0

Tam quốc diễn nghĩa hồi 2

19 446 0
  • Tam quốc diễn nghĩa hồi 2

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:14

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu) Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Trương Dực Đức giận đánh đốc bưu Hà Quốc Cữu mưu giết quan hoạn Trác tên chữ Trọng Dĩnh, quê huyện Lâm Thao, quận Lũng Tây, làm quan thái thú Hà Đông, xưa vốn tính kiêu ngạo Lúc khinh Huyền Đức nên Trương Phi nóng muốn vào giết Huyền Đức, Quan Công vội ngăn mà rằng: - Không nên, quan triều đình, em nên tự tiện giết hắn! Phi nói: - Nếu không giết nó, mà lại làm đầy tớ cho sai khiến, chịu được! Nếu hai anh muốn xin nơi khác Huyền Đức nói: - Ba anh em ta kết nghĩa sống chết, nỡ lìa nhau? Thôi nơi khác Phi nói: - Có tức Ngay đêm ba người dẫn quân đến với Chu Tuấn Tuấn khoản đãi hậu Cùng họp quân, tiến đánh Trương Bảo Bấy Tào Tháo đương theo Hoàng Phủ Tung đánh Trương Lương, hai bên đánh trận to Khúc Dương Bên Chu Tuấn tiến đánh Trương Bảo, Bảo dẫn tám chín vạn quân đóng mé sau núi Tuấn sai Huyền Đức dẫn đội tiên phong đối địch với giặc Trương Bảo sai phó tướng Cao Thăng phi ngựa thách đánh, Huyền Đức sai Trương Phi cự với Cao Thăng Phi phóng ngựa cầm mâu Thăng giao chiến, chưa vài hiệp đâm Thăng ngã ngựa Huyền Đức thúc quân xông lên, Trương Bảo ngồi ngựa xoã tóc múa gươm, giở yêu thuật, phút chốc gió ầm ầm, luồng khí đen tự không toả xuống, luồng khí đen có vô số người ngựa xông ra, quân Huyền Đức sợ hãi rối loạn, Huyền Đức vội vàng thu quân về, Chu Tuấn bàn mưu định kế Tuấn nói: - Nó dùng yêu thuật ta phá dễ Ngày mai nên sai quân chứa sẵn máu lợn máu chó, máu dê phục núi, đợi quân giặc kéo đến, đứng vẩy xuống, tự khắc giải phép yêu Huyền Đức tuân lệnh, sai Quan Công, Trương Phi người dẫn nghìn quân đem sẵn máu chó, máu lợn, máu dê đồ uế vật, phục đỉnh núi Hôm sau Trương Bảo lại kéo cờ gióng trống đem quân đến thách đánh Huyền Đức tự nghênh địch Trương Bảo lại dùng phép yêu, phút chốc gió, sấm lên, cát đá tung trời, luồng khí đen kéo vô số người ngựa Huyền Đức quay ngựa chạy Trương Bảo thúc quân đuổi theo, vào đến gần núi, quân mai phục Quan, Trương nổ tiếng trống lệnh, uế vật vung ra, tức người ngựa giấy tự không rơi xuống, sấm gió yên lặng, cát đá không bay Trương Bảo thấy phép yêu bị phá vội vã lui quân song tả có Quan Công, hữu có Trương Phi, hai bên đổ ra, sau lưng có Huyền Đức, Chu Tuấn kéo đến, quân giặc bị thua to Huyền Đức trông thấy hiệu cờ “Địa công tướng quân” phi ngựa đuổi theo Trương Bảo cuống cuồng chạy trốn Huyền Đức bắn phát tên trúng cánh tay trái, Trương Bảo đeo tên cố chết mà chạy vào Dương Thành, đóng chặt cửa, không dám Chu Tuấn đem quân vây thành, mặt sai người dò tin tức Hoàng Phủ Tung Thám tử báo: Hoàng Phủ Tung đánh trận thắng trận Triều đình thấy Đổng Trác thua luôn, hạ lệnh cho Tung thay Trác Lúc Tung đến nơi Trương Giác chết Trương Lương thống xuất quân quân Tung chống cự, bị Tung đánh thắng bảy trận chém Trương Lương Khúc Dương Trương Giác chết bị quật mả, cắt lấy thủ cấp đem bêu kinh sư, quân giặc hàng hết Hoàng Phủ Tung có công, triều đình gia phong làm sa kỵ tướng quân, lĩnh chức mục Ký Châu Hoàng Phủ Tung dâng biểu tâu Lư Thực có công không tội, triều đình lại cho Lư Thực giữ nguyên chức cũ Tào Tháo có công, thăng Tế Nam tướng sửa soạn nhậm chức Chu Tuấn nghe nói, hạ lệnh thúc quân đánh lấy Dương Thành Thế giặc nguy khốn Một tên tướng giặc Nghiêm Chánh đâm chết Trương Bảo, cắt lấy thủ cấp đầu hàng Chu Tuấn đem quân bình quận, dâng biểu tâu bày việc thắng trận Bấy ba tên dư đảng giặc Khăn Vàng Triệu Hoằng, Hàn Trung Tôn Trọng, tụ tập vạn đến đâu cướp đốt nhà, nói báo thù cho Trương Giác Triều đình giáng cho Chu Tuấn đem quân vừa thắng trận đánh Tuấn vội vàng dẫn quân tiến Lúc giặc đương chiếm giữ Uyển Thành, Tuấn đem quân đến đánh Triệu Hoằng sai Hàn Trung đối địch Tuấn phái Huyền Đức, Quan, Trương đánh góc thành tây nam, Hàn Trung sợ góc tây nam thất thủ, đem hết quân tinh nhuệ chống cự Chu Tuấn đem hai nghìn quân thiết kỵ đến đánh góc đông bắc, giặc sợ thành hãm, vội bỏ góc tây nam Huyền Đức đem quân đánh mạnh đằng sau, quân giặc thua to, phải chạy vào thành Chu Tuấn chia quân vây kín bốn mặt, thành lương cạn Hàn Trung sai người xin hàng Tuấn không cho, Huyền Đức nói: - Xưa vua Cao tổ lấy thiên hạ, hay chiêu kẻ đầu hàng, dung kẻ quy thuận, Hàn Trung hàng thuận, ông không cho? Tuấn nói: - Cái lúc khác, câu nệ Xưa vào đời Tần, Sở, thiên hạ rối loạn, dân chủ, chiêu kẻ đầu hàng, thưởng kẻ quy phục để khuyến khích kẻ khác với Nay bốn bể mối, có giặc Khăn Vàng phản nghịch, cho phép hàng, không khuyên người lương thiện Bọn giặc lúc đắc ý giết người cướp của, lúc bị thua lại đầu hàng Nếu nhận cho chúng đầu hàng, tức nuôi mầm phản nghịch cho chúng nó, việc hay Huyền Đức nói: - Ngài dạy phải, bốn mặt thành vây kín bờ rào sắt, giặc xin hàng không được, tất nhiên phải cố chết mà đánh Nghìn người bụng khó đương nổi, thành vạn người liều mạng Chi bỏ trống hai mặt đông, nam; đánh hai mặt tây, bắc Giặc thấy có đường tháo, tất bỏ thành mà chạy, không bụng ham đánh, ta bắt sống chúng Tuấn lấy làm phải, hạ lệnh rút quân hai mặt đông nam, dồn lại đánh vào mặt tây, mặt bắc Quả nhiên Hàn Trung dẫn quân bỏ thành chạy Tuấn Huyền Đức, Quan, Trương thúc quân đuổi đánh, bắn chết Hàn Trung, quân giặc tan vỡ chạy trốn Trong đuổi đánh xô xát, gặp Triệu Hoằng Tôn Trọng dẫn quân đến, Tuấn đánh Tuấn thấy quân Hoằng mạnh, đem quân tạm lui Hoằng thừa kế lại cướp Uyển Thành Tuấn đóng trại cách thành mười dặm Chu Tuấn sửa đánh thành, thấy toán ngựa từ phía đông dẫn đến; viên tướng đầu mặt to, trán rộng, hổ, lưng gấu Tướng họ Tôn tên Kiên, tên chữ Văn Đài, dòng dõi Tôn Vũ ngày xưa, quê huyện Phú Xuân thuộc Ngô Quận Tôn Kiên năm mười bảy tuổi, hôm ông cha thuyền đến sông Tiền Đường, thấy bọn giặc bể mười đứa vừa cướp tiền khách buôn, chia bờ Kiên nói với cha rằng: “Con xin lên bắt lũ giặc này” Bèn cầm dao nhảy vọt lên bờ, vừa múa đao vừa thét, đông tây cách hiệu gọi người Giặc tưởng quan quân đến bỏ hết cải chạy trốn Kiên đuổi giết đứa, tiếng quận huyện, tiến cử làm chức hiệu uý Sau quân Cối Kê có đưa yêu tặc Hứa Xương làm phản, tự xưng Dương Minh hoàng đế, tụ họp đến vạn quân Kiên quan tư mã chiêu mộ dũng sĩ nghìn người họp với quân châu quận đánh tan giặc ấy, chém Hứa Xương Hứa Thiều Quan thứ sử Tang Mâm dâng biểu tâu công cho Kiên, triều đình bổ Kiên làm quan thừa Diêm Độc, sau lại đổi làm thừa Vu Thai, làm thừa Hạ Phi Nay thấy giặc Khăn Vàng loạn Kiên tụ tập thiếu niên làng bọn khách buôn tinh binh Hoài Tứ thảy nghìn năm trăm người, dẫn đến tiếp ứng Chu Tuấn mừng, liền sai Kiên đánh cửa nam, Huyền Đức đánh cửa bắc, Tuấn tự đánh cửa tây, để cửa đông cho giặc chạy Tôn Kiên trước nhảy lên thành, chém hai mươi tên giặc, quân giặc sợ hãi bỏ chạy Triệu Hoằng cầm giáo phi ngựa địch với Tôn Kiên, Kiên tự mặt thành nhảy xuống, cướp giáo Hoằng đâm Hoằng ngã ngựa, lại nhảy lên ngựa Hoằng xông vào giết giặc Tôn Trọng dẫn quân cửa bắc, gặp Huyền Đức, không bụng đối địch, chực chạy thoát thân Huyền Đức bắn phát tên Trọng tự ngựa lăn xuống Lúc đại quân Chu Tuấn tự sau dồn đến, chém vài vạn đầu giặc Giặc đầu hàng mà kể Một dải Nam Dương mười quận yên Tuấn kéo quân kinh, phong làm sa kỵ tướng quân, lĩnh chức Hà Nam lệnh doãn Tuấn dâng biểu tâu công Tôn Kiên Lưu Bị Vì Kiên chạy chọt, nên bổ làm tư mã nhậm chức Còn Lưu Bị chờ đợi không bổ dụng Ba người buồn bã không vui, hôm chơi giong đường phố gặp quan lang trung Trương Quân Huyền Đức đến chào, nhân kể công đánh giặc cho Quân nghe Quân lấy làm kinh ngạc, vào triều bệ kiến tâu rằng: - Trước giặc Khăn Vàng phản nghịch, bọn hoạn quan mười người bán quan buôn tước, phi người thân không dùng, phi kẻ thù không giết, thiên hạ rối loạn Xin bệ hạ chém mười tên này, bêu đầu Nam Giao, sai sứ giả bố cáo thiên hạ, có công trọng thưởng Như bốn bể tự khắc bình yên Mười tên hoạn quan vội tâu vua rằng: - Trương Quân đặt điều tâu bậy, đáng tội quân Vua sai võ sĩ đuổi Trương Quân Mười tên hoạn quan bàn với rằng: “Chắc hẳn có kẻ có công đánh giặc Khăn Vàng chưa bổ dụng nên sinh oán hận Ta bảo nha môn ghi tên số người, cất nhắc cho họ chút, sau liệu” Bởi Huyền Đức bổ làm quan uý huyện An Hỷ, phủ Trung Sơn, Châu Định phái nhậm chức Huyền Đức giải tán quân sĩ cho làng, đem theo hai mươi người thân tín Quan, Trương đến huyện An Hỷ, làm việc quan suốt tháng, chẳng lấy lễ dân chút gì, nên cảm phục Sau nhậm chức, Quan, Trương ăn mâm, nằm chiếu; Huyền Đức ngồi chỗ đông người, Quan, Trương đứng hầu hai bên, ngày mỏi Huyền Đức đến huyện chưa bốn tháng, triều đình xuống chiếu: “Những người có công đánh giặc mà làm trưởng lại, bị thải hồi” Huyền Đức nghĩ có lẽ số bị thải ấy, nghi hoặc, thấy báo có đốc bưu đến huyện Huyền Đức vội đón tiến Lúc gặp viên đốc bưu, Huyền Đức vái chào cách cung kính, viên đốc bưu ngồi ngựa, vẫy đầu roi đáp lại Quan, Trương thấy vậy, tức giận vô Khi đến nhà khách viên đốc bưu ngoảnh mặt hướng nam ngồi cao ngất ngưởng Huyền Đức đứng hầu thềm Lúc lâu viên đốc bưu cất tiếng hỏi: - Thầy huyện Lưu xuất thân từ chân gì? Huyền Đức đáp: - Bị dòng dõi Trung Sơn Tĩnh vương, khởi thân từ Trác Quận, chém giết giặc Khăn Vàng, lớn nhỏ ba mươi trận đánh, có chút công lao, nên bổ chức Viên đốc bưu thét mắng: - Mi giả mạo hoàng thân, báo càn công trạng, triều đình xuống chiếu, để thải bớt bọn tham quan ô lại mi Huyền Đức tiếng, lui huyện nha, viên đề lại bàn tính Đề lại nói: - Lão đốc bưu làm vậy, chẳng qua chực đòi đút Huyền Đức nói: - Ta không tơ hào dân tý gì, lấy đâu mà cung đốn hắn? Ngày hôm sau viên đốc bưu đòi đề lại đến trước, bắt ép phải khai man quan huyện hại dân Huyền Đức lần đến để kêu van, bị quân canh cửa không cho vào Lúc Trương Phi vừa uống chén rượu giải buồn, cưỡi ngựa chơi qua nhà khách, thấy năm, sáu mươi ông già khóc than trước cửa Phi hỏi cớ lão nói: - Viên đốc bưu cố ép đề lại khai man để hại ông Lưu Chúng biết tin, đến kêu giúp, không cho vào, lại sai quân gác cửa đánh đuổi Trương Phi giận, giương mắt tròn xoe, hai hàm nghiến ken két, nhảy xuống ngựa, chạy sấn vào quán dịch, quân canh cửa không tài cản lại Phi chạy thẳng vào hậu đường, thấy viên đốc bưu ngồi chễm chệ sảnh, đề lại bị trói đất Phi thét lớn lên rằng: - Thằng mọt dân kia! Có biết ta không? Viên đốc bưu chưa kịp nói câu cả, bị Trương Phi túm tóc lôi tuột nhà khách, kéo thẳng trước huyện, trói vào tàu ngựa, bẻ cành liễu đánh vào hai đùi viên đốc bưu, đánh gãy đến mười cành liễu Huyền Đức lúc ngồi buồn nghe cửa huyện có tiếng xôn xao liền hỏi, tả hữu nói rằng: - Trương tướng quân trói đánh người cửa huyện Huyền Đức vội chạy xem, tưởng Phi trói đánh ai, té quan tra! Huyền Đức kinh ngạc, hỏi đầu đuôi Phi nói: - Cái thằng hại nước mọt dân này, chẳng đánh cho chết đợi đến bao giờ! Viên đốc bưu kêu: - Ông Huyền Đức ơi! Cứu với! Huyền Đức vốn người nhân từ, lòng không nỡ liền bảo Trương Phi không đánh Quan Công chạy lại nói rằng: - Huynh trưởng làm nên công lớn, bổ chức huyện uý nhỏ mọn Nay lại bị thằng đốc bưu sỉ nhục Tôi nghĩ bụi chông gai nơi chim loan chim phượng đậu Bất nhược ta giết quách thằng đốc bưu đi, bỏ quan làng, mưu tính việc lớn Huyền Đức đem ấn treo vào cổ viên đốc bưu mà mắng rằng: - Cứ tội mày hại dân, đáng nên giết chết phải, tạm tha cho mày Ấn đây, tao trả chúng mày Từ chúng tao không nữa! Viên đốc bưu sống sót, nói với quan thái thú Định Châu, quan thái thú tư giấy nơi, sai người nã bắt anh em Huyền Đức Huyền Đức Quan, Trương sang Đại Châu với Lưu Khôi Khôi thấy Huyền Đức người tôn thất nhà Hán, giấu nhà, không cho biết Nói mười hoạn quan, tay nắm quyền to, bàn tính với không theo, chúng giết Triệu Trung, Trương Nhượng sai người đến đòi tướng có công phá giặc Khăn Vàng ngày trước phải lễ vàng bạc làm quan, không tâu vua bắt bãi chức Vì lẽ mà Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn không chịu đút lót, bị bãi Vua lại phong Triệu Trung làm sa kỵ tướng quân, bọn Trương Nhượng mười ba người phong tước hầu, triều ngày suy đồi, nhân dân ta oán Bởi Trường Sa có Khu Tinh loạn, Ngư Dương có Trương Thuần, Trương Cử làm phản Cử tự xưng thiên tử, Thuần xưng đại tướng quân Những tờ biểu cáo cấp gửi triều đình bướm bay, bọn hoạn quan giấu cả, không tâu vua biết Một hôm vua mười viên hoạn quan uống rượu vườn hoa sau cung, thấy quan gián nghị đại phu Lưu Đào tắt đến trước mặt vua mà khóc Vua hỏi cớ Đào nói: - Thiên hạ nguy ngập đến nơi rồi, mà bệ hạ vui chơi say tỉnh với bọn hoạn quan ru? Vua nói: - Nhà nước đương yên ổn, có việc mà nguy ngập? - Tâu bệ hạ! Hiện giặc cướp lên tứ tung xâm chiếm khắp châu quận, vạ mười tên hoạn quan bán quan hại dân, lừa dối quân thượng mà Cho nên người nhân quân tử bỏ hết cả, nguy trước mắt gì? Mười viên hoạn quan phủ phục trước mặt vua tâu rằng: - Muôn tâu thánh thượng, quan đại thần lượng bao dung, biết chẳng thoát Cúi xin thánh thượng cho toàn tính mạng trở quê quán, tình nguyện đem hết gia sản giúp đỡ việc quân Nói đoạn khóc Vua giận mắng Đào rằng: - Nhà có người hầu hạ, không cho trẫm có người hầu hạ? Tức sai võ sĩ lôi Lưu Đào chém Lưu Đào vừa vừa kêu lớn rằng: - Trời ơi! Đào chết không đáng tiếc, tiếc nghiệp nhà Hán bốn trăm năm tiêu diệt khoảnh khắc Võ sĩ đem Lưu Đào ra, hành hình có quan đại thần nói to lên rằng: - Khoan, không hạ thủ vội, đợi ta vào can vua Mọi người nhìn xem ai, quan tư đồ Trần Đam Đam tắt vào cung tâu rằng: - Tâu bệ hạ, chẳng hay Lưu gián nghị can tội mà bị giết? Vua phán: - Nó dám gièm pha cận thần trẫm, lại xúc phạm trẫm Đam tâu: - Hiện thiên hạ muốn nuốt sống ăn tươi mười tên hoạn quan Vậy mà bệ hạ kính cha mẹ Chúng chút công mà phong đến tước hầu Huống chi lũ Phong Tư kết liên với giặc Khăn Vàng, toan làm tay cho chúng Nay bệ hạ không tỉnh ngộ, xã tắc đến đổ mất! Vua phán: - Phong Tư làm loạn, việc mập mờ chưa rõ, bọn hoạn quan mười người, há hai người trung nghĩa hay sao? Trần Đam đập đầu xuống đất, cố can Vua giận, sai lôi Đam ra, bắt bỏ ngục với Lưu Đào Ngay đêm hôm bọn hoạn quan vào ngục giết hai người giả làm chiếu nhà vua cử Tôn Kiên làm thái thú Trường Sa đem quân đánh Khu Tinh Chưa đầy năm mươi ngày có tin báo thắng trận, khu Giang Hạ bình định Vua chiếu xuống phong Kiên làm Ô Trình hầu, phong Lưu Ngu làm quan mục U Châu, đem quân đến Ngư Dương đánh Trương Thuần, Trương Cử Ở Đại Châu Lưu, Khôi tin viết thư tiến dẫn Huyền Đức Ngu mừng lắm, cử Huyền Đức làm quan đô uý, đem quân đến tận hang ổ giặc đánh trận lớn, giặc bị thua Trương Thuần tính vốn bạo, không lòng quân bị tên thủ hạ chặt đầu đem nộp dẫn quân hàng Trương Cử biết không địch nổi, tự thắt cổ chết Thế cõi Ngư Dương bình định Lưu Ngu dâng biểu tâu công lớn Lưu Bị Triều đình tha tội đánh viên đốc bưu bổ làm quan thừa Hạ Mật, sau lại nhắc lên làm quan uý Cao Đường Công Tôn Toản lại dâng biểu tâu công đánh giặc trước Huyền Đức tiến cử làm quan tư mã, lĩnh chức huyện lệnh Bình Nguyên Huyền Đức Bình Nguyên nhờ có lương tiền quân mã, nên khôi phục lại cảnh phồn vinh ngày trước Lưu Ngu có công dẹp giặc, nên thăng làm quan thái uý Tháng tư, mùa hạ năm Trung Bình thứ sáu (189) vua Linh đế bệnh nặng, triệu quan đại tướng quân Hà Tiến vào cung bàn tính việc quan trọng sau Nguyên Hà Tiến vốn xuất thân nhà hàng thịt, có em gái lấy vua, sinh hoàng tử tên Biện lập làm hoàng hậu, nên Tiến nhờ quyền cao chức trọng Vua lại yêu mến mỹ nhân họ Vương, sinh hoàng tử tên Hiệp Hà hậu ghen ghét, bỏ thuốc độc giết Vương mỹ nhân, nên hoàng tử Hiệp phải nuôi cung Đổng thái hậu Đổng thái hậu mẹ vua Linh đế, nguyên vợ Giải Độc đình hầu Lưu Thường Bởi trước vua Hoàn đế trai, phải đón trai Giải Độc đình hầu lên làm vua, tức vua Linh đế Linh đế lên ngôi; đón mẹ vào phụng dưỡng cung tôn làm thái hậu Đổng thái hậu thường khuyên vua lập hoàng tử Hiệp làm thái tử để nối vua sau Vua yêu Hiệp hơn, nên có ý muốn lập Hiệp Lúc bệnh vua nguy, trung thường thị Kiển Thạc tâu rằng: - Tâu bệ hạ! Việc quan hệ lớn, muốn lập hoàng tử Hiệp, trước hết xin giết Hà Tiến khỏi lo ngại sau Vua lấy làm phải, giáng vời Tiến vào cung Tiến vừa đến cửa cung, gặp quan tư mã Phan Ẩn bảo Tiến rằng: - Đừng vào cung, Kiển Thạc định mưu giết ông đấy! Tiến sợ, vội nhà, triệu quan đại thần đến bàn định, muốn giết hết bọn hoạn quan Một người đứng lên nói: - Thế lực bọn hoạn quan, gây tự đời vua Xung, vua Chất, ngày lan rộng khắp triều, giết hết Nếu mưu không kín, chết đến họ ngay, xin nghĩ cho kỹ Tiến nhìn xem ai, quan điển quân hiệu uý Tào Tháo Tiến mắng Tháo rằng: - Trẻ việc lớn triều đình! Đang lúc Tiến dùng dằng chưa Phan An chạy đến báo rằng: - Hoàng đế băng hà rồi, Kiển Thạc bàn với mười tên hoạn quan định mặt giấu kín không phát tang, mặt giả làm chiếu chỉ, triệu Hà quốc cữu vào cung giết đi, lập hoàng tử Hiệp lên Nói chưa dứt lời, có sứ giả đến triệu Tiến vào cung, Tào Tháo nói: - Việc cốt yếu phải lập vua trước đã, sau nói đến việc trừ giặc Tiến nói: - Có dám ta vào cung lập vua đánh giặc không? Một người đứng dậy nói rằng: - Tôi xin đem năm nghìn tinh binh, chém khoá cửa cung, vào lập vua mới, giết hết bọn hoạn quan, quét triều để yên thiên hạ Tiến nhìn xem, người quan tư đồ Viên Phùng, cháu Viên Ngỗi tên Thiệu, tự Bản Sơ làm quan tư lệ hiệu uý Tiến mừng, điểm năm nghìn quân ngự lâm giao cho Viên Thiệu Thiệu nai nịt đem quân trước Hà Tiến dẫn bọn Hà Ngung, Tuân Du, Trịnh Thái, ba mươi quan đại thần sau, vào cung, đến trước linh cữu vua Linh đế, lập thái tử Biện lên làm vua Các quan tung hô xong đâu đấy, Viên Thiệu vào cung bắt Kiển Thạc, Thạc kinh hoảng chạy nấp vào bụi vườn ngự uyển, bị trung thường thị Quách Thắng giết chết Quân cấm binh Thạc quản lĩnh hàng hết Viên Thiệu nói với Hà Tiến rằng: - Bọn thái giám trước kết bè với nhau, nên thừa giết Bọn Trương Nhượng biết tin, sợ hãi hết hồn, vội chạy vào cung van lạy Hà hậu rằng: - Bày mưu hại quốc cữu trước có Kiển Thạc thực không dính dáng đến Nay quốc cữu nghe lời Viên Thiệu, muốn giết hết chúng tôi, thật oan quá, xin mẫu hậu rủ lòng thương cứu cho Hà hậu nói: - Các đừng lo, ta bảo hộ cho Bèn giáng triệu Hà Tiến vào cung, khẽ bảo rằng: - Anh em ta hàn vi từ thuở nhỏ, bọn Trương Nhượng, có phú quý ngày nay? Nay thằng Kiển Thạc bất nhân bị giết rồi, anh tin lời người ta nói mà toan giết bọn hoạn quan? Hà Tiến nghe đoạn, bảo quan rằng: - Kiển Thạc bày mưu hại ta đem giết họ Còn người khác đừng nên giết hại! Viên Thiệu nói: - Nhổ cỏ không nhổ hết rễ, mang vạ vào thân! Tiến nói: - Ý ta quyết, đừng nhiều lời nữa! Các quan lui Hôm sau thái hậu cho Hà Tiến tham xét công việc thượng thư, người thăng chức Đổng thái hậu nghe biết chuyện, cho vời bọn Trương Nhượng vào cung phán rằng: - Con em thằng Hà Tiến, trước có ta cất nhắc sung sướng Ngày lên hoàng đế, quan vây cánh cả, uy to lắm, ta biết tính bây giờ? Trương Nhượng nói: - Tâu mẫu hậu, việc dễ Xin mẫu hậu ngự triều đường, rủ mành mành coi xét việc chính, phong hoàng tử Hiệp lên tước vương, gia phong quốc cữu Đổng Trọng lên chức lớn coi giữ binh quyền trọng dụng bọn hạ thần việc lớn mưu tính xong Đổng thái hậu mừng, sáng hôm sau lâm triều giáng phong hoàng tử Hiệp làm Trần Lưu vương, Đổng Trọng làm phiêu kỵ tướng quân Bọn Trương Nhượng tham dự triều Hà thái hậu thấy Đổng thái hậu chuyên quyền, sửa tiệc yến cung, mời Đổng thái hậu đến dự Giữa tiệc, Hà thái hậu đứng dậy, nâng chén rượu vái hai vái mà thưa rằng: - Chúng ta đàn bà, không nên tham dự triều Xưa bà Lã hậu tham giữ trọng quyền, nghìn người họ bị giết Nay nên yên cung cấm, việc triều có nguyên lão đại thần bàn tính với Thế hạnh phúc cho nhà nước, cúi xin thái hậu soi xét Đổng thái hậu giận mắng rằng: - Mày đem lòng ghen ghét, đánh thuốc độc giết Vương mỹ nhân Nay mày cậy có làm vua, cậy lực anh mày thằng Hà Tiến, dám nói hỗn với tao à? Tao sai quan phiêu kỵ (trỏ vào Đổng Trọng) chặt cổ anh mày dễ trở bàn tay cho mà xem! Hà hậu tức giận cãi lại rằng: - Ta đem lời phải khuyên can, mà người lại trở mặt giận à? Đổng thái hậu tức, lại nhiếc móc Hà hậu: - Cái đồ bán thịt nhà mày, biết gì! Hai người cãi mãi, sau có bọn Trương Nhượng khuyên can, người cung người Đêm hôm Hà hậu triệu Hà Tiến vào cung, kể lại việc xảy Tiến mời quan tam công đến bàn bạc Buổi chầu sáng hôm sau, Tiến xui đình thần tâu rằng: - Đổng thái hậu nguyên vị Phiên phi [1], không nên lâu cung cấm Xin rời an trí Hà Giang, hạn phải ngay! Hà Tiến mặt sai người đưa Đổng thái hậu đi, mặt phái quân cấm binh đến vây nhà phiêu kỵ tướng quân Đổng Trọng đòi lấy ấn thụ Đổng Trọng biết việc chẳng lành, liền tự hậu đường Lúc người nhà cất tiếng khóc, quân sĩ không vây trở Bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê thấy phe Đổng thái hậu thất bại, đem vàng ngọc, châu báu đút lót em trai Hà Tiến Hà Miêu mẹ Tiến Vũ dương quân, nhờ vào nói khéo với Hà thái hậu che chở cho Bởi mười tên hoạn quan lại tin dùng Tháng sáu năm ấy, Hà Tiến ngầm sai người đến Hà Giang đánh thuốc độc giết Đổng thái hậu, đem linh cữu kinh, táng Văn Lăng Tiến cáo bệnh không đưa đám Một hôm quan tư lệ hiệu uý Viên Thiệu vào nói với Tiến rằng: - Bọn Trương Nhượng, Đoàn Khuê nói phao lên ông đánh thuốc độc giết Đổng thái hậu, để mưu việc lớn Nếu ông không giết bọn chúng nó, tất có vạ lớn sau Xưa Đậu Vũ muốn nhờ bọn hoạn quan cung, mưu mô không kín lại bị chúng giết Hiện anh em vây cánh ông, tay anh tuấn, quyền tay, thật hội trời cho, không nên bỏ lỡ Tiến nói: - Thong thả để sau bàn tính Mấy đứa tả hữu nghe lỏm chuyện ấy, liền báo với Trương Nhượng Bọn Trương Nhượng lại đem nhiều báu lễ đút Hà Miêu Miêu vào tâu Hà hậu rằng: - Đại tướng quân phò tá vua mới, không làm điều nhân từ, chăm chém giết Nay tự nhiên vô cớ lại toan giết mười hoạn quan, thật tự gây mầm loạn Hà hậu cho phải Một chốc, Hà Tiến vào tâu xin giết bọn hoạn quan Hậu nói: - Bọn hoạn quan coi sóc việc cung cấm, phép cũ nhà Hán từ xưa Cớ tiên đế vừa chầu trời mà người muốn giết bầy cũ Thế tôn trọng thờ cúng tiên đế! Tiến vốn người nhù nhờ không đoán, nghe Hà thái hậu nói vậy, miệng lui Viên Thiệu đứng đón cửa, hỏi rằng: - Việc lớn nào? Tiến nói: - Thái hậu không nghe làm nào? Thiệu nói: - Nên triệu người anh hùng nơi đem quân kinh giết hết bọn hoạn quan Đến lúc việc cấp bách thái hậu muốn chẳng nghe chẳng Tiến nói: - Kế diệu Bèn truyền hịch trấn, triệu tướng lĩnh đem quân kinh đô Quan chủ bạ Trần Lâm can rằng: - Việc không nên Tục ngữ có câu: “Bưng mắt bắt chim”, tự dối Việc nhỏ mọn tự dối mà làm xong, chi việc lớn nước nhà? Nay tướng quân dựa uy vua, cầm quyền lớn, rồng bay hổ nhảy, muốn làm Việc giết bọn hoạn quan thật dễ không khác quạt lò than đốt sợi tóc Làm việc cách quyền biến, đoán ngay, phát động nhanh sấm sét tức thuận đạo trời lòng người Nay triệu quan ngoại trấn, người bụng, biết nào? Có khác đưa chuôi dao cho người cầm mà cầm đằng lưỡi không? Như việc không thành mà lại sinh biến loạn Tiến cười nói: - Đó kiến thức hạng người hèn nhát! Một người đứng lên vỗ tay cười lớn mà rằng: - Việc dễ trở bàn tay, hà tất phải bàn cho lắm! Mọi người nhìn xem ai, người Tào Tháo Đó là: Muốn giết tiểu nhân bên cạnh chúa Nên nghe mưu sĩ triều Muốn biết Tào Tháo nói nào, xem hồi sau rõ [...]... giám trước kết bè với nhau, bây giờ nên thừa thế giết cả đi Bọn Trương Nhượng biết tin, sợ hãi hết hồn, vội chạy vào cung van lạy Hà hậu rằng: - Bày mưu hại quốc cữu trước đây chỉ có một mình Kiển Thạc thực quả không dính dáng gì đến chúng tôi Nay quốc cữu nghe lời Viên Thiệu, muốn giết hết cả chúng tôi, thật là oan quá, xin mẫu hậu rủ lòng thương cứu cho Hà hậu nói: - Các ngươi đừng lo, ta sẽ bảo hộ... còn dùng dằng chưa quyết Phan An chạy đến báo rằng: - Hoàng đế đã băng hà rồi, hiện Kiển Thạc đang bàn với mười tên hoạn quan định một mặt giấu kín không phát tang, một mặt giả làm chiếu chỉ, triệu Hà quốc cữu vào cung giết đi, rồi lập hoàng tử Hiệp lên ngôi Nói chưa dứt lời, có sứ giả đến triệu Tiến vào cung, Tào Tháo nói: - Việc cốt yếu bây giờ là phải lập vua trước đã, rồi sau hãy nói đến việc trừ... làm tay trong cho chúng nó Nay nếu bệ hạ không tỉnh ngộ, xã tắc đến đổ mất! Vua phán: - Phong Tư làm loạn, việc còn mập mờ chưa rõ, còn trong bọn hoạn quan mười người, há không có một hai người trung nghĩa hay sao? Trần Đam đập đầu xuống đất, cố can Vua nổi giận, sai lôi Đam ra, bắt bỏ ngục cùng với Lưu Đào Ngay đêm hôm ấy bọn hoạn quan vào ngục giết cả hai người rồi giả làm chiếu chỉ nhà vua cử Tôn... nó to lắm, ta biết tính sao bây giờ? Trương Nhượng nói: - Tâu mẫu hậu, việc đó cũng dễ Xin mẫu hậu cứ ra ngự triều đường, rủ mành mành coi xét việc chính, phong hoàng tử Hiệp lên tước vương, gia phong quốc cữu Đổng Trọng lên chức lớn coi giữ binh quyền và trọng dụng bọn hạ thần thì việc lớn có thể mưu tính xong được Đổng thái hậu cả mừng, sáng hôm sau lâm triều giáng chỉ phong hoàng tử Hiệp làm Trần... mày, còn biết cái gì! Hai người cãi nhau mãi, sau có bọn Trương Nhượng khuyên can, người nào mới về cung người nấy Đêm hôm ấy Hà hậu triệu Hà Tiến vào cung, kể lại việc đã xảy ra Tiến về mời các quan tam công đến bàn bạc Buổi chầu sáng hôm sau, Tiến xui các đình thần tâu rằng: - Đổng thái hậu nguyên là một vị Phiên phi [1], không nên ở lâu trong cung cấm Xin rời ngay ra an trí ở Hà Giang, hạn lập tức... trở bàn tay, hà tất phải bàn cho lắm! Mọi người nhìn xem ai, người ấy chính là Tào Tháo Đó chính là: Muốn giết tiểu nhân bên cạnh chúa Nên nghe mưu sĩ ở trong triều Muốn biết Tào Tháo nói thế nào, xem hồi sau sẽ rõ ... sợ hãi hết hồn, vội chạy vào cung van lạy Hà hậu rằng: - Bày mưu hại quốc cữu trước có Kiển Thạc thực không dính dáng đến Nay quốc cữu nghe lời Viên Thiệu, muốn giết hết chúng tôi, thật oan quá,... Vua phán: - Phong Tư làm loạn, việc mập mờ chưa rõ, bọn hoạn quan mười người, há hai người trung nghĩa hay sao? Trần Đam đập đầu xuống đất, cố can Vua giận, sai lôi Đam ra, bắt bỏ ngục với Lưu... Thạc bàn với mười tên hoạn quan định mặt giấu kín không phát tang, mặt giả làm chiếu chỉ, triệu Hà quốc cữu vào cung giết đi, lập hoàng tử Hiệp lên Nói chưa dứt lời, có sứ giả đến triệu Tiến vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa hồi 2, Tam quốc diễn nghĩa hồi 2, Tam quốc diễn nghĩa hồi 2