0

CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

11 244 0
  • CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2017, 22:06

Chương CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI • • • • Khái niệm chế độ sở hữu đất đai (Giáo trình) Những yếu tố chi phối chế độ sở hữu đất đai (Giáo trình) * Tổng quan về quan hệ sở hữu đất đai thế giới - Mô hình công hữu: xác lập quyền sở hữu chung đất đai mà Nhà nước người nắm giữ quyền sở hữu • • • • • • Các nước áp dụng mô hình công hữu: + Việt Nam, Lào (sở hữu toàn dân); + Trung quốc (sở hữu tập thể & sở hữu nhà nước); + Cuba, Bắc Triều tiên (sở hữu nhà nước) - Mô hình tư hữu: thừa nhận quyền sở hữu tư nhân đất đai =>Mô hình tư hữu áp dụng rộng rãi    Lược sử quan hệ sở hữu đất đai ở Việt Nam (Giáo trình) * Chế độ sở hữu toàn dân toàn đất đai Việt nam xác lập từ Hiến pháp 1980 (18/12/1980) Những đặc trưng chế độ sở hữu toàn dân đất đai Việt nam (Giáo trình) • • • • • • Chế độ sở hữu toàn dân và hình thức sở hữu Nhà nước đối với đất đai Việt Nam 5.1 Khái niệm - Sở hữu toàn dân sở hữu toàn thể nhân dân - Toàn dân: khái niệm chưa xác định! - Quyền sở hữu đất đai thực chất thuộc Nhà nước - Sở hữu nhà nước hình thức sở hữu đất đai • • • • • 5.2 Cơ sở xác lập A Cơ sở lý luận: học thuyết Karl Marx-Friedrich Engels – Vladimir Llyich Lenin (về CNXH) * Mục đích công hữu hoá đất đai: - Đảm bảo công bằng, xóa bỏ bóc lột - Phát triển kinh tế XHCN • • • • • • • B Cơ sở thực tiễn: tình hình Việt Nam - Miền Bắc từ 1954: + Cải cách ruộng đất (xem thêm “Đấu tố”); + Hợp tác hóa nông nghiệp - Miền Nam từ 1975: + Cải tạo nhà đất XHCN (xem thêm QĐ 111/CP 14/4/1977) + Hợp tác hóa nông nghiệp • • • • • • • 5.3 Quá trình hoàn thiện chế độ sở hữu * Lý phải hoàn thiện: - Hiệu SDĐ kém, kinh tế không phát triển; - Công xã hội chưa đảm bảo * Giải pháp hoàn thiện: - Thay đổi chế độ sở hữu? - Giữ nguyên chế độ sở hữu, thay đổi phương thức quản lý, SDĐ? • • • • • * Quá trình hoàn thiện: - Hiến pháp 1980 (ngày 18/12/1980): xác lập sở hữu toàn dân toàn đất đai (Điều 19) - Luật Đất đai 1987 (29/12/1987) ban hành Đặc trưng: + Không thừa nhận hàng hoá đất đai + Cấm chuyển QSDĐ      - Luật Đất đai 1993 (ban hành ngày 14/7/1993, có hiệu lực từ 15/10/1993) Những điểm mới: + Quy định giá đất (thừa nhận hàng hoá đất đai) + Thay đổi phương thức phân phối đất đai + Cho phép chuyển QSDĐ + Có quy định đảm bảo quyền, lợi ích đáng người SDĐ • • • • • - Luật sửa đổi bổ sung Luật Đất đai 1993 ban hành: + Lần 1: ngày 2/12/1998 (có hiệu lực từ 01/01/1999) + Lần 2: ngày 29/06/2001 (có hiệu lực từ 01/10/2001) - Luật Đất đai 2003 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ 01/7/2004 (thay LĐĐ 1993) - Luật đất đai 2013 ngày 29/11/2013, hiệu lực: 01/7/2014 (thay LĐĐ 2003)
- Xem thêm -

Xem thêm: CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI, CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI,

Hình ảnh liên quan

• - Mô hình công hữu: xác lập quyền sở - CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

h.

ình công hữu: xác lập quyền sở Xem tại trang 2 của tài liệu.
• Các nước áp dụng mô hình công hữu: - CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

c.

nước áp dụng mô hình công hữu: Xem tại trang 3 của tài liệu.
• - Sở hữu nhà nước là hình thức sở hữu duy nhất đối với đất đai.  - CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

h.

ữu nhà nước là hình thức sở hữu duy nhất đối với đất đai. Xem tại trang 5 của tài liệu.
• B. Cơ sở thực tiễn: tình hình Việt Nam - CHẾ ĐỘ SỞ HỮU ĐẤT ĐAI

s.

ở thực tiễn: tình hình Việt Nam Xem tại trang 7 của tài liệu.

Từ khóa liên quan