62. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1 Thanh H a l n 2

25 151 1
62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI MƠN TỐN_KHỐI 12 (lần 2) Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 132 Câu 1: Tìm khẳng định sai khẳng định sau:  A C  x sin dx  0 0 sin xdx  x 1  x  dx  2009 2007 B 1  sin 1  x  dx   sin xdx  1  x  x dx  D Câu 2: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y  x  x  ? 0 A B C D 2 x Câu 3: Tìm tập xác định D hàm số y  log x3 A D   ; 3   2;   B D   ; 3   2;   D D   3; 2 C D   3;2  Câu 4: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vng B, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết SA  3a , BA = 2a, BC = a Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  3a B V  a C V  6a D V  4a Câu 5: Giải bất phương trình log  x  1  x A B x C x D x  Câu 6: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  1   y     z  1  Tìm toạ độ tâm I tính bán kính R (S) A I(1;2;-1), R=3 B I(-1;-2;1), R=3 2 C I(1;2;-1), R=9 D I(-1;-2;1), R=9 sin x  2m Câu 7: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến khoảng  sin x    0;   6 Trang 1/6 - Mã đề thi 132 m  B   m5 4 A m  C 1 m 2 D m 1 Câu 8: Đường thẳng  có phương trình y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu A  xA ; y A  B  xB ; yB  xB  x A Tìm xB  yB A xB  yB  5 B xB  yB  C xB  yB  2 f  x  Câu 9: Tìm nguyên hàm hàm số 2x 1  C f  x  dx   A C  f  x  dx  2x  B 2x 1  C D xB  yB  D  f  x  dx   f  x  dx  2x 1  C C 2x 1 Câu 10: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  cắt trục hoành bốn điểm phân biệt, có ba điểm có hồnh độ lớn 1 A  m  B 3  m  1 C m  1 m  D 1  m  Câu 11: Hỏi hàm số y  2 x  đồng biến khoảng nào? 1  1  A  ;  B  ;   C  0;   2     d Câu 12: Nếu  a D  ;0  d f  x  dx  5,  f  x  dx  b a  d  b với b  f  x  dx bằng: a A 2 B C Câu 13: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x  x  D A yCT  B yCT  C yCT  D yCT  1 Câu 14: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1) Trong mẹnh đề sau, mệnh đề sai? A Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện B Tam giác ABD tam giác C AB  CD D Tam giác BCD tam giác vuông Câu 15: Đường thẳng y  1 đường tiệm cận đồ thị hàm số A y  x2  x2 B y 3 x  3 x C y x5 6 x D y 1 x2 Câu 16: Cho hai số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? log a3  ab   log a b log a3  ab    3log a b A B 1 D log a3  ab    log a b log a3  ab   log a b C 3 Câu 17: Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5%/tháng Nếu cuối tháng, tháng thứ ơng hồn nợ cho ngân hàng 600 000 đồng chịu số tiền lãi chưa trả Hỏi sau tháng ông A trả hết số tiền vay? A 63 tháng B 65 tháng C 62 tháng D 64 tháng Câu 18: Cho hàm số f  x   x 1.5x 3 Khẳng định sau khẳng định sai? Trang 2/6 - Mã đề thi 132 A B C D f  x   10   x  1 log5   x2  3 log  log  f  x   10   x  1 ln   x2  3 ln  ln  ln f  x   10   x  1 log   x  3 log  log  log f  x   10  x    x  3 log   log Câu 19: Tìm giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  đoạn  2; 2 ? A max y  29  2;2 B max y  C max y   2;2  2;2 D max y  34  2;2 v  t   3t  Câu 20: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian tính cơng thức , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật tính theo đơn vị mét Biết thời điểm t=2s vật quãng đường 10 m Hỏi thời điểm t=30s vật quãng đường bao nhiêu? A 240 m B 1140 m C 300 m D 1410 m Câu 21: Cho khối chóp S.ABC tích B đến mặt phẳng (SAC) A h  a a3 , tam giác SAC cạnh 2a Tính khoảng cách h từ B h  2a C h  a D h  a Câu 22: Tính tích phân I   xe1 x dx B e  A C  e D 1 Câu 23:Tính thể tích V khối lập phương ABCD A' B 'C ' D ' , biết AC '  2a 8a A V  24 3a B V  6a C V  D V  8a 3 Câu 24: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x  x2 B y   x3  x  C y  2x 1 x2 D y  x3  3x  Câu 25: Nguyên hàm hàm số f  x   x cos x A  C  x sin x C x cos x f  x  dx  C f  x  dx   B  f  x  dx  x sin x  cos x  C D  f  x  dx   x cos x  sin x  C x5 x y  f x     Câu 26: Có học sinh lập luận tìm điểm cực trị hàm số sau: Bước 1: Hàm số có tập xác định D=R ' ' Ta có y  x  x , cho y   x  x   x  x  '' f ''    f ''     Bước 2: Đạo hàm cấp hai y  x  x Ta có Bước 3: Từ kết kết luận: Vậy hàm số đạt cực tiểu điểm x=2 không đạt cực trị x=0 Qua bước giải trên, cho biết học sinh giải hay sai, sai sai bước nào? A Giải B Sai bước C Sai bước D Sai bước Câu 27: Tính đạo hàm hàm số y  log  x  1 Trang 3/6 - Mã đề thi 132 A y'  4x x2  y'  B  x  1 ln y'  C 4x  x  1 ln Câu 28: Số giao điểm đồ thị hàm số y   x  3x  trục hồnh A khơng B hai C ba x Câu 29: Tính đạo hàm hàm số y  A y  x.2 x 1 y'  y'  D 4 x  x  1 ln 2 D bốn 2x ln ' x ' x B C y  ln D y  2x 1 Câu 30: Cho hàm số y  Khẳng định sau khẳng định sai? 1 x A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  B Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  2 D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thằng x  Câu 31: Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x  mx   2m  1 x  có cực đại cực tiểu A Với m B m  C m  D m  ' Câu 32: Đặt a  log b  log Hãy biểu diễn log 90 theo a b 2a  b  a  2b  a  2b  2a  b  A log 90  B log 90  C log 90  D log 90  a 1 b 1 b 1 a 1 mx  Câu 33: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y  nghịch biến khoảng xm2 xác định nó? A hai B ba C bốn D năm Câu 34: Khi sản xuất vỏ lon sữa bị hình trụ, nhà thiết kế ln đặt mục tiêu cho chi phí ngun liệu làm vỏ lon nhất, tức diện tích tồn phần hình trụ nhỏ Muốn thể tích khối trụ 1dm3 diện tích tồn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy hình trụ phải bao nhiêu? 1 1 A B dm C D dm dm dm   2 2 Câu 35: Cho hàm số y  f  x  xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  B Hàm số đạt cực đại x  2 đạt cực tiểu x  C Hàm số có giá trị lớn – giá trị nhỏ D Hàm số có giá trị cực tiểu 1 Câu 36: Cho khối chóp S.ABC có thẻ tích Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, BC, CA Thể tích khối chóp S.MNP A B C D Trang 4/6 - Mã đề thi 132 Câu 37: Cho lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có hình chóp A ' ABCD hình chóp tứ giác với cạnh đáy 2a Cạnh bên lăng trụ tạo với mặt đáy góc 450 Tính thể tích V lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' 4a 2a A V  B V  4a3 C V  2a3 D V  3 Câu 38: Cho tam giác ABC vuông A có AB=4 Quay đường gấp khúc ACB quanh AB ta thu hình nón tích 12 Độ dài đường sinh hình nón A 19 B C D Câu 39: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh 2a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 28 21 a 7 a 21 a 7 a A B C D 27 48 54 Câu 40: Một khối trụ tích 192 cm3 đường sinh gấp ba lần bán kính đáy Tính độ dài đường sinh hình trụ A 12 cm B cm C cm D cm Câu 41: Bạn An có cốc uống nước có dạng hình nón cụt, đường kính miệng cốc (cm), đường kính đáy cốc (cm), chiều cao cốc 12 (cm) An dùng cốc để đong 10 lít nước Hỏi An phải đong lần ? A 24 lần B 26 lần C 20 lần D 22 lần    Câu 42: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba vectơ a   1;1;  , b  1;1;  , c  1;1;1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai?   A a  B c    C a  b   D b  c b Câu 43: Tập hợp giá trị b cho A 5; 1 B 4; 1   x  dx  C 4 D 5 Câu 44: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,06% Theo số liệu Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2014 90 728 600 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2050 dân số Việt Nam A 153 712 400 người B 132 616 875 người C 160 663 675 người D 134 022 614 người Câu 45: Bất phương trình x   3.2 x1 có tập nghiệm A  ;1   2;   B  2;  C 1;  D  ; 2   4;   Câu 46: Tìm tất giá trị thực tham số m để giá trị lớn hàm số y  đoạn  2;0 m2 x  m  x2  m  2 m   A m  B C  D m  m  m   2   Câu 47: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng B, AB = 2BC, góc hai mặt phẳng  AA 'B   AA ' C  300 Hình chiếu vng góc A ' mặt phẳng  ABC  trung điểm H cạnh AB, gọi K trung điểm AC Biết khoảng cách hai đường thẳng A ' A HK a Tính thể tích V lăng trụ ABC A ' B ' C ' ? 3a 3a A V  B V  3a C V  D V  3a 3 Câu 48: Cho hai số thực a , b , với a  b  Khẳng định khẳng định đúng? A log b a   log a b B log a b  log b a  C log a b   log b a D  log b a  log a b Trang 5/6 - Mã đề thi 132 Câu 49: Giải phương trình log  x  1  A x  10 B x  Câu 50: Hàm số sau có ba điểm cực trị? A y   x  x  B y   x C x  D x  C y  x  x  D y  x  x - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI MƠN TỐN_KHỐI 12 (lần 2) Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 209 Câu 1: Đường thẳng  có phương trình y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu A  xA ; y A  B  xB ; yB  xB  x A Tìm xB  yB A xB  yB  B xB  yB  5 C xB  yB  D xB  yB  2 A D   3;2  2 x x3 B D   ; 3   2;   C D   3; 2 D D   ; 3   2;   Câu 2: Tìm tập xác định D hàm số y  log Câu 3: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vng B, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết SA  3a , BA = 2a, BC = a Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  3a B V  4a C V  6a D V  a Câu 4: Giải bất phương trình log  x  1  x A B x C x D x  b Câu 5: Tập hợp giá trị b cho A 4 B 5; 1   x  dx  f  x  Câu 6: Tìm nguyên hàm hàm số 2x 1  C f  x  dx   A f  x  dx  x   C C 4; 1 D 5 2x  B  f  x  dx   f  x  dx  2x 1  C C 2x 1 C  D Câu 7: Cho hàm số y  f  x  xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  B Hàm số đạt cực đại x  2 đạt cực tiểu x  C Hàm số có giá trị lớn – giá trị nhỏ D Hàm số có giá trị cực tiểu 1 Câu 8: Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5%/tháng Nếu cuối tháng, tháng thứ ông hoàn nợ cho ngân hàng 600 000 đồng chịu số tiền lãi chưa trả Hỏi sau tháng ông A trả hết số tiền vay? A 64 tháng B 62 tháng C 63 tháng D 65 tháng Trang 1/6 - Mã đề thi 209 Câu 9: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  cắt trục hồnh bốn điểm phân biệt, có ba điểm có hồnh độ lớn 1 A 1  m  B 3  m  1 C m  1 m  D  m  Câu 10: Cho hai số thực a , b , với a  b  Khẳng định khẳng định đúng? A log b a   log a b B log a b  log b a  C log a b   log b a D  log b a  log a b Câu 11: Nguyên hàm hàm số f  x   x cos x A C x sin x C  f  x  dx    f  x  dx  x sin x  cos x  C B D  f  x  dx   x cos x  sin x  C  f  x  dx  x cos x C Câu 12: Tính thể tích V khối lập phương ABCD A' B 'C ' D ' , biết AC '  2a 8a A V  6a B V  8a C V  D V  24 3a 3 Câu 13: Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x  mx   2m  1 x  có cực đại cực tiểu A m  B m  C Với m D m  Câu 14: Một khối trụ tích 192 cm3 đường sinh gấp ba lần bán kính đáy Tính độ dài đường sinh hình trụ A 12 cm B cm C cm D cm d Câu 15: Nếu  a d f  x  dx  5,  f  x  dx  A b B 2 với a  d  b b  f  x  dx bằng: a C D sin x  2m Câu 16: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến khoảng  sin x    0;   6 A B m  m 1 m  1 m C D   m5 2 4 v  t   3t  Câu 17: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian tính cơng thức , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật tính theo đơn vị mét Biết thời điểm t=2s vật quãng đường 10 m Hỏi thời điểm t=30s vật quãng đường bao nhiêu? A 240 m B 1140 m C 300 m D 1410 m Câu 18: Bạn An có cốc uống nước có dạng hình nón cụt, đường kính miệng cốc (cm), đường kính đáy cốc (cm), chiều cao cốc 12 (cm) An dùng cốc để đong 10 lít nước Hỏi An phải đong lần ? A 24 lần B 22 lần C 26 lần D 20 lần Câu 19: Tìm giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  đoạn  2; 2 A max y   2;2 B max y   2;2 C max y  34  2;2 D max y  29  2;2 x x4 Câu 20: Có học sinh lập luận tìm điểm cực trị hàm số y  f  x    sau: Trang 2/6 - Mã đề thi 209 Bước 1: Hàm số có tập xác định D=R ' ' Ta có y  x  x , cho y   x  x   x  x  '' f ''    f ''     Bước 2: Đạo hàm cấp hai y  x  x Ta có Bứoc 3: Từ kết kết luận: Vậy hàm số đạt cực tiểu điểm x=2 không đạt cực trị x=0 Qua bước giải trên, cho biết học sinh giải hay sai, sai sai bước nào? A Giải B Sai bước C Sai bước D Sai bước Câu 21: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1) Trong mẹnh đề sau, mệnh đề sai? A Tam giác ABD tam giác B Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện C AB  CD D Tam giác BCD tam giác vuông Câu 22: Đặt a  log b  log Hãy biểu diễn log 90 theo a b 2a  b  a  2b  a  2b  2a  b  A log 90  B log 90  C log 90  D log 90  a 1 b 1 b 1 a 1 Câu 23: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng  ;   ? 2x 1 D y  x3  3x  x2    Câu 24: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba vectơ a   1;1;  , b  1;1;  , c  1;1;1 Trong A y  x  x2 B y   x3  x  mệnh đề sau, mệnh đề sai?     A a  b B b  c C y   C c   D a  Câu 25: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x  x  A yCT  B yCT  1 C yCT  D yCT  Câu 26: Hàm số sau có ba điểm cực trị? A y   x  x  B y  x  x D y  x  x  C y   x 2x 1 Khẳng định sau khẳng định sai? 1 x A Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  B Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  2 D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thằng x  Câu 28: Đường thẳng y  1 đường tiệm cận đồ thị hàm số  x2  3 x  1 x5 y y y y x2 3 x x2 6 x A B C D Câu 29: Cho lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có hình chóp A ' ABCD hình chóp tứ giác với cạnh đáy 2a Cạnh bên lăng trụ tạo với mặt đáy góc 450 Tính thể tích V lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' 4a 2a A V  B V  C V  2a3 D V  4a3 3 Câu 30: Tính đạo hàm hàm số y  x Câu 27: Cho hàm số y  A y  x.2 ' x 1 B y  ln ' x C y'  2x ln ' x D y  Câu 31: Tính tích phân I   xe1 x dx Trang 3/6 - Mã đề thi 209 A e  B 1   C  e D y  log 2 x  Câu 32: Tính đạo hàm hàm số 4x 4x y'  y'  2 y'  2 x  1 ln 2 x  1 ln   2x 1 A B C D Câu 33: Bất phương trình   3.2 A  ;1   2;   B  2;  D  ; 2   4;   x x1 có tập nghiệm C 1;  Câu 34: Cho khối chóp S.ABC tích B đến mặt phẳng (SAC) a A h  B h  a y'  4 x  x  1 ln 2 a3 , tam giác SAC cạnh 2a Tính khoảng cách h từ C h  a D h  2a Câu 35: Cho khối chóp S.ABC có thẻ tích Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, BC, CA Thể tích khối chóp S.MNP A B C D Câu 36: Tìm khẳng định sai khẳng định sau:   A x 0 sin dx  20 sin xdx C  1  x  x B 1 0  sin 1  x  dx   sin xdx dx   x 1  x  dx  2009 2007 D 1 Câu 37: Số giao điểm đồ thị hàm số y   x  3x  trục hồnh A khơng B ba C bốn D hai Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 28 21 a 7 a 21 a 7 a A B C D 27 48 54 Câu 39: Hỏi hàm số y  2 x  đồng biến khoảng nào? 1  1  A  0;   B  ;  C  ;   2  2  D  ;0  Câu 40: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng B, AB = 2BC, góc hai mặt phẳng  AA 'B   AA ' C  300 Hình chiếu vng góc A ' mặt phẳng  ABC  trung điểm H cạnh AB, gọi K trung điểm AC Biết khoảng cách hai đường thẳng A ' A HK a Tính thể tích V lăng trụ ABC A ' B ' C ' ? 3a 3a A V  B V  3a C V  3a D V  3 Câu 41: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y  x  x  ? A B Trang 4/6 - Mã đề thi 209 C D Câu 42: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  1   y     z  1  Tìm toạ 2 độ tâm I tính bán kính R (S) A I(1;2;-1), R=3 B I(-1;-2;1), R=3 C I(-1;-2;1), R=9 D I(1;2;-1), R=9 Câu 43: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,06% Theo số liệu Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2014 90 728 600 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2050 dân số Việt Nam A 153 712 400 người B 132 616 875 người C 160 663 675 người D 134 022 614 người mx  Câu 44: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y  nghịch biến khoảng xm2 xác định nó? A ba B hai C bốn D năm Câu 45: Tìm tất giá trị thực tham số m để giá trị lớn hàm số y  đoạn  2;0 m2 x  m  x2  m  2 m   A m  B C  D m  m  m   2   Câu 46: Cho tam giác ABC vng A có AB=4 Quay đường gấp khúc ACB quanh AB ta thu hình nón tích 12 Độ dài đường sinh hình nón A B C 19 D Câu 47: Cho hàm số f  x   x 1.5x 3 Khẳng định sau khẳng định sai? f  x   10   x  1 ln   x  3 ln  ln  ln A B C D f  x   10  x    x2  3 log   log f  x   10   x  1 log   x  3 log  log  log f  x   10   x  1 log5   x  3 log  log  Câu 48: Giải phương trình log  x  1  A x  10 B x  C x  D x  Câu 49: Cho hai số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? A log a3  ab    3log a b 1 B log a3  ab    log a b 3 log a3  ab   log a b C log a3  ab   log a b D Câu 50: Khi sản xuất vỏ lon sữa bị hình trụ, nhà thiết kế đặt mục tiêu cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon nhất, tức diện tích tồn phần hình trụ nhỏ Muốn thể tích khối trụ 1dm3 diện tích tồn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy hình trụ phải bao nhiêu? Trang 5/6 - Mã đề thi 209 A dm 2 B  dm C dm 2 D  dm - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 209 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI MƠN TỐN_KHỐI 12 (lần 2) Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 357 Câu 1: Nguyên hàm hàm số f  x   x cos x  C  A x cos x C f  x  dx  x sin x  cos x  C f  x  dx   D  B x sin x C f  x  dx   x cos x  sin x  C f  x  dx   x5 x y  f x     Câu 2: Có học sinh lập luận tìm điểm cực trị hàm số sau: Bước 1: Hàm số có tập xác định D=R ' ' Ta có y  x  x , cho y   x  x   x  x  '' f ''    f ''     Bước 2: Đạo hàm cấp hai y  x  x Ta có Bước 3: Từ kết kết luận: Vậy hàm số đạt cực tiểu điểm x=2 không đạt cực trị x=0 Qua bước giải trên, cho biết học sinh giải hay sai, sai sai bước nào? A Sai bước B Sai bước C Giải D Sai bước Câu 3: Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x  mx   2m  1 x  có cực đại cực tiểu A m  B m  C Với m D m  sin x  2m Câu 4: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y  đồng biến khoảng  sin x    0;   6 A B m  m 1 m   1  m C D  m5 2 4 Câu 5: Cho hai số thực a , b , với a  b  Khẳng định khẳng định đúng? A log a b  log b a  B logb a   log a b C  log b a  log a b D log a b   log b a Câu 6: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A y  x  x2 B y   x3  x  C y  x3  3x  D y  2x 1 x2 Câu 7: Tìm giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  đoạn  2; 2 A max y   2;2 B max y  29  2;2 C max y   2;2 D max y  34  2;2 Câu 8: Khi sản xuất vỏ lon sữa bị hình trụ, nhà thiết kế ln đặt mục tiêu cho chi phí ngun liệu làm vỏ lon nhất, tức diện tích tồn phần hình trụ nhỏ Muốn thể tích khối trụ 1dm3 diện tích tồn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy hình trụ phải bao nhiêu? 1 1 A B dm C D dm dm dm   2 2 Trang 1/6 - Mã đề thi 357 Câu 9: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Biết SA  3a , BA = 2a, BC = a Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  3a B V  6a C V  4a D V  a Câu 10: Bất phương trình x   3.2 x1 có tập nghiệm A  2;  B 1;  C  ;1   2;   D  ; 2   4;   Câu 11: Bạn An có cốc uống nước có dạng hình nón cụt, đường kính miệng cốc (cm), đường kính đáy cốc (cm), chiều cao cốc 12 (cm) An dùng cốc để đong 10 lít nước Hỏi An phải đong lần ? A 24 lần B 22 lần C 26 lần D 20 lần Câu 12: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y  x  x  ? A B C D Câu 13: Hàm số sau có ba điểm cực trị? A y   x  x  B y  x  x d Câu 14: Nếu  a D y   x d f  x  dx  5,  f  x  dx  A C y  x  x  b a  d  b với B 2 C b  f  x  dx bằng: a D Câu 15: Cho khối chóp S.ABC tích a , tam giác SAC cạnh 2a Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SAC) a a A h  B h  C h  D h  2a a 2 3 Câu 16: Cho tam giác ABC vng A có AB=4 Quay đường gấp khúc ACB quanh AB ta thu hình nón tích 12 Độ dài đường sinh hình nón A B C 19 D Câu 17: Cho hàm số y  f  x  xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên: Trang 2/6 - Mã đề thi 357 Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  B Hàm số có giá trị cực tiểu 1 C Hàm số có giá trị lớn – giá trị nhỏ D Hàm số đạt cực đại x  2 đạt cực tiểu x  Câu 18: Tìm tất giá trị thực tham số m để giá trị lớn hàm số y  đoạn  2;0 A m   m  2 B  m   m  C  m    m2 x  m  x2 D m  Câu 19: Đường thẳng y  1 đường tiệm cận đồ thị hàm số A y  x2  x2 B y 1 x2 Câu 20: Tìm nguyên hàm hàm số f  x  dx  x   C A  f  x  dx  2x 1  C  C C f  x  y x5 6 x D y 3 x  3 x 2x 1 B D  f  x  dx   f  x  dx  2x 1  C C 2x 1 b Câu 21: Tập hợp giá trị b cho A 4; 1 B 4   x  dx  C 5 D 5; 1 Câu 22: Số giao điểm đồ thị hàm số y   x  3x  trục hồnh A hai B khơng C bốn D ba    Câu 23: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba vectơ a   1;1;  , b  1;1;  , c  1;1;1 Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai?       A b  c B a  b C c  D a  Câu 24: Cho lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có hình chóp A ' ABCD hình chóp tứ giác với cạnh đáy 2a Cạnh bên lăng trụ tạo với mặt đáy góc 450 Tính thể tích V lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' 4a 2a A V  4a3 B V  2a3 C V  D V  3 Câu 25:Tính thể tích V khối lập phương ABCD A' B 'C ' D ' , biết AC '  2a 8a A V  B V  24 3a C V  6a D V  8a 3 2 x Câu 26: Tìm tập xác định D hàm số y  log x3 A D   3;  B D   ; 3   2;   C D   3; 2 D D   ; 3   2;   Câu 27: Một khối trụ tích 192 cm3 đường sinh gấp ba lần bán kính đáy Tính độ dài đường sinh hình trụ A cm B cm C cm D 12 cm Câu 28: Đặt a  log b  log Hãy biểu diễn log 90 theo a b Trang 3/6 - Mã đề thi 357 a  2b  2a  b  2a  b  a  2b  B log 90  C log 90  D log 90  b 1 a 1 a 1 b 1 Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh 2a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 28 21 a 7 a 21 a 7 a A B C D 27 48 54 A log 90  Câu 30: Tính tích phân I   xe1 x dx A e  B 1   C  e D y  log 2 x2  Câu 31: Tính đạo hàm hàm số 4x 4 x 4x y'  y'  y'  ' 2 y   x  1 ln B x2   x  1 ln D  x  1 ln A C mx  Câu 32: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y  nghịch biến khoảng xm2 xác định nó? A ba B hai C bốn D năm Câu 33: Giải phương trình log  x  1  A x  10 B x  C x  D x  Câu 34: Cho khối chóp S.ABC có thẻ tích Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, BC, CA Thể tích khối chóp S.MNP A B C D Câu 35: Tìm khẳng định sai khẳng định sau:   A x sin dx  0 0 sin xdx C  1  x  x B 1 0  sin 1  x  dx   sin xdx dx   x 1  x  dx  2009 2007 D 1 Câu 36: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  cắt trục hoành bốn điểm phân biệt, có ba điểm có hồnh độ lớn 1 A  m  B 1  m  C m  1 m  D 3  m  1 x Câu 37: Tính đạo hàm hàm số y  ' x 1 A y  x.2 2x y  ln B ' ' x C y  ' x D y  ln Câu 38: Hỏi hàm số y  2 x  đồng biến khoảng nào? 1  1  A  0;   B  ;  C  ;   2  2  D  ;0  Câu 39: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x  x  A yCT  B yCT  1 C yCT  D yCT  Câu 40: Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5%/tháng Nếu cuối tháng, tháng thứ ơng hồn nợ cho ngân hàng 600 000 đồng chịu số tiền lãi chưa trả Hỏi sau tháng ông A trả hết số tiền vay? A 64 tháng B 63 tháng C 62 tháng D 65 tháng Câu 41: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  1   y     z  1  Tìm toạ 2 độ tâm I tính bán kính R (S) Trang 4/6 - Mã đề thi 357 A I(1;2;-1), R=3 B I(-1;-2;1), R=3 C I(-1;-2;1), R=9 D I(1;2;-1), R=9 Câu 42: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,06% Theo số liệu Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2014 90 728 600 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2050 dân số Việt Nam A 153 712 400 người B 132 616 875 người C 160 663 675 người D 134 022 614 người Câu 43: Giải bất phương trình log  x  1  x x x D B x  C Câu 44: Cho hai số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? A 1 A log a3  ab    log a b 3 B log a3  ab   log a b C log a3  ab   log a b D log a3  ab    3log a b v  t   3t  Câu 45: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian tính cơng thức , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật tính theo đơn vị mét Biết thời điểm t=2s vật quãng đường 10 m Hỏi thời điểm t=30s vật quãng đường bao nhiêu? A 1140 m B 1410 m C 300 m D 240 m Câu 46: Cho hàm số f  x   x 1.5x 3 Khẳng định sau khẳng định sai? f  x   10   x  1 ln   x  3 ln  ln  ln A B C D f  x   10  x    x2  3 log2   log f  x   10   x  1 log   x  3 log  log  log f  x   10   x  1 log5   x  3 log  log  2x 1 Khẳng định sau khẳng định sai? 1 x A Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  2 C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thằng x  D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  Câu 47: Cho hàm số y  Câu 48: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1) Trong mẹnh đề sau, mệnh đề sai? A AB  CD B Tam giác BCD tam giác vuông C Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện D Tam giác ABD tam giác Câu 49: Đường thẳng  có phương trình y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu A  xA ; y A  B  xB ; yB  xB  x A Tìm xB  yB A xB  yB  B xB  yB  5 C xB  yB  D xB  yB  2 Câu 50: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng B, AB = 2BC, góc hai mặt phẳng  AA 'B   AA ' C  300 Hình chiếu vng góc A ' mặt phẳng  ABC  trung điểm H cạnh AB, gọi K trung điểm AC Biết khoảng cách hai đường thẳng A ' A HK a Tính thể tích V lăng trụ ABC A ' B ' C ' 3a 3a A V  3a B V  3a C V  D V  3 - - HẾT -Trang 5/6 - Mã đề thi 357 Trang 6/6 - Mã đề thi 357 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐỀ THI MƠN TỐN_KHỐI 12 (lần 2) Năm học: 2016 - 2017 Thời gian làm bài: 90 phút; Mã đề thi 485 Câu 1: Tính đạo hàm hàm số y  x y'  2x ln ' x 1 B y  x.2 ' x ' x C y  ln D y  Câu 2: Tìm tất giá trị tham số thực m để hàm số y  x  mx   2m  1 x  có cực đại cực tiểu A m  B m  C Với m D m  Câu 3: Trong bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D đây, hàm số hàm số đồng biến khoảng  ;   ? A A y  x  x2 B y  2x 1 x2 C y  x3  3x  D y   x3  x  2x 1 Khẳng định sau khẳng định sai? 1 x A Đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận B Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  2 C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng đường thằng x  D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang đường thằng y  Câu 4: Cho hàm số y    y  log 2 x2  Câu 5: Tính đạo hàm hàm số 4x y'  y'  2 x  1 ln  2x 1 A B y'  C 4x  x  1 ln Câu 6: Bất phương trình   3.2 có tập nghiệm A 1;  B  ;1   2;   C  2; 4 x y'  D 4 x  x  1 ln 2 x1 D  ; 2   4;   x5 x y  f x     Câu 7: Có học sinh lập luận tìm điểm cực trị hàm số sau: Bước 1: Hàm số có tập xác định D=R ' ' Ta có y  x  x , cho y   x  x   x  x  '' f ''    f ''     Bước 2: Đạo hàm cấp hai y  x  x Ta có Bước 3: Từ kết kết luận: Vậy hàm số đạt cực tiểu điểm x=2 không đạt cực trị x=0 Qua bước giải trên, cho biết học sinh giải hay sai, sai sai bước nào? A Sai bước B Giải C Sai bước D Sai bước Câu 8: Ông A vay ngân hàng 300 triệu đồng để mua nhà theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5%/tháng Nếu cuối tháng, tháng thứ ơng hồn nợ cho ngân hàng 600 000 đồng chịu số tiền lãi chưa trả Hỏi sau tháng ông A trả hết số tiền vay? A 64 tháng B 65 tháng C 63 tháng D 62 tháng Câu 9: Cho hai số thực a, b , với a  b  Khẳng định khẳng định đúng? A log a b  log b a  B log a b   log b a C logb a   log a b D  log b a  log a b Câu 10: Bạn An có cốc uống nước có dạng hình nón cụt, đường kính miệng cốc (cm), đường kính đáy cốc (cm), chiều cao cốc 12 (cm) An dùng cốc để đong 10 lít nước Hỏi An phải đong lần ? Trang 1/6 - Mã đề thi 485 A 24 lần B 22 lần C 26 lần D 20 lần Câu 11: Cho lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' có hình chóp A ' ABCD hình chóp tứ giác với cạnh đáy 2a Cạnh bên lăng trụ tạo với mặt đáy góc 450 Tính thể tích V lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' 4a 2a A V  B V  2a3 C V  D V  4a3 3 Câu 12: Nguyên hàm hàm số f  x   x cos x A  f  x  dx  x sin x  cos x  C B  f  x  dx  x cos x C x sin x D  f  x  dx   x cos x  sin x  C C  Câu 13: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm Việt Nam trì mức 1,06% Theo số liệu Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam năm 2014 90 728 600 người Với tốc độ tăng dân số vào năm 2050 dân số Việt Nam A 153 712 400 người B 132 616 875 người C 160 663 675 người D 134 022 614 người C f  x  dx   Câu 14: Cho khối chóp S.ABC tích a3 , tam giác SAC cạnh 2a Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SAC) a a A h  B h  C h  D h  2a a 2 3 Câu 15: Khi sản xuất vỏ lon sữa bị hình trụ, nhà thiết kế ln đặt mục tiêu cho chi phí ngun liệu làm vỏ lon nhất, tức diện tích tồn phần hình trụ nhỏ Muốn thể tích khối trụ 1dm3 diện tích tồn phần hình trụ nhỏ bán kính đáy hình trụ phải bao nhiêu? 1 1 A B C D dm dm dm dm   2 2 Câu 16: Tính tích phân I   xe1 x dx A e  B  e D 1    Câu 17: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho ba vectơ a   1;1;  , b  1;1;  , c  1;1;1 Trong C mệnh đề sau, mệnh đề sai?    A a  b B c    C b  c  D a  Câu 18: Đường thẳng y  1 đường tiệm cận đồ thị hàm số y  x2  x2 y 1 x2 y x5 6 x y 3 x  3 x A B C D Câu 19: Cho hàm số y  f  x  xác định R \ 0 , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng? A Hàm số có giá trị lớn – giá trị nhỏ B Hàm số đạt cực đại x  2 đạt cực tiểu x  Trang 2/6 - Mã đề thi 485 C Hàm số có giá trị cực tiểu 1 D Hàm số đạt cực đại x  1 đạt cực tiểu x  Câu 20: Số giao điểm đồ thị hàm số y   x  3x  trục hoành A không B ba C bốn D hai Câu 21: Cho khối chóp S.ABC có thẻ tích Gọi M, N, P trung điểm cạnh AB, BC, CA Thể tích khối chóp S.MNP A B C D b Câu 22: Tập hợp giá trị b cho A 5 B 5; 1   x  dx  C 4; 1 Câu 23: Đặt a  log b  log Hãy biểu diễn log 90 theo a b a  2b  2a  b  2a  b  A log 90  B log 90  C log 90  b 1 a 1 a 1 D 4 D log 90  a  2b  b 1 Câu 24:Tính thể tích V khối lập phương ABCD A' B 'C ' D ' , biết AC '  2a 8a A V  B V  24 3a C V  6a D V  8a 3 Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD hình vng cạnh 2a, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với (ABCD) Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD 28 21 a 7 a 21 a 7 a A B C D 27 48 54 Câu 26: Đường cong hình vẽ liệt kê phương án A, B, C, D đây, đường cong đồ thị hàm số y  x  x  ? A B D C Câu 27: Đường thẳng  có phương trình y  x  cắt đồ thị hàm số y  x3  x  hai điểm A B với tọa độ kí hiệu A  xA ; y A  B  xB ; yB  xB  x A Tìm xB  yB A xB  yB  B xB  yB  5 C xB  yB  D xB  yB  2 Câu 28: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vng B, cạnh bên SA vng góc với đáy Biết SA  3a , BA = 2a, BC = a Tính thể tích V khối chóp S.ABC A V  a B V  4a C V  6a D V  3a Câu 29: Hàm số sau có ba điểm cực trị? A y  x  x  B y   x  x  C y   x D y  x  x Trang 3/6 - Mã đề thi 485 f  x  Câu 30: Tìm nguyên hàm hàm số  f  x  dx  x   C A f  x  dx  2x 1  C  C 2x 1 B  f  x  dx  D  f  x  dx  Câu 31: Có tất giá trị nguyên m để hàm số y  xác định nó? A ba B hai 2x 1  C 2x 1  C mx  nghịch biến khoảng xm2 C bốn D năm C x  D x  Câu 32: Giải phương trình log  x  1  A x  B x  10 Câu 33: Tìm tất giá trị tham số thực m để đồ thị hàm số y  x  2mx  m  cắt trục hoành bốn điểm phân biệt, có ba điểm có hồnh độ lớn 1 A 1  m  B  m  C 3  m  1 D m  1 m  Câu 34: Tìm giá trị lớn hàm số y  x3  3x  x  đoạn  2; 2 A max y   2;2 B max y  29 C max y   2;2 D max y  34  2;2  2;2 Câu 35: Tìm giá trị cực tiểu yCT hàm số y  x  x  A yCT  B yCT  C yCT  1 D yCT  2 x Câu 36: Tìm tập xác định D hàm số y  log x3 A D   3; 2 B D   ; 3   2;   D D   ; 3   2;   C D   3;2  Câu 37: Hỏi hàm số y  2 x  đồng biến khoảng nào? 1  1  A  0;   B  ;  C  ;   2  2  D  ;0  Câu 38: Một khối trụ tích 192 cm3 đường sinh gấp ba lần bán kính đáy Tính độ dài đường sinh hình trụ A cm B cm C cm D 12 cm d Câu 39: Nếu d  f  x  dx  5,  f  x  dx  a b a  d  b với B 2 A b  f  x  dx bằng: a C D Câu 40: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho mặt cầu (S):  x  1   y     z  1  Tìm toạ độ tâm I tính bán kính R (S) A I(1;2;-1), R=3 B I(-1;-2;1), R=3 C I(-1;-2;1), R=9 2 D I(1;2;-1), R=9 v  t   3t  Câu 41: Một vật chuyển động với vận tốc thay đổi theo thời gian tính cơng thức , thời gian tính theo đơn vị giây, quãng đường vật tính theo đơn vị mét Biết thời điểm t=2s vật quãng đường 10 m Hỏi thời điểm t=30s vật quãng đường bao nhiêu? A 240 m B 1140 m C 1410 m D 300 m Câu 42: Giải bất phương trình log  x  1  A x B x  C x x D Trang 4/6 - Mã đề thi 485 Câu 43: Cho hai số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? 1 log a3  ab    3log a b A log a3  ab    log a b B 3 1 log a3  ab   log a b log a3  ab   log a b C D Câu 44: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1) Trong mẹnh đề sau, mệnh đề sai? A AB  CD B Tam giác BCD tam giác vuông C Bốn điểm A, B, C, D tạo thành tứ diện D Tam giác ABD tam giác Câu 45: Cho hàm số f  x   x 1.5x 3 Khẳng định sau khẳng định sai? f  x   10   x  1 ln   x  3 ln  ln  ln A B C D f  x   10  x    x  3 log   log f  x   10   x  1 log   x  3 log  log  log f  x   10   x  1 log5   x  3 log  log  Câu 46: Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số y     0;   6 m  A   m5 4 C B 1 m 2 D m  m 1 sin x  2m đồng biến khoảng  sin x Câu 47: Tìm tất giá trị thực tham số m để giá trị lớn hàm số y  đoạn  2;0 m2 x  m  x2  m  2 m   A m  B C  D m  m  m   2   Câu 48: Cho lăng trụ ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vng B, AB = 2BC, góc hai mặt phẳng  AA 'B   AA ' C  300 Hình chiếu vng góc A ' mặt phẳng  ABC  trung điểm H cạnh AB, gọi K trung điểm AC Biết khoảng cách hai đường thẳng A ' A HK a Tính thể tích V lăng trụ ABC A ' B ' C ' 3a 3a A V  3a B V  3a C V  D V  3 Câu 49: Cho tam giác ABC vuông A có AB=4 Quay đường gấp khúc ACB quanh AB ta thu hình nón tích 12 Độ dài đường sinh hình nón A B C 19 D Câu 50: Tìm khẳng định sai khẳng định sau: A 1 0  sin 1  x  dx   sin xdx  B  x sin dx  0 0 sin xdx Trang 5/6 - Mã đề thi 485 C 2007  x 1  x  dx  1 2009 D  1  x  x dx  0 - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 485 TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I ĐÁP ÁN ĐỀ THI MƠN Tốn_khối 12, lần 2, năm học 2016-2017 Câu Mã đề 132 209 357 D B C C A D C D B B C B C B B A C C A A B A C C C D D 10 A A C 11 D C B 12 D B D 13 B B C 14 D A A 15 C A C 16 D B D 17 A D A 18 A B C 19 A D C 20 D C A 21 C D D 22 B C C 23 D D A 24 D B B 25 B D D 26 B D A 27 C A D 28 D D D 29 C C A 30 A B A 31 D A C 32 C B A 33 B A B 34 C A B 35 A B C 36 B C A 37 C C D 38 B A D 39 A D D 40 A B B 41 D D A 42 D A B 43 A B A 44 B A A 45 A C B 46 C D D 47 B D D 48 A B B 49 B B B 50 C C B 485 C B C D C B C C C B B A B C C A C C D C A B D D A C B A A B A A B B D C D D A A C A A B D D C B D D ... tr? ? ?c h? ? ?nh A kh? ?ng B ba C b? ?n D hai C? ?u 38: Cho h? ?nh ch? ?p S.ABCD c? ? ABCD h? ?nh vng c? ? ?nh 2a, tam gi? ?c SAB n? ? ?m mặt ph? ?ng vng g? ?c với (ABCD) T? ?nh th? ?? t? ?ch khối c? ??u ngoại tiếp h? ?nh ch? ?p S.ABCD 28 21 ? ??... cm3 đư? ?ng sinh gấp ba l? ? ?n b? ?n k? ?nh đáy T? ?nh độ dài đư? ?ng sinh h? ?nh tr? ?? A 12 cm B cm C cm D cm C? ?u 41: B? ?n An c? ? c? ? ?c u? ?ng n? ?? ?c có d? ?ng h? ?nh n? ?n c? ??t, đư? ?ng k? ?nh mi? ?ng c? ? ?c (cm), đư? ?ng k? ?nh đáy c? ? ?c. .. tiêu cho chi phí nguy? ?n liệu l? ?m vỏ lon nh? ??t, t? ?c di? ?n t? ?ch t? ?n ph? ?n h? ?nh tr? ?? nh? ?? Mu? ?n th? ?? t? ?ch khối tr? ?? 1dm3 di? ?n t? ?ch t? ?n ph? ?n h? ?nh tr? ?? nh? ?? b? ?n k? ?nh đáy h? ?nh tr? ?? phải bao nhiêu? 1 1 A B dm C D

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:56

Hình ảnh liên quan

Câu 2: Đường cong trong các hình vẽ được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây, đường cong nào - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

2: Đường cong trong các hình vẽ được liệt kê ở các phương án A, B, C, D dưới đây, đường cong nào Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 34: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

34: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 37: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

37: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 3: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

3: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 18: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), đường kính đáy cốc là 6 (cm), chiều cao của cốc là 12 (cm) - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

18: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), đường kính đáy cốc là 6 (cm), chiều cao của cốc là 12 (cm) Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 29: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

29: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

38: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 50: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

50: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 8: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

8: Khi sản xuất vỏ lon sữa bò hình trụ, các nhà thiết kế luôn đặt mục tiêu sao cho chi phí nguyên liệu làm vỏ lon là ít nhất, tức là diện tích toàn phần của hình trụ là nhỏ nhất Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 9: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

9: Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 24: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

24: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh đáy là 2a Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

29: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với (ABCD) Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 10: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

10: Bạn An có một cốc uống nước có dạng một hình nón cụt, đường kính miệng cốc là 8 (cm), Xem tại trang 19 của tài liệu.
Câu 11: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

11: Cho lăng trụ ABCD ABCD. '' '' có hình chóp A ABCD '. là một hình chóp tứ giác đều với cạnh Xem tại trang 20 của tài liệu.
Câu 25: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

u.

25: Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình vuông cạnh 2a, tam giác SAB đều và nằm trong mặt Xem tại trang 21 của tài liệu.
phẳng vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

ph.

ẳng vuông góc với (ABCD). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD Xem tại trang 21 của tài liệu.
một hình nón có thể tích 12 . Độ dài đường sinh của hình nón bằng - 62.  thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT Th ch Th nh 1  Thanh H a l n 2

m.

ột hình nón có thể tích 12 . Độ dài đường sinh của hình nón bằng Xem tại trang 23 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • SAMPLE_THU DH_132

 • SAMPLE_THU DH_209

 • SAMPLE_THU DH_357

 • SAMPLE_THU DH_485

 • dp an

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan