0

Quy che Van thu luu tru

50 145 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 23:40

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2345 /QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữcủa Bộ Tài nguyên và Môi trườngBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội;Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Căn cứ Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư;Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu;Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 652/2003/QĐ-BTNMT ngày 26 tháng 5 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.Điều 3. Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Nội vụ;- Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ, Đảng ủy khối cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại BỘ TRƯỞNG Phạm Khôi NguyênTP Hồ Chí Minh;- Website của Bộ;- Lưu: VT, VP (VTLT).L70 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng1. Quy chế này quy định về công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Quy chế này được áp dụng thống nhất trong tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.Điều 2. Trách nhiệm thực hiện1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác văn thư - lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan.2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo các quy định của Nhà nước và của Bộ.3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác văn thư - lưu trữ của đơn vị mình theo đúng quy định hiện QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ - LƯU TRỮ Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 2. Quy chế này được áp dụng thống nhất trong tất cả các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 1. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (sau đây gọi tắt là cán bộ, công chức) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quá trình giải quyết công việc liên quan đến công tác văn thư - lưu trữ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế này và các quy định khác có liên quan. 2. Chánh Văn phòng Bộ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo các quy định của Nhà nước và của Bộ. 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và quản lý công tác văn thư - lưu trữ của đơn vị mình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ. Các Vụ, Thanh tra Bộ bố trí cán bộ làm công tác văn thư - lưu trữ theo chế độ kiêm nhiệm; các đơn vị còn lại tổ chức và bố trí cán bộ hoặc bộ phận văn thư - lưu trữ chuyên trách của đơn vị(sau đây gọi tắt là văn thư). 4. Mọi hoạt động trong phạm vi công tác văn thư - lưu trữ của Bộ Tài nguyên và Môi trường phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và Quy chế về công tác bảo mật của Bộ. Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bản thảo văn bản là bản được viết hoặc đánh máy, hình thành trong quá trình soạn thảo một văn bản của cơ quan, tổ chức; 2. Bản gốc văn bản là bản thảo cuối cùng được người có thẩm quyền duyệt và từ đó hình thành bản chính văn bản; 3. Bản chính văn bản là bản hoàn chỉnh về nội dung và thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành. Bản chính có thể được làm thành nhiều bản có giá trị như nhau; 4. Bản lưu văn thư là bản chính văn bản có chữ ký trực tiếp (chữ ký tươi) của người có thẩm quyền; 5. Bản sao y bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản sao y bản chính phải được thực hiện từ bản chính; 6. Bản trích sao là bản sao một phần nội dung của văn bản và được trình bày theo thể thức quy định. Bản trích sao phải được thực hiện từ bản chính; 7. Bản sao lục là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của văn bản, được thực hiện từ bản sao y bản chính và trình bày theo thể thức quy định; 8. Hồ sơ là một tập văn bản, tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có một (hoặc một số) đặc điểm chung như tên loại văn bản; cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; thời gian hoặc những đặc điểm khác, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một cơ quan, tổ chức hoặc của một cá nhân; 9. Lập hồ sơ là việc tập hợp và sắp xếp văn bản, tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định; 10. Văn bản gồm quyết định, thông tư, công văn, báo cáo, tờ trình, thông báo, phiếu báo, giấy mời, công điện, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, biên bản, hợp đồng, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, giấy chứng nhận, giấy uỷ nhiệm, đơn thư khiếu nại, tố cáo và các loại khác; 11. Văn bản số là văn bản ở dạng tệp tin trên máy tính; 12. Văn bản đi là văn bản do Bộ hoặc các đơn vị thuộc Bộ ban hành, gửi nội bộ hoặc gửi cơ quan, đơn vị khác; 13. Văn bản đến là văn bản do các cơ quan, đơn vị khác ban hành, gửi đến Bộ hoặc các đơn vị thuộc Bộ; 14. Văn bản mật là văn bản có nội dung bí mật được đóng dấu theo các mức độ “Tuyệt mật”, “Tối mật”, “Mật”, hoặc đóng dấu A, B, C; 15. Văn bản gấp là văn bản có nội dung cần giải quyết nhanh được đóng dấu theo các mức độ: “Hoả 2 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Tên đề tài: NHỮNG QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH VÀ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC VĂN THƯ, LƯU TRỮ TRONG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP. LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành Lưu trữ học Hà Nội-2012 3 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG Tên đề tài: Những quy định hiện hành và việc thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức văn thư, lưu trữ trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học Mã số: 60 32 24 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Vũ Thị Phụng Hà Nội-2012 4 MỤC LỤC Nội dung Trang   Chƣơng 1: Các chính sách, chế độ đối với công chức văn thƣ, lƣu trữ trong cơ quan nhà nƣớc ở Việt Nam hiện nay 1.1.                Chƣơng 2: Khảo sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chế độ đối với công chức văn thƣ, lƣu trữ trong cơ quan nhà nƣớc ở Việt Nam hiện nay          2    Chƣơng 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với công chức văn thƣ, lƣu trữ trong cơ quan nhà nƣớc ở Việt Nam hiện nay                        2 11 11 11 16 23 36 38 39 39 44 52 53 54 56 74 75 75 79 88 5   TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 92 94 6 A. LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài      - xã        -        CÔNG TY CP … Số: 01/2016/QC-HĐQT-… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đôc lâp - Tự - Hạnh phúc -o0o Hà Nội, ngày tháng năm 2016 QUY CHẾ VĂN THƯ, LƯU TRỮ -HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần … ngày tháng năm; Căn Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24-8-2001 Chính phủ Quản lý sử dụng dấu; Căn Nghị định số 110/2005/NĐ-CP ngày 08-4-2004 Chính phủ Về công tác văn thư; Căn Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06-5-2005 Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn bản; Theo đề nghị Ban Điều hành công ty, QUY ĐỊNH: CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.1 1.2 Điều 2.1 2.2 2.3 2.4 Đối tượng phạm vi áp dụng Quy chế quy định việc soạn thảo, ban hành, quản lý lưu trữ văn bản; quản lý sử dụng dấu …., áp dụng Công ty … cáccông ty thành viên Hệ thống … Việc soạn thảo, quản lý văn định chế, việc quản lý văn mật thực theo Quy chế Các loại văn … Các loại văn … bao gồm: 2.1.1 Văn định chế; 2.1.2 Văn hành chính; 2.1.3 Văn nghiệp vụ Văn định chế bao gồm quy chế, quy định, quy trình, định ban hành văn khác quy định chế độ, sách … Văn hành bao gồm công văn, định, thị văn giao dịch cá biệt khác phục vụ cho hoạt động nội hàng ngày … Tổng Giám đốc quy định biểu mẫu hành theo quy định Quy chế Văn nghiệp vụ bao gồm mẫu biểu văn nghiệp vụ ban hành kèm theo quy chế, quy trình, quy định nghiệp vụ để giải nghiệp vụ Đơn vị …… CHƯƠNG II SOẠN THẢO VĂN BẢN Điều 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Điều 4.1 4.2 4.3 Điều 5.1 5.2 Điều 6.4.1 6.4.2 6.4.3 6.4.4 Những yêu cầu việc soạn thảo văn Nội dung văn phù hợp với hình thức văn sử dụng Nội dung văn phù hợp với quy định Pháp luật Các quy định hay vấn đề, việc phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, xác, làm rõ mục đích vấn đề cần giải Sử dụng ngôn ngữ viết, cách diễn đạt đơn giản, dễ hiểu Sử dụng từ ngữ phổ thông; không sử dụng từ ngữ địa phương từ ngữ nước không thực cần thiết Đối với thuật ngữ chuyên môn cần xác định rõ nội dung phải giải thích văn Việc viết hoa, viết tắt, viện dẫn văn thực thống Trình tự soạn thảo văn Căn tính chất, nội dung văn cần soạn thảo, Trưởng Phòng, ban, phận chuyên môn nghiệp vụ Đơn vị trực tiếp soạn thảo giao cho cán nhân viên soạn thảo văn dự thảo Cán nhân viên soạn thảo văn có trách nhiệm thực công việc sau: 4.2.1 Xác định hình thức, nội dung tính chất mật, khẩn văn bản; 4.2.2 Thu thập, xử lý thông tin có liên quan; 4.2.3 Soạn thảo văn bản; 4.2.4 Đề xuất việc tổ chức lấy ý kiến Đơn vị, Phòng, ban, phận chuyên môn nghiệp vụ cá nhân có liên quan để hoàn chỉnh dự thảo văn bản, trường hợp cần thiết Trưởng Phòng, ban, phận chuyên môn nghiệp vụ soạn thảo văn có trách nhiệm kiểm soát hình thức, nội dung văn Tiêu chuẩn định dạng văn Định dạng văn gồm: 5.1.1 Lề, khoảng cách đoạn; 5.1.2 Tiêu chuẩn chữ viết; 5.1.3 Thể thức trình bày Tùy trường hợp cụ thể, tiêu chuẩn định dạng văn quy định Quy chế thay đổi để bảo đảm văn trình bày cân đối thành phần, hợp lý bố cục tổng thể tiết kiệm giấy Định dạng lề khoảng cách Khổ giấy: Văn thông thường trình bày khổ giấy dọc A4 (210 mm x 297 mm), trừ trường hợp bảng biểu cần khổ giấy ngang, khổ giấy lớn loại biểu mẫu trình bày khổ giấy A5 (148 mm x 210 mm) Lề văn bản: Lề trái cách mép trái trang giấy 2.5 - 3cm, lề lề - 2.5cm; lề phải 1.5 - 2cm Giãn cách đoạn (Paragraph) văn bản: Cách điểm (Spacing = 6pt), trừ giãn cách thành phần: Tên loại, Nơi nhận Đối với phần văn trình bày cân hai bên lề (Justify), đầu đoạn lùi vào khoảng sau: 6.4.1 Lùi vào 1,27 cm (1 táp mặc định), không trình bày theo đề mục tự động; 6.4.2 Lùi vào khoảng 0; 1,4; 2,8 (hoặc 3,5); 4,2 cm (tùy thuộc số lượng điều khoản nhiều hay ít), văn có đề mục đánh tự động (ví dụ: Điều khoản lùi vào cm, điểm lùi vào 1,4 cm, điểm lùi vào 2,8 cm (số lượng điều 20 lùi vào 3,5 cm); đoạn lùi vào 3,5 cm (hoặc 4,2 cm)) Các tỷ lệ thứ hai trở điều chỉnh tăng giảm tỷ lệ bội số 0,7 cm Điều 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Điều 8.1 Tiêu chuẩn chữ viết Phông chữ sử dụng văn Times New Roman, mã tiếng Việt Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001 Cỡ chữ sử dụng văn cỡ chữ 12, trừ
- Xem thêm -

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÍN LOẠI VĂN BẢN VĂ BẢN SAO Phụ lục I - Quy che Van thu luu tru

h.

ụ lục I Xem tại trang 19 của tài liệu.