0

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

121 510 0
  • TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

````Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 56 Tào Tháo mở hội đền Ðồng Tước Khổng Minh chọc chết Châu Công Cẩn Châu Du bị thua rút về quân sĩ thiệt hại rất nhiều , về đến Sài Tang, lòng tức giận vô cùng té xỉu xuống đất. Các tướng hết lòng khuyên giải, Châu Du cho Trương Chiêu về tường trình lên Tôn Quyền. Tôn Quyền cũng giận lắm muốn cho Trình Phổ đi đánh báo thù ngay, Trương Chiêu can : - Ta hãy cho quân sĩ nghĩ ngơi đã , vả lại Tào Tháo cũng đang có mặt ở Ðồng Tước đài thì ta cũng phải đề phòng. Cố Ung nói : - Tào Tháo mà biết được ta và Huyền Ðức đang lo đánh nhau càng thêm khó khăn cho ta chi bằng che mắt nó bằng cách cử người về kinh đô xin phong cho Lưu Bị làm chúa ở Kinh Châu. Như vậy nó cho ta và Lưu Bị thân thiết với nhau tất không dám xâm phạm Giang Nam. Thủng thỉnh ta sẽ tính lấy lại Kinh Châu sau . Tôn Quyền khen phải rồi cho Hoa Hâm đem biểu về Hứa đô . Năm Kiến An thứ muời lăm, đền Ðồng Tước xây xong. Tào Tháo truyền mở tiệc ăn mừng , đền sừng sững trên bờ sông Chương Hà , chính giữa là Ðồng Tước đài cao hơn mười trượng , phía tả Ngoa Long đài, phía hữu là Kim Phụng đài . Tào Tháo mặc cẩm bào , đeo ngọc đới ngồi trên cao, các tướng chia hai đạo thanh y và hồng y dàn hai bên. Tào Tháo cho lập bảng hồng tâm, truyền rằng ai bắn trúng sẽ được thưởng một áo cẩm bào. Lập tức bên đạo hồng y, Tào Hựu xông ra bắn một mũi trúng hồng tâm, quân sĩ reo hò thì bên đội thanh y, Văn Sánh xông ra hô lớn : -Hãy để áo cho ta , dứt lời bắn một phát trúng ngay hồng tâm . Văn Sánh toan dành áo, bỗng Tào Hồng giương cung cho ngựa chạy , quay mình ra sau bắn một mũi vào giữa hồng tâm. Rồi Trương Hấp bắn cũng trúng, Từ Quáng trong lòng rộn ràng không yên liền bắn đứt sợi dây treo cẩm bào để toan dành áo. Hứa Chữ không chịu lại tranh nhau với Từ Quáng . Thế là mọi người giành giựt áo cẩm bào .Áo cẩm bào tan nát từng mảnh. Tào Tháo cả cười mà rằng : - Các tướng dừng tranh nhau làm , đó là ta thử tài thiên xạ của các tướng đấy thôi !. Nói rồi thưởng mỗi người một cây gấm tốt. Sau đó mọi người vào tiệc ăn uống say sưa cả ngày. Ðang vui chơi , bỗng có quân báo : - Sứ Ðông Ngô xin vào yết kiến. Hoa Hâm vào trình . Tào Tháo hay tin Tôn Quyền gã em gái cho Lưu Bị, lại xin cho Lưu Bị làm chúa Kinh Châu thì rụng rời tay chân . Tào Tháo bảo Trình Dục : - Lưu Bị mà được Kinh Châu như rồng gặp nước rất đáng lo . Trình Dục thưa : - Tôn Quyền gã em là dụng kế , nhưng kế bất thành . Nay muốn đánh Kinh Châu lại sợ ta thừa dịp đánh Giang Nam nên mới làm ra vẽ thân thiết với Lưu Bị để dọa ta đó. Nay tôi có một kế làm cho hai bên càng hận thù hơn rồi sau ta sẽ tính . Tào tháo hỏi kế gì ? Trình Dục thưa : - Thừa Tướng nên phong cho Châu Du làm Nam Quận Thái Thú , Trình Phổ làm Hạ Giang Thái Thú hai người có chức mà không có đất tất sẽ tìm cách đánh Lưu Bị . Tào Tháo vỗ tay mừng, gọi Hoa Hâm vào thết đãi và lưu ở Hứa đô trọng dụng , sai người mang sắc phong tới cho Châu Du và Trình Phổ . Quả nhiên Châu Du nóng lòng sai Lổ Túc đi đòi Kinh Châu lần nữa. Huyền Ðức đang lo thao luyện binh mã , ngày kia nghe tin Lỗ Túc tới. Khổng Minh bàn với Huyền Ðức : - Vừa rồi Tào Tháo phong Châu Du làm Nam Quận Thái Thú nên Lỗ Túc chẳng qua là để đòi Kinh Châu. Hễ va đòi Chúa công cứ khóc rống lên , tôi sẽ ra khuyên giải . Lỗ Túc vào thưa : - Tôi vâng lệnh Ngô Hầu tới đây về việc Kinh Châu , nay hai nước cũng như một nhà, vậy thiết nghĩ nên trả cho sớm . Huyền Ðức liền khóc thảm thiết. Lỗ Túc càng hỏi, Huyền Ðức càng khóc khóc rống lên. Chợt Khổng Minh bước ra nói với Lỗ Túc : - Lúc trước Chúa tôi mượn Kinh Châu có hứa lúc nào lấy được đất sẽ trả Kinh Châu lại. Ðó là Chúa tôi nhắm Tây Xuyên. Ngặt vì xét kỹ Lưu Chương trấn Ích Châu cũng là em của chúa tôi, cùng là cốt nhục Hớn trào. Nếu cử đánh Tây Xuyên, chẳng hóa ra anh em đánh nhau , mà trả lại Kinh Châu thì chúa tôi không còn đất dung thân. Không trả, mất lòng Ngô Hầu là anh vợ. Tình thế nan phai nên chúa tôi mới khóc . Lỗ Túc vốn khoan nhơn, thấy tình cảnh Huyền Ðức như vậy nên kiếu từ về thưa với Châu Du. Châu Du kêu trời nói : - Xưa kia Lưu Bị ở với Lưu Biểu mà y còn manh tâm đoạt Kinh Châu thì Lưu Chương ăn nhằm gì ? Tôi lại có một kế, phiền Tử Kính đi phen nữa, sang nói với Luu Bị : - Huyền Ðức không tiện lấy Tây Xuyên, xin để Ðông Ngô lấy cho rồi , coi Tây Xuyên như của hồi môn, lúc đó Lưu Bị phải trả Kinh Châu lại. Thực ra là ta mượn danh thế thôi, chứ khi đi đánh Tây Xuyên ta sẽ mượn đường Kinh Châu . Lưu Bị không từ chối đựợc , sẽ phải khao quân ta là khác . Thừa cơ, ta sẽ giết Lưu Bị, đoạt Kinh.Châu. Nghe xong Lỗ Túc cả mừng bèn trở qua Kinh Châu lần nữa. Khổng Minh hay Lỗ Túc đến , bàn với Huyền Ðức : - Y chưa có thì giờ về trình với Ngô Hầu, lật đật sang đây ngay là lại thi hành kế của Châu Du . Vậy cứ mời y vào xem sao ? Huyền Ðức cho mời . Lỗ Túc vào thưa : - Ngô Hầu có nhiều thịnh tình với Hoàng Thúc nên sẽ cho quân đi đánh Tây Xuyên để cho Hoàng Thúc làm của hồi môn, chừng đó sẽ đòi Kinh Châu lại . Khổng Minh khen : - Ngô Hầu thiệt là tốt ! Lỗ Túc lui ra . Huyền Ðức hỏi, Khổng Minh đáp : - Châu Du mượn danh đánh Tây Xuyên. nhưng chính là nhắm Kinh Châu. Hễ chúa công ra thành khao quân, nó sẽ nhân dịp bắt chúa công và đánh bất ngờ khiến ta trở tay không kịp . Huyền Ðức lo sợ, Khổng Minh thưa : - Xin chúa công chớ lo, nhứt định Châu Du lại thất bại phen nữa !. Ðoạn Khổng Minh kêu Triệu Vân lại dặn : - Cứ làm . . . như vậy, như vậy . Còn Lỗ Túc về kễ lại với Châu Du là Huyền Ðức và Khổng Minh không nghi kỵ gì hết . Châu Du mừng lắm, nói : - Phen này họ trúng kế ta rồi . Bèn sai Lỗ Túc về trình Tôn Quyền cho Trình Phổ đem binh tiếp ứng . Châu Du khi đó vết thương đã gần lành, sai Cam Ninh dẫn năm ngàn quân đi tiên phuông, Lữ Mông , Lăng Thống đi hậu tập còn bản thân cùng Ðinh Phụng, Từ Thạnh lãnh trung quân, thủy lục rần rộ qua Kinh Châu. Khi binh gần tới Hải Khẩu, Châu Du hỏi quân bên Kinh Châu đã sai ai ra nghênh tiếp chưa, quân báo có Mê Trước xin ra mắt. Châu Du truyền vào . Mê Trước thưa : - Chúa tôi đã sắp sửa xong rồi, hiện đang ở trước thành chờ Ðô Ðốc . Châu Du liền giục quân tới mãi chẳng thấy ai cả. Gần tới Kinh Châu, quân về báo cũng chẳng thấy người nào, trên thành chỉ dựng hai cây cờ trắng lớn. Châu Du liền cho quân rời thuyền lên bộ, dẫn bọn Cam Ninh , Từ Thạnh đến gần thành coi. Thình lình trên thành gươm giáo vụt dựng lên một lượt, Triệu Vân từ trên nói xuống : - Quân sư tôi đã rõ kế của Ðô Ðốc muốn đánh úp Kinh Châu nên cho tôi ở đây giữ . Lại có quân về báo : - Quan Công, Trương Phi, Huỳnh Trung , Ngụy Diên đang dẫn bốn đạo hùng binh sắp tới nơi. Châu Du nghe vậy hét to một tiếng, nhào lăn xuống ngựa, vết thương gần khỏi lại bị xé rách. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 57 Gia Cát Lượng khóc viếng Châu Du Bàng Sĩ Nguyên chung lo việc nước Châu Du được vực xuống thuyền, tả hữu lại trình : - Lưu Bị đang uống rượu ở trên núi với Khổng Minh . Châu Du càng bực tức, bỗng có tin Tôn Du vâng lịnh Ngô Hầu đã đem ba vạn binh ròng tới tiếp ứng . Châu Du liền quyết tâm đánh lấy Tây Xuyên. Thuyền đi tới Ba Khẩu bỗng gặp chiến thuyền Lưu Phong, Quan Bình xuất hiện. Châu Du ra lịnh tiến đánh, chợt nghe báo có thư của Khổng Minh gởi tới. " Thơ từ dạo xa nhau ở Sài Tang lúc nào tôi cũng mong nhớ Ðô Ðốc, nay nghe tin Ðô Ðốc định đi đánh Tây Xuyên. nghĩ rằng Lưu Chương không phải dễ đánh vì Ích Châu hiểm trở dân mạnh , lại e rằng Tào Tháo nhơn dịp đó mà đánh Giang Nam báo thù trong lúc Ðô Ðốc vắng mặt nên tôi không nỡ ngồi xem cảnh đó, dám mong túc hạ nghĩ lại." Châu Du xem rồi, nghe trong mình mệt mỏi liền truyền tả hữu giấy mực viết gởi Ngô Hầu một bức thơ , xong gọi hết chư tướng lại gần nói , tôi không phải không hết mình vì nước để bảo ơn Ngô Chúa, ngặt vì tôi đây e mệnh tôi sắp dứt , đành nhờ các ông phải hết sức khuông phò Ngô Chúa cho nên nghiệp cả . Dặn rồi ngất đi hồi lâu. Các tướng xúm lại lay gọi, Châu Du chợt tỉnh hét vang một tiếng : - Trời sanh Du, sao còn sanh Lượng ? Rồi thở hơi cuối cùng. Thương thay Công Cẩn một lòng vì nước, vì Chúa, nay thác đi mới được ba mươi sáu tuổi . Các tướng cho phát tang tại Ba Khẩu, rồi cho người mang thơ của Châu Du về dâng Tôn Quyền. Ngô Hầu khóc lóc thảm thiết, bèn cử Lỗ Túc làm Ðô Ðốc, mặt khác cho đem linh cữu Châu Du về kinh mai táng. Ðêm ấy Khổng Minh đang xem thiên văn, thấy một ngôi sao tướng mệnh sa xuống đất, nói rằng : - Châu Du chết rồi ! Sáng hôm sau, quả thiệt có tin đưa tới. Huyền Ðức hỏi : - Bây giờ ai thế Châu Du ? Khổng Minh đáp : - Chắc Lỗ Tử Kính . Sau đó Khổng Minh lại thưa : - Xin cho tôi qua bên Ðông Ngô điếu tang. May ra lại tìm được người hiền để về giúp Chúa công . Huyền Ðức tỏ lo ngại, Khổng Minh nhứt định xin đi . Huyền Ðức phải chấp thuận và cho Triệu Vân cùng năm trăm binh đi theo. Khổng Minh đi thẳng tới Ba Khẩu, nghe linh cữu Châu Du đã đưa về Sài Tang. Khổng Minh liền đi sang Sài Tang, dọc đường hay Lỗ Túc đã được cử làm Ðô Ðốc thay thế Châu Du. Lỗ Túc thiết lễ tiếp đón Khổng Minh, còn các tướng Ðông Ngô ai nấy hăm hở muốn giết Khổng Minh để báo thù cho Châu Du, nhưng thấy có Triệu Vân nên chưa dám. Sau khi bầy lễ vật, đốt hương đàn, Khổng Minh quì xuống trước linh sàng Châu Du đọc bài tế điếu như sau : Thương ôi Công Cẩn, làm sao sớm khuất, Ðành lẽ số trời, ai ai cũng xót Lượng tôi tới đây , kính dâng ly rượu Anh Có linh thiêng xin về chứng giám Nhớ xưa đi học , chơi với Bá Phù Nhường cơm sẽ áo , một lòng thương nhau Nhớ anh còn trẻ , chí cả ngàn trùng Vẫy vùng một cõi , độc lập Giang Ðông Quyền cao chức trọng , trấn giử Ba Khẩu Khiếp oai Lưu Biểu , đẹp dạ Ngô Hầu Diện mạo như ngọc , Tiểu Kiều đẹp đôi Rể tôi nhà Hớn , hỏi được mấy người ? Anh hùng cái thế , chẳng khứng qui Tào Trời xanh vổ cánh đại bàng bay cao Phong tư cốt cách , Tương Cán ngở ngàng Hết đường thuyết khách , nói cười như không Thương anh lừng lẩy , văn võ kiêm toàn Hỏa công một trận , Xích Bích lừng vang Làm sao sớm khuất , ai hởi Chu Lang Lượng tôi đau xót , huyết lệ hai hàng Sống đũ trung nghĩa , mất được thảnh thơi Tuổi thọ ba chục , danh lưu muôn đời Lòng tôi bối rối , vạn mối tơ vò Tâm nầy lửa đốt , ruột héo gan khô Giang Ðông tang tóc , ba quân bàng hoàng Chúa thời tuôn lệ , bạn thời khóc than Lượng tôi những tính nương tựa vào nhau Giúp Lưu phò Hớn , cùng Ngô phá Tào Gây thế ỷ dốc , sớm hôm bàn mưu Lượng tôi kém cỏi , mong trông cậy nhiều Nào ngờ Công Cẩn ! , sớm khuất từ đây Mênh mang chánh khí , trời thẳm đất dầy Anh linh chứng dám , rủ thương lòng nầy Từ nay tri kỷ ,biết ngỏ cùng ai ? Thương ôi , có thiêng , xin về thượng hưởng Khổng Minh nghẹn ngào mãi mới đọc hết , đọc xong gục mặt xuống đất khóc lóc như mưa , thảm thương vô cùng , đầu tóc rủ rượi , muốn cho các tướng đang tức giận muốn ăn tươi nuốt sống Khổng Minh cũng phải nói với nhau : - Người ta cứ nói Công Cẩn với Khổng Minh bất hòa , nhưng nay xem như vậy , thì có lẻ là thiên hạ xét sai . Lỗ Túc cũng nghĩ trong bụng : - Khổng Minh bi thiết như vậy , lòng dạ chắc tốt , chẳng qua Công cẩn hẹp lượng nên mình hại mình đấy thôi ! Phúng điếu xong xuôi. Khổng Minh được bên Ðông Ngô thết đãi tử tế . Mãn tiệc Khổng Minh xin về , tới bờ sông , chợt có người ở sau vỗ vai nói : - Ngươi chọc Công Cẩn tức mà chết , lại còn sang điếu tang, dể khinh Ðông Ngô không có người biết hay sao ? Khổng Minh thất kinh, nhìn lại là Phụng Sồ tiên sanh bèn dắt nhau xuống thuyền trò chuyện . Sau đó Khổng Minh dặn Bàng Thống khi nào không ở với Ðông Ngô nữa , xin sang Kinh Châu cùng phò Huyền Ðức . Bàng Thống gật đầu, hai người chia tay . Một hôm Lỗ Túc vào trình với Tôn Quyền : - Tôi xin tiến cử người khả dĩ giúp chúa công gây dựng nên nghiệp lớn xin chúa công cho thĩnh về . Tôn Quyền hỏi ai . Lỗ Túc thưa : - Người ấy họ Bàng tên Thống tự Sĩ Nguyên tức Phụng Sồ tiên sanh . Tôn Quyền lập tức cho Lỗ Túc mời Bàng Thống tới . Làm lễ ra mắt xong , Tôn Quyền thấy Bàng Thống hình dung xấu xí có ý chẳng vừa lòng. Sau một hồi đàm luận Tôn Quyền hỏi tài của tiên sanh so với Công Cẩn thế nào ? Bàng Thống đáp : - Cái học của tôi so với Công Cẩn khác nhau xa . Ngô Hầu xưa nay quí mến Châu Du cái gì cũng cho Châu Du là nhất , nay nghe Bàng Thống khinh tài Châu Du như vậy trong lòng không đẹp, nói rằng : - Tiên sanh hãy tạm lui khi nào cần tôi sẽ triệu thỉnh . Bàng Thống thở dài lui ra. Sau đó Bàng Thống lặng lẻ qua Kinh Châu tìm sang Huyền Ðức . Huyền Ðức nghe Phụng Sồ tiên sanh tới , cả mừng , mời vào lập tức. Nào ngờ Huyền Ðức cũng như Tôn Quyền thấy Bàng Thống trán vồ, mũi hệch , tướng mạo không đẹp có vẽ không vui . Trước kia, Khổng Minh đã viết sẳn một bức thư tiến cử Bàng Thống cho Huyền Ðức . Bàng Thống mang theo, nhưng không đưa ra để xem Huyền Ðức là người thế nào. Ðàm luận một hồi Huyền Ðức nói : - Huyện Lôi Dương cách đây trăm dặm chức tri huyện còn khuyết , cảm phiền tiên sanh lãnh chức dùm cho , sau này sẽ hay . Bàng Thống thấy Huyền Ðức đối xử nhạt nhẻo như vậy , lúc đó Khổng Minh lại đi vắng, nên cũng cứ tới huyện Lôi Dương xem sao . Tới huyện, nhìn qua công việc, rồi Bàng Thống không làm gì hết , cả ngày uống rưọu rồi ngủ. Sự việc tới tai Huyền Ðức . Huyền Ðức giận lắm, cho Tôn Càng , Trương Phi đi tra xét các huyện và tới Lôi Dương trước. Tới nơi , nha lại đều ra đón tiếp, Trương Phi hỏi : -Quan huyện sao lại vắng mặt ? Mọi người thưa : - Quan bỏ phế mọi việc, suốt ngày uống rượu ngủ vùi . Hiện đang say nên không biết có thượng quan tới . Hôm sau, Trương Phi cho kêu Bàng Thống tới . Bàng Thống ăn mặc xốc xếch đi tới . Trương Phi nạt : - Sao huynh trưởng ta đi giao huyện cho một người bê bối thế này ! Bàng Thống cười nhạt : - Huyện nhỏ như lổ mũi, tướng quân cứ ở lại xem tôi làm việc . Nói rồi khiến nha lại ôm tới hồ sơ chất đống cả hàng trăm ngày, tay phê, mắt liếc đọc, miệng phân xử, mọi việc chỉ nháy mắt đã xong, đâu đó phân minh, mọi người có mặt đều bái phục. Xong việc, Bàng Thống nói : - Nào tôi có gì bê trễ, Tào Tháo Tôn Quyền tôi còn xem như trong lòng bàn tay, sá gì việc một huyện như thế nầy . Trương Phi thấy thế, biết Bàng Thống là bậc kỳ tài, lật đật tạ lỗi . Thì Bàng Thống mới đưa thư tiến cử của Khổng Minh ra. Trương Phi xin về trước rồi đưa thư cho Huyền Ðức xem. Lúc đó Khổng Minh cũng vừa về tới, lật đật nói : - Phụng Sồ còn hơn tôi gấp bội, xin Chúa công mau trọng dụng . Huyền Ðức liền thỉnh Bàng Thống về, phong chức phó quân sư, lòng mừng rỡ nói : - Ta có đủ cả Phục Long, Phụng Sồ, nhà Hớn ắt hưng lại được ? Nói về Tào Tháo ở Hứa đô ban ngày lo thao luyện binh mã, được tin Huyền Ðức đang có Phục Long, Phụng Sồ giúp sức, mưu liên kết với Ðông Ngô, đánh lên phía Bắc. Tào Tháo bàn với các tướng nên đánh đâu trước ? Tuân Du nói : - Nhân Châu Du mới thác, nên đánh Tôn Quyền trước. Tào Tháo nói : - Ta hãy lo việc gần là bọn Mã Ðằng đã . Tuân Du hiến kế : - Thừa Tướng nên phong Mã Ðằng làm Chinh Nam tướng quân, khiến y đi đánh Tôn Quyền, xong dụ y về đây trừ đi là xong . Tào Tháo y kế thi hành. Nguyên Mã Ðằng dòng dõi Mã Viện, có nhiều công lao, lại kết nghĩa với Hàng Toại, ngày ấy bỗng nhận được chiếu, gọi con lớn Mã Siêu tới bàn : - Xưa cha đã muốn hiệp với Huyền Ðức trừ Tào Tháo, nhưng Huyền Ðức bại luôn, ở tít tận Kinh Châu, nên chưa kết liên được. Nay Tào Tháo lại cho người tới phong chức cho cha, vậy liệu làm sao ? Mã Siêu thưa : - Bề gì Tào Tháo cũng lấy lịnh của thiên tử, không nghe thì mang tiếng nghịch trào đình. Chi bằng cứ về đó xem rồi tùy cơ liệu định . Mã Ðằng liền cho Mã Siêu ở lại lo bảo thủ Tây Lương, chỉ đem Mã Hưu, Mã Thiệt và Mã Ðại theo về Hứa đô. Gần tới Hoa Ở , Mã Ðằng đồn binh lại . Tào Tháo hay tin dặn Huỳnh Khê rằng : - Ngươi tới khao quân Mã Ðằng rồi bảo mai bệ kiến , ta sẽ cấp thêm binh mã cho đi đánh phương Nam. Huỳnh Khê lãnh mạng đến nơi, Mã Ðằng mời vào dự tiệc. [...]... cũ, làm ta cũng bực quá ! Từ đó Mã Siêu nghi kỵ, Hàng Toại biết thế, song chưa thể giải nổi ngờ vực được Tào Tháo về bảo Giả Hủ : - Tôi không đánh mà cứ gợi chuyện ra thì có ý cho Mã Siêu nghi ngờ chú nó Giả Hủ bày thêm kế : - Nên viết một lá thư, chỗ thì đề chữ, chỗ thì bôi đen, gởi cho Hàng Toại Rồi cho Mã Siêu biết, thế nào hắn cũng đòi xem Thấy vậy hắn càng nghi ngờ Hàng Toại thêm Tào Tháo y kế... ải, phong Hàng Toại chức Thái Thú như cũ Sau đó Tào Tháo cho Hạ Hầu Ðôn giử Trường An, rồi kéo binh về Hứa đô Vua Hiến Ðế ra khỏi thành nghinh tiếp , từ đó oai danh Tào Tháo vang lừng bốn phương Nói về Trương Lỗ, Thái Thú Hớn Trung, cũng hùng cứ một phương mà lo dựng nghi p Ngày nọ nghe tin Tào Tháo cả thắng Tây Lương, bèn họp chư tướng lại thương nghị Trương Lỗ nói : - Phá được Mã Siêu rồi, chắc nay... Lăng Trương Chiêu lại hiến kế với Tôn Quyền chiếm Kinh Châu Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 62 Ải Phù Quan, Cao Dương táng mạng Ðánh Lạc Thành , Hoàng Ngụy đua tranh Trương Chiêu nói tiếp : - Nếu ta kéo hết quân đi thì Tào Tháo trở lại đánh Vậy nên viết thư cho Lưu Chương nói rằng Lưu Bị mưu liên kết Ðông Ngô để chiếm Tây Xuyên, khiến Chương sanh nghi mà đánh Lưu Bị Lại viết thư cho Trương Lỗ xúi Lỗ đánh... Tháo gởi tới, bèn mở ra xem, thấy loang lổ bôi đen chỗ này chỗ nọ Mã Siêu nghe báo vội chạy tới đòi xem thư, Hàng Toại biết là kế của Tào Tháo dùng dằng mãi mới chịu đưa ra Mã Siêu thấy bôi bỏ nhiều chỗ, nghi ngờ lắm, nói rằng : - Chú mưu mô gì với Tào Tháo đây, thôi thì giết ngay cháu còn hơn ! Ðoạn Hàng Toại bảo : - Ðể mai chú ra trận, quyết một phen sống chết với nó cho cháu biết lòng ngay dạ thẳng... thắng, không đề phòng, Mâ Siêu ngỏ ý muốn đi cướp trại Hàng Toại đồng ý, đem quân theo sau để tiếp ứng Bên đó Tào Tháo biết trước mưu đồ đó nên cho quân mai phục xung quanh bỏ trống doanh trại chính giữa Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 59 Cẩm Mã Siêu đại chiến Hứa Chữ Thắng Tây Lương, Tào Tháo dương danh Nữa đêm Thanh Nghị vâng lịnh Mã Siêu dẫn quân vào tới Trung quân, thấy trại bỏ trống, vụi vã rút lui bỗng một... đánh liền nhóm chư tướng lại thương nghị Ðang bàn luận bỗng có một người đứng lên , hăm hở nói : -Tôi tuy bất tài, nhưng chỉ dùng ba tấc lưỡi cũng đủ làm Trương Lỗ không dám dòm ngó bờ cỏi của ta nữa Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 60 Trương Tòng đi sứ gặp Dương Tu Bàng Thống nghị kế lấy Tây Thục Người đó là Trương Tòng, tướng mạo xấu xí, nhưng có lài ăn nói lưu loát Lưu Chương hỏi làm cách chi ? Trương Tòng... Ðức tạ ơn mà rằng : - Ông nói quá, tôi đâu dám vậy ! Trương Tòng thấy Huyền Ðức thiệt thà nhơn nghĩa nên muốn giúp đỡ bèn bày kế : - Kinh Châu là mũi giặc, Ngài nên lấy Ích Châu thì mới gây dựng đặng cơ nghi p Huyền Ðức nói : - Lưu Chương cùng họ, lẽ nào đi giành nhau như vậy ? Trương Tòng nói : - Gặp đặng Ngài là bậc Minh chúa, chẳng lẽ tôi phơi gan trải mật Lưu Chương nhu nhược khó giử đặng Ích Châu... ngăn Lưu Chương, trong có nói nếu Lưu Chương không nghe sẽ cắt dây tự tử Lưu Chương vứt bỏ không nghe , tức thì Vương Lũy kêu lên một tiếng, đứt dây trên cao rớt xuống chết Huyền Ðức Vào Tây Xuyên, ra nghi m lịnh : -Kẻ nào lấy của dân , chiếu ngay quân pháp trị tội Tới Bồi Thành, Pháp Chánh nói với Bàng Thống : - Trương Tòng dặn là phải tính ngay, chớ có chần chờ Bồi Thành cách Thành Ðô hơn ba trăm... cầu Huyền Ðức nắm ngay lấy cơ hội, và cũng là thuận theo lẽ trời nữa Huyền Ðức cứ một mực nói : - Ta không thể làm điều bất nhơn với Lưu Chương đặng Bàng Thống lại cùng Pháp Chánh hết lời khuyên nhủ Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 61 Giữa sông, Tử Long đoạt A Ðẩu Tôn Quyền hòa hoãn với Tào Man Bàng Thống và Pháp Chánh đều khuyên nhủ Huyền Ðức nên sớm trừ Lưu Chương, nhưng Huyền Ðức nói : - Ta mới vào nhà... tức nghe theo Huyền Ðức đi rồi, Lưu Chương nghe lời các tướng nói mãi phải cử Dương Hoài và Cao Bái đi trấn ở Phù Thủy quan, đoạn Lưu Chương về thành đô Tới Hà Manh quan, Huyền Ðức giữ quân luật rất nghi m để lấy lòng dân Tin này bay tới Ðông Ngô Tôn Quyền liền họp các quan lại bàn tính Cố Ung bài kế : - Nhân lúc này ta nên sai quân chận cửa ngõ Tây Xuyên , cắt đường về của Lưu Bị, rồi cử binh đánh . Siêu nghi kỵ, Hàng Toại biết thế, song chưa thể giải nổi ngờ vực được. Tào Tháo về bảo Giả Hủ : - Tôi không đánh mà cứ gợi chuyện ra thì có ý cho Mã Siêu nghi. khỏi thành nghinh tiếp , từ đó oai danh Tào Tháo vang lừng bốn phương. Nói về Trương Lỗ, Thái Thú Hớn Trung, cũng hùng cứ một phương mà lo dựng nghi p. Ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65, TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65, TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65