0

Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 2,283 23
  • Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 19:45

Giỏo ỏn lp TUN Ngy son 16/ 9/ 2017 Nm hc 2017 - 2018 Th hai ngy 18 thỏng nm 2017 Tập đọc Một ngời trực i mục tiêu: - c rnh mch, trụi chy bit c phõn bit li cỏc nhõn vt, bc u c din cm c mt on bi -Hiu ND: Ca ngi s chớnh trc, liờm, tm lũng vỡ dõn vỡ nc ca Tụ Hin Thnh - v quan ni ting cng trc thi xa (tr li c cỏc cõu hi SGK) * GDKNS: Xỏc nh giỏ tr ; Nhn thc v bn thõn, t phờ phỏn ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, Quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: Tranh minh SGK, bng ph ghi cõu, on cn luyn c - HS: SGK, v, iii.tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) - HS cựng hỏt: i ca - HS cựng hỏt - GV gi thiu vo bi hc Luyn c: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit nhn din on vn, c ỳng, c rnh mch, trụi chy v gii ngha c mt s t ng * Cỏch tin hnh: - Gi HS khỏ c bi - HS c bi, c lp c thm + Bi cú my on? - Bi cú on: on 1: Tụ Hin Thnh Lý cao Tụng on 2: Phũ tỏ Tụ Hin Thnh c on 3: Mt hụm Trn Trung Tỏ + HS c ni tip on -3 HS c ni tip on ln + Tỡm t ng phỏt õm d ln? - ỳt lút, di chiu, ging giỏn ngh, ngc nhiờn, + HS c ni tip on ln - HS c ni tip on ln + Phỏt hin t khú hiu? - chớnh trc, di chiu, thỏi t, thỏi hu, phũ tỏ, tham tri chớnh s, giỏn ngh i phu, - GV c mu ton bi - HS nng khiu c * KL: 3.Tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi hc, nờu c ni dung on, bi Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp * Cỏch tin hnh: Hs c thm bi T tho lun nhúm, chia s, hi ỏp tỡm hiu ni dung on, bi T + c on + Tụ Hin Thnh lm quan triu no? + Mi ngi ỏnh giỏ ụng l ngi nh th no? +Trong vic lp ngụi vua, s chớnh trc ca Tụ Hin Thnh th hờn nh th no? + on k v iu gỡ? - c on 2: + Khi Tụ Hin Thnh ng nng l ngi chm súc ụng ? + Cũn Giỏn Ngh i Phu thỡ sao? + on núi n ai? - HS c on + Thỏi Hu hi ụng iu gỡ? + Tụ Hin Thnh ó tin c thay ụng ng u triu ỡnh? + Vỡ Thỏi Hu li ngc nhiờn ụng tin c Trn Trung Tỏ? + Trong vic tỡm ngi giỳp nc s chớnh trc ca ụng Tụ Hin Thnh c th hin nh th no ? + Vỡ nhõn dõn ca ngi nhng ngi chớnh trc nh ụng? + on k iu gỡ? + Qua cõu chuyn trờn tỏc gi mun ca ngi iu gỡ? GV ghi ý ngha lờn bng * GDKNS : chỳng ta phi cú tm lũng chớnh trc v cao c ờm li nim vui cho ngui khỏc Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Nm hc 2017 - 2018 HS c bi lp c thm - Tụ Hin Thnh lm quan triu Lý - ễng l ngi ni ting chớnh trc - Tụ Hin thnh khụng chu nhn vng ỳt lút lm sai di chiu ca vua ễng c theo di chiu m lp Thỏi t Long cỏn Thỏi chớnh trc ca Tụ Hin Thnh vic lp ngụi Vua -1 HS c c lp tho lun - Quan Tham Tri Chớnh S ngy ờm hu h bờn ging bnh - Do bn quỏ nhiu vic nờn khụng n thm ụng c Tụ Hin Thnh lõm bnh v cú V Tỏn ng hu h - 1HS c, tho lun nhúm v tr li cõu hi - Hi s thay ụng lm quan nu ụng mt - ễng tin c quan Giỏn Ngh i Phu Trn Trung Tỏ - Vỡ b thy V Tỏn ng ngy ờm hu h bờn ging bnh, tn tỡnh chm súc m li khụng c ụng tin c - ễng c ngi ti ba i giỳp nc ch khụng c ngi ngy ờn chm súc hu h mỡnh - Vỡ ụng quan tõm n triu ỡnh, tỡn ngi ti gii giỳp nc , giỳp dõn Vỡ ụng khụng mng danh li, vỡ tỡnh riờng m tin c Trn Trung Tỏ K chuyn Tụ Hin Thnh tin c ngi ti gii giỳp nc * Cõu chuyn ca ngi s chớnh trc, tm lũng vỡ dõn, vỡ nc ca v quan Tụ Hin Thnh - HS ghi vo v nhc li ý ngha Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 * KL: Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm v c phõn vai bi T * Cỏch tin hnh: HS tho lun phỏt hin li ca nhõn vt, hiu c thỏi ca tng nhõn vt th hiờn qua li núi ca NV - Ging thong th, rừ rng Li ca Tụ + Nờu ging c ton bi? Hin Thnh im m, dt khoỏt, th hin - Gi HS c ni tip c bi thỏi kiờn nh - Li Thỏi hu: ngc nhiờn - HS c ni tip ton bi, c lp theo dừi cỏch c - HS theo dừi tỡm cỏch c hay - lt HS thi c + HS luyn c phõn vai - 3,4 lt thi c din cm, c lp bỡnh - HS luyn c mt on t:" Mt chn bn c hay nht hụm, thn xin c trn Trung Tỏ." - Hs nờu li ni dung chớnh * KL: Hot ng tip ni: (5p) - Qua bi c giỳp cỏc em hiu iu gỡ? - V nh hc bi, chun b Tre Vit Nam v su tm cỏc tranh nh v cõy tre iuchnh: _ Toán Tiết 16: sánh xếp thứ tự số tự nhiên i mục tiêu: - Bc u h thng húa mt s hiu bit ban u v so sỏnh hai s t nhiờn, xp th t cỏc s t nhiờn - Lm BT 1(ct a), BT2(a,c), BT3(a) - Giỏo dc hc sinh bit so sỏnh chớnh xỏc v yờu thớch mụn toỏn ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, Quan sỏt Phng tin: Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 - GV : Bng ph ghi ni dung BT2, cỏc hỡnh nh sgk, - HS: sỏch, v, thc k, bỳt d, iii tổ chức hoạt động dạy học; Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) Chi trũ chi hp vi ng HS cựng hỏt Hỡnh thnh kin thc mi:(13) * Mc tiờu:HS h thng húa mt s kin thc ban u v so sỏnh hai STN, c im v th t cỏc STN * Cỏch tin hnh: a.Gv hng dn cỏch so sỏnh STN - Hs theo dừi * So sỏnh s 99 v 100 - Hs: 99 < 100 ; 100 > 99 -Hs tr li: 29 896 < 30 005 + S 99 cú my ch s? - S 99 cú ch s + S 100 cú my ch s? - S 100 cú ch s + S 99 v s 100 s no ớt ch s hn, - S 99 cú ớt ch s hn, s 100 cú s no nhiu ch s hn? nhiu ch s hn + Cn c vo õu em so sỏnh hai - Cn c vo s ch s, s no nhiu STN? ch s hn thỡ s ú ln hn, s no ớt ch s hn thỡ s ú hn *VD2:So sỏnh 29 896 v 30 005 - 25 136 > 23 894 25 136 v 23 894 +Vỡ em so sỏnh c? -Hs nờu + Trng hp 2STN cú cựng s ch s - Ta so sỏnh cỏc cp ch s cựng ta lm th no? hng * Gv nờu dóy s t nhiờn: , 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, +S ng trc so vi s ng sau thỡ - Hai s t nhiờn lin k hn ntn? V ngc li? (kộm) n v b.Xp th t cỏc s t nhiờn - Gv nờu nhúm s t nhiờn - Hs sp xp cỏc s theo th t t 7698 ; 7968 ; 7896 ; 7869 n ln: 7698 < 7869 < 7896 < 7968 - Vỡ ta xp c cỏc s t nhiờn - Vỡ ta luụn so sỏnh c cỏc STN vi theo th t? * KL: Hot ng thc hnh:(17p) * Mc tiờu: HS bit ỏp dng so sỏnh cỏc s t nhiờn v c im v th t cỏc STN * Cỏch tin hnh: Bi 1(ct a): in du > ; < ; = - hs c bi - T chc cho hs lm bi vo bng Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 con, em lờn bng 1234 > 999 35 784 < 35 780 8754 < 87 540 92 501 > 92 410 39 680 = 39 000 + 680 - Nhn xột 17600 = 17000 + 600 Bi 2(a, c): Vit cỏc s sau theo th t - hs c bi t n ln - hs lờn bng, lp lm vo v +Nờu cỏch xp th t cỏc s t nhiờn? - HS tr li a 8136 < 316 < 361 b 724 < 740 < 742 - Cha bi, nhn xột c 63 841 < 64 813 < 64 831 Bi 3(a): Vit cỏc s sau theo th t t - hs c bi ln n - hs lờn bng, lp lm vo v a 1984 > 1978 > 1952 > 1942 b 1969 > 1954 > 1945 > 1890 - Gv nhn xột -Hs nghe v tr li Hot ng tip ni:(3p) - Gi HS nhc li cỏch so sỏnh STN Chun b Tit 17: Luyn iuchnh: Thứ ba ngày 19 tháng năm 2017 Chính tả Truyện cổ nớc i mục tiêu: - Nh - vit ỳng 10 dũng th u v trỡnh by ỳng bi CT sch s, bit trỡnh by cỏc dũng th lc bỏt; khụng mc quỏ nm li bi - Lm ỳng BT(2) a * Lp cú nhiu nng khiu: nh - vit c 14 dũng th u (SGK) ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, tho lun nhúm Phng tin: - GV: Giy kh to+ bỳt d Bi 2a vit sn Bng nhúm cho hs lm bi - HS: V, bỳt, iii tổ chức hoạt động dạy học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) * Cỏch tin hnh: C lp cựng ng - HS cựng hỏt kt hp vi ng Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp dy va hỏt kt hp vi ng Chun b vit chớnh t: (7p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi CT,vit c cỏc t khú, d ln v cỏc hin tng chớnh t, cỏch vit theo th th lc bỏt * Cỏch tin hnh: a.Hng dn nh - vit: - Gi hs c thuc bi vit +Vỡ tỏc gi li yờu truyn c nc nh? +Qua cỏc cõu chuyn c cha ụng ta mun khuyờn chỏu iu gỡ? + Phỏt hin nhng ch d vit sai? GV c li bi trc HS vit * KL: Vit bi chớnh t: (12p) * Mc tiờu: Hs vit tt bi chớnh t theo th th lc bỏt * Cỏch tin hnh: GV nhc nh hs t th ngi vit - HS nh - vit - GV c cho Hs vit * KL: ỏnh giỏ v nhn xột bi: (5p) * Mc tiờu: Giỳp hs t ỏnh giỏ c bi vit ca mỡnh v ca bn * Cỏch tin hnh: -GV c soỏt li -HS i v cho bn cựng nhn xột, ỏnh giỏ bi CT ca bn - Thu - bi cha -nhn xột * KL: Lm bi chớnh t: (8p) * Mc tiờu: Giỳp hS phõn bit c "l-n" v gii c cõu sgk * Cỏch tin hnh: Bi 2a: in vo ch trng r / d / gi - Hs c bi Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Nm hc 2017 - 2018 - 2, hc sinh c - Vỡ nhng cõu chuyn c rt sõu sc v nhõn hu - Cha ụng ta mun khuyờn chỏu hóy biờt thng yờu, giỳp ln hin s gp iu may mn, hnh phỳc - sõu xa, pht, rng da , nghiờng soi, truyn c - Hs vit bng t khú - Hs c t vit khú - hs c li bi vit C lp c ln - Hs vit bi vo v - Hc sinh nng khiu vit c 14 dũng u ca bi th - HS soỏt li - i v soỏt bi theo cp - hs c bi - Hs lm bi vo phiu hc nhúm Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 Cỏc t cn in : giú thi - giú a - giú nõng cỏnh diu - Gi hs c cõu ó in hon - hs c to cõu ó in hon chnh chnh - Cha bi, nhn xột * KL: Hot ng tip ni:(3p) GV h thng ni dung bi - V nh hc bi, chun b bi sau - Tỡm cỏc cõu núi v loi hoa hoc mt s vt khỏc iuchnh: _ Toán Tiết 17: Luyện tập i mục tiêu: - Vit v so sỏnh c cỏc s t nhiờn - Bc u lm quen dng X < , > X < vi X l s t nhiờn.BT cn lm: Bi 1, bi 3, bi - Tớch cc, t giỏc hc bi ii chuẩn bị: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt Phng tin: - GV:- Hỡnh v bi 4, v sn trờn bng ph -HS: VBT, PBT, bng iii tổ chức hoạt động dạy học Hot ng ca giỏo viờn KTBC: - 2,3 hc sinh lờn lm bi c - Giỏo viờn nhn xột, đánh giá Bi mi: Bi 1: Vit s - Yờu cu hs lm bi vo bng con, c kt qu a.S nht cú ch s l s no? (2 ch s, ch s?) b.Vit s ln nht cú ch s? (2 ch s; ch s?) Giỏo viờn Trn Th Bỡnh Hot ng ca hc sinh - 2,3, Hs lờn lm bi - hs c bi - hs lờn bng, lp lm bi vo bng a ; 10 ; 100 b ; 99 ; 999 Trng Tiu hc Hng Võn Giỏo ỏn lp Nm hc 2017 - 2018 *(Bi 2: ( Hc sinh nng khiu ) - Gi hs ni tip nờu ming kt qu - hs c bi - Hs ni tip +Cú bao nhiờu s cú 1ch s ? a Cú 10 ch s l:0;1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; +Cú bao nhiờu s cú ch s? - Cha bi, nhn xột b.Cú 90 ch s l:11; 12; 13; ; 97; 98; 99 Bi 3: Vit ch s thớch hp vo ụ - hs c bi trng + Lm ntn in c ch s thớch hp -Hs tr li vo ụ? a 859 67 < 859 167 b 492 037 > 482 037 c.609 608 < 609 60 - Gv nhn xột d 264 309 = 64 309 Bi 4:Tỡm s t nhiờn x - Hs c bi +Hóy nờu nhng STN hn 5? a Tỡm x bit x < - Gv HD cỏch trỡnh by dng bi tỡm Cỏc s t nhiờn hn l: 0; 1; ; 3; x 1978 > 1952 > 1 942 b 1969 > 19 54 > 1 945 >... 2017 - 2018 con, em lờn bng 12 34 > 999 35 7 84 < 35 780 87 54 < 87 540 92 501 > 92 41 0 39 680 = 39 000 + 680 - Nhn xột 17600 = 17000 + 600 Bi 2(a, c): Vit cỏc s sau theo th t - hs c bi t n ln -... yn = 44 yn 648 t - 75 t = 573 t 135 t x = 540 t 512 tn : = 64 tn - Gv cha bi , nhn xột * KL: Hot ng tip ni:(3p) HS lng nghe - Gi HS nhc li cỏch tớnh GT biu thc Chun b bi: Bng n v o lng(tr 24) iuchnh:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Hình ảnh liên quan

-Hs viết bảng con từ khú. - Hs đọc từ viết khú  - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

s.

viết bảng con từ khú. - Hs đọc từ viết khú Xem tại trang 6 của tài liệu.
- GV:Bảng lớp viết sẵn VD của phần nhận xột, giấy khổ to, bỳt dạ, Từ điển( hoặc vài trang pho to), Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1; 2. - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bảng l.

ớp viết sẵn VD của phần nhận xột, giấy khổ to, bỳt dạ, Từ điển( hoặc vài trang pho to), Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bài tập 1; 2 Xem tại trang 9 của tài liệu.
- HS: Sgk, bảng con, vở - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

gk.

bảng con, vở Xem tại trang 18 của tài liệu.
- Vẽ sẵn trục thời gian như SGK lờn bảng phụ và giấy khổ to.    - HS: Vở BT, bỳt, sgk - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

s.

ẵn trục thời gian như SGK lờn bảng phụ và giấy khổ to. - HS: Vở BT, bỳt, sgk Xem tại trang 23 của tài liệu.
-Hs làm bài vào vở,2 hs lờn bảng viết. Năm 1010 thuộc thế kỉ 11 - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

s.

làm bài vào vở,2 hs lờn bảng viết. Năm 1010 thuộc thế kỉ 11 Xem tại trang 24 của tài liệu.
- Chỉ vào bảng thỏp dinh dưỡng cõn đối và núi: cần ăn đủ cỏc nhúm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhúm chứa nhiều vi-ta-min và chất khoỏng; ăn vừa phải nhúm thức ăn chứa nhiều chất đạm; ăn cú mức độ nhúm chứa nhiều chất bộo; ăn ớt đường và hạn chế ăn m - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

h.

ỉ vào bảng thỏp dinh dưỡng cõn đối và núi: cần ăn đủ cỏc nhúm thức ăn chứa nhiều chất bột đường, nhúm chứa nhiều vi-ta-min và chất khoỏng; ăn vừa phải nhúm thức ăn chứa nhiều chất đạm; ăn cú mức độ nhúm chứa nhiều chất bộo; ăn ớt đường và hạn chế ăn m Xem tại trang 28 của tài liệu.
- Yờu cầu cỏc nhúm nghiờn cứu bảng thụng tin vừa đọc, cỏc hỡnh minh hoạ trong SGK và trả lời cỏc cõu hỏi sau:  - Tuần 4 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

u.

cầu cỏc nhúm nghiờn cứu bảng thụng tin vừa đọc, cỏc hỡnh minh hoạ trong SGK và trả lời cỏc cõu hỏi sau: Xem tại trang 31 của tài liệu.

Từ khóa liên quan