0

Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)

40 1,507 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2013, 01:25

Hoài 28 Thời Minh-Thanh (1368-1911) Thời Minh-Thanh (1368-1911) Là thời kỳ cực thònh của tiểu thuyết Là thời kỳ cực thònh của tiểu thuyết Trung Quốc. Thời này tiểu thuyết lớn nhỏ Trung Quốc. Thời này tiểu thuyết lớn nhỏ khoảng 1 vạn bộ nhung bốn bộ tiểu thuyết khoảng 1 vạn bộ nhung bốn bộ tiểu thuyết kinh điển là “Tam Quốc Diễn Nghóa” (La kinh điển là “Tam Quốc Diễn Nghóa” (La Hán Trung), “Thủy Hử Truyện” (Thi Nại Hán Trung), “Thủy Hử Truyện” (Thi Nại Am), “Tây Du Ký” (Ngô Thừa Ân), “Hồng Am), “Tây Du Ký” (Ngô Thừa Ân), “Hồng Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Diễn Nghóa ra đời đầu tiên và là bộ truyện Diễn Nghóa ra đời đầu tiên và là bộ truyện thành công nhất cho khuynh hướng diễn thành công nhất cho khuynh hướng diễn nghóa lòch sử nghóa lòch sử Tieåu Daãn 1/ Tác giả La Quân Trung (1330_1400). Tên La Bản, hiệu Hồ Hải. Người huyện Thái Nguyên. Ông chuyên tâm sưu tầm và biên soan dã sử. Tác phẩm: Tam Quốc Diễn Nghóa, Tùy Đường Lưỡng Triều Chí Truệyn, Tấn Đường Ngũ Đại Sử Diễn Nghóa, Bình Yêu Truyện. Là người công trong trường phái tiểu thuyết lòch sử. 2/ Tác phẩm: Tam Quốc diễn nghóa ra đời vào đầu thời Minh, gồm 120 hồi, kể về chuyện một nước chia ba trong gần 100 năm của TQ. Phơi bày cục diện chính trò Trung Hoa mà nét nổi bật là “cát cứ phân tranh”. …….Đoạn trích thuộc hồi 28. Hồi Trống Cổ Thành kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai anh em Trương Phi và Quan Công sau một thời gian thất tán Đây là một đoạn văn giàu kòch tính, mâu thuẫn, xung đột, và cuối cùng tất cả được giải quyết bằng hồi trống của Trương Phi. 3/ Đại ý . Tuyết Cần). Tam Quốc Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Diễn Nghóa ra đời đầu tiên và là bộ truyện Diễn Nghóa ra đời đầu tiên và là bộ truyện thành công nhất. Trung Hoa mà nét nổi bật là “cát cứ phân tranh”. …….Đoạn trích thuộc hồi 28. Hồi Trống Cổ Thành kể lại cuộc gặp gỡ giữa hai anh em Trương Phi và Quan Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28),