0

Tam quốc diễn nghĩa hồi 6

14 425 0
  • Tam quốc diễn nghĩa  hồi 6

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2016, 21:28

Tam quốc diễn nghĩa nguyên tên là Tam quốc chí thông tục diễn nghĩa là một tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (190280) với khoảng 120 chương hồi, theo phương pháp bảy thực ba hư (bảy phần thực ba phần hư cấu) Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc. Đốt Kim Quyết, Đổng Trác làm càn Giấu ngọc tỷ, Tôn Kiên trái ước Trương Phi tế ngựa sấn vào cửa quan, tên đá bắn xuống mưa, tiến vào được, phải quay ngựa trở Chư hầu tám xứ mời Lưu, Quan, Trương đến mừng công sai người trại Viên Thiệu báo tin mừng Thiệu đưa tờ hịch đến Tôn Kiên bảo Kiên tiến binh Tôn Kiên liền đem Hoàng Cái, Trình Phổ, đến trại Viên Thuật, cầm gậy vạch xuống đất nói rằng: - Đổng Trác với thật thù hằn gì, không nghĩ đến thân, xông pha mũi tên đạn để trừ nó, trước nước nhà, sau để báo thù riêng cho nhà tướng quân (trỏ Viên Ngỗi), mà tướng quân nghe lời gièm pha, không phát lương cho tôi, để bị thua, tướng quân đành lòng được? Thuật thấy vậy, sợ hãi nói sao, sai đem chém người gièm pha để tạ lỗi Tôn Kiên Khi có người đến báo với Kiên rằng: - Trên cửa ải có tướng cưỡi ngựa đến trại, muốn vào hầu tướng quân Kiên từ giã Thuật trại, gọi hỏi ai, hoá viên tướng yêu Đổng Trác, tên Lý Thôi Kiên hỏi: - Mày lại làm gì? Lý Thôi nói: - Thừa tướng kính trọng tướng quân thôi! Nay thừa tướng muốn kết thân với tướng quân; thừa tướng có cô gái muốn gả cho trai tướng quân Tôn Kiên giận mắng rằng: - Đổng Trác thằng nghịch thiên vô đạo, làm xã tắc nghiêng đổ, ta muốn giết chín họ để tạ thiên hạ, lại thèm kết thân với nó! Tao tha chém cho mày, mày mau đem dâng cửa ải cho tao Mau mau lên! Chậm tao băm xương bây giờ! Lý Thôi về, kể với Đổng Trác Trác giận lắm, hỏi Lý Nho Nho nói: - Lã Ôn hầu thua trận rồi, quân sĩ ngã lòng cả, bụng đánh Nay nên kéo quân Lạc Dương, đem vua sang Trường An, để ứng vào lời đồng dao hôm nói rằng: Mé tây nhà Hán Mé đông nhà Hán Hươu chạy Trường An Mới khỏi phải gặp nạn “Mé tây nhà Hán” nghĩa là: đức Cao tổ đóng đô Trường An, truyền mười hai vua “Mé đông nhà Hán” nghĩa là: vua Quang Vũ đóng đô Lạc Dương, truyền mười hai vua Thế vận trời xoay vần Nay thừa tướng lại lên thiên đô Trường An, khỏi lo Trác mừng nói rằng: - Ngươi không nói ta không biết! Trác đem Lã Bố Lạc Dương, hội quan văn võ để bàn việc thiên đô Khi quan đến đông, Trác nói rằng: - Nhà Hán ta Lạc Dương, hai trăm năm nay, số hết Ta xem vượng khí tụ Trường An Vậy ta muốn rước vua đó, quan nên gấp rút sắm sửa hành trang Tư đồ Dương Bưu nói rằng: - Trường An bị tàn phá lâu Nay dưng ta bỏ tôn miếu, hoàng lăng mà sang đó, sợ thiên hạ kinh động, mà thiên hạ kinh động lên dễ, yên lại khó Xin thừa tướng xét cho kỹ Trác giận mắng Dương Bưu: - Ngươi lại dám ngăn trở việc lớn nước nhà à? Thái uý Hoàng Uyển nói rằng: - Dương tư đồ nói phải đấy: Trước lúc Vương Mãng thoán nghịch, Canh Thuỷ, Xích Mi loạn, Trường An bị đốt cháy thành tro sỏi Vả lại nhân dân xiêu tán, trăm phần không hai phần Tôi nghĩ không nên bỏ cung điện mà chỗ đất hoang Trác nói: - Ở Lạc Dương trộm giặc nhiều lắm, nhân dân hoạn lạc, Trường An có núi Hào, núi Hàm hiểm trở; lại gần Lũng Hữu, đá gỗ gạch ngói dễ kiếm, sửa sang cung thất, độ tháng xong, không nói lôi nữa! Tư đồ Tuân Sảng lại can rằng: - Thừa tướng thiên đô thiên hạ tất nhiễu động Trác tức gắt rằng: - Ta thiên hạ mà lo việc thiên đô, có sá đứa tiểu dân! Ngay hôm Trác cách chức Dương Bưu, Hoàng Uyển, Tuân Sảng, giáng xuống làm thứ dân Trác trở lên xe, thấy có hai người đứng trước vái, trông thượng thư Chu Bật hiệu uý Ngũ Quỳnh Trác hỏi có việc Bật nói: - Chúng nghe thừa tướng muốn thiên đô, nên lại can ngăn Trác giận nói: - Trước tao nghe hai chúng bay, dùng thằng Viên Thiệu cho làm quan, làm phản Thế với chúng bay đảng! Nói Trác sai võ sĩ đem Chu Bật, Ngũ Quỳnh cửa phủ chém, hạ lệnh thiên đô, hạn đến ngày hôm sau phải Lý Nho xui Đổng Trác: - Nay tiền lương thiếu thốn nhiều, Lạc Dương nhiều nhà giàu, ta nên tịch thu cải, lấy phát lương cho quân Phàm môn hạ Viên Thiệu ngày trước, nên đem giết để lấy của, thu vô số Trác sai năm nghìn quân thiết kỵ bắt người giàu Lạc Dương, thảy nghìn hộ, người cầm cờ lên đầu, để bốn chữ “Phản thần nghịch đảng” đem thành chém tuốt, cải lấy Lý Thôi, Quách Dĩ bắt hết dân Lạc Dương, ước trăm vạn, đưa sang Trường An, toán dân lại cho đội quân đàn áp, người chết dọc đường mà kể Lại cho quân sĩ hãm hiếp đàn bà gái, cướp hết lương thực dân, tiếng kêu khóc động trời chuyển đất Người chậm, đằng sau có quân lính đốc thúc; quân lính cầm dao, giết người đường Lúc Trác đi, sai phóng hoả đốt cửa nhà dân chúng, tôn miếu, cung phủ; Nam, Bắc hai cung, lửa khói mù mịt: cung cấm hoá tro Trác lại sai Lã Bố khai quật hết lăng tiên hoàng, hậu phi để lấy vàng bạc châu báu Quân sĩ thấy thừa đào mả nhà quan, nhà dân Đổng Trác sai xếp đồ vàng bạc vóc nhiễu vài nghìn xe, thiên tử hậu phi phải sang Trường An Tướng Đổng Trác tên Triệu Xầm, thấy Trác bỏ Lạc Dương, dâng cửa Dĩ Thuỷ cho Tôn Kiên Kiên kéo binh vào trước, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi vào cửa Hổ Lao; chư hầu dẫn quân vào Tôn Kiên đến Lạc Dương thấy thành lửa cháy ngùn ngụt, lửa bốc lên tận trời; đất khói đen mù mịt; quãng hai ba trăm dặm, tịnh tiếng gà kêu chó cắn Đầu tiên Kiên sai quân vào dập lửa, đoạn lệnh cho chư hầu đến đóng quân mã bãi đất hoang Tào Tháo đến, thấy Viên Thiệu đấy, hỏi rằng: - Nay Đổng tặc kéo Trường An rồi, ta nên thừa mà đuổi theo bắt phải, Bản Sơ lại đóng quân đây, ý làm sao? Thiệu nói: - Chư hầu mỏi mệt cả, đuổi theo, sợ không việc Tháo nói: - Thằng giặc Đổng Trác đốt cung thất, vua thiên đô: Trong nước rối động, dân theo Ấy lúc trời hại đấy, nhân lúc đánh trận yên thiên hạ, ông không đánh? Chư hầu nói: - Ta không nên khinh động Tháo giận nói rằng: - Đồ trẻ cả, không đáng mưu đồ việc lớn! Nói tự dẫn vạn quân, sai Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên, Tào Nhân, Tào Hồng, Lý Điển, Nhạc Tiến, ngày đêm đuổi theo Đổng Trác Khi Đổng Trác đến Vinh Dương, thái thú Từ Vinh tiếp Lý Nho nói: - Thừa tướng khỏi Lạc Dương, sợ có quân đuổi theo nên sai Từ Vinh phục quân bên cạnh núi thành; có quân đuổi theo qua đi, đợi khỏi chỗ quân phục, ta đánh trở ra, tất thua chạy, ông đánh chen đường, quân sau tất không dám đuổi Trác nghe kế ấy, sai Lã Bố đem tinh binh chặn hậu Bố có toán quân Tào sấn đến Bố cười nói rằng: - Lý Nho đoán không nhầm! Bố đem quân mã bày dàn, Tào Tháo tế ngựa gọi to: - Nghịch tặc! Bay thiên tử đem trăm họ đâu? Lã Bố mắng rằng: - Thằng phản chủ kia, dám nói càn? Hạ Hầu Đôn vác giáo nhảy ngựa, xông thẳng vào để đâm Lã Bố Đôn với Bố đánh vài hiệp Lý Thôi dẫn đội quân từ bên tả kéo Tháo lại sai Hạ Hầu Uyên địch Lúc lại thấy bên hữu có tiếng reo Quách Dĩ kéo quân Tháo sai Tào Nhân địch, đằng ba mặt quân mã đánh dồn lại, khó đương Hạ Hầu Đôn chống với Lã Bố không lại, phi ngựa chạy Bố thúc quân vào đánh gấp Quân Tháo thua chạy kéo Vinh Dương Khi chạy đến sườn núi, canh hai, trăng sáng ban ngày Tháo sửa hội quân lại làm bếp thổi cơm ăn, nghe thấy bốn mặt tiếng reo ầm ầm, quân phục Từ Vinh xông Tào Tháo vội vàng tế ngựa cướp đường chạy trốn; không ngờ gặp Từ Vinh, Tháo lại quay đầu chạy Vinh giương cung bắn phát tên trúng vào vai Tháo Tháo vừa đeo tên vừa chạy; chạy qua rặng núi, có hai tên lính phục đám cỏ, trông thấy ngựa Tháo đến, hai giáo phóng May đâu tướng vừa tế ngựa đến, múa dao chém chết hai tên lính, cứu Tào Tháo Tháo trông xem Tào Hồng Tháo bảo Hồng rằng: - Thôi! Ta đành chết đây, hiền đệ nên trốn mau Hồng nói rằng: - Xin ông lên ngựa Tôi tình nguyện Tháo hỏi: - Giặc đuổi đến nơi, làm nào? Hồng nói: - Thiên hạ tôi, ông! Tháo nói: - Ta lại sống, thực nhờ đó! Tháo lên ngựa Hồng cởi áo giáp, cắp dao chạy theo sau Chạy đến độ canh tư, chẹn đường Đằng sau nghe thấy tiếng reo hò đến nơi Tháo nói: - Thôi! Mệnh ta đến này, sống nữa! Hồng kíp vực Tháo xuống ngựa, cởi áo bào ra, cõng Tháo lội qua sông Vừa sang đến bờ sông bên kia, quân đuổi vừa đến, tên bắn qua sông mưa, Tháo mặc quần áo ướt, lướt thướt mà chạy, chạy đến mờ mờ sáng, ba mươi dặm, đến gò đất tạm ngồi nghỉ chốc Bỗng nghe có tiếng reo, toán quân mã kéo lại, Từ Vinh bên sông chạy theo lên mạn sang đò đuổi kịp Trong Tháo đương hoảng hốt Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên vừa đem vài mươi quân kỵ đến, quát to lên rằng: - Từ Vinh, hại chủ ta! Vinh xông đến đánh Hạ Hầu Đôn Đôn vác giáo đâm Vinh ngã xuống ngựa, đánh tan quân Vinh Đằng sau, Tào Nhân, Lý Điển, Nhạc Tiến tìm đến, mắt Tào Tháo, nửa lo nửa mừng Tháo thu thập tàn quân, độ năm trăm, kéo Hà Nội Tàn quân Trác chạy Trường An Đây nói Lạc Dương, chư hầu chia quân đóng trại Tôn Kiên dập tắt lửa cung, đóng quân thành, đặt trướng đền Kiến Chương sai quân quét dọn gạch ngói cung điện Phàm lăng tẩm mà Đổng Trác khai quật lên, Kiên sai chôn cất lại Lại cất ba gian điện, lợp cỏ nhà Thái Miếu, đặt linh vị vua, giết trâu mổ bò, mời chư hầu đến tế Tế xong rồi, tướng trại Kiên trại, đêm hôm trăng vằng vặc, Kiên cầm kiếm sân, ngẩng mặt lên xem thiên văn thấy tử vi có khí trắng lờ mờ Kiên than rằng: - Đế tinh không tỏ, tặc thần loạn nước, muôn dân phải lầm than, kinh thành không Vừa nói vừa rỏ nước mắt khóc Bên cạnh có tên lính trỏ tay bảo Kiên rằng: - Kìa, phía nam điện có hào quang năm sắc, từ đáy giếng bốc lên Kiên liền sai quân sĩ đốt đuốc xuống giếng tìm xem Một lát quân mò đem lên thây người đàn bà chết lâu ngày chưa nát; người mặc theo lối cung đình, cổ có đeo túi gấm; mở túi xem thấy có hộp nhỏ son son, khoá vàng; mở thấy ấn ngọc, vuông bốn tấc, núm dấu chạm năm rồng; bên cạnh có sứt miếng phải lấy vàng bịt lại; mặt dấu khắc tám chữ triện: “Phụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”[1], Kiên ấn ngọc ấy, hỏi Trình Phổ Phổ nói: - Đấy ngọc tỳ truyền quốc Ngày xưa, Biện Hoà núi Kinh Sơn trông thấy chim phượng hoàng đậu đá, đem đá tiến vua Văn Vương nước Sở Lúc phá đá có ngọc Đến đời nhà Tần, năm thứ hai mươi sáu (221 trước công nguyên) vua Tần sai thợ ngọc giũa làm ấn quốc bảo Tám chữ triện viết mặt ấn chữ Lý Tư Năm thứ hai mươi tám Tần Thuỷ Hoàng tuần đến hồ Động Đình, gặp sóng to gió lớn, thuyền đắm, vua vội vàng ném ngọc tỷ xuống hồ không việc Đến năm thứ ba mươi tám, Thuỷ Hoàng tuần đến núi Hoa Âm, đương gặp người tay cầm ngọc tỷ đứng đón đường, đưa cho quân hầu nói rằng: “Đem trả Tổ Long [2]” Nói xong biến Ấn ngọc lại nhà Tần Đến năm sau, Thuỷ Hoàng Tử Anh đem ngọc tỷ dâng vua Cao tổ nhà Hán Đến lúc Vương Mãng khởi loạn, hoàng hậu, vua Hiếu Nguyên cầm ngọc đánh Vương Tâm, Tô Hiến sứt góc, phải lấy vàng bịt vào Vua Quang Vũ ấn ngọc Nghi Dương, truyền đến Khi mười tên hoạn quan làm loạn, đem Thiếu Đế Bắc Mang, lúc thấy ngọc tỷ Nay tướng quân lại tìm được, tất trời cho tướng quân Điềm điềm báo tướng quân làm vua Vậy tướng quân không nên lâu chốn này, mà nên Giang Đông để mưu toan việc lớn! - Ngươi nói hợp ý ta Ngày mai ta cáo bệnh Bàn định xong, Kiên truyền quân sĩ không nói hở cho biết Không ngờ đám quân sĩ có người làng với Viên Thiệu, biết việc đó, muốn tiến thân, đêm hôm sang báo với Viên Thiệu Thiệu thưởng cho người giữ lại quân Hôm sau Tôn Kiên sang trại Viên Thiệu để cáo từ, nói rằng: - Tôi khó ở, xin phép Trường Sa Thiệu cười nói rằng: - Tôi biết bệnh ông Bệnh bệnh ngọc tỷ! Kiên thất sắc, hỏi rằng: - Ai nói với ông thế? Thiệu nói: - Nay nước đánh giặc Ngọc tỷ báu triều đình Ông bắt được, nên chỗ minh chủ, đợi giết Đổng Trác, đem trả lại nhà vua, ông giấu ấn mà bỏ đi, định làm gì? Kiên chối: - Ngọc tỷ làm có tôi? Thiệu nói: - Cái bắt giếng đền Kiến Chương, đâu? Kiên nói: - Tôi Cưỡng làm thế? Thiệu nói: - Mau mau bỏ đây, kẻo vạ đến thân bây giờ? Kiên trỏ tay lên trời thề rằng: - Tôi mà giấu đi, chết mũi tên đạn Các tướng nói rằng: - Văn Đài thề thế, không bắt ngọc tỷ Thiệu gọi người làm chứng ra, hỏi Tôn Kiên rằng: - Lúc mò ngọc, có người không? Kiên giận lắm, rút gươm ra, định chém người Thiệu rút gươm bảo rằng: - Hễ mày chém mày dối tao Nhan Lương, Văn Sú đứng sau lưng Viên Thiệu, rút gươm Sau lưng Tôn Kiên, Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương cầm dao lăm lăm tay Các tướng xúm lại can đôi bên Kiên trở ra, lên ngựa phổ trại, bỏ Lạc Dương Thiệu giận lắm, liền viết thư, sai người tâm phúc đêm hôm đem sang Linh Châu, đưa cho quan thứ sử Lưu Biểu, sai Biểu chẹn đường Kiên, lấy lại ngọc tỷ Hôm sau có người báo rằng: - Tào Tháo đuổi Đổng Trác, đánh Linh Dương thua to trở Thiệu sai người đón Tháo vào trại, mở tiệc rượu với Tháo giải phiền Trong uống rượu, Tào Tháo than rằng: - Ta trước khởi nghĩa lớn, cốt muốn nước trừ hại Các ông có bụng trượng nghĩa mà đến với tôi, ý muốn phiền Bản Sơ đem quân Hà Nội sang đóng Mạch Tân; quân Toan, Táo giữ vững Thành Cao, giữ cửa ải Ngao Thương, ngăn Hoàn Viên, Đại Cốc, khống chế nơi hiểm yếu Còn Công Lộ đem quân Nam Dương sang đóng Đan Triết, tiến vào cửa Vũ Quan, uy Tam Phụ [3] to lên Nơi thành cao, hào sâu, không đánh nhau, giữ làm nghi binh, thiên hạ trông rõ hình thế, cho ta kẻ thuận trừ kẻ gian, việc lớn định Thế mà ông dùng dằng chẳng tiến quân, làm lòng mong đợi thiên hạ, lấy làm xấu hổ quá! Lũ Thiệu không nói câu Một chốc tiệc tan Tháo thấy lũ Thiệu người bụng, nghĩ không làm việc lớn, tự kéo quân Dương Châu Công Tôn Toản thấy tình cảnh thế, chán Một bữa, Toản bảo với Lưu, Quan, Trương: - Tôi xem Viên Thiệu không làm nên trò trống đâu Ở lâu tất sinh biến Chi Bèn nhổ trại phía bắc Đi đến huyện Bình Nguyên, Toản sai Lưu Bị làm tướng đó, giữ lấy đất, nuôi lấy quân Thái thú Duyện Châu Lưu Đại, thiếu lương hỏi vay thái thú Đông Quận Kiều Mạo Mạo không cho vay, Đại đem quân xông vào dinh Mạo, giết Mạo thu phục quân sĩ thu hết quân lương Viên Thiệu thấy chư hầu người ngả, rời Lạc Dương kéo quân Quan Đông Thứ sử kinh Châu Lưu Biểu, bắt thư Viên Thiệu xin đem quân chẹn đường Tôn Kiên, liền sai Khoái Việt Sái Mạo dẫn vạn quân đón đường đánh Kiên Lưu Biểu, tên chữ Cảnh Thăng, quê Cao Bình, đất Sơn Dương, tôn thân nhà Hán Lúc nhỏ Biểu kết bạn với bảy danh sĩ, người ta gọi “Giang Hạ bát tuấn” Trong tám người người Lưu Biểu, bảy người là: 1) Trần Tường; 2) Phạm Phang; 3) Khổng Giực; 4) Phạm Khang; 5) Đàn Phu; 6) Trương Kiệm; 7) Sầm Hinh Biểu với bảy người kết làm bạn, có người phù tá Một Khoái Lương, người Diên Bình, hai Khoái Việt người Diên Bình, ba Sái Mạo người Tương Dương Khoái Việt, Sái Mạo dẫn vạn quân chẹn đường Tôn Kiên vừa đến đó, Khoái Việt bày trận nhảy ngựa Kiên thấy Việt, hỏi rằng: - Khoái Việt cớ chẹn đường ta? Việt nói: - Ngươi làm nhà Hán, giấu ngọc tỷ truyền quốc? Đưa đây, ta cho đi… Kiên tức lắm, sai Hoàng Cái đánh Sái Mạo múa dao lại địch Được vài hiệp, Cái hoa roi, đánh trúng miếng kính che ngực Mạo Mạo quay đầu ngựa chạy Kiên thừa đuổi đánh khỏi cửa ô Lúc giờ, núi thấy chiêng trống khua rầm lên Thì Lưu Biểu vừa dẫn quân đến Kiên ngồi ngựa chào hỏi tử tế, nói với Lưu Biểu rằng: - Ta với Cảnh Thăng láng giềng với Sao Cảnh Thăng lại nỡ tin lời Viên Thiệu xử tệ với ta vậy? Biểu nói: - Nhà giấu quốc bảo, muốn làm phản à? Kiên lại thề: - Ta mà có mình, xin chết mũi tên viên đạn Biểu nói: - Muốn cho ta tin, nhà phải ta khám đồ hành lý Kiên khùng, mắng Lưu Biểu rằng: - Tài sức mày thấm vào đâu, mà dám khinh tao! Hai bên sửa giao binh đánh nhau, Lưu Biểu lui Kiên thấy thả ngựa sấn lại Bấy quân phục sau hai rặng núi kéo ra; sau lưng Khoái Việt, Sái Mạo ập lại, vây bọc lấy Tôn Kiên trận Thế rõ thực là: Ngọc tỷ đem không dùng Lại động binh đao Chưa biết Tôn Kiên làm mà thoát được, xem hồi sau rõ [...]... Ta trước kia khởi nghĩa lớn, cốt là muốn vì nước trừ hại Các ông đã có bụng trượng nghĩa mà đến với tôi, ý tôi muốn phiền Bản Sơ đem quân Hà Nội sang đóng ở Mạch Tân; còn các quân Toan, Táo cứ giữ vững Thành Cao, giữ cửa ải Ngao Thương, ngăn Hoàn Viên, Đại Cốc, khống chế những nơi hiểm yếu Còn Công Lộ đem quân Nam Dương sang đóng ở Đan Triết, tiến vào cửa Vũ Quan, để cho cái uy thế ở Tam Phụ [3] to lên... với bảy danh sĩ, bấy giờ người ta gọi là “Giang Hạ bát tuấn” Trong tám người ấy thì một người là Lưu Biểu, còn bảy người nữa là: 1) Trần Tường; 2) Phạm Phang; 3) Khổng Giực; 4) Phạm Khang; 5) Đàn Phu; 6) Trương Kiệm; 7) Sầm Hinh Biểu cùng với bảy người ấy kết làm bạn, nhưng ngoài ra còn có mấy người phù tá Một là Khoái Lương, người ở Diên Bình, hai là Khoái Việt cũng người Diên Bình, ba là Sái Mạo người... ra chẹn đường Tôn Kiên vừa đến đó, Khoái Việt bày trận rồi nhảy ngựa ra Kiên thấy Việt, hỏi rằng: - Khoái Việt cớ sao chẹn đường ta? Việt nói: - Ngươi đã làm tôi nhà Hán, sao được giấu ngọc tỷ truyền quốc? Đưa ngay ra đây, ta sẽ cho đi… Kiên tức lắm, sai ngay Hoàng Cái ra đánh Sái Mạo múa dao lại địch Được vài hiệp, Cái hoa ngọn roi, đánh trúng ngay miếng kính che ngực Mạo Mạo quay đầu ngựa chạy Kiên... quân đến Kiên ngồi trên ngựa chào hỏi tử tế, rồi nói với Lưu Biểu rằng: - Ta với Cảnh Thăng là láng giềng với nhau Sao Cảnh Thăng lại nỡ tin lời Viên Thiệu và xử tệ với ta vậy? Biểu nói: - Nhà ngươi giấu quốc bảo, muốn làm phản à? Kiên lại thề: - Ta mà có của ấy ở trong mình, xin chết ở dưới mũi tên viên đạn Biểu nói: - Muốn cho ta tin, nhà ngươi phải để cho ta khám cả đồ hành lý Kiên nổi khùng, mắng Lưu... ồ ra; sau lưng Khoái Việt, Sái Mạo ập lại, vây bọc lấy Tôn Kiên ở giữa trận Thế rõ thực là: Ngọc tỷ đem về không dùng được Lại vì của ấy động binh đao Chưa biết Tôn Kiên làm thế nào mà thoát được, xem hồi sau sẽ rõ ... Hươu chạy Trường An Mới khỏi phải gặp nạn “Mé tây nhà Hán” nghĩa là: đức Cao tổ đóng đô Trường An, truyền mười hai vua “Mé đông nhà Hán” nghĩa là: vua Quang Vũ đóng đô Lạc Dương, truyền mười hai... Tháo giải phiền Trong uống rượu, Tào Tháo than rằng: - Ta trước khởi nghĩa lớn, cốt muốn nước trừ hại Các ông có bụng trượng nghĩa mà đến với tôi, ý muốn phiền Bản Sơ đem quân Hà Nội sang đóng... Đến đời nhà Tần, năm thứ hai mươi sáu (221 trước công nguyên) vua Tần sai thợ ngọc giũa làm ấn quốc bảo Tám chữ triện viết mặt ấn chữ Lý Tư Năm thứ hai mươi tám Tần Thuỷ Hoàng tuần đến hồ Động
- Xem thêm -

Xem thêm: Tam quốc diễn nghĩa hồi 6, Tam quốc diễn nghĩa hồi 6, Tam quốc diễn nghĩa hồi 6

Từ khóa liên quan