44. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v T B nh Ph c

22 115 0
44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU ĐỀ THI THỬ (Đề gồm 06 trang) KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Ngày thi: 8/6/2017 _ Mã đề 001 Câu Hàm số sau đồng biến tập xác định nó? B y  log x C y  log x A y  log x D y  x  x  21  2i  Câu Cho số phức z thỏa mãn 2  i z    8i , môđun số phức w  z   i 1 i A B C.7 D x2 Câu Hàm số y  nghịch biến x 1 A  0;   B  ;1  1;   D  ;1 , 1;   C R\{1;1} Câu Đồ thị hình vẽ đồ thị hàm số nào? y x -5 -3 -2 -1 O -2 -4 A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y   x  x  Câu Giá trị cực tiểu y CT hàm số y   x  x  2016 A y CT  2014 B y CT  2016 C y CT  2018 D y CT  2020 Câu Gọi (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  e x , trục hoành hai đường thẳng x  1; x  Tính thể tích V khối tròn xoay thu quay hình (H) xung quanh trục hoành A V   e  e B V   e  e C V     e  e  D V     e  e  Trang 1/14 Mã đề 001       Câu Trong không gian O,i, j,k , cho OI  2i  j  2k mặt phẳng (P) có phương trình   x  y  z   Phương trình mặt cầu (S) có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng (P) là: A  x     y  3   z    B  x     y  3   z    16 C  x     y  3   z    D  x     y  3   z    2 2 2 2 2 2 Câu Trong không gian Oxyz, viết phương trình mặt phẳng (P) qua hai điểm  x  1  t  A  2;1;3 , B 1; 2;1 song song với đường thẳng d :  y  2t  z  3  2t  A  P  : 10 x  y  z  19  B  P  : 10 x  y  z  19  C  P  : 10 x  y  z  19  D  P  : 10 x  y  z  19  Câu Nghiệm bất phương trình log  x  1  2log   x    log  x   là: A  x  B  x  C  x  D 4  x    Câu 10 Tìm giá trị nhỏ hàm số y  cos3 x  3cos x đoạn 0;   3 11 A  B C 2 D  Câu 11 Tìm m nhỏ để hàm số y  x3  3mx  x đồng biến R 1 A B C 3 Câu 12 Cho a; b  0; ab  thỏa mãn log ab a  giá trị log ab C Câu 13 Số p  22017 viết hệ thập phân, số có chữ số? A 2016 chữ số B 607 chữ số C 608 chữ số A B D a : b D D 2017 chữ số Câu 14 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – y + 4z - 2=0 (Q): 2x - 2z + = Góc mặt phẳng (P) (Q) là: A 600 B 450 C 300 D 900 Câu 15 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) 3x – y + z - =0 mp ( ) cắt mặt cầu (S) tâm I(1;-3;3) theo giao tuyến đường tròn tâm H(2;0;1), bán kính r =2 Phương trình (S) là: A ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 B ( x  1)  ( y  3)  ( z  3)  18 D ( x  1)  ( y  3)  ( z  THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; ĐỀ CHÍNH THỨC (50 Câu trắc nghiệm) Hãy ghé thăm THAYGIAONGHEO.NET thường xuyên để cập nhật giảng Câu 1: Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : 3x + y + z + = điểm A (1; –2;3 ) Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng ( P ) A d = 1 3 A  ;   2 3x − có đồ thị ( C ) Tìm tọa độ tâm đối xứng đồ thị ( C ) 2x +1 1 3  3  3 B  ; −  C  − ; −  D  − ;  2 2  2  2 N x2 + Tìm giá trị lớn hàm số y = đoạn [ 2; 4] x −1 B max y = A max y = [ 2;4] C max y = [ 2;4] [ 2;4] Hàm số sau đồng biến ℝ ? x −1 A y = x+2 11 D max y = [ 2;4] G Câu 4: D d EO Câu 3: 29 C d = ET Cho hàm số y = 29 H Câu 2: B d = N D y = IA O C y = x – x –1 A y′ = −3e − x + 2017.sin x.ecos x B y′ = −3e − x − 2017.sin x.e cos x C y ′ = 3e − x − 2017.sin x.e cos x D y ′ = 3e − x + 2017.sin x.ecos x Y A Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ: TH Câu 6: x − x + 3x + Tính đạo hàm hàm số y = 3e − x + 2017e cos x G Câu 5: B y = x + x + x –1 x y′ −∞ − −1 0 + +∞ − +∞ + +∞ y 3 Tìm m để phương trình f ( x ) = − 3m có bốn nghiệm phân biệt A m < −1 m > − C m = − Câu 7: B −1 < m < − D m ≤ −1 Tìm tập xác định hàm số y = ( x + x − 3) A ( −∞; −3] ∪ [1; +∞ ) B [ −3;1] C ( −∞; −3) ∪ (1; +∞ ) D ( −3;1) Like fanpage: fb.com/webthaygiaongheo.net 19 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 8: Câu 9: Khố i lập phương khố i đa diện loại: A {5;3} B {3;4} C {4;3} D {3;5} 2x −1 có đồ thị ( C ) Gọi M giao điểm ( C ) với trục hoành Khi 2x + tích khoảng cách từ điểm M đến hai đường tiệm cận đồ thị ( C ) Cho hàm số y = A B C D Câu 10: Cho khố i chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , SA vuông góc với mặt phẳng đáy SA = 2a Tính thể tích khố i chóp S ABC A a3 B a3 C a3 D a3 12 Câu 11: Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z − z + = Tìm iz0 ? − i 2 B iz0 = + i 2 C iz0 = − + i 2 D iz0 = − − i 2 ET A iz0 = B A′ ( −3; −3;3) C A′ ( −3; −3; −3) EO A A′ ( −3;3;1) N Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp ABCD A′B′C ′D′ Biết tọa độ đỉnh A ( −3; 2;1) , C ( 4; 2;0 ) , B′ ( −2;1;1) , D ′ ( 3;5; ) Tìm tọa độ điểm A′ hình hộp H Câu 13: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho đường thẳng d : D A′ ( −3;3;3) x +1 y z − = = mặt −3 −1 G phẳng ( P ) : 3x − y + z + = Mệnh đề sau đúng? N A d vuông góc với ( P ) D d song song với ( P ) IA O C d cắt không vuông góc với ( P ) B d nằm ( P ) Câu 14: Hàm số y = f ( x ) xác định, liên tục R đạo hàm f ′ ( x ) = ( x − 1) ( x + ) Khi hàm G số f ( x ) A Y A Đạt cực đại điểm x = C Đạt cực đại điểm x = −3 B Đạt cực tiểu điểm x = −3 D Đạt cực tiểu điểm x = TH Câu 15: Cho < a ≠ 1, < b ≠ 1, < x ≠ đẳng thức sau: (I): log ab x b = log a x (II): log a ab log b a + − logb x = x log b a (III): log a b.log b x.log x a = Tìm đẳng thức A (I); (II) B (I); (II); (III) C (I); (III) D (II); (III) Câu 16: Cho hình trụ có hai đáy hai hình tròn ( O; R ) , với OO′ = R hình nón có đỉnh O′ đáy hình tròn ( O; R ) Kí hiệu S1 , S diện tích xung quanh hình trụ hình nón Tính k = A k = S1 S2 B k = C k = Like fanpage: fb.com/webthaygiaongheo.net D k = THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 17: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm A ( 4;1; − ) Tọa độ điểm đố i xứng với A qua mặt phẳng ( Oxz ) y A A′ ( 4; − 1;2 ) B A′ ( −4; − 1;2 ) C A′ ( 4; − 1; − ) D A′ ( 4;1;2 ) Câu 18: Tìm a , b , c để hàm số y = ax + có đồ thị cx + b −2 hình vẽ bên: A a = 2; b = −2; c = −1 B a = 1; b = 1; c = −1 C a = 1; b = 2; c = D a = 1; b = −2; c = O x −1 a = B  b = −2 a = C  b = −2 EO Câu 20: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? a = −2 D  b = N  a = −2 A  b = ET Câu 19: Biết phương trình z + az + b = , ( a, b∈ ℝ ) có nghiệm phức z0 = + 2i Tìm a, b A Nếu f ( x ) , g ( x ) hàm số liên tục ℝ ∫  f ( x ) + g ( x )  dx = ∫ f ( x ) dx + ∫ g ( x ) dx H B Nếu F ( x ) G ( x ) nguyên hàm hàm số f ( x ) F ( x ) − G ( x ) = C (với C N G số) C Nếu hàm số u ( x ) , v ( x ) liên tục có đạo hàm ℝ O ∫ u ( x ) v ′ ( x ) dx + ∫ v ( x ) u ′ ( x ) dx = u ( x ) v ( x ) IA D F ( x ) = x nguyên hàm f ( x ) = x TH A Y G π  Câu 21: Tìm nguyên hàm F ( x ) hàm số f ( x ) = cos x , biết F   = 2π 2 3π B F ( x ) = x + sin x + A F ( x ) = sin x + 2π C F ( x ) = sin x + 2π D F ( x ) = x + 2π Câu 22: Trong mặt phẳng phức, gọi A , B , C điểm biểu diễn số phức z1 = + 2i , z2 = − 2i , z3 = −3 − 2i Khẳng định sau sai? A B C đối xứng qua trục tung  2 B Trọng tâm tam giác ABC điểm G  1;   3 C A B đối xứng qua trục hoành D A , B , C nằm đường tròn tâm gốc tọa độ bán kính 13 Câu 23: Cho số phức z = ( m − 1) + ( m − ) i A −3 ≤ m ≤ ( m ∈ ℝ ) Giá trị m để Bm ≤ z ≤  m ≤ −3 C  m≥0 Like fanpage: fb.com/webthaygiaongheo.net  m ≤ −6 D   m≥2 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 24: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn hai đường cong y = x − x y = x − x A S = 12 37 B ...Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU (Đề thi gồm 06 trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề MÃ ĐỀ 002 Câu Cho hàm số y  x  2x có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C) trục hoành A B C D Câu Tìm đạo hàm hàm số y  ln x   y  x2 y  x y  x y  x O N G H EO N ET A B C D 2x 1 S   Câu 3.Tìm tập nghiệm bất phương trình S  (1; ) S  (; 1) 1 S  ( ; ) S  ( ; ) 2 A B C D a, b a, b  3i Câu Kí hiệu phần thực phần ảo số phức Tìm 1 a  3; b   3 a  3; b a  1; b a  1; b 3 A B C D 1 i z  (5  5i) 1 i Câu Tính môđun số phức z biết A z  B z  C z  D z  x 3 y x  Mệnh đề ? Câu Cho hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  B Hàm số đồng biến khoảng  ;    D ℝ max y  ℝ y A y  TH B Y G IA C Hàm số đồng biến khoảng  ;  D Hàm số nghịch biến khoảng  2;    1 Câu Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên x hình vẽ bên Mệnh đề ? y' || + y  8 A C§ C Không tồn GTLN y  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu x  y  z  2x  49  A I(1;0;0), R  B I(1;0;0), R  C I(1;0;0), R  50 D I(1;0;0), R  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình tắc  x  2t   y  3t  đường thẳng z   t x y z 1   1 A x y z 1   B 2 Câu 10 Tìm nguyên hàm hàm số f (x)  x  x y z 1   C 2 x3 Trang 1/6 Mã đề 002 x 2 y3 z   1 D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A  f (x)dx  2x   C x2 x3  ln x  C B x3 f (x)dx    C x2 D     f (x)dx  x3 f (x)dx    C x2 C  Câu 11 Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có điểm cực trị ? A B C D B a Câu 13 Cho A P  a 2  2017  log   2  2017 1 P   C a số thực dương, khác B P  125 P  a log a    P  2017 2017 D Mệnh đề ? P  25 C D P  .N A  ET  log     P   Câu 12 Tính giá trị biểu thức P  P  G H  O N  EO Câu 14 Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? y  x  tan x y  x  sin x x y  x  3x  y x 1 A B C D y  f (x) ? f (x)  ln  x Câu 15 Cho hàm số Đồ thị đồ thị hàm số y y y y IA x O O x O x O x TH A Y G A B C D Câu 16 Tính thể tích V khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a a3 4a a3 a3 V V V V A B C D Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 4;3), B(1;0;5) Tìm tọa độ điểm C trục hoành cho OA  BC A C(0;0;0) C(2;0;0) B C(2;0;0) C(4;0;0) C C(1;0;0) C(1;0;0) D C(0;0;0) C(6;0;0) 3 Câu 18 Kí hiệu z1 z hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z1 z  z z1 A P  1 B P  2i C P  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẢO LỘC ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề thi có 06 trang ) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi môn TOÁN Thời gian làm 90 phút Họ tên thí sinh :………………………………………… Số báo danh : ……………………………………………                                                (Mã đề 129) N ET Câu : Cho hình chóp S.ABCD có mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD hình vuông, AB  2a; SA  a 3; SB  a Gọi M trung điểm CD Tính thể tích khối chóp S.ABCM   a3 2a 3a 3 a3 A VC VB V  D V           2  Câu : Trong không gian Oxyz cho hai vectơ a  (3; 2;1), b  (2;1; 1) Với giá tri ̣của m thı̀ hai vectơ       u  ma  3b và v  3a  2mb cùng phương ?  5 3 C m   A m   B m   D m           3 Câu :  12 5   25  Tìm biểu thức rút gọn biểu thức A   x y  :  x y        15 B x4 EO A x4   y9 x y   C .  D 15 45 x y   y Câu : Trong không gian Oxyz, phương trı̀nh mă ̣t cầ u có tâm I (2;1; 4) và tiế p xúc với mă ̣t phẳ ng ( ) : x  y z   là:  B x  y  z  x  y  z     A x  y  z  x  y  z     D x  y  z  x  y  z     C x  y  z  x  y  z     Câu : Trong không gian Oxyz, cho các điể m A(2;3; 0).B (0;  2; 0) và đường thẳ ng d có phương IA O N G H 45 A B C D Câu : A   TH A C Câu : A Y G x  t  trı̀nh  y  Điể m C (a; b;c) đường thằ ng d cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhấ t.Nhâ ̣n z   t  đinh ̣ nào sau sai ?  abc    B a  c là số nguyên dương.  a  bc    D a  c là số âm.  2x 1 Tìm khẳng định khẳng định sau.  Cho hàm số: y  x 1 Hàm số đồng biến (; 1) (1; ) , nghịch biến (-1;1).  Hàm số nghịch biến (; 1) (1; )   Hàm số đồng biến tập    Hàm số đồng biến (; 1) (1; )   Một khối lăng trụ tam giác có cạnh đáy 11, 13, 15, chiều cao khối lăng trụ trung bình cộng cạnh đáy Tính thể tích khối lăng trụ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).  905,2.  B 806,6.  C 696,6.  D 715,7.  Trang 1/6 – Mã đề 129 GHÉ THĂM THAYGIAONGHEO.NET THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT ĐỀ THI MỚI NHẤT THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu : Cho tứ diện S.ABC tích V, độ dài cạnh a Trên cạnh SA, SB, SC lấy điểm SP M , N , P cho SM  3MA, SN  SB,  Gọi V ' thể tích hình chóp S.MNP 2SP  PC Tính V ' theo a   a3 2 a3 a3 C A B D .        12 160 160 16 Câu : Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ THPT LẦN NĂM HỌC 2016 – 2017 Môn: TOÁN Ngày thi: …………………… Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 Câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 017 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho số thực a, b > với a ≠ , khẳng định sau khẳng định đúng? A log a2 ( ab ) = 1 + log a b 2 B log a ( ab ) = C log a2 ( ab ) = + log a b Biết tích phân 2x ∫ x.e dx = A Câu 3: D log a2 ( ab ) = log a2 a.log a2 b ea + b với a, b ∈ Z , tính a + b EO N ET Câu 2: B C B Đường thẳng x − y = 100 2 G 3.π a 3π a IA B C 3π a D 3π a C 22 + i 25 25 D 22 − i 25 25 G A O N Một hình nón có thiết diện qua trục tam giác có diện tích a ( a > ) , thể tích khố i nón 2+i −1 + 3i z= 1− i 2+i 22 B − + i 25 25 TH A 22 i+ 25 25 Y Tìm số phức z thỏa mãn A Câu 6: D Đường tròn ( x − ) + ( y + ) = 100 H C Đường tròn ( x − 3) + ( y + ) = 100 Câu 5: D Tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn z + 3i − = 10 A Đường thẳng x − y = 100 Câu 4: log a b Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = A y = − 2− x + 2x B y = C y = −1 D y = Câu 7: z = 10 Tìm phần thực số phức z biết: z + z B A −5 Câu 8: Cho biết ∫ A Câu 9: D 10 dx = a − b.ln + c.ln ( a, b, c số nguyên) Giá trị a + b + c x + +1 B C D Giá trị cực tiểu hàm số y = A C 10 B −3 x − 3x + x −1 C D −1 Ghé thăm http://thaygiaongheo.net thường xuyên để cập nhật tài liệu, đề thi THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 10: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vuông cạnh a , hai mặt phẳng ( SAB ) ( SAD ) vuông góc với mặt phẳng đáy, góc mặt phẳng ( SCD ) mặt phẳng đáy 45° Thể tích tứ diện SBCD a3 A a3 C B a a3 D Câu 11: Một hình trụ có thiết diện qua trục hình vuông cạnh a , diện tích toàn phần hình trụ B 3π a A 4π a C 3π a D 3π a Câu 12: Hàm số y = x − x + có điểm cực trị? B A C Câu 13: Tìm đạo hàm hàm số y = log x 1 A y ′ = B y′ = x x log −4 có tập xác định  1 A ℝ \ − ;   2 1 1   C  −∞; −  ∪  ; +∞  2    x ln D y ′ = EO N ET Câu 14: Hàm số y = ( x − 1) C y ′ = D ln x B G H  1 D  − ;   2 A i B −1 O N Câu 15: Tìm số phức z có z = z + i đạt giá trị lớn C −i D G IA Câu 16: Cho hàm số f ( x ) = log ( x + 1) Tập hợp sau tập xác định f ( x ) ?   B  − ;    TH A Y A [ 0; +∞ )   C  − ; +∞      D  − ;  ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT MỸ ĐỨC B Thời gian làm bài: 90 phút;(50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 (Thí sinh không sử dụng tài liệu) Họ, tên học sinh: Số báo danh: Câu 1: Đồ thị hàm số y  A 2x 1 có đường tiện cận? x  3x  B C Câu 2: Cho hàm số f ( x )  x ln( x  1) Đạo hàm hàm số cho là: x3 x3 x3 2  ln( x  1)  ln( x  1)  x.ln( x  1) 2 B x  C x  A x  D x3  x.ln( x  1) D x  m  m  A  EO N ET Câu 3: Tìm m để phương trình  x  x   m  có nghiệm  m  5  m  1 CB Không có giá trị m D   m   mx  m Hàm số nghịch biến khoảng xác định khi: xm A m  3 mB m  3 m  D   mC m  1 m  G H Câu 4: Cho hàm số y  IA C A( 2;10), B (2;10) G A A( 1;4), B (4;34) O N Câu 5: Cho hàm số y  x  x  có đồ thị (C) hàm số y  x  có đồ thị (P) Giao điểm (C) (P) là: TH A Y Câu 6: Tính đạo hàm hàm số y   x  x  e x A y '   x  x   e Câu 7: Cho hàm số y  x B y '   x  x  e x B A( 1;4) D A(1;4), B ( 1;4) C 2x  2 ex  y' ln D y '   x   e x x5 Khẳng định sau đúng: x2 A Hàm số có cực trị B Hàm số nghịch biến R C Hàm số đồng biến R \ {2} D Hàm số đồng biến ( ; 2) ( 2;  ) Câu 8: Cho lăng trụ đứng ABC.A B C có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc đường A B mặt đáy 600 Tính theo a diện tích toàn phần hình lăng trụ ABC.A B C 2 2 B 15 3a C 13 3a D 12 3a A 14 3a Câu 9: Cho lăng trụ đứng ABC.ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a Góc đường thẳng A B mặt đáy 600 Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.ABC A 4a B 6a C 2a 3 D a Câu 10: Cho hàm số y  x  ( m  1) x  ( m  2) x  m Tìm m để hàm số đạt cực đại x  A Không có giá trị m thỏa mãn yêu cầu B m  2 C m  1 D m  Trang 1/5 - Mã đề thi 485 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 11: Xác định m để phương trình: x  2m.2 x  m   có hai nghiệm phân biệt? C m < D -2 < m < A m > B m Câu 12: Tım ̀ giá tri ̣lớn nhấ t, giá tri ̣nhỏ nhấ t của hàm số f ( x)  x  12 e  x đoa ̣n [0; ]: A max f ( x)  [ 0;2] max f ( x)  ... fb.com/webthaygiaongheo.net THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT S C u 43: M t hộp n trang (xem h nh v ) c m t b n ABCDE v i ABCE h nh chữ nh t, c nh cong CDE cung đường tr n c t m trung đi m M đo n th ng... v ) c m t b n ABCDE v i ABCE h nh chữ nh t, c nh cong CDE cung đường tr n c t m trung đi m M đo n th ng AB Bi t AB = 12 cm , BC = cm P D E BQ = 18 cm Hãy t nh th t ch hộp n trang ( C 261(... gi c A′BC T nh th t ch khố i lăng trụ A B C Like fanpage: fb.com/webthaygiaongheo.net D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT Giải Ch n D A′ B C A C M ET B = 22 =3 G VABC A B C ′ = S

Ngày đăng: 26/10/2017, 01:09

Hình ảnh liên quan

Câu 6: Cho hàm số () có bảng biến thiên như hình vẽ: - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

6: Cho hàm số () có bảng biến thiên như hình vẽ: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp ABCD ABCD. ′′ ′′ . Biết tọa độ các đỉnh - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp ABCD ABCD. ′′ ′′ . Biết tọa độ các đỉnh Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 24: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong 3 - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

24: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong 3 Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 39: Gọi V là thể tích của hình lập phương ABCD ABCD. ′′ ′′ , V1 là thể tích của tứ diệ nA AB D′ - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

39: Gọi V là thể tích của hình lập phương ABCD ABCD. ′′ ′′ , V1 là thể tích của tứ diệ nA AB D′ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 43: Một hộp nữ trang (xem hình vẽ) có mặt bên ABCDE với - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

43: Một hộp nữ trang (xem hình vẽ) có mặt bên ABCDE với Xem tại trang 6 của tài liệu.
BẢNG ĐÁP ÁN - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c
BẢNG ĐÁP ÁN Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 6: Cho hàm số () có bảng biến thiên như hình vẽ: - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

6: Cho hàm số () có bảng biến thiên như hình vẽ: Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp ABCD ABCD. ′′ ′′ . Biết tọa độ các đỉnh - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

12: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình hộp ABCD ABCD. ′′ ′′ . Biết tọa độ các đỉnh Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 16: Cho một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ), với OO′ R3 và một hình nón có đỉnh - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

16: Cho một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ), với OO′ R3 và một hình nón có đỉnh Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 24: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong 3 - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

24: Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong 3 Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 31: Cho khối chóp SABC D. có đáy ABCD là hình vuông. Biết SA ⊥( ABCD ) và - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

31: Cho khối chóp SABC D. có đáy ABCD là hình vuông. Biết SA ⊥( ABCD ) và Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 39: Gọi V là thể tích của hình lập phương ABCD ABCD. ′′ ′′ , V1 là thể tích của tứ diệ nA AB D′ - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

39: Gọi V là thể tích của hình lập phương ABCD ABCD. ′′ ′′ , V1 là thể tích của tứ diệ nA AB D′ Xem tại trang 18 của tài liệu.
Diện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới bởi đồ thị hàm số - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

i.

ện tích S của cửa rào sắt là diện tích phần hình phẳng giới bởi đồ thị hàm số Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 43: Một hộp nữ trang (xem hình vẽ) có mặt bên ABCDE - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

u.

43: Một hộp nữ trang (xem hình vẽ) có mặt bên ABCDE Xem tại trang 20 của tài liệu.
với ABCE là hình chữ nhật, cạnh cong CDE làm ột cung của đường tròn có tâm là trung điểm M của đoạn thẳng AB - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

v.

ới ABCE là hình chữ nhật, cạnh cong CDE làm ột cung của đường tròn có tâm là trung điểm M của đoạn thẳng AB Xem tại trang 20 của tài liệu.
f x và hàm số )x có đồ thị như hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây là đúng? - 44.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n s GD v  T B nh Ph c

f.

x và hàm số )x có đồ thị như hình vẽ sau. Kết luận nào sau đây là đúng? Xem tại trang 22 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan