0
 1. Trang chủ >
 2. Giáo án - Bài giảng >
 3. Tư liệu khác >

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 26-35

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 26-35

... Sách oai danh lừng lẫy, nên hiệp với va trước thì có lợi hơn . Tam Quốc Diễn Nghĩa Hồi 29 Tôn Sách bất bình giết Vu Kiết Tôn Quyền nối nghi p trấn Giang Ðông Nói về Tôn Sách binh ròng tướng mạnh ... đi tới phía Tây Hà. Lữ Kiền lấy làm lạ sao Thừa Tướng lại cho lương thảo đi trước, trong lòng hồ nghi lắm. Hỏi thì Tào Tháo chỉ cười trừ. Ði gần tới Giang Tân, nghe phía trên la hét ầm ầm. Hỏi ... trận này, ta không cho y đi nữa . Còn Vân Trường tới Nhữ Nam thì quân sĩ bắt đuợc hai người tình nghi đưa tới. Quan Công nhìn lại, thất kinh, thì ra một trong hai người là Tôn Càng. Tôn Càng, kể...
 • 61
 • 402
 • 0
TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 36-45

... thiên tượng thấy Lưu Biểu chẳng còn sống bao lâu nữa, còn Lưu Chương không phải là người nối nghi p, cơ nghi p này ngày sau ắt cũng về tay Tướng quân.Huyền Ðức cúi đầu bái tạ.Thế là chỉ qua một ... quý tử Không may Sách mất sớm, đem cơ nghi p Giang Ðông giao phó cho Quyền. Vậy nếuta có thác đi, hai tướng phải gắng hết sức phò tá Quyền giữ gìn sự nghi p của cha anh để lại.Ðoạn, Ngô Thái ... được gặp, nên có ghi tên hèn gửi lại trên văn kỷ. Chẳng hay tiên sinh đoái nhìn chưa?Khổng Minh nghi ng mình đáp lễ, nói:- Tôi là một kẻ quê mùa ở Nam Dương, tính lười nết xấu, được Tướng quân...
 • 95
 • 396
 • 0
TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 56-65

... thấytoàn lụa. Tào sinh nghi Dương Tu là kẻ gièm xiểm để cha con sát hại nhau, lại càng sinh ghét Tu.Trương Phi kễ chuyện thâu phục được Nghi m Nhan, Huyền Ðức liền tạ ơn Nghi m Nhan rằng :- ... Phi và Nghi m Nhan đang đi gần đó chợt nghe tiếng quân vang dậy , Trương Phi giục ngựa tới xem , may gặp Huyền Ðức .Anh em vừa gặp nhau thì Nghi m Nhan đã thấy Trương Nhiệm đánh tới , Nghi m ... Ngụy Diên đi đánh. Bên Thục, Lý Nghi m ra đón đánh. Hoàng Trung đánh với Lý Nghi m chưa phân thẳng bại, bỗng Khổng Minh cho thu quân về và bảo Hoàng Trung :- Lý Nghi m võ nghệ rất khá. Ngày mai...
 • 121
 • 509
 • 0
TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET

TAM QUOC DIEN NGHI HOI 111- HET

... một mình .Vương Nghi p và đồng bọn lui ra .Vương Nghi p nói : - Nhà Vua nhất quyết hành động. Ta nên mau báo cho Tư Mã Công hay kẻo bị vạ lây ? Hai người kia không chịu, Vương Nghi p liền đi ... cung tên mai phục hai bên chờ binh Ngụy.Hứa Nghi dẫn quân đánh tới bỗng nghe pháo lịnh nổ , rồi tên tứ phía bắn tua tủa , quân Ngụy lui chạy, Hứa Nghi trở về báo với Chung Hội, Chung Hội tới ... định, Tào Mạo chỉ ngồi bù nhìn mà thôi.Bữa nọ, Tư Mã Chiêu đem gươm lên điện. Tào Mạo lật đật nghinh tiếp. Các quan tâu : - Ðại Tướng Quân công đức như núi đáng gia phong Tấn Công và ban Cửu...
 • 39
 • 357
 • 0
Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)

Hồi trống Cổ Thành (Tam quốc diễn nghĩa hồi 28)

... bốn bộ tiểu thuyết khoảng 1 vạn bộ nhung có bốn bộ tiểu thuyết kinh điển là Tam Quốc Diễn Nghóa” (La kinh điển là Tam Quốc Diễn Nghóa” (La Hán Trung), “Thủy Hử Truyện” (Thi Nại Hán Trung), “Thủy ... Thừa Ân), “Hồng Am), “Tây Du Ký” (Ngô Thừa Ân), “Hồng Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Lâu Mộng” (Tào Tuyết Cần). Tam Quốc Diễn Nghóa ra đời đầu tiên và là bộ truyện Diễn Nghóa ra đời đầu tiên ... Tác phẩm: Tam Quốc Diễn Nghóa, Tùy Đường Lưỡng Triều Chí Truệyn, Tấn Đường Ngũ Đại Sử Diễn Nghóa, Bình Yêu Truyện. Là người có công trong trường phái tiểu thuyết lòch sử. 2/ Tác phẩm: Tam Quốc...
 • 40
 • 1,442
 • 4
TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

TAM QUOC DIEN NGHIA HOI 16-25

... nghĩ thế nào?Quách Gia nói:- Viên Thiệu tính chậm chạp mà hay đa nghi. Các mưu sĩ lại ghen ghét lẫn nhau, nội bộ tranh giành nghi kỵ nhau, không cần phải sợ. Lưu Bị hiện đang chỉnh đốn binh ... Huyền Ðức đến biên giới Bình Nguyên.Viên Thiệu nghe tin, dẫn văn võ bộ hạ ra ngoài Nghi p Ðô ba mươi dặm nghinh tiếp. Huyền Ðức xuống ngựa bái tạ. Thiệu vội vàng đáp lễ, nói:- Vừa qua, vì ... Ta sẽ cấp cho gấp hai lần bổng lộc của Hoàng thúc! Còn như việc nghi m cấm trong ngoài, thì gia pháp xưa nay vẫn thế. Còn phải nghi ngại gì nữa? Trương Liêu kể tiếp: - Ðiều thứ ba là lúc nào...
 • 129
 • 529
 • 2
Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

Bài giảng: Hồi trống cổ thành trích hồi 28 Tam quốc diễn nghĩa

... vị Tam Quốc? HS trả lời. Liên hệ: Qua bài học, em rút ra được kinh nghi m gì trong cuộc sống, trong tình hùng, tạo đỉnh điểm cho cuộc xung đột đầy kịch tính. - Hồi trống giải nghi ... Quán Trung và tác phẩm tiểu thuyết chương hồi tuyệt tác của văn học Trung Quốc thời Minh – Thanh: Tam Quốc diễn nghĩa cũng như bước đầu tiếp cận văn bản: Hồi trống Cổ Thành - một trích đoạn thuộc ... như thế. HS: Tại vì Trương Phi có lập trường kiên định, rạch ròi về trung thần, đại trượng phu. Nghi ngờ người anh phản bội lời thề nguyền anh em tại vườn đào. Đối với người tiết...
 • 8
 • 24,687
 • 269
Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

Tam Quốc Diễn Nghĩa.Từ Hồi 1-Hồi10.doc

... Tam Quốc Diễn NghĩaHồi 1Hội Ðào Viên Anh Hùng Kết NghĩaÐánh Huỳnh Cân Hào Kiệt Lập CôngBài Ca ... Trương Bảo rất gấp. Trong thành quân sĩ đều hết lương thực, thế giặc nguy cấp, nên tướng giặc là Nghi m Chách đâm chết Trương Bảo, rồi chặt đầu đem ra ngoài thành dâng cho Chu Tuấn. Thế là Chu ... bạc với hai em chưa biết vì duyên cớ gì. Bỗng có Đốc Bưu di hành đến huyện. Huyền Đức ra thành nghinh tiếp, vừa thấy Đốc Bưu vào đến quán dịch, Đốc Bưu gọi Huyền Đức nói: - Huyện úy làm người...
 • 87
 • 752
 • 4
TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG LA QUÁN TRUNG (Trích hồi 21  “Tam quốc diễn nghĩa”) pptx

... (Trích hồi 21  Tam quốc diễn nghĩa”) 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương lúc này mới khởi nghi p, chưa có ... giật mình. Tào Tháo thấy thế không nghi ngờ gì Huyền Đức nữa. 3.Đọc hiểu Khi bình về Tam quốc diễn nghĩa, các nhà phê bình văn học Trung Quốc đã đưa ra bộ " ;tam tuyệt", ba đỉnh cao mẫu ... này mới khởi nghi p, chưa có đất dung thân và dựng nghi p nên phải sang nương nhờ Tào Tháo. Tào Tháo là một người có tài nhưng chủ quan và đa nghi. Tào Tháo biết chí lớn của ba anh em Lưu Bị nên...
 • 5
 • 1,566
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: hồi trống cổ thành tam quốc diễn nghĩa bài giảng chuẩn ngữ văn 10tam quốc diễn nghĩa 120 hồibài giảng hồi trống cổ thành trích hồi 28 tam quốc diễn nghĩacam nghi cua bac ve nhat ki trong tu cua tam quoc dien nghiatam quốc diễn nghĩamua sách tam quốc diễn nghĩaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI