0

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET

39 357 0
  • TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2013, 01:27

Hồi 111 Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên liều thác Lấy Trường Thành, Bá Uớc án binh Tư Mã Chiêu kéo binh đến Hoài Nam thì gặp đại binh của Ngô. Hai bên dàn trận vừa xong thì tướng Ngụy là Vương Cơ ra khiêu chiến với tướng Ngô là Châu Dị. Hai bên đánh nhau chừng mười hiệp, Châu Dị cự không nổi phải bỏ chạy. Dương Tu bèn ra tiếp ứng, nhưng đánh được một hồi cũng thua luôn . Binh Ngô đại bại. Gia Cát Ðản trong thành Thọ Xuân, nghe tin thất trận, bèn rút quân ra khỏi thành để chống với Tư Mã Chiêu. thấy thế, Chiêu liền mời Tán Kỵ Bùi Tự và Chung Hội đến nghị kế. Hội thưa : - Binh Ngô tuy đông, nhưng đánh giặc vì ham danh lợi. Vậy phải tìm cách dụ chúng thì sẽ thắng. Hễ binh Ngô lui ắt Gia Cát Ðản bị cô lập . Tư Mã Chiêu nghe theo, bèn sai Thạch Bào và Châu Thới dẫn binh mai phục tại Thạch Ðầu Thành, còn Vương Cơ và Trần Khiên dẫn binh đến dụ địch. Bên Ngô, Châu Dị và Dương Tu dẫn binh đi trước, Gia Cát Ðản đi sau. Châu Dị gặp Vương Cơ, hai bên đánh nhau được vài hiệp thì Cơ bỏ chạy. Dị rượt theo. Binh Ngụy bỏ cả gươm giáo mà chạy. Binh Ngô tranh nhau lượm, hàng ngũ tan rã. Gia Cát Ðản cả sợ biết là đã trúng kế của Tư Mã Chiêu. Vừa muốn lui binh thì gặp quân Ngụy mai phục, ùa ra chận đường, phía sau Chiêu đốc binh đánh tới . Binh Ngô đại loạn chết vô số kể . Thấy yếu thế , Gia Cát Ðản lui quân vào thành Thọ Xuân cố thủ. Tướng Ngô là Châu Dị và Dương Tu chạy trở về ra mắt Tôn Lâm. Tôn Lâm cả giận mắng : - Làm tướng mà đánh trận nào cũng thua thì còn để làm gì . Bèn truyền quân sĩ đem ra chém liền. Rồi lại kêu Vu Thuyên mà nói : - Hãy đi cứu thành Thọ Xuân. nếu không thắng giặc thì đừng hòng thấy ta ! Vu Thuyên vâng lời ra đi. Gia Cát Ðản ở trong thành Thọ Xuân bị Tư Mã Chiêu vây chặt, trong thành hết lương, quân sĩ muốn ra đánh, nhưng Ðản không chịu. Lâu ngày quân sĩ nản lòng, đêm nào cũng có kẻ lén ra đầu Ngụy . Trong lúc đó, tướng Ngô là Vu Thuyên tới, thấy binh mình quá ít so với binh Ngụy, lại gặp Vương Cơ hét lớn : - Tình thế đã nguy ngập, sao không đầu đi cho sớm ? Vu Thuyên nổi giận nói : - Lãnh mạng đi cứu nạn, đã không cứu mà còn đầu hàng, thì thật trái nghĩa lắm thấy . Nói xong lấy đao tự vận trước mặt Vương Cơ. Còn Văn Khâm ở một góc thành với hai con, thấy quân sĩ nhiều người đói lã, bèn nói với Gia Cát Ðản : - Lương đã cạn, quân sĩ nhiều kẻ chết đói, nên cho quân phương Bắc ra ngoài thành để bớt ăn đi. Ðản nổi giận : - Ngươi cố ý hại ta chăng ? Bèn sai quân đem ra chém. Văn Anh, Văn Hổ thấy cha bị giết, lập tức ra đầu Ngụy. Tư Mã Chiêu thấy Văn Anh khi xưa đã đánh lui binh Ngụy, muốn giết để báo thù, nhưng Chung Hội can : - Việc xưa là tội của Văn Khâm. Nay Khâm đã chết, nếu giết hai con của y đã ra hàng, e nhiều người không phục. Chiêu nghe lời, sai gọi Văn Anh, Văn Hổ vào phủ dụ rồi phong cho làm quan nội hầu. Gia Cát Ðản trong thành không thấy quân đến cứu viện, Các tướng lại ra đầu Ngụy nhiều , bèn than một hồi rồi cũng tự vận mà chết. Quân sĩ thấy vậy mở cửa thành đầu hàng hết. Tư Mã Chiêu vào thành Thọ Xuân, truyền bắt hết gia quyến Gia Cát Ðản buộc phải đầu hàng. Nhưng bọn tùy tùng nhất loạt không chịu. Chiêu nổi giận truyền đem chém hết. Các tướng Ngô thấy thành Thọ Xuân đã mất, Gia Cát Ðản bị chết, mà trở về thì sợ Tôn Lâm, bèn kéo binh đến đầu Tư Mã Chiêu hết. Dẹp xong đất Hoài Nam rồi , Tư Mã Chiêu bèn thĩnh Ngụy Chúa về Lạc Dương, nhưng đi nữa đường thì được tin Khương Duy đã lấy được Trường Thành rồi. Tư Mã Chiêu vội nghị kế phá binh Thục. Khương Duy ở Hớn Trung chọn được hai tướng là Tưởng Thơ và Phó Kiểm. Cả hai đều tài trí thao lược. Lại được tin Gia Cát Ðản dấy binh đánh Tư Mã Chiêu thì trong lòng cả mừng, bèn tâu với Hậu chúa xin đem binh phạt Ngụy . Quan Trung Tán là Tiêu Châu thấy vậy than : - Hậu chúa đam mê tửu sắc , lại dùng Hoạn quan Huỳnh Hạo lo việc chơi bời , bõ bê việc nước . Còn Khương Duy thì nay đánh chổ này , mai đánh chổ khác , không thương xót quân sĩ , bèn làm một "Thiên Thư Quốc Luận" mà gửi cho Khương Duy . Luận rằng : "Xưa các đại quốc không lo thì sinh biến , Tiểu quốc không lo thì sinh trị . Nay Thục đã yếu , việc trào chính bõ bê , hoạn quan hoành hành , Chúa Thượng nhu nhược. Còn bên ngoài thì cứ nay chinh phạt nơi này , mai chinh phạt nơi khác, làm chó quân khổ mà dân cũng không an. Do đó mà xét được nước yếu, nước mạnh. Tế thế an bang thì phải được lòng dân dã, rồi sửa sang luật pháp hầu có được cái an bên trong thì khỏi sợ cái mạnh bên ngoài. Nay không được như trên mà ham đánh là điều không nên . Phải tùy thời mà động , còn chỉ tin vào trí dũng mà thôi e có lúc không thành ". Khương Duy đọc xong, vứt bỏ, cứ dấy binh như thường. Phó Kiểm bàn nên đánh Trường Thành có lương thảo nhiều . Khương Duy đồng ý và ra binh lối Trầm Lãnh để đi Trường Thành. Anh họ Tư Mã Chiêu là Tư Mã Vọng hiện đang trấn giữ nơi này, liền cho Vương Chơn và Lý Bàn ra hạ trại ngoài thành để đối địch . Gặp nhau trên trận địa , Khương Duy bảo Tư Mã Vọng : - Bọn ngươi nay bắt chước Lý Thôi , Quách Dĩ rồi đó . Mau qui thuận là hơn . Tư Mã Vọng mắng lại : - Bọn giặc chúng bay , tự dưng xâm phạm Thượng quốc , không mau lui binh ắt chẳng toàn thây . Rồi ra lệnh cho Vương Chơn ra đánh . Bên này Phó Kiểm cũng xông ra , dùng thế bắt sống được Vương Chơn . Phó Kiểm toan quay về thì Lý Bàn vọt ra để cứu bạn . Phó Kiểm biết , cho ngựa chạy chậm rồi rút kim giản ra đàng sau trúng Lý Bàn té lăn xuống ngựa mà thác. Tư Mã Vọng vội rút vào thành đống chặt cửa lại. Hôm sau , Khương Duy dùng tên lửa bắn vào thành, binh Ngụy hỗn loạn than khóc. Ðang lúc hãm thành, bỗng có một đạo binh Ngụy kéo tới, một tướng còn trẻ dẫn đầu hô lớn : - Khương Duy, mi có biết Ðặng Tướng Quân không ? Khương Duy nghĩ là Ðặng Ngãi liền xông tới đánh hơn năm mươi hiệp mà tướng trẻ lại càng hăng . Khương Duy liền nghĩ kế rồi chạy theo mé núi, khi thấy tướng trẻ gần đuổi kịp liền quay thương chém trái. Tướng trẻ tránh được, nhưng con ngựa thì bị quị xuống. Khương Duy toan chém nữa thì có một tướng phi ngựa tới hét lớn : - Chớ hại con ta là Ðặng Trung, có ta là Ðặng Ngãi đây ! Khương Duy đánh lâu đã mệt nên hẹn Ðặng Ngãi hôm sau đánh. Ðặng Ngãi thấy trận địa mình bất lợi nên cũng rút binh về, sau đó một mặt cố thủ, một mặt báo cho Tư Mã Chiêu. Khương Duy nói với Phó Kiểm : - Nó đợi Tư Mã Chiêu phân đạo quân mà tiếp cứu. Nay ta phải báo Tôn Lâm đánh mạnh để cầm chân Tư Mã Chiêu . Vừa dứt lời đã có tin cấp báo Tư Mã Chiêu đánh tới Thọ Xuân, Gia Cát Ðản đã tử trận, binh Ngô cũng rút hết ! Khương Duy thất kinh liền lui binh ngay. Hồi 112 Mắc kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm thác Khương Duy so tài cùng Ðặng Ngãi Nghe tin, Ðặng Ngãi cười bảo : - Nó sợ binh Tư Mã tướng quân tới nên rút, chớ rượt theo mà mắc kế nó . Cho quân đi thám thính, quả nhiên quân Khương Duy có để mai phục thiệt. Nói về bên Ngô, Tôn Lâm thấy tướng sĩ không tận tình chiến đấu, lại một số đầu hàng Ngụy nên rút về. Khi đó, Ngô Chúa là Tôn Lượng còn nhỏ tuổi, mọi việc đều do Tôn Lâm quyết đoán, Tôn Lâm lại tàn bạo nên quân sĩ chán ghét lắm. Ý Tôn Lâm là muốn soán ngôi nên coi Tôn Lượng chẳng ra gì. Ngày kia Tôn Lượng khóc với quan Thị Lang là Toàn Kỷ rằng : - Tôn Lâm nó muốn giết ai thì giết, tác oai tác phúc, làm sao mà trừ đặng cho an xã tắc ? Toàn Kỷ vốn là quốc cựu tâu rằng : - Nếu bệ hạ thấy dùng tôi được tôi xin đem hết gan óc mà báo đáp. Tôn Lượng bảo : - Khanh với Lưu Thừa hiệp binh lại mà giữ cỗng thành, trẫm thì tự đem quân đi trừ Tôn Lâm. Việc phải giữ kín. Chớ tiết lộ ra ngoài. Toàn Kỷ xin Tôn Lượng thảo chiếu để ba quân khỏi xao động. Toàn Kỷ lãnh chiếu về nói lại với cha là Toàn Thượng, Toàn Thượng lại kể lại với vợ. Người vợ phản bội viết thư báo cho Tôn Lâm. Tôn Lâm liền cùng bốn em vây chặt Hoàng Cung, bắt hết người nhà Toàn Kỷ và Lưu Thừa. Lúc đó trời vừa sáng, bốn phía quân la ó vang lừng, Tôn Lượng được tin Tôn Lâm đã vây Hoàng Cung nên chỉ Toàn Hậu nói rằng : - Vì cha anh ngươi mà hư việc của ta ! Nói rồi cầm gươm toan chạy ra, các quan và Toàn Hậu níu lại. Tôn Lâm sai chém hết gia quyến Toàn Kỷ và Lưu Thừa rồi tụ họp hết các quan yêu cầu phế bỏ Tôn Lượng mà lập người khác. Ai nấy đều sợ tái mặt. Duy có Hườn Y chỉ mặt Tôn Lâm mắng, Tôn Lâm rút gươm chém Hườn Y rơi đầu rồi đi vào cung bảo Ngô Chúa : - Tội ngươi đáng tru lục, song ta vị tình cho ngươi làm Cối Kê Vương, nội ngày phải đi lập tức . Tôn Lượng khóc lớn rồi đi. Tôn Hưu tự Tử Liệt, là con thứ của Tôn Quyền lên kế vị. Tôn Hưu tánh tình trung hậu ngày kia có sứ thỉnh về Triệu Ðô. Gần tới nơi lại thấy các quan đón rước quì cả bên đường. Lúc đó Tôn Hưu mới biết chuyện Tôn Lâm thỉnh mình lên ngôi Hoàng đế . Bá quan tung hô xong, Tôn Hưu giáng chỉ đại xá thiên hạ, cho Tôn Lâm làm thừa tướng, phong cháu Tôn Hạo làm Ô Trình Hầu, các quan đều được thăng thưởng. Tôn Hưu trong lòng hết sức đề phòng Tôn Lâm. Lâm ỷ thế ngày càng ngang ngược. Ngày kia Tôn Lâm dùng thịt trâu để chúc thọ Tôn Hưu. Tôn Hưu không nhận. Tôn Lâm giận lắm, bảo Tả Thừa Tướng là Trương Bố rằng : - Có người khuyên ta nên làm vua, song ta nghĩ chúa thượng là người hiền hậu nên chưa nhận. Nay xem ra cũng là đứa ngu dốt, nay mai ta sẽ làm cho mọi người coi . Trương Bố vốn có lòng trung, nói nhỏ với Tôn Hưu, Tôn Hưu lo lắm, Trương Bố tâu nên mời lão tướng Ðinh Phụng vào nghị kế. Ðinh Phụng vô cung, Tôn Hưu kể hết mọi chuyện, Ðinh Phụng tâu : - Mai là ngày lạp nhựt , xin bệ hạ lấy cớ đãi yến tất cả các quan, tôi sẽ có cách trừ y . Tôn Hưu liền cho triệu tất cả triều thần đến, Ðinh Phụng cử Ngụy Mao, Thi Sóc lo việc bên ngoài, cho Trương Bố lo việc nội ứng, sau đó cử sứ giả đi mời Tôn Lâm phó yến. Tôn Lâm vội vã lên xe vào cung. Ngô chúa thỉnh Tôn Lâm ngồi trên cao. Rượu được vài tuần, chợt Trương Bố dẫn một đoàn võ sĩ chạy lên điện mà kêu lớn : - Có chiếu dạy bắt lấy phản tặc là Tôn Lâm ! Tôn Lâm bị bắt, cúi đầu xin : - Xin Bệ hạ cho tôi về Giao Châu cày ruộng . Tôn Hưu nạt : - Tội ngươi không tha thứ được . Rồi truyền đem chém. Bọn thủ hạ của Tôn Lâm không dám nhúc nhích gì hết, sau đó tất cả đều được tha, ai về nhà nấy. Duy có mấy người em Tôn Lâm cũng bị đem ra chợ chém. Sau đó Ðinh Phụng tâu : - Thục chúa ngày đêm ham mê tửu sắc, thế nào Tư Mã Chiêu sau khi soán Ngụy sẽ đánh tới Thục, mất Thục thì nguy tới Ngô. Vậy xin bệ hạ phải lo đề phòng mới được . Ngô chúa than : - Còn Gia Cát Võ Hầu thì đâu đến đổi Thục chúa như vậy ? Nói về Khương Duy một lần nữa xin đem binh đi phạt Ngụy. Hậu chúa hỏi vì cớ sao thì Khương Duy tâu : - Ngụy không đánh ta là vì ta luôn không cho nó ngồi yên. Xin bệ hạ bên trong mau chỉnh đốn việc nước cho dân nhờ, còn đối ngoại xin bệ hạ tin ở nơi tôi . Hậu chúa chuẩn y. Khương Duy liền cho Liêu Hóa. Trương Dực đi tiên phong, Vương Hàm, Trương Võ đi tả quân, Hạ Hầu Bá đi trung quân, tất cả ra thẳng Hớn Trung, sau đó nhắm Kỳ San tiến tới. Binh Ngụy hay tin cấp báo Ðặng Ngãi . Ðặng Ngãi liền cho sửa soạn ngay tối hôm đó đi cướp trại, kêu con là Ðặng Trung và Sử Ðoán đánh hai bên tả hữu, cử Trình Luân đánh vào trại giữa. Khương Duy đêm đó lập trại chưa xong, truyền binh lính phải hết sức đề phòng. Khi binh Ngụy vừa đánh vào, Khương Duy hô lên một tiếng tức thì bốn mặt nổi dậy đón đánh binh Ngụy thua chạy, bỏ lại khí giới rất nhiều. Các tướng Ngụy thua chạy về Ðặng Ngãi than : - Còn Khương Duy, còn khó cho ta lắm thay ! Hôm sau, Khương Duy kêu Ðặng Ngãi ra đối địch. Ðặng Ngãi dàn binh ở chân núi Kỳ San, Khương Duy cũng bày trận xong gọi bảo Ðặng Ngãi : - Lần trước, ngươi đã trốn, lần này ta quyết xem tài của ngươi cao thấp ra sao ? Ðặng Ngãi đáp : - Ngươi chỉ có sức mạnh võ phu, sánh làm sao được với ta ? Khương Duy hỏi : - Vậy ngươi có tài chi, cho ta biết ? Ðặng Ngãi nói : - Ta sẽ lập trận, người xem mà sợ thì nên rút binh về ngay cho khỏi hại tới binh sĩ . Ðặng Ngãi lập trận xong, hỏi Khương Duy có biết trận gì. Khương Duy đáp : - Ðó là Bát Quái trận . Ðặng Ngãi liền bảo : - Hãy xem ta biến trận . Tức thì trận đạo biến hóa thành sáu mươi bốn cửa. Ðặng Ngãi hỏi : - Ngươi thấy thế nào ? Khương Duy đáp : - Như vậy có gì là lạ, ngươi hãy xem ta . Khương Duy bày trận một hồi rồi hỏi Ðặng Ngãi. Ðặng Ngãi nói : - Ngươi bắt chước ta lập trận bát quái . Khương Duy hỏi : - Có dám phá không ? Ðặng Ngãi liền khiến quân tiến tới. Khương Duy liền phất cờ, biến thành trận Trường xà quyên địa, Ðặng Ngãi không biết đàng nào mà ra, kinh hồn bạt vía. Ðang lúc nguy khốn, may có đạo binh của Tư Mã Vọng kéo tới, cứu được Ðặng Ngãi ra. Chín trại Ngụy ở Kỳ San đều bị Khương Duy cướp mất. Tư Mã Vọng nói : - Khương Duy học ở Khổng Minh rất nhiều, khó gạt va được . Ðặng Ngãi lại hỏi Tư Mã Vọng làm sao phá được trận của Khương Duy. Tư Mã Vọng kể đã học lại nơi Thạch Quảng Nguyên và Thôi Châu Bình ngày trước. Tư Mã Vọng sau đó hứa giúp Ðặng Ngãi lấy lại các trại đã mất. Ðặng Ngãi nói : - Xin ông cứ lo đấu trận với Khương Duy. Tôi sẽ dẫn một đạo binh đánh bọc hậu Kỳ San thì thế nào cũng thẳng . Rồi đó hạ chiến thơ cùng Khương Duy. Khương Duy phê y rồi trả lại chiến thơ. Sau đó họp chư tướng nói : - Tôi ngờ bên Ngụy có mưu kế gì đây . Liêu Hóa nói : - Nó muốn gạt ta đâu trận pháp để thừa cơ đánh bọc hậu đó . Khương Duy cười đáp : - Chính thế . Nói xong sai Liêu Hóa, Trương Dực, đem quân mai phục sau núi. Ngày hôm sau, Khương Duy, Tư Mã Vọng cùng bày trận xong xuôi . Khương Duy bảo Tư Mã Vọng hãy bố trận xem. Tư Mã Vọng lại bày trận Bát Quái, sau lại biến trận đồ rồi hỏi Khương Duy. Khương Duy nói : - Cách biến có tới ba trăm sáu mươi lăm lần, ta chắc ngươi chẳng biết chổ nhiệm mầu của trận ấy đâu ? Tư Mã Vọng không học hết cách biến hóa nên hỏi lại : - Ta không tin tài ngươi, vậy chính ngươi hãy biến hóa cho ta xem . Khương Duy cười bảo : - Hãy về kêu Ðặng Ngãi ra xem . Tư Mã Vọng nói : - Ðặng Tướng quân có chước hay hơn, có đấu trận pháp với ngươi làm gì . Khương Duy nói : - Chước hay là đánh bọc hậu ta chớ gì ? Tư Mã Vọng thất kinh, vừa muốn rút lui thì Khương Duy cầm roi ra hiệu, quân mai phục ào ra, binh Ngụy dẩm lên nhau chạy. Còn Ðặng Ngãi cùng Trình Luân đi vòng để đánh phía sau núi, chợt nghe pháo lịnh nổ , binh Thục kéo ùa ra vây bọc, Liêu Hóa xông tới đánh Trình Luân, Luân chống lại bị đâm chết. Ðặng Ngãi rán sức phá vòng vây, trên mình bị bốn mũi tên. Chạy được về thành thì Tư Mã Vọng cũng vừa về tới. Nhổ tên, băng bó vết thương xong, hai người lại thương nghị. Tư Mã Vọng nói : - Hiện Hậu Chúa Lưu Thiện say mê tửu sắc. Ta phải dùng kế phản gián với bọn hoạn quan là Huỳnh Hạo để triệu Khương Duy về thì giải được mối nguy này . Ðặng Ngãi khen kế hay và hỏi ai dám đi việc này ? Có người bước ra xin đi, nhìn lại là Ðặng Quân. Ðặng Ngãi liền cho Ðặng Quân mang theo bạc vàng châu báu thật nhiều để kết liên với Huỳnh Hạo phao đồn Khương Duy có ý tạo phản, nay mai sẽ đầu Ngụy. Kế đó được thi hành, chẳng bao lâu Khương Duy được triệu về. Ðặng Ngãi toan đuổi theo thì thấy hàng ngũ binh Thục chỉnh tề , không dám đuổi nữa, đành lui binh. Hồi 113 Trừ Tư Mã, Ngụy Chúa bị hại Bỏ lương thảo, Khương Duy cả thắng Về đến triều, Khương Duy được Hậu Chúa vời vào bảo : - Khanh đi chinh chiến quá lâu, trẫm nhớ nên triệu về chớ không có việc chi . Khương Duy tâu : - Công đã gần thành mà phải bỏ, hẳn là kế phản gián của Ðặng Ngãi đây . Hậu Chúa lại bảo : - Vậy khanh trở lại Hớn Trung, chờ dịp khác, đâu có muộn . Khương Duy thở dài rồi lui ra. Nói về bên Ngụy, việc triều chính đều do Tư Mã Chiêu quyết định, Tào Mạo chỉ ngồi bù nhìn mà thôi. Bữa nọ, Tư Mã Chiêu đem gươm lên điện. Tào Mạo lật đật nghinh tiếp. Các quan tâu : - Ðại Tướng Quân công đức như núi đáng gia phong Tấn Công và ban Cửu Tích. Tào Mạo chưa biết nói gì thì Tư Mã Chiêu hỏi : - Cha con tôi đều có công lớn với triều đình, phong Tần Công có quá đáng hay sao ? Tào Mạo nói : - Ðó là việc xứng đáng . Tư Mã Chiêu cười rồi ra về. Về cung Tào Mạo gọi Vương Trầm , Vương Kinh và Vương Nghiệp vào khóc mà rằng : - Tư Mã Chiêu định soán nghịch. Các khanh có kế gì giúp trẫm không ? Vương Kinh khuyên hãy rán nhẫn nhịn chờ cơ hội . Tào Mạo nói : [...]...- Nhịn quá rồi Các khanh không giúp Trẫm thì Trẫm hành động một mình Vương Nghi p và đồng bọn lui ra Vương Nghi p nói : - Nhà Vua nhất quyết hành động Ta nên mau báo cho Tư Mã Công hay kẻo bị vạ lây ? Hai người kia không chịu, Vương Nghi p liền đi báo một mình Còn Tào Mạo tức thời sai hộ vệ Quan Tiêu Bá điều động được hai trăm túc vệ binh phất cờ kéo ra... Chung Hội kéo binh tới Hớn Trung, tiên phong là Hứa Nghi muốn lập công nên nói với các bộ tướng : - Qua được ải này là Hớn Trung, vậy ta phải rán mà đoạt ải cho được Tướng giữ ải là Lữ Tôn cho quân dùng cung tên mai phục hai bên chờ binh Ngụy Hứa Nghi dẫn quân đánh tới bỗng nghe pháo lịnh nổ , rồi tên tứ phía bắn tua tủa , quân Ngụy lui chạy, Hứa Nghi trở về báo với Chung Hội, Chung Hội tới thấy tên... tướng được hơn tám mươi viên Chung Hội hỏi ai muốn làm tiên phong thì có Hứa Nghi, con Hứa Chữ xin đi Chung Hội bảo : - Ngươi phải dẫn năm trăm binh kỵ , một ngàn binh bộ mà kéo đến Hớn Trung, rồi chia ba đạo nhắm Tà Cốc, Lạc Cốc và Tí Ngọ Cốc Ba ngã đều hiểm trở, phải khiến quân mở đường cho rộng, bắc cầu cho chắc Hứa Nghi đi rồi, Chung Hội cất đại binh rầm rộ tiến theo Còn Ðặng Ngãi khi đó đang... thừa thắng xông vào cướp lấy San Quan Khao thưởng quân sĩ xong, Chung Hội kêu Hứa Nghi tới mà quở : - Ngươi làm tiên phong, nhiệm vụ bắt cầu sửa đường, mà sao có cái cầu đó không sửa chửa , sụp chân ngựa của ta như vậy ? Nói rồi kêu quân đem ra chém Chư tướng xúm lại van xin, nhưng Chung Hội nhất quyết cho khai đao Hứa Nghi chết, ai nấy đều thất kinh Vương Hàm trấn giữ Nhạc thành, Tương Võ trấn giữ... hồi lâu, không nói được một tiếng nào Tướng sĩ xung quanh cũng đều nghi n răng trợn mắt, kẻ thì khóc ròng Khương Duy thấy lòng người còn mến Thục như vậy nên mới nói rằng : - Ta sẽ có cách cứu được nước Thục, các ngươi chớ ngại Sau đó, Khương Duy dựng cờ hàng ở Kiếm Các, dẫn quân đến trại Chung Hội xin hàng Chung Hội cả mừng, ra nghinh tiệp mà rằng : - Sao Bá Uớc đến trể vậy ? Khương Duy thưa : -... nhưng đây là hồng phước quốc gia Vả lại tướng quân không cầm chân tôi ở Kiếm Các thì hắn đâu có thành công ? Nay quả là hắn có ý làm phản, Tấn công Nghi ngờ là rất đúng Chung Hội hỏi có kế chi trừ được Ðặng Ngãi Khương Duy đáp : - Nay cần làm Tấn công nghi hắn hơn nữa, ắt Tấn công sẽ ra lịnh cho tướng quân bắt hắn, vậy là xong việc Chung Hội liền viết thư cho Tấn công nói trắng thế nào Ðặng Ngãi... : - Tại con bất hiếu mà ra Bà mẹ cười mà bảo : - Chết như vậy cũng không đáng tiếc đâu Tư Mã Chiêu liền cho chém cả nhà Vương Kinh một lượt Sau đó Giả Sung nói với Tư Mã Chiêu : - Nay nên nắm lấy sự nghi p nhà Ngụy Tư Mã Chiêu cười mà rằng : - Văn vương được hai phần thiên hạ còn phụng sự nhà Ân Ngay Võ Ðế không chịu thọ phục nhà Hớn thì cũng như ta không chịu thọ phục nhà Ngụy Bọn Giả Sung biết... rồi chạy vào Hớn Trung Binh Thục đuổi theo vây riệt, Vương Quán cùng đường phải nhảy xuống sông tự vận Khương Duy cả thắng, nhưng đường sạn đạo bị đốt nên cũng phải đồn quân lại, chờ dịp khác xuất binh Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 114 Triệu Khương Duy , Hậu Chúa cả tin Xin khẩn điền , Tướng Quân tránh họa Ðược ít lâu, Khương Duy sửa đường sạn đạo gần xong liền viết biểu xin phạt Ngụy lần nữa Hậu Chúa còn... Tướng quân thương xót bá tánh, chớ vọng sát Sáng hôm sau, Chung Hội cho dùng cây cờ lớn có bốn chữ "Bảo Quốc An Dân" rồi ra lịnh ai phá phách nhân dân sẽ bị chém đầu Nhờ đó dân Hớn Trung đường loạt hoan nghinh, Chung Hội lại kiếm lời vỗ về , mảy may của dân cũng không ai dám lấy Khương Duy cho Liêu Hoá, Trương Dực, Ðổng Khuyết đi tiếp ứng , còn mình cũng sẳn sàng binh mã Tướng Ngụy là Vương Hiếc tới... được binh Liêu Hóa và Trương Dực Hai người kể lại việc Hậu Chúa nghe lời Huỳnh Hạo, tin đồng cốt không chịu phát binh để đến đổi Dương Bình Quan bị mất Sau đó Trương Dực bàn nên lui về Kiếm Các thì hơn Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 116 Qua âm Bình, Ðặng Ngãi tiến binh Nơi Miêng Trước tận trung Thục tướng Xảy có quân vào báo, Chung Hội và Ðặng Ngãi chia binh tới mấy đạo cùng tiến vào đất Thục Khương Duy liền . khanh không giúp Trẫm thì Trẫm hành động một mình . Vương Nghi p và đồng bọn lui ra . Vương Nghi p nói : - Nhà Vua nhất quyết hành động. Ta nên mau báo. Chiêu cười rồi ra về. Về cung Tào Mạo gọi Vương Trầm , Vương Kinh và Vương Nghi p vào khóc mà rằng : - Tư Mã Chiêu định soán nghịch. Các khanh có kế gì
- Xem thêm -

Xem thêm: TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET, TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET, TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET