0

Tam quốc diễn nghĩa hồi 7

15 530 0
  • Tam quốc diễn nghĩa  hồi 7

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:32

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu) Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Viên Thiệu qua cầu đánh Công Tôn Tôn Kiên sang sông đả Lưu Biểu Tôn Kiên bị Lưu Biểu vây lại, tưởng chết, may đâu lại có Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, ba tướng cố sức cứu thoát nạn, quân sĩ già nửa Kiên kéo quân Giang Đông, từ Kiên với Biểu thù Đây nói chuyện Viên Thiệu kéo quân đóng Hà Nội, lương thảo túng thiếu Quan mục Ký Châu Hán Phức thấy sai người đưa lương đến giúp để nuôi quân Mưu sĩ Thiệu tên Phùng Kỷ bảo với Thiệu rằng: - Đại trượng phu tung hoành thiên hạ, cần chi phải đợi người giúp lương Ký Châu đất giàu, lương tướng quân lấy quách có không? Thiệu nói: - Ta muốn lắm, chưa nghĩ kế Kỷ nói: - Nay tướng quân lên mặt sai người đưa thư cho Công Tôn Toản, bảo y tiến binh lấy Ký Châu, tướng quân hẹn với Toản hai bên đánh Toản tất thể tiến binh Hàn Phức đức vô mưu, tất mời tướng quân đến coi đỡ việc châu Tướng quân thừa dịp mà lấy Ký Châu việc dễ trở bàn tay Thiệu mừng lắm, viết thư cho Công Tôn Toản Toản xem thấy thư Viên Thiệu bàn đánh lấy Ký Châu chia đôi đất, mừng Ngay hôm Toản khởi binh Thiệu sai người mật báo cho Hàn Phức biết Phức gọi hai mưu sĩ tên Tuân Thầm Tân Bình để bàn Thầm nói: - Công Tôn Toản đem quân nước Yên, nước Đại kéo lại đông lắm, không đương Vả Toản có Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi giúp đỡ, ta địch được? Nay Viên Thiệu trí dũng người, thủ hạ nhiều, danh tướng lắm, tướng quân nên mời Viên Thiệu lại để coi việc châu Tôi Thiệu hậu đãi, tướng quân sợ Công Tôn Toản Phức liền sai biệt giả tên Quan Thuần sang mời Viên Thiệu Trưởng sử Cảnh Vũ can rằng: - Viên Thiệu đương thân cô, cùng, trông nhờ vào ta, ví đứa trẻ bàn tay không cho bú mớm chết ngay, lại đem châu quận mà trao cho nó, có khác đưa cọp vào đàn dê! Phức nói: - Ta đầy tớ cũ họ Viên, tài ta lại Thiệu Người chọn người hiền để nhường ngôi, hay ghen ghét thế? Cảnh Vũ than rằng: - Ký Châu hỏng mất! Vì việc có ba mươi người bỏ chức mà Cảnh Vũ với Quan Thuần, hai người rủ phục cửa thành để đợi Viên Thiệu đến Sau vài hôm, Viên Thiệu kéo quân lại Cảnh Vũ, Quan Thuần rút dao, nhảy chực đâm Viên Thiệu Tướng Thiệu Nhan Lương chém chết Cảnh Vũ; Văn Sú chém chết Quan Thuần Thiệu vào Ký Châu, cho Phức làm phấn uy tướng quân, cho Điền Phong, Thư Thụ, Hứa Du Phùng Kỷ chia tay giữ việc châu, đoạt quyền Hàn Phức Phức hối không kịp bực bỏ nhà cửa vợ con, sang với thái thú Trần Lưu Trương Mạc Công Tôn Toản thấy Thiệu Ký Châu, liền sai em Công Tôn Việt đến thăm Thiệu giục Thiệu chia đất theo lời ước với Thiệu bảo Việt: - Về mời anh lại đây, ta nói chuyện Việt về, chưa năm mươi dặm, gặp cánh quân mã cạnh đường xông ra, nói rằng: - Ta gia tướng Đổng thừa tướng đây! Rồi tên bắn tua tủa Việt bị thương chết Thủ hạ trốn báo với Công Tôn Toản Toản tức lắm, nói rằng: - Viên Thiệu nhủ ta đem binh đến đánh Hàn Phức, chẳng qua dụng mưu lừa dối ta Nay lại giả trá quân Đổng Trác để giết em ta, thù ta phải báo! Nói đem hết quân hậu kéo sang Ký Châu Thiệu thấy Toản kéo quân đến dẫn quân Hai bên gặp sông Bản Hà Thiệu dàn quân bên đông cầu, Toản dàn quân bên tây cầu Toản cưỡi ngựa đứng cầu, mắng to lên rằng: - Thằng bội nghĩa kia! Sao mày dám lừa tao? Thiệu thúc ngựa đến cạnh cầu, trỏ tay vào Toản nói rằng: - Hàn Phức hèn hạ, tự xin nhường Ký Châu cho tao, có việc đến mày? Toản lại nói: - Ngày trước tao tưởng mày đứa có nhân nghĩa, bầu mày làm minh chủ Bây giờ, xem điều mày làm có khác chó má Mày mặt mũi đứng cõi đời nữa? Viên Thiệu giận lắm, thét rằng: - Ai vào lôi cổ cho ta? Thiệu nói chưa dứt lời Văn Sú vác giáo, thúc ngựa xông thẳng lên cầu Toản đánh với Sú chưa mười hiệp, thua chạy Sú đuổi theo Toản chạy vào trận Sú phi ngựa xông vào đám quân Thủ hạ Toản có bốn tướng giỏi, kéo ùa đánh với Văn Sú, Sú đâm trúng người ngã ngựa, ba người chạy Sú đuổi Toản chạy đằng sau trận, Toản nhìn vào hang núi toan chạy trốn vào Sú thúc ngựa quát lên rằng: - Mau xuống ngựa hàng đi! Toản cung tên rơi cả, mũ lăn xuống đất, đầu tóc tả tơi, phi ngựa chạy quanh rặng núi Chẳng may ngựa vấp quỵ hai chân trước Toản ngã quay xuống bờ núi Sú cầm giáo, xô lại để đâm Bỗng đâu bên cạnh bờ có tướng, người trẻ trung vác giáo phi ngựa đâm Văn Sú Công Tôn Toản trèo lên sườn núi, trông thấy tướng cao tám thước, mày rậm, mắt to, mặt rộng, má bầu, uy phong lẫm liệt Hai người đánh năm sáu mươi hiệp, chưa rõ bên thua bên Quân cứu Toản kéo đến Sú quay ngựa lui về, tướng trẻ tuổi không đuổi theo Toản vội vàng xuống ngựa hỏi tên họ, tướng vái vái thưa rằng: - Tôi người Chân Định, xứ Thường Sơn, họ Triệu tên Vân, tên chữ Tử Long Nguyên người địa hạt Viên Thiệu, nhân thấy Thiệu bụng trung vua cứu dân, nên bỏ xứ đến theo ngài Không ngờ lại gặp ngài chỗ này! Toản mừng mời Triệu Vân trại, sửa sang lại áo giáp đồ khí giới Hôm sau, Toản chia quân mã làm hai cánh, ngựa có năm nghìn con, nửa toàn ngựa trắng Vì xưa Toản đánh với người rợ Khương, chọn tuyển ngựa trắng làm tiên phong, gọi Bạch Mã tướng quân Người rợ Khương trông thấy ngựa trắng chạy Từ Toản có nhiều ngựa trắng Thiệu sai Nhan Lương, Văn Sú làm tiên phong, người đem nghìn quân cung nỏ chia làm hai cánh tả hữu: Truyền lệnh cho cánh quân tả bắn hữu quân Toản, cánh quân hữu bắn tả quân Toản Lại sai Khúc Nghĩa đem tám trăm tay cung, vạn rưỡi quân dàn trận Viên Thiệu đem quân mã, vài vạn, sau để tiếp ứng Công Tôn Toản Triệu Tử Long, chưa biết bụng nào, sai lĩnh riêng toán quân mặt sau, chức tiên phong giao cho đại tướng Nghiêm Cương Toản tự lĩnh cánh trung quân, cưỡi ngựa đứng cầu, bên dựng cờ đỏ thêu chữ Suý kim tuyến Từ thìn, đánh trống đến tỵ không thấy Viên Thiệu tiến binh Khúc Nghĩa sai tay cung phục mộc, hẹn đến lúc thấy có tiếng súng lệnh bắn tên Nghiêm Cương đánh trống, reo hò tiến lên, xông thẳng vào đánh Khúc Nghĩa Quân Nghĩa thấy Cương vào mặc, vào Khi Cương đến gần, sát quân Nghĩa, có tiếng pháo vang lên, tám trăm cung nỏ bắn lúc Cương định chạy trở về, Nghĩa tế ngựa đến chém Cương chết lăn quay xuống chân ngựa Quân Toản thua Hai bên tả hữu đổ để cứu, lại bị Nhan Lương, Văn Sú dẫn quân cung nỏ bắn sang, nên cứu lại Quân Thiệu tiến lên, đến cạnh cầu Khúc Nghĩa phi ngựa lên trước, chém tướng cầm cờ Toản, chặt cờ gãy đôi rơi xuống đất Toản thấy cờ đổ, vội vàng quay ngựa xuống cầu chạy Khúc Nghĩa đem binh xông vào đến tận hậu binh Toản; gặp Triệu Tử Long Tử Long cầm giáo xông vào đánh Khúc Nghĩa, đánh có vài ba hiệp, đâm Khúc Nghĩa chết Tử Long cưỡi ngựa, phi vào đám quân Viên Thiệu, xông xáo vào chỗ không người Toản kéo quân đánh lại Quân Thiệu lại thua Giữa lúc Khúc Nghĩa chém tướng cầm cờ Toản, Viên Thiệu sai quân thám mã xem, quân thám báo Nghĩa chém tướng, chặt cờ, đương đuổi Toản Vì Thiệu không chuẩn bị cả, với Điền Phong dẫn vài trăm quân vác kích, vài mươi tay cung, cưỡi ngựa xem, cười hả, cho Toản hạng hèn hạ chẳng làm trò Trong Thiệu cười, nói nói, thấy Triệu Tử Long xông đến tận trước mặt Những tay cung vội vàng bắn, Triệu Tử Long đâm đứa, chúng khiếp sợ bỏ chạy Đằng sau quân Toản cuồn cuộn tiến lên vây Thiệu lại Điền Phong vội vàng bảo Thiệu rằng: - Chúa công nên lánh vào tường Thiệu liền cầm mũ đầu mâu quăng xuống đất quát to lên rằng: - Đại trượng phu muốn chết chiến trường, lại núp vào tường cầu sống làm gì! Quân Viên Thiệu liền cố sức liều chết mà chống cự, Triệu Vân xông vào Lúc đại quân Thiệu vừa kéo đến kịp; Triệu Vân bảo vệ Công Tôn Toản, đánh khỏi vòng vây Lúc về, đến đầu cầu bên này, quân Thiệu lại tiến lên, sang qua cầu Quân Toản sa xuống sông chết nhiều Viên Thiệu xông thẳng lên trước, chưa năm dặm, nghe thấy mé sau núi có tiếng hò reo, toán quân mã kéo Ba tướng trước Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi Ba anh em Bình Nguyên nghe thấy Toản đánh với Thiệu, đem quân đánh giúp Ba người vừa đến nơi gặp Thiệu đương đuổi Toản liền tế ngựa chạy lại cứu Thiệu trông thấy ba người hồn vía lên mây cả, dao quý cầm tay rơi xuống đất, vừa kịp thúc ngựa quay đầu chạy Nhờ quân mã cố sức cứu, Thiệu khỏi cầu Công Tôn Toản thu quân trại, Lưu, Quan, Trương vào chào, hỏi han trò chuyện Toản nói: - Giá Huyền Đức không đến cứu ta, ta bị khốn đốn nhiều Rồi Toản bảo ba người vào gặp Triệu Tử Long Lưu Bị thấy Triệu Vân, có bụng yêu mến ngay, không muốn rời xa Viên Thiệu thua trận, giữ trại, không đánh Hai bên cầm cự tháng Có người Trường An bảo với Đổng Trác Lý Nho nói với Trác rằng: - Viên Thiệu với Công Tôn Toản hào kiệt bây giờ; đương đánh sông Bàn Hà Thái sư nên giả chiếu vua sai người giải hoà Hai người hoà thuận với nhau, tất cảm ơn quy phục thái sư Trác nghe Lý Nho Ngay hôm sau, sai thái phó Mã Nhật Đê thái bộc Triệu Kỳ, đem chiếu mệnh dụ hai người Hai sứ đến Hà Bắc, Viên Thiệu trăm dặm đón rước, lạy hai lạy, lệnh chiếu dụ Hôm sau Mã Nhật Đê Triệu Kỳ lại đến dinh Công Tôn Toản để dụ Toản chiếu, liền sai sứ đưa thư sang cho Thiệu Hai bên giảng hoà, Mã, Triệu Trường An Toản rút quân về, tiến cử Huyền Đức làm tướng Bình Nguyên Lưu Bị từ giã Triệu Tử Long, hai người cầm tay rỏ nước mắt khóc, ngần ngừ không muốn xa Vân than rằng: - Trước nghĩ Công Tôn Toản người anh hùng Nay xem việc làm, tuồng Viên Thiệu mà thôi! Lưu Bị nói: - Thôi, xin ông chịu khó náu thân Hai có ngày gặp nhau!… Hai người buông ra, nước mắt chứa chan Lại nói đến Viên Thuật Nam Dương nghe tin Viên Thiệu Ký Châu, sai sứ lại xin nghìn ngựa, Thiệu không cho Thuật giận Từ hai anh em ghét nhau, Thuật lại sai sứ đến Kinh Châu hỏi vay Lưu Biểu hai vạn tạ lương Biểu không cho vay Thuật giận, sai người đưa mật đưa thư cho Tôn Kiên xui Kiên đánh Lưu Biểu Thư rằng: “Trước Lưu Biểu chẹn đường ông, mưu kế anh Bản Sơ Nay lại thấy anh bàn riêng với Lưu Biểu muốn nuốt Giang Đông Ông nên chong chóng khởi binh đánh Lưu Biểu Tôi xin đánh Bản Sơ hộ ông Có hai mối thù báo Ông lấy Kinh Châu; lấy Ký Châu Ông đừng để hội” Kiên thư nói rằng: - Lưu Biểu chẹn trước đường ta, không báo thù, đợi đến bao giờ? Bèn họp tướng Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương để bàn Phổ nói: - Viên Thuật người trí lắm, không nên tin vội Kiên nói: - Ta muốn đánh báo thù, cần Viên Thuật giúp Rồi sai Hoàng Cái đến bên sông trước, sẵn chiến thuyền chở nhiều quân lương khí giới, thuyền lớn chứa ngựa chiến để ngày cất quân Quân thám dò biết tình hình, báo với Lưu Biểu, Biểu sợ lắm, kíp họp tướng lại bàn Khoái Lương nói: - Lo việc này, Chúa công nên sai Hoàng Tổ lĩnh quân Giang Hạ trước, làm tiền khu Chúa công đem quân Kinh Tương sau làm hậu viện Tôn Kiên phải qua nhiều sông đến đây, dụng võ được? Biểu cho phải, sai Hoàng Tổ thu xếp sẵn sàng, đưa đại quân nghênh địch Lại nói đến Tôn Kiên có bốn con, vợ Ngô phu nhân Con tên Sách, tự Bá Phù; thứ hai tên Quyền, tự Trọng Mưu; thứ ba tên Dực, tự Thúc Bật; thứ tư tên Khuông, tự Quý Tá Vợ thứ hai Kiên, em ruột vợ cả, đẻ hai con, trai gái Con trai tên Lang, tự Tảo An, gái tên Nhân Kiên lại nuôi người họ Du làm nuôi, tên Thiều, tự Công Lễ Kiên có người em, tên Tĩnh, tự Ấu Đài Khi Kiên đi, Tôn Tĩnh dắt con, hàng trước ngựa, lạy mà can rằng: - Nay Đổng Trác chuyên quyền, thiên tử hèn yếu, bốn bể loạn lạc, người giữ phương Giang Đông ta vừa yên lâu, chút giận nhỏ, mà anh mang đại quân đi, tưởng không nên Xin anh nghĩ lại Kiên nói: - Chú đừng nói nhiều Ý muốn tung hoành thiên hạ, có thù lẽ lại không báo? Con Tôn Sách nói: - Nếu cha quyết, xin theo! Kiên cho đi, hai bố kéo quân đến Phàn Thành Hoàng Tổ phục cung nỏ bên sông, thấy thuyền Kiên gần đến bờ, bắn tên mưa Kiên truyền quân sĩ không bắn vội, nấp thuyền, chở chở lại dụ địch ba hôm, thuyền lượn vào bờ đến vài mươi lượt Quân Hoàng Tổ thi bắn ròng rã, đến hết tên Đến hôm thứ tư, Kiên sai quân rút tên giắt đầy hai mạn thuyền, ước vài mươi vạn nhân lúc thuận gió, bắn vào bờ Quân Hoàng Tổ chống đỡ không nổi, phải bỏ chạy Kiên kéo quân lên bờ, Trình Phổ, Hoàng Cái chia binh làm hai đường, đến đánh trại Hoàng Tổ Đằng sau Hàn Đương kéo quân tiến lên Ba mặt đánh dồn lại, quân Hoàng Tổ thua, bỏ Phàn Thành chạy Đặng Thành Kiên sai Hoàng Cái lại giữ lấy thuyền bè đem quân đuổi theo Hoàng Tổ đem quân nghênh địch, bầy trận cánh đồng, Kiên dàn thành trận, cưỡi ngựa đứng cửa cờ Tôn Sách mặc áo giáp gọn ghẽ, cầm mác, cưỡi ngựa đứng bên cạnh bố Hoàng Tổ dẫn hai tướng cưỡi ngựa ra, tướng Trương Hổ Giang Hạ, tướng Trần Sinh Tương Dương Hoàng Tổ trỏ roi mắng: - Đàn chuột Giang Đông kia! Sao dám xâm phạm vào đất tôn thân nhà Hán? Nói sai Trương Hổ đánh Bên quân Kiên, Hàn Đương nhảy nghênh địch Hai bên đánh chưa ba mươi hiệp, Trần Sinh thấy Trương Hổ đuối sức phi ngựa đánh giúp Tôn Sách trông thấy, cắp chặt mác nách, giương cung đặt tên bắn tin vào mặt Trần Sinh Sau tiếng dây cung bật, Trần Sinh ngã ngựa Trương Hổ thấy thế, giật nảy mình, bị Hàn Đương giơ dao chém nhát Hổ đỡ không kịp bị Đương chém nửa đầu Trình Phổ xông ngựa vào trận để bắt Hoàng Tổ Tổ bỏ mũ lẫn ngựa, chạy vào đám quân để lẩn trốn Tôn Kiên đánh tràn cánh bại quân, đuổi thẳng đến sông Hán Thuỷ, sai Hoàng Cái đem thuyền tiến lên đóng Hán Giang Hoàng Tổ thu quân vào mắt Lưu Biểu, nói rằng: - Thế Tôn Kiên to quá, không địch được! Biểu vội gọi Khoái Lương bàn Lương nói: - Nay ta thua, binh lính ngã lòng Bây nên thành cao hào sâu, giữ cho vững vàng, mật sai người sang cầu cứu Viên Thiệu, giải vây Sái Mạo nói: - Tử Nhu bàn mưu thực vụng Nay quân địch tới thành, tướng địch đến bên hào, lẽ ta lại ngồi khoanh tay chịu chết! Tôi tài cán gì, dám xin lĩnh quân thành chiến trận Lưu Biểu nghe lời, cho Sái Mạo đem vạn quân thành Tương Dương, dàn trận núi Nghiễn Sơn Tôn Kiên đem quân vừa thắng trận, kéo bừa lên đánh Sái Mạo Mạo thúc ngựa Kiên thấy Mạo liền hô: - Thằng anh vợ bé Lưu Biểu đây, bắt lấy cho ta! Trình Phổ vác mâu chuôi sắt, tế ngựa đánh Mới đánh vài hiệp Mạo thua chạy Kiên thúc quân vào giết chết vô số quân Mạo, thây người ngổn ngang khắp cánh đồng Mạo trốn Tương Dương Khoái Lương thấy Mạo thua chạy liền nói rằng: - Tôi bày kế hay, Mạo không nghe, đánh để thua to Nay nên chiếu quân pháp mà đem chém! Lưu Biểu vừa lấy em gái Sái Mạo, không nỡ chém Tôn Kiên chia bốn mặt, vây thành Tương Dương để đánh Một hôm, gió lên giật đổ cờ “Suý” trung quân Hàn Đương nói: - Điềm điềm gở, xin rút quân Kiên nói: - Ta đánh trận trận nấy, sớm tối hôm lấy Tương Dương, lại việc gió thổi gãy cờ mà bãi binh? Kiên không nghe lời Hàn Đương, thúc quân đánh riết Khoái Lương hôm xem thiên văn, bảo Lưu Biểu: - Tôi trông thiên văn, thấy tướng tinh chừng muốn sa, chia phương hướng mà tính ra, Tôn Kiên Chúa công nên đưa thư cho Viên Thiệu để cầu cứu Lưu Biểu viết thư xong, hỏi có dám xông vòng vây Có mãnh tướng Lã Công xin Khoái Lương bảo Lã Công rằng: - Người có gan dám đi, nên nghe kế ta: Ngươi đem năm trăm quân mã đi, phải kén tay bắn cung giỏi Ra khỏi vòng vây chạy lên Nghiễn Sơn Đằng tất đem quân lại đuổi Ngươi phải lấy trăm người, lên núi tìm đá chất sẵn; trăm người mang cung nỏ nấp rừng Hễ đuổi đến nơi, có chạy đường thẳng, chạy quanh co, dử cho đến chỗ mai phục, bắn tên ném đá xuống Nếu thắng trận hiệu súng liên châu, thành cho quân tiếp ứng Nếu không đuổi đừng nổ súng báo hiệu làm gì, sấn Đêm trăng không sáng Chiều tà khỏi thành Lã Công lĩnh kế ấy, sẵn quân mã, đợi đến sâm sẩm tối, bí mật mở cửa phía đông, kéo quân khỏi thành Tôn Kiên trướng, nghe có tiếng reo, kíp cưỡi ngựa đem ba mươi tên kỵ mã cửa trại xem Quân sĩ lại báo rằng: - Có toán quân mã thành kéo ra, chạy mé Nghiễn Sơn Kiên không kịp gọi tướng dẫn ba mươi tên kỵ mã đuổi theo Bấy Lã Công đưa quân vào mai phục rừng rậm Một Kiên phóng ngựa chạy nhanh tới thấy quân đằng trước không cách xa mấy, Kiên gọi to lên rằng: - Đừng chạy Lã Công quay ngựa lại đánh Đánh hiệp, Lã Công lại chạy, vào đường núi Kiên đằng sau theo hút, đến núi không thấy Lã Công Kiên toan trèo lên núi nghe thấy tiếng cồng đá đâu núi lăn xuống mưa Trong rừng tên bắn tua tủa Kiên bị đá tên bắn trúng vào đầu, phọt óc Người ngựa chết chân núi Lúc Tôn Kiên có ba mươi bảy tuổi Lã Công xuống chẹn đường bắt ba mươi tên kỵ mã, giết tuốt hiệu súng liên châu Trong thành nghe thấy, Hoàng Tổ, Khoái Việt, Sái Mạo chia làm ngả đánh Quân Giang Đông xôn xao lên Hoàng Cái giữ thuyền sông, nghe thấy tiếng reo ầm ĩ, dẫn thuỷ quân kéo lên bờ, gặp Hoàng Tổ, đánh vài hiệp Hoàng Cái bắt sống Hoàng Tổ Trình Phổ bảo vệ Tôn Sách, vội tìm đường chạy, vừa gặp Lã Công đến Phổ tế ngựa ra, hai bên đánh vài hiệp Phổ đâm mâu Lã Công chết ngã xuống chân ngựa Hai bên đánh đến tận sáng thu quân Quân Lưu Biểu rút vào thành Tôn Sách đến Hán Thuỷ biết tin bố chết, quân Lưu Biểu khiêng xác vào thành Sách khóc lóc thảm sầu, quân sĩ rền rĩ than khóc Sách khóc: - Xác phụ thân ta bên địch, làm mang quê hương được? Hoàng Cái nói: - Nay ta bắt sống Hoàng Tổ, nên sai người vào thành giảng hoà, đem Hoàng Tổ đổi lấy thi thể chúa công Nói chưa dứt lời có viên tướng tên Hoàn Khải bước nói rằng: - Tôi với Lưu Biểu có quen biết trước, xin nhận sứ vào thành Sách cho Khải Lúc giáp Lưu Biểu, Biểu nói: - Hài cốt Văn Đài ta nhập quan tử tế, nói bên tha Hoàng Tổ ta trả hài cốt cho mà đem Hai bên bãi binh, từ sau không phạm Khải từ tạ định đi, thềm Khoái Lương nhảy ngăn rằng: - Không nên! Không nên! Tôi có kế làm cho quân Giang Đông mảnh giáp không Nhưng trước hết xin chém đầu Hoàn Khải Thế rõ thực là: Tôn Kiên đuổi giặc vừa toi mạng Hoàn Khải cầu hoà lại gặp nguy Chưa biết tính mệnh Hoàn Khải sao, xem hồi sau rõ [...]... Giang Đông mảnh giáp không còn Nhưng trước hết xin hãy chém đầu Hoàn Khải đi đã Thế rõ thực là: Tôn Kiên đuổi giặc vừa toi mạng Hoàn Khải cầu hoà lại gặp nguy Chưa biết tính mệnh Hoàn Khải ra sao, xem hồi sau sẽ rõ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa hồi 7, Tam quốc diễn nghĩa hồi 7, Tam quốc diễn nghĩa hồi 7