0

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

50 512 1
  • THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2017, 22:25

THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA THANH HÓA 2/2016 THUYẾT MINH TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA Công ty CP tƣ vấn xây dựng DELTA GIÁM ĐỐC Thanh Hóa: 3/2016 Mục lục CHƢƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 1.1.1 Lý lập điều chỉnh Quy hoạch: 1.1.2 Mục tiêu 1.1.3 Nhiệm vụ 1.2 TÍNH CHẤT CHỨC NĂNG 1.3 CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 1.3.1 Cơ sở pháp lý 1.3.2 Các nguồn tài liệu, số liệu CHƢƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH 10 2.1 Vị trí đặc điểm điều kiện tự nhiên 10 2.1.1 Vị trí, giới hạn khu đất 10 2.1.2 Đặc điểm địa hình 11 2.1.3 Khí hậu 11 2.1.4 Thuỷ văn 11 2.1.5 Địa chất công trình 11 2.1.6 Cảnh quan thiên nhiên 12 2.2 Hiện trạng 12 2.2.1 Hiện trạng dân cư 12 2.2.2 Hiện trạng lao động 12 2.2.3 Hiện trạng sử dụng đất 12 2.2.4 Hiện trạng công trình 12 2.2.5 Hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội liên quan đến khu vực 13 2.2.6 Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 13 2.2.7 Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan 15 CHƢƠNG III ĐÁNH GIÁ CHUNG 16 3.1 Phân tích đánh giá tổng quát trạng xây dựng .16 3.1.1 Những điểm thuận lợi 16 3.1.2 Khó khăn 16 3.2 Những vấn đề cần giải đồ án 16 CHƢƠNG IV: CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT 18 CHƢƠNG V: NỘI DUNG QUY HOẠCH 19 5.1 Phân khu chức 19 5.2 Cơ cấu tổ chức không gian 19 5.2.1 Cấu trúc không gian xác định hướng phát triển 19 5.2.2 Các phương án cấu 19 5.3 Quy hoạch sử dụng đất 21 5.3.1 Cơ cấu quỹ đất xây dựng theo phương án chọn 21 5.3.2 Phân khu chức 22 5.3.3 Các yêu cầu kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, VSMT quản lý xây dựng 24 5.4 Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc 25 5.4.1 Tổ chức không gian kiến trúc toàn khu 25 5.4.2 Tổ chức không gian khu vực trọng tâm 26 5.4.3 Các yêu cầu tổ chức bảo vệ cảnh quan 26 CHƢƠNG VI: QUY HOẠCH HẠ TẦNG KỸ THUẬT 27 6.1 Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật .27 6.1.1 Nguyên tắc thiết kế 27 6.1.2 Giải pháp thiết kế hệ thống thoát nước mưa 27 6.1.3 Phân chia lưu vực thoát nước mưa 27 6.1.5 Công thức tính toán lưu lượng nước mưa 28 6.1.6 Giải pháp khối lượng san 29 6.2 Quy hoạch giao thông 30 6.2.1 Nguyên tắc thiết kế 30 6.2.2 Quy hoạch mạng lưới giao thông 30 6.2.3 Các tiêu kinh tế kỹ thuật hệ thống giao thông 31 6.2.4 Chỉ giới đường đỏ, giới xây dựng hành lang bảo vệ 32 6.2.5 Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật 32 6.2.6 Khối lượng kinh phí đầu tư 33 6.3 Quy hoạch cấp điện, thông tin liên lạc 33 6.3.4 Trạm biến áp 34 6.3.5 Hệ thống đường dây 34 6.3.6 Hệ thống tiếp địa đóng cắt bảo vệ 35 6.3.7 Khối lượng kinh phí hệ thống cấp điện 35 6.4 Quy hoạch cấp nƣớc 35 6.4.1 Tiêu chuẩn nhu cầu cấp nước 35 6.4.2 Nguồn nước cấp 36 6.4.3 Giải pháp cấp nước 36 6.5 Quy hoạch thoát nƣớc bẩn vệ sinh môi trƣờng .37 6.5.1 Tiêu chuẩn nhu cầu thoát nước thải 37 6.5.2 Quy hoạch mạng lưới thoát xử lý nước thải 37 CHƢƠNG VII: ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 39 7.1 Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan .39 7.2 Quy định kiến trúc công trình 39 7.2.1 Công trình điểm nhấn, trục không gian 39 7.2.2 Quy định tầng cao công trình, khoảng lùi công trình 40 7.2.3 Quy định hình thái kiến trúc, cảnh quan đô thị 40 7.2.4 Quy định công trình tiện ích đô thị 41 7.3 Các đề xuất khác 41 CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 42 8.1 Mục đích đánh giá tác động môi trƣờng 42 8.2 Dự báo đánh giá tác động môi trƣờng .42 8.2.1 Tác động dự án môi trường tự nhiên 42 8.2.2 Tác động dự án môi trường xã hội 42 8.2.3 Hiệu đồ án 43 8.3 Các giải pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm 43 8.3.1 Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng 43 8.3.2 Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường đất 44 8.3.3 Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước 44 8.3.4 Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường không khí 44 8.3.5 Giảm thiểu tác động tiếng ồn chấn động 44 8.3.6 Giám sát môi trường 45 CHƢƠNG IX: BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 46 9.1 Bồi thƣờng giải phóng mặt 46 9.1.1 Nguyên tắc bồi thường di dân tái định cư 46 9.1.2 Bồi thường giải phóng mặt 46 9.2 Hỗ trợ tái định cƣ 46 9.3 Phƣơng án bố trí tái định cƣ 47 CHƢƠNG X: KINH TẾ XÂY DỰNG 49 10.1 Khái toán kinh phí đầu tƣ theo suất đầu tƣ .49 10.2 Khái toán Kinh phí đầu tƣ xây dựng theo thực tế 49 10.3 Hiệu đầu tƣ 49 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 50 CHƢƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 1.1.1 Lý lập điều chỉnh Quy hoạch: Nghi Sơn khu vực trọng điểm kinh tế phía Nam Thanh Hoá, nằm vùng kinh tế Nam Thanh-Bắc Nghệ khu vực có cảng nước sâu, có đường sắt, đường quốc gia qua, có quỹ đất phát triển thuận lợi, cụm động lực phát triển tỉnh Thanh Hoá, có đủ điều kiện xây dựng khu kinh tế có tác dụng tạo động lực thúc đẩy dẫn dắt vùng phụ cận hoà nhập vào phát triển kinh tế trung nước Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2025 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định số 1364/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 năm 2007 Khu công nghiệp Nghi Sơn nằm Khu kinh tế Nghi Sơn có vị trí thuận lợi, nằm bên cạnh quốc lộ 1A UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN số Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa Tuy nhiên, qua thời gian thực quy hoạch, thu hút đầu tư địa bàn KKT Nghi Sơn, khu vực quy hoạch chi tiết KCN số có nhiều bất cập, dẫn đến không thu hút dự án đầu tư Một số lý dó dẫn đến việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết lần gồm: - Bổ sung loại hình công nghiệp ưu tiên khu công nghiệp số (theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN số Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa: Là Khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên loại hỡnh cụng nghiệp khí, lắp ráp động kho trung chuyển; bổ sung loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hoá dầu, chế tạo, vật liệu xây dựng) - Là khu vực trũng, tụ thủy, việc san lấp đến cao độ theo quy hoạch lập lớn (trung bình 3,5 m) dẫn đến chi phí đầu tư hạ tầng lớn, hiệu quả, không hấp dẫn nhà đầu tư - Đồ án nghiên cứu hệ thống thoát nước mưa, hệ thống giao thông cấu sử dụng đất chưa có chiều sâu Từ lý cho thấy việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp số Khu kinh tế Nghi Sơn cần thiết 1.1.2 Mục tiêu - Đầu tư xây dựng khu cụng nghiệp số phù hợp với hạ tầng chung khu vực, hấp dẫn nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng Đặc biệt quan tâm đến xuất đầu tư hạ tầng kỹ thuật; - Giải nhu cầu cho loại hình công nghiệp phụ trợ sau lọc hóa dầu, công nghiệp hoá chất, chế tạo… - Xác định mô hình chủ yếu phân khu chức toàn Khu công nghiệp tạo sức hút đầu tư khả hoạt động hiệu trình hoạt động toàn Khu công nghiệp Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá; - Làm sở thu hứt đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN quản lý xây dựng theo quy hoạch; - Xây dựng khu công nghiệp đại với sở hạ tầng đồng bộ, phân khu chức hợp lý để phục vụ dự án đa ngành sau lọc hoá dầu; - Khai thác tối đa quỹ đất cho phát triển công nghiệp 1.1.3 Nhiệm vụ - Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên trạng kinh tế xã hội; lao động; sử dụng đất đai; trạng xây dựng; sở hạ tầng kỹ xã hội, hạ tầng kỹ thuật vệ sinh môi trường - Xác định rõ phạm vi, mức độ, nội dung điều chỉnh; bảo đảm tính liên tục, đồng quy hoạch chung KKT Nghi Sơn duyệt sở phân tích, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc phải điều chỉnh; hiệu kinh tế - xã hội việc điều chỉnh; giải pháp khắc phục phát sinh điều chỉnh quy hoạch - Luận chứng mục tiêu, qui mô dân số, nhu cầu đất đai tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu, phát triển sở hạ tầng (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, nhà công trình công cộng) cho khu vực điều chỉnh - Định hướng phát triển không gian quy hoạch tổng mặt sử dụng đất: - Khảo sát đo vẽ đồ địa hỡnh khu vực Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 1.2 TÍNH CHẤT CHỨC NĂNG Tính chất chức Khu công nghiệp số 4, theo Quyết định số 673/QĐUBND ngày 07/3/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN số Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa: Là Khu công nghiệp đa ngành, ưu tiên loại hình công nghiệp khí, lắp ráp động kho trung chuyển; bổ sung loại hình công nghiệp phụ trợ phục vụ lọc hoá dầu, chế tạo, vật liệu xây dựng 1.3 CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH 1.3.1 Cơ sở pháp lý - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngµy 18/6/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015; - Quyết định 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đến năm 2025; Quyết định số 1447/QĐ-TTg ngày 16/9/2009 quy hoạch xây dựng vùng Nam Thanh Bắc Nghệ đến năm 2025 tầm nhìn sau năm 2025; - Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 Chính phủ Quy hoạch xây dựng; - Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý Qui hoạch xây dựng; Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 cuả Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh với nhiệm vụ đồ án quy hoạch xây dựng; - Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 cuả Bộ Xây dựng việc Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia vè quy hoạch xây dựng; - Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế; - Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 07/3/2011 UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN số Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa - Quyết định số 1306/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 việc phê duyệt nhiệm vụ dự toán lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN số Khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hóa; - Công văn số 5440/UBND-THKH ngày 27/6/2014 UBND tỉnh Thanh Hoá việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung huy hoạch số khu chức khu kinh tế Nghi Sơn - Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 việc phê duyệt kinh phí khảo sát đô vẽ địa hình phục vụ lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 14/4/2015 việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán lập điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số 4, Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa 1.3.2 Các nguồn tài liệu, số liệu - Quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001 - 2010 (điều chỉnh) Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 24/2002/QĐTTg ngày 01/02/2002; - Căn hồ sơ khảo sát chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp số Khu kinh tế Nghi Sơn UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày 07/3/2011; - Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn Thủ tướng Chính phủ phê duyệt định số 1364/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 10 năm 2007; - Nghi định số 27/2006/NĐ-CP ngày 31/10/2006 Chính phủ việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 kế hoạch sử dụng đất năm (2006-2010) tỉnh Thanh Hoá; - Các Dự án liên quan đến khu vực nghiên cứu, tài liệu số liệu khảo sát điều tra trạng vùng CHƢƠNG II: ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT LẬP QUY HOẠCH 2.1 Vị trí đặc điểm điều kiện tự nhiên 2.1.1 Vị trí, giới hạn khu đất Khu vực nghiên cứu quy hoạch xác định dựa tuyến đường quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn duyệt, Như Quốc lộ 1A, Đường sắt Bắc Nam, đường Nghi Sơn – Bãi Chành Vị trí khu đất lập quy hoạch - Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết: Khu vực lập Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp số KKT Nghi Sơn thuộc địa giới hành xã Tùng Lâm xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia - Thanh hoá Diện tích lập quy hoạch chi tiết xây dựng 385,24 ha, ranh giới phạm vi giới hạn sau + Phía Bắc giáp: Khu công nghiệp số đường quy hoạch; + Phía Nam giáp: Khu công nghiệp số (đường vào mỏ sét Trường Lâm); 10 + Nước dùng cho sản xuất + Nước dùng cho công trình công cộng như: Nhà điều hành, khu nhà ăn, khu dịch vụ + Nước dự trữ dùng để chữa cháy Bảng tính nhu cầu cấp nước TT Đối tƣợng sử dụng nƣớc Quy mô Đơn vị Tiêu chuẩn Lƣu lƣợng m3/ha.ngđ m3/ngđ 25 5923,75 Nước sản xuất Nước công cộng (10% nước SX) 592,37 Tổng cộng (Làm tròn) 6516,12 231,4 Tổng lượng nước cấp cho khu vực: Q= 6516,12 m3/ng.đ; Nước dùng cho thân trạm: Qbt=5%Q325m3/ng.đ Công suất trạm xử lý: QT=Q+Qbt=6841m3/ng.đ (Quy hoạch trạm 7000m3/ng.đ) 6.4.2 Nguồn nƣớc cấp Nguồn nước cấp giai đoạn thi công lấy từ nhà máy nước Bình Minh Nguồn nước cấp giai đoạn ổn định đáp ứng công suất lấy từ nhà máy nước Khe Sanh (tại Khu đô thị số 2) công suất 90.000 m3/ng.đ Nguồn nước cấp cho sản xuất giai đoạn chưa đủ công suất trích từ ống cấp D300 qua Khu công nghiệp số Giai đoạn ổn định cấp từ hồ Yên Mỹ 6.4.3 Giải pháp cấp nƣớc a Tổ chức mạng lưới đường ống cấp nước sản xuất Quy hoạch hệ thống cấp nước sản xuất hệ thống cấp nước chữa cháy riêng Các tuyến ống mạng bố trí vỉa hè dọc theo tuyến đường có đường kính từ D100 đến D300 Tại điểm lấy nước vào khu công nghiệp bố trí van khóa ống chờ để cấp nươc vào khu b Tổ chức mạng lưới đường ống cấp nước chữa cháy Đường ống chữa cháy quy hoạch riêng với mạng cấp nước sinh hoạt, Tuyến ống, họng chữa cháy bố trí vỉa hè dọc theo tuyến đường Toàn dự án bố trí 90 họng chữa cháy họng chữa cháy đặt cách trung bình 150m, cách mép vỉa hè không 2,5m Xác định lưu lượng nước chữa cháy: 36 Theo bảng tiêu chuẩn (TCVN 2622-78); Số lượng đám cháy thời gian là: 1; Lưu lượng nước cho đám cháy: 15 (lít/giây); Xác định đường kính ống q=*v   =   *d2  q (m ) ; v Trong đó: q – lưu lượng (m3/s) q=0.015 (m3/s); v- lưu tốc ống lấy 2.0 (m/s); d - đường kính ống d= q*4 0.04 * = 100mm; v * 3.14 * 3.14 - Hệ thống đường ống chữa cháy thiết kế mạng kín - Các họng chữa cháy bố trí bên đường giao thông Bảng thống kê khối lượng cấp nước chữa cháy Chủng loại vật tư STT đơn vị Khối lượng ống nhựa HDPE 300 m 5377 ống nhựa HDPE 200 m 9661 ống nhựa HDPE 100 m 4755 Trụ cứu hoả Bộ 90 Đầu chờ cấp nước Cái 50 Kinh phí dự kiến 13, 80 tỷ đồng Bằng chữ: Mười ba tỷ tám trăm triệu đồng 6.5 Quy hoạch thoát nƣớc bẩn vệ sinh môi trƣờng 6.5.1 Tiêu chuẩn nhu cầu thoát nƣớc thải Nhu cầu thu gom xử lý nước thải TT Đối tượng thải nước Nước thải sản xuất + nước thải công cộng Tổng cộng Tiêu chuẩn 80%nước cấp Lưu lượng m3/ngđ 5212 5212 Quy hoạch trạm xử lý nươc thải phía bắc dự án công suất: Q=5000 m3/ng.đ 6.5.2 Quy hoạch mạng lƣới thoát xử lý nƣớc thải a Phương án thoát nước Hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với thoát nước mưa Nước thải 37 khu công nghiệp xử lí cục khu thoát trạm xử lý nước thải chung Khu, nước sau xử lý thoát sông Lạch Bạng Yêu cầu vệ sinh xả nước thải sau xử lý nguồn sau: Chất nhiễm bẩn nước thải Yêu cầu vệ sinh Nồng độ pH Trong phạm vi 6,58,5 Màu, mùi, vị Không màu, không mùi, không vị Hàm lượng chất lơ lửng (SS) 1,52,0mg/l Hàm lượng chất hữu 7mg/l Lượng oxy hoà tan (BOD) Sau trộn với nước mặt BOD ≤ 4mg/l Nhu cầu cần cho trình Sau trộn với nước mặt 810mg/l sinh hoá (COD) Vi trùng gây bệnh Phải khử trùng triệt để trước xả nguồn Tạp chất mặt nước Nước thải xả vào nguồn nước mặt không chứa dầu mỡ sản phẩm dầu mỡ, bọt xà phòng chất khác mặt nước Chất độc hại Nồng độ giới hạn cho phép chất độc hại qui định theo Nghị định số 194-CP hội đồng phủ b Giải pháp thoát nước Quy hoạch đường cống dẫn nước thải vỉa hè có đường kính D300mm - 400mm, giếng thăm có khoảng cách từ 30m đến 50m, độ dốc cống i=0,3%0,4% Tất tuyến cống có hướng thoát theo hướng dốc đường, tuyến cống vạch theo nguyên tắc hướng nước ngắn lợi dụng tối đa địa hình để thoát tự chảy trạm xử lý Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải STT Chủng loại vật tƣ ơn vị Khối lƣợng Cống BTCT D300 m Ga thăm, ga thu loại Cái 143 Cửa xả Cái 01 Trạm xử lý c/s: 5000 m3/ng.đ Trạm 01 14338 Kinh phí dự kiến: 53,20 tỷ đồng; Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, hai trăm triệu đồng 38 CHƯƠNG VII: ĐỀ XUẤT VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC 7.1 Phân vùng quản lý kiến trúc cảnh quan Phân chia khu vực quy hoạch thành vùng quản lý kiến trúc cảnh quan chủ đạo gắn với khu chức dự án + Phân vùng 1: Khu trung tâm điều hành khu công nghiệp, bao gồm nhà điều hành, văn phòng cho thuê, nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm, quảng trường giao thông Khu vực đòi hỏi cao không gian mở, điểm nhấn, khu vực cửa ngõ đối ngoại hấp dẫn khu công nghiệp - Tầng cao: - tầng; - Mật độ xây dựng trung bình: 30 - 40%; - Hệ số sử dụng đất: 0,6 - 2,4 lần; + Phân vùng 2: Khu bố trí nhà máy sản xuất công nghiệp kho trung chuyển Khu vực bố trí nhà máy sản xuất công nghiệp dự kiến phân bổ thành tổ hợp công nghiệp lớn, có không gian dây truyền khép kín Quy mô hình thức công trình nhà xưởng quy định theo đặc thù dây truyền công nghệ Tổ chức không gian khu vực phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường không gian kiến trúc cảnh quan toàn khu + Phân vùng 3: Khu bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối trạm điện, trạm xử lý nước sạch, trạm xử lý nước thải, bến bãi đỗ xe, khu vực hồ ao mặt nước xanh 7.2 Quy định kiến trúc công trình 7.2.1 Công trình điểm nhấn, trục không gian a Công trình điểm nhấn chủ đạo: Là khu Trung tâm điều hành khu công nghiệp nằm trục đường Nghi Sơn -Bãi Trành Là công trình kiến trúc cao 2- tầng với chức nhà quản lý điều hành, văn phòng cho thuê dịch vụ công cộng thiết yếu khác ngân hàng, bưu điện, hải quan đóng vai trò quan trọng công trình chức toàn khu công nghiệp Là công trình bố trí vị trí cửa ngõ đối ngoại, kết hợp với khu trưng bày triển lãm, quảng trường giao thông nối Quốc lộ 1A với Nghi Sơn - Bãi Trành, cổng tạo nên không gian mở, hấp dẫn định hướng không gian cho toàn khu công nghiệp 39 b Trục không gian: Trục không gian chủ đạo trục CN1 toàn khu công nghiệp Trục không gian xác định trục đường đôi, nối từ Quốc lộ 1A với phía Tây khu đất Ngoài có trục không gian phụ trợ CN1 nối kết từ Quốc lộ 1A với đường mở sét Trường Lâm 7.2.2 Quy định tầng cao công trình, khoảng lùi công trình Căn vào yêu cầu kỹ thuật, không gian kiến trúc quy hoạch, góc nhìn, yêu cầu thông thoáng, chiếu sáng xác định tầng cao khoảng lùi công trình sau: a Quy định tầng cao công trình Nhà điều hành: – tầng; Nhà triển lãm, giới thiệu sản phẩm: 2- tầng; Nhà xưởng sản xuất công nghiệp: theo yêu cầu công nghệ Nhà dịch vụ công cộng: - tầng; b Quy định khoảng lùi công trình Trên trục đường chính: – 10 m; Trên đường nội bộ: m; 7.2.3 Quy định hình thái kiến trúc, cảnh quan đô thị a Hình khối kiến trúc Kiến trúc công trình đại, thống nhất, liên kết hài hoà phản ánh đặc trưng chức công trình Tầng giải toả, kết hợp hoà quyện với sân vườn, nhà cao tầng nhà điều hành sản xuất, sử dụng tầng làm dịch vụ công cộng, nhà để xe không gian lớn Tầng mái có kết cấu mái che chống thống thẩm mỹ tổ chức kiến trúc mái công trình b Vật liệu màu sắc Sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường phù hợp với điều kiện khí hậu điều kiện thiên nhiên khu vực Tăng cường sử dụng vật liệu tự nhiên, kết hợp với vật liệu đại kính, kim loại làm phong phú cảm thụ thẩm mỹ Sử dụng màu sắc, sáng, nhẹ nhàng, tránh màu sẫm, nóng c Cây xanh, sân vườn Cây xanh dọc tuyến đường: sử dụng xanh có tán để che mát, cách ồn cho khu vực sản xuất khác khu điều hành 40 Cây xanh sân vườn bao quanh công trình kết hợp với yếu tố nước góp phần cải thiện điều kiện khí hậu không thuận lợi nóng mùa hè, lạnh mùa đông tạo cảnh quan tích cực cho môi trường khu công nghiệp Cây xanh sân chiếm tỷ trọng đáng kể không gian kiến trúc khu công nghiệp cần tổ chức linh hoạt phù hợp với môi trường khu công nghiệp góp phần tạo nên phong phú không gian kiến trúc d Chiếu sáng Khai thác nghệ thuật ánh sáng vào tổ chức cảnh quan khu công nghiệp, đặc biệt hình ảnh đêm chiếu sáng công trình, chiếu sáng đường phố, chiếu sáng công viên, mặt nước Đặc biệt khu công nghiệp xây dựng hoàn chỉnh có nhiều khu chức hoàn chỉnh khu sản suất công nghiệp, khu trung tâm điều hành khu sử lý kỹ thuật cần phải có công tác chiếu sáng phù hợp, tuân thủ quy định khu chức khác nhau, với yêu cầu chiếu sáng khác 7.2.4 Quy định công trình tiện ích đô thị Để đáp ứng đòi hỏi cao tính thẩm mỹ, đại đồng toàn khu công nghiệp công trình tiện ích việc đảm bảo vấn đền kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ kiến trúc khu vực như: - Toàn hệ thống đường ống, đường dây phải ngầm dọc tuyến đường dẫn vào chân công trình - Các thiết bị lộ thiên trạm điện, trạm xử lý nước, cột đèn, mái hiên, phải thiết kế kiến trúc phù hợp với không gian khu vực có màu sắc phù hợp - Tăng cường sử dụng sử dụng công nghệ đại văn minh công nghệ không dây để hạn chế đường dây, đường ống cản trở việc tổ chức thẩm mỹ đô thị - Sử dụng nghệ thuật điêu khắc, hội hoạ, biểu diễn, âm nhạc, vào tổ chức không gian cảnh quan khu công nghiệp 7.3 Các đề xuất khác Yếu tố nước, xanh, cảnh quan đồi núi khu vực kế cận đóng vai trò cần khai thác nhiều tổ chức cảnh quan khu công nghiệp, đồng thời góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng khu công nghiệp 41 CHƢƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 8.1 Mục đích đánh giá tác động môi trƣờng Đánh giá trạng môi trường khu vực dự kiến phát triển khu công nghiệp, đánh giá sơ tác động đến môi trường kinh tế xã hội xung quanh việc thực đồ án quy hoạch, từ đưa biện pháp giảm nhẹ tác động bất lợi để hài hoà yêu cầu phát triển kinh tế xã hội với nhiệm vụ bảo vệ môi trường 8.2 Dự báo đánh giá tác động môi trƣờng 8.2.1 Tác động dự án môi trƣờng tự nhiên - Căn vào vị trí địa lý, cấu sử dụng đất, quy mô phát triển dân số giải pháp xử lý chất thải, nhìn chung việc xây dựng phát triển khu công nghiệp có tác động định đến môi trường không khí, đất, nước gây tiếng ồn - Quá trình phát triển xí nghiệp công nghiệp hoạt động phụ trợ dẫn đến gia tăng chất thải Việc thu gom xử lý không triệt để gây ô nhiễm môi trường đất nước không khí - Việc chuyển đổi chức sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất công nghiệp, phá vỡ trạng thái cân đất, làm thay đổi dòng chảy mặt, làm tăng nguy gây hạn hán lũ lụt Đồng thời với trình quy trình san nền, tạo mặt xây dựng công trình, góp phần tăng nguy trôi trượt sạt lở đất - Quá trình phát triển đô thị nói chung phát triển công nghiệp nói riêng gắn với trình xây dựng công trình từ giao thông, nhà máy xí nghiệp, nhà ở, công trình hạ tầng kỹ thuật khác, gây bụi, tiếng ồn, ứ đọng nước thải, rác thải - Nhìn chung việc xây dựng phát triển công nghiệp mặt có tác động xấu tới môi trường, mặt khác tạo môi trường làm việc tốt cho người dân địa phương Do xây dựng đô thị cần thực theo quy hoạch, xây dựng đồng bộ, hạn chế tối đa yếu tố bất lợi cho môi trường 8.2.2 Tác động dự án môi trƣờng xã hội - Thực quy hoạch khu công nghiệp có tác động tới môi trường xã hội khu vực đời sống người dân, tính đa dạng văn hoá, phong tục dân sở tại, công ăn việc làm… Đặc biệt chuyển đổi cấu ngành nghề lao động khu vực 42 - Việc quy hoạch góp phần tạo cở sở hạ tầng cho nhu cầu đầu tư sản xuất công nghiệp nhà đầu tư Để thực tốt quy hoạch đòi hỏi phải thực tốt việc tái định cư định canh chuyển đổi cấu ngành nghề, kinh tế cho người dân phải di dời, người dân đất canh tác trồng trọt - Phát triển kinh tế - xã hội tạo lối sống văn minh, đại, cần phải gìn giữ sắc dân tộc, tính đa dạng văn hoá phong tục tập quán đặc trưng nhân dân 8.2.3 Hiệu đồ án - Tạo lập không gian khu công nghiệp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội khu kinh tế Nghi Sơn, tạo lập môi trường làm việc sinh sống tốt cho người dân - Việc bố trí công trình nhà máy xí nghiệp, nhà điều hành, nhà dịch vụ , công trình công cộng góp phần quản lý tốt nguồn gây ô nhiễm, từ có biện pháp xử lý thích hợp - Xây dựng hiệu hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đề giải giáp thích hợp cho việc thu gom xử lý nước thải chất thải rắn - Xây dựng đồng hợp lý khu đô thị, công trình, hệ thống hạ tầng tránh chồng chéo, phá dỡ, làm giảm thời gian thi công góp phần tích cực hạn chế tác động xấu tới môi trường 8.3 Các giải pháp khống chế giảm thiểu ô nhiễm 8.3.1 Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng - Nhìn chung, công nghệ áp dụng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ sử dụng Việt Nam - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật xây dựng đồng phù hợp góp phần cải thiện môi trường làm việc người - Chất lượng công trình, thời gian thi công, kỹ thuật thi công hạ tầng kỹ thuật tác động đáng kể tới môi trường - Quá trình tu, bảo dưỡng quản lý công trình giúp cho công trình hạ tầng hoạt động ổn định bền vững - Riêng hệ thống xử lý nước thải sử dụng công nghệ để đảm bảo xử lý triệt để không gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt Sử dụng bể lọc sinh vật dùng vật liệu thu khí châm phèn nhiều bậc, đồng thời với việc chế biến cặn điều kiện yếm khí làm khô cặn bốc dùng thiết bị hút chân không đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đáp ứng tốt 43 tiêu chuẩn vệ sinh, không gây ô nhiễm không khí, đảm bảo công trình xử lý gọn nhẹ chiếm đất xây dựng mỹ quan 8.3.2 Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trƣờng đất - Trong trình thi công giai đoạn quản lý khu công nghiệp cần quản lý chặt chẽ việc đầu tư xây dựng, khắc phục triệt để tình trạng trôi trượt sạt lở đất - Trồng bảo vệ khu vực xanh mặt nước - Trong sau xây dựng cần thu gom toàn phế thải xây dựng tránh để tồn đọng gây ô nhiễm đất - Các chất thải rắn sinh hoạt sản xuất cần thu gom phân loại thành chất thải rắn vô chất thải rắn hữu Bãi tập kết rác xử lý tạm thời cần thiết kế cho vừa đảm bảo mỹ quan vừa đảm bảo thông số kỹ thuật để tránh gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí - Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải sử dụng công nghệ giảm mức độ ảnh hưởng ô nhiễm đất nước thải bị ô nhiễm đổ môi trường đất 8.3.3 Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trƣờng nƣớc - Nước thải sản xuất cần xử lý riêng đạt tiêu chuẩn cho phép - Quản lý chặt chẽ nước thải sinh hoạt từ nhà máy xí nghiệp phải thu gom xử lý tập trung sử lí cục đạt tiêu chuẩn quy định thải hệ thống thoát nước 8.3.4 Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trƣờng không khí - Quy hoạch bố trí hợp lý khu chức bao gồm khu ở, khu hành chính, khu thương mại khu sản xuất Bố trí hợp lý khu vực xanh để tạo cảnh quan làm hàng rào chắn ô nhiễm không khí - Trong thời gian chuẩn bị thi công cần có biện pháp giảm thiểu lượng bụi phát sinh Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công - Sử dụng công nghệ sản xuất tiên tiến gây ô nhiễm, sử dụng nguyên vật liệu không gây ô nhiễm không khí 8.3.5 Giảm thiểu tác động tiếng ồn chấn động - Bố trí phân đợt xây dựng hợp lý công trình để tránh ảnh hưởng tiếng ồn chấn động khu vực xây dựng tới khu vực ổn định - Bố trí khoảng cách ly hợp lý khu chức năng, hệ thống giao thông khu dân cư xung quanh, trồng xanh cách ly để giảm lan truyền tiếng ồn chấn động 44 8.3.6 Giám sát môi trƣờng - Xác định biện pháp giảm thiểu tác động môi trường triển khai có hiệu hay không - Kiểm tra đánh giá cách hệ thống tác động tiềm ẩn môi trường quy hoạch - Công tác giám sát môi trường thực giai đoạn Quy hoạch: trước xây dựng, xây dựng quản lý khu công nghiệp Chương trình giám sát đề xuất Báo cáo đánh giá tác động môi trường giai đoạn sau - Công tác giám sát biện pháp giảm thiểu yêu cầu phải có đánh giá chất lượng tính hiệu mang lại từ biện pháp giảm thiểu đề xuất áp dụng cho ảnh hưởng tiểm ẩn Công tác tiến hành thông qua quan chức thực quy hoạch giám sát biện pháp giảm thiểu Theo kết chương trình giám sát cho thấy biện pháp không phát huy hiệu quả, quan liên quan cần tiến hành giải pháp điều chỉnh cho thích hợp - Giám sát tác động môi trường xác định số hoạt động quy hoạch liên quan đến môi trường tự nhiên, không khí, nước mặt, nước ngầm đất Các đánh giá tác động môi trường sơ số trường hợp mà hoạt động quy hoạch ảnh hưởng đến điều kiện môi trường xung quanh 45 CHƢƠNG IX: BỒI THƢỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 9.1 Bồi thƣờng giải phóng mặt Do đặc điểm khu vực bố trí dự án nằm khu vực dự kiến thu hồi giải phóng mặt phục vụ cho việc đầu tư dự án hạ tầng sở cho khu kinh tế Nghi Sơn Vì phạm vi dự án điều chỉnh quy hoạch tạm tính phương án bồi thường giải phóng mặt cho khoảng 310 ha, diện tích lại ao hồ đất hoang hoá xã quản lý Phương án bồi thường cụ thể hội đồng bồi thường giải phóng mặt UBND huyện Tĩnh Gia Thực phối hợp với Ban quản lý khu Kinh tế Nghi Sơn thực cụ thể điều chỉnh quy hoạch phê duyệt tỉnh có định dự án đầu tư 9.1.1 Nguyên tắc bồi thƣờng di dân tái định cƣ - Đảm bảo cho người dân ổn định chỗ ở, ổn định sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập Từng bước hoàn thiện sở hạ tầng, sống vật chất văn hoá tinh thần tốt nơi cũ ổn định lâu dài, bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội Khu kinh tế Nghi Sơn - Đảm bảo hài hoà lợi ích người dân tái định cư người dân sở - Chuyển đổi nghề cho hộ dân bị đất bố trí lao động vào làm nhà máy - Việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư phải thực dân chủ, công khai, công bằng, minh bạch, mục tiêu, đối tượng hiệu 9.1.2 Bồi thƣờng giải phóng mặt a Bồi thường thiệt hại đất - Bồi thừơng thiệt hại đất bao gồm toàn đất bị ảnh hưởng trực tiếp quy hoạch đất sản xuất hộ nông nghiệp không đủ điều kiện sản xuất phải bàn giao lại cho huyện quản lý phân phối lại - Phạm vi tính toán xác định phạm vi khoảng 310 b Đền bù thiệt hại tài sản đất Bao gồm nhà cửa, cối hoa màu, vật thể kiến trúc, công trình kết cấu theo quy định nhà nước xác định nằm danh sách đền bù 9.2 Hỗ trợ tái định cƣ a Hỗ trợ di chuyển Hỗ trợ di chuyển nhà cho hộ dân nằm khu quy hoạch, bao gồm chi phí tháo dỡ, chi phí vận chuyển Chi phí hỗ trợ di chuyển xác định xác xác định nơi đến hộ dân đến điểm tái định cư bố trí theo chương trình di dân Khu kinh tế 46 b Hỗ trợ đời sống - Hỗ trợ đời sống hỗ trợ cho hộ nhân lao động khu quy hoạch thời gian di chuyển chờ tái định cư, chờ ổn định sống ổn định sản xuất theo chế độ sách hành - Đối tượng áp dụng : hộ bị thu hồi đất hộ sở bị ảnh hưởng trực tiếp - Hỗ trợ lương thực: hỗ trợ tiền cấp lương thực cho nhân hợp pháp vòng năm đầu - Hỗ trợ y tế c Hỗ trợ sản xuất Được xác định hỗ trợ cho ngành nghề sản xuất cho hộ, lao động bị đất sản xuất nằm khu quy hoạch d Hỗ trợ xây dựng nhà - Hỗ trợ xây dựng nhà công trình hạ tầng kỹ thuật cho hộ tái định cư khu tái định cư - Tính toán định mức cho hộ diện TĐC nhà Chi phí cụ thể xác định sở nhân hộ, định mức diện tích cho số hộ định mức đầu tư xây dựng địa bàn khu kinh tế e Hỗ trợ khác - Hỗ trợ gia đình sách; - Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán sở; - Hỗ trợ kinh phí làm thủ tục di chuyển; - Phí khuyến khích di chuyển theo tiến độ; 9.3 Phƣơng án bố trí tái định cƣ a Bố trí cho hộ bị nhà ở: Bố trí hộ dân diện bị nhà vào điểm bố trí tái định cư khu kinh tế Nghi Sơn Kết hợp hộ dân với hộ dân khác để tạo thành khu tái định cư nằm định hướng phát triển không gian khu kinh tế b Bố trí sản xuất cho lao động nông nghiệp bị đất sản xuất: Do điều kiện quỹ đất sản xuất nông nghiệp khu kinh tế Nghi Sơn hạn chế, điều kiện khai hoang đảm bảo việc chuyển dịch cấu kinh tế sang sản xuất phi nông nghiệp, cần thiết phải chuyển đổi cấu sản xuất cho lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp Việc chuyển đổi cấu ngành nghề cho lao động nông nghiệp thực sở điều tra nguyện vọng tự nguyện hộ dân vùng tái định 47 cư Các lao động nghiệp chuyển đổi định hướng sang ngành nghề dịch vụ đô thị có nhu cầu lớn thị trường lao động địa bàn khu kinh tế giai đoạn tái định cư chỗ như: sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại, lao động xây dựng hoạt động lao động khác Các bước triển khai: - Điều tra xã hội học đối tượng lao động chuyển đổi ngành nghề - Đăng ký nguyện vọng chuyển đổi - Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng nghiệp cho đối tượng lao động - Thu hút, khuyến khích dự án có nhu cầu thu hút lao động địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn như: sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đơn vị hoạt động xây dựng hoạt động cung cấp dịch vụ đô thị địa bàn khu kinh tế Các hộ nông nghiệp điạ bàn nguyện vọng chuyển đổi ngành nghề mà không đủ quỹ đất sản xuất nông nghiệp tổ chức di chuyển tái định cư đến địa điểm tái định cư khác địa bàn mà khu kinh tế bố trí 48 CHƢƠNG X: KINH TẾ XÂY DỰNG 10.1 Khái toán kinh phí đầu tƣ theo suất đầu tƣ a) Chi phí xây dựng - Áp dụng Suất vốn đầu xây dựng công trình giá xây dựng tổng hợp phận kết cấu công trình năm 2014 (Kèm theo Quyết định số 1161/QĐ- BXD ngày 15/10/2015 Bộ Xây dựng - Diện tích đầu tư xây dựng 352 ( trừ diện tích giao thông đối ngoại đầu tư từ vốn ngân sách; đường Nghi Sơn – Bãi Trành; đường N6) 221 x 7.430.000.000 đ = 2.607.930.000.000 đ b) Chi phí giả phóng mặt Dự kiến khoảng 1.000 triệu đồng/ 351 x 1.000.000.000 đ = 351.000.000.000 đ c) Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 2.607.930.000.000 đ + 351.000.000.000 đ = 2.958.930.000.000 đ Làm tròn: 2.959 tỷ đồng Bằng chữ: Hai nghìn,chín trăm năm mươi chín tỷ đồng chẵn 10.2 Khái toán Kinh phí đầu tƣ xây dựng theo thực tế a) Chi phí xây dựng - Áp dụng vốn đầu tư xây dựng theo tổng công ty Miền Trung thực đầu tư - Diện tích đầu tư xây dựng 351 (đã trừ diện tích giao thông đối ngoại đầu tư từ vốn ngân sách; đường Nghi Sơn – Bãi Trành; đường N6) 351 x 5.000.000.000 đ = 1.755.000.000.000 đ b) Chi phí giả phóng mặt Dự kiến khoảng 1000 triệu đồng/ 351 x 1.000.000.000 đ = 351.000.000.000 đ c) Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 1.755.000.000.000 đ + 351.000.000.000 đ = 2.106.000.000.000 đ Làm tròn: 2.106 tỷ đồng Bằng chữ: Hai nghìn, trăm lẻ sáu tỷ đồng chẵn 10.3 Hiệu đầu tƣ 2.959 tỷ đồng - 2.106 tỷ đồng = 853 tỷ đồng 49 PHẦN KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ Kết luận - Điều chỉnh Quy hoạch khu công nghiệp số 4- khu kinh tế Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa đáp ứng nhiệm vụ ban đầu đặt phù hợp với điều kiện trạng tự nhiên theo kế hoạch đầu tư, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng nhà đầu tư - Đề nghị cấp, ngành xem xét tham gia ý kiến để sớm triển khai dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số nhằm bồi thường giải phóng mặt chuẩn bị mặt cho nhà đầu tư lập dự án làm sở cho thu hút đầu tư vào khu kinh tế Nghi Sơn Thanh Hoá, tháng năm 2016 Người viết thuyết minh 50
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA, THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA,

Hình ảnh liên quan

Bảng đánh giá hiện trạng sử dụng đất - THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

ng.

đánh giá hiện trạng sử dụng đất Xem tại trang 12 của tài liệu.
BẢNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KHU 4 - THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

4.

Xem tại trang 21 của tài liệu.
Không gian mạng ô cờ phù hợp với mô hình đặc thù sản xuất công nghiệp và hình thái khu đất bố trí khu công nghiệp - THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

h.

ông gian mạng ô cờ phù hợp với mô hình đặc thù sản xuất công nghiệp và hình thái khu đất bố trí khu công nghiệp Xem tại trang 25 của tài liệu.
Bảng CĐ2: Dự kiến nhu cầu sử dụng điện khu sô 4 - THUYẾT MINH ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG, TỶ LỆ 1/2000 KHU CÔNG NGHIỆP SỐ 4 KHU KINH TẾ NGHI SƠN, TỈNH THANH HÓA

ng.

CĐ2: Dự kiến nhu cầu sử dụng điện khu sô 4 Xem tại trang 33 của tài liệu.

Từ khóa liên quan