhà hàng ngủ Sau cho ngựa ăn no, Tháo ngủ trước Cung suy nghĩ: - Ta tưởng Tào Tháo người tốt, bỏ quan theo Ai ngờ hạng người tàn nhẫn Nếu để sống đời, tất có ngày gây vạ lớn Nghĩ rút gươm toan giết Tào Tháo… Ấy thực rõ là: Mang tâm hiểm độc người đâu thế, Trác, Tháo hai tên phường! Chưa biết Tào Tháo sống chết nào, xem đến hồi sau tỏ [...]... nghe nói, bèn cởi trói cho Tháo, mời ngồi lên trên rồi thụp xuống lạy hai lạy mà nói rằng: - Ông thực là người trung nghĩa ở đời này! Tháo cũng lạy đáp lại, rồi hỏi tên họ, quan huyện nói: - Tôi họ Trần, tên Cung, tên chữ là Công Ðài; tôi có mẹ già và vợ con ở Ðông Quận Nay cảm bụng trung nghĩa của ông, xin bỏ chức quan này, theo ông đi trốn Tháo mừng lắm Ngay đêm hôm ấy, Trần Cung thu xếp hành trang... đi rồi bảo Tháo rằng: - Anh đừng coi thường tôi Tôi đây không phải là bọn tục lại đâu… Cũng vì chưa gặp được chủ đấy thôi! Tháo nói: - Ông cha ta, đời đời ăn lộc nhà Hán Nếu ta không biết nghĩ cách báo quốc, có khác gì giống muông thú! Ta phải hạ mình thờ thằng Ðổng Trác là muốn tìm cơ hội thuận tiện giết nó Nay việc không xong, cũng là lòng trời! Quan huyện nói: - Mạnh Ðức bây giờ định đi đâu? Tháo... sai người đến gọi Hắn đến ngay thì quả là hắn dâng dao thật, nếu thoái thác không đến, thì đích là thích khách Lúc bấy giờ ta sẽ bắt mà hỏi Trác liền sai bốn người coi ngục đi gọi Tào Tháo Lính đi một hồi lâu rồi trở về trình rằng: - Tháo không về nhà trọ Có người gặp hắn cưỡi ngựa ra cửa đông Lính canh hỏi đi đâu thì hắn nói rằng thừa tướng sai đi có việc kíp, rồi tế ngựa đi thẳng Nho nói: - Thôi,... thanh kiếm; cưỡi một con ngựa, đi về quê Tào Tháo Ði được ba hôm đến Thành Cao, trời đã xâm xẩm tối Tháo cầm roi ngựa, trỏ vào một đám cây cối um tùm bảo Cung rằng: - Ở trong này có Lã Bá Sa là bạn kết nghĩa với cha tôi Tôi muốn vào hỏi thăm tin nhà, rồi ngủ đấy một đêm, nên không? Cung nói: - Thế thì hay lắm! Hai người, đến cửa trại xuống ngựa vào chào Lã Bá Sa, Sa hỏi Tháo rằng: - Ta nghe triều đình... như thế? Tháo nói: - Bá Sa về nhà, thấy nhiều người chết, tất nhiên không để im, nếu đem người đi đuổi thì ta bị vạ ngay Cung nói: - Biết rằng mình lầm rồi, lại còn cố ý giết người nữa, thực là đại bất nghĩa! Tháo nói: - Thà ta phụ người, không để người phụ ta! Cung im lặng, không nói gì nữa Ðêm trăng sáng ròi rọi, hai người cứ phóng ngựa đi Đi được vài dặm, hai người vào nhà hàng ngủ Sau khi cho ngựa... tất có ngày hắn gây ra vạ lớn Nghĩ vậy bèn rút gươm toan giết Tào Tháo… Ấy thực rõ là: Mang tâm hiểm độc người đâu thế, Trác, Tháo hai tên cũng một phường! Chưa biết Tào Tháo sống chết thế nào, xem đến hồi sau sẽ tỏ ... - Ông thực người trung nghĩa đời này! Tháo lạy đáp lại, hỏi tên họ, quan huyện nói: - Tôi họ Trần, tên Cung, tên chữ Công Ðài; có mẹ già vợ Ðông Quận Nay cảm bụng trung nghĩa ông, xin bỏ chức... Hiến đế sau Lúc lập lên, Hiến đế lên chín tuổi, đổi niên hiệu năm đầu Sơ Bình Ðổng Trác làm tướng quốc, lạy vua xưng tên, vào chầu bước rảo, lên điện đeo kiếm, tác uy tác phúc, không bì Lý Nho... Trong dòng lạc thuỷ, Người đồng nội khen hay Xa trông mây thăm thẳm, Cung điện cũ ta Biết kẻ trung nghĩa, Gỡ cho oán hận này! Ðổng Trác thường sai người đến dò ý tứ; hôm có kẻ bắt thơ đem trình Ðổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa hồi 4, Tam quốc diễn nghĩa hồi 4, Tam quốc diễn nghĩa hồi 4