0

Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

50 393 0
  • Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:49

BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THU HƢƠNG MÃ SINH VIÊN: 1101243 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG GIẢO CỔ LAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ HÀ NỘI - 2016 BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DƢỢC HÀ NỘI NGUYỄN THU HƢƠNG MÃ SINH VIÊN : 1101243 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG SAPONIN TOÀN PHẦN TRONG GIẢO CỔ LAM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƢỢC SĨ Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Anh ThS Ngô Minh Thúy Nơi thực hiện: Bộ môn Vật lý – Hóa lý HÀ NỘI - 2016 www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com LỜI CẢM ƠN N H người thầy tận tình hướng dẫn, bảo truyền đạt cho Ơ kính trọng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Thị Kiều Anh, N Để hoàn thành khóa luận này, trước hết xin bày tỏ lòng TP Q lời cảm ơn đến ThS Ngô Minh Thúy, người giúp đỡ giải ẠO tình cấp bách khó khăn suốt trình thực Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com khóa luận G Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, anh chị kĩ thuật H Ư N viên Bộ môn Vật lý – Hóa lý Hóa phân tích – Độc chất, trường Đại khóa luận tốt nghiệp hạn TR ẦN học Dược Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành B Tôi cảm ơn công ty Traphaco hỗ trợ giúp đỡ đầy 10 00 đủ hóa chất nguyên vật liệu để hoàn thành khóa luận với kết A tốt H Ó Cuối cùng, muốn cảm ơn người gia đình bạn bè -L Í- dành cho tình cảm, cổ vũ động viên sống Hà Nôi, ngày 12 tháng 05 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Thu Hƣơng D IỄ N Đ ÀN TO ÁN học tập Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú U Y kinh nghiệm nghiên cứu khoa học quý báu Tôi xin trân trọng gửi Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Mục ục LỜI CÁM ƠN Ơ N H CHƢƠNG TỔNG QUAN N ĐẶT VẤN ĐỀ TP Q 1.1.1 Đặc điểm chi Gynostemma Blume 1.1.1.1 Vị trí phân loại chi Gynostemma Blume www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO 1.1.1.2 Đặc điểm thực vật chi Gynostemma Blume Đ 1.1.1.3 Các loài chi Gynostemma Việt Nam N G 1.1.2 Đặc điểm loài Gynostemmsa pentaphyllum H Ư 1.1.2.1 Đặc điểm thực vật: TR ẦN 1.1.2.2 Thành phần hóa học G Pentaphyllum: 1.1.2.3 Phân bố: B 1.1.3 Tác dụng dược lý độc tính 10 00 1.1.4 Một số ứng dụng làm thuốc thực phẩm chức A 1.2 ĐỊNH LƢỢNG HOẠT CHẤT TRONG GIẢO CỔ LAM H Ó 1.2.1 Phương pháp cân -L Í- 1.2.2 Phương pháp đo quang ÁN 1.2.3 Phương pháp HPLC D IỄ N Đ ÀN TO 1.3 TỔNG QUAN VỀ PHỔ HẤP THỤ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN ( UVVIS) 11 Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú U Y 1.1 TỔNG QUAN VỀ GIẢO CỔ LAM 1.3.1 Phổ hấp thụ UV-VIS 11 1.3.2 Định luật Lambert-Beer 11 1.3.3 Ứng dụng quang phổ UV-VIS phân tích định lượng dung dịch thành phần 13 CHƢƠNG ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 2.1 NGUYÊN VẬT LIỆU, THIẾT BỊ 16 2.1.1 Nguyên liệu 16 Ơ N H 2.1.3 Dụng cụ, thiết bị 17 N 2.1.2 Chất chuẩn, hóa chất, thuốc thử 16 TP 2.2.1 Xây dựng phương pháp phân tích 17 ẠO 2.2.2 Thẩm định phương pháp 17 Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com 2.2.3 Phân tích mẫu thực 18 N G 2.2.4 Xử lý số liệu 18 H Ư CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 19 TR ẦN NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH LƢỢNG 19 3.1.1 Lựa chọn điều kiện đo quang 19 10 00 B 3.1.2 Khảo sát lựa chọn quy trình xử lý mẫu 20 3.1.3 Quy trình phân tích 24 Ó A 3.2 THẨM ĐỊNH PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 25 Í- H 3.2.1 Tính chọn lọc 25 -L 3.2.3 Độ lặp lại 28 TO ÁN 3.2.4 Độ 30 ÀN 3.3 PHÂN TÍCH MẪU THỰC 31 Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú Q U Y 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 D IỄ N Đ 3.4 BÀN LUẬN 33 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 37 Kết uận 37 Đề xuất 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT N MeOH: Methanol N H Ơ n-BuOH: n-Buthanol Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó A 10 00 B TR ẦN H Ư N G Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO TP Q U Y G: Gynostemma Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1 Các mẫu dược liệu Giảo cổ lam dùng nghiên cứu 16 Bảng 3.1 Kết đánh giá ảnh hưởng dung môi chiết 26 Bảng 3.2 Kết khảo sát tuyến tính quy trình định lượng Bảng 3.3 Kết đánh giá độ lặp lại phương pháp với mẫu M01 29 Bảng 3.4 Kết đánh giá độ phương pháp 30 Bảng 3.5 Kết hàm lượng saponin toàn phần tính theo Gypenoside XVII mẫu thử 32 Ơ H Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN N U Y Đ ẠO TP Q 27 D IỄ N Đ ÀN TO N STT G www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 1.2 chế phản ứng tạo màu Hình 1.3 Công thức cấu tạo gypenoside XVII Hình 1.4 Nguyên tắc định luật Lambert-Beer Hình 1.5 Đồ thị phương pháp đường chuẩn A = f (C) 14 Hình 1.6 Đồ thị phương pháp thêm đường chuẩn 15 Hình 3.1 Phổ hấp thụ gypenoside XVII Hình 3.2 Kết khảo sát kỹ thuật chiết Hình 3.3 Kết khảo sát dung môi chiết 21 10 Hình 3.4 Kết khảo sát thời gian chiết 22 11 Hình 3.5 Kết khảo sát điều kiện tinh chế saponin (n = 3) 23 12 Hình 3.6 Đồ thị biểu diễn tương quan tuyến tính nồng độ saponin gypenoside XVII độ hấp thụ 27 12 20 21 10 00 A Ó H Í-L ÁN Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú TR ẦN H Ư N G Đ ẠO TP Q 10 D IỄ N Đ ÀN TO Ơ H Hình 1.1 Cấu trúc Dammaran thuộc nhóm Saponin triterpen tetracyclic (a); Protopanaxadiol (b) U Y N TRANG N TÊN HÌNH B www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com STT Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com ĐẶT VẤN ĐỀ Ơ H dược ngày tăng Việt Nam ưu nguồn phong phú lịch sử N Hiện nay, xu hướng tìm kiếm nguồn thuốc sử dụng thuốc từ thảo U Y N lâu đời sử dụng dược liệu phòng điều trị bệnh, bổ dưỡng TP dùng phổ biến dân gian làm thuốc, chè uống thức ăn ẠO nhiều nghiên cứu cho thấy chế phẩm G Pentaphyllum lợi cho sức www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com khỏe điều trị bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, ung thư, viêm gan, G Đ bệnh thần kinh giúp giảm bớt căng thẳng, chống viêm, giảm mệt H Ư N mỏi, hạ cholesterol triacylglycerol Chất hoạt tính G Pentaphyllum polysaccharide, flavonoid, saponin, carotenoid, hoạt tính sinh học TR ẦN clorophyl sterol Trong đó, flavonoid saponin coi nhóm chất 10 00 B Do tác dụng tốt cho sức khỏe nên sản phẩm G Pentaphyllum tiêu thụ mạnh thị trường nhiều nước châu Á, châu Âu Hoa Kỳ A Các nghiên cứu gần khác lớn thành phần hóa H Ó học sản phẩm chứa G Pentaphyllum lưu hành thị trường Sự khác Í- thành phần hóa học dẫn đến hiệu lực điều trị, liều, độ ổn định, -L hạn dùng, độ an toàn khác nhau, cần thiết phải kiểm soát chất ÁN lượng sản phẩm Xuất phát từ nhu cầu thực tế trên, khóa luận “định lượng D IỄ N Đ ÀN TO saponin toàn phần giảo cổ lam” thực với hai mục tiêu: - Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú Q nâng cao sức khỏe người dân Gỉao cổ lam hay Bổ đắng ( Việt Nam ) Xây dựng phương pháp định lượng saponin toàn phần dược liệu Gỉao cổ lam phương pháp quang phổ dùng Gypenoside XVII làm chất đối chiếu - Đánh giá hàm lượng saponin toàn phần số mẫu Giảo cổ lam thu thập Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Ơ N CHƢƠNG TỔNG QUAN N H 1.1 TỔNG QUAN VỀ GIẢO CỔ LAM TP Q 1.1.1.1 Vị trí phân loại chi Gynostemma Blume ẠO Theo tài liệu Thực vật dược phân loại thực vật, Cây cỏ Việt Nam Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com [15], chi Gynostemma Blume xếp vào họ Cucurbitaceae (họ Bầu bí) G Vị trí chi Gynostemma Blume hệ thống phân loại thực vật dược H Ư N sau: Ngành Ngọc lan Magnoliophyta  Lớp Ngọc lan Magnoliopsida  Phân lớp Sổ Dilleniidae  Liên Hoa tím Violanae  Bộ Bí Cucurbitales  Họ Bầu bí Cucurbitaceae  Chi Gynostemma ÁN -L Í- H Ó A 10 00 B TR ẦN  D IỄ N Đ ÀN TO 1.1.1.2 Đặc điểm thực vật chi Gynostemma Blume Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú U Y 1.1.1 Đặc điểm chi Gynostemma Blume Chi Gynostemma Blume mô tả Blume vào năm 1825 dựa đặc điểm hình thái loài G simplicifolium Từ đến nay, thêm nhiều loài mô tả Các loài thuộc chi Gynostemma đặc điểm chung sau [15], [30]: Cây thảo, mảnh, thân leo, sống lâu năm Lá kép, đơn, khía cưa Tua chẻ đôi, tua đơn Cụm hoa khác gốc, dạng chùy mảnh, dài, hoa đực Hoa nhỏ, màu trắng lục nhạt, bắc con, cuống hoa đốt Đài hoa hình bánh xe, chia Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 28 3.2.3 Độ lặp lại Độ lặp lại phương pháp xác định phân tích mẫu song song Ơ N H mẫu thử theo quy trình chiết mẫu phân tích lựa chọn (mục 3.1.3) N điều kiện thí nghiệm Tiến hành định lượng lần độc lập D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó A 10 00 B TR ẦN H Ư N G Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO TP Q dược liệu khô Kết trình bày bảng sau: Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú U Y Tính hàm lượng saponin toàn phần theo gypenoside XVII mẫu thử theo Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 29 Bảng 3.3 Kết đánh giá độ ặp ại phƣơng pháp với (mẫu M01) N Độ ẩm (%) saponin toàn phần (%) Ơ thụ H Lƣợng cân mẫu thử (g) Hàm ƣợng 6,14 0,10076 0,509 6,32 0,10097 0,497 TP 6,16 0,486 0,10059 0,473 0,10071 0,476 G 0,10022 6,07 TR ẦN B 10 00 Hàm lượng trung bình (%) H Ư N Đ 9,22 5,92 6,08 2,69 A RSD (%) 5,89 H Ó Chuẩn gypenoside XVII: -L Í- Nồng độ (dung dịch chuẩn đo quang): 20 µg/ml TO ÁN Độ hấp thụ: 0,440 ÀN Nhận xét: Theo AOAC, mức hàm lượng – 10% độ lặp lại phương Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú 0,492 U Y 0,10029 Q ẠO www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com N Stt Độ hấp D IỄ N Đ pháp (RSD) phải đạt nhỏ 2,7% Kết phân tích cho thấy độ lặp lại định lượng saponin toàn phần (tính theo gypenoside XVII) Giảo cổ lam đạt yêu cầu Như vậy, phương pháp độ lặp lại đạt yêu cầu AOAC [11] Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 30 3.2.4 Độ Độ xác định phương pháp thêm lượng xác Ơ N H toàn phần (M01) 6,08%, độ ẩm 9,22% cho tổng nồng độ nằm N saponin gypenoside XVII chuẩn vào mẫu thử xác định hàm lượng saponin U Y khoảng tuyến tính khảo sát Tiến hành chiết định lượng mục 3.1.3, (g) (×10-3 g) 0,07306 1,2 0,07212 1,2 0,07311 0,07381 0,07245 Đ chuẩn thu hồi hồi (%) 1,23 102,48 0,507 1,21 100,83 1,2 0,510 1,19 98,84 1,2 0,514 1,19 99,03 1,2 0,504 1,16 96,75 0,07564 1,2 0,523 1,18 98,29 10 00 A Ó H -L IỄ N Đ ÀN TO ÁN D (×10-3 g) Độ thu 0,514 B hấp thụ G chuẩn thêm Lƣợng H Ư cân mẫu thử Độ Í- Stt Lƣợng N Lƣợng TR ẦN www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO Bảng 3.4 Kết đánh giá độ phƣơng pháp TP mức nồng độ với lần làm lặp lại riêng biệt Kết thu sau: Hàm lượng trung bình (%) 99,37 RSD (%) 2,02 Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú Q từ kết thu xác định độ thu hồi phương pháp Thực Chuẩn gypenoside XVII: Nồng độ (dung dịch chuẩn đo quang): 20,23 µg/ml Độ hấp thụ: 0,494 Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 31 Với quy trình lựa chọn, định lượng saponin toàn phần (tính theo Ơ H 102,48%, đa số nằm khoảng yêu cầu thẩm định phương pháp N gypenoside XVII) nghiên cứu mẫu thử độ thu hồi từ 96,75 đến N phân tích mẫu AOAC (nằm khoảng 97 – 103% với hàm lượng 1- ẠO 3.3 PHÂN TÍCH MẪU THỰC Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Các mẫu Giảo cổ lam thu hái xác định tên khoa học Phơi khô G Nghiền Xác định hàm ẩm bột dược liệu Tiến hành chuẩn bị mẫu phân tích H Ư N dẫn mục 3.1.3, mẫu chuẩn bị thử riêng biệt Kết D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó A 10 00 B TR ẦN trình bày bảng sau: Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú TP Q lượng qua nhiều giai đoạn nên kết chấp nhận U Y 10%), giá trị độ tìm lại xấp xỉ 97% mẫu thử dược liệu, phép định Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 32 Bảng 3.5 Kết hàm ƣợng saponin toàn phần (tính theo gypenoside XVII) mẫu thử cân (g) Ơ Độ ẩm saponin toàn Hàm lượng thụ (%) phần mẫu trung bình (%) H Độ hấp 0,352 0,10082 0,318 0,10267 0,327 0,10206 0,616 0,10046 0,601 0,10715 0,637 0,10333 0,10144 4,20 10,0 ẠO 0,10715 4,03 4,10a H Ư N 4,07 TR ẦN 7,09 10 00 B 9,03 0,662 7,03 7,03b 6,98 7,52 H 0,10614 0,659 8,46 0,671 7,63 7,53a 7,42 ÁN -L Í- M04 Ó A M03 G Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com M02 TP Q thử khô (%) TO * Chuẩn: Dung dịch chuẩn gypenoside XVII (dung dịch chuẩn đo quang) D IỄ N Đ ÀN nồng độ 20 µg/ml a kết tính theo A c = 0,435 b kết tính theo A c = 0,468 Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú mẫu lượng N Stt U Y Tên N Hàm lượng Khối Kết bảng cho thấy hàm lượng saponin toàn phần Giảo cổ lam cao lớn 4,0% Kết tương đồng với công bố hàm lượng saponin toàn phần nhóm tác giả Phạm Thanh Kỳ 4,12 – 5,10% [5] Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 33 3.4 BÀN LUẬN Trong thời gian gần đây, Giảo cổ lam thu hái tự nhiên, trồng Ơ H dược liệu không ngừng tăng lên Giảo cổ lam 36 dược liệu nằm N tăng lên nhiều nhu cầu sử dụng dược liệu sản phẩm chế biến từ N danh mục dược liệu tập trung phát triển qui mô lớn Quyết định TP Q liệu đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Thủ tướng Chính phủ Để đảm bảo chất lượng nguồn dược liệu đầu vào phục vụ sản xuất sử dụng www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO việc chuẩn hóa hàm lượng hoạt chất tác dụng cần thiết Theo G Đ nghiên cứu dược lý, saponin thành phần mang lại tác dụng quý H Ư N giá cho dược liệu Do Giảo cổ lam nhiều saponin (gypenoside) hàm lượng TR ẦN không đủ lớn nên lựa chọn đối tượng định lượng nhóm chất saponin (saponin toàn phần) hợp lý Saponin toàn phần Giảo cổ lam xác 10 00 B định phương pháp cân với độ nhạy không cao [1] yêu cầu lượng mẫu thử nhiều, chiết tinh chế qua nhiều giai đoạn, thời gian phân tích kéo A dài (có thể tới ngày làm việc) khó đáp ứng nhu cầu sản xuất; phương H Ó pháp quang phổ dựa phản ứng Rosenthaler độ nhạy cao nên cần Í- lượng mẫu nhỏ, thời gian xử lý mẫu rút ngắn khoảng 6-8 lần so với phương -L pháp cân Chuẩn định lượng saponin toàn phần Giảo cổ lam ÁN tác giả lựa chọn dịch chiết saponin (saponin extracts) [36], ginsenoside Rb1 TO [4], [5] Tuy nhiên, qua nghiên cứu công bố chưa phát thấy Rb1 Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú U Y 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược ÀN Giảo cổ lam Việt Nam, mặt khác sử dụng dịch chiết saponin làm chất D IỄ N Đ đối chiếu thành phần dễ thay đổi trình bảo quản Do vậy, lựa chọn gypenoside tinh khiết làm chất đối dễ dàng cho trình kiểm nghiệm Các nghiên cứu sử dụng sắc ký lỏng hiệu cao, sắc ký lỏng kết nối với khối phổ xác định gần 34 gypenoside panaxadiol, gypenoside XVII, XLIX [27],… Căn vào hàm lượng gypenoside Giảo cổ lam tính sẵn chất chuẩn, nghiên cứu lựa chọn gypenoside XVII làm chất Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 34 đối chiếu để định lượng saponin toàn phần theo phương pháp quang phổ Trong Giảo cổ lam thành phần saponin lượng lớn Ơ H điểm saponin hấp thụ ánh sáng nên muốn định lượng saponin toàn phần N flavonoid, acid amin, acid hữu cơ, sterol, đường khử, polysaccharid Do đặc U Y N theo phương pháp đo quang cần phải tiến hành tạo màu phản ứng TP hết saponin dược liệu cần chiết kiệt, sau loại thành phần ẠO ảnh hưởng tới phản ứng tạo màu Phương pháp chiết ảnh hưởng lớn Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com tới hiệu suất chiết saponin thời gian phân tích Hai phương pháp G sử dụng nghiên cứu phương pháp số nghiên H Ư N cứu sử dụng siêu âm [4], [36] chiết soxhlet [1] với dung môi ethanol Căn vào kết khảo sát thu lựa chọn cách chiết siêu âm TR ẦN cho hiệu suất chiết tương đương, rút ngắn thời gian chiết lần so với chiết Soxhlet, đặc biệt tiến hành chiết nhiều mẫu lần tiến 10 00 B hành Điều giải thích phương pháp siêu âm tác dụng tăng mạnh tính thẩm thấu khuếch tán nhờ tác dụng sóng siêu âm làm tăng A diện tích tiếp xúc hai pha cách phân tán chúng thành hạt nhỏ, H Ó tăng cường xáo trộn hỗn hợp Các loại dung môi chiết mẫu sử Í- dụng khảo sát dựa độ tan saponin dung môi thông thường -L aceton, methanol, ethanol Kết cho thấy chiết methanol cho kết ÁN lượng chất chiết (tỷ số đáp ứng phân tích/khối lượng: A/m) cao TO Kết nghiên cứu cho thấy thời gian chiết mẫu ảnh hưởng đến hàm ÀN lượng hoạt chất chiết Cụ thể tăng thời gian chiết từ 30 - 45 phút, lượng Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú Q Rosenthaler với thuốc thử vanilin/ acid acetic băng acid percloric Trước D IỄ N Đ saponin chiết tăng, tăng thời gian chiết từ 45 – 75 phút, lượng hoạt chất chiết thay đổi không đáng kể Do việc lựa chọn thời gian chiết 45 phút tác dụng tiết kiệm thời gian Lượng mẫu thử xem xét, tác giả [1], [4], [36] chiết 10 g mẫu thử, sau phải pha loãng nhiều lần nhiều thời gian dung môi để chiết kiệt hoạt chất dược liệu, khảo sát lượng mẫu chiết ban đầu 1/10 so với Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 35 nghiên cứu (1,00 g), độ pha loãng mẫu lên tới 500 lần qui trình dùng 0,10 g mẫu thử đảm bảo yêu cầu Ơ H lượng lớn flavonoid chất tan methanol cần tinh chế N Dịch chiết methanol Giảo cổ lam, thành phần saponin U Y N saponin để loại chất cản trở tới kết định lượng Dược điển Việt Nam TP pháp cân sử dụng dung môi n – butanol [1] Còn định lượng saponin ẠO sắc ký lỏng hiệu cao sắc ký lỏng – khối phổ, dịch chiết dược Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com liệu thường tinh chế chiết pha rắn, tác giả Kao, T.H., et al (2008) G dùng cột C18 [18] dùng cột Diaion HP-20 để xử lý dịch chiết methanol trước H Ư N tiêm mẫu vào hệ thống LC-MSMS xác định saponin cho kết tốt Nhóm tác giả Phạm Tuấn Anh, Phạm Thanh Kỳ cộng dùng chất TR ẦN nhồi Diaion HP-20 để tinh chế saponin sau làm phản ứng màu để đo quang [4] Hai phương pháp tinh chế saponin khảo sát chiết pha rắn với 10 00 B chất nhồi Diaion HP-20 chiết lỏng – lỏng n-butanol Kết cho thấy đáp ứng phân tích tinh chế saponin theo phương pháp chiết lỏng – lỏng cao A so với tinh chế chiết pha rắn lượng hoạt chất H Ó chưa rửa giải hết chiết pha rắn Hơn nữa, chiết pha rắn yêu cầu thiết bị Í- phức tạp, cột chiết đắt tiền, người phân tích kinh nghiệm nên nghiên -L cứu phương pháp chiết lỏng – lỏng sử dụng phù hợp tính ÁN kinh tế cao TO Điều kiện phản ứng màu Rosenthaler dựa nghiên cứu tác giả [4] với Diễn đàn hỗ trợ giáo dục : Đ/C 1000B Trần Hưng Đạo Tp Quy Nhơn Người sáng lập : Nguyễn Thanh Tuấn - Chủ quản tài nguyên : Nguyễn Thanh Tú Q IV - chuyên luận Giảo cổ lam tinh chế saponin để định lượng phương D IỄ N Đ ÀN nồng độ thể tích thuốc thử vanilin 5% acid acetic băng acid percloric 72%, thời gian phản ứng, nhiệt độ phản ứng; mẫu thử sau phản ứng làm lạnh pha loãng ethyl acetat tới thể tích đo quang Việc sử dụng dung môi hữu ethyl acetat [4] chiếm 2/3 thể tích môi trường mẫu đo giúp giảm nồng độ acid nên an toàn cho người phân tích mà đảm bảo độ bền vững sản phẩm phản ứng tạo thành Hầu hết trường hợp định lượng saponin quang phổ sử dụng phản ứng Đóng góp PDF GV Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 36 (phản ứng Rosenthaler) Sản phẩm phản ứng màu tím cho cực đại hấp thụ bước sóng khoảng 550 nm nên chọn lọc độ nhạy cao (nồng độ Ơ H giảm dung môi chiết xuất tinh chế từ giảm thời gian phân tích, giảm N saponin dung dịch đo quang cỡ 10 µg/ml) giảm lượng mẫu, U Y N thiểu ô nhiễm môi trường TP chọn lọc, khoảng tuyến tính, độ xác, độ Kết cho thấy phương ẠO pháp cho độ chọn lọc cao, dung môi chiết mẫu ảnh hưởng không đáng kể Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com tới giá trị đáp ứng (
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam , Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1. Cấu trúc Dammaran thuộc nhóm Saponin triterpen tetracyclic (a); Protopanaxadiol (b)  - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 1.1..

Cấu trúc Dammaran thuộc nhóm Saponin triterpen tetracyclic (a); Protopanaxadiol (b) Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.2. Cơ chế phản ứng tạo màu - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 1.2..

Cơ chế phản ứng tạo màu Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.3. Công thức cấu tạo của gypenoside XVII - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 1.3..

Công thức cấu tạo của gypenoside XVII Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình 1.6. Đồ thị của phƣơng pháp thêm đƣờng chuẩn - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 1.6..

Đồ thị của phƣơng pháp thêm đƣờng chuẩn Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hình 3.1. Phổ hấp thụ của gypenoside XVII - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 3.1..

Phổ hấp thụ của gypenoside XVII Xem tại trang 28 của tài liệu.
Hình 3.2. Kết quả khảo sát kỹ thuật chiết - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 3.2..

Kết quả khảo sát kỹ thuật chiết Xem tại trang 29 của tài liệu.
Hình 3.4. Kết quả khảo sát thời gian chiết - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 3.4..

Kết quả khảo sát thời gian chiết Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 3.5. Kết quả khảo sát điều kiện tinh chế saponin (n = 3) - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Hình 3.5..

Kết quả khảo sát điều kiện tinh chế saponin (n = 3) Xem tại trang 31 của tài liệu.
Bảng 3.1. Kết quả đánh giá ảnh hƣởng của dung môi chiết - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Bảng 3.1..

Kết quả đánh giá ảnh hƣởng của dung môi chiết Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng 3.2. Kết quả khảo sát tính tuyến tính của qui trình định ƣợng - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Bảng 3.2..

Kết quả khảo sát tính tuyến tính của qui trình định ƣợng Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng 3.3. Kết quả đánh giá độ ặp ại của phƣơng pháp với (mẫu M01) - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Bảng 3.3..

Kết quả đánh giá độ ặp ại của phƣơng pháp với (mẫu M01) Xem tại trang 37 của tài liệu.
Bảng 3.4. Kết quả đánh giá độ đúng của phƣơng pháp - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Bảng 3.4..

Kết quả đánh giá độ đúng của phƣơng pháp Xem tại trang 38 của tài liệu.
Bảng 3.5. Kết quả hàm ƣợng saponin toàn phần (tính theo gypenoside XVII) trong các mẫu thử  - Nghiên cứu định lượng saponin toàn phần trong giảo cổ lam

Bảng 3.5..

Kết quả hàm ƣợng saponin toàn phần (tính theo gypenoside XVII) trong các mẫu thử Xem tại trang 40 của tài liệu.

Từ khóa liên quan