67. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du TP. HCM

7 142 0
67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Thầy giới thiệu cho em kiến thức giới hạn, kiến thức giới hạn giúp số nội dung sau: tính giới hạn để lập bảng biến thiên, dùng giới hạn xác định tiệm cận… Ở đây, quan tâm đến phương pháp giải toán giới hạn ví dụ Dạng 1: Giới hạn hàm số liên tục a VD1: Tính Giải VD2: Tính Giải Dạng 2: Giới hạn dạng , Kiểu 1: Đa thức : Đa thức PP: Phân tích Khi VD1: Giải Chú ý: 1) Nếu có nghiệm 2) Lược đồ Hoocne VD 2: Giải Kiểu 2: Dạng chứa thức PP: Nhân chia với biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp Biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Tính Giải Kiểu 3: Giới hạn dạng PP: Sử dụng kết VD1: Giải: Cách 1: Cách 2: chứa hàm số lượng giác VD2: Giải Dạng 3: Giới hạn dạng Chia tử mẫu cho lũy thừa x với số mũ cao VD1: Tính Giải (chia tử mẫu cho x) VD2: Tính Giải Nhận xét: Dạng 4: Giới hạn dạng PP: Nhân với biểu thức liên hợp VD1: Giải VD2: Giải THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU (Đề thi gồm 06 trang) KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2017 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề MÃ ĐỀ 002 Câu Cho hàm số y  x  2x có đồ thị (C) Tìm số giao điểm (C) trục hoành A B C D Câu Tìm đạo hàm hàm số y  ln x   y  x2 y  x y  x y  x O N G H EO N ET A B C D 2x 1 S   Câu 3.Tìm tập nghiệm bất phương trình S  (1; ) S  (; 1) 1 S  ( ; ) S  ( ; ) 2 A B C D a, b a, b  3i Câu Kí hiệu phần thực phần ảo số phức Tìm 1 a  3; b   3 a  3; b  a  1; b  a  1; b  3 A B C D 1 i z  (5  5i) 1 i Câu Tính môđun số phức z biết A z  B z  C z  D z  x 3 y x  Mệnh đề ? Câu Cho hàm số A Hàm số nghịch biến khoảng  ;  B Hàm số đồng biến khoảng  ;    D ℝ max y  ℝ y A y  TH B Y G IA C Hàm số đồng biến khoảng  ;  D Hàm số nghịch biến khoảng  2;    1 Câu Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên x hình vẽ bên Mệnh đề ? y' || + y  8 A C§ C Không tồn GTLN y  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, tìm tọa độ tâm I bán kính R mặt cầu x  y  z  2x  49  A I(1;0;0), R  B I(1;0;0), R  C I(1;0;0), R  50 D I(1;0;0), R  Câu Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, phương trình phương trình tắc  x  2t   y  3t  đường thẳng z   t x y z 1   1 A x y z 1   B 2 Câu 10 Tìm nguyên hàm hàm số f (x)  x  x y z 1   C 2 x3 Trang 1/6 Mã đề 002 x 2 y3 z   1 D THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT A  f (x)dx  2x   C x2 x3  ln x  C B x3 f (x)dx    C x2 D     f (x)dx  x3 f (x)dx    C x2 C  Câu 11 Cho hàm số y  f (x) có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có điểm cực trị ? A B C D B a Câu 13 Cho A P  a 2  2017  log   2  2017 1 P   C a số thực dương, khác B P  125 P  a log a    P  2017 2017 D Mệnh đề ? P  25 C D P  .N A  ET  log     P   Câu 12 Tính giá trị biểu thức P  P  G H  O N  EO Câu 14 Hàm số đồng biến khoảng  ;   ? y  x  tan x y  x  sin x x y  x  3x  y x 1 A B C D y  f (x) ? f (x)  ln  x Câu 15 Cho hàm số Đồ thị đồ thị hàm số y y y y IA x O O x O x O x TH A Y G A B C D Câu 16 Tính thể tích V khối chóp tứ giác có tất cạnh 2a a3 4a a3 a3 V V V V A B C D Câu 17 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; 4;3), B(1;0;5) Tìm tọa độ điểm C trục hoành cho OA  BC A C(0;0;0) C(2;0;0) B C(2;0;0) C(4;0;0) C C(1;0;0) C(1;0;0) D C(0;0;0) C(6;0;0) 3 Câu 18 Kí hiệu z1 z hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính P  z1 z  z z1 A P  1 B P  2i C P  i D P  Câu 19 Gọi A S  m, M giá trị nhỏ giá trị lớn hàm số y  x 2018  x Tính S  mM B S  1008 C S  2018 D S  2017 Câu 20 Hình đa diện hình vẽ bên có mặt ? A 11 B C D 10 Câu 21 Gọi S diện tích hình phẳng (H) giới hạn đường y  f (x), trục hoành (như hình vẽ bên) Đặt Trang 2/6 Mã đề 002 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT 2 y a   f (x)dx, b   f (x)dx, mệnh đề ? B S  b  a D S  b  a A S  b  a C S  b  a -2 x y=f(x) S Câu 22 Tìm tập nghiệm phương trình log  x  1  log  x  1  S  3;3 S  33 S  26 A B C Câu 23 Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số ? 2x  2x  y y x 1 x 1 A B 2x  2x  y y x 1 x 1 C D   D   S   33; 33 y Câu 24 Tính tích phân x dx cách đặt N e u du I   u du  1 31 1 A B C Câu 25 Trên mặt phẳng tọa độ, điểm L điểm biểu diễn số phức z (như hình vẽ bên) Điểm hình vẽ G điểm biểu diễn số phức 3z I   u du Y B Điểm H D Điểm I y J A L TH A Điểm J C Điểm G mệnh đề ? 1 I   u du 1 D G IA O I x u  3ln x  1, 2 H I  3ln x  1 G e EO N ET   H x I Câu 26 Cho hình nón tích 2a bán kính đáy a Tính độ dài đường sinh l hình nón cho l  37a l  10a 37a 37a l l 2 B C D A S  a  2b a, b x dx  a  b ln 2,  Câu 27 Cho x  với số hữu tỉ Tính A S  B S  2 C S  D S  Câu 28 Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh 2a V  4a 3 a 3 a 3 a V V V A B C D Trang 3/6 Mã đề 002 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TOÁN HỌC THPT Câu 29 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm I(1;3; 1) qua điểm A(2;3; 1) Mặt phẳng tiếp xúc với (S) A ? A x   B y   C z   D 3x   Câu 30 Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P) : 2x  2y  z   đường thẳng d  (P) x  y 1 z 1 :   2 Tính khoảng cách d  d d d 3 A B C D y  (m  1)x  mx  (m  3)x  4m  Câu 31 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số có cực đại m   ;   3  3  3  m   ;   \ 1 m   ;   \ 1 m   ;   4  4  4  B C D A y -1 x y 1 y y -1 x O x -1 x -1 x G IA -1 N G y H EO N ET x 1 x  có đồ thị hình vẽ bên Hình Câu 32 Hàm số x 1 y x 1 đồ thị hàm số y B Hình C Hình D Hình Y A Hình TH A Câu 33 Cho hàm số y  ln x có đồ thị (C ) hình vẽ, biết điểm N có hoành độ e, điểm Q có tung độ 2 Diện tích hình thang cong MNPQ bằng: A e B e e 2 C e e 2 D e 2 Câu 34 Cho ...̣ O HÀM ĐA ̣ o hà m cun ̣ o hà m, bên ̉ ng cu ̉ a thầy về đa Dưới là bà i gia ̃ g các quy tắc ti ́nh đa ̣ nh đó là các vi ́ du ̣ minh ho ̣ a, cù ng với bà i tâ ̣ p tư ̣ luyê ̣ n nữa các em ta ̉ i về xem nhé ca Định nghĩa Cho hàm số y = f(x) xđ liên tục (a;b) VD1: Tính đạo hàm hàm số Giải Vậy VD2: Tính đạo hàm hàm số định nghĩa Giải Vậy Các quy tắc tính đạo hàm f, g, h hàm số x + (f + g)' = f' + g' suy (f+g+h)’= f’+g’+h’ + (f - g)' = f' - g' + (f g)' = f'.g + f.g' + + (C)' = (C số) + + (k.f)'=k.f' (k số) định nghĩa x0 = Công thức tính đạo hàm VD1: Tính đạo hàm Giải VD2: Tính đạo hàm Giải C1: C2: VD3: Tính đạo hàm Giải Nhận xét: VD4: Tính đạo hàm Giải Chú ý VD5: Tính đạo hàm Giải VD6: Tính đạo hàm số Giải Bài Tâ ̣p Bài tập 1: Tính đạo hàm hàm số sau: Bài tập 2: Tính đạo hàm hàm số sau: Trong tập bạn thấy có bậc nn trước tính đạo hàm thầy có đưa dạng hàm số mũ Tuy nhiên để chuyển hàm số mũ số a>0a>0 Nếu điều kiện cho số a toán bạn cần ý trước chuyển từ thức sang hàm số mũ Trên hai tập hướng dẫn bạn cách tính đạo hàm hàm thức Có thể dạng tập khác liên quan tới thức mà thầy chưa có giảng Các bạn trao đổi để có thêm dạng toán phong phú Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ BÀI TẬP THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa diện ………… …… số mặt hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho để sau điền vào chỗ trống mệnh đề sau trở thành mệnh đề đúng: “Số cạnh hình đa điện ……………… số đỉnh hình đa diện ấy.” A B nhỏ C nhỏ D lớn Câu Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Hình lập phương đa điện lồi B tứ diện đa diện lồi C Hình hộp đa diện lồi D Hình tạo hai tứ diện ghép với đa diện lồi Câu Cho hình đa diện Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A Mỗi đỉnh đỉnh chung ba cạnh B Mỗi đỉnh đỉnh chung ba mặt C Mỗi cạnh cạnh chung ba mặt D Mỗi mặt có ba cạnh Câu Có thể chia hình lập phương thành bao biêu tứ diện nhau? A Hai B Vô số C Bốn D Sáu Câu Số cạnh hình bát diện là: A Tám B Mười C Mười hai D Mười sáu Câu Số đỉnh hình bát diện là: A Sáu B Tám C Mười D Mười hai Câu Số đỉnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu Số cạnh hình mười hai mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 10 Số đỉnh hình 20 mặt là: A Mười hai B Mười sáu C Hai mươi D Ba mươi Câu 11 Cho (H) khối lăng trụ đứng tam giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: a3 a3 a3 a3 B C D Câu 12 Cho (H) khối chóp tứ giác có tất cạnh a Thể tích (H) bằng: A A a3 B a3 C a3 D a3 Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 13 Cho tứ diện ABCD Gọi B’ C’ trung điểm AB AC Khi tỉ số thể tích khối tứ diện AB’C’D khối tứ diện ABCD bằng: 1 1 B C D Câu 14 Cho hình lăng trụ ngũ giác ABCDE.A’B’C’D’E’ Gọi A’’, B’’, C’’, E’’ A trung điểm cạnh AA’, BB’, CC’, DD’, EE’ Tỉ số thể tích khối lăng trụ ABCDE.A’’B’’C’’D’’E’’ khối lăng trụ ABCDE.A’B’C’D’E’ bằng: 1 1 B C D 10 Câu 15 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD tích V Lấy điểm A’ cạnh SA A cho SA '  SA Mặt phẳng qua A’ song song với đáy hình chóp cắt cạnh SB, SC, SD B’, C’, D’ Khi thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ bằng: V V V V B C D 27 81 Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật tâm O với AB = 2a, BC = a Các cạnh A bên hình chóp a Câu 16 Chọn mệnh đề sai mệnh đề: A SO không vuông góc với đáy B OA  a C BD  a D Các cạnh bên khối chóp tạo với mp đáy góc Câu 17 thể tích khối chóp S.ABCD là: A a3 B a3 3 C a3 D Kết khác Câu 18 Gọi  góc tạo cạnh bên mặt đáy khối chóp Ta có tan  A 3 B C 15 D Kết khác Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thang vuông A D Hai mặt bên SAB SAD vuông góc với mặt phẳng đáy Biết AD = DC = a, AB = 2a, Sa  a Câu 19 Góc ABC đáy ABCD có số đo là: A 300 B 450 C 600 D Kết khác Câu 20 Chọn khẳng định I BC  SA II BC  AC III BC  SC A I B I II C I, II, III D I III Sách Giải – Người Thầy bạn http://sachgiai.com/ Câu 21 thể tích khối chóp S.ABCD là: a3 a3 a3 B C Câu 22 Thể tích khối chóp cụt A’B’C’D’.ABCD là: A D a3 5a 3 a3 7a3 B C D Kết khác 8 16 Câu 23 Tỉ số hai thể tích khối chóp S.A’B’C’D’ S.ABCD (với A’, B’, C’, D’ A trung điểm SA, SB, SC, SD) là: 1 1 B C D ĐÁP ÁN 1D, 2D, 3D, 4C, 5B, 6C, 7A, 8C, 9D,10A, 11C, 12B, 13B, 14A, 15C, 16A, 17B, 18C, 19B, 20C, 21D, 22C, 23D A ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017 Môn: Đánh giá cảm quan thực phẩm Mã môn học: SVSD324850 Đề số/Mã đề: 01 Đề thi có 02 trang Thời gian: 60 phút Không sử dụng tài liệu TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC&THỰC PHẨM BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM - ĐÁP ÁN Câu (4 điểm): - Vai trò đánh giá cảm quan quản lý chất lượng (1.5) + Sử dụng phân tích cảm quan để kiểm tra sản phẩm dây chuyền môi trường sản xuất + Sử dụng phân tích cảm quan để theo dõi, đảm bảo chất lượng sản phẩm + Sử dụng phân tích cảm quan để đánh giá vòng đời sản phẩm + Sử dụng phân tích cảm quan để hiểu thuộc tính sản phẩm - Vai trò đánh giá cảm quan phát triển sản phẩm (1.0) + Trong công nghiệp, đánh giá cảm quan cung cấp nguồn thông tin hữu ích định đường lối phát triển cải thiện sản phẩm + Đánh giá cảm quan thị hiếu người tiêu dùng dề xuất giả thuyết khả phát triển sản phẩm - Nhà sản xuất cần biết chất lượng cảm quan thực phẩm vì: (1.5) + Cần biết chất lượng cảm quan sản phẩm làm + Không thể suy luận chất lượng cảm quan từ loại số liệu khác + Hệ số tương quan kết phương pháp thiết bị cảm quan + Giảm rủi ro định + Giảm chi phí sản xuất cách hiệu Câu (2 điểm): - Những yếu tố ảnh hưởng đến lực phép thử cảm quan: + Số lượng câu trả lời: Số lượng nhiều, lực phép thử cao Ta tăng số lượng câu trả lời 02 cách: tăng số lượng người thử tăng số lần lặp thí nghiệm (0.7) + Sự khác mẫu: Sự khác lớn, lực phép thử cao Thông thường mẫu cần so sánh tính chất cảm quan có khác định, yếu tố thường yếu tố đầu vào, thay đổi chúng phép thử cảm quan (0.6) + Mức ý nghĩa thống kê: mức để chấp nhận kiện xảy ngẫu nhiên Mức ý nghĩa thống kê thường sử dụng xử lý kết phép thử cảm quan 0,05; 0,01 0,001 Mức ý nghĩa thông kê nhỏ, lực phép thử cao (0.7) Câu (4 điểm): Mục đích: Tìm hiểu yêu thích người tiêu dùng sản phẩm bánh mì có (hoặc không) bổ sung protein đậu nành (0.5) Cách tiến hành : a) Sử dụng phương pháp: cho điểm thị hiếu/ so hàng thị hiếu (0.5) b) Người thử : Người tiêu dùng sử dụng sản phẩm bánh mì Số lượng lớn 100 (ví dụ 120 người thử) (0.5) c) Mã hóa mẫu: (0.2) Bánh mì A (Bổ sung protein đậu nành công ty A) : 718 Bánh mì B (Bổ sung protein đậu nành công ty B) : 527 Bánh mì C (Bổ sung protein đậu nành công ty C) : 641 Bánh mì D (Không bổ sung protein đậu nành) : 354 d) Số lượng mẫu thử, dụng cụ : (0.2) - Số lượng mẫu loại mẫu thử: Chuẩn bị 01 lát bánh mì dày cm cho người thử - Dụng cụ : STT Loại dụng cụ Số lượng Ly nhựa, 120 Đĩa nhựa, 120 Khăn giấy, 120 Giấy stick, cuộn Bút chì, 12 e) Phân công công việc :Nhóm thành viên - Chuẩn bị mẫu: người - Hướng dẫn, thu kết : người - Phục vụ mẫu: người - Tổng hợp, báo cáo : Tất f) Trật tự trình bày mẫu: (0.5) Người thử Trật tự trình bày mẫu ABCD BCDA CDAB DCAB … … 120 DCAB Mã hóa 718, 527, 641, 354 527, 641, 354, 718 641, 354, 718, 527 354, 718, 527, 641 354, 718, 527, 641 g) Phiếu hướng dẫn: (1.0) Phòng thí nghiệm Phân tích cảm quan PHIẾU HƯỚNG DẪN Bạn nhận đồng thời mẫu sản phẩm bánh mì mã hóa, nếm mẫu cho biết mức độ yêu thích cách cho điểm (từ đến 9) lên phiếu đánh giá tương ứng Giải thích thang điểm: 1: Cực kì không thích 2: Rất không thích 3: Không thích 4: Tương đối không thích 5: Bình thường 6: Tương đối thích 7: Thích 8: Rất thích 9: Cực kì thích Chú ý:  Vui lòng vị nước trước lần thử h) Phiếu đánh giá: Phòng thí nghiệm Phân tích Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ ... Tính I   f (x)dx Trang 5/6 M đề 002 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TO N H C THPT I  4 I  1 I I B C D A C u 45 Cho hình chóp tam gi c S.ABC c M trung đi m SB, N đi m n m c nh SC cho NS  3NC... đi m Q c tung độ 2 Di n tích hình thang cong MNPQ b ng: A e B e e 2 C e e 2 D e 2 C u 34 Cho hình chóp S.ABC c đáy ABC tam gi c vu ng c n B, BC= 6, g c cạnh b n m t đáy 600 Th tích... chư ng tr nh “ Tình ca M a xu n tổ ch c tr ng THPT Nguy n Du, ban tổ ch c dự ki n b n vé với giá 150.000 đ ng Tuy nhi n sau khảo sát, ban tổ ch c nh n th y vé x x gi m đ ng số vé b n 25 vé

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:33

Hình ảnh liên quan

Câu 7. Cho hàm số y f(x)  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? - 67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

u.

7. Cho hàm số y f(x)  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng ? Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 11. Cho hàm số y f(x)  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? - 67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

u.

11. Cho hàm số y f(x)  có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi đồ thị của hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị ? Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 23. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây - 67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

u.

23. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây Xem tại trang 3 của tài liệu.
 có đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số - 67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

c.

ó đồ thị như hình vẽ bên. Hình nào dưới đây là đồ thị của hàm số Xem tại trang 4 của tài liệu.
 . Phương trình hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) là - 67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

h.

ương trình hình chiếu của đường thẳng d lên mặt phẳng (P) là Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 45. Cho hình chóp tam giác S.ABC có M là trung điểm của SB, N là điểm nằm trên cạnh SC sao cho NS 3NC, P là điểm nằm trên cạnh SAsao cho PA 2PS - 67.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Nguy n Du  TP. HCM

u.

45. Cho hình chóp tam giác S.ABC có M là trung điểm của SB, N là điểm nằm trên cạnh SC sao cho NS 3NC, P là điểm nằm trên cạnh SAsao cho PA 2PS Xem tại trang 6 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan