0

Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume

36 254 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:49

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG MSV: 1201629 ỨNG DỤNG NHỰA MACROPOROUS TRONG LÀM GIÀU SAPONIN TỪ RỄ NGƯU TẤT (ACHYRANTHES BIDENTATA BLUME) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ HÀ NỘI – 2017 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG MSV: 1201629 ỨNG DỤNG NHỰA MACROPOROUS TRONG LÀM GIÀU SAPONIN TỪ RỄ NGƯU TẤT (ACHYRANTHES BIDENTATA BLUME) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: TS Nguyễn Văn Hân TS Nguyễn Tuấn Hiệp Nơi thực hiện: Viện Dược liệu HÀ NỘI – 2017 www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com LỜI CẢM ƠN! Lời em xin tỏ lòng biết ơn chân thành thầy giáo TS H N điều kiện, giúp đỡ bảo em trình thực khóa luận Ơ N Nguyễn Văn Hân, người thầy giàu kinh nghiệm đầy nhiệt huyết tạo Q thành tới TS Nguyễn Tuấn Hiệp định hướng, giúp đỡ dạy dỗ em TP suốt thời gian làm nghiên cứu www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới anh Đỗ Quang Thái G Đ anh chị khoa công nghệ chiết xuất- Viện Dược liệu trực tiếp hướng N dẫn, bảo em tận tình giúp đỡ em hoàn thành khoá luận H Ư Tiếp theo em xin phép gửi lòng biết ơn tới Viện Dược liệu tạo điều TR ẦN kiện thuận lợi nhiều động lực để em có hội học hỏi nhiều Và em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường Đại học 10 00 B Dược Hà Nội, người dạy dỗ bảo em tận tình suốt tháng năm học tập trường A Cuối cùng, với lòng biết ơn vô hạn, em xin phép gửi lời cảm ơn Í- -L gian qua H Ó tới gia đình, người thân, bạn bè động viên hỗ trợ em suốt thời Do thời gian có hạn trình độ thân hạn chế nên khóa luận TO ÁN tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, em mong nhận bảo tận tình thầy cô góp ý chân thành bạn bè D IỄ N Đ ÀN Em xin chân thành cảm ơn! DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc em xin gửi lời cảm ơn chân Hà Nội, tháng 04 năm 2017 Sinh viên Hoàng Thị Huyền Trang Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com MỤC LỤC N LỜI CẢM ƠN! H Ơ DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT U Y DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ 10 Q ĐẶT VẤN ĐỀ ẠO TP CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com 1.1 Tổng quan Achyranthes bidentata Blume G Đ 1.1.1 Về thực vật H Ư N 1.1.1.1 Vị trí phân loại Ngưu tất 1.1.1.2 Đặc điểm thực vật TR ẦN 1.1.1.3 Phân bố, sinh thái 1.1.1.4 Bộ phận dùng 10 00 B 1.1.2 Thành phần hóa học 1.1.2.1 Saponin Ó A 1.1.2.2 Phytoecdysteroid H 1.1.2.3 Polysacharid -L Í- 1.1.3 Tác dụng sinh học ÁN 1.2 Tổng quan phương pháp tinh chế TO 1.2.1 Phương pháp chiết pha rắn (SPE) D IỄ N Đ ÀN 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Nguyên tắc chế SPE DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N DANH MỤC CÁC BẢNG 1.2.1.3 Ứng dụng 1.2.2 Tổng quan hạt nhựa macroporous 10 1.2.2.1 Định nghĩa phân loại 10 1.2.2.2 Đặc điểm hạt nhựa macroporous 11 1.2.2.3 Tổng quan hạt nhựa macroporous D101 11 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 1.2.2.3.1 Thông số vật lý 11 Ơ 1.2.2.3.3 Ứng dụng tách chiết saponin 12 N 1.2.2.3.2 Cơ chế hấp phụ saponin hạt nhựa D101 12 H 1.2.2.4.4 Ứng dụng hạt nhựa nghiên cứu Ngưu tất 13 Q 2.1 Đối tượng, nguyên liệu, hoá chất thiết bị nghiên cứu 15 TP 2.1.1 Nguyên vật liệu 15 ẠO 2.1.2 Hoá chất, thiết bị, dụng cụ 16 Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com 2.1.2.1 Hoá chất 16 N G 2.1.2.2 Dụng cụ 16 H Ư 2.1.2.3 Thiết bị 16 TR ẦN 2.2 Nội dung nghiên cứu 17 2.2.1 Nghiên cứu cách xử lý hạt nhựa ban đầu 17 B 2.2.2 Nghiên cứu trình hấp phụ saponin từ dịch chiết lên hạt nhựa 10 00 macroporous D101 17 A 2.2.3 Nghiên cứu trình giải hấp phụ saponin từ hạt nhựa H Ó macroporous D101 17 Í- 2.2.4 Đề xuất ổn định quy trình trình làm giàu saponin ứng dụng hạt -L nhựa macroporous D101 17 ÁN 2.3 Phương pháp nghiên cứu 17 D IỄ N Đ ÀN TO 2.3.1.Phương pháp định tính, định lượng 17 2.3.1.1 Phương pháp thuỷ phân 17 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.3.1.2 Phương pháp định tính 18 2.3.1.3 Phương pháp định lượng 18 2.3.2 Phương pháp chiết 19 2.3.3 Phương pháp xử lý dịch chiết 19 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu xử lý hạt nhựa ban đầu 19 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 2.3.5 Phương pháp nghiên cứu trình hấp phụ saponin từ dịch chiết H 2.3.5.2 Phương pháp xác định dung lượng hấp phụ hạt nhựa Ơ 2.3.5.1 Phương pháp khảo sát tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột 21 N lên hạt nhựa macroporous D101 21 Q 2.3.6 Phương pháp nghiên cứu trình giải hấp phụ saponin từ hạt nhựa TP macroporous D101 23 ẠO 2.3.6.1 Khảo sát dung môi giải hấp phụ 23 Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com 2.3.6.2 Khảo sát thể tích rửa giải 24 N G 2.3.7 Đề xuất ổn định quy trình làm giàu saponin từ rễ Ngưu tất ứng H Ư dụng hạt nhựa macroporous D101 24 TR ẦN CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM, KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 27 3.1 Nghiên cứu xử lý hạt nhựa ban đầu 27 B 3.2 Khảo sát trình hấp phụ saponin lên hạt nhựa macroporous D101 10 00 điều kiện động 28 A 3.2.1 Khảo sát tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột 28 H Ó 3.2.2 Xác định dung lượng hấp phụ hạt nhựa điều kiện động 29 Í- 3.3 Khảo sát trình giải hấp phụ saponin hạt nhựa macroporous -L D101 30 ÁN 3.3.1 Lựa chọn dung môi giải hấp phụ saponin 30 D IỄ N Đ ÀN TO 3.3.2 Khảo sát thể tích rửa giải 31 3.3.2.1 Quá trình rửa tạp chất 31 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N điều kiện động 22 3.3.2.2 Quá trình giải hấp phụ ethanol 50%, 70%, 96% 33 3.4 Đề xuất quy trình làm giàu saponin ứng dụng hạt nhựa macroporous D101 35 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 37 4.1 Bàn luận phương pháp nghiên cứu 37 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 4.1.1 Phương pháp chiết xử lý dịch chiết 37 Ơ 4.2 Bàn luận kết 39 N 4.1.2 Bàn luận phương pháp tinh chế saponin rễ Ngưu tất 37 N H KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 41 D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó A 10 00 B TR ẦN H Ư N G Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO TP Q PHỤ LỤC DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y TÀI LIỆU THAM KHẢO Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Tên β-D-glucopyranosyl Abp Achyranthes bidentata polysacharid AbpS Achyranthes bidentata polysacharid sulfat Sắc ký lỏng hiệu cao SKLM Sắc ký lớp mỏng Đ Dung lượng hấp phụ Qe Ethanol TR ẦN EtOH N G Chiết pha rắn H Ư SPE ẠO HPLC Thể tích: thể tích kl:v Khối lượng/ thể tích TO ÁN -L Í- H Ó A 10 00 B v:v D IỄ N Đ ÀN TP Bed volume DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Q U Y N H Ơ Glc BV www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com N Ký hiệu Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC BẢNG Trang N Tên bảng Trình bày số saponin oleanolic phân lập từ rễ Ngưu tất 1.2 Đặc tính vật lý số loại hạt nhựa macroporous 1.3 Thông số vật lý hạt nhựa D101 theo nhà sản xuất 2.1 Tên hoá chất nguồn gốc 3.1 Ảnh hưởng tác nhân đến dung lượng hấp phụ hạt nhựa 3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột lên dung lượng hấp phụ 3.3 Kết dung lượng hấp phụ hạt nhựa 3.4 Khối lượng cắn loại sau rửa tạp với nước ethanol 33 3.5 Kết phân lập saponin Ngưu tất quy mô 170 g (n=3) 36 N H Ơ 1.1 ẠO TP Q 11 16 27 G N H Ư TR ẦN B 10 00 A Ó H Í-L ÁN TO 39 D IỄ N Đ ÀN 38 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y 10 Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Bảng Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ Trang 1.1 Achyranthes bidentata 1.2 Axit oleanolic 1.3 Cấu trúc hóa học β-ecdysterone (I), inokosterone (II), rubrosterone (III) 2.1 Hình ảnh dược liệu Ngưu tất 2.2 Hình ảnh hạt nhựa macroporous D101 3.1 Ảnh hưởng tác nhân đến dung lượng hấp phụ hạt nhựa 3.2 Ảnh hưởng tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột lên hiệu suất giải hấp phụ 38 3.3 Hình ảnh sắc ký dịch theo BV 39 3.4 So sánh khả rửa giải dung môi lựa chọn 30 3.5 Sắc ký đồ dịch theo thứ tự dung môi rửa tạp nước, ethanol 10% 20% 32 3.6 Hình ảnh sắc ký dịch rửa giải với nước 32 3.7 Hình ảnh sắc ký dịch rửa giải với ethanol 20% 33 N H Ơ N Tên hình 15 15 G N H Ư TR ẦN B 10 00 -L Í- H Ó A 27 34 Đường cong giải hấp phụ ethanol 50% 35 ÁN (a) Hình ảnh sắc ký dịch rửa giải ethanol 50% theo thứ tự BV thứ từ trái qua phải, (b) Hình ảnh sắc ký dịch rửa giải ethanol 70% theo thứ tự BV thứ 1, từ trái qua phải, (c) Hình ảnh sắc ký dịch rửa giải ethanol 96% 3.9 3.10 Hình (a), (b) thứ tự hình ảnh cao trước sau tinh chế 36 D IỄ N Đ ÀN TO 3.8 DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN ẠO TP Q U Y Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Hình Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 1.2.2.3.2 Cơ chế hấp phụ saponin hạt nhựa D101 Hạt nhựa D101 chất polymer styren divinylbenzen không phân Ơ N cực, tạo liên kết Van der Waals với saponin có phần sapogenin không phân U Y saponin [16] .Q Hơn nữa, lỗ xốp hạt nhựa làm tăng diện tích tiếp xúc dẫn đến TP tăng hiệu hấp phụ hạt nhựa, tỷ lệ đường kính lỗ xốp hạt ẠO nhựa macroporous với đường kính phân tử hấp phụ khoảng đến Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Nếu đường kính nhỏ chất hấp phụ vào lỗ xốp khó, N G lớn chất hấp phụ dễ dàng qua lỗ làm giảm diện tích bề mặt hấp phụ H Ư Đường kính glycosid ước tính nm, tùy thuộc vào loại nhiều TR ẦN nhóm chức gắn vào khung chúng Trong thực tế phân tử thường lớn đáng kể, glycosid số nhóm đường thường gắn vào B phân tử, đường kính phân tử ước tính khoảng 2,0 nm [16] D101 10 00 đường kính lỗ xốp trung bình 9-10 nm, gấp khoảng lần so với đường kính Ó A glycosid nên thích hợp cho việc sử dụng để tinh chế glycosid H 1.2.2.3.3 Ứng dụng tách chiết saponin -L Í- Trong thập kỉ gần đây, hạt nhựa D101 phát triển ứng ÁN dụng rộng rãi chiết xuất, phân lập tinh chế chất có nguồn gốc TO tự nhiên flavonoid, saponin, tách kim loại,… [28] Trong saponin nhóm chất có nhiều nghiên cứu (khoảng 30 báo) sử dụng hạt nhựa D101 với D IỄ N Đ ÀN mục đích tinh chế, phân lập DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N H cực dịch chiết Ngưu tất qua xử lý nên có khả hấp phụ Năm 2013, Liu Z cộng tinh chế saponin steroid từ thân rễ Paris Polyphylla var yunnanensis để chọn loại hạt nhựa phù hợp nhằm thiết lập phương pháp đơn giản, bảy loại hạt nhựa macroporous lựa chọn để khảo sát hấp phụ giải hấp phụ Kết hạt nhựa D101 chứng minh hấp phụ giải hấp phụ tốt cho saponin 12 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com steroid Saponin steroid toàn phần sản phẩm tăng 4,83 lần với hàm lượng thu hồi lên tới 85.47% [21] Ơ N Hấp phụ giải hấp phụ flavonoid saponin toàn phần H Astragalus hạt nhựa macroporous khác bao gồm D101, AB-8, Q sánh Theo kết quả, XDA-5, D101 AB-8 khả hấp phụ, giải hấp phụ TP tốc độ hấp phụ cao flavonoid saponin loại hạt nhựa khác [34] ẠO Một nghiên cứu khác sử dụng hạt nhựa macroporous D101 để làm Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com gypenosid từ dịch chiết thô Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Makino N G Theo điều kiện tối ưu xác định sau: nồng độ mẫu mg/mL giải H Ư hấp phụ với dung dịch ethanol 50% , kết hàm lượng saponin thu đạt TR ẦN 92,76% [14] Tinh chế saponin toàn phần từ Gynostemma cách chiết nước nóng B sau tinh chế hấp phụ lên hạt nhựa D101 Sau tinh chế hạt 10 00 nhựa D101 kết cho thấy hàm lượng saponin toàn phần tăng từ 26,2% lên A 83% [12] H Ó Năm 2006, Xu Xianxiang, Xia Lunzhu thiết lập phương pháp tách Í- tinh chế saponin toàn phần từ Radix clematidis: chiết xuất với 70% ethanol -L sau tinh hạt nhựa D101 Sau rửa với nước cất ÁN ethanol nồng độ 30%, 50% 70% so sánh số: tốc độ rửa TO giải tỷ lệ rửa giải Kết saponin toàn phần giải hấp phụ với ethanol D IỄ N Đ ÀN 50% Tỷ lệ rửa giải 71,26% khả hấp phụ 53,36 mg/g [35] DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N XAD-1, HP-20, SP8-25, LSA-40, LX-18, XDA-5 ADS-7 so 1.2.2.4.4 Ứng dụng hạt nhựa nghiên cứu Ngưu tất Cho đến nay, ứng dụng hạt nhựa macroporous nghiên cứu Ngưu tất ý nhiều, nhựa macropopous D101 sử dụng số nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc số chất Ngưu tất kết hợp với phương pháp khác 13 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Năm 2007, với mục tiêu phân lập thành phần từ Ngưu tất làm sáng tỏ cấu trúc chúng Zhao Wan-ting cộng sử sử dụng hạt nhựa macroporous D101, sắc ký cột silica gel HPLC, UV, 1H-NMR 13 Ơ N C- H NMR để xác định cấu trúc Kết cho hợp chất xác định là: Q inokosteron [40] TP Qiu-Hong Wang cộng xác định cấu trúc hợp chất định (20R,22R,24S)-20-O,22-O-(5′-hydroxymethyl)-furfuryliden- Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com xác ẠO phytoecdysteroid mới, có tên niuxixinsteron A, B C Các cấu trúc (20R,22R)-20-O,22-O-(5′- N G 2β,3β,14α,25-tetrahydroxy-5β-ergost-7-en-6-one, H Ư hydroxymethyl)-furfuryliden-2β,3β,25-trihydroxy-14β-methyl-18-nor-5β- TR ẦN cholesta-7,12-dien-6-one (20R,22R,25R)-20-O,22-O-(5′-hydroxymethyl)furfuryliden-2β,3β,5β,14α,26-pentahydroxycholest-7-en-6-one) chứng B quang phổ Dịch chiết ban đầu xử lý phân lập hạt nhựa 10 00 macroporous D101 sắc ký cột silica gel [32] A Tiếp theo công bố năm 2012 thu glycosid tyramin H Ó feruloyl saponin triterpenoid thu được, chúng xác định N-transN-trans-feruloyl-3- Í- feruloyl-3-methoxytyramin-4′-O-β-D-glucopyranosid, -L methoxytyra min-4-O-β-D-glucopyranosid, PJS-1, chikusetsusaponin IVa, ÁN oleanolic acid 3-O-[β-D-glucuronopy ranosid-6-O-methyl ester]-28-O-β-D- TO glucopyranosid (5), oleanolic acid 3-O-[β-D-glucuronopyran-osid-6-O- D IỄ N Đ ÀN ethylester]-28-O-β-D-glucopyranosid, oleanolic acid 3-O-[β-D- DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N stachysteron A, podecdyson C, β-ecdysteron, 25-(R)-inokosteron, 25-(S)– glucuronopyranosid-6-O-butyl ester]-28-O-β-D-glucopyranosid, ginsenosid Ro hederagenin-28-O-β-D-glucopyranosyl ester Các thành phần hóa học phân lập tinh chế hạt nhựa D101, silica gel sắc ký điều chế HPLC sử dụng cột ODS Cấu trúc chúng làm sáng tỏ sở phân tích 1D 2D- NMR [37] 14 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng, nguyên liệu, hoá chất thiết bị nghiên cứu Ơ N 2.1.1 Nguyên vật liệu N H Rễ Ngưu tất xông sinh nguồn gốc Thái Bình đạt tiêu chuẩn 10 00 B Hình 2.1 Hình ảnh dược liệu Ngưu tất A Hạt nhựa D101 nguồn gốc từ Trung Quốc mua công ty Anhui D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó sanxing resin technology DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN TR ẦN H Ư N G Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO TP Q U Y hàm lượng saponin dược liệu khô >1% theo Dược điển Hong Kong Hình 2.2 Hình ảnh hạt nhựa macroporous D101 15 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 2.1.2 Hoá chất, thiết bị, dụng cụ 2.1.2.1 Hoá chất Ethanol 96% Việt Nam HCl Trung Quốc NaOH Trung Quốc Natri laurylsulfat Trung Quốc Methanol Trung Quốc Cloroform Vanillin Trung Quốc H2SO4 đặc Trung Quốc 10 Aceton H Ó - Cột thuỷ tinh (đường kính trong: 1,5 cm; cm; 2,5 cm; cm ) Í- - Pipet pasteur; pipet ml, ml, 10 ml -L - Phễu thuỷ tinh ÁN - Cốc thuỷ tinh TO - Ống đong 100 ml, 250 ml, 1000 ml, 2000 ml IỄ N Đ ÀN - Giấy lọc D Q Trung Quốc A 2.1.2.2 Dụng cụ TP ẠO Đ G N H Ư B TR ẦN Trung Quốc DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN H Tiêu chuẩn, nguồn gốc N Tên hóa chất U Y TT 10 00 www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Ơ N Bảng 2.1 Tên hoá chất nguồn gốc - Bình định mức 10 ml 2.1.2.3 Thiết bị - Máy cất quay Daihan scientific (Hàn Quốc) - Cân phân tích Mettler Toledo AB204S (Thuỵ Sỹ) - Máy đo hàm ẩm Ohaus (Thuỵ Sĩ) 16 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com - Cân phân tích Wisd (Đức) - Máy đo quang Shimadzu Ơ N - Tủ sấy Memmert (Đức) U Y - Máy siêu âm Daihan scientific (Hàn Quốc) TP Q - Bể điều nhiệt 2.2 Nội dung nghiên cứu ẠO Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com 2.2.1 Nghiên cứu cách xử lý hạt nhựa ban đầu G 2.2.2 Nghiên cứu trình hấp phụ saponin từ dịch chiết lên hạt nhựa H Ư N macroporous D101 - Khảo sát tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột TR ẦN - Xác định dung lượng hấp phụ hạt nhựa 2.2.3 Nghiên cứu trình giải hấp phụ saponin từ hạt nhựa 10 00 B macroporous D101 - Khảo sát dung môi rửa giải Ó A - Khảo sát thể tích rửa giải H 2.2.4 Đề xuất ổn định quy trình trình làm giàu saponin ứng dụng hạt -L Í- nhựa macroporous D101 ÁN 2.3 Phương pháp nghiên cứu TO 2.3.1.Phương pháp định tính, định lượng D IỄ N Đ ÀN 2.3.1.1 Phương pháp thuỷ phân DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N H - Hệ thống lọc hút Buchner - Dịch thuỷ phân môi trường axit HCl 10% với tỷ lệ dịch thuỷ phân: axit 2:1 (v:v) - Điều kiện: nhiệt độ 85o thời gian 2,5 17 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 2.3.1.2 Phương pháp định tính Phương pháp: sắc ký lớp mỏng với điều kiện sau: Ơ N - Lựa chọn điều kiện pha động: cloroform: methanol (20:1) (v:v) H - Pha tĩnh: mỏng TLC silica gel 60 F254 (Merck) .Q 1ml ethanol tuyêt đối TP - Chất đối chiếu: axit oleanolic ẠO - Thuốc thử màu: mỏng nhúng thuốc thử vanlin/ axit sulphuric Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com (pha theo DĐVN IV), sau sấy 100˚C quan sát ánh sáng thường H Ư N G Saponin cho vết màu tím mỏng 2.3.1.3 Phương pháp định lượng TR ẦN Định lượng phương pháp đo quang bước sóng 550 nm theo quy 10 00 - Chuẩn bị mẫu trắng: B trình sau: + Lấy xác 1ml methanol cho vào ống nghiệm cô đến cắn Ó A thêm 0,3 ml vanillin axit acetic ml HClO4 đem ủ 75o 15 H phút sau định mức 10 ml axit acetic -L Í- - Chuẩn bị mẫu cần định lượng: ÁN + Hút xác vào ống nghiệm ml dịch cần định lượng đem pha TO loãng với ml nước cất tiến hành thuỷ phân nêu mục 2.3.1.1 Sau thuỷ phân, lọc lấy tủa hoà tan methanol định mức 10 ml D IỄ N Đ ÀN methanol lắc DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N - Mẫu thử: dịch thuỷ phân mục 2.3.1.1 lấy phần tủa đem hoà với + Lấy xác ml dịch cho vào ống nghiệm cô thành cắn hoà tan 0,3 ml vanilin axit acetic 1ml HClO4 đem ủ 75o 15 phút Sau định mức 10 ml axit acetic Lắc đem đo quang 18 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com  Nồng độ saponin mẫu tính toán sau: Từ phương trình tuyến tính giá trị mật độ quang đo nồng độ Ơ N axit oleanolic có dạng: A= aC+ b H A- b U Y N 1000 a Q Trong đó: TP C%: nồng độ saponin mẫu (mg/ml) ẠO A: mật độ quang đo mẫu G Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com a, b: hệ số phương trình đường chuẩn N 2.3.2 Phương pháp chiết H Ư Dược liệu sau rửa cắt nhỏ đem chiết hồi lưu với TR ẦN ethanol 50% với tỷ lệ dược liệu: dung môi (kl:v) 1: Chiết điều kiện nhiệt độ 90o lần thứ tự giờ, 10 00 B Lọc dịch chiết, bỏ phần bã Gộp dịch chiết ethanol 50% lần 2.3.3 Phương pháp xử lý dịch chiết Ó A - Dịch chiết ethanol 50% thu đem cô quay áp suất giảm đến cao Í- H đặc -L - Hoà cao vào nước (tỷ lệ nước: dịch chiết ethanol 1:1) ÁN - Lọc dịch nước phễu lọc Buchner dịch đem chạy cột D IỄ N Đ ÀN TO 2.3.4 Phương pháp nghiên cứu xử lý hạt nhựa ban đầu Dung lượng hấp phụ (Qe) khả hấp phụ chất nhóm chất DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Nồng độ saponin (mg/ml): C (mg/ml) g hạt nhựa hấp phụ Cách xử lý ban đầu ảnh hưởng lớn đến thông số dung lượng hấp phụ hạt Tham khảo từ tài liệu thông tin từ nhà sản xuất, xử lý hạt nhựa ban đầu dùng dung dịch a cid, ba zơ chủ yếu ethanol tuyệt đối Mục tiêu: xác định trình xử lý ban đầu để loại hết tạp bám hạt nhựa trình sản xuất hạt sau xử lý cho 19 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com kết dung lượng hấp phụ cao đồng thời khảo sát ảnh hưởng dung môi lên khả hấp phụ hạt nhựa Ơ N Tiến hành: H - Chuẩn bị dịch chạy cột mục 2.3.2 2.3.3 .Q hạt nhựa làm hạt trương nở rửa ethanol nước cất Sau TP cân phần phần khoảng 1g cho vào bình nón đem xử lý tiếp sau: ẠO + Mẫu 1: không xử lý thêm Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com + Mẫu 2: ngâm dung dịch axit HCl 4% N G + Mẫu 3: ngâm dung dịch NaOH 4% H Ư - Rửa mẫu nước cất đến pH trung tính TR ẦN - Hút xác 40 ml dịch chiết cho vào bình nón, ngâm 24 lắc B - Sau 24 giờ, lấy xác mẫu ml cho vào ống nghiệm đem thuỷ phân 10 00 điều kiện mục 2.3.1.1 Sau định lượng mẫu phương pháp đo A quang H Ó  Đánh giá kết quả: chọn phương pháp xử lý cho hạt nhựadung lượng Í- hấp phụ cao Qe (mg/g) TO ÁN -L  Dung lượng hấp phụ hạt nhựa tính theo công thức sau: (Co Cs ) V m D IỄ N Đ ÀN Trong đó: Qe: dung lượng hấp phụ hạt nhựa (mg/g) DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N - Chuẩn bị hạt nhựa: ngâm 24 ethanol 96% để loại hết tạp sót lại Co: nồng độ dịch chiết ban đầu (mg/ml) Cs: nồng độ dịch chiết sau hấp phụ (mg/ml) m: khối lượng hạt nhựa đem hấp phụ (g) V: thể tích dich hấp phụ (ml) 20 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com - Sau có kết điều kiện tĩnh lựa chọn tác nhân thích hợp để N chuyển sang xác định Qe điều kiện động mục 2.3.5.2 H Ơ 2.3.5 Phương pháp nghiên cứu trình hấp phụ saponin từ dịch chiết U Y 2.3.5.1 Phương pháp khảo sát tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột Q Với mục tiêu xác định cột có tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột phù hợp TP Nghiên cứu đánh giá dựa dung lượng hấp phụ, hiệu suất giải hấp phụ ẠO www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com hàm lượng saponin cao tương ứng với cột sau tinh chế G Đ Tiến hành: H Ư N - Chuẩn bị dịch chạy cột mục 2.3.2 2.3.3 - Chuẩn bị hạt nhựa: xử lý hạt nhựa theo quy trình kết luận mục 2.3.4 TR ẦN - Chuẩn bị cột: 25 g hạt nhựa đưa lên cột có đường kính thứ tự 1,5 cm (tỷ lệ 10), cm (tỷ lệ 6) 2,5 cm (tỷ lệ 4) 10 00 B - Tiến hành hấp phụ 1000 ml dịch qua cột với vận tốc BV/h sau rửa giải với 300 ml ethanol 70% vận tốc 1,5 BV/h Ó H Dung lượng hấp phụ: Qe (mg/g) Cv Vv Cr Vr m ÁN -L Í-  A Tính toán: TO Trong đó: D IỄ N Đ ÀN Cv: nồng độ saponin dịch nước hấp phụ (mg/ml) Vv: thể tích dịch nước hấp phụ (ml) DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N lên hạt nhựa macroporous D101 Cr: nồng độ saponin dịch rửa giải (mg/ml) Vr: thể tích dịch rửa giải (ml) m: khối lượng hạt nhựa lên cột (g) 21 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Hiệu suất giải hấp phụ: Cr Vr 100 Qe m Ơ Hghp ( ) N N H Trong đó: U Y Cr: nồng độ saponin dịch rửa giải (mg/ml) .Q Vr: thể tích dịch rửa giải (ml) TP m: khối lượng hạt nhựa lên cột (g) ẠO Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Qe: dung lượng hấp phụ (mg/g) G 2.3.5.2 Phương pháp xác định dung lượng hấp phụ hạt nhựa điều H Ư N kiện động TR ẦN Có thể tính toán thông số Qe điều kiện động điều kiện tĩnh Do trình hấp phụ thực cột nên nghiên cứu tiến hành xác định Qe B điều kiện động Từ làm sở để ước tính lượng dịch chiết đưa hấp phụ 10 00 qua cột Tiến hành: Ó A - Chuẩn bị dịch chạy cột mục 2.3.2 2.3.3 Í- H - Chuẩn bị hạt nhựa: xử lý hạt nhựa dựa vào kết đạt sau tiến -L hành quy trình mục 2.3.4 ÁN - Cột thuỷ tinh (đường kính cm) nạp 180 g hạt nhựa (tỷ lệ chiều cao/ TO đường kính cột 6, thể tích cột (BV) 240 ml) Dịch cho chảy qua cột ÀN với vận tốc BV/h DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN  www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com D IỄ N Đ - Dịch sau hấp phụ BV lấy ml vào ống nghiệm đem định tính saponin SKLM Khi sắc ký đồ dịch vết saponin dừng lại  Dung lượng hấp phụ hạt nhựa tính toán theo công thức sau Qe (mg/g) Co Vv m 22 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com Trong đó: Co: nồng độ dịch chạy cột (mg/ml) Ơ N Vv: thể tích dịch (ml) U Y 2.3.6 Phương pháp nghiên cứu trình giải hấp phụ saponin từ hạt TP Q nhựa macroporous D101 2.3.6.1 Khảo sát dung môi giải hấp phụ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com ẠO Mục tiêu: khảo sát khả rửa giải dung môi từ tìm kiếm G Đ dung môi thích hợp có sức rửa giải tốt để tiết kiệm thời gian đạt hiệu H Ư N suất cao Tham khảo tài liệu [14] [23] [35] dung môi thường sử dụng để rửa giải ethanol aceton nhóm tiến hành nghiên cứu với loại TR ẦN dung môi Tiến hành: 10 00 B - Chuẩn bị dịch chạy cột mục 2.3.2 2.3.3 - Giai đoạn hấp phụ: ngâm 10 g hạt nhựa xử lý 400 ml dịch H bình nón Ó A 24 lắc Hạt nhựa sau hấp phụ lọc cân 1g vào -L Í- - Giai đoạn rửa giải: thêm vào bình nón ml ethanol nồng độ 10%, 20%, ÁN 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 96% aceton ngâm giờ, TO lắc Sau lấy ml mẫu thuỷ phân điều kiện 2.3.1.1 để xác  Đánh giá: nồng độ saponin thông qua nồng độ axit oleanolic dịch sau rửa giải để lựa chọn dung môi rửa giải thích hợp Nồng độ cao chứng tỏ dung môi có sức rửa giải saponin tốt D IỄ N Đ ÀN định nồng độ saponin dịch giải hấp phụ phương pháp đo quang DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N H m: khối lượng hạt nhựa lên cột (g) 23 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 2.3.6.2 Khảo sát thể tích rửa giải Mục tiêu: ước tính thể tích dung môi cần dùng cho trình Ơ N rửa giải bao gồm giai đoạn loại tạp giải hấp phụ H Tiến hành: .Q - Chuẩn bị hạt nhựa: cân 180 g hạt nhựa xử lý theo quy trình kết luận TP mục 2.3.4 ẠO - Giai đoạn hấp phụ: hạt nhựa sau xử lý nhồi lên cột (đường kính cm, Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com tỷ lệ chiều cao/ đường kính cột 6) cho dịch chạy qua cột với vận tốc N G BV/h H Ư - Giai đoạn rửa giải: TR ẦN + Rửa loại tạp chất với vận tốc BV/h: Khảo sát với nước: hứng BV dịch rửa quan sát màu sắc dịch B đồng thời kiểm tra SKLM sau thuỷ phân 10 00 Khảo sát với ethanol: từ kết khảo sát dung môi rửa giải chọn A nồng độ ethanol thích hợp để khảo sát thể tích rửa giải quan sát sắc ký đồ H Ó để kết luận khả rửa loại tạp chất Í- + Giải hấp phụ với vận tốc 1,5 BV/h: lựa chọn nồng độ ethanol thích hợp -L từ kết khảo sát để ước tính thể tích rửa giải Mỗi BV dịch rửa giải, lấy ÁN ml đem thuỷ phân để chấm sắc ký Theo dõi lượng saponin SKLM TO định lượng phương pháp đo quang Dừng trình rửa giải vết D IỄ N Đ ÀN saponin sắc ký đồ mờ hẳn DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN U Y N - Chuẩn bị dịch chạy cột mục 2.3.2 2.3.3 2.3.7 Đề xuất ổn định quy trình làm giàu saponin từ rễ Ngưu tất ứng dụng hạt nhựa macroporous D101 Chuẩn bị dịch chiết mục 2.3.2 2.3.3 dịch nước Ngưu tất để đưa lên cột 24 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com  Lượng dịch đưa lên cột: Ơ N Qe m Cv H Vv (ml) U Y m: khối lượng hạt nhựa lên cột (g) TP Q Qe: dung lượng hấp phụ hạt nhựa (mg/g) ẠO Cv: Nồng độ dịch nước Ngưu tất hấp phụ (mg/ml) Đ www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com Chuẩn bị hạt nhựa: xử lý ethanol 24 giờ, sau rửa G ethanol ngâm NaOH 4% rửa nước cất đến trung H Ư N tính, đưa lên cột 180 g hạt nhựa (đường kính cm, BV= 240 ml) TR ẦN Tiến hành tinh chế saponin từ rễ Ngưu tất hạt nhựa macroporous D101 theo thông số lựa chọn: - Giai đoạn hấp phụ: dịch đưa qua cột hấp phụ với tốc độ BV/h 10 00 B chạy đến Vv ml dịch dừng lại - Giai đoạn rửa tạp: rửa cột với nước cất với vận tốc BV/h H BV/h Ó A Sau đưa lên ethanol để tiếp tục loại tạp chất với vận tốc -L Í- - Giai đoạn giải hấp phụ ethanol: hứng dịch rửa giải với vận tốc 1,5 ÁN BV/h TO  Lặp lại quy trình lần D IỄ N Đ ÀN  Đánh giá hàm lượng cao, hiệu suất giải hấp phụ, hiệu suất toàn trình độ lặp lại quy trình DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN N Trong đó:  Tính toán:  Hiệu suất giải hấp phụ tính toán công thức mục 2.3.5.1 25 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial www.twitter.com/daykemquynhon https://plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn Hàm lượng saponin cao: Cr Vr 100 mcao Ơ HL ( ) N N H Trong đó: U Y Cr: nồng độ saponin dịch rửa giải (mg/ml) .Q Vr: thể tích dịch rửa giải (ml) TP mcao: khối lượng cao thu (mg) ẠO Đ Cr Vr 1000 dl h (100 W) H Ư N ( ) G www.daykemquynhon.ucoz.com MailBox : nguyenthanhtuteacher@hotmail.com  Hiệu suất toàn quy trình: Trong đó: TR ẦN mdl: khối lượng dược liệu đem chiết (g) h: hàm lượng saponin dược liệu khô (%) 10 00 B W: độ ẩm dược liệu (%) Cr: nồng độ saponin dịch rửa giải (mg/ml) D IỄ N Đ ÀN TO ÁN -L Í- H Ó A Vr: thể tích dịch rửa giải (ml) DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN  www.facebook.com/daykem.quynhon www.daykemquynhon.blogspot.com 26 Giới thiệu trích đoạn GV Nguyễn Thanh www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial ... tiến hành đề tài Ứng dụng nhựa ÁN macroporous làm giàu saponin từ rễ Ngưu tất (Achyranthes bidebtata TO Blume) ” với mục tiêu: ÀN - Khảo sát số điều kiện hấp phụ giải hấp phụ saponin lên hạt -... ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG MSV: 1201629 ỨNG DỤNG NHỰA MACROPOROUS TRONG LÀM GIÀU SAPONIN TỪ RỄ NGƯU TẤT (ACHYRANTHES BIDENTATA BLUME) KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn:... Ứng dụng hạt nhựa nghiên cứu Ngưu tất Cho đến nay, ứng dụng hạt nhựa macroporous nghiên cứu Ngưu tất ý nhiều, nhựa macropopous D101 sử dụng số nghiên cứu phân lập, xác định cấu trúc số chất Ngưu
- Xem thêm -

Xem thêm: Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume , Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume ,

Hình ảnh liên quan

DANH MỤC CÁC BẢNG - Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume
DANH MỤC CÁC BẢNG Xem tại trang 9 của tài liệu.
Hình 1.1 Achyranthes bidentata [2] - Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume

Hình 1.1.

Achyranthes bidentata [2] Xem tại trang 12 của tài liệu.
Bảng 1.1 Trình bày một số saponin oleanolic phân lập từ rễ Ngưu tất [20] - Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume

Bảng 1.1.

Trình bày một số saponin oleanolic phân lập từ rễ Ngưu tất [20] Xem tại trang 15 của tài liệu.
Hình 2.1 Hình ảnh dược liệu Ngưu tất - Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume

Hình 2.1.

Hình ảnh dược liệu Ngưu tất Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng 2.1 Tên hoá chất và nguồn gốc - Preview ứng dụng nhựa macroporous trong làm giàu saponin từ rễ ngưu tất achyranthes bidebtata blume

Bảng 2.1.

Tên hoá chất và nguồn gốc Xem tại trang 26 của tài liệu.

Từ khóa liên quan