Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)

167 426 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2017, 18:33

Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ) nghĩa xuất phổ biến hai từ loại so với danh từ nhờ ý nghĩa biểu niệm trội chúng nêu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận nghiên cứu Luận án sử dụng phương pháp luận nghiên cứu vật biện chứng để xem xét phân tích ngữ nghĩa ngữ dụng từ đồng nghĩa mối quan hệ hệ thống với đơn vị khác dãy từ đồng nghĩa nói riêng, hệ thống từ vựng ngôn ngữ nói chung, mối quan hệ với thực tế khách quan cộng đồng dân tộc ngữ Anh Việt 4.2.Phương pháp nghiên cứu Luận án sử dụng số phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau - Phương pháp so sánh - đối chiếu Phương pháp sử dụng để đối chiếu dãy từ đồng nghĩa tương đương ý nghĩa hai ngôn ngữ Anh Việt nhằm tìm nét tương đồng khác biệt ngữ nghĩa ngữ dụng chúng - Phương pháp miêu tả Đây phương pháp quan trọng để miêu tả hoạt động từ đồng nghĩa ngữ cảnh sử dụng nhằm giống khác ngữ nghĩa ngữ dụng chúng đối chiếu - Phương pháp phân tích thành tố nghĩa Phương pháp phân tích thành tố nghĩa sử dụng để phân tích cấu trúc nghĩa từ đồng nghĩa nhằm xác định nét nghĩa khu biệt chúng, từ nét nghĩa giống khác chúng - Thủ pháp thống kê Thủ pháp sử dụng để mức độ phổ biến qua số lượng, tần số xuất hiện tượng ngữ nghĩa ngữ dụng từ đồng nghĩa đối chiếu tiếng Anh tiếng Việt Ngoài áp dụng số phương pháp nghiên cứu từ đồng nghĩa Nguyễn Đức Tồn đề xuất Đó là: ... đến đề tài luận án Chương 3: Đối chiếu từ đồng nghĩa tiếng Anh tiếng Việt bình diện ngữ nghĩa Chương 4: Đối chiếu từ đồng nghĩa tiếng Anh tiếng Việt bình diện ngữ dụng Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH... cạnh tranh từ đồng nghĩa Mỹ Anh tiếng Anh Anh kết vay mượn tiếng Anh Mỹ vào tiếng Anh Anh Theo Filippov, từ Mỹ du nhập vào tiếng Anh Anh mà gặp từ có ý nghĩa tồn kết gặp gỡ khác 15 Thứ nhất, từ tồn... tới từ đồng nghĩa biểu vật, chưa đề cập tới từ đồng nghĩa biểu niệm Trong Từ điển từ đồng nghĩa tiếng Việt (1985), Nguyễn Văn Tu đưa định nghĩa khác từ đồng nghĩa: “Thực từ đồng nghĩa từ thứ tiếng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ), Đối chiếu từ đồng nghĩa trong tiếng Anh và tiếng Việt trên bình diện ngữ nghĩa và ngữ dụng (LA tiến sĩ)

Từ khóa liên quan