0

74. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T An Giang

11 131 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:52

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2017 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút SỞ GD - ĐT AN GIANG TRƯỜNG THPT XUÂN Họ tên thí sinh: Số báo danh: 2x  ? x 1 D x  1 Câu Đường thẳng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B y  1 C x  Câu Hỏi hàm số y  x  x  nghịch biến khoảng ? A  0;   B  ;  C  ; 1 D  0;1 A yCT  B yCT  EO N ET Câu Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y   x  x  D yCT  C yCT  1 y + G 1  O N y'   +  IA x H Câu Cho hàm số y  f  x  xác định ,liên tục  có bảng biến thiên TH A Y G  Khẳng định sau khẳng định ? A Hàm số có cực trị B Hàm số có giá trị lớn giá trị nhỏ C Hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  D Hàm số có giá trị cực đại Câu Đường cong hình vẽ đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A,B,C,D Hỏi hàm số hàm số nào? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x D y  x  x  THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu Đồ thị hàm số y  x  x  đồ thị hàm số y  chung? A B x  x  11 có điểm x 1 C D Câu Cho hàm số y  x  x  Gọi M m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số đoạn 1;3 Tính giá trị T = M + m B C A D Câu Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  cực đại cực tiểu? A m  2 m  B 2  m  3 x  mx   m   x   2m  1 có C m  D m  3 m  Câu Cho hàm số có đồ thịC  : y  x  x  Tìm  C  điểm M sau cho tiếp tuyến A M  0;8 EO N ET  CM cắt trục tung điểm có tung độ B M  1; 4  C M 1;  D M  1;8 Câu 10 Biết M  1;  , N 1; 4  điểm cực trị đồ thị hàm số y  ax  bx  cx  d Tính giá trị hàm số x  C y  3  16 H B y  3  20 G A y  3  14 D y  3  22 O N Câu 11 Tìm tất giá trị tham số m để hàm số y  x  1  2m  x    m  x  m  đồng IA biến khoảng  0;   A m   G B m  1 C m  D m 14 A a b TH A Y Câu 12 Nếu log7 x  8log ab2  log a3 b (a, b > 0) x bao nhiêu? B a b C a b12 D a8 b14 Câu 13 Tìm nghiệm phương trình 43 x 2  16 A x = B x = C x = D x=5 Câu 14 Giải bất phương trình log2  x    log2   x  A (0; +)  6 B  1;   5 1  C  ;3  2  Câu 15 Cho f(x) = x ln x Tìm đạo hàm cấp hai f”(e) A B C Câu 16 Cho f(x) = A 13 10 x x2 x B D  3;1 D  13  Tính f    10  C 11 10 D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 17 Cho log2  a Tính log4 500 theo a A  3a   B 3a + C 2(5a + 4) D 6a –   x 1   Câu 18 Tìm tập nghiệm bất phương trình      2 2 5  B  ;   4  A  0; 1  5 C  1;   4 D  ;  Câu 19 Tìm m để phương trình x  2m.2 x  m   có hai nghiệm phân biệt A m < B m > C -2 < m < D m   log a  log a  log a (a > 0, a  1) Tìm x A x= B x= 5 EO N ET Câu 20 Cho loga x  C x= D x=3 Câu 21 Tìm m để phương trình x  x  log2 m  có nghiệm phân biệt nghiệm lớn -1  m 1 D G f  x  hàm số liên tục có đạo hàm đoạn [0;3] Câu 22 Biết  f  x  dx  Tính I= 3 0 f  x  dx B I=2 IA A I=3  m 1 C H  m 1 B O Nm 1 A C I=9 D I=6 G Câu 23 Viết công thức tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  liên TH A Y tục, trục hoành hai đường thẳng x = a, x = b với a < b A S   f  x  dx B S    f  x  dx C S    f  x  dx D S   f  x  dx b a b a a b a b a   Câu 24 Biết tích phân I   e x  dx  e  2, với a > Tìm a A a=ln2 B a=e C a=2 D a=1   Câu 25 Biết F(x) nguyên hàm hàm số f  x   cos2 x F    Tính F   4 2  A F    4  B F    4  C F    4 Câu 26 Biết tích phân A a  b  25  D F    4   x  3 e dx  a  be với a, b   Tìm tổng a + b x B a  b  C a  b  D a  b  1 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 27 Một ôtô chạy với vận tốc 20m/s người lái đạp phanh Sau đạp phanh, ôtô chuyển động chậm dần với vận tốc v  t   40t  20 (m/s), t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh Hỏi từ lúc đạp phanh đến dừng hẳn, ôtô di chuyển mét? A 10m B 7m C 5m D 3m Câu 28 Cho hình thang cong (H ) giới hạn bới đường y  e x , y  0, x  x  ln Đường thẳng x  k (0  k  ln 7) chia (H ) thành hai phần có diện tích S1 S2 hình vẽ bên Tìm x  k để S1  S2 B k  ln C k  ln D k  ln EO N ET A k  ln A z số thực TH A Y G C z số thực dương IA O N G H ln7 Câu 29: Cho số phức z   2i Tìm phần thực phần ảo số phức z A Phần thực phần ảo B Phần thực 3 phần ảo 2 C Phần thực phần ảo 2 D.Phần thực phần ảo 2i Câu 30: Với số phức z Mệnh đề sau sai? B z số phức D z số thực không âm Câu 31: Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z2  z   Tìm tọa độ điểm M biểu diễn số phức z1 A M  1;2  B M  1; 2    C M 1;    D M 1;  2i Câu 32: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 1  i  z  i   2z  2i Tìm môđun số phức w z  2z  ? z2 A 10 B  10 C D  Câu 33: Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1  1  3i; z2   5i z3   i Số phức sau có điểm biểu diễn D cho ABCD hình bình hành? A  3i B  i C  3i D  5i Câu 34: Tập hợp điểm biểu diễn hình học số phức z  a  nằm đường thẳng sau đây? THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT C y   x A y  x B y  x D y  2 x Câu ...̣ O HÀM ĐA ̣ o hà m cun ̣ o hà m, bên ̉ ng cu ̉ a thầy về đa Dưới là bà i gia ̃ g các quy tắc ti ́nh đa ̣ nh đó là các vi ́ du ̣ minh ho ̣ a, cù ng với bà i tâ ̣ p tư ̣ luyê ̣ n nữa các em ta ̉ i về xem nhé ca Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) xđ liên tục (a;b) VD1: Tính đạo hàm hàm số Giải Vậy VD2: Tính đạo hàm hàm số định nghĩa Giải Vậy Các quy tắc tính đạo hàm f, g, h hàm số x + (f + g)' = f' + g' suy (f+g+h)’= f’+g’+h’ + (f - g)' = f' - g' + (f g)' = f'.g + f.g' + + (C)' = (C số) + + (k.f)'=k.f' (k số) định nghĩa x0 = Công thức tính đạo hàm VD1: Tính đạo hàm Giải VD2: Tính đạo hàm Giải C1: C2: VD3: Tính đạo hàm Giải Nhận xét: VD4: Tính đạo hàm Giải Chú ý VD5: Tính đạo hàm Giải VD6: Tính đạo hàm số Giải Bài Tâ ̣p Bài tập 1: Tính đạo hàm hàm số sau: Bài tập 2: Tính đạo hàm hàm số sau: Trong tập bạn thấy có bậc nn trước tính đạo hàm thầy có đưa dạng hàm số mũ Tuy nhiên để chuyển hàm số mũ số a>0a>0 Nếu điều kiện cho số a toán bạn cần ý trước chuyển từ thức sang hàm số mũ Trên hai tập hướng dẫn bạn cách tính đạo hàm hàm thức Có thể dạng tập khác liên quan tới thức mà thầy chưa có giảng Các bạn trao đổi để có thêm dạng toán phong phú Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa điện ……………… số đỉnh hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Câu Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu Số cạnh hình bát diện là: A Tám B Mười C Mười hai D Mười sáu Câu Số đỉnh hình bát diện là: A Sáu B Tám C Mười D Mười hai Câu Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu Số cạnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 10 Số đỉnh hình 20 mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 11 Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: a3 a3 a3 a3 B C D Câu 12 Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A A a3 B a3 C a3 D a3 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 13 Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 B C D Câu 14 Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ A trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: 1 1 B C D 10 Câu 15 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA A cho SA '  SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: V V V V B C D 27 81 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a Các cạnh A bên hình chóp a Câu 16 Chọn mệnh đề sai mệnh đề: A SO không vuông góc với đáy B OA  a C BD  a D Các cạnh bên khối chóp tạo với mp đáy góc Câu 17 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 3 C a3 D Kết khác Câu 18 Gọi  góc tạo cạnh bên mặt đáy khối chóp Ta có tan  A 3 B C 15 D Kết khác Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A D Hai mặt bên SAB SAD vuông góc với mặt phẳng đáy Biết AD = DC = a, AB = 2a, Sa  a Câu 19 Góc ABC đáy ABCD có số đo là: A 300 B 450 C 600 D Kết khác Câu 20 Chọn khẳng định I BC  SA II BC  AC III BC  SC A I B I II C I, II, III D I III Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 B C Câu 22 Thể tích khối chóp cụt A’B’C’D’.ABCD là: A D a3 5a 3 a3 7a3 B C D Kết khác 8 16 Câu 23 Tỉ số hai thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ S.ABCD (với A’, B’, C’, D’ A trung điểm SA, SB, SC, SD) là: 1 1 B C D ĐÁP ÁN 1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D A Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ BI TP TRC NGHIM CHNG II: GII TCH 12 Câu 1: Tính: M = A 10 2 53.54 , ta 103 :102 0,25 B -10 C 12 Câu 2: Cho a số dương, biểu thức a A a Câu 3: Cho f(x) = A 0,1 3 D 15 a viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỷ là: 11 D a B a C a x x Khi f(0,09) bằng: B 0,2 C 0,3 Câu 4: Hàm số y = 4x A R có tập xác định là: C R\ ; B (0; +)) Câu 5: Biểu thức K = D 0,4 1 D ; 2 232 viết dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là: 3 1 18 A 12 B C D 1,5 Câu 6: Tính: M = 0, 04 0,125 , ta A 90 B 121 C 120 Câu 7: Cho f(x) = x x 13 Khi f bằng: x 10 11 13 B C 10 10 A D 125 D Câu : Cho a > a Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A log a x có nghĩa với x B loga1 = a logaa = D log a x n n log a x (x > 0,n 0) C logaxy = logax.logay Câu 9: 49 log7 bằng: A B Câu 10: Rút gọn biểu thức x C 4 x :x D (x > 0), ta được: B x x Câu 11: Rút gọn biểu thức K = A x x x B x + x + A x + Câu 12: Cho f(x) = A 2,7 C D x x x x x ta được: C x - x + x x 12 x5 Khi f(2,7) bằng: B 3,7 C 4,7 D 5,7 Cõu 13: Cho hn s y log (2 x 1) Chn phỏt biu ỳng: A Hm s ng bin vi mi x>0 B Hm s ng bin vi mi x > -1/2 C Trc oy l tim cn ngang D x2 - Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ D Trc ox l tim cn ng Câu 14: Nếu log x log ab log a b (a, b > 0) x bằng: A a b B a b14 C a b12 D a b14 Câu 15: log 4 bằng: A B C D 2 Câu 16: Hàm số nghịch biến tập xác định nó? A y = log x B y = log x C y = log e x D y = log x Câu 17: Chọn mệnh đề mệnh đề sau: 1,4 A B C 1,7 2 D 3 e Câu 18: Số nhỏ 1? e A B 3 loga b Câu 19: a (a > 0, a 1, b > 0) bằng: A a b B a b C a b Câu 20: Cho K = x y A x B 2x D e C e D ab y y biểu thức rút gọn K là: x x C x + D x - Câu 21: Nếu log x x bằng: A B C D Câu 21: Hàm số y = ln sin x có tập xác định là: A R \ k2 , k Z B R \ k2 , k Z x Câu 23: Bất phương trình: A 1; B ; x có tập nghiệm là: C (0; 1) D 3 : 32 Câu 24: Tính: M = , ta 3 25 0,7 33 A B C D 13 3 Câu 25: Cho a > Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A log a x > x > B log a x < < x < C Nếu x1 < x2 log a x1 log a x 2 C R \ k, k Z D R Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ D Đồ thị hàm số y = log a x có tiệm cận ngang trục hoành Câu 26: Tập nghiệm phương trình: x x là: 16 A B {2; 4} C 0; D 2; Câu 27: Đồ thị (L) hàm số f(x) = lnx cắt trục hoành điểm A, tiếp tuyến (L) A có phương trình là: A y = x - B y = 2x + C y = 3x D y = 4x - Câu 28: Cho x x 23 Khi đo biểu thức K = A B C 3x x có giá trị bằng: x x D x y 20 Câu 29: Hệ phương trình: với x y có nghiệm là: log2 x log y A 3; B 4; C 2; D Kết khác Câu 30: Phương trình 2x 84 x có nghiệm là: A B C D y x Câu 31: Hệ phương trình: x có nghiệm là: y 6.3 A 3; B 1; C 2; D 4; Câu 32: Phương trình: 3x x 5x có nghiệm là: A B C D x x Câu 33: Xác định m để phương trình: 2m.2 m có hai nghiệm phân biệt? Đáp án là: A m < B -2 < m < C m > D m Câu 34: Phương trình: l o g x l o g x có nghiệm là: A B C D 10 Câu 35: log a (a > 0, a 1) bằng: a B C D 3 Câu 36: Cho 27 Mệnh đề sau đúng? A -3 < < B > C < A - a2 a2 a Câu 37: log a 15 a bằng: 12 A B C D 5 Câu 38: Phương trình: x x x 3x 3x 3x có nghiệm là: A B C D Câu 39: Bất phương trình: log x log x có tập nghiệm là: A 1;4 B 5; C (-1; 2) D (-; 1) D R Sỏch Gii Ngi Thy ca bn http://sachgiai.com/ Câu 40: Phương trình: x x có nghiệm là: A B C D log2 10 Câu 41: 64 A 200 bằng: B 400 C 1000 D 1200 x y Câu 42: Hệ phương trình: có nghiệm là: ln x ln y 3ln A 20; 14 B 12; C 8; D 18; 12 = có tập nghiệm là: lg x lg x A 10; 100 B 1; 20 C ; 10 10 x y Câu 44: Hệ phương trình: với x y có nghiệm là? lg x lg y Câu 43: Phương trình: A 4; B 6; C 5; D D Kết khác Câu 45: Hàm số f(x) = xe x đạt cực trị điểm: A x = e B x = e2 C x = Câu 46: Cho f(x) = x ln x Đạo hàm cấp hai f(e) bằng: A B C D D x = Câu 47: Bất phương trình: x 3x có tập nghiệm là: A 1; B ;1 C 1;1 D Kết khác Câu 48: Tập hợp giá trị x để biểu thức log5 x Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ ... Ch n c u A THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT C u 40: EO N ET Gọi H t m tam gi c ABC Qua H d ng đư ng th ng d vu ng g c với ( ABC ) D ng m t ph ng trung tr c cạnh AB c t d I Khi I t m. .. tr , c t hình tr theo thi t di n hình vu ng c nh c c nh b n 2R Di n t ch to n ph n khối tr b ng: B a 13 C a 39 D a 15 C u 41: cho hình chóp SABCD c đáy ABCD hình vu ng c nh 2a , m t b n. .. 20 (m/ s), t kho ng th i gian t nh giây kể t l c b t đầu đạp phanh Hỏi t l c đạp phanh đ n d ng h n, t di chuy n m t? A 1 0m B 7m C 5m D 3m C u 28 Cho hình thang cong (H ) giới h n bới đường
- Xem thêm -

Xem thêm: 74. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T An Giang, 74. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T An Giang,

Hình ảnh liên quan

Câu 4. Cho hàm số  xác định ,liên tục trên  và có bảng biến thiên - 74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang

u.

4. Cho hàm số  xác định ,liên tục trên  và có bảng biến thiên Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 23. Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục, trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b với a < b - 74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang

u.

23. Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số  liên tục, trục hoành và hai đường thẳng x = a, x = b với a < b Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 28. Cho hình thang cong )H giới hạn bới các đường y x,  0, x và x ln 7. Đường thẳngx k(0 kln 7) chia ( )H thành hai phần có diện tích là S 1S2 và như hình vẽ bên - 74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang

u.

28. Cho hình thang cong )H giới hạn bới các đường y x,  0, x và x ln 7. Đường thẳngx k(0 kln 7) chia ( )H thành hai phần có diện tích là S 1S2 và như hình vẽ bên Xem tại trang 4 của tài liệu.
SABCD ABCD - 74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang
SABCD ABCD Xem tại trang 10 của tài liệu.
* Gọi R là bán kính của quả bóng bàn thì hộp đựng hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao 5.2R10R - 74.   thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Xu n T  An Giang

i.

R là bán kính của quả bóng bàn thì hộp đựng hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao 5.2R10R Xem tại trang 10 của tài liệu.