0

59. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n i h c Vinh l n 4

14 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 00:55

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2009 Môn thi: Ngữ văn Thời gian: 120 phút- Không kể thời gian giao đề I- PHẦN CHUNG CHO THÍ SINH CẢ HAI BAN (5 điểm) 1- Câu 1 (2 điểm) Trình bày hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu? 2- Câu 2 (3 điểm) Phê phán thái độ thờ ơ ghẻ lạnh đối với con người cũng quan trọng và cần thiết như ca ngợi lòng vị tha, tình đoàn kết. Suy nghĩ của anh, chị về ý kiến trên. II- PHẦN RIÊNG DÀNH CHO THÍ SINH TỪNG BAN (5 điểm) A- Thí sinh Ban KHTN chọn câu 3a hoặc 3b Câu 3a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Dốc lên khúc khuỷu, dốc thăm thẳm Heo hút cồn mây súng ngửi trời Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi.” (Tây Tiến- Quang Dũng) Câu 3b (5 điểm) Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành B- Thí sinh Ban KHXH-NV chọn câu 4a hoặc 4b Câu 4a (5 điểm) Cảm nhận của anh, chị về đoạn thơ sau: “Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai chim én gặp mùa Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa.” (Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên) Câu 4b (5 điểm) Phân tích tâm trạng và hành động của nhân vật Mỵ trong đêm cởi trói cho A Phủ (trích Vợ chồng A Phủ của Hoài). ------------- HẾT ------------ THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT TRNG I HC VINH TRNG THPT CHUYấN THI TH THPT QUC GIA LN TH IV NM 2017 Bi thi: TON Thi gian lm bi: 90 phỳt, khụng k thi gian phỏt (50 cõu hi trc nghim) ( thi gm 06 trang) Mó thi 132 Cõu 1: Cho cỏc s phc z 2i, z i Mụun ca s phc w z1 2z l A w D w 13 C w B w 2x cú th l (C ) Mnh no sau õy sai? x A (C ) cú tim cn ngang l y B (C ) cú hai tim cn C (C ) cú tim cn ngang l y D (C ) cú tim cn ng Cõu 2: Cho hm s y B y x x C y x x D y x x .N A y x x ET Cõu 3: Hm s no sau õy ng bin trờn (; ) ? O N G H EO Cõu 4: Tt c cỏc nguyờn hm ca hm s f (x ) cos 2x l 1 A F (x ) sin 2x C B F (x ) sin 2x C 2 C F (x ) sin 2x C D F (x ) sin 2x Cõu 5: Hỡnh v bờn l th ca mt bn hm y s c lit kờ cỏc phng ỏn A, B, C, D di õy Hm s ú l hm s no? A f (x ) x x x IA O B f (x ) x x 2x G C f (x ) x x x x Y D f (x ) x x x A a x y TH A Cõu 6: Cho a, b l cỏc s thc dng v x, y l cỏc s thc bt kỡ ng thc no sau õy ỳng? a a x y x B (a b) a b x x x y Cõu 7: Hm s no sau õy l mt nguyờn hm ca hm s f (x ) A F (x ) a D a x b x b C a b (ab ) x xy x B F (x ) x C F (x ) x x Cõu 8: Mnh no sau õy sai? A th ca hm s y ln x cú tim cn ng ? D F (x ) x B th ca hm s y x cú tim cn ng C th ca hm s y 2x cú tim cn ngang D th ca hm s y ln(x ) khụng cú tim cn ngang Cõu 9: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho hai mt phng ( ) : x ( ) : 2x my 2z Tỡm m ( ) song song vi ( ) A Khụng tn ti m B m C m D m y z v Trang 1/6 - Mó thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT Cõu 10: Cho s phc z a bi (a, b ) tựy ý Mnh no sau õy ỳng? A Mụun ca z l mt s thc dng B z z C S phc liờn hp ca z cú mụun bng mụun ca iz D im M (a; b) l im biu din ca z Cõu 11: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, mt phng i qua cỏc im A(a; 0; 0), B(0; b; 0) v C (0; 0; c) vi abc cú phng trỡnh l x y z B a b c x y z C D a b c Cõu 12: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho A mt phng ( ) : x 2y 3z v ng x ỳng? A a b dx a b ln 2x B a b .N Cõu 13: Cho tớch phõn I ET y z Mnh no sau õy ỳng? 1 B / /( ) ( ) ct v khụng vuụng gúc vi ( ) D ( ) : vi a, b l cỏc s nguyờn Mnh no sau õy EO A C ax by cz C a b D a b H thng x y z a b c B M C M D M IA e N O A M G Cõu 14: Cho cỏc s thc a, b, c tha loga b 9, loga c 10 Tớnh M logb a c Cõu 15: Cho tớch phõn I x ln2 x dx Mnh no sau õy ỳng? B I x ln x 1 e D I x ln2 x x ln xdx TH C I x ln2 x x ln xdx A e e Y A I x ln2 x e G e e x ln xdx e e x ln xdx Cõu 16: Hm s f (x ) log2 2x 4x cú o hm l A f (x ) C f (x ) 2x 2x x B f (x ) 4x 1.ln D f (x ) 2x ln x ln 4x Cõu 17: Cho cỏc s thc x 0, y tha 2x 3y Mnh no sau õy sai? A xy x B log2 y C x y y x D Trang 2/6 - Mó thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT Cõu 18: Trong khụng gian ch cú loi a din u nh hỡnh v sau Khi lp phng Khi t din u Khi bỏt din u Khi mi hai mt u Khi hai mi mt u Mnh no sau õy ỳng? A Mi a din u cú s mt l nhng s chia ht cho B Khi lp phng v bỏt din u cú cựng s cnh C Khi t din u v bỏt din u cú tõm i xng D Khi mi hai mt u v hai mi mt u cú cựng s nh Cõu 19: Hm s no sau õy nghch bin trờn (0; ) ? x 1 D y x C y x x B y log (x 1) Cõu 20: Tp xỏc nh ca hm s y A (0; 9] log3 x ET l N A y C (9; ) B (0; 9) Cõu 21: Cho hm s y f (x ) liờn tc trờn EO v hm s D (1; 9) y y g(x ) xf (x ) cú th trờn on [0; 2] nh hỡnh v bờn y=g(x) H S N I f (x )dx G Bit din tớch c tụ mu l S , tớnh tớch phõn O B I C I x D I 10 G A I IA O TH A Y x4 Cõu 22: Bit rng phng trỡnh log x log3 cú hai nghim l a, b Khi ú ab bng A 64 B C D 81 Cõu 23: Mt trth tớch bng 16 Nu chiu cao tr tng lờn hai ln v gi nguyờn bỏn kớnh ỏy thỡ c tr mi cú din tớch xung quanh bng 16 Bỏn kớnh ỏy ca tr ban u bng B C D A Cõu 24: Trong khụng gian vi h ta Oxyz, cho cỏc im A(0; 1; 2), B(1; 2; 3) v C (1; 2; 5) im M nm on thng BC cho MB 3MC di on thng AM bng A 11 B C Cõu 25: Cú bao nhiờu mt phng song song vi mt phng ( ) : x 2 y D 30 z ng thi tip xỳc vi y z 2x 2y 2z ? mt cu (S ) : x A B C D Vụ s Cõu 26: Cho hỡnh chúp S ABC cú SA a, tam giỏc ABC u, tam giỏc SAB vuụng cõn ti S v nm mt phng vuụng gúc vi mt phng ỏy Th tớch ca chúp S ABC bng A 6a B 6a 24 C 6a 12 D 6a Trang 3/6 - Mó thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT Cõu 27: Cho hm s y f (x ) cú o hm f (x ) (x 1)(x 2)(x 4) S im cc tr ca hm s y f (x ) l A B C D Cõu 28: Mt hỡnh nún cú di ng sinh bng ng kớnh ỏy Din tớch ỏy ca hỡnh nún bng Chiu cao ca hỡnh nún bng A B C D Cõu 29: Gi M , m ln lt l giỏ tr ln nht v giỏ tr tr nh nht ca hm s y [ 2; 0] Giỏ tr ca biu thc 5M m bng A B 24 C 24 x trờn on 2x D Cõu 30: Gi z l nghim phc cú phn o õm ca phng trỡnh z 2z Tỡm s phc liờn hp B w 3i C w 3i D w i ET ca w (1 2i )z A w i c biu din bi mt bn z EO rng s phc w N Cõu 31: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca tham s a hm s y ax x cú cc tiu A a B a C a D a Cõu 32: Cho s phc z cú im biu din l M Bit y P M H im P, Q, R, S nh hỡnh v bờn Hi im biu din O N G ca w l im no? O B Q A S x R Q S D R C P 3 TH A ... NGUYỄN THỊ HÒA HIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, PHÂN LOẠI VÀ ðÁNH GIÁ NỒNG ðỘ ðỘC CỦA TẢO TUYẾN SÔNG HẬU, TỈNH AN GIANG NĂM 2005 - 2006 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Tháng 10.2006 TRƯỜNG ðẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN NGUYỄN THỊ HÒA HIỆP KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, PHÂN LOẠI VÀ ðÁNH GIÁ NỒNG ðỘ ðỘC CỦA TẢO TUYẾN SÔNG HẬU, TỈNH AN GIANG NĂM 2005 - 2006 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ks. Trịnh Thị Lan Tháng 10.2006 TRƯỜNG ðẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, PHÂN LOẠI VÀ ðÁNH GIÁ NỒNG ðỘ ðỘC CỦA TẢO TUYẾN SÔNG HẬU, TỈNH AN GIANG NĂM 2005 - 2006 Do sinh viên: NGUYỄN THỊ HÒA HIỆP thực hiện và ñệ nạp. Kính trình Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp xét duyệt. Long Xuyên, ngày……tháng….năm 2006 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Ks. Trịnh Thị Lan TRƯỜNG ðẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRƯỜNG ðẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp ñã chấp thuận luận văn ñính kèm với tên ñề tài: KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, PHÂN LOẠI VÀ ðÁNH GIÁ NỒNG ðỘ ðỘC CỦA TẢO TUYẾN SÔNG HẬU, TỈNH AN GIANG NĂM 2005 - 2006 Do sinh viên: NGUYỄN THỊ HÒA HIỆP Thực hiện và bảo vệ trước Hội ñồng ngày :………………………………………. Luận văn ñã ñược hội ñồng ñánh giá ở mức:…………………………………… Ý kiến của Hội ñồng: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Long Xuyên, ngày… tháng… năm 2006 Chủ Tịch Hội ñồng TRƯỞNG KHOA NN - TNTN TRƯỜNG ðẠI HỌC AN GIANG KHOA NÔNG NGHIỆP - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TIỂU SỬ CÁ NHÂN Họ và Tên: NGUYỄN THỊ HÒA HIỆP Sinh năm: 25 /05 /1984 Tại: Phường Mỹ Bình – Thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang Con Ông: Nguyễn Văn Vĩnh và Bà: Nguyễn Thị Kim Hòa Tốt nghiệp phổ thông: tại trường Trung Học Phổ Thông Thoại Ngọc Hầu. Vào trường ðại học An Giang : Năm 2002. Học lớp : ðH3PN1 Khóa 3 Thuộc : Khoa Nông Nghiệp - Tài Nguyên Thiên Nhiên. ðã tốt nghiệp : Kỹ sư ngành Phát Triển Nông Thôn năm 2006. Ảnh 4 x 6 1 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ II- LỚP 12 - ĐỀ SỐ 3 Thời gian: 60 phút Câu 1: Cho 100 ml dung dịch AlCl 3 1M tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 3,6M, Khối lượng kết tủa thu được là: A. 3,12 gam B. 7,80 gam C. 4,68 gam D. 4,08 gam Câu 2: Hỗn hợp rắn X gồm Al, Fe 2 O 3 và Cu có số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch A. NaOH (dư) B. HCl (dư) C. AgNO 3 (dư) D. NH 3 (dư) Câu 3: Cho 2,3 gam natri vào 25 gam nước thu được dung dịch kiềm có nồng độ phần trăm là: A. 14,60% B. 14,65% C. 14,70% D. 14,76% Câu 4: Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm? A. Al tác dụng với Fe 3 O 4 nung nóng. B. Al tác dụng với CuO nung nóng. C. Al tác dụng với Fe 2 O 3 nung nóng. D. Al tác dụng với axit H 2 SO 4 đặc, nóng. Câu 5: Chỉ ra điều sai : A. Các nguyên tố thuộc phân nhóm phụ ( nhóm B) đều là kim loại . B. Các nguyên tố thuộc nhóm IA đến IVA đều là kim loại . C. Có duy nhất 1 kim loại ở thể lỏng trong điều kiện thường D. Có duy nhất 1 phi kim ở thể lỏng trong điều kiện thường Câu 6: Tổng khối lượng muối thu được khi hấp thụ 2,464 lít khí CO 2 (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1M là: A. 9,24 gam B. 11,22 gam C. 10,6 gam D. 11,66 gam Câu 7: Hòa tan hết 11,16 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Fe, Mg và Zn vào dung dịch axit clohidric dư thấy có 0,42 gam khí hidro thoát ra. Khối lượng muối clorua tạo thành trong dung dịch là: A. 40,98 gam B. 18,615 gam C. 26,07 gam D. 26,49 gam Câu 8: Cho 9,6 gam đồng vào dung dịch chứa 0,15 mol H 2 SO 4 và 0,05 mol KNO 3 . Lắc kĩ hỗn hợp để phản ứng hoàn toàn. Thể tích khí NO (đktc) thoát ra là: A. 2,24 lít B. 0,84 lít C. 1,12 lít D. 1,68 lít Câu 9: Hòa tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp Al và Al 2 O 3 trong dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí Hidro (đktc). Phần trăm khối lượng Al trong hỗn hợp là: A. 48% B. 50% C. 81% D. 54% Câu 10: Phản ứng nào sau đây nói lên tính chất hóa học cơ bản của kim loại ? A. M n+ + ne M B. M – 1e M + C. M M n+ + ne D. M + + e M Câu 11: Các chất chất vật lí chung của KL gây ra là do: A. Có nhiều kiểu mạng tinh thể kl B. Trong KL có các e hoá trị C. Trong KL có các e tự do D. Các KL đều là chất rắn Câu 12: Phản ứng nào sau đây xảy ra ở cả hai quá trình luyện gang và luyện thép? A. FeO + Mn → Fe + MnO B. FeO + CO → Fe + CO 2 C. S + O 2 → SO 2 D. SiO 2 + CaO → CaSiO 3 Câu 13: Chất nào sau đây có thể oxi hóa Zn thành Zn 2+ ? A. Mg 2+ B. Cu 2+ C. Na + D. Al 3+ Câu 14: Cho 7,2 gam kim loại tác dụng M với dd HNO 3 loãng dư thu được 1,68 lít khí NO (đktc). Kim loại M là: A. Mg (24) B. Cu (64) C. Ni (58,71) D. Zn (65) Câu 15: Chỉ dùng dd NaOH và dd HNO 3 loãng không thể phân biệt được hai chất rắn trong cặp chất nào sau đây? A. Al 2 O 3 – Al B. Al – Zn C. Mg - Fe D. Zn - Cu Câu 16: Cho 13,5 gam hỗn hợp các kim loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H 2 SO 4 loãng nóng (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X và 7,84 lít khí H 2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Giá trị của m là A. 42,6. B. 45,5. C. 48,8. D. 47,1. Câu 17: Nước cứng tạm thời là nước có chứa các ion nào sau đây? A. Ca 2+ , Mg 2+ , Cl - B. Ca 2+ , Mg 2+ , HCO 3 - C. Ca 2+ , Mg 2+ , SO 4 2- D. Ca 2+ , Mg 2+ , Cl - , HCO 3 - Câu 18: Dùng khí hidro để khử hoàn toàn 12 gam hỗn hợp gồm CuO, FeO, Fe 2 O 3 , Al 2 O 3 , Fe đến phản ứng hoàn toàn, sau phản ứng thu được 4,59 gam nước và m gam chất rắn. Giá trị m là: A. 7,92 gam B. 11,49 gam C. 16,08 gam D. 7,68 gam Câu 19: Điện phân dung dịch bạc nitrat dư với các điện cực trơ là graphit trong thời gian 32 phút 10 giây với cường độ dòng không đổi là 1,6A. Khối lượng kim loại ở catot là: A. 1,728 gam B. 3,456 gam C. 3,438 gam D. 1,719 gam Câu 20: Cho dãy các chất: Cr(OH) 3 , Al 2 (SO 4 ) 3 , Mg(OH) 2 , Zn(OH) 2 , MgO, CrO 3 . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 21: Thêm từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch crom (III) clorua đến khi kết tủa tan, sau đó sục khí clo ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 Môn:Hóa Học (Thời gian làm : 90 phút) Người Ra Đề : Nguyễn Minh An Cho biết nguyên tử khối nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64;Zn = 65; Br = 80; Ag=108; Ba = 137 Câu 1: Hỗn hợp X gồm hidro, propen, axit acrylic, ancol anlylic Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu 30,24 lít khí CO2 (đktc) Đun nóng X với bột Ni thời gian, thu hỗn hợp Y Tỷ khối Y so với X 1,25 Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M Giá trị V là: A 0,3 B 0,4 C 0,6 D 0,5 Câu 2:Cho chất sau :CH2=CH-CH2-COOH,C6H5OH,C6H6,Cr2O3,SiO2,MgO,Al2O3, CH2=CH-Cl,C2H5Cl,Cr(OH)3,Cr(OH)2,Be,Cr,Al,F2,C6H5COONH4,NaHS Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng là: A.10 B.11 C.9 D.8 Câu3:Nguyễn tử nguyên tố A có tổng số hạt 35 Số hạt mang điện gấp 2,1818 lần số hạt không mang điện.Nguyên tố B là: A.Na (Z=11) B.Mg (Z=12) C.Al (Z=13) D.Fe (Z=26) Câu 4: Cho 1,38 gam kim loại Na vào nước dư thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V là: A 0,672 lít B 1,792 lít C 3,584 lít D 7,168 lít Câu 5: Ứng dụng sau CaCO3 ? A Làm bột nhẹ để pha sơn B Làm chất độn công nghiệp C Làm vôi quét tường D Sản xuất xi măng Câu 6: Hỗn Hợp X gồm axit panmitic , axit stearic axit linoleic Để trung hòa m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X thi thu 2.016 lít khí CO2(đktc) 1.08 gam H2O Số mol axit linoleic m gam hỗn hợp X là: A 0,015 B 0,03 C 0,02 D 0,04 Câu 7: Cho phản ứng: Na2SO3 + H2SO4 → Khí X FeS+ HCl → Khí Y NaNO2 bão hòa + NH4Cl bão hòa → Khí Z Các khí tác dụng với nước clo : A X, Y, Z, T B X, Y, Z C Y, Z Câu 8: Thành phần quặng manhetit: A.Fe2O3 B.Fe3O4 KMnO4→ Khí T C.FeCO3 D X, Y D.FeS2 Câu 9: Cho phản ứng: SO2 + H2S → Na2S2O3 + H2SO4 → HI + FeCl3 → H2S + Cl2 → O3 + Ag → Br2+2NaI→ KClO3 + HCl → NH3 + CuO → 10.Cu2O+H2SO4(đặc nóng)→ 11.Mg+H2SO4(loãng)→ Số phản ứng tạo đơn chất là: A 10 B C D Câu 10:X pentapeptit cấu tạo từ amino axit A no mạch hở,có nhóm –COOH , nhóm NH2.Trong A % N = 18.67% khối lượng.Thủy phân m gam X môi trường axit thu 12,3 gam tetrapeptit , 3,78 tripeptit 78 gam A.Gia trị m là: A.78,78 gam B 149 gam C.143,45 gam D.159 gam Câu 11: Thủy hân hoàn toàn mol pentapeptit A thủy mol glyxin,1 mol alanin mol valin.Khi thủy phân không hoàn toàn A hỗn hợp sản phẩm thấy có đipeptit Ala-Gly Gly-Ala tripeptit Gly-Gly-Val.Vậy trật tự cấu tạo amino axit pentapeptit A : A.Val-Gly-Gly-Gly-Ala B.Gly-Ala-Gly-Gly-Val C Gly-Ala-Ala-Gly-Val D Val-Gly-Ala-Gly-Val Câu 12: Cho hỗn hợp gồm 0,84 gam Fe 0,96 gam Cu vào 400ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M NaNO3 0,2M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch X khí NO(sản phẩm khử nhất) Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X lượng kết tủa thu lớn nhất.Giá trị tối thiểu V : A.375 ml B.475ml C.75ml D.400ml Câu 13: Cho phản ứng oxi hóa - khử sau: K2Cr2O7 + FeSO4 + KHSO4 → K2SO4 + Cr2(SO4)3 + Fe2(SO4)3 + H2O Tổng đại số hệ số chất (nguyên, tối giản) phương trình phản ứng là: A 40 B 37 C 34 D 39 Câu 14: Trong phân tử chất sau có chứa nguyên tố nitơ? A Glucozơ B Etyl axetat C Saccarozơ D Metylamin Câu 15: Có hóa chất sau: CH3NH2, C6H5NH2, (CH3)2NH, (C6H5)2NH NH3 Dãy chất xếp theo trật tự tăng dần tính bazơ là: A (C6H5)2NH < NH3 < C6H5NH2 < CH3NH2 < (CH3)2NH B (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < C6H5NH2 < CH3NH2 C C6H5NH2 < (C6H5)2NH < NH3 < (CH3)2NH < CH3NH2 D (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2< (CH3)2NH Câu 16: Trộn thể tích dung dịch HCl 0,2M , H2SO4 0,1 M HNO3 0,2 M thu dung dịch X.Lấy 300 ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với V lít dd Ba(OH)2 0,1 M NaOH 0,3 M thu dung dịch Y Cô cạn Y thu m gam muối khan Tìm m: A.5.382 gam B.3.052 gam C.5.283 gam D 3,205 gam Câu 17:Trong thí nghiệm sau: (1) Sục etilen vào dung dịch brom CCl4 (2) Cho tinh bột vào dung dịch HNO3 đặc nóng (3) Cho axit stearic vào dung dịch Ca(OH)2 (4) Cho phenol vào nước brom (5) Cho anilin vào Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan I HC SPHMH NI TRNG THPT CHUYấN THI THTHPT QUC GIA NM 2017 BI THI MễN: TON Thi gian lm bi 90 phỳt, khụng kthi gian phỏt ổỗ y x ữử - ln ữ Mnhno saoõy ỳng ỗỗln y - x ố 1-y - x ữứ B m < C m = D m < Cõu 1: Cho < x < y < 1, t m = A m > x2 + -2 x2 -1 Cõu 2: Tỡm tt ccỏcng tim cn cathhm s y = A x = 1, y = B x = 1, y = D x = C y = Cõu 3: Hm sno sauõy l mt nguyờn hm ca hm s y = tan x - cot x ? 1 A y = B y = tan x - cot x sin x cos x 1 + C y = D y = tan x + cot x sin x cos x Cõu 4: Tớnho hm ca hm s y = e x (x 2x + 2) A y = -e -x (-x + 4x + 4) B y e x x x C y e x x x D y e x x x Cõu 5: Tỡm hm s F x bit rng F ' x sin x C F (x ) = tan x + A F x vthca F x i quaim M ;0 sin x B F (x ) = cot x + D F (x ) = - cot x + Cõu 6: Cho hm s y = x - 3x Khong cỏch gia cỏcim cci, cc tiu cathhm s l A B C D Cõu 7: Tỡm tt ccỏc giỏ trthc ca tham smthhm s y = 2x -1 cúng tim cn 3x - m ng Cõu 8: Mt ming ghỡnh lp phng cnh 2cm coi to thnh mt tr( T ) cú chiu cao ming gv cú thtớch ln nht cú th.Din tớch xung quanh ca ( T ) l A m A cm C m R B m = B cm C 2 cm D m D cm Cõu 9: Tmụ tmiờng s ttõy hi nhtro nba nki nhR, ta c t i mụ thi nhqua tva cuụn phõ nco nlai tha nhmụ tca iphờ uhinh no n.Sụ o cung cua hi nhquat bi c t i bao nhiờuụ (ti nhxõp xi ) hi nhno nco dungtich l nnhõ t A 650 B 900 C 450 D 600 Trang 1/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ www.facebook.com/thaydangtoan Cõu d1 : 10: Trong khụng gian ụ Oxyz , v i hờ to a cho hai ng th ng x y z x y2 z3 M tph ng (P ) ch a d1 va song song v i d2 Khong ; d2 : 3 cach tiờ m M (1; 1; 1) n (P ) la A B C D Cõu 11: Giỏ trnhnht ca hm s y x x trờn ộở-2; 2ựỷ bng: A B C D 18 Cõu 12: Cho hm sbc ba y = ax + bx + cx + d cúthnhhỡnh v: Du ca a ;b ; c ; d l: A a < 0; b < 0; c < 0; d < C a < 0; b > 0; c < 0; d < B a < 0; b < 0; c > 0; d < D a > 0; b > 0; c > 0; d < Cõu 13: Mt ụ tụang chuynngu vi tc a (m/s) thỡ ngi lỏi xep phanh Tthi im ú ụ tụ chuyn ng chm dn u vi tc v (t ) = -5t + a (m/s), ú t l thi gian tớnh bng giõy ktlỳcp phanh Hi tc banu a ca ụ tụ l bao nhiờu, bit t lỳcp phanhn dng hn, ụ tụ di chuync 40 m A 10 m/s B 20 m/s C 40 m/s D 25 m/s Cõu 14: Cho hm s y f x liờn tc trờn v tha f x f x x , x Tớnh I f x dx A I B I = C I = D I = Cõu 15: Cho lng trng ABC A B C cú cỏc cnh bng a Thtớch ca tdin ABAC l 3a A 12 B 3a C 3a 3a D Cõu 16: Cho lng tr ng ABC A ' B ' C ' cú ỏy l tam giỏc vuụng cõn v cú cỏc cnh AB = BC = 2; AA = 2 Thtớch ca cu ngoi tip tdin ABAC l 16p 32p A B 16 C D 32p 3 Cõu 17: Cho hm s y = ax + bx + c cúthnhhỡnh v Du ca a, b, c l: A a 0, b 0, c B a 0, b 0, c C a < ,b > ,c < D a > ,b < ,c < Cõu 18: Trong khụng gian vi h ta Oxyz , cho cỏcim A(1; 2; 4), B(1; 3;1), C(2; 2; 3) Mt cu (S) i qua 3im A, B, C v cú tõm thuc mt phng (xOy) cú bỏn kớnh l A 34 B 26 C 34 D 26 Trang 2/6 - Mó thi A Thy ng Toỏn chia s - follow thy nhn ti liu phớ ... HT - Ch c em đạt kết cao kỳ thi THPT QG n m 2017! Trang 6/6 - M thi 132 THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT P N THI TH THPT QUC GIA T NM 2017 TRNG I HC VINH M N TON TRNG THPT CHUY N. .. Hng dn gii Th tớch ca mt chic kem cn tớnh bao gm Th tớch ca h nh n n ct c b n kớnh ỏy ln R1 3, cm, b n kớnh ỏy nh r1 0,8 cm v chiu cao h 7, cm Ch c c c em c mt k thi thnh c ng v thng li... v 1 mt phng : x y z Gi d l ng thng tr n ng thi ct ng thng v trc Oz Mt vect ch phng ca d l Ch c c c em c mt k thi thnh c ng v thng li nhộ! THAYGIAONGHEO.NET - BLOG TON HC THPT A u
- Xem thêm -

Xem thêm: 59. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n i h c Vinh l n 4, 59. thi th THPT Qu c gia 2017 m n To n tr ng THPT chuy n i h c Vinh l n 4, , [BTN178]--THPT CHUYEN DH VINH-LAN-4-DA.pdf

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan