0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 26-35

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 26-35

... Sách oai danh lừng lẫy, nên hiệp với va trước thì có lợi hơn . Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 29 Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết Tôn Quyền nối nghi p trấn Giang Ðông Nói về Tôn Sách binh ròng tướng mạnh ... đi tới phía Tây Hà. Lữ Kiền lấy làm lạ sao Thừa Tướng lại cho lương thảo đi trước, trong lòng hồ nghi lắm. Hỏi thì Tào Tháo chỉ cười trừ. Ði gần tới Giang Tân, nghe phía trên la hét ầm ầm. Hỏi ... trận này, ta không cho y đi nữa . Còn Vân Trường tới Nhữ Nam thì quân sĩ bắt đuợc hai người tình nghi đưa tới. Quan Công nhìn lại, thất kinh, thì ra một trong hai người là Tôn Càng. Tôn Càng, kể...
 • 61
 • 402
 • 0
TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

... thiên tượng thấy Lưu Biểu chẳng còn sống bao lâu nữa, còn Lưu Chương không phải là người nối nghi p, cơ nghi p này ngày sau ắt cũng về tay Tướng quân. Huyền Ðức cúi đầu bái tạ. Thế là chỉ qua một ... rồi quay vào . Từ Thứ cũng thẹn thùng mà tiếp tục lên đường về Hứa đô tìm mẹ cho tròn đạo hiếu Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 37 Tư Mã hai lần cử danh sĩ Lưu Bị ba Phen tới thảo lư Hay tin Từ Thứ tới ... Lúc ấy tuyết rơi thật đẹp, Huyền Ðức ngoái nhìn phong cảnh Ngọa Long Cang mà xúc động bồi hồi. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 38 Chia Thiên Hạ, Long Trung Vạch Kế Ðánh Trường Giang, Tôn Thị Báo Thù...
 • 95
 • 396
 • 0
TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

... quá ! Từ đó Mã Siêu nghi kỵ, Hàng Toại biết thế, song chưa thể giải nổi ngờ vực được. Tào Tháo về bảo Giả Hủ : - Tôi không đánh mà cứ gợi chuyện ra thì có ý cho Mã Siêu nghi ngờ chú nó. Giả ... đô. Vua Hiến Ðế ra khỏi thành nghinh tiếp , từ đó oai danh Tào Tháo vang lừng bốn phương. Nói về Trương Lỗ, Thái Thú Hớn Trung, cũng hùng cứ một phương mà lo dựng nghi p. Ngày nọ nghe tin Tào ... nơi. Châu Du nghe vậy hét to một tiếng, nhào lăn xuống ngựa, vết thương gần khỏi lại bị xé rách. Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 57 Gia Cát Lượng khóc viếng Châu Du Bàng Sĩ Nguyên chung lo việc nước Châu...
 • 121
 • 509
 • 0
TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET

... một mình . Vương Nghi p và đồng bọn lui ra . Vương Nghi p nói : - Nhà Vua nhất quyết hành động. Ta nên mau báo cho Tư Mã Công hay kẻo bị vạ lây ? Hai người kia không chịu, Vương Nghi p liền đi ... việc xứng đáng . Tư Mã Chiêu cười rồi ra về. Về cung Tào Mạo gọi Vương Trầm , Vương Kinh và Vương Nghi p vào khóc mà rằng : - Tư Mã Chiêu định soán nghịch. Các khanh có kế gì giúp trẫm không ? Vương ... định, Tào Mạo chỉ ngồi bù nhìn mà thôi. Bữa nọ, Tư Mã Chiêu đem gươm lên điện. Tào Mạo lật đật nghinh tiếp. Các quan tâu : - Ðại Tướng Quân công đức như núi đáng gia phong Tấn Công và ban Cửu...
 • 39
 • 357
 • 0
Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)

Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)

... bốn bộ tiểu thuyết khoảng 1 vạn bộ nhung có bốn bộ tiểu thuyết kinh điển là Tam Quốc Diễn Nghóa” (La kinh điển là Tam Quốc Diễn Nghóa” (La Hán Trung), “Thủy Hử Truyện” (Thi Nại Hán Trung), “Thủy ... Thừa Ân), “Hồng Am), “Tây Du Ký” (Ngô Thừa Ân), “Hồng Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Diễn Nghóa ra đời đầu tiên và là bộ truyện Diễn Nghóa ra đời đầu tiên ... Tác phẩm: Tam Quốc Diễn Nghóa, Tùy Đường Lưỡng Triều Chí Truệyn, Tấn Đường Ngũ Đại Sử Diễn Nghóa, Bình Yêu Truyện. Là người có công trong trường phái tiểu thuyết lòch sử. 2/ Tác phẩm: Tam Quốc...
 • 40
 • 1,442
 • 4
TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

... đi. Lữ Bố nói: - Nay ta mời hai ông đến để cùng bàn, không được nghi hoặc gì cả. Lưu Bị chưa rõ tình ý làm sao, trong bụng nghi nghi hoặc hoặc. Kỷ Linh xuống ngựa vào trại, trông thấy Lưu Bị ngồi ... chỉ có họ Nghi m làm vợ cả, Ðiêu Thuyền làm thiếp. Sau đến Tiểu Bái lới lấy con gái Tào Báo làm vợ hai. Họ Tào chết trước không có con; Ðiêu Thuyền cũng không có con nào. Duy chỉ có họ Nghi m sinh ... Khi Bố vào bàn với vợ thì họ Nghi m nói rằng: - Tôi nghe Viên Công Lộ trấn Hoài Nam đã lâu, binh nhiều, lương lắm, có thể làm nên thiên tử nay mai. Nếu y thành được nghi p lớn thì con ta mới có...
 • 129
 • 529
 • 2
Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

... vị Tam Quốc? HS trả lời. Liên hệ: Qua bài học, em rút ra được kinh nghi m gì trong cuộc sống, trong tình hùng, tạo đỉnh điểm cho cuộc xung đột đầy kịch tính. - Hồi trống giải nghi ... Quán Trung và tác phẩm tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn thuộc ... như thế. HS: Tại vì Trương Phi có lập trường kiên định, rạch ròi về trung thần, đại trượng phu. Nghi ngờ người anh phản bội lời thề nguyền anh em tại vườn đào. Đối với người tiết...
 • 8
 • 24,687
 • 269
Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

... Tam Quốc Diễn NghĩaHồi 1Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết NghĩaÐánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập CôngBài Ca ... Trương Bảo rất gấp. Trong thành quân sĩ đều hết lương thực, thế giặc nguy cấp, nên tướng giặc là Nghi m Chách đâm chết Trương Bảo, rồi chặt đầu đem ra ngoài thành dâng cho Chu Tuấn. Thế là Chu ... bạc với hai em chưa biết vì duyên cớ gì. Bỗng có Đốc Bưu di hành đến huyện. Huyền Đức ra thành nghinh tiếp, vừa thấy Đốc Bưu vào đến quán dịch, Đốc Bưu gọi Huyền Đức nói: - Huyện úy làm người...
 • 87
 • 752
 • 4
TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

... (Trích hồi 21  Tam quốc diễn nghĩa”) 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương lúc này mới khởi nghi p, chưa có ... giật mình. Tào Tháo thấy thế không nghi ngờ gì Huyền Đức nữa. 3.Đọc hiểu Khi bình về Tam quốc diễn nghĩa, các nhà phê bình văn học Trung Quốc đã đưa ra bộ " ;tam tuyệt", ba đỉnh cao mẫu ... này mới khởi nghi p, chưa có đất dung thân và dựng nghi p nên phải sang nương nhờ Tào Tháo. Tào Tháo là một người có tài nhưng chủ quan và đa nghi. Tào Tháo biết chí lớn của ba anh em Lưu Bị nên...
 • 5
 • 1,566
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hồi trống cổ thành tam quốc diễn nghĩa bài giảng chuẩn ngữ văn 10tam quốc diễn nghĩa 120 hồibài giảng hồi trống cổ thành trích hồi 28 tam quốc diễn nghĩacam nghi cua bac ve nhat ki trong tu cua tam quoc dien nghiatam quốc diễn nghĩamua sách tam quốc diễn nghĩaNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ