0

Tam quốc diễn nghĩa hồi 8

17 551 0
  • Tam quốc diễn nghĩa hồi 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:37

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu) Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Vương tư đồ khéo dụng liên hoàn kế Đổng thừa tướng náo động Phượng Nghi đình Khoái Lương nói với Lưu Biểu rằng: - Ngày Tôn Kiên chết, bé cả, nên thừa kế tiến quân nhanh lên, đánh trận lấy Giang Đông Nếu chúa công trả thây Tôn Kiên bãi binh về, kẻ thù nuôi dưỡng sức khoẻ, vạ Kinh Châu sau vậy! Biểu nói: - Ta có Hoàng Tổ bên ấy, nỡ bỏ được? Lương nói: - Bỏ anh Hoàng Tổ vô mưu, mà lấy Giang Đông, việc phải cân nhắc? Biểu lại nói: - Ta với Hoàng Tổ bạn tâm phúc với nhau, bỏ y trái nghĩa Biểu cho Hoàn Khải về, hẹn bên tha Hoàng Tổ, bên cho đem xác Tôn Kiên Tôn Sách tha Hoàng Tổ, sang rước linh cữu bố về, rút quân Giang Đông, táng cha gò Khúc A Việc tang xong Tôn Sách dẫn quân Giang Đông, vời người hiền, dùng kẻ sĩ; khéo nhún trọng người; hào kiệt bốn phương kéo đến theo Tôn Sách Trong ấy, Đổng Trác Trường An tin Tôn Kiên chết, mừng mà nói rằng: - Ta trừ mối lo lớn lòng! Trác hỏi Kiên tuổi, có người thưa mười bảy tuổi Trác không cho vào đâu; từ lại kiêu căng tự xưng thượng phụ [1], vào dùng toàn nghi vệ thiên tử Trác lại phong em Đổng Mẫn làm tả tướng quân, tước Vu hầu; cháu Đổng Hoành làm trị trung, coi quan cấm binh Tôn tộc họ Đổng chẳng già trẻ, phong tước hầu Cách Trường An hai trăm năm mươi dặm, Trác sai đắp thành gọi thành My Ổ, bắt hai mươi nhăm vạn dân đắp cao, dày, theo y kiểu thành Trường An Trong thành lại làm cung thất kho tàng, chứa đủ lương ăn hai mươi năm; lại kéo gái tân tám trăm người chứa ấy; vàng, ngọc, gấm, vóc, trân châu vào mà kể Họ hàng Trác đem vào thành Trác đi về Trường An, nửa tháng lần, tháng lần Công khanh đưa đón thường phải đứng trực cửa Hoành Môn Trác nhiều đặt trướng dọc đường, với Công Khanh ăn tiệc Một hôm Trác cửa Hoành Môn, quan tiễn, Trác mời quan lại uống rượu, đoạn cho gọi trăm hàng binh vừa dụ đất bắc đến Trác sai đem trước chỗ ăn tiệc, đứa đem chặt chân chặt tay, đứa đem khoét mắt xẻo mũi, đứa đem cắt lưỡi, đứa đem bỏ vạc dầu đun Tiếng kêu khóc vang lừng trời đất Các quan ăn tiệc, thấy người người run cầm cập, đánh rơi đũa Trác vừa uống rượu vừa cười nói không Lại hôm khác, Trác sảnh đài, hội bách quan ngồi sẵn hai hàng Rượu uống độ vài tuần, Lã Bố tắt vào, ghé vào tai Đổng Trác nói thầm câu, thấy Trác cười mà nói rằng: - À thế! Nói sai Lã Bố lôi quan tư không, tên Trương Ôn, ngồi dự tiệc, đem xuống nhà Các quan đầu đuôi thất sắc Một lát thấy quân hầu bưng lên mâm đỏ, để đầu lâu Trương Ôn Các quan sợ vía Đổng Trác cười nói: - Các quan đừng sợ Trương Ôn liên kết với Viên Thuật, toan hại ta Nhân hai đứa gửi thư cho nhau, đưa nhầm cho ta Lã Ôn hầu, nên ta đem chém Các quan việc gì, đừng sợ Các quan dạ Quan tư đồ Vương Doãn, hôm đến phủ, nghĩ đến việc trông thấy bữa tiệc, ngồi đứng không yên Đến đêm khuya, trăng sáng vằng vặc, Doãn chống gậy vườn sau, đứng bên cạnh bụi đồ mi [2], ngẩng mặt lên trời, mà khóc Chợt nghe có tiếng người thở dài cạnh đình Mẫu Đơn Doãn ron lại nhìn xem hát phủ, tên Điêu Thuyền Điêu Thuyền từ thuở nhỏ kéo vào phủ, học múa học hát, mười sáu tuổi, đủ tài sắc, Doãn thương yêu đẻ Doãn đứng nghe hồi lâu, mắng rằng: - Con có tư tình đây? Thuyền quỳ xuống thưa rằng: - Lạy cha, đâu dám có tư tình Doãn hỏi: - Không có tư tình việc canh khuya lại đứng mà thở vắn than dài? Thuyền nói: - Lạy cha! Xin cho bày tỏ nỗi lòng Doãn nói: - Con không giấu giếm, phải nói cho thực Thuyền nói: - Con nhờ ơn cha nuôi nấng, dạy bảo múa hát, lại hậu đãi, dù thịt nát xương tan, không báo muôn Gần thấy cha mặt thảm mày chau, tất cha có lo việc lớn nước, không dám hỏi Nhân chiều hôm thấy cha đứng ngồi không yên, buồn rầu mà thở dài, không ngờ cha nghe thấy Nếu cha có việc cần sai bảo đến con, dù có chết không ngại Doãn đập gậy xuống đất nói rằng: - Ai ngờ đồ nhà Hán lại tay con! Hãy theo cha đến nhà gác cha bảo! Doãn đến đó, đuổi hết tỳ thiếp ra, dắt Điêu Thuyền ngồi lên sập, thụp xuống lạy Điêu Thuyền sợ hãi, cúi rạp xuống đất, thưa rằng: - Sao cha lại làm thế? Doãn nói: - Con thương lấy sinh linh nhà Hán! Nói khóc nước suối chảy Thuyền thưa: - Vừa thưa, cha có việc sai khiến, chết không từ Doãn lại quỳ xuống nói: - Hiện trăm họ bị treo ngược, vua ngất ngưởng trứng chồng, thật nguy cấp, phi không cứu Tặc thần Đổng Trác cướp vua, văn võ triều không nghĩ kế Đổng Trác có thằng nuôi Lã Bố, sức khoẻ lạ thường Ta xem hai đứa tuồng hiếu sắc Nay ta muốn dùng kế liên hoàn: trước đem gả cho Lã Bố, sau lại đem dâng Đổng Trác Con trong, tuỳ lập kế, ly gián hai bố nó, xui khiến cho Lã Bố giết Đổng Trác để trừ kẻ đại ác, giữ yên xã tắc, dựng lại giang sơn Đó nhờ sức con, nghĩ nào? Thuyền thưa: - Con xin thưa, chết không từ Xin đem dâng cho nó, lập mưu Doãn nói: - Việc tiết lộ họ nhà ta chết hết! Thuyền thưa rằng: - Xin cha lo Nếu không báo đền nghĩa lớn, chết muôn vàn giáo Doãn lạy tạ Hôm sau Doãn sai người đem ngọc minh châu, xưa cất kỹ nơi, gọi thợ khéo, làm cỗ mũ vàng, mật sai người đem biếu Lã Bố Bố mừng rỡ, thân đến nhà Doãn tạ ơn Doãn làm sẵn ngon vật lạ đợi Bố đến Doãn cửa đón rước vào hậu đường, mời ngồi lên Bố nói: - Tôi tiểu tướng phủ, tư đồ vị đại thần triều, lại tôn kính vậy? Doãn nói: - Nay thiên hạ anh hùng, thấy có tướng quân mà Tôi tỏ lòng tôn kính, tôn kính chức tướng quân mà tôn kính tài tướng quân Bố mừng lắm, Doãn khẩn khoản mời rượu, khen lấy khen để đức Đổng thái sư tài Lã Bố Bố cười vang uống rượu thoả thích Bấy Doãn đuổi đầy tớ lùi ra, để vài người tỳ thiếp đứng hầu rượu Khi Bố ngà ngà say, Doãn nói truyền rằng: - Gọi em đây! Một lát hai thị tỳ đỡ Điêu Thuyền trang điểm thật lộng lẫy bước Lã Bố trông thấy giật mình, hỏi: - Người vậy? Doãn nói: - Đó gái nhỏ lão, tên Điêu Thuyền Lão ơn tướng quân có lòng hạ cố mà coi chỗ chí thân, nên lão sai để chào tướng quân Liền sai Điêu Thuyền bưng chén rượu mời Thuyền nâng chén rượu mời Bố Hai bên nhìn nhau, đầu mày cuối mắt… Vương Doãn giả tảng say, nói: - Con cố mời tướng quân uống vài chén nhé! Cả nhà ta trông nhờ vào tướng quân Bố mời Thuyền ngồi Thuyền giả cách thẹn thùng, muốn lui vào, Doãn nói: - Tướng quân bạn chí thân với ta, ngồi đừng ngại Thuyền khép nép, ngồi bên cạnh Doãn Lã Bố nhìn Thuyền chòng chọc, không chớp mắt, lại uống thêm vài chén Doãn trỏ tay vào Thuyền mà bảo Lã Bố rằng: - Lão có ý cho hầu hạ tướng quân làm tỳ thiếp, chưa biết tướng quân có bụng hạ cố thương đến không? Bố nghe nói vội vàng đứng dậy, chiếu, tạ mà nói rằng: - Nếu thế, xin đời làm khuyển mã để báo đáp ơn sâu Doãn nói: - Nay mai xin chọn ngày lành tháng tốt, đưa đến phủ tướng quân Lã Bố mừng hớn hở, đưa mắt nhìn Điêu Thuyền Điêu Thuyền liếc mắt đưa tình đáp lại Một chốc tiệc tan, Doãn nói: - Lão phu muốn mời tướng quân nghỉ lại chơi, sợ thái sư sinh nghi Bố hai ba lần tạ tạ lại, lui Được vài hôm, Vương Doãn triều gặp Đổng Trác, nhân thể Lã Bố đấy, thụp xuống đất lạy, nói rằng: - Tôi muốn rước thái sư bước lại nhà xơi chén rượu, thái sư có lòng hạ cố chăng? Trác nói: - Được quan tư đồ mời, xin đến Doãn lạy tạ, nhà, trang hoàng nhà cửa lịch sự, bày đủ sơn hào hải vị, gian sảnh, kê sạp; gấm vóc rải xuống đất; trướng rủ che Buổi trưa hôm sau, Đổng Trác đến, Doãn mặc áo đại trào đón, lạy hai lạy mời vào Trác xuống xe, tả hữu trăm người vác kích thẳng vào nhà, đứng xếp thành hai hàng Doãn xuống thềm lạy hai lạy, Trác sai người dắt Doãn lên ngồi bên cạnh Doãn nói: - Công đức thái sư to lắm! Y Doãn, Chu Công không bằng! Trác mừng Doãn sai tấu nhạc dâng rượu, cung kính Đến chiều Trác uống rượu say, Doãn mời Trác vào nhà Trác quát giáp sĩ lui Doãn bưng chén rượu, mừng Trác rằng: - Chúng thuở nhỏ có học thiên văn, đêm xem tượng trời, thấy khí số nhà Hán hết Thái sư công đức vang lừng thiên hạ Ngày xưa, vua Thuấn nối vua Nghiêu, vua Vũ nối cho vua Thuấn Thế hợp lòng trời lòng người Trác nói: - Ta có đâu dám mong thế! Doãn nói: - Xưa người có đạo thay người vô đạo, người đức nhường người có đức, có không Trác cười nói rằng: - Nếu mệnh trời ta, tư đồ phải làm nguyên huân Doãn lạy tạ Bấy đèn nến đốt sáng choang, có đứa hầu gái đứng hầu rượu dâng đồ ăn Doãn nói: - Phường nhạc không đáng đem cung phụng thái sư Nay có hát nhà, xin thái sư cho phép gọi hầu Trác nói: - Hay lắm! Doãn sai kéo ra, đàn sáo vang lừng, Điêu Thuyền đứng mành lượn múa dịu dàng, trông vào thực ngoạn mục Có ca khen Điêu Thuyền sau: Người cung Chiêu Dương Cánh hồng bay phớn phở tay Động Đình chừng qua bay Lương Châu vỗ nhịp nhẹ giày gót sen Một cành gió hoa mềm Mùi hương ngào ngạt dày thềm vẻ xuân Lại có thơ khen rằng: Én liệng la đà nhịp phách ngà Mây bay diễu thềm hoa Mày ngài gợi khách sầu man mác Vẻ ngọc xui người thiết tha Hồ dễ nghìn vàng mua miệng Lọ dùng trăm báu xức vào da? Rèm cao múa đoạn nhìn trộm Nào biết Tương vương kẻ là! Điêu Thuyền múa xong, Trác gọi lại gần Điêu Thuyền thềm vào, lạy hai lạy Trác thấy Điêu Thuyền dung nhan xinh đẹp hỏi Doãn: - Con bé nào? Vương Doãn thưa: - Bẩm, hát phủ, tên Điêu Thuyền Trác hỏi: - Biết hát không? Doãn sai Điêu Thuyền gõ nhịp hát Thật là: Môi son nở cánh đào tân Ngọc trắng hai hàng nhả “ánh xuân” Đầu lưỡi đinh hương đường kiếm sắc Rắp toan chém cổ kẻ gian tham! Đổng Trác khen Doãn sai Thuyền dâng rượu Trác cầm lấy chén rượu hỏi rằng: - Xuân xanh năm bao nhiêu? Thuyền thưa: - Tuổi tiện thiếp vừa đôi tám Trác cười nói rằng: - Thật người chốn thần tiên! Doãn đứng dậy thưa rằng: - Chúng có ý muốn đem dâng lên thái sư, thái sư có nhận cho không? Đổng Trác nói: - Ơn ta biết lấy báo lại Doãn nói: - Nếu hầu hạ thái sư thực phúc to cho Trác cảm ơn hai ba lần Doãn sai đưa Điêu Thuyền đến tướng phủ Trác đứng dậy cáo từ Doãn tiễn Trác đến tận phủ Doãn cưỡi ngựa đến nửa đường, trông thấy hai bên đường có đèn đỏ, Lã Bố, cưỡi ngựa cầm kích lại Lúc Vương Doãn đến, Bố dừng ngựa, tay nắm lấy áo Vương Doãn hỏi to rằng: - Tư đồ gả Điêu Thuyền cho ta, lại đem Điêu Thuyền dâng thái sư, lại đùa thế? Doãn vội vàng ngăn Lã Bố, nói rằng: - Nói chuyện không tiện, xin ngài bước lại nhà lão phu Bố theo Doãn Hai người dắt vào nhà Chào hỏi xong Doãn nói: - Sao tướng quân lại trách lão? Bố nói: - Có người nói với ta tư đồ dùng xe đưa Điêu Thuyền vào tận tướng phủ, cớ làm sao? Doãn thưa: - Rõ khổ, tướng quân không biết! Hôm qua triều thái sư bảo rằng: “Ta có việc phải đến nhà ngươi” Vậy có sửa soạn tiệc nhỏ đón tiếp Trong uống rượu, thái sư hỏi: “Ta nghe có gái tên Điêu Thuyền, gả cho ta Lã Phụng Tiên Có thực không? Đem lão cho ta coi!” Tôi không dám không lệnh, phải gọi Điêu Thuyền lạy bố chồng Thái sư lại truyền rằng: “Hôm tốt ngày, để ta đem Điêu Thuyền cho Phụng Tiên!” Tướng quân thử nghĩ xem, thái sư thân hành đến nơi truyền bảo, lão phu dám gàn trở! Lã Bố nói: - Quan tư đồ lỗi gì, trót nghĩ lầm Ngày mai xin mang roi đến chịu tội Doãn lại nói: - Con có nhiều đồ nữ trang Khi phủ tướng quân, mang đến Lã Bố tạ, Sáng hôm sau, Bố nhà nghe ngóng, chẳng thấy tin tức gì, sang tướng phủ, vào thẳng nhà hỏi tin người hầu Một người thưa: - Đêm qua thái sư nghỉ với người hầu mới, chưa dậy Bố giận lắm, vào sau buồng nằm Đổng Trác để dò xem Bấy Điêu Thuyền dậy ngồi cửa sổ chải đầu, trông xuống ao trước cửa sổ thấy bóng người cao lớn, đầu đội mũ bịt tóc, biết Lã Bố, Điêu Thuyền cố ý chau đôi mày làm dáng buồn bã, tay cầm khăn nâng lên lau nước mắt Lã Bố đứng nhìn hồi lâu trở ra, lát sau lại vào Đổng Trác ngồi trung đường, thấy Bố đến, hỏi rằng: - Ở việc chứ? Bố thưa: - Không Rồi đứng hầu bên Trác ăn cơm, Bố liếc mắt nhìn dòm trộm, thấy rèm có người gái đi lại lại, thò nửa mặt ngoảnh ngoài, liếc mắt đưa tình Trác nhìn thấy dáng điệu Bố vậy, lòng nghi liền hỏi rằng: - Phụng Tiên việc gì, lui ra! Lã Bố bực tức trở Trác từ Điêu Thuyền, tháng trời không coi đến việc quan Một bữa Trác khó ở, Điêu Thuyền hết lòng hầu hạ, mặc áo không lúc cởi đai, cố ý chiều chuộng, Trác lại yêu quý Một hôm Lã Bố vào hỏi thăm, gặp lúc Đổng Trác ngủ, Điêu Thuyền đứng sau giường thò nửa người ra, trông thấy Bố, lấy tay trỏ vào tim lại trỏ vào Đổng Trác, luôn gạt nước mắt Bố cảm thấy ruột nát Trác nằm hai mắt lim dim, thấy Lã Bố nhìn chòng chọc phía sau chỗ nằm, quay lại thấy Điêu Thuyền đứng sau giường Trác giận mắng Bố rằng: - Mày ghẹo vợ yêu tao à? Bèn sai tả hữu đuổi Lã Bố cấm từ không vào nhà Lã Bố tức giận trở về, đường gặp Lý Nho, kể lại đầu đuôi Nho vào mắt Đổng Trác, nói rằng: - Thái sư muốn lấy thiên hạ, lại việc nhỏ mọn mà trách mắng Lã Ôn hầu Nếu y thay lòng đổi dạ, việc lớn hỏng Trác hỏi: - Bây nên làm nào? Nho nói: - Sớm mai gọi y vào, cho vàng lụa, dùng lời ngào an ủi y, việc xảy Trác nghe lời, hôm sau cho gọi Lã Bố vào nhà trong, bảo rằng: - Hôm qua đau yếu, tinh thần hoảng hốt, ta có nói câu, nhà đừng để bụng Nói rồi, sai đưa cho Lã Bố mười cân vàng hai mươi gấm Bố lạy tạ về, từ lúc đứng hầu bên Đổng Trác, mà ruột gan lúc vơ vẩn chung quanh Điêu Thuyền Khi Trác khỏi bệnh, vào triều bàn việc, Bố cầm kích theo Một bữa, Trác ngồi bàn tiệc với vua Hiến đế, Bố vác kích cửa sau, lên ngựa chạy đến tướng phủ, buộc ngựa cửa phủ, cầm kích vào thẳng hậu đường, để tìm Điêu Thuyền Thuyền bảo: - Hãy vườn sau bên đình Phượng Nghi đợi thiếp! Bố vác kích trước, đứng bên bao lơn đình chờ hồi lâu, thấy Điêu Thuyền rẽ hoa gạt liễu đến, chẳng khác tiên cung trăng Thuyền sụt sùi khóc bảo Bố rằng: - Tiện thiếp Vương tư đồ sinh ra, tư đồ coi thiếp đẻ Từ gặp tướng quân, nhận cho làm kẻ nâng khăn sửa túi thiếp lấy làm mãn nguyện Ngờ đâu thái sư đem lòng bất lương, làm ô nhục thiếp, thiếp giận không chết được, chưa gặp tướng quân để từ giã lần cuối cùng, nhịn nhục sống đến Nay may gặp nhau, Tấm thân nhơ nhuốc không xứng đáng thờ người anh hùng, thiếp xin chết trước mặt chàng để tỏ rõ lòng thiếp! Điêu Thuyền nói xong, tay vịn bao lơn, mắt nhìn ao sen, định nhảy xuống Lã Bố vội vàng ôm lấy Điêu Thuyền, khóc nói rằng: - Lòng nàng biết lâu, hiềm chưa nói với thôi! Điêu Thuyền gạt tay Lã Bố nói rằng: - Kiếp thiếp không làm vợ chàng, xin hẹn để kiếp sau! Lã Bố nói: - Nếu kiếp không lấy nàng, người anh hùng Điêu Thuyền nói: - Thiếp coi ngày dài năm, xin chàng thương mà cứu vớt Bố nói: - Tôi lên đến đây, sợ thằng giặc già nghi, phải Thuyền lôi vạt áo Lã Bố lại nói rằng: - Chàng sợ thằng giặc già thế, thiếp không mong có ngày trông thấy trời đất nữa! Bố đứng lại nói rằng: - Đừng vội vàng, để nghĩ cách Nói vác kích định Điêu Thuyền níu lại nói rằng: - Khi chốn buồng the nghe tiếng tướng quân, lừng lẫy sấm rót vào tai, tưởng đời có người hai Ai ngờ tướng quân lại chịu quyền áp chế người khác! Nói rồi, nước mắt chảy xuống mưa Lã Bố thẹn đỏ mặt, dựa kích vào chỗ, quay lại ôm lấy Điêu Thuyền, dỗ dành an ủi Hai người quấn quấn quýt quýt không nỡ buông Đổng Trác điện, ngoảnh lại không thấy Lã Bố bụng nghi ngay, vội vàng xin cáo từ lên xe phủ Thấy ngựa Bố buộc trước cửa phủ, Trác hỏi lính canh cửa Lính canh nói: - Ôn hầu vào nhà sau Trác mắng quân canh cửa, thẳng vào hậu đường, không thấy Lã Bố Trác gọi Điêu Thuyền không thấy thưa Trác hỏi người hầu gái Người hầu gái thưa: Điêu Thuyền vườn sau ngắm hoa Trác vào vườn sau tìm, thấy Lã Bố Điêu Thuyền nói chuyện với bên đình Phượng Nghi, hoạ kích dựng bên Trác giận quát to tiếng Bố thấy Trác đến, sợ, quay đầu chạy Trác vớ lấy hoạ kích đuổi theo Bố chạy mau, Trác béo phục phịch, đuổi không kịp, cầm kích ném theo Lã Bố Bố gạt rơi xuống đất, Trác nhặt kích lại đuổi, Bố chạy xa Trác đuổi tận cửa vườn, người chạy đến, đâm sầm vào Đổng Trác Trác ngã quỵ xuống đất Thế rõ thực là: Khí căm xông thẳng mây tía Mình béo lăn kềnh đến đất đen Chưa biết người ai, xem hồi sau rõ [...]... ao trước cửa sổ thấy bóng người cao lớn, đầu đội mũ bịt tóc, biết ngay là Lã Bố, Điêu Thuyền cố ý chau ngay đôi mày làm ra dáng buồn bã, tay cầm khăn thỉnh thoảng nâng lên lau nước mắt Lã Bố đứng nhìn hồi lâu rồi trở ra, một lát sau lại vào Đổng Trác ngồi ở trung đường, thấy Bố đến, hỏi rằng: - Ở ngoài không có việc gì chứ? Bố thưa: - Không Rồi đứng hầu một bên Trác ăn cơm, Bố liếc mắt nhìn dòm trộm,... tướng phủ, buộc ngựa ở cửa phủ, cầm kích vào thẳng hậu đường, để tìm Điêu Thuyền Thuyền bảo: - Hãy ra vườn sau bên đình Phượng Nghi đợi thiếp! Bố vác kích đi trước, đứng bên bao lơn ở dưới đình chờ một hồi lâu, thấy Điêu Thuyền rẽ hoa gạt liễu đi đến, chẳng khác gì tiên trên cung trăng Thuyền sụt sùi khóc bảo Bố rằng: - Tiện thiếp tuy không phải Vương tư đồ sinh ra, nhưng tư đồ coi thiếp như con đẻ Từ... cửa vườn, thì một người xăm xăm chạy đến, đâm sầm ngay vào Đổng Trác Trác ngã quỵ xuống đất Thế rõ thực là: Khí căm xông thẳng trên mây tía Mình béo lăn kềnh đến đất đen Chưa biết người ấy là ai, xem hồi sau mới rõ ... nhỏ kéo vào phủ, học múa học hát, mười sáu tuổi, đủ tài sắc, Doãn thương yêu đẻ Doãn đứng nghe hồi lâu, mắng rằng: - Con có tư tình đây? Thuyền quỳ xuống thưa rằng: - Lạy cha, đâu dám có tư tình... mưu Doãn nói: - Việc tiết lộ họ nhà ta chết hết! Thuyền thưa rằng: - Xin cha lo Nếu không báo đền nghĩa lớn, chết muôn vàn giáo Doãn lạy tạ Hôm sau Doãn sai người đem ngọc minh châu, xưa cất kỹ... Điêu Thuyền cố ý chau đôi mày làm dáng buồn bã, tay cầm khăn nâng lên lau nước mắt Lã Bố đứng nhìn hồi lâu trở ra, lát sau lại vào Đổng Trác ngồi trung đường, thấy Bố đến, hỏi rằng: - Ở việc chứ?
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa hồi 8, Tam quốc diễn nghĩa hồi 8, Tam quốc diễn nghĩa hồi 8